Skip to main content

Full text of "Dějiny českého povstání léta 1618"

See other formats


Thia is adigilal copy of sibook. lhát wbs preserved for generalions on Itbrary shelves befare il was carefully scEmned by Google as part of aproject 
to make Che worlďs books discoverable oaliof. 

JI Heis Eurvived long enough for ihe cojivrighl lo eíípire [ind ihe book 1o enter ihe public domain. A public dom^in boot í& one That was nevěr iubjecl 
to copvrighl or who^e leg.i! fopyrigln lerm ha^ expirťd. Wlielher [i book is in ihe public domaLii may va]'y counlry lo counlry. Public domEiLii boak^ 
EiTe our ^alcways lo the pásl, repreíenlíng a weallh of hislory, culiure .ind knowledge thaťl oRon difficuH to dlscovQ^ 

Marks, nolalioas and olher marginalia present m the origina] volume will appear m ihis filé - a reinindEr of this book's Jong jnurDey frora Ihe 
pubhsher to j librarv and ňnally lo vou^ 

Usn gť gu i d t [i nts 

Google i& proud lo partner wílh librarles lo digilize pubtlc domain malerials and make Ihem widety acce&sible. Public domain books belong lo Ihe 
public and we aremerely thetrcu^lodian^. Neverlheless, Ihí* Work 1^ espensive, ío in order to keep providíng Ihis resource. we li ave taken slep* to 
prevenl aburie by commertíal parlie^, IncludinE placiue lechnical rest rte 1 1 on ti on automaled querying. 

We alsQ ask diat you: 

+ Make non-conmiercia! íííc ofrhc fi!es'We de^igned Google Book Searcb for use by indlviduals, and we requeíl lhal you uíe these íileB for 

personál, non-commercial purpo^es. 

+ Refraifi Jrom aiiíomarec/ queiying Do nol send aulomaled queries of anv sort to Google's svalem: [f vou are conducling research on machine 
translatlon, opLical character recognilion or other areas where access to a large ainount of text js helpfui, please contacl us. We encourage the 
use of [lublk: domain materials for these purposes and may be able to help^ 

+ Miiininin aitribution The Google "watermark" you iee on each flle h eSEential for informing people about Ihiti projed aad helping Ihem find 
addilional malerials through Google Book Search, Please do nol remove "il, 

+ Keei' il fegii! Whalever your use, remember lhal yoa are responsible for en&uring that whal you are doing i& legal. Do not asíurae lhal jual 
because we believe a book is m Ihe public domain for users in the United States, lhát Ihe work is also m Ihe public domain for users m other 
CDuntries. Whether a book la slili m copyright varies from country lo country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
anv specific book is allowed. Please do nol assume lhal a book"s appearance in Google Book Search rneans il can be ušed in anv manner 
anvwhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

Aboul CoogLe Dook Search 

Google"3 mission is to organize the worlďs Information and to make it universally accessible and usefuL Google Book Search helps readers 
di^-cover Ihe worlďs books while helping aulhors and publishers reach new audience^. You can search through the full text of thls book on the web at ht tp : / /book 3 .google . com/ 11^ DĚJINY ČESKÉHO POVSTÁNÍ LÉTA 1618, SEPS.iL ANTONÍN GINDELY. díl IV. v PRAZE 1880. 

NÁKLADEM F, TEMPSKÉHO- 1) .TU.-J ťPftVrt pt*»faLUklu N* VfliTA^uJe. UsktB Jm. Rd- fMgrm * Pnu*. PŘEDMLUVA. "ro pHtomnv Maxi^k, v némito se vypiíiiyf adá1o§tÍ 
ribcc ,,VáÍkoQ fňlckou" pazfvané, niili jsme poaaváJnfbo 
Utulu ^Wjmy ífiskúhn poTstAiif* a sice k tú pHfiiny, pori&- 
vndi „VAlkii faTcká** mbáit «e Ci^le povniovali za nůskdok 
a BÍcc- za puslodnf násludck řcsk^lio povsUnt — Vilka 
hjlh Um zpíiaobena, že dsMt Qechtél ptcsUti na potresiinf 
Čedit, njlirí ic t\\\Hs\] UU kletbu na Krolcnif^ho jich král« 
a i^' jcj ditél xlavitj )ii>{ii)uati kurtiítské, aby ji přcnci^l 
na MaMuiiliau kuir^uto Havor^kifUo. \' j^fitomn^m ^r^xku 
ryiíwviye tt ledy ua jedné strano o procesecli t Č^ckádi 
Civoiko^cb, o pHpraráclit jtíto bvly ke /m^nfiif posavádnf 
Mavy vykottíny a o rjíledcích rájrnĚ prováílřní proiirefor- 
nace; na drohé almné MU %e fi\Hi\ú vVprava, podniknutá 
dodMIřaýcli zemi kurni-ta Falckého, jejichjí ob^imeiíCin cUt^l 
ú timt zjediaxi náhradu za íkody, klcrých posud sám 

rt a o toiu. kterak Imánosť kurlih^íká v ftcEnt sla- 
^nostnfni zpA9obcfD byla propůjéena. Takov}'na jp(i3ol:>(?ai 
bjli CcckuT^ a kurťlH. Falcký pokutováni a vylíčeni tMOo 
ndalosti troH tívĚreíný svíizek „DPjín ée^kébo povatónl" K srazím tomuto nepřipojil jsem žádných listitinýcli 
dokladů z té příčiny ^ aby Bvazek dosti objemný jeĚte více 
nevzrostl. Kdo by vSak z laskavých mých krajanů ai přál 
listin, na jicljž zákkdě vypravováni toto jest sestaveno, 
nějak užiti, tomu jsou každou dobou pKstupny k volnému 
nahlédnutí v českém zemském archivĚ. 

V Praze, v červnu 1880. 

Spisovatel. OBSAH. IlUva první. 
féJkm T ŮMbioh «i do vyptueoi UuuiÍQldJt co tcmíi «(■(■» L 1>lubi> Tilkii t5cJtil9l«u ]]or«icriatí ct váflcd aAh^Tmkuu doLm u 
vAllni pt>MicÍ4ii? .,-....,....,... I 

1L iV^FniVv. '4 hcerýuil bub* UuÍidIUui UflTonLý r^irati dál ^ifrlit 
k frtiljiito^u. f^ihj íavŮftm i^iukiltn. Kr-fnblnliif' jfilniUif LlniJiU^ii' 
iunid B ^[*■Lf^Vr^^l I ti ukul ni Wft VildilřiiL růjÉky a kuntřiJjiiťf Dni|iiíij. 
Ut^r, LifcbtiFi]£c«iaii«j iluknt^ . , ......... 7 

Ol- KvUirin Ji>hrt. Vj^ť^lnArAnf ■ Manif^tdnn. MnrinM') iikljilil ol^piitjO- 
Mm r}pilfir. Mu]*l»1il rijihlij ilulbT %\^ 'Ňifi-juhi % 1iůrketii>iti Itc- 
Útithírrí. UiuinH<T riiu>L'DÍ mr tvíljr^njiJ] hiÍhI v C«Ji&ťh VjplvQtal 

f>i«lu. lídrniT H«ký v Hh^bn MAfl.; Coln iiikAno jim dflHív, VjfjnH- 
•**i«f 4 |>v«J^kon iibHÍbKvu. PUtA, Tlhur, 'Jf<ibub • dívilt^v h rtd^f 1 1 

Íll;tvn limita 

^nlPtP AiliTAsilin] t\ knDElhkiM^li^h, Dnbt(«diii:i vfdi^riikyeb lUInlkú 
d rrfcrftAfb tUtnJth a ulbujwuiUif ch < L'bcJiA<1i ■ v iiobnUnl poiiUlcbn 
|Jr«M I lldb»Kllfni « Qen hiďoí dtonif rod; Ifťiri-ninaTlift irpra^vui 

l>. Puftbkltt 30 

IL Ittrcwv) k (infm^m [im TL-1o«riibi t £o«LArU. PmiUiIet t Týráte 'lnu 
1, dam Ittl 141^4-111. i)n]'-ni uAiiy ^pmirtni. rlmhA Štik- rundy hi isfadii 
klaf Irf H" 1^^ ^^^Hi. IiiKlrtibctf ^la Ivutu 4Vu4. BwlJlrvui tqudu . . tti 

xmttaákk \^ Vidiú NaUMt Tt(E'n*ktť^ iii\f\ w ri^Kni. Ki^nv^of mfunl^k 4^ 
tbuMtlkr «y|d4i*B> < Pfiur litin ]■> řii^Lin lilSL iJi^j*!!! labb 4ku[ku, 

AVU, L^flroff. iV-prArrju Rniri<b« t 7ltti*a!itttii * Inípruku. Ilnb* V' ZabATOváni miijetku álechtirkťlio a nicBtBki'ho, Spor ini'7Í kiiižťt<'iii 
z LiechleDŠt^ÍTia a vlMou vidi^íiíiknu, muOi ac v iiroccaJuh tiokr^ťoviití. 
Jednáni o \dPolipriir-iD oilpii^tčiif. Kiiizt z LiofliU-ii^ttluiL jinennvMn 
mfatůiMitúli^m. Jmnnovinl koiitiakai-iinio soudu. [uHtnikcr pnt jiťj . . 7:: 

VI. Trestání Moravanů. Konlrilmii- nvnlťiií na mésln a na ski-htii, VrnrcHy 
140 muflojí ]]TD vúlkii uilml^iti. Kt^Tiik jfl Ki^m^ ubylovánim lúiitTiii. IV 
HXi'k procesů po míru MikuInvHkťni, VybllÁouf ivizmLilkň ilui- H. líaL 
W12 Ví* 

VIL Stavové iloliin rakouští a knížo Alaiioiililm. Počútpk iiroresu |]iuli 

Hlavilm rakouským. Sestavení bouiIu ......... ^ . . . . tt:í Hlava třetí. 

O rozpadnuti se Unie. 

I. Válki v Dolul Falci. Snaliy etrany ríaařakfi, aby IJuiť bu ruzťAla, Smý- 
alení strany faU^kíí. Sjťad Unie v llrilbronii. ťfiaobi-nl OťueráLniťb Htavfi. S7 

II. Dojpni zpráv o IHtvi; na Bilo Elofv oa JakiilA. Sliliy jeho. Moclnn 
T IJeílbrotié, O avolánf anglic^kúko |iarEamuntiir Král Jakub L^uva ri- 
okojetuť, Acbúc z Dontua a apDt jeho s Jakubem. List Jukubijv xt^lŤ 
Bedticbovi. ProHtrcdkovai^f zómér Jakubův ........... 'Jíí 

III. Jak Bo choval kurfiřt Braniborský k cpakým uprchŤtkflm. Falckrabě 
Bedřich v Koatríná. Cesta CamiTariova k aevetonůmeikým kuiSatůin. 
Bedřich ve Wolfenbillllu. Hytir Villiers. Kristián IV. a holandský vj- 
alanec. Convont segeberuky . .,....- ^ . . l'l.'r 

IV. Vyjcdnávúnl Bpinoly n Maiiiicum, iantkrabetem lICBcn-KaBolakým. Vyject- 
návánf v Zvingenlnirku a Mcinheimů. Sttaaburk vj-aloupí x Uni*-. Lord 
IMgby v Ilmsebi. Mohuěaký akord. Vyslanci Uniť vo Vidai. Nepříznivá 
rozhodnuti claaJ^ké- Zdvércční RCieuí UnÍG. Dánátí vyslanci ve Vídni ll-i Hlava čtvrtí. 

VyBlBJicak4 coeta lorda IMgbyho. 

f. Jakubovo poselatvl k Bcdiichovi. Fnli'krab« poaýlJl NctherBolo k tck;'i- 
novi avému. To^lavky jcba, Jakub rnzHnévAu na Unii. Jak si> choval 
k žAtloatcni Bcdrirbnvým. Podminky, za Jakých Hedfirk ae cbcc vyro- 
vnali 3 dsařem. Tokud ac k nim Jakub přidal. Jakub neupotřebi! po- 
moci oil parlaiDfíntn nahidniit^. Bedřich vy£4dFil bí od Bvýeb pr&tťl 
duliroídání o podmlnknlch vyrovniní a cÍBah'm, alr nť^drzd ne jifk, 
Pavel v Greťnwichn. V Anglii vyjeduAvá ae o podminkÓTrh od Bedřicha 
navrienýfJi, Ito^hňdnutí Jakubovo. Dig^iyho odfhod do Vidné. Uvítání 
jeho, Dtgity předlnái Bvé požadavky. <'ianrští vjdland vypraveni do Mni- 
chova a Drildan- Bigkyho puiíadavek strany reBtituce lalckrab&te 
zamítnut ^ ........ V. IL Fwwlj «v \7d(i1 II tti^látu bur«h4l*i « o lOKlrti llnUwlqtf rh. rtmf 
fbtf ;irx>r<i'4>^H l«[tlni I-aIiI BMlntMtL AlhrMhliH * lEnni hiAa kul' 
ifU MiixÉniitiiiHrii tjin^řuou ca ll<irii| Kakou"?- l?inř Hiuii «r nftiUnm 

lUnrt |'ilfi. U«i1ibIII«i j»i«ii1 tii»ji^'af «** a iixMdiiť »■ k U-tiin 
(■ "tttmlii TMat jitijoiir nibUnmi tntri. ulf* t^hr-u iumkrtiimMi nlilinkJiJ 
Jm * (»í><lmíiiktnii. Kurt w pft^itAii tj Miuimiliinfl, JiJi i' mA fJwř 
jBula*«*U k tfuclkkteu (■ruttftULgviiU, M«xiiaLLku luvilJicUkoiaut UiU 
mmmk Yfnkj jf-ho pmEi IfvliiMitnLIfnvt tii 

latx CMíwril bnrtlu tlriiA^hQ, D'n^ rKri* mlí^jtii, jiiikoi phui^l 
■r uenllá- Va Vlilm miLurluhlo, t>iiiňl«t kaLintt {LiToi-tkťTLU i^ díAiir 
9AŠ*i * t^ilmUÍ. Koaviňú u^\^fv^i^t i:ÍÉahvK Of[cbo<t IKabrLa ■ - ,t. l^ri) 

V)i>:AUuiJ ft MvntfvlUriti- O^ifiy nidi ixJvdnAviliil ijjbk. MAoirclil 
•ffiuU Doni t^AlfLl , \ttx Hlava |>iU. 

VjJe4n4T*nt V HiUnbnrku a MlkulúvA o mlr ■ RetblttUOtt. 

L Br;hLA )r oťbvtfn iiyiodnArnii i otiafnn n mfr. ťřrkU^ky, JtkA ép lUkrl 
t rrtiu ph pnřAiku iijjr«f[itT.4nt. Vi]r<ti>kii«(il mpnr^tn v ll^inhiirkii 
,.jAki(Lu t/tlrilku tUtéji \* VjlIuí 'XI>iiiiAiAuli» tiiutii flLicilili^ fh"č l>iil< 
pír4 fjiilanri ínuicoiiřHkŤrři ftř* ppjhjrho, PnfidíJ^k iyj>(lnÍTÍnl. 
'ky ■Unrtkf>-li koiDlvtů. CImMI komluft dioVBjl *? «i3iuluv*, • 

^Utf4 tnntůíiokfth » clúhkfinl » nbfrák^nii kantínftH, FiMliDinky 
ftHbl*«i>if. llmlié (iHftfcft tr«4lii«r. tl'tlili«Q {loiúlujt, LlítffikJL u- 
kidMtL Ztámk-j, v- <iijiiiluitrjlu] luilir |ih<iiiJii]io, Ii&lil btcv7il«dai> 
^^JolnitÉiL lln iljpti>my, tWihlirti « iibi^tt >tftvi>V- Tiiiri .... I7;> 
IL ViJk* ti <ijnlii4tfcnJ ^BiuliUliki^hi- UcUilťii tt udilUf o pnuivc u 11^ 

« (Mlpafi*. BfUti''!] ilin»)l. Hnrjď^y pdHfi-- n Nnvirh ZUnkí^. /Imuťui^ 

lAlnv k'tín4ikým , . tStl 

kUíhrtlA Krč0t«ký hriáii ■« iř Slrnkii, Jub/* nbtíijrnJ «, rekniifí, 
v ,'i -i ', h,«tJiopi ||y lliHT, Bftblin « frHpiiEku- Ú^ířrhj lf«|}j]H' 
l*hi* nfjoilj iihrrrli*^ na M^ni»n. V-' ViilnllfinW * )ut nim, 
llaiMiu UaiI itf k nim. lUrrtrh q IW<UibnÉ. Mibulo* qiliuioxa ■* 
■iUl4 k tyjtéaátátxi . .Snj ilflTky sbivů TihiTBkvi^h. l^>vn1TlASf f;{saruviL E>va diplnmy. U^1uii'ivi'ni 
o rťBtitiLci Hlatků i-irbi^Yiifcli. Sňatek ciaarAv . . ...,.,... :^I7 
V. I'rání tíle}:Aiifl sírany akoniu. I¥ijutt poaplatil aletiBk^ho ve Vldui. t^jvtd 
knížat VR Vratialavi. Vojáku iqarkrabčtť Krnovského. DhlrliáDi Kladska -dil 

HUva aestá. 

Válka v Dolni Falci a Booaednicli krajinácli, 

I. Amknlžo Albrecht a jobo chnC, PHméH v I>ohií Falci HkonÍTiio. 
Optraťc vojiika ápanélakiSlio. OLkhánf FrankenthalUr Mansfeld vtrhiiť 
do Dolnf Falce- Cordova Rjmjí se a Tillyto, Po8t"ii>ují na HBÍdullierk. 
Cordova odJouúi ne oil TiI]3'bo a prouáaleduje hrabete Mansft^lda ua 
Levý liřeclt porfaviky. Deideuheim. Curdova ra^ložJ vojako v zimnicli 
bytech. Mauafricl a Elaaského ZHl>erDu. Jak se ^trashuňtí chovají 

4í BlranAm válcfcíni -..",.,. .^HS 

U. Adiác ř IlorilíiA v Kňdaiii. Nryímá vojeWo na rozlifiz falckrahete, Kri- 
atían z llalbersradtii a dHvéJňl j^hc život, rhdl bc k talckrabéli- Od- 
pověď Jeho na cisantků napomenutí. Jeho y:ltrujeni' Bjlka u Kittorfu. 
Kristián z Ila]l>pr3tad1ii v^iadiie d^i hiďku]istvt radiTbornslióbOr Vydliú 
zde DU všech stranách- MKi^rahĚ Badenskýr Spor jeho t dcdici tlilJiar- 
dovými. Jťhft zbrojení. Arcikníže Leo]jold ue anažt, aliy jej odvritil 
od ni']]nUe] tísarovýrh- Markrabě v^ilii ho ]>austvt yh [iro>i}ii'ch ayua svťho :ii'.t 

UI. Jak se choval Bedricb v lete UÍ2i. látaní Jakubova Filipovi IV^ a Fer- 
dinandovi 11. Porady lisařovy á MixiniLlianeni Bavorským a alrany 
odpovédi, Kedfich j>o»ýlá Ichdnovi svéniLi zachycenu psaní civaiSkú- 
Opntreni Jnkiihova. O iieabodĚ jebn s dolní aněmovnon, Bedřich vypraví 
vyiílaikce du lijiímka. st^virnlbo a jli^nibc Kéntecka a do Francio. Kiir- 
tirt Braniborský, 1'apeKaká pcinoc pro cfaafe a Ligii. Počet vnjuka un 
obou altaiiůeb 2't7 

[T. Falcknihé i>del>ťře ««' k Man^ťcldovi, Vyjednáváni infantky a Manufeldem- 
Boj u MingoLabťJmii. BitvjL n Viinpfťnu a její následky. Lantkrabé 
[.iidvjk xnjat, Kristián IJalberBl^dtaicý poražen ii llochstu od Tillyho^ 
Lndvík Diinn^tadtský pro]>uůtťji na svobodu. Falckrubé propusti Macis- 
Irhla a JínsiiAna Hnlbcnátadtskílio w svc shiřby- Mansfeld táhne Lotha- 
rinkonii do Fifincii', Polom se obrátí dn IpiknĎlakéfao Nijíc^emska. Bitva 
II FLeuru. Válka mezi Spaněly a Tlolandany. Obleženi Bei^fnii op 
Zuoui . - , , - i^R 

Hlava sedmá. 
Vyjednáváni o přeneseni fiilckétio kurflrtatri 

I. Jak ac 'lioval ftihur XV. v olA/cc kurfiřtaké. Pater Ilyarinl. Cfaař pře- 
nes' bodjioaf kurtlřtskoii jiÍBemné na knížete MaxiniilianBr Nová vyjed- 
návání mezi císareiiJ a Matiiniliajiem 14 atrany stemi falťkýcb. Nuiitins 
Vťraapi a psaní papežovo. Ferdinand se dotazuje Maximiliana, jakou 
odpověď by měl dáti papcli. Jak ae cbovaJi ducbovuí kurfiřti v zdlc^i- IMÚ hHlMlII nli^ir Arril4tlfi>- Ivun^ a Jioi JMVl fJflHcifnriPm 

fh- tartN* AMUhfr U ijrjd US/M W9 

ÍL VntÉré^ ánnv« řMLjtt Ul. tJnda n |i*tTt»tii?É juho odiinu*ii! od 1^- 
lipA IV. X*vý Iril, j'hi^ flÁ/hi pro^nuii. V f^^HiAlKliii rbi'iJ trtmiAii 

tedhiWr. Klii'«tii]]|]l<]ť d 1'. II y 01 kil E VjtrBiUUJ^ híí «JOftii«tt i]ik- 
MnliUt k pjyďirn^ hnib^atk Inrnihttré. O^r^il^nJ p4U-n llfa- 
tbkit TD Vldiij -,. -. ,.,. ,....,.... Altt 

|UI. nu# '>Tn''l linMiu ilKbo LuiltUu ii> 1k\m*nBsheň» do Lod4*ii«> 
ti rfjrdniritň r Hnvia. Jaii Ér^ rborl fnidmbd naprati ii^muto v]^- 
jvdoivitaá. Vii^f4»i't<]l ijn#ilr k tiAnnninu <y*Mi(n. híiifiy ir Sp^ 
nfUlui^ y^tttíVí mnfv, Kh>ni'ulúlhir n^ v;tiiJU]NL^Liji:. a.)^y krti Ifllp 

*h^ poliliiT po inirT] ZiiiiiGitYH a pn ii^<b<Htii [liutjibcb Ao RLnIrnln- 
ÍaJiuIi v b^^i nn jirůhi^ifi «Tjf()ni«án1 hrutnUkrhu, Vypnif KiiJyiolorii 

fToÚ VJínu. CinBÍ íul^ilc á*i ť^jiiiJL rim i Mnkliútň. ]\irvl,i * ^' 
urf, nkll K iiKmvapUi k ftpn^lilffnt ivraruvlL-lm > oiriinr phm^li 
t Dolní Til^ l^panftBkf nftnhj funlinolj ii.i«]o.fl(i'ni ^n^li j-nilnAt-tA 
l«tiiinLf(b. KufdH Mahnčthj iinurujV frvli ii(l«l>']i1 boihiJifcU kmlíittliL' 

bitci! BaTAAkávio «U 

tlIautkL pr«]}fl«v>t' u ilfr^ T. li^bu. Vtí^.hoi] MniimihuinT iIt) í^fiiL Vi'^ 

ná) lětiit-injijtt XyAiaV'- tnmvatit*\i pn>b1Ú4Í i« vir jirub}^i<i-li Mji- 

Kilclmbř NrTxbňťíiií. I>ifřjf iiii[n"Anif 'l''pqlo»o,nJt!U. (.'dpiHT^J 

Jikkýn rpůtolirTQ pnť-tMiilí a tilollfi LjIjiIí tW^ljn irUii^ii( 

[• tlm; tjdi&l klKl'r nu fj|lrkrb1»Mti' a |jru(ii\)^itl lioJnumi kMfli(i«liC>. 

*'\ fii&Hjiém IeéIiídM^ iufi4^4L<itik {in>|iAj'ÍU Unii/^tl l!a\imLL^mti brní- 

wott kmilMáDa jn otobné a nn J«*|j^n* V^iliinri (r?i1fi» {KuUtnjl 

i^M«Í huiiif-UkiV, l^jtJiiA riHtht* liilinji, jímt l^U orlcnollTit 
:lui"ii t^rvnkiui^ Ujtulltnn. Oif^čml <f«AfiW fulclT^^^i^tŤ VnibuL-' 

Itt- Jik^fife j;fCb>)<u ti;| ťí«ř b rbricb cjiudrn « JiiíMtl hr^iu mov* na< 
t<]i'h. t^iai^fai 'liunn. iiuNll kamllůfl v JíaMfl. Koruna ttmři rj' 
^4, RlitAf *oin I Aoiif-iní, Xiarl/ml ^UlkA w\\ Hp-ililf^A >-ib&v«ii7rh 
puUa |b1*1i-ii, t4|HiT UťjUkŇ » iirotnUiily, N^muj^kr (niiiivilkf, BvtU- 
flnHitn iwtHdCrl k rliiřl a ui^^mn Mr^i-mii- l!r1hlfn vjpn^i LnritV 
Tlunn ém OthkrhtiL \>iÍHÍr<k mat JlmrnoT«cli. létnula v IIib^. 
IMUk i* jt jn L«n ((fbodUa n» chiřt 4ic<k |vJDÍknontí . . , . XTfi IV. Í\C7. vpltlinnká & jfji iLÚdle^Iky^ SmlmiTa Madridahá. rostaveiif TiMi?EÍHkvdi 
alůtíiíků ve sporné otázce. Válka znoTu v3FpukiiP, VítézBtrí Tojaka ůpa- 
nK]aki'ho a ndíouakého. SiuJouva Hiláneka. Válka opét v^-piikno. 
Smloiivi Linitavflká. Maximilian fíavoraký anaíi se jnxiBlřvíikovali v zá- 
Ji-žito^ Vťlt1iiiBk6. Pokua jeho si^ nezdaří. Vyjťilnáváiil i> apobk iiipkí 
MaiiiDÍIÍHnein a Lij^ii na jednu a Francit na druhé stmné .... -i>*f^ 

V. ManefoLd, Kríetian llalbcraradtaký ■ Vilém Výmaraký zbrojí. Sním kr^i- 
DolDosoakúho a jebo usneseni. Jak ae dsař zachoval naproti iiSTie- 
ieaim kraje Uolaoaaakého^ Bozmléka mezi M&uafeldeni a Krífltiancm 
IlalbpraUdtekým. Smlouva E^enberakA. BchAika kurfirtfi Saskr^bo 
a Eraniborak^bo v AniuibťTku, Kurfiřt Saaký zvuitae vymAnl kurfiřta 
Umniborfikélio, aby se nhopil zbraní proti cíaaři, Viléiu Výmaraký 
flpojf ae B KrÍBtimnem HalbeiHtadtakým. Manafeld a braniboraký vy- 
bIah^'-. Hodřich a Jakub ,,.....,,..........., 4(ki 

VL Kntolíťl a proteatanti roEcházcjf se, co ae tý£e odpovédi na onen kus 
i-íaarak'^ projioaice^ v němž ae jedná o pojiáténí mfni riáHkého. IjÍ^ 
vjji^lnivú H cisařfin o víiijemné pomocí. Žádosti dwřovy u papřže, 
Žúdoah cíaařovy k jednotlivým knijGm í-íšským. O vj^rizeuí oBtatnlcIi 
husťl riunfskú proposiťe. Žaloby máat řlsakých a jejich vyřízeni. Kjto- 
lok polský, líurliřt Mobučaký a aaáti vyabuici . . 4r<! 

Hlava devátá- 
CirkeTni opravy v Čechách a na Uoravé. 

I. Sii^iy katolíků pr> hitvé na liílé Hoře, ahj svou drkev zvelebili a jim- 
ť-íítaiitskoii olmiezili. Ximciua Candíh a jeho vliv, l'oAwlujp, uby vy]>o- 
vO/reni byli vbirbni protestaiilůtf duchovnL Claar ckcf naříditi vypnvt- 
r.(-íú ]iiid Uin ZHÚninknu. íf iluehflvuf v ohledu poUtickém hg provinili. 
LieclitciiHli-in je proti vypovóseiil, Civar nařídil 38- r^ua Iti^l, nby t^i- 
r» vypovězeni bylo iifedscvzato. Na luthcrany se vypovézonl nevxtaliiiji-. 
ViitůH piii^štf opouát^ji meato a prihaji ůo Saeka. Návrby Slavat^v}. 
rBucaeno, id>y bc uvútoQf ollářni nepodávala vice pod obi^í zprisobon. 
Kdrilt Loťika. Generálni pardon, Půaobrnl duchovenstva katoliekóbo 
na vohkovř ,.,■,. ii'-' 

Fl. UBueéeno, uliy dncbovcnstvo luthenuinkí' bylo vypovězeno. Universitu 
4iilevzdLÍ[iA jeauitúm. Výdledky katidických anab v Ěltíehté a v měšfandlve. 
i'íLin1 knríiřta Saskfb" k (ieuiři, Hoe píše Liechtenaieinovi, rorady 
II dvora cidarakého v Strubiiiě núi^ledkeiu psaní kurfiřta í^Dskóbo. NVj- 
vy^^í koiicliT y. Lobkovir u vyBlaiii^Q Snských v &e7uě. Jak ae rho^ali 
kal'ilii~^tí kuíi^atn v lti'znri nD]>roti vy]>ovézepí ibichovcnatva hitbfrtiii- 
:<krbM. Odpoviid clH[jřova kotfiřtovi Saiíkému. Nové ]>sani kLiiiií^Ji f^;^^' 
kilm, t\'sTn ríaarova a imnciova ilo Traky, IVnuiy v Piu^p, Ari^ibiskup 
u np:itnvé Ke vyii:LSiiiu:iijli aby i>pct nabyli aljUkú, kteK' dr/ívdi ]irei3 
vidkiími biinilBkýnii- rnitirpfomiuce na Moravě . Ili; HlaTO pT\nL Viflft v Čechách il do vypmenl Mansffiftfa zs zun<, 

U iLlku iiLiIilickou ? 
tf- Prr4m1nkf, u |ct<Tými Tcnlib^ Mnxlmílian nn,vrmký vyzvati dal 
Č«cby k pOKlQtuoili ^\Sbf kvttu ^ttki^bv, UťsvliJMai^ jeduAiil 

IJ«hiraAt4iífi& & clMřdíýcb pluktrolkA. ^lUiJJilúio, t^Jřk; b bou^ 
trítnuw. Ba^Qoy- tJgIttd, tJijťbtMiit«lDr>vr di^kr^^ 

U1, KjiriUuiu dobyL V^j^luAv-liif i Manilibloni- MAOi^Md ultlfl^lA otn- 
nlťbtiu ifpáln^. Mnn^ffilil nabiti tlaAy vr/ Smvcijjk^ n. fnlrkrabi^fl 
BMřkho^l, MAfisfťiíl řTtjor.,1 a* rraličnfcb mlít v ČtíliAch. Vj* 
plvfléDl klAiUra Tfliii><ki'huv MiLux^rbl odiU^tJrv M Uv M«ÍlLtri>DU. 
OipiWij Uiprtfi. KortiH SfinUj T Cbfba, Místo toto itakAnn pro 
d*ař«^ V^jedoÉváai fl po«4dkc'Ci rkkeůtkou. rb^, Tibdír, Theboli Ota^ liHiloupfiiie k v>lftviil /úf^u^u, btcry se rokem 16S0 
v NíMeIA sqraU a kt«ry tvoří <^ij«x!u vilky IK^Iclé, /uámou {lOde 
jménem ,vA)kj f&lcké* a klcjy se rohu I^^^*! skotii^il v/dAurm 
M Ftenkentlulu lují&ku &]Kui^t(kéuuE, bude •mad uaíiii: LtauáHtui 
rfliiia btiftí objíA^BÍ otáxky o roxhoilujicfch pohuillkácb tÁ\Man 
M kl tiv«]idhd» 7»kU totll b>'l pn vyf<u KJlpaNrm núbci^jinhkiTii 
acbo lipaMiu polilJckviu, l"rOtÍvA oueKí sUrou a uovou ^rou 
s ftriLán»f, jak<rn ic ntoiipoiíci rodiftjfbo učeaJ niboleoftkfb^ |iro* 
iháslrdD^ftlK jdály bj ^p ívi^rtíW tc rmspřrh prnifho itíhíi*du; alp 
uTáifiafr-U, kU/ak UkuiuoHld pftucvůcnofctjťduotlivjcli kníinl JtájKui UmXi> tjuiitltoratA a j^j Irdy {>riibiboTiili w f^oíjil n jak ^ti> 
ttí ttávnto, if n tADíj cAbodcoáU tMljiůrci ^lrulky mezi B«boH 
ij/ji^fuli, nulifY&nio Mk«^ pra ilniíiy uÁ\i\bt\ ;rávntiifcli dAvmlů: h 
i'k<iluc4l txiu pciTx(>u/uJi.- VL^u k tiiii jit^Tiihuťjiliiui niaioviuií ^t**!^^ 
iiU.'Jky, utiycliom nuli>'Ii jaiuičlju uiUiludu n pohmltk^ « vytlcddch 

ProioitautL^mom ittlo se m vnicf-nfm spUtí^ uk-(jút tL »UtA 
sdpAiliif K*nifi> toíftlí-pťiif, ktťfíi uť^lfpť poflli! lohíí Ixu ímííHíi, 
^prriJiAi M\ JNk hlttttoku /i^el uiilioďíťiutkir v^Eu^ahciJi do ii^ki-rAhcp 
Ivotň ií|»)]t!c*-ii»kíbo ft rcj^iiffiélio, Obcoiř IjIaIio s církví Tj^lidjíx 
co Drjt/^siJ^ji amivisfrlo. Krůlové iiomulili ilJflDonrl hcz Oilpora, 
imkll ki>riu:iu x rukiu její neobdržeti; U:ikť Ueclitkfi. docliájtell 
nkvfílAho aití|Hiií'mií v nbiilHttli rJrkvi?; u<:ciid pHpouláni hjU k do|í- 
mntflm jujf A iiíIrMÍ vkoro v(wiii^8 kIavu iluchoniímu ; [tliiJiuiI 
A pHuufil uousuUe w doi'OlÍTalyJi'Jf pvfťlmánl > moc cfrkve ai do 
(lfhi> íJ^^hijhuln. uiTliof éii^liM hrosfiu ht^ iioknlnml cfrkt^uími, ktfd 
1)^ nnJuuVť ui^dusTďl. dUúdu^C ■ pubtíziiů*^!, lokumvnl uucTá^taotiU 
ihTkitkA tLc^jnuictiť-j.^f rimiiinj jndnAnf Ihthkdio hfnly vuf ukijonr. 
ťfrktív lama m^la k nice vicliké bohAťtrf, ktcrtí lácubti jvyf vliv 
JeAfé vfci? /vý^ovnlo. A njni rrfoiniAtoH jirotí velkerémn pu^tw}- 
nfniu jtrCfeui c£^kvl^ váÉuifč ^7^tm|lUL Kikli)' bjTn &l» pu ji-jídi 
přiitiC, eírkcT byln by lucd n-ó nijokx ncpoí^bylA, m^Iu m; jctj c jiiič 
tTAT7 ph^lftl n mnr tnt^la ItýH jinfni zpAsobrm vykonAvina, nic kfl- 
nučnů míla [>iťdť« církví uoIki j^i iiluhibiukúJii iTuri^ívutL Stá]\ 
vi;ik pn>ttcáviii:i l>yle lártrbvnŮ íIoto t líto xil';iÍto?li. poíal se 
iriitxí pHvťíiTnd Afjirťí Wry ii meirl iinvoliH tinj nn íivot n aa murf, 
jeu£ byl « T6tif uebo meD^f akrutuirtií ii^iluu v jiulovici Enx^pj^. 
Mcbto by se ?a fo miri, ýc 1«fito xápůs n apojeoé a dAd prcmAďii- 
ibitánf fl^Io Mf J4Í1J pru /újmy mibohnink^ u My Irl«iluf a v^Uté 
tí&fcc muía jtn X ti)dit^ 4&vodA ůUky nebo hij«aím vo ^Tzna- 
nmall. PřM fo TÍnk r^ztrikn nAbolmskA ttatiíaLi jfn pcktlsít 
k bojí, iitNLvk ilAvmly, pra kfcH^ cmbjl tuk vrUkyi^h trjtixíhrá atak 
dlonhrk trrai, t4ini byl)' otáxki^ drlebul. Kd<> byl prírrienoeni pa- 
nující cfrkre, tomu so dnp^^A nnhimiij rAknnA, mtpArne M hex 
prátft M tak bájil poiUe piu&Yi^ikeaf m^H^^u »'éba. Kronů tohu 
niftcal ncvMáH Učaéli po mtcícb »iuč církve, a kde wbo MbyK xávldéU )lcb áles^ duchot^sivn a tak poíioukiut bjU jedui jeá- 
viitir k xétuul jfiliiáar jako ilnuf riHkurhUvoHtí. Zápust ujiboíťtiHk}- 
jirotájcvii I17I Dfnutálr 1>(>jriii u »UUc>% iíoik {X\fkyinvÁtio polMrhnů 
p«Uvo k iláltínm poíiLni- 

Tak Ikji&ln |Hi vérdiu}' Oasy a za véocb vAle^: ui^Luť x Ja- 
kjclLkoU pHdn |iov»ta]j; v ilálMm průbÉltu roeJioii»vulo au Jimi 
« xíďcHiiJ nebo o Ktrálů hmotných «tatk£L Juty ohoř myll<<Ti«k 
vlúdu«i Tiitvťlcy (Inf^^Mtfrij n hiiiolnym íivotoin oároiifl; r XVI. 
a X\TI, ítolcíí h^l to vitttr uáboíenakv, nyní je lo cibur politicky 
Ji narotliif a litru bn<Is to obor BuclaJní 4 průmyslový n xfti*ckT 
wmi* imuěrT a\-*){hí upravuji se v? Hliodú » tltuto panujícím ohnri^in 
iayllcj)kov>-n). nlnko v stoírtf XVíl, kaid; útok nábožensky hiozU 
ciUuuid JiHliiotiivv4.\ ^ Jm-I Ulily ui>JeD «tjAiiku iileální. iiVhrí laki 
stráuiu huM>tJiou, (xtii xj>ťuobi>[ii lUk Ei/in>ilLií niů/v vxistuncL utla* 
čtTJuiých ochromiti, jrLiko^ m jim <kliifmnjí proKttf^rlk;' k jíJicTi 
rýrln a Ifm k bmoUii^jiiu jidi /lEítrii. n podobiiým KpAisodcm kUuíu 
flMpotíckA p&sobi' uťpí-utiiivi' na pomOry vydélkové n iiittjťikovť*. 
Kdo *iř twtj hráni proti uílnt"i»vniií ]ii'!itick<^HHi a Tiňn>ílHÍmu» íiijí 
joa doiuiflio sYi^ho cUkha. Fiéčo o znclicivaní je nim naJébívvou 
DVtOiVtitl a pt^ní aKycliuni Alvot ^vfíj ulcp^iti. nC jame tobn aolté 
vfilaoií nc^Mi m^, mé vUi na vvákurC- niLřii jvdnauí, aC jU hj^finunvť' 
wtrj Dvbo ar^ Tc£i, nvbu $vé avobody nc*bo svtho triíit^; x ptrtni 
tohoto lOmlf &ti m^JAhvi^hgftť x\aAr- Tfkooy n v o^m vmlk BvCJ niJ^ 
HÚLe nojliniviicn^JM L;iiáiLoaL OLjaky íivotiil Jsou j^Joím 81l>vviu 
loIUadcBi cvljhc* itaidiik mota vp^^ločvntikého: u tulroilřk vii^élauych 
t<yf v« k nim usfo.- jiných vfci- itdio méur iiHUichlílydí >nuJi ji ob- 
ttiftaji j« jako roatliBv Uponkovitů kmen nobo jnko kůž(! a f^valy 
kovtrv, ale jakkoliv kiůťn nobo koslra u^tupnjf do po^ndf, předci 
^u>ii fbulafm /áklailL-m úh:iriV \/di1jLnuHÍ juiLuiitlivmT^ juhu pracu- 
tiUnU ttr-iiítoost ajchu inraviií cona mCkic setříti dtNiOu Kkntcčaoif 
fWLkUdisf a otAxkfltui Žhotními. alo Mnnosf jcdnoith-co J13 jon 
ialodnov ídjluu \ bivobInM vm^ú nárudů, 
Ziaady tuto f«coi>ccnů vytknuto Lrc dukiLiati tm prAbťhu vúlky 
30likuy, neboť zkouroAme-H snahy v dobi^ Uíhdej^f ro/hrkdujfcí nt^bo 
|adtii^, jívíi liika Lak ru/Káfibí L>ltt umu/Jiěcii^ uahjváiao pfe- 
aTédéorf, It irotin- aábi>icniik£ bvraly raftto :iíce vítanou vA- Sfcmj. pi'j kn.Ti -.lúkii r HiH poťata, hl«d«ti tlhuoi* viwkf jlf j 
v roce 1010, uio!iv Itprvé posd^JSl Uftilgsli mřlr fájkii bcjr|ín>j 
ji1f*-ilnř v xi|iftf ; a v4eck>' tyto iiKřiny míly MířJ pňTorI t řAjmií:p.h 
fíMíIjiiích. Ni*o( již roku USIO staly m veliké rounttfcr mcri pw- 
uo^TiíIey rakouekfml a Jcllch poHdAOtml. jtid ípftjwbniiT lijly lu^Jťu 
ríh/rL(Wtí víry, nfhri ijQvod 2ivAJ in^ty tiiké v snaJtunf slavfl po ua- 
biU nrrjtútAÍch prriv poUtJck^4:h, jimjt itioc krilo^há a Hoad 1 spo-j 
fAiUná vUdň míly pAjlnoíHi /,i obřf. Jí! fťlidjli kiitflH ř^akky 
bvíui'l i>u řťHULh roilu HaííHhiírskélin a uiírioiiil Zf.in*^iíMuú npo- 
jttuí * jclw iiodilcuiými. kdrito člouové UdIc chiyfcc <e rmonriti ihi- 
chcvtMivkjcIi .tlAtka T Klecích jun nu jhoitnaiM pH1&řlu»f ^OiAlt. 
,T^A iHidty ilnrimíviiltt ht- l;iir^Aln Híhktl, klrnilc pHlnH G)^, £« tnohoti 
10 pTO«pOdi domnOlr: svobody o^nio^ké i^plné sftmoíUtnnfti k^ ú*^- 
friAhatí n 1& Ni^meck^iim vtátu mipuiřťb^ijf iáflcfch nhétf vfcvrfv 
ttiilíli, jtlikoí bj tytií mohly piOí^ii^lí moci dírahkt Vůecky tytJ>] 
Akuikr ^iti^řovAÍy k fulítrixníeif iii<i<!i cf^nKUf a |iákU protestanti 
iT:t]uiilE! cthařo a HA»ikoii dvorní r:id^i í tlAvoilb otitoftoatkýdi, trylo 
T« I ÍÍBtí pokryíťctví, ponévadi pH tom sfcdin-aU príKkk* zAmřirr\ 
n rtivQi^í pHvtniitf hl: knlolfki) b !ln1)«btirkCini uobylo upffmni^. Je- 
UkuJ: JL^n nlcAiniitjiiil okc^loo^tnii byli k lonm átmuccMiL lli tcliitáj' 
komiítu'" chTíia Flandc lylo xni^tky a ^naby k pr&spi^cbii *tíitíih 
ryuiltkotatl Kdyby byl .linilřtch V, otHiú uh *ini, bjl bv fift byli 
pKdal na vtraj;u Uaíc, tiyl by i^c byl ch<ipíl mciti k h;9jen( né- 
mi<rlcč s%"ohr»dy n byt by podnikl hrj s Haír^biTrky Tinwl y píiíňtkií 
* takovjTii vjsk-dkťm, juhéhu Kritutíe Itiprvé i> W let ^wdťji di>- 
sAhU. Jrllkojí vaak JindHch nAUIť x«nird, DodoscIáviJ w- Unii 
t<|M)j«iiCfC, který by jf viti^i^dvf rabryjH^i^oiik!, i nfiL-wIn 3i< prNtAfbn, 
tjftUtl Tjfoku. jdik'>ř ro*l frmcoiíMkj spojovaly cvukypííbuzenal* 
tt milí-m ipnnrukým. Hyh' to tcníy dflvody |»o t*|cc poUt5def, 
ktfTé roku 1610 mfru bnuily. 

Klbtu po íiimí Jinriřkbdvř chtěli uííti »^vftf FTahv^nr- 
koré, nby »« r ílrícnf rraif avírb nprnjlli ZpAj^b, jnlrým >fa- 
tilt vyklAiU poromáiir n LmArukci*, kti<rd po povy^ťaif FenliiiEm- _ 
tloviV u irUa toky (Ua&< byb rydnAřtni méflKk^, sW^ailyl 
ilostato6ié. ie ^1Inila cf^iřská hoilUIn prolmlaiily potk^tii n íc Jim tipAtfviu lalo |>opuxc»v4U iiLit:clatky ;irotťrijUttů CvAkTcIi k poi^lání, 
Ic iiímili byli /Ji itoui Iťt ]MriIitlkU vAi^Jiké p^rpntT^-; aIp rloutoák 
ilo nulu prtchiuii uniiluvuóLm l(uti»>but:hov^ fAvai iivrlili, Mnhlu by 
ic rjí to míti, tv u dÍcU ťOH^hodisvala otáika nábuiťuok^ /<* jiři 
tosi méli jLfl ittvu*\i jun luumlvi rjUr£ vltkw kbtoLtcIcé a iu nli-x)toiik 
ťei:tUuAiid s|trAvotuL m itůivdy uábíi^j^tiirkýiiii, kdri pnijcrj] tii^uhlníi 
4Tt^ i kroky prorí pn>tcfflatitATii uanLÍřunými. Alu jnko stavová 
Tudlc ttáboivDski^Jjf] ^vélii> vy/hHiJk >^UMlnval1 úM jiolilick), lAk 
i lUbflbiirki>v<T niéU na íK-Wli rojíiuuoiem" moci svojf, čbhoa iw 
fim melo i|i)sUtí i>1iriÍcL*m]iL poiUnnjih jijiťli im víru kutulickon; 
A * tam tiTjrni pfíM^Uil 1 i^iin l^i^iliímnili Jjikknli iippfmnr )nal 
k drkti k^lohckC. f^nliiJAudovi a piivrj(ťii>:iitu Juliu b>l proti myUi 
ueialmy kj^/iiíuci. jaký mOU ^ (!'^ijť|i kiiilovsLzi ]JiOi\ ji.-Uko£ 
nA viti jvjicli iluxiLvíljnhi ad j]ijrit(>vLlitl ncj^^^íťh Linuti » ík i*) ; kdyí 
lUH ledy zT^slovůua hyln zpráva <» ^vt^cdí mÍBUKÍr/ícírh s nloíi^ 
lU OB A dArěrafd JlaIio iiiliíbaf iiiln Jnkoí.to ticjvhodu^-JíJf pHk' 
diby králuiriki moc x doiiinťlé potupy hyU pgv/utitfiiun- Otázkii 
níUmínii^kA upnutiiln rolnu iIdM Fi-rftS tulii drivtt, fi iif fttí drimř linvtl 
Ji J( ac (It-iLiii^ /aL<Jva1, pro ui UPi^byči^jiiou pokoru iMv6dčoval, Tuk 
kt by ii*3 bvE Biolil po^rtioVHTvI povAiovjíll ia čM^i^kA, btoK i^a 
TOitéfiDuiif n Eiiui^ niiklaili* ř.k\ni- v^lhy; u ]ih.Hli:u i ti iířliu ilfinlMlky 
iHfjŮ A carniilkÁni otlioliíy v oUxce mocL Prt Ijjni byl J'«íiin»nil 
ilobroiny^lTivin a mfni ml lovným muft^, jmi# hy byT nu n\-t-m pfcMtJil 
a jíliuí nuikUhf. jjili Ki: poUobulu. jl*u k vybubeuj iiuvi:.'ry aru^lovdlit; 
ak >ftktEiUc *t iIwcEaI do boje, avéuké xújiiiy vyHU>uptly u u^bo do 
fttpMti. A jftkif Itlmli^l vflj^í^tvfm trnir s^vmi ni^lHtí, tiik niiažM 
« ttffodi^laMluuu pviážku £c «truiy Fraucto tfm odvrátili, že Lu- 
ttd lydU v &1IIC Sasku kaJÍsié uft ii^imti lůj^mú nAbcímiskýob, 
ktrryth by byl jiutik mubl jt^^bté vydatnrji ub-ljlti. kdyby byl Ki- 
u»y iiotloupU íniacíi a I.uxicí opét k Hií avč pnpojik 

Co ^Btf <» FunMiJjtndnvi pintf jí-sl^ vfcr n VíWH'h vyníkíiifrfrb 
mvtrck, kuéí m války :i^Xtk'iť- vjntunpdi aa jevijii«^ >[:i.\kiilÍHii 
IkTorakf uviul boj jokojto nťjvbodit^^jof ptflexitiiHi. aby mdu iiičniu 
tltká] naké knrňH^tvf a pivjtlvíl u.*, jik uviiliiue, václiki^iim í vd 
^Hf« kjieuéiiiii viruvuáDlp kUvyni by byl fnlckmbí- mM jra><: nahatí rvxai stjťfa. O Vriiiicfl DodjtxiiLiť áéJr inhiTlU. Jdiluri po- 
UCQia tardmálfi itídKti&ua a Ma^anua 9iii4hiv«la xcuIa potrav 
k ruHfíeiif ^luicoiucakého pun^M; ló^ xtiiítúÚ 9c vile mii^iAt* 
o xvlá^tiifiii fliováuí pa|H^o UilinnA VUL*! Ta^icil ttiiiiutir irále- 
ieJu xttjJMé vdic' uiL ouobnt&wučiii pniiitví cfrkvu knlolickí, nJo 
nocliUU hí> dúítffj ffl tu ciíííM. aIiv ll^ib^liui-kriví lu^li v ti>bo xhik 
n aby bik n* v^ky utviilili v itnlil piui«tví r^vf, jdicri neuAvid^ 
Jťvtl i«dj^ uepfáivl&M proli knif^tAni rodu lolioflo di>ti;(K pokad 
jim iiíirtf přAIo, !in;iře ae AHHm&ít pv^-^f ''Jň jejich k iAIcít tfni 
xíiňíulmu, íc DVJlvolíI b uvttluLí ííťniť ni >l<i ÍLi'VmMTQ ffiruiHdič. 
?oHtíkj pcifieJoTa tedy v rozliodnť Aiíht 5pirATo\*á1a ae xijmj fif^ 
ek;ízu] u tj^^ uátjuficnskfmi a k itovoliioiftí pMiuf-ln jej jiuuze nix- 
Iiilui uáboieiiak.'!- jakuu mu byÍE> xv á|MUttí»k* Uni/vno, Pojid^f 
ipAtiiý slav }tn^)i1}iu'I<(^, ktcrýui ntpfAl, ziníntíl hii^r jrbci, tojE Au 
Bo choval iLciitrátuip 

Co IvnLfmc u katoUdcIi tyká tc itiké pTi}EG9>tuiklí\ n tt]éiié 
Oijstflvn AilnIfA, kícr? řn cdílio loho n^ít-Aní^ho fÁymx tuo^vka 
vyuikl^ K(b by bt ucupojuatovuL klvrak k' bJinjiU iHiťůdek a IkLíi-á 
buiél mtďi ?7>u£Uyim ioULuéH udižcti: Ut^uvu i'alí ucaJ xnáinu, jak 
vixrucii^ liiiil It v(K^ LEitbvn^Vť, ktťrnk JÍ pu M-)th vflJn^tvfdi u*t- 
loval v Dnlní Falci ro^&UÍ a, prclo ínviUl iitifHii-t k tob^mu aponi 
i fnlckmbi^rrm, Jelikož TCii chWl kíUvínlsnjii ní^w^mf/eué |iAUďtvf 
[jujbtitL \irj. ďjÍBt« vťUc« um Iťn^cla lui --rnlci u bv| uijiai^ iiduitiín' 
k obhijonf Jírjí \ uejt^d tiťbv^iierťufrtví *« vrhnoulí, alv ]'fcd<i: 
lUMjifiiLlr ]i]tinnio^'jiJ nu rji\tyh'ni imii^tvf HT^bo. ktf^é hf vs ^lUhú- 
Ta\o iiJi M^uť (JO obuu bfťifdi iul>íit JIaIIícI^i^Iii^ VtoU> cbtál M 
dOpnstiiJ k>upťíi£ LA Bou^ťm u l>akru av^m. kurfiftovi llnnibur* 
tíkétUf ťUUl jig X 1'uuioH uipudit jl jiru .-^Tbi: Ji< rJiávU. KiihUv \ila1f 
Ti^oiué uiiJ ruxbcrdcní, Jakť «c t NtHndch qj«lo pntci vo|Akii dt^iN 
s^ki^iiHi, ^y sa ssttliDJcb cf§j)fskť inod raJoAlJ rbiMrif 4voJu lumstvf. 

O jfoffÍL Mníiiirtrfrch, jjikn n KHttljmoH r Híilhí^rnndhi, 
narknb^tl BiidtattJkť^m, Mui^IoJlIuií a piuiU'bAdd jdu» AitjrucMuvL 


f«£i[« pKlLraii^jM s VjiíiI^Ii^íqa iioclicutiie ilálu 8lov ňrHti. JeJIkoí Jo iiHllfc j^^no, 
Ljnil ilůrody em; v jťdujiui tLv6ui ^pm^oinli* tak ie av u«dá jiuᣫ 
oítubnfnií zjljiay vysvi^iUH. TrtkfJ^ř ocnf jiotřt-^f mxíiírrtli dfl- 
F, jflfcjliil ílaTtivú nhí*ťiiU a KiiIžaU Swfmlhiftííétf HH.IiJou n fíil- 
kocxj v bnji íTT^jii (triitl Uu^Atiuili^ ac aptavov^U; byty Ic lyl^í 
iLO^tidf^ I lúdu^ v XIV- A XV. htottiií sUly nfi ru^iifAky > Luctnii- 

'na dmh^ ^ttun^ tljik. plcy tirpotMnji vljtdit kmlovnki vyknnAvnin, 
«aí kibdjt t UlirfLdi fit^pMržlh' trv;ili>. HiiiiU h lim HOiivl^íií tvo^í 
ubuAli uvolil iXkaAu^«bo. Jukkoliv drulirí.v uov^h Iviiríl uabvvŇ 
m Uk i nynf iuhliiiúfii»ti:í iiumi^lo vrtního vlivu, uOdt-Ij £c %pur^irr 
nory tT»r prvpňJHJViilo- 

Vilky pri^iiiaji 7í úik(jý<ih pHůla, Ale jakmile jK>6dy« ^KLny 
Ijio ii8tii|it]jf ^i) ]ii.'/jiilf a na Jich iitiiUr lULAtupuJi? oU^lui u uku- 
jvaí ciJidiluiU 4 xÍAkui;htÍvoB;tÍ a válce au* vymcrujti. 

n. 

PmiilkDU QA Dfli^ ilnin «boi-Am ttavovHkfiii v Rak^uinkii zň- 
^o^JíVft favla tnkovi tAiul, 3:e obnoveiii pauatví hjibíibunLkéljij ue* 
nuUD bjfi títu iiftík^f-r^f)^ Kilyliy mt liyl iii^rinoíoiiý fjJťknthň 
4Ml4^ tvéiuff potlruhU A k tiéklciiŤiii <il>i''t^m jh>iJvi>Jí]. ;k1>y iíc h d- 
whsn 3jníri'ní híjlli iTmlilí> n kdyliy *** byl vflív ípi>ki>íU s nahť- 
mĚ$mX ob«lmi, byU t^y jakjiuBi uifram iiábg:cuuakch|H)IU]i:b]l tuJIíjc 
t S^mtťfb QA nakolik ruku pK-ruSena, Vilfi rknk nt^iiovnli kíí 
naifnuU a iihmiuí4ii]> ni^iml /oufnlélm m&w pri^tAv^jií tt tnk ve 
vAlce |M>krEL^ijTÍjtt>- ToilnbAjo «c ovknn, íc nchailc dlijutio U^VAti, 
Jfllkní |i^^1^ ÍAlrkrabCIe Jť^cn po dntbtSríi spolku a uím %c vzdÁ- 
\^; ncjpní^ ualoupUu n ji-víkU' ruk\ iiťnmiM su dfviyíci il po iif 
wuJe«loTBl lEttldi^n. J<-n dubrodruiny Mati^ifi-M tic»1oáÍJ xbrAD^^ 
■ekoliv *« Ktnoiuit rfuii^koii vyjmliiAvAl ; iirliof kiÍyŽ byl pN-^0 
Ticcku nOintiu * útkváDOHt Hvojl i; Cecil KApuzBii, ;:almutiUI ae 
v Dolnf fi lÍAraf FaIcK ^jo(!n^ dAvodúin^ pru ki«]'í válka bylA 
ivdtBL oi»TO« plAtLLuaf A UQJvJmi Ic Uiiuu [trLiipťl, it^ túvMrAhii imbyl 
bcot 4ál^a btrJQ xe jeoiiÍ m{;h typuicn. ^Utihy yíandM«vy w 
pnr^p^cb Itfs^n^ii^lm ritTinflio krAlc pojtly 90 k poalcdnímu oitjjuiii 
v ůcdtácli A tok |Hi)j1ťdjiuuU jv uAiu iipi-t eul oHUtl lAtti juiuv. ayaii^Talo M mciUkbi t CBcháck, tun vojsko rftéiDé j«a donnlft. 
Kiflv Bsronk; vufll ve slire ^\r tré uotnoid «£lnd iMit 
tfr« neřnCU ^ daHtf lUOqjiiád bnfi td ttipoMlBM jelw luUv 
k vdci 4 aií>ki lio Mpoi>»iKh«U; i bfií uáj feice ^okojcii. 
Ují onkánJt, fe m di> Unkfcoft naTrilf. pim^mll w lik g^io- 
9ÚB f^t^Ěnébo k«m«le. K<bB M«uiúlb& s ťnbím le rttkocíL 
qsla»»TÍl Játímpctm tvým kaíicU: KarU x UcditadM^ k titnlcn 
,4tfl«90VM«tto kdnlsa^,*) iiJip«0iaiiB¥ Jťj dAtUJrf, posUnt m,^) 
aby te iiď»íJ« iiHtii aeiBtiljw nddlADM^n, >«ltki» bj jínk vetter^ 
ébyvatcbtm tloAmtai tijrlo k i^nfjil^vf a k nuTéont T|aob«<^^u 
potHáAf,***) Zdali kntcu hlfbil. Áe aii|>onifiiiití tohf> bode db^ 
Benf nám aáfíM, ^e jbto >e. itf nýtkt^ dsjjM t 0«diácb dále 
Hdllir palSTBiDfai tvým qifbiolHTin. 

JjUanilbii dal «eita:vitl pM oddhodem vrym iDatnkd prfr 
Ořtrfnfk}^. kU*H luftl hjxi potdá&l du krajA fmkjcli povid tiMbRa- 
n«yc)L Nťn^li oicehu «liliuTalJ lírmij (tolilickjch ifabod a nii^i»<- 
tcatu fUulAtfATa, nfbrt &Mi r^ckr takoré íádo^tj CNfkanma lut 
du^ ak tadaltil&iu iDotiU prti jkh iiudiv a hlatk^r tiEíliilí vMíkuik 
Mrbraim, lak £ť bj »e neTHith!b^»vf[|1 nui o vtaii urobodti sn^i o svAj 
maji-trk itmťbnvatj. Takmélo ^líM' b^l MjixiiriiliAn ml Er^hn vtrV 
UQti do Cfcb Čaetíjl r>pakDiraL »ii by Ml omy ohvvAltlfit^o pro 
dvlv Tbkall: nyní po títérstrf na Bíli^ Hoří' iii*hvl podit^ irého 
f^TnoonccniJti. jak ji^ vd VMdI vykLídnli, k tnmn nprívn^n, jcJď^nj 
obyvíitrlutTo ríce itol>rov»bť^ w? ncprxlílJv^lo, ii;lprř Jen aa niilosf 
a nL-nillc^ v^rlÁVAli tte niolUo. MnxiiíiilUii TAnk iHbnfll Ukvjvýto *t VlikA^j htMnJ HctiJT. Ffnliadnd STuEDfUnofí t. proi. I«a0. Fcrdl 

**> flMftý fcécnl uthÉVp ťAi«Di MumtljAufiv Aú. lA. litioirtUu in^o. 

**^ Druidu iL nfíh. >£u.(tijlwi J^MblDUitatnorf 14. i\n. tfiSO. FCApoioIruk 
Jej, ikhy vujiika eisfchkf tClteoo bj** «* ^Tříp proti IWpřlWÍi Míi Mn- 
'*'T^ JpHIioí .mil lUnfcrD, nfttulfrin, fturU Fruiiřu niií} JunulHinn 
*chknilnrj »inmi luidnvEn UDK^bOlir lícnnuinn cirnyB^fo nrlUntk iJiil 

itrnnlil llťmi, ÁAtit, fclu jiixlrri Tnmlrri- SUmlp iiir ir&aulíriira DeipA- 
rutíaii irul iliiunL bonj lu vtiiuoj ihcuoii UiMiunUiiufitliuU ^obntcfat vsrdtu 9 TfkM 9rth^ jtinomnccjMiiivi ; dflum j(*diml tuk nniut z AlrfinoHlJ 
k iivJCniTtii&mi n^yvjLlrlHlvd, fUlem »iiHij nnl □riiii^] TUÁiMil o kom- 
ftftlaiíiiicli láint-rocli vlácty vtdeAíik^. Proti V(>U(ui étiJúm uccfat^l 
ítaít ťi!4fe>-cli cbrdiútL, ntú |>rí>ťí oTTim-Jí^if jich prrtv t""í"íicltýcli 
1 lU>Tt>>i-nKkich, uuÍjE jrrriti pi>tnwlánť pAvuiIcA poviUiiii: siio kiifív 
vytvftt dMLÉvv jftkjímclií byli nunámilL*! *lij Osíavu pudl*^ tibnsH 
tré ymr^ull ■ u^í^fliifk) relHiltc iHlpravlU ilfll^ aJu biiiolntli /ářiuNř 
lK-i:bl<^l tAÍ luU uii Altíchtn v ijiiir vyitnli.**) 

Swvnví^ rodl^ufí-íi krAjfi, kicíři ao Vyli ilo Praliy ^nc li list. 

lavllf, iiiTihc^kAli phirl vy^lánfiK a |iri vy^lůnl iloTyčuyťli koiin- 
Mrů ťuilrJbviii aré uabfdjiouii. ale kaxd.T t uicb pi>jbilo\ul 2&clit>- 
ránJ [wmkjí, k lvhiiií ihÍjíIu j&9U' pN]hiJ(ivjlIíl A/líIo*ř, jiliy »|iro- 
ttABA lil tu utiytiivjiii( Tnjskri^ n|K>jÍi^i.W inigcttkii iiík(T»mi ncTiicli^l^d, 
Jellkoi mi ve uii nikoho ii<^flpfld}o» io by mohl ťyil jEuú^c potn^tjiti 
něm vjůftfiul <Ihl^|[iI. !v4ly;c nr^kTvrá nii^fn pH hrniilcfcb Muhýtb 
A ■éklťřf v nuu3e<Litvl ttOHkAni UBVillf £lL-cliCíd nnliíiUi kurHHovi 
Janu Jlrťnm |hMtrnbo.ní svÉ /,i tří^liřp pfulrnínťk. iioin<'4kfll Uiito 
jftftiiMl |m"Ilc komihť, MvTii* jnk núni /tnímo, tak« |nír ťitSij |>la* 
tllA; I jirijal nabídnuli tuio a slíbil íadAtclAm vřci 4Ja1ek<i«Áhl^,)^f 
nvď byl M«xiniílUii učinil. Kuro^pnhur^Ll nn nn pHkhiil inf<«1ii 
UoeOi, ktťrí •<* pn-ni k ii^n ohrúlilo. ííiriii^^ť XHCboTÚif pnvilrjf 
fl vrobodné vtvDiivAuí \ti\\ auo ittdal knfiolr^ MailmUkna. abv di> 
idMv loho TAduť" [ir.íiulky n«vli]íU.'**| l*Hkliul MíiKii*liu:h iiúslts- 
iloviU jjcdttn krnjv KiioturřickÉhoti apríkM trcbtoop^jodti^illvá 
méarn-ttl lNiřoTij)K»JÍníí jr th okolimsí, h- vyslrtiirl &li*rhty v TUii- 
Itttfkks, ocliaxejlce >ii.' u kurtiilu o ynn^lKidkoviiiiJ, jau ta. uvo' 
liodné T3iDdr4nf koufi■^ť jni^dpui-nikt^ Milali a tak !«c konfese tviki. **j klncb. tt «rfh. IniKmlrCf MatimilÍAnnru ryttunfifim, j^inA f# rtiAij do 
"^ 9i^ II. tríb- Kiartiří ÍasIíÍ MaxÍmllS*níkvi tHl,W-IÍAt l':»', — Ttfneů*, 

fj f^Él. ft aRh. ^Iri^hU kTTg^ I JEom^firk^lio Inirtitlcr-I Mak'^maM 15. Il»l- 

tt) DMfte o»^W*«l T iL ■Kb. viAta. t/it* 10 uifljcstaltín putulení \wliÍTali.^ Jmi iiK phmlutil te ukatoCaj u 
kny Ulo««Hcfc>- n MjstimílíauA a dfbU uké £ad«t«1An, Iv je hudi; 
T užfifinf pritUcH a KTolio^T %c \^c Ijúl dtíiuliu urIsmMivali, aá 
fím ubojj liHiIu zm\M ml dulv tMÍi^l^w>.**J Jotik^ Xúl phUeV 
£^;w »|i&»vbv» iimluf xAdostl T^ticovat raslU dftvh^ k ntem 
ikn ttde dM; JnbiutHvf luik ilcdUid uephvtát-tti vkv ua tie- 
nliecBýdi Kbbedi, uibrĚ tiáill j^ » ochrnuta Utt; pro vrtj nui- 
jetck, IcteNÉUi íádMí kurttt faW v]rtiovuvat.***j 

finty w mmiíl» ukáxsii, jubdi > jak .dde^vnur kvmíaaf , 
knin X lieclit«ttiu-ba vjhoW vicr. m-bo méné tblcktnáiljn dlilift» 
kurAfíji £teké>ii« A kniávlc Bator^lio a juvuoiilé tiodlá4Í mútUi 
duráuili |iroti v^iUm&J, jtkvm Vnhti hj]ň mxůtim^ Kůjhj bfll 
piulEOVBfd ťfiuHlf QpOBilMihH rady KLaziuUUiioyf, bjril hf boJ! t&- 
bial vjtrbU k Vnty a tálili tLu Moravy a 4o í^uhLi, abjr laků 
UB i>ATTitliiJ iiitu>ili, čfanz by m^ffiAm ietkjm MJUfC bývaJo |MK 
«|i»Imo. Ak in MsbTlo pti jkk chqti; Dfditvlif Táloo adAiti 
Tjdáí koncť. aí^y «« roohU oUhatlL Jla na miu táJcC«^, ^ 
QoUi ttttii ilff«« vyvkalll, mISI by poetoi^Ui h AloniTu a (ak 
B TiteM liltjiT«Kti vrbu »e na niégila v icrcmtck Čodtick. Alhrcdit 
t ValiHu-lna TrnullT pohHltkKiui a filihy pít^nip <to Bifeta ^loftu. 
YTTval t^ř mvatm m AkrbU*^ kraie Uloiiiťříťhébu, aby nLst«|iOH 
t-it iTi-niili d* Umui a aby po nicb aabiilli podnibcaf cÉMfi Na 
Mttímt vyjvilDáTAil a knrtifumi ^Kkjta a na «liby Jako M^t^ 
iailnéba uhlerivti > 1'^^ aic ncprasiiélo, iv tw kurfiřt b>jJ «tlii< 
Tir'-t:Trb a řr Wjil fir&v »t}di jaboilo cbaKkt fconu<ař, n^ol 
. I Aky o^Jáno fvjud éa UtonČítc, v afnil kniCe x UfcklonAuóia 
|in>)rvoTal nw arli^oiC tc stavové tébott kraje clu«íi m od 
ktoi rraj« o<LJ^citi h i atel Je nipaniÉual, aby «r nkjkacu 
raUáiclMiin iiudmLULft* I ^rtfc oéf-.tM kutfivf* Od. i4.«a, ItaL lasa, 

jm^fšA, Ciftt Ml idtW«k knr4Ha Suk^^a tíe. ^ m^ A 

i*éL soDÉB lArinnivdii dp Neb vjdM^L 
jii.i, \t:.^-*. ^..\-.-m 41, ,T. fi«. MVK IteMi. 

-^^ aL tata pbt. taň. -^ Tumtéi 11 Áhy $e laHieni loiau dudaio i.lňra/u- viibií iročátktaii prí>- 
siare vojsko cfíuink* lUí Vmjť LiioinřrírVí^lKř n i^íiíivlíího n /pů- 
sobilo tatii Ltliftntt^txtvu lAtnv^lÉič Kvízi^lr, \hí*] jakýinU j\hii n kA' 
f$4ni kmíliiy £c4k4 a£ poend by\y iipi^ly. Tak byk ua pK statky 
fllift K HoťhlittuttU pufi1i:ur^Tiy & iiiíi.jji.ulí uIuí^l-iio i>i] hujfmhan V^ilH- 
MnnovA mpUtit ^'y.iKWy io\nrix.*\ IJo<:lih:hUA(!ii ^tf^iotiil i-i iia to 
knrtiHovi Sa«kómit, í<-h*»j^ ilolly nr. vjícť.h xtrmi iHkrlobni sUícoAtl'*) 
Z třch jTii^Tiihuji' /mfiiky /vlití^tr Míín*ijjr fm-sTa Mi.'ítij, M^rfitíiii.ilvu 
ncieii ie oilůaiy l»)lv viecky j;l>rmiť a fttřuliv-o ^ ktťjóžio oinitiiíiií 
«¥Ívm nikobo nťpluk^^pílíi — n nejen íť. pímáOkd ii jťjf vvrlrííV 
viní dcnii* eo jnyímvftlii, VaIiIAMu poimlmiil pro :sd>c* je#i^ zvlMlnf 
4*17, t»k krvtai? )iuébo .nťkoUk Rct Miidfl TÍnA", kicrě^fo poía- 
dSTkv fjrdvAvwny hýly Mlruř^iiy rrij polirŮíkfími, Ink Íl' mi^dfiti]^ mu- 
wli íí pťitíi^L- vypůjťiii. iiliy mu vytiovťli."") Élecliti^ krajť Litíi- 
aiAHckélk'> 'ifyti-iíí ro^kjir, nliy ulo^k knnfribiiri nn pcn<''^fť.h Ink 
VfwAou, Jtd ("iJufliiviLhu Jon jnko pAJ^kiL, Jrní }>ozJ^ji málu bjtl 

Pfi ntr.itfr.li tiťuiííb n» lutíylMly «ttl Mbo píiL^rikiL nýlir* pí>- 
tMloTJtb «c iiEIhlo Uk vytokal kojiTriliuct*, ic lo daleko (itcAaJiovalo 
fdy ObvvjiTH»lTA a le vojska lobo &u\ iií^oxHhttvrAú.Ťf] l'^ in 
vfcsk iffňínA ini-^st npruvUa xKXki m\w iiiťitM Htuuy^ jtiii lii iiiirl> 
miakv kladoucím, aby sproitfiiji l-ylu nbytovútf TOJdcft» Dnkiul jKníní 
ttdiyly fhUmy, *c líHSy se. nnskrblb, poiom ifgnk ulkdo schť 
Hvét^^A^ tUbu ueitrzel^ Tak !»u ^t«Ju Kritloliradtickýiu, ktL'H ^M»lí 
a OfVotfOiforif ni«tiU avíhu od ubytuvLiní, jt^likoí 9d iivdíali pu* 
fl^rtnaiit pftjrka ^fkOit iiAairU ii pi^iií/i' tv sUiťUi h IIiij ij^lovnym 
i7aiJi»i''DÍnh irH« Ink \7kupnji z vidikych itntiícli svíiclů. Ale ná- 
niluk j^kh ncAVidTio: vt^11ir]^.W punádky brodcEké BV^fono VícJ^^vu *^ IfnJ Ll^-ioUick^ bgrtihu ^Hkémn 9. prou, loeo^ ?u, ct. hkIl 
■*^ HftpL tt Ardi. yU$U> Maí.t kurfiřtu HMb'<mii líd, i>, proA T^Vii. » SkAb 
V. ů. ^ Anbiv jiDiJhťhiihad*ckfp dJuAiU lut mfitu MoiU pULiu ťiu- 

i) jm Bf linM Jt (tuatl • Adiun Ka«lDmfAUkj 7. V^tmic diL IV, |rnih, ínstt. 
Hal «t Anb. — TaoU^í. Utmut Ulonlfkc kuiflha Hc»iLÉmu dd, U. Vi mk.J| 
niAiučmu. kierrt lined |ki tútT« Bflolior^h^. iwEuiiao iítkym ipft- . 
íiiilwni, H tlMoM (^íHaKkftii tiploě il^ TTT'iiiiinJ n jf |Mik při stAveclfl 
jnoravtk^cli nrjlqr^í *.]n>hy jirnbl/nl. *} Ani mt^átimAiii žatvckym^ 
DDTcdM M* lépL'. kilyi kuUcto LLuclitcuálťiuA iicí-míjíU u %i 
kutilTÍl-iicr* 2t>.r>ijO rul^rA, k níi 4V livll /dvA/jili \ prvním xtniťlii 
jukéliii jiin unhii^ilu vojiiko dnah^kA p^iii \'nLdiElcTkc[ii na mi*«lO tdř* 
hnoacr NcpořMlU nléchri. nfJcúllv húlniT mtou odůvndiuli um. ^ 
miJcD nniKjf vnjsko v mí^Kti' obytoVAJi^ vr^Ht^iati, itybrí ij» Uké 
jt^it^ l.^<XRi CuUrú u)t btitovoHti hIoííJí-") Nir*;k Jťjlc^ cáu «ptí« 
potHupfino. -dvíirmio-li, íc Valildruin dDiiiiUJ m&rio tnlcc q Slsué^ 
ali; nm nilvi^tEli 7(H) kuiIA vJím a íi? mu krnm^ Uúta iif^habMUi 
nř&fnaé jií*H^ kiíjkK' ioUtů TaitUtll muscíL"*) A )«ko xdo, 
dMi> si^ ve v£cch Jinýi^h iii^Htech, Uadi j«ii Irodiu ttchAduá 
vedla- RuCiv / Ueclttvuůlejuii iibi-/iiočovaJ uče cfit/ift!, io (irtUiii>va 
jbtou ,taxH*, ktťnnt Ky ini^ňfíijaé p(»itini brlí rojikAm oiMidí 
nln dA»t(jjiifd Inxu tulo lítKJvilni; jsn^iiEnnli, jak n^ílépt: v 
X jecln^ VftldiltciDorjt, ktiry z po»Uv^f •Tfho koíi^liL Nil 
clitíckÁ KÍilIu [})> vQiiki<vi> uvulovjiiiu iibuvuluů VV|]Jl1||Ú, |IUDÚU^ 
hyiťk, o<K^\ [tvťmj n pniíUíi loupťuy, lak It ŮIvcIiticL doltánéid 
k /i>iL^lKUf a mnnri / nich žÍvi^ta kyli »yti-t) Arknlív hyU nanx, 
prchnU fihíilcii jimoj:i Udé do lc«A lilodAJÍco v oítuhc^IjtcIj mjGiintich 
itTofL^O^ pfr;'T loiipofl^^lf (I krvcíf7nfio)i1( toldnéHt. tf) ^tftlué 
napoiiiCnůni l-icthrL-iiKtcínuvn, j«i;£ lu il Uui (iokiuIovaI ml Iiuciii«i; 
Aby učinil pHtrz niÍMbicM svyck ilů^tojníMh a vdjluA. nic nup 
tipÉln, ponf'VnfUt ky w hjh iniiW'1o p^nU-. v^íin U(iqii«f}i}ii Kfliu<^ 
•Atiky dostati. VinlIC ifj Baror^y plukovník Elvlniliaaí^u, ie J 
vclhoiiljjji, nr^oili^jfi úHvp. x Vrahf. ilokitd by iiir^^o pfa okro 
kfdtt tlc*dltuutU k uuvů boiitnbud ď Íl- ne re vá[i:u iléle untŮ 
lAítO. ' IhflntfL tfAila llnid^D lonittiiit ůa*t A- ittittL. teti*. 
***t Unjck. řď, iinfa fiit^unlý plukot^xÉL fldknJianvM ko&ffll BivortkJ 
|) hnffitkf tnt^. Arrh. Ktilkft ^-fiulintVi i V*Wuliu p«M i:ftl«Ha4 
tt) Tuiiiét SwLtnl Konnk^ fnnl lUif Hne SUroiliuU^ la ie 1 kohíiá nou oútijác do XÍJtiKiefnslcii. *1 H.rla to úfh 
lulsika bcsdAiodaá, >le tvéilči pródcv. jnkou c«uu prlklÁdali ve- 
lUeU dsahkéiuu m^kli^H nr^íř^lnf důfttujnfd lif^Mi^Uf — k jjikýtnž 
počdlAli illuitD<J HciiiihauHtm. Huqiioy osUOiÚ Rf- tknvat, jako bj' 
byl opMvQíit fc bcjtolUoiluAiiiu JuduiJti: b;lo luu mfíím. že cUat 
l«dU TyuUd^frl ilřaHluíky pft^-stáaf ublTenfm «tAtkQ jiulnr^tnti n jo- 
GkoJl pcKlJi! uúIiI^hJu jvhn culá TOmé mula v jior«Unf vyníkiijíd 
4£a»C0i]ttvť. iifhyl mu nikde lioJva rvMdluf uéjaké ktmosTi 

N« light) m-éM ž/ulu'^ xululiy; VužiLý byl rM, ii koho byU 
iii;tová« JI1Í910 císař^kvdi; kontfUiucť také j«ii ufruč «>1'^>1Í' 
imy A HdinhiUArn lutvrdčili ^o jjiko po^f^^tnf iuuí»ví, ii nldií 
vtJa^ťnl iloťhi/rli orhríiny. Jodon e vy«^fdi liglsljck}ch důi^lrrjuíkA, 
vejvjiái zlrojukúitr GroUjt. jťu/ po pHIUulu cíMhkf ch lup svfi] 
InmiIaI ilo lUvur nby jq uk /jii^lirAníl, byl <»<t IMoitiiiílInua tu 
o\uí,*mt UkttWi řifl^iif nrj|>fíiaii^jjfni xpAvohcm pokánLii^ n kiif/t- 
IttlUcrátc ro7ká^ plnkf^i-nfku n^ímbaii^cDO^i a scn«rilN^i]t?iuDtu 
TOljrnvtL iui|>oiiiirui>i^t LEuquovEr/*) aby o1u|>ovánf Hilu u^íh<'ija bylu 
fHirá; iááaí Uikié cí»nú-H aby ilčU mA autority n nedopiutil liilu 
If lmi v (WltArk Ink hnDkrbnyiik j^Oiwbcin fj&diti; Vi^niii«t n v(ni 
i« »e musťjt /jkdioviíiali. Klíh únny ás m- teily uť«mf ničiti, JelUwi 
líf patk Tcikťw obyiuitoUtTo Jííhaáiio byb k roufftblvL*"; Ctwř 
pajj >ioe na r>t» Ty/.ntiif iisiirýiiit hlovy Ifuquciyiivi n jinim^I jvj 
tftk. í« konťiťttf z Vnhy rjXrhl n. tažcof flo Movavt D3«MupÍl, ý> 
»lc bjio JL£ pMlU pi>7dí. nby bylo 7em\ ifm býviilo 7pomoř"íní>. 
KoHtl, btťré voj.iko rísai^kí' judiiiů 'v I^razif uabroJittlo^ ]iitiU w 
DA dra nUiíMif loUrA.ft) To je nim m^ftkťoi. co sj; d£-b> v /euii 
niinn Prsbn, 

lioditcnGieb latíia na kvap j^^fimíAoTftl vaškeren sprámf 
■pwit v 3»ml. pUi2Íe o to, aby. pokud moiDo, TÍocko bylo fflxiaíeno. *1 ICftith. HÍ> Vcb' [l«ÍmJ]ijjM*u MoxijLjilitnuví TtdTE^iikílmu 9. |>ro8- l^U. 
•^ Uofab^ t*l *řilL Utttob&uicD SUilmillonori :8- proi, lasU- — Thmi^ 

Wf dtisa. Tautiíf. MfttiuillSiut T&llrmu ÍA. !■;«». lAtO. — TuuUf. Mň' 
KiolUip ndmhuuRicM n. pro«^ t«tO. 

•"J Víil, TÍI, Mifi*, Vmřmilimi KrHJnsnílriTi flil. íj. prťu, t^f^. 
ff XaÍiC^ ^ ttťik. Kirdirunit 11- Míuíju^Jíhuuij e Viduj 3«. proi- I4£0- 
4^} Vil ■!. tfOk K Pnby !0. fíoí IňVK 14 aliy pcnCze u falckraír^Ti^ mJxaé hfiy f^ltr. aby sf- Kft 7tii3ciii^ 
|hiviiAuvh]> iái>ck^ bouituí iv^amúky a vlr^ we hUIo aové rudio- 
doutf.*) K témuJ: úci-lu nahdi}, ali^ prvtnřnt-by Nyly rafly v je* 
dnotflvjcb mtysUich h aby byly. pohttil inninn, líin /pňs(íb(?iii ob- 
ooTeDy, v jakém byr&ly pM rokem 1I5II4. Díle ntfidil, ttiy 
vpríia kráIoví(]<$ťli nUíkt 3v^F4Tiia'I»yU muiOjn apolublivjíii, aJuy 
pH úřnJcdi r l*ni/r ^^rkn ilfilfilU mÍMtu byla iiovp obsa^utiii. 
nbw miiby /briiní n ítMivu jrítnikibrym mí^stňm My ndliAiy a 
»:ath>' fulDújdfcb ňójwmiků v imvhUiií nby bylv HBivvťsLt[ívÍLiiy.") 
Li<íchtni^tťin hl^Hlr^j tiUc^ pťÍAiLymi ci]]uth*uf]iil učiniti prítnE bmpvč- 
nlctvf v 74Tini hnjrcíinii. \ ryúttl ih^krvty |iroEÍ Hodhíkilin ii Hnko- 
vitfkH s v jliiyi:]i kr.-\iúuídi. klťrl v ntrdu^itutku b\6m opH uf 
im^rliihli H kJS[i^ jtbÉH ]l»ujh!ĚiiÍi.'1(É ?o [indávalL AvAuk Ani t^UtlW 
ph~:4i])iiii iuirí;:<'iiliiii. kliTrá bjla j(<i^ti^ ppfhuťjl ]ii-ohjÍiU'ní^ iidvyhovůJ 
nanírinTi fi^ch. Icdo iin Mth jm dntxaú, Vjtjkíoot niB> ir Jo pmtl 
tiHcfřftDi pfllid plHivívavJm, íe Jieli pHliři iimub'» i iifmiecb pune- 
chůva a potlírlm^ věd tícíl Kdyby byl clítcl liorlivcAm ivmlo ly^ 
bikvi^H, hýla by vzuIjl /Vilru fiprAvii, n tírn tůd íil.kniiny, jtdlko^ Ica- 
T^hd m^li ncdoGtolťk íak politickJ^cU tiitiduJků k ^tti^únvďul pohUlku 
tfik 1 pfímétenycb v^domoalí. ť« Vídni vdůk úCťiiuvuU kpe zá* 
hlutiy LiťcbttfiiHU^Lur^vv, tiulrut lifiur iiutvrdil Jq ]tr<iKntf[ii v ůvoáfi^ 
kUayf inu h\\ ivřHI knínr Ihirortky. Hyl to snad jon cbyuí ma- 
névr, lid)ií kniíi? pMcJi Kn:ÍjldiLl i^A íiv^ oiIvnIAuf. Nid>oC iinv xda^- 
kka oebudhl vzrliti ^k.* vlivu, jcliai nyiú |io/tvid. a kt^rý mu pu* 
ikjtuvuT pKlvťatuit k rD/innoiunl miijetkii. **^J IIL Přes vAtícky brCLEy^ jaké v zumi plodily loupťío Toj»)ca cfsar- 
aktioio a dr«ná vlidn knfictc i LJDChtcaítmua, ne^iudduln m^ HtucUa *] Skili IV- 42t. iLoilI^ní pfcIflEitf kiil^"t? r L^cMikteubLQJiui v Í!A4^k£iai tni- 

lUritrf- a 1 Pnl«kÚED ioÍAl«Lfui ■nLtvA, 
*^ TuMltí. LIpchtrntMin «r»M V. ji 18. pniiWc iO'iit. 
•^J l-íecIklínitKÍn l''íTdÍa*nrlf>ri ||, prot. tfl2"l u ď IClícru II- is m£*U cfMři. Některá i nicli. Jako Cheb, Lok^C. ITchofi, ifmdrc 
JitulHčbAv, Ziíkdv. Vtkrlik, TélK-r ji KnrBfLÚU míla vnliiů pusiíitkr, 
akU'l>Jkt tc t vtnBUluK oíjvícc cl/uífnijskéliu voj^kn, ktťréí ui>- 
vbiély ustoupiti. |>oku(l jim Ži,pM iiulncAlv ntrlm^li! vy}>lA<^oii. NrliyUt 
Uké iiaA^ji*, íií by iMí uíÍHin tuío bi^j- mUlJi. iiflx^f nrjou že m* 
Dft slnAř dtsfvk^ nodííhlňvAlo dél r»b1i^]iA(-f<'h, tnkf jiovt^tmuftE fbímf 
sléabyraLi vAIrcmé i>[iťr»cvu Na ^traiié cfoai^ké poin^t-ilciLO fimxutiiu 
Jm U opanoráiti' Kuriýlmnii. kfrrt^ jíý prtito tJťEtiobI ^yIi poiii^Hián 
v mkQU Dcvhttťfcthydt, í.vi m* liik MTAn u }\n\i\ XioXéxiú. Pakli 
Je potřrW dAkjiJiu o ufviťLapuotli Aiilmriuví' k vrchnimii vdífdtiM. 
évaXatí k (umu (a uki>luasf, íc vložil |jotiá4Lk> do c«ld fuily »r|iu- 
tnijcb niůit a tok /.broJii^ kv^ itfiy miHLriihir Xn Karlnlvíii^ ra- 
Ttrlfi ar TÍíM íilf z 20<XJ AcgllÍMia. Jť-Jlcbx ^-ýpr^va í1í> CclcIt jju- 
hlillft slifiro %'.^cky itohrovoluj^ pifsittvky v Aiigfll poflkylniité n un 
Kflriilťiné loliáb^li xn oxudaí lijm-, ktcrA Mind by it« lr>lu pb^rr- 
bcntei jíjkli míní potupná íkotiíita- KíItí Biiqtioy k oblťiĚPiií 
Kftrliti^A pHiálil. ueďa^fAialii sl' puiolilri^ fKhaliy k odpi^ni n Uk ^^ 'i'^ 
Jlf pffttAio djjv hnid vj^iUla. kdyí jí b>li> iluvuk-ui> hviiIoiId^ od- 
tifapDiitL*] An^^lii^jiiK^ oilrlprnll gc na tltpnil. kdr iipmlU rki nikttu 
ÍMbfto / 31»uaftflihj. jviijuž (iali pí.- ziiuva ujmiuuuIL*** Kromr 
KiErtiteina op-^tiíitíÍh by] o uřkolJk dní \xmUyi lakí Hradťť Jin- 
dřicliůt. 8 irliTdťiii Icuniiť-JAÍ pc»AiU]kT po^nbi fir v^jrdiiAvnTi a Jti- 
Uk»i jomn r pn«idGe slíbou byl £o]il Uduěsicuf. poddal ftu a x-^loupil 
j» áborvm srťni do iluíby cf^aNké.*^) 

Nyní tťilr bi^ld o U», fthy n^ pndohiiť^lin ví^l^lllkM dudlUu 
• bnlivUni Mdiíffiildem. Xeljot tím byly by «e di>»ta]y dfraři do 
nkou Pbcft a mé»tn xipadu^ («z1cí, V^udtiÁváiif fi Man&fclrlinD 
» máfd fíjmu o imnf. Jainr bylí ^■jiinivovíJi, vndl<í k iiía^řuuf ir" 
píteíH xncfi ním n dKAř^ktini. tak £b MaiimiliAu a Guquoy mohli 
U» Pr*b» před íc tAbnonil. Kyuf bylo na cfsaH ;7dart pom^rmíí, 
JN! i^lid. ťo btabífi AlAa^ruldiiti byb |irÉiK>vi<dť<no ; » l*'HnLiuiiud 
ikatcdi4, aíkolh' mu Ukovv t\iU pfichAid Jia twiíc, přcdcc po- **j Sv, iL tHk, Adam 1 Vitd^tirina burtVcnr! EuMma dd. :. Icdon Lfili. 
— Hak^ WL wcb. loi^^ftioa ponr Ir »jf?ur iVenklii, ■ lednů IMVI- Vxcré UnnsMHon m^i bfli TáruLim, le nra bnil«i 9iiiJii«v& il 

/ilm-u a Biíůťi bu B líuqaoTfn teprvů po vťfí*rtví oa BOé Hořt-*! 
Slav t^cf byl ii^nf pm iCimkii diuiHkuu tak příznivý, iv m inMu 
Uvnír^viLlii KiSmIÍ Uy »i* rlWhtúu míla drif^UtJ, ucbu zdali by »d neinél 
utluttl pokna o lacin^&í /iVk^Hif Plzné. Cmyiil tcuto Icill *« v Lbi/, 
hiBryž dtavoTé v Pra^u tiliruiiuíái^f njusell xhaIílií iiusÍ^Iud ptob- 
#ké; |in>|iiis1i]U ji ití ttln^ltiy své jl cúoviiů ji Mň.\i čÁvtefuó ita 
í«if *oMii vndržonťhy, kilybj jic to^Ia- Thn lu fkutrní 
itocflhi rojrtrtba tuu?J MjmsMilem a llclvni Joho a foldiiétl 
b>tí lííuto í^ftvolwiii puYKbu/ťxti aby uft »vou přsC 6 B4)qu 
vy>(Iuávuli II ^y m uiltrhll od vAdcu avátw, hiurý |iuk by rnicid 
9 iie|>orii;«nuu uiUgfti.**! 

At iť vid fímjí jakkoli, xdaH ]iMpt» tent> byl abitct&c s Ha 
L^myřTirm ^nj^Uti lio Pl/itO. ncrlw í.ilaU strouA cfaahiká chf<^l& mj 
a MaiiafeMeju xyroiiiatí, jibto Je, i\i Mausfeliloň pripín dsaHk* 
Qvbyl EiuJjba a iíu mu baliti IhAtn nobybj ftdvťíttcnji. Tuh uplrnul 
siiMc lufUipod; pMn^^ŤÍ y Mnutfddcm nravřvaů poníá su Eůd)u- 
tívaIo. ManefeM /aiAuiťnjijf. Jaké Debexp«>fmiftlTf mii Itfojf. pco- 
ji!vll uťlHítu rftftjvnij \úl fHtdtiiítikitcIi igíHliiEitiýrli, nk /ámvub bluilél 
>e pru vívckr pHpuly |mii«ttti, 1 njtpoiucuul vctilclc Toůtf 
vojaika linJHrbiiva oIkíiíi-uícH k ťň^ní vytrvalnarl n o /toT^nf «; 
ftjittf; Aáai pnk {'MdiáH^o vfiocky dubi-ym príkluiU-iu, v>jhi-avtl 
jeduoUivé liOTrfy víifuka srího r I'lziié iw vůecky íUany j* VnOl 
ťUi-iL^kÚm a dal vvůíi^í ublli^ tuti, tnáslo u KjifJb, vnin n kIjÍjruM 
do ?Uať. TnkÉ >c posUnd o potřebné zJboby tn^sí : ttajt dobytek ^ 
uJoupímý xpoT^ifiá n. dflmn nnlofltl. dílem udltL Zkxůtlu mand 
M DA vlcchiiy atriaiy, ab^ motd laLUiwtťJu pHfiUui kliditi vnlHc 
hloddtL 

Z&rDieú Ided^ UukJl-M inlf. nubftl Jltto^, c^aH 8troBa 
c£iahiká hodlá upuvtH od vyfednávjluí t n(m Mbo u; pmto ti|Ai- 
iiu?(nil .ivuhodnťtu) ftim z llUy na splnění tUbů íl u la^bcoui *> 8u. IL Arch. i<?taílicr St&DahWEOii Aň. úi. pna, insou 
-*> ArelÚT^mtiL StL»i«vPnf«Kh70«xlldéaliioftÍd(*p]DtŮi1tél4,IÍai«tO. v^ntemých iKiifz, Túiy podn) o tom xprávu knicoti Mvdmiliawvu 
Vter^ 1i;l odiotcn poíAdovnnou ttuniu íiapUtIt n U\k aIovo dani^ 
4odrí«(i.*| N«Ěti v£ak MaubJdd o toiu xvůUi^l, po^td hi^diionn 
v^ho Uipc^rtit Ie Ltuqunytix'! n \itánA<iva\ od iti^ho 2^)0.i»0 uz liolo- 
tovti K 20LK(XiO xlatych do i-uka s|ilutiiých. ků^ci^ su iiuliín^l PIxeíi 
«pttitÍL (to D<irtií FaIco OdUhtlOut. tun vujttku n^i i-OxiiUHtít n jturtu 
dovutit, &liy muhlo vstoupli do ^Iníby djiAřuk^, Smlonvji lato mik 
f0 ntahoTfttl také UA volitcli^ lAharKlíivho plukuvrifka Fnmhd u qa 
lAoTvluHi poiádln; Ft^obovi mi-lo l^ti vypiuii^uo (HXOOU jiLaiýcIi. 
Keftli vMV lAporíd i^byl do Prnkv^ Hiiqiioy hy) jií odiáhl uii 
Vttnivii « jefkot strun ds^ki /Ava/kOm Hvým netiodljbjn dn^táU, 
fMoTte Upona vldlk^ vyiůfkaiuj, KuUetí Bavorjik>^iiiu pff- 
tíh >fi tatovo Jednání;**) nobot kJji iie|íriťíiilji«lj y^rivy íi iikcm- 
ib<«te T^edjiáv&ul, nloíU »véniu geuirniJtic^ulviumtovL, aby Maii«* 
Mdo-rl o fiOOOO ri. tím nnhfd], uto *plncim<«iiil jťj, aby »úa 
fjJedBárdaf dolEnnoíl, kdyby Hnquoy x jAkjchkall di^vuitÚ h vy^ 
Hunfm t* vod nrepícbal,**") Zároveft wu uložil, aby vyjednával 
« b4*jtniui> a í ťcTou pu»fijikoH j^lireňskoti, kdyby WjiusfťUl néjakýtni 
ijtádLsni vyjcd&áTání pritnhovji] n aby tím tpAaobcm dle se 

.1eUk<»i T ťr^tf i/dali 6c unproBto niytiteuky mí dubmiiLulí 
H Uosifeldein. kutíe í Liecht^uMeiiia vydal iimijííť«t k posádce 
pIJsHiflk^f ktL^rřin ji nYvji3, nby infaatci tutu vydutji n ktf^ryiii grnrrjilji 
Jol vuiiln Jtc v>TOvnAnl novými a myvynil pozadAvky stehuje, t) 
>Uiksf<?M jM IrdDánfm ukovýni piidráídřn, dal odpftreHm hn^ svftj 
piwJtili; pfTT|iadif luévLu Uuk}'{^auy, rypluuU jtí a pak obuěiu ^hulol. 
boéttA B houfy tirýiui dilc A ddlť dír kraýtí xahfhal a plenil, tok íc 
M lyjsko loho al im Itl mftr ku Pni?-jí pHhlfMlo^tt) 7Árovpt avM Uf. 1a rnnii' ú^ rqqany. — Vid- bt, Ufth- Z Pmliy d^l. IIL pra». Irtvr^ I0ia — ta. iL 


ff) 9m. iL jnli. A^un ■ Tildllcíiia kurllhovl S&Bkému 34^ proi^ lAlO. — 18 1 bicdél bS UédrTHiI ]>ojlEtlt íTobodsoa ctstu ůo Uamt FHlce, Mjby 
Č«ch niiiMet odfúlifiouti; I popadl V Umm úívŘu a HDttodl m 
Tflcli^vd, D^dúlťjíi tújí 01(1 mixu pH níJnid (un fcdoucf.*) JtflUKiíM 
Tfcc ncpni-hyhora], £c ftlraDa tí»afiki BChude « nte do opnTdy^ 
vjjediiávatJ^ u>hrf jon kluaůitfm Jej Edníuvutin miihc^l iiidUti, co hf^ 
bylo dniti. jiifknd jt^íK^ ii-clcl voJMhu ivfiuu. OdbodUl le 
TUAVU SL* ptldttti k fnZchr.ihíití, nřk^liv bjl jej vj-dnl r iant 
jud&ivánfm »vjm; nJi* niji-ndi^^jl bvl Tiy t^Ioupi] di» «hitíij 
&gvoj«1iélio. 2A(la] Icd^ knlícle ruhulo* at/y J^ t^M do ihij 
8 ccljm Tojftkcin, jrf dadftl^njm nřyíitiílnfui ho<ll/il ?:t;iiill ua 
jeatdtb A UA tíi pinky pcdtoly uolra Aby k pnidatAL Alry tAk 
hHa ri^piihTDcn Hi^n^t^kd. Ale HAont íi-ho iyl.i montŮ, Kni-ic 
voJKtj hU'T: liyl |ih']i)vi.^il^eu o scho]t»Oí4UH'h AUuhfoldnvjch a 1>}J kj 
jťj rjrl pťiJAl do »\uihy tfé\ ule jelikoA Tnuck necbtéU jcitJ 
pofft íáiluf^ho a^xíru h tlabnburky, jakkoliv jim pnfajn ii>Tiřjdlc1 
vJMlťdkA závidiVti^ Káral Emanuvl nritioM tAm shrsnf mi cbapiti 
|iTOto AsI ncjfpfjlc uJe^ Benátky zamfily ^ůdo«t U^nfiBldovu. 
a nabfdnutf MAn§fi^dovo nabylo nice od fenfjícte !siv(\JHk6ho nuDdt- 
noto. Alo odpoviideno mu, le poitciúji stáno m o tou rni^hodiiutf. 
Wnki% iinirtifky vj^lAnf^t: v TuHnf, iiApomfaal rjafc MaiisfcMa 
■by Yjti-val, aií hju / Ait|:Uť budou nov6 pwi£u3 pínliBy.") 

JcUkof Majiafeld mu.iel byU priprnvcn, že xf SftToJMfcA dowtAoi 
W lim iiupKxdivi^ iidpovi^i^i, ^hIjiI filmvf.f^ pinlofmoi] fAilonf Hohu- 
ďuiAnK uckjUcjff ha o pNapěvck a ualrí/vju ^1uxl>y iiv6 bdcTcnibi'-!!, 
kdyby mil byí poskytOTit V Ha^ priuť jelio doilo lepftúio rfocim.'' 
lam usvědčenu uidiota pniIjmrovAli joj ; xdit im? vtjú:, ín tv ^pln^foi 
uai itUba D«iiiéli na sp6ch« niim Ald^ft není uiioo, ^«bybyjM^ddf 
v fuilnu v tictbmilii fumf^ nbdHífl Jon r Homf pAlce o1 
koTtccni in<^»ícc fpnívu tnxku utťíj.'U^£J ubžii puab) slib; tAinIfi *) $«>. «t ifck. Adun 1 ViJ<lictta« kuiliHoki aukíoiu l Wda lau 
íkila V. ). 

*•) líialth. UL vcb, Anidf* k prApottr a 8. A. Sát. ^ Tímltí. tMtnil 
JluuMdotl 11, l*!nft l«U. — MjiJdL Iti. uth^ UuufcLd knOoti 3«- 
TDJtk^mo- Mal«h- M. Brdu W«kp HMtfnldftri í90 Mpa lut a pocdJ 

**n HnktL iL Anb. UH Uttiflildori Us podfta 41 o^A^ lodu latu 19 vUdm kurlířtekiL poTtbuzovnlu ?j iii*j«n k t^jonf Mzué, nfbr£ slí- 
UU, £c mu ^odi tMké poitt^uů ^tíolivo a jbé |)0tře1i;>*) 

^Uni^rcM hf\ iťd)- koncem Mnu v uUiovfch pomérccb, te le »*" 
■otil, ndríEf-II lojf-ko sv6 {lolirornnilv a faade-U to válce pcthrafo- 
\nÚ, llAdfti poiI|)on- Ilolaurlii. fuTi^kiMtfd-lr n iktr-i^ Inliofo j ]]i>TDiid 
nttgUcké B irpŮMbi^m tíniio J^aplaccDi /^ itvé poKnvAiliif MtL I H'lr> 
nu vojftfcii 6ié Doviíin m^ímánfiu soallitl n s falckrabélcrD Itllíáf f^yh 
li xjťitiiaii, aby fiť v dalMui stúju jednáni mohl jruÉnom jelio jaku 
Itftcm fn^jjikyin krífL K ňíťln loinu vyprnvil konr^m lí^dnn. dfl- imi 
T^ťutíio jť(lD(vIdr k fjilc.kmh^ti a dni mu rlAI^Í «vflj \AÁn \iiki'ní 
v^rkitill, Pťcbolu avou chtřl raziuno^it hfi GCH.K} lUiuřO, nť[>i>čílA,|o 
jflnk Kreukův, jeni v TAboK' k-M a AiigUííHi^, klťH do *lníhj 
jebu viti^uplli^ Kruuir toho chtíti jíndu «vnii loftffliti n 7pAf;a(>i-ni 
t:btito Mibrttj iirni;UlTj 12— li^.iXNl niuiO. Jl£ douU odr^latl ittokům 
Ugy. D^lnji? Túklu fHlkrur>f'tÍ tiurlt^jL, že ^l^Hli vAle^né ve pruHpt^cli 
ithú *t ohřátí. |jožadov&], aby joj jmonfivul gťur^rJíLimi v Čcdiich 
a *e íHYvrh 3:riní'^h Ailrkýdk; ahf mu ? Ilomí Fnlcp :rfl*Iiil vfťi* 
|iio»th}dků vál«ťitycb» iiby rnu vypfAtlI nii>8ffiií 2old girii vnjftkn 
jfÍH> a aby so přimluvil u líííthKua* by mu poalal ua pomoc 2CK)0 
UirJi ."VIOO Ju/dcD, klurouíLo ^A^tost Miuu^rultt tnkfj sjUii ;iwlnl pfírrui 
kaOcti SedmitLmd«kfniiL,**j I^ t^to pfnríitosti iiJL^ruvjU také 
fntónfftWíp^ íp nikrtj- nehodlal Pbcfi D«přft«li v^rdatl, njbri ic jťj 
pouxtí ifjjťdiiáviiilrii lilcdrl uklůJimli.***) 

Jdikni fnlckrubr- obdf^pJ zprávu oú hrubL'U<- •/ llobrnbibc, 
á« kvrflh ^íBAky n UnJy tak*^ dmtř nvliodl^yf mu poskytitouti 
iádné nálmdjr u peníM v CucMdi vydané, kdyby k míru doftlo 
« Jolftoí doulol unui) Hvť\j jiřmilri* jo^t^ xlop^iti^ kdyby vitlku úMa 
VodL dtlwval Uaiinfelduú zu ii?i^^dC«tiou uddanoat a odevidal mu 
<reUt«lftv( nAd« vftím sv^i /hrojnfiu lidem .v Čecbidi a v zcrtkfch 
pH^tmýck;* ale hcv/aI ohli^ln na iááwt, aby jirj jttiuiiiival liikS 
jncriiMi i« rr^b xemícb falckfch, IVnéžní Jcbt> tísQl fakd^l *) B*d»« f A&lwVn Hvi<ifdd<]H dJ, iG/aa, Irdiu isoL 
**) Maifh «l- Aldi Intouftion [loot Ifl Sicor Prvnkin. ■ Ifdon 10V1, 
***) HMtkld BMUfnuri If^lé Lviun IQtl. Hiridi, iL «rcb. uleviti Ifm KpůK(}bciiu í« mu cbtél po«kántl 90jOOO iL k v^l 
v Norimbercť a £e mn flíbt) tUlůFcb SOO.OK) d. e NfiUnda.' 
MhubÍoM ^a luhulo vyjodnAváuf nctloitil nice ▼ klím njbri 
>e ua ougctnýdi mé^t^cU iiolrvbué pcoisfi Tyaatít, >b| Um ukcdil 
ngnolfhav^fif potřeby, l^rcrlo av ruEhod) udrttt na mteto « w 
kliUter Teplou; L phUhl oujdHw k mévto, půl bodlu; od klá- 
štera vzdálefiémiL Méfitané mtil původ&é ttmtMl proti Ekluifel- 
ittivl KU Irrúuíli n prutu jkMjall tto mť^Hta a»! 400 kocIUIeÍ, ale 
]}0/bflÍ myitU n iú7:prcblj mt čáatwné ilu blJxkjtli hst. MéctOs c<l 
Díhol byl UAUtífcld ph^ útokem iK)Oif ^Intvťb kontríbucť potailoTSJ. 
bj'lo mu uynf stí v£(m a«|m m^otkon lyiJiUii} na iruqtH^y^ xdá v 
vAftk, it^ Oohod] bv s piukiuistnu O Jbtóu Bummu. IflVřc dopadlo, 
to tt kláátvroui. ie iiť-hu^ <^ť byli laul^ JeM v £u do Kudaiii^ útékoii 
MpuilL MuiKÍeld nejen dul idrhuuuli Imulby kliát«r objímajíd, nýbrí 
xabavil Ukí vlcck>' cpnud vůd a p'>urchal v4u <.4tntnr íTfn «Kj 
Jákaiu, Mniůl \Táifc^ tte [:ak uaIvkII jcd bolí 7di. aul kníhy ni*- 
byl> \ kláitvhř xau«cbiny. njbrt bylv od Jakébutd Mieuzla odvc- 
xcny; v koi^c i varbauy ttclii^ulr^ jťKkoí vojfui ^ pf&ůil a jbího 
kovu kuJyk hL nalili- ••) 

MiUfftíU ]H>kra£iO« poCdm v^^ s\fch TfpravM muoodJ w 
n^ktilika niít.í v krigi LokvUikéiii, aJv pH toui mtdil bezpečné oiv- ■ 
kárat], ic to nebude moa d£lv konati bť/ př«káíky, jctikoi jcattm I 
nojcn Tilly vypravil iást vojska *vťhí> nn rápad v ř-echAťb, aýbrí 
itíkd kurfiřt t^Eu^k) punlu] Lttu uěkulik Ubfc inui4 pud plakovnik«ui 
rytiřrm z Vřcsovic; obojí pak v^rjako inélf» bflí podpovováao lakf 
nd Tkl' pním i^lio R^om Hui^uvn. Mnrmda^ vDld Ukf néintlíkm tí*icAni 
AbrojnMko tídu. fde pot^fboval je k obklíčení Tábora a "[Tcbooá a 
k obsazeni ufikolika mfat na jlbu.'**) Manefdd vkoobMelJcftU^ ladné 
xprávy^ jak falckrabti a íádosU jeh» ualiciiU tt jii liraaíbí mu přo- •^1 Adim I VnMJtflDi InirfiKiti BukAma St lírtat lIJíl- — Rkili V. t 
■ti Hídj hj\M írpli plt|iU«B*» |i« ic Jea •lomytllti; »IaIo tť uk ii«Í- 
4|itt« IT. ledna. SUIm udiv^ jtu dn^. nikoli datum ■ V&ldUDln M, i»rt. 
Tj:|nti|J« D ion Jika o tnáDA odUaiii. Efinhin^jfiH-lj obA i^ tp'**?- 

^^' Vtd- «L areb. JUntdaa Boqoojoii it. ttaaím i«tl- SI tthm DepfilidíJcÁ. Pikkn cht^l válku ^ile Téstí, ne«míl lokati iul 
odpovM IJcItidiovti, bj^rí ioumJ píumluTít pHtdy jcho^ tbj přf- 
ipMcy «v^ no fnJckrnbétl. nťhrř j<^mii odvjld^lj; jcd tuk iii<i}lI 
voj&lco tt\4 vy&TtAvaXí & tou tňénn Je rocniDo&iti, aby Ityl motU 

LltlOni ttnřiť coliti. Za tm pMčlnou Ť>jlo pothiM, "by •& 

li vyrinl do ltuiJ!>ronu. kdť L^nie počátkem ůiion idťj:d od* i*it 
btTuU- Aviftk odchtMl jeho x Ctch tJík^ byl icpojmi x nohv/pr- 
fenalFfaii; vojsko jfího mohlo bjtf pMvupono tisjírv.rymt ni^hndajnL 
ft iieb(Hl4im a j>««áilba v Plml vydáa& b^la v iduť úkIbiIAju a ni- 
itnbám i!ůvf'mlkfi i-fiiHHkíGb, ktiŤÍ by xniisíi^ pnEutill jcbo niíjiH- 
Muioeti h vTJvdnáf&iLl e ní. Aby ochody ukové odvrátU, nžU 
M; vypravllt pofilA svébo k TlUyDUi fL nralonvnl w. ia ryjts^ui' 
yieS o vyiláuL fUu^ \tvUU. Svaluje vjuu tuhu ua hiu'rtu, imbfjrirl 
M, ít ve vyjednávaní rydílcí bud« pokrjtcDvaii, nic zirovdi íadiil 
i« prodk»u>€nf ]»Km^H o Aeat oed^L*) Anli by %£ak dočkal ae 
•dpoTMi Qá tuto nabídnuli, udcbrai se MaiiafelU do Ueilbrouu. 

Jii |ih>4l jp.ho tHicíiodfiii /[iionúlt wu dsiirůtí mí hU lioni, th- 
puifivte ncjihitt-Ukou poauLdku. Uwi "2. února ni^vyíM :ibrojniÍ4tr ^^ 
haToreký riTOT.ta udpHl v Mr voJsVb URiMíickíbo a dSftHkfhu — 
ctafsiLfsi «oi«i liuťitu ^ Wh méftto Tachov a donutil pubďdku 
iváním a pohrůikajiií ko kapitulaci **) Vo tréth iliwdi 

Lpíti tUHl pETiii 'h^i>lů, / nlz hylri |»OKádkn niaiiKfi^IdskjL jíit 
tslOttplU, tak £e molili nióslo obsaditi httie véeho odporu. Grotta 
uiWfl potoru !ia Slavkov a liufov n vyptirliv nepřítele £ t^cblu 

hodlal Cb«bu 40 ziuucnili. Jc-liko/ kutlirt ^íai&k^ sám chtď 
toto opoQOTfttí, iádnl jrj ^sky plnkuvnik z VteaoTlc, jenž 
idoUbI u UroUy, aby so vřdal lůto výpravy, *^J ŽAdoatl t6lo 
r>T«na ocbotu^ vjhov^l 

Vy|>mvuvAli jsTn<\, jnkě |H>!4tnvi-n{ kiirHH SaHký jlí j^nKitd prtyti oAdíHlu MAiiiívliiikt^ di> N^mrc; poptTů liylo t^ ir tak muMlii itárl 
jtt v pmil poLovíct ledUL rocb)ibaj«iiií vbk phodco. Iv ic Uk iUlIo; 

••k Skilfl V. Sů. 
'^i Su. «L Brdu Z VřucTic korUhu S«ikimd in, Anora tfin. Si Č«ch&m znajímoj, htcmk pKj(m>l íáHoffti jednotlivých Uttddidk 
a uifst ft kt^TTAk T jcjkh prospěch jirwtřodkovjítí liJwlíI, nln bruinf 
1'VprAv^ do Cedr fx^ v^fifhnl. PMetI^JI \^»k lEw^nil né soi^har 
hilji xiiHlo Cheb a Alechta úMgni Ch<.-b^ťhu nmft\í jtíto xytjéxtí\ 
i^UH fx ilnc IS. 1Í7(fnpnilu, ah; w podrc^HIl*) Cbi^hftlf latií chtéll ir^i 
jttdn&viuf proUhoraH. jHLkojK kv iiniMIJ. ta ttfstí viluČnA »a vbráU; 
i odpov^d^ proiu, ic proacňUni nemolurti so prahUiitl, poDfmdi 
prý jImi Ityla ihmcdBUU :iprAvji, £t< iiiojtl cfsaHtD a raJcVt^Mtum jť 
lujkvfunu přímtíl.**) Jati AÍH piikóril prÍAUJiid nlorr hhIu m^ffUkou 
icn tyto vyliflTT. * li^^ik tímto pmlal jakífifiKÍ IVUom. kti:rý mb\ 
vyJednjtvAnf (bki»n<^tfJ. CheMtf hled^b 1 Dýní >rétA ^aa Kf^hatl, 
pvraUj ilťťhly n rni]y luéftltthé nobrftlj íiiUiého koDOe a Tytknd 
ode cliie ki* diii r^libíivrlnii iidpuvM. JMliotltvf ilt<chtíd nm p*. JÍH' 
Kríilof z TniutL'iibo^rku oKv^r1d<i\-:JÍ vyiJiind «tMi riidt^«f, in knHrN 
při^jjiJ koiTLÍ>i. pTAWrf*. klťr«1i bv fc? r£dl dottnli v Jeho ochnm* 
a kfoi-uk hv M.- nd ť'iw;h i;bti>U Lidloiiřiti. jiTt* konutnA itdpux^f 
aUvů uifxiiaiuťimlu }^ťd«T i^odn^bciif,"'! NclioC vyloitiiái* oHir^ 
nynii ftlovy, íi^ v pnvstjiiií nniuflS lífiu^onstvf n ht kníll ItiHlhclbOivl 
ti^prvé po thMfiu nupoiuvnulf bi^Idi^vjílL puíuduTulí pi^u sebe > (i>- 
bidit fl&vodu iJT>IUf»ii uijutrdluoaL pivihlaáuJtL-o ctriivcA. xc pinHi- 
nci?tí, h niiiLž ^r- hohlmáiifm xavibciJÍ, uťinofiou nr tuk ryidib^ i^m- 
rtili. ChebiU odvátíli íc tiik«?T^boto i«dii4iiJ Jt TnDOh^t df^voM. 
i■^v^tT^^1'm bylrt iH^sio dníiříp opcvm^no. mflo bojnf (íofiet 4^1 a do- 
blattih AtrelJVM; ii^ olibúj^iif jťlio \-\Ut puboimi^ l2TXt mvžii ubjI'- 

mho nni míiřnní nrcbri^tl obraní hta bo]o HloJlfl, fi CbťbArf otnhll 
» odvážil brauúťihn od^Híni; ajvlíkoď cínnhiU iik^Ií iiuduflUtťrk 4ŮU 
ttet\iúa SE oiii zíDi^Hii. k'h- by obk-íťní m<>hlí brti Honucesi fcc kijA- 
tuliKl, Xdti liv n\('li duriMusk i^ipItilvul Xmn^liwf 1'fa(íh<kých ný- 
icua bj^la Uké tjrriTami. ktrrf »í byli potjijf j^cdiMli z Noj-itubutkd *T ^šUh «t Arch. Vyiiiiii LuElilu S4«l«l]t} Jq ObpTnkB dd. A'ie )lfl|». ICÍOl 
**J UvvUki nd« 4 Cbirba kmtHn H&4£n»l dd, t7. íhl. tieto. Sliw«.vi^ 

— 'nmU Jut JiH aUa Ohrtni dd. 'J J,'^^'' - lAMi 
f> SaA. «L arL fj^n ItvíLtraift «pHuá «4olu t9. prs. LCW^ ia % .Uflborkn a které STůddJy Tc ptusp^ch fjjckmiiútv. Zprávy ta- 
liaf6 iHtbyly jok^ hudnoYÍ-.niosU V)n okolnoali, ío MmosfeM ncbv) 
xMt^ njbfi ^ r CecliáfZi m wixiH. I iMiXn dfivoilft VhaÚu 
nepoddftli se «tl paiua Suidlitcnví j ITahr k tilm vyKlA^finu, }«!0A 
Itn^itB luitívCn X íicdilAíímtviiiJi ji? vyhnil, ahy ni- rli^aH po^lrobLtL 
Káyí KitrfiHovi 34ukéuiii i>odiiia hyU ziHt*. o yjaUiikn n^t* 

Uk jediujl, |H>kirai j« (ini jťjidi tmda^ou*!; «lu rMřjtt pfvdcr 
ttaSrúým fpi^wbrm ^ mmi se ilohorlnoufi, ryrnl J« xDf>vii, ^y jm 
poddati *> Tu(itukr^i4T atrUcol íre i pavirliit^JáJiii Hinjileulm, jťlikíiA 
H v Clieliu uUm 3n:jd ptenTéilull, ie xprúyy amhťr»kč a nojim* 
i.\í6 iw pm^tt^- M^ Tir/;nh1jirliijr ChtiMT.f lijTi nynf nrhnliil n/.nail 

4 VTobodA vfry bvly jiia jrfífiTwrny, ujlirt nhy takř *jir<>aiťui byli 
ubytováni voj^kn.**') Mys 7.11 ii^kr>Uk řini livulu- MciiiKftítd pii^AďJ 
mtuo Ki pA)^)^it lO.mXř ř.l- hni« vojťTisTítm Ptfkiíd, kiiyhy mu 
10 liyb ifiIvph^DON nulu T»tof«j£H (riíMdaJa kurfiKi^ uhy uiťstu po^ 
nkyll ůlflwuoti ochriuiii."') ak pří tom nenainačílu dusti jiuíní, 
jnltjm Hp&uiUím by naia milici hIúU: nuboÍT xmluHli uubylo íúilnA 
hfči o tocj, nby dfr m^vta vlouuiui byU piMJLfllco. /c f^jMiuisty kIqv 
TÍak Jc*1 ar pnfriii: phlnf, aby kurfiřt n>j«kii MnjwfclJova nodo- 
|i«bIU prJt^tLij^u k Cbubu & ftby ve stioru xvéju jiKaiiuu kjhťú 
udržúval 

^dcví Utn xavdolit kurfiHuv) TÍUnnit ^tfdiO^Uiai ]A\ikitMifka 
gvůho z Mi^toTic. JMU vi>JHkt> »a.<ki^ \' oknlf J.okti ro^Jn^iJ. vy^'rnviti 
do Chebu íi nulu m68t«kciu pi>j>^c)](tl ^a. pt^utf poHŮdky luiaké. 
Chebíii u«iuuhU puxodavbu tobolci ffunítnautl, jakkoli Jím uvhfl 
|ia diutá u Uik av ro/hirdU, jjiintíímt ttc n ubytovúnf M>riilny jmiy 
n prij^ircu pi'*choty wt»ků.í| Nfdmt k pomocnímu vujaku, které 
jim byln vniifk^Du, prnjrviU tím sípňaobojn, íp poiirioli íAíf anjnii^ho •) ř^řnf i«hi* v fbnlm, JíutfiK Satk^ Chnlinkřní Jd. -H^^J^^^^-^^ 

**] Sll fl. AKTt. Mf«M Chi-lr » llArbU t r.hchitku -li ■!!. Inlnu ifl^l. 
***« S«L »X, KrrlL M^niij <'jifib kiirťihavi »»kímiL ilil- V, Uiu l^JSl, 
Ťž Su. M. i^reb. Z Vr«bO«k kortiřiu !jMké&u 13. <ul liti. u Záro-rctk mcU m^t^ odepřeU MrfotcoTl ntkolfk dAl. : 
ji Ic oblehání láikii a KaIIuluvb ^o^MaL HHUnů Iniy ncilůvéi 
nnvUboiit rvou "rftt-uiujturtn firatobem ofrfd^^r^lL i^ky ptukt 
tijtk nL^uKiil imlťh^Lti UA hrdé méÉCuiy — ta)f muvaJ je v itsAni 
HVÁ ?;iin*vr — tí ^juirtlil inřrotn4ii£, Idcfýni mu bjlo wtíuKt twli* 
Idetrf nad vojákem m4«akýin a ai m^tto k vydl&í 4(^1 tvolUo;*] 
Otdďska CIkobflkA byU tfui frtfjfirDa újilnů a mteio l^lwb 
Ti«cky sUby kurfíha Siaktíio >Uiil:Uo vůelikjmi t^tUitíy stmi 
Cc»kí, 

NcLav rnt^umnii, hc kur&H SjuJcy pH vyjednávání trém » Chd}- 
íkfDii jťTil je&t« vlče pokojností, ndll kdekoli jinde. SnatíK m 
prdvf^ v:fburlllí t> »uhé pHmtvé loin^nL puiiť^tadJl ^o tkl^l dovod 
poulvíiind Chchikrm^ kiviH ncis^řUa bť^pruíilivdut Č&ftt klilOTttn' 
Českého, njbrit ipojvno « ním bylo jen jak<iřto ^tnm. Knrtift 
«btf^l ji»tou sumu pcněK dsati TjpUOit, xůauivu vjbaiit s Cheb 
tpo)(iL tnk opět t Hif čili vUsiné » paovtt^ svVnL Snsk; v?- 
frlunuF při (Ivorv (^ÍHiihřdEt^in /fiíiJb^r co^o p^ánf pána avébo, dal ú 
tv)Uc« rált-ž^ti, tU>y pru uů ziakál vi~deb«ké tfláUifky- Ačkoliv dMr 
T tom vld/t THRknvoti Škodu, kilyhy kromi^ Im^csx ia^6 }vM6 Cht\ 
uhi^tnVJíl, phiiiCti Zťiiller mbyín pú/adavkum bv^rm oduilUiut, D^l 
nxh^dnuU odročeno ua dubu ^indijiiL poné\»át ntbldoucé 
by1]r vu Vťdni tm tt^bdcjHÍlto bldnóTui linapndjít^iví liiiitnfníb» UJn- 
vým vua^Udlťin, Zcidler vidA, kt«r»k ocliolujmi o&i^dcajf bc ml- 
risttl cfaftKii. D«lDiJU 80 v6g tuio p^cdn^bU cfáaH bunáiuu; iode- 
Tidul tím i^fcuiLJiiiou žádoiC au pu[iU»a|MTni (^lii^liu vypluciiutin xáttbivy^ 
V tomto itndiun viak otázka Chebská uW^ta, jellkoí Jiné událodti 
vAm^r tcntn poAlnnly do poEadi.**) fl 

Mansfcld aedoj&áhl v UúinirorDé, co ei |M, Unie nemotila niii^ 
po^ytnoiiti Mdnvťb penéz, |>oiičva4Ji AAtna mela ncdoiUlek a pod- 
pory, kterou jJ tehdAit král Jakub uwbd, k xuplAi^fTif «AdriliMbo 
íoMa ve rloMitún vojitč mamU npoth^bitL Také ntjuiulil více 
svAj Man v ["I/qI roibltl, joUkoe mu pH&frjp k tonwto ci^m xm^ 
bršAtD bjl vojíkom eaakjm a baionkyui n uk navrátiv aii ndrteval *1 9m. tf . «dL Z Třívnld kuiAhb SadéttU dd. «I. m Kl aa. tat. 
knrtRCAl 9Mbb&a 14. án. 1C3K 2r> XUiisfcId noMl njiif r«:&bfti lilaviu mAJ iiIjiii v n^mil FaIcI a miiN-i 
WD zHnoTftt noté vf>J!(ICi>, pf>ktt<l hfjrniífnlckí^ prořtftt!k>'a podpora 
t Hftgxi. které so mu xfttím doslAJn, vynlJiéily^ pLtkwl ao tWli^lň 
uaétfA rkeú A Tibor, čekatelé neuiolili lio pffliá obtéžoraii, jdikoí 
vojtkft rfxr^kého mnwlo ne ktĚ^^Í fánií pniti t^mto mÍHtAm uHtí; 
ATiak v ohlcilQ lonitn luwtitvntn mw knl/iitUofii, jnlikyi i1hF«rnjDj(n 
pDsAiUcjpjEcůaké AVťlitol T^tbonkv jali «csiL(^phlcIonirTJeda:^vfttl.*l 
Phťhfiké |M)}íádhy nebylo dávno Jlí IoJqu. j^o Uůuefeld vyje- 
^aárá o v)-dánl xuéfitA a žt^ ^a tou příčinou vyitlai d^^ Prahy hejl- 
iDUa liipo(i»- Jťlíkoí kiipifAnuví íl- DÍulvnli. ie pcuf/P, ktcrí hy 
50 ina ^ofitaly. sám ^hťůbni', iíiitiiiiIvuLÍ y<v. Air miijí ]»riivn <]opuetU 
tm OM sfm podvoilu, 1 T^prcLvilt u jeho DCptllomuosti kJInerlorf. 
jož vi^kt v Suáiťl puTíla, po kferfiiti ma nabfdll vytlkni mřvta í^a 
pHB^^Pmou Uítm^u. Ituiirtit nnrámil nubtAtnoti tnto ^prúvu kttU 
Ml I LlecttřDÍilcin.i. kterýž jej vvřvnl, nby da vTjednMof « kapl- 
CAif 4&I ai tellct? /áli^KCtL Mnunfold vypravU uynf posla n^^ho k« 
Imttetí X LtťChtvuitviuA a Uké k TiUymu a ozu^vním. ;če by Viieh 
Tjdíii xn pAl milidtiu a jbí hy piik VMlnupil iTn nltidrby pol-tki^. niti 
«i n^ddnutf joho ucvíta] sv víco Mny ohli^d a posd jdm odttyt 
ba pořfřeaf.**) Obivnjc se, Íp by Pl^píi mohla b^rt /.tvjLccna, 
isli bj nti mu ddsLulu n^jnků uiUirady. iialúlml ;; NuuKtnritu (nad 
ttiboa) prosbami nu kní/utt* /wdbnickébo o podporu pťnfinf, aby 
njliko n* mí>bl \-jlUif'nyini pníAthsdkj' /nojuitUfi n P\/rf\ HHVobudiU. 
Uft \adia prohlabU, £í kfuinu fumy 0O,UU0 /I, (ktcrC ma buď 
t neilbroné ilcručil nobo brry lui to zaalal) nomťhte |rrozatCQi nic 
jUfe) učiniti"*] 

Tlily a nt^ IlucrUi vyjťdnúv-jil dík i* i>]xofi*kvmi kapitiiny 
tam amyslu. nby i^ieiIhva plntLlA uk6 o pltikiivDfbi Frcrnknvi 
tt pOBidkidi v ťábuív^ ua Zsikos^ a VorUce a pu jHípaiJé laké *} tta& K ucb. A4un t VšUM^Am kurAhn SMk^mn M 11 ón. íflil. 
**1 'nny « Brriibtvv UuJtiUlÍUOT| B^ifvrHkfiiBii ůtítS. bfviUinll, inuiih. 
(L areb, — Archiv aovohnAcdíf. Lipana BoquriyDíl li. ůnan lasl- 

TUiliL Kalí* Z^ihrsírltj )UDiFelJo«Í ^ j^^ ^ - ICII. «7 

I^BŘf jdio byli wyní « ta. Aby útr>k nu d^ rodmUi, kdežti> on 
oliýviij ne tvpn-é ^lovátiim no^óhu f^vi^hri vi>jHkiL JdIlfQl inf«tA 
lu jUiov}ch«4é éokAm leiici ueiiiuUU mu rivAi pruKpčUi JaI ťr vy- 
Judnáraii * kxíríiHL^in Sn.tkýTn nAhí/i-jn mn pro cHnřo 'J>pbi>ů, Táhov 
% VorUk, kdylij mu ^yiiUci^Dn byla raiUA, ktrrou byl fijjmvii^n 
pOiadDTtttí.*) Ntdosrt&ln se idd, Jak ao prxiolid. xádné odpoTťdj 
n& Jelio nfllifituulí a si(v proto, ^ byl obTni^jriru tit olcci ndrno 
čecby a xt* jtiit-uovniiýcli uííki tKtrwhl itůLi ]K>d])<i]'i>vnti, Tdbor 
bjl nyní imI rajíkn cfnahikího pi-^á HarrodMcm (lůraxQújl obléhán, 
•h obkAmf ío proTábbj pro přti'0/oiié n uiikMi^ opi-vii^-uf mi^^cta. 
Soie^6 pokusu w M4milaH vybočiti pcidkopetu hmdliy áo pn-^KL^i^ 
félH. nlr nlTp^*1 P^ ^n> vAtífck /Mt noili oblt^mif a bdyt |Ak 
^jú úioki^Tii liik/iti Du ua iiii>hia, byl tňkM krvavii odrojívo. Konefn^ 
ví4k poíalo » posAdťe polraTÍu ucdoaiivntí. í jala h« vyjedoáiiili 
■ dwhhjml A vytljiJit jim lut-Mo tlnn 1^ Ibtopiidu. 1^}Hádclt vy- mu 
plAcfcD li>Jd iIvi>u]iit'>aIčiií, kt<!rý [néMÍJini^ inuM^JJ iOoAiti, n pctvnlťin 
jf <vobodD>' odcboil; kromé toho uiii^ll mř^tautf rd^rzúm 20O,ít00 
Urivů xafilmifl.**» 

Zt několik ixtřtii^ů doílo na Třďwíi, kdi^ im^^it^mó poiiidku 
t báJHf i»<^>tji iirljilii<^ jindTmrovnU, ní konrihii^ hUdrrik byli Ho- 
■DCOii DcpHtvIí 60 puddAtL*") Wtrisú povolili pofcá<lc« pouze fivo-^il^*^ 
Mat fd^^h^^il. ftle ne iold a uk vojíui v4-í)ikyuii avficU a hlddeni 
iiDOřvuf odcbáieU 20 ;AiimA, žitlirotnu d, luupttí^i-nfiu ho jinitltiuku- 
Jfee. Nťjilfk- ťj^dorovol Zvfknv; kdyJ koncčoú se vzdiU (dun není 

jrnáin). iiiusvbi portiku odijfli inkt br/ vyplnr-rnf íolHu: rlft- 
jnid iftih b|ti íjviuáui. do Praby odvtidem a /do uvižvui do 
rheaí. Tcjin* páilmii Xvfkova, ledy x jwa 16^2 byli nepřAlt-lů 
» ĎecbicL tipliii* jihnnuimil 

TUIt luM koticvm lUibnn vystoupilí dftrunťji oa bojiitti iua 
is éiUlocí wi ivlííťnvnh vysib^dkil jrn tím Kjiňsobími, díi viýskij íl- 
l^cUckč lonkou vilkou velico ^c-ql^uú bylo !4L<;sfÍL-iio. Jii v Juduil flM.«L kT*h. M^nuff-M kurtihovl íUikAniii ňá. lU,^. iliihmi li&^l, 

■^ Skfcb T. 1l«> — Sai. tL tKh. Adam a W«1ďii«t[LA kiuHlw^f StotDhBU 
dd b. bfrmfc tCít HiIiLtÍ íýfl1nni& dnn V- LNinUf kJj kupímUift bflft 
» llMdmlBau Havomky imbyl pluviSd^vni . fe boduúNti IektÍH 
bude noci tlociLitoiiti jen dáJibn uuiíujrm liniifm; é Uk fdirtODOi- 
lifiD NO v únoni a břr^iiu Uatuů k Adóhánijelio «Utot4 IJ^MUU 
k porntlAiii rfo AuRiApurkiL Cf«l^ sům wU Jim tUost n tstflmi 
Tttjtka JigUtick^ho a jelikoit uUo xádoet podpofováat kfh «d Ha- 
iJndliuiA, UBtnonln se U^ doptiiit vojubo nvú nft liM)0O rnuitt 
{I3,<XKÍ inuíň piH:boty n íhXM) JMilcfl), {mflMmi tw a polfirbmé d*- 
lo»třeloctTo A eplDoiDocnil knl^lc k lUltimu iijiJfiuáDr TojakA, kdybj ^ 
tolH) 1>yli> potHrbf; v^cky výlohy ui^dy bj^tl tiKiajfny fj-^ ^pol«£ii}ch fl 
ptÍHpĚvků, tijga tvdy vykoimlA potrdiní prfpruvy k viNlenf dálif 
Tilky proti IklAniifcIdovL *j VnUÚ Je DjLm v U^nní nJWcidujfdltii 
táfia^ii ft poiinii iiprávu, Jftkfni způsobena cfsaf ii£11 vfl^str^ £t44iu 
» Cechich. IlUiiallUm FMdiutiaGnt d4.14^1iřwn4 Uti, — Tfuni^L U«aWaiif Uu 
T Au|lpuiku. I 
Hlava druhá. Proc««v pro zetníiridu v ČAchich, na Moravé a v Slozfku. 

L gtUtsioto ilabrouiAnl n konflukAL^Icb- Dabros^Anl virloAiký^b ilát- 
■JIeA o reformách sUIulcb o n&b^lfiubk^irh v OvrWli a u pi>lr#- 
«t&ttl povitBldk, Hnbí k tlubenzuUeni a člun mnkí^ <]vnrn1 nuly 
lIe0i>orDaU«r np"^^i>f ^'> Mnichi^Ta, ahy uznali mmitul Uud- 
niliuofo. IhdA UnAimilúmova, P, Itomiuicui. 

n. rtfjTftvT k precasAiQ iiro tL^Jc^raJu t Čwtbfccki. PorsUlci t Pm« 
duc 7. Anur« J691 Jiatfiuii. Uajuni taboto opftth^oL Hr«U állk. 
Ponulv o vDiLit, ktitrf by ptií toJ^l II^ítL Initrukrc pra Ifnito bouiI. 

U«^U4 T;>c»uiÍLÍl v« Vidoi- ^Abl«dy vldofiik^cb radil »« rQini, 
Sťmi>*iiJ raíBCiiIflk. 

IV. RutAudli; ^^lilAipnj v Pnuo dne li*, řtrvun 1631. Dojoin tubu 
Ktetk^^ y^^o&TQiikft Oti^ctift ťHÍ»0)JKriniři'.li. It^^ntriLl Jkh nn nut- 
mIgJ vtttoiaétctkuu, th^kucA^ K^i^ir^vciil Ilnlhcfaa i Ti^fenbncbn 
t liíprvku. Umbi^ k TUoruu, Ccan. buM ^í£ jiuaud udbftvuDjEih. 

T. Záb&tDi^ majetku Si^i^htitíkfbo m iii£]>t>ik«liEj' ďpor ihuaí kufltiUím 

tovitL Jodnánl o TÍLCobd^aAm {jdpuit^cl. Knlte i Licchtcnitotni 
jm«Du\úu inlaioclr^tuluin. Jniťuuvájit tuufÍHkft^ulhu Boudu. Initnikcp 

TI IVcsUnl HonTimů. Cnntrlbacn avjURUŮ nu m^aU h nn UflAbto. 
PvMOijr u maiejl pro nUkn odrofiti. Kl^nk J« Momí objtovtalCD 
CbnAsL K:ůll«k vru^^sA |iu míru AUkulovakůai- VyLU^eoI rvt- 
mdkk ůnr 3. Eivlnpndu ii^3'J. 

VIL SUtoiů hornonJiou&u « koUc MudmUlon- PoMtok jirvnoad prutí 
icítAd rakoutkýV' Se»t»T«nt toodo. 5a IleDéDl » ilmpT HM9é Mbftjr itObum mnlos, p«! ntE 
dc«U» od k«M« r. IGSO b;1i> ipfii ; tvnHlTl Ja phidcbfii k éniUnt 
Jilcyrh «e tCUaí im mudí »jsl«ttiiUcky dopovUClL pHnokoé u< 
|»>vtiiii bl^mtni jldi srabod poittidcňš i nibolciistkTch poknta- 

tt^Hku tmtiáf^v^ Tteto pOiMii • &rífar«tt trwt p«ákl m ^e* 
•brcflfvt Ty»x j^ i'< 1^^ )(^ ' ^:f' po wtMui ten proridén 
|»no«4 rrytov«HMi,Jctob4diit ^^ ^^kdci HlBkydí iiidébo »vtf«ftf 
MpflfWttA m jrfikol rpocr poftairtt^ wohx jen trlHlj niutilj m 

rtcMtfml Bcntil piim ittifrtBti «, áB >e rtOl «nd típtaié 
ft««ttlo«k^j; bjM^FsnB«iiUccM » brfi «iiid bo«dL 
Mf^Mdá-n míbmm viao, év kataHkr Mtiačiti f «te poiitkkf 

Uft^tl ttoddfa*. ktortÉl* ofMtail n^tft^ bMot <»pravedJóo- 
i«lC MttUe « «Ki a dé Mii o^«nte Hkk, ftka ffí th«da6 
iMetttMl lÉrtéi étnétm m wmtMá. ftiifcimrt lapii li to 
iÉ4K^i|40i^m|nUitBnktínb«i|ti^ mIJcšmA; HU *tt^ 

Mtt dM. nUM kdyi mmIt^ vJMtr a^> mmUj 1^ 
pB00 unifsjt Mni iQnpsMilt^taé PMPdovend- 

\r ViM nkfxtíí *« r «v««}«k kniddl jtt c«l j mk tínto 
ttfr<Mi A I immmánM m s <«« Mtik, jcai 
^«e p«lw«IL Ste Pmllinl ckM p««áttH nkm IBSD liticky fl 1 (!^(UiL kMc^A llt«y4kéh«ttMMicA^-i !>i* lri» 
81 loViUkA bcn prwUonf AnfiaviU n v {^h kťjtJTu^h. ktorýoli by bu 
fq)ako dSfthkéJUzmocnUo — vojako cbaHké Dsljdá^ VUku ilobylo 
— sprán komoTDf Jtavřatí. Jelllíoí podle uílvrhu SliTitioríi nM bjti 
potrctíám riíckni |Kly^fni(-i. bvii \>\ miuicll ithtr.litn u knílnvAkií 
lo^U koiili»1iacÍ prniiJidrLouti; i jjrkkolj líui Jcd projcril, co vjicknl 
f^iTíeDcL cíínřnví nrhvukivjhli, |tK'dco »e Jiteiiu mfliív vytýknil, iKo 
jrtMÍ QATrlil tro6t v uk atraáuýcb ro^in^rťch a x« iiá«ih Kvbj 
T nrJíl^ /púaabi^ jiísťHinř i»rn[ii'řtl. Z Ukiminati KnjwH^ iiP|i(ktlíiíll 
ikck«it kHIj cil, aUK al- mdu^dkou uvou DctMnfrnjiii liohii^ojn^ 
ilo oliATii, ti^ hy níkHv nmiiihl klid□l^ majetku svého niívati. kt\) 1>y 
niliujEc&ůll JdIio odpůrci hylI mocu^i q liuliaf^ini u sTmil Ukfi 
inftioukáDi Jř4ultů. 9 iiinil/ utfuHlálo <tlK:uval a kli^H jiiti ti*My 

ImoUi v ťťdnkli l<^lík>'^^h MTaiků milivTi, kdvíiy pomivnilní injijHť.lí 
bjU ?i Didi vypiixrni. lUIn přezvi ctóiínJ John smér lak ukrutný 
A wedla jej. in cffLAti nAvrh svAj ph^dlolU. 
W Bn^r po wlcTKdAaf nd^Th1l 3Uv.ii»va dolU ůo Vidné zprám 
o bltf^ nn tífl^ Hofť^ Nyuf. kdy ve VMoI hyti ai jíatJ vltj^zstťfm, 
snkatAcovAlr dni |lá^Thy SUvalovy ; uvaiĚuvjíiiut uejc-n otázka, ktťrnk 
by p&vodfí A fttWinfťi p»v«tánf hylí |ifitn<srjlni. ujhi-í rrulrnci nv 
Uké o proalfcdcfciE. aby íť pOTetáni Qcnjoblu více opjiliovitii a ahy 
VcBÍ byU blaliOflániou hrů9:au v podudcnstvi cfsatc uvr^Icuii, V pci- 
ndárh a tiiTn Kťiť^k^ittiíií !<i% J^^c nu podobA. \'Himf ut^bu uujiříiuu. 
Ttklnd vydikající mitónvé \>rí dvoře vídeňském, di? Jmcno^tí- pi- 
M0t4 X KgfipiihiTka, / I-rihkoTií:, pTmldcTil Nískft dvoniť ntdy hrrtbť 
bcBiolleiii. ^len ti^ké dvorní ra<Jy IIcRcumullcr, ríteký m^to* 
ř ITnt kardíuáJ ?■ I>ipíricbstriujt a bnibnm 7. Mi^i^ft^yv-.x a 
tVíntltiuinmliirflti,*) Jaki^ úoiKUmnlví mL'U j^diiulUvj mdovú v duliru- 
tdioí, kttré t« dui licclon byJo cíkaH podino^ nviif a&m vnimo; 
ito iviifnie-1l okolnoHt ^^^ ryjťdnAvnjfci oM>hy řfdíly ki^ ibriyiiU^ji^ 
xby 4»ta^'ft čaká bylu rá^uyiii x|>ůsi>li<-tii obmf«eaa n iby vločky 
i9«1cf«»ak^ a prával poiítíiy v veiui byly pN*mťníny. mflírme. řn 
ta míti, }c Mildkrátr í^nuin nE\iTtiT(:kú Jiik pučU^iti povuliLuycIi rádci\ 
Uk Uké dáfeko«ihJymi ^mi Q&vrhy ncbu DAbyla. IioiniiťijkA *t ItinmdwTikf vtb> TO VlduL Zpráva o pondí fconcvm lltlopmiu lAlQ. 1S$ ke ^piAví komÍMí pHótnil.*) 

Dobrem sdiníin, btoró nuloví dnAHti po důklAdnfch 
pinu sTécia podali, TyUiuulí Iv^ly proiitíiu len hUmí ryjiy 
n uovftt, lit«ré by »*-' Tiii-Uy v ČiM^hád] [>ruvéalL NAktcré jfjjkli itiiirbfi 
jci chťcuue v Ma potiavlúy abuili^I ne tuAálmV d^Umýniil xkulc* 
aofttnú, \ylfi1tcuymi a^hltídy a j^roiu ji^ mtiiiio uhialovjlL S«m 
náltížl nůvíh. oby diíw^ juu^ vyikl dMi^GÍ kontny če«&é « ub} 
k tomu koad diJ přepracovati zKicnf xcmikí v tídi kuudi, kde 
t\i jetbiA u vdIIiú králu- Kadovů odflTudÍLOV&li iiůLled ev1\j Ifoi, le 
v xíí^cDÍ KcmMkfMn omiloni nilurl w o volebnfin pravé, jdikoi 
suno zřťx^nf prohlnii^jc: k volba má ic dítj purLb.^ iisUdovl^uí 
z\uXé bitly, hIrrA v^nh volobni pr^vn j«n pu v>'ii]rcuj dytiaaUp 
pHpoiUtí, Výklady tylo ]aoa, jak jame jit povídiUl, ••> ^tdů 
a pukli vfjicii^.tl Mlátnkl ťlitéll oilniiaaitl spomoD ol^fku, Jeaí ' 
]tnvi]n1ji poiliti^t k ii^likcryiu KtrnMvm i\ úlrapiiu. uelce jicJi Jta Ut.^ 
kArAli, «t již jciIímLi Jt jftk^Vuti polmůlky. Trtké ne mble MUhlailtrH 
B radou, Hby d^nř obrnuzli moc oi^vyMfch úfodlnUA snovk^th, 
kteří, jaik uůtci ^iiúuo, ucmolíli bíd sesazeni a aby /míH tť.tr>}fjif^ 
jirtivu, nL^Uitt řiulná vhUtn \nhí pH takovéto vjínd^ oupiunlu uiv 
moijoon. Také Qchu nic poibtAtaébo namítati prcati rad4, uby 
TcAkory prívilojv byly pT^.bKdnury a nby r. nliťli jni ty byly |w^ 
iXTKtToy, které flo suáfcQJf 6 krilonkou AUioríton. 

V dobrém zddui vykládfl1<> w dAlc, ktcrjvh by církev kiLt^Udiá J 
v CuchiicU iiiobk byli upc-l putxiieiťEia- f> tum niély Ettt4^ided»< H 
iioiuti návrtiy arclbÍ«k-upA rnii»k6ho a u^ktiTydí boUoi|]<r>-c4, ate 
fit nyní nxnAno u poiívbnů ustíi-nmlti nlpspofl níIctrrA pravidla 
opravná. Na pr sékutti vUivu ducbomlho mi^la bytí povjuckoa, 
uiélo w mu doeMtI aasi^upenf ua ant^m^ rnn^ůo a vletky u 
|TU\iitáiif odíiati^ TtUtky ntÚly niu bjtl navrácuny^ V«t VMídr krd- 
l^nkfdi Duf^tccb mfrIJ býti xa kri]civ«ké nxhtif«. in(«t»kó pfatřt 
a firiiiiMy j«q ktíoUd d«wiovánÍ, ti^dy anM sprXvn a sonénk^vT 
Biůly jlio bftí odond&ny; nik né melo bfti tak^ přenetono daaa- i *> Vid. II- MRk OuUckbtn iluj kti^JUlti*, vir iJtrt Sivtf in SOkmoi 
>*k V 1 AOt d4íhi «Hk4hO pi^vMiM- ítSí ttfla týti T«hirA4tii4i ta. vlivu k^Eotick^ho vydíuváim. VíMky otX 
BralH £esb>c.h u oil KaIvIiiíaul^ v>stAVínť, tuxlcly niMj bjU po- 
tMřefij ň auréj«jicti kostely niéJ^ b^ti vcnnís ItntolíVftm íiftovxflAiiy. 
-Stninj pH^rtcDcfl konfoie tokí ra-lil jtwlcii íleu komisr, uby *« 
liriKwtini pífmo |rriiti nlia tievy^luujiilo, n^^hri aby n^fomiace j^jicU 
I7U k přfhoiíufjf^f dotii^ ndvnčrna, ale £Alfm Hhy ftc vykf^MiitjJn 
tadivoaC >rjtcik |in>U Ilfatnin a JúiJi-Í»iAiidin; ťL(V^l tnti^ aby liyli 
pícnilQvrQí podAti iáfla»f nt pcilln^oof I^ralff a KalvíniaQÍU JoUkoí 
by tín liyly viellh^ kroky proti nhu vi^tlce uaitadn^iy^ OEiUtitf 
wlové tronkáraU ae 4 náhledem tEmto, pokud mu týktd Jlratíl 
4 KAjTíiilauA. rtlu JBOucť riJKÍiodné pmii ii*th*ní přfvrříTjrň kAnfcAC 
fcd^é unrho^ili* abych jich dwiř hU^:^|>o]l nit k^i^o^■^kycll ftijitcfch 
Bccrp^l. &íbrl bcroblť^nO proui1«lcdovaI a dcea^ováui livclt farirú 
M vdbb»kupa phitiubl Na statcích královihých n v inřiti>ch 
^■éla ttti tMly provnrl':'ii n-fuiuiiicr^ n níi w idjti roku IfilT 
Ifdp M protí xFejin^iDU UKfjxtinvcnf iiiaji7ff^tit a potoiuánf. — Itc- 
formsce íli>chly a puddauých Jťjf dobroMii^f ani fllovom trn 
ptdbiykĚlh; iiuduik 1«uto považován zn pHJil nebcKpvÓLý a pu* 
^alécoo o iK^ni, ^^kuliv /njt^^t^ ni^ktiTN DlifrnvA jrn *íHÍ Avail 
blvUfOflC na imiki udrivLi^ Jelikož u^jdůlt^iiiOjM pm.^idv ulrahvuiLíi 
pFed i»bo£«i^bR iuUtůdriÍdi:h s oken byly *c tUly v Karolinum, 
Biála b)li in tn<«t budovu íaUi znhnlnn a mv6. nnhf.MU^ kalcilidcČ 
4an>viLaa. Toiid^l víak rádcQvů í^éDlU stůj uáblc'^ odporcruccjicc 
ftaH> Mhy KaroUuuni trud t boapjtAt ptemftiil, UL^b aby Jo rbU 
■tíhnouti^ |ioué^adi bthi prtnidaiu) U^tui ^neuťtčuu- 

UvtanoTínl o nahozen «kyf^b jei]cji1o«tcch jtaMhovnlo liluhukn 
>4o tíWM Ifdii /e^kfho I niuscJo. kdyby DaTrí<:nýTn j^pAs^fíhcin bvlii 
piivc4ettu, ph^ruHili iIum^vhÍ spoji-níti nimuloíitu alv Lit^t»u£|wteubtvi 
Mo bylo tlin ^itii. pakli hy v^íckui poitav^iduf /nscupci fivofa dii- 
kvmlbo. vfilrkiil fdmojuí ^If-chticl a m^řfnn^ pobn^lin hýli h xiidiiu- 
fMvieti pvo MaaUaintvt -tvé v pov^táuf a. p&kll hy irts^lM byli 
M}c& pAToild, ůfhri cuM ^omv. lUdd cftiatdtf uei^rovaAToll w 
T níntal íTént jm o tnftv tirsfiJ, jukj iia uinvy éu^kĚ ui«I l^jtj 
■falidt; aki ie ^iktaii m^l b;U potroe^áuJ, o tom tryli itejného 
mSwénk Aby m a ptvnio£enfiiii mírné nalofUn, k tnmu ulkdu 34 noraríll: mfniosC M% b? iiiolitA slmiobiA j a UMy :qiftiobÍtí{ 
jíHamit} ^-faletlek, kdyby byl ctoaí tc littxh nAboÍMsI^ ry 
bíivůl T*pni pořiuInvUftm pn>f*-i!Jiiiift» kdyby hyl lečj iifiUfitU 
vípch krokCi. ktrr^í T>y]y / OhkII k iMivjíútif |H"1n<^l kaviIjUj. Eúljtiť 
byli vli4^£i odpustili a E;^i>viTít nc/mi^iiili celé válM iUtr»jf F^^J 
li^HtAJilh. tkťilivH hy tím dDcHlIl nk Jliiébo. n«r/ll iu by hyll pta-^ 
niojciií pti vhorl^f*j^i pHI^JŽitMli opét V tbnnl ůtíúL Boj mxp)4- 
meiill JtAíif tnu rnÍTou, ři* iiioMa byli ukojeiui jrn i^linhnii odpArrá: 
A hi iirnl ilivu, ^v vfti^xí Kj<rc|nri!i si tukiiváCtT r]f.jiiil;<ij<?nf- Víícku, 
TfiltmMI ridcl schválili tedy nAvríi SUvnNiv, aW míji-t^^k o'Ipdi 
hy1 Kíibnvťn: i byl k lomu koii^i ilávrU i^lat;it^v i!o|»oilMb«l 

V dfibrím jtdjtnf rml cfuřnkycli ncohlfsKi-nn «e prfllo tti slib; 
od knfj^Hf^ JiřivnpHkíhn MtavAm tak^in ilíiii^: nrinflo bjti Auttrsu 
ííú btatkfi ani íltofů idlch, n ^cu kde oe^bvinA o^iledy tr> kixidy. 
nitM^i KU iiifi-iki>)1 Irrstatf. VAkkn? fiDVHfukt nt^H h4Tl |iM snnil 
pubuíiiij JI pofUť jirirviněiif ytéÍM [MtPs.tiitii. Pni^iillcl lOfdékmi 
ve tH Itídy^ vn opjníué provinilí pnklEidJni ti, )táa nt" nlíeliit jl- 
o£ho ued opustili. dkUI j« azuHli kurfiřtu F^tk^bir za IítíU; md- 
liT£2i-ikO w íMy un fo, ie mb'^tí. n frldal^ i]''líteřf kalotfct. )rv 
v bjuu^ lu učíuUi. ^ bHi (jť.hutní tVriliiinndA mi xtam pl 
jtimiJí hvxUAxú ve 9n'étiL mitrti Tímoicf vnclupvjJr Ji:jkh proTii 
ATftrm iii< dnlirovrjln^, infln nn tfm hvjítAd, tr ji*jlcli itlAtkr ffpi 
mél^ »e přemetl bud oa gtatky UAQské ik^*<i ua sUlkv, z alt 
•o kronik ^-iech danf mdy platllt tiríli^ a 4ii<«rl rt^oko tjnéi 
úrok^. OiiukAvulo le. Iq su ?i Inkovfchto ámkA hwlini niod 
dfiú^ati putádky v ČechAdi rodúAnié a ftr idÍi/io to dxái ji 
innču^bu |ihabylkn w diMlAfin. 

Híih* mfJD to byii » druhou tífd^ rňieňO K cf to ti po< 
fílaJL, kifu jiřvd vyiwknitlfm imiídáitf n/rjakv ui;ij] rjiiiivftlla ktťK 
«dj fffm purdrjMm fHvinntím ae k po>^ulL-Ani eTon pcrrlmt 
k Fi^rdlDnndnvl na dvnjf rpflaob poraHII, \Mlf i^kotta pod4i 
a Jakožto itoifaiki. Júu m mÉI Mt^ť štvM *\arv\tit, út^ vetici 
xbůiif kcmtiakbvatl. Siejný treict niél MlLhnoali i Xj, \tJio hyU vnt 
jaké fduibé iimxUfedk^ vlA^j, avAak tw ivUdtA vynlkajlri. JcfUsi 
X Tld«f4k}c]i mddi odpofučoval vdt^ii kroky pwti túiulo liiBlkABi x> r^ůM^ a\ij 4e jfiii adřialn jin polovice stntkA a abj tšváxiaú t^;tli 
k rTijUccitf jit UA. dmhmi pak poTu^lcl al<y ne iivaltl ^olkř ňruk. 
lUdlI 1l píijní tnlioto DAvrhu jií í lí jiHuuy. pouévftili nv cÍíhH 
iloMiBitr lr[<Mho vJuoHij, oiň kílybjr kc k 1hťíohk'lii6 kínifisknn sUílo. 
l>uitéTacU b> iů při prodeji Ink nw*ivi(Jóhn /-boií sytva jiL-ittvitu 
ceny HtrhEu. 

tíšKtaSky ytii^uiií M^li wjeit v v^euky AtUky a domy přijal, 
iflvi Uíkli*H r nich luťlí jíví* pri>vtiiÓuC i Éivory svýiifi XAplAlld- 
rfíUiiB )>u meto {k»HtJil^ hlnvii nit^^luimk^Enii ifíiimtiiélio vyjinniiKiujLnf. 
J«ltO odtin^ o«nby j<^hn muly bytí :rTl9Jt^ bArhnrAkym zjiŮMibeni 
«4praT«iij- T^m jmk, kilo hy ikobyll popravonK mt^lu ^« doptati 
bUobiL ihy íuxt při přfjťidti títuiře dci Čech ttfat smirU i doii- 
tíMvf iaUp bjl pTíiinpiifn. — Z tuho pah-iio. ío pii titjiícídi avých 
■éli udkováai hyti jca ti. kdo v doh«> po^^fj^ní r. i'vt\i uLiTkli. 
(lehl poíet oviiriii byl rcM íkromy ; riichnl pak nstaltií o^'J>^ílfí'lí■ 
ian(. fdAlkáH n m>>^Cani^. mf-ll bjti un juri^iif av^m pokiitovj^uL 
ZáltáeUi (A UA dobré a^bu zl6 v&li cr^oli, jimi rytoitruvíiiir bjh> 
Cttfeso, nE^^mjíli iw f^míiř vn^ki^H ohyvntHA vcíiu^ dn první rHdy 
Tloariift itaditi, pon«v;idj£ um knlolíci nebili juti pttd výčitkou, 
ts oťjAlrhD iirMrnu J«iliu(j]ftn avým v povsiáof nebyli implrc^mi. 

Dtúki TiiÚA l>kald H» K|iŮM>bu, jnk íiy to iiiul bVrdíuand ra- 
nditi. a\ty mohl í bej: Moled nlnvů bobAtxtvf /tmě co nvjnimdiii^ji 
k poth-irjini iiýiii r^brucťd. ! nirtíln ki^ mu, nby Tiru?;niiT lu-jinL 
dloliA od pfcm<iii:nf vUáy naiUtnnycb. nybí^ Aby tttxúiú t mpUu-ui 
,liů^^ dliihá. ktrr^ Jrho ptciTkr.v6 udřlnll; a jon ph takových 
iiiéU Iř^U vyjLiiikA. kloró hu v riikou jubo vť-rnjch iiH- 

:A ihiIéfAtir. Daxi domoiiif ^i po^udní mčl cínar pi'Ohláiuti 
tC tiK třfiiÉ ř.w\ plnt.iL^: aby imi k nim t^ubflii sim kvoIo* 
v4>f fift^moTQÍhCk potřebí, 

Nrcbl/cc ic důle pH jcdoollivych m<*ní* ^Avnínýrb pnkyDuHcb 
dnH T lom dobrém ^dúní nnť-uých zdiyuvurí, púdolykáuie J«ii, 
4c FenUfljuidOTÍ nidřnv. nby itíU pobruiýcli stAtkŮ k abr&2^iií 
xfldrial^^ feoblu ň k ndm<^n<Vif vi^fniýcli Hlui^,»b svýth příťritmrb. 
Paft]«dni sJora nsíDa^njf nim touhu cf«Ař>kých iDd pc «r^ldcTi 
jT Cechách, Jft Fordiuand později akuir^nV^ piiBtil uzdn t m dVítr ůbj iluifíbricí jcbu v OccUúch m vbotuilili. U ^pořivniti wtAfO 
[léii *> lliiftncc ncbrto ii n^lio h;ří a tak nrxifnid] xl ridj hnMttf 
Klii?ti*itliU]«ru. afiy ibíilný «l' /Jibrnnjcb »UIIiů iiAkosii iicd«9t«lr] 
nybfí jtíii tu i um ůĚkWTyui stýiu ^írujin da £ae jílv<iu pr«p4KiL'j 
Aby ^ |>»;:(lťj1 uohioídJiilI aialy 1 ill«ky oft gefill«t»iu moc 
krditovhkou. vnilili IttJiicúiiř rudoié v« tňúni tirém ci^úi, thj n^ 
kolík míffí v CccUAcb t)a) <i|iťviiili a do iiicli pu«íilky vlužjti. twl 
[limu liy králi eain6niH vrlk^ití ujíle^clo, J{ ti>iau k»ncí ud|HiničcnAli 
cívoři >:Hn*uf ilrou pcvnfkílck 11 Pniliy;**} nitmo lo mt\y m Pljwtl, 
TjitiDf n KlHibko Jnkoi^lD iioviiosil ^ochovull a udríovnti. tUda 
um iiM^lfi fnvau iluliftiu KUiuku; uvliut jL'u tCni. xe v iioaJwInlCii ^ 
ítoTcrfcIi iiii!1n moc Htútnf dusfutťk noj^kA, di^vurllu viliucj t4h)do-fl 
vi^ká imvt^ránl, a jt^n Um /.I<i[uÍIíl narlvlúiln ÉlHity n fclcetíb ootu 
fi|K»řA(lanyiu pom^ríijTr Atátalin v(k« iiov^li<>, Jcu jedna rH byU 
pru Či*cliy jiuvnžliva: rfdruňtf nuloví^ iicfiomf^loll uvíi?m iin I0, 
atiy ic dul vujtikii k j>cjfljulkflin uičeu^mu rái čiakélio tojitku jcen- 
«ki^lii>; fiťbof miMy KG din vftlc cfuirtivy KklMatl^ tedy ihJtt obočné 
itnijřidy clíuihkÉ tvoHtí. ^Amotfíituurí 4tdlii íťskébo. ktvm bAma 
XVI. *|i>lťíť vielíkým ziiůsobem byla micaa, míía bíti v zákbd«b, 
flvýfti oUvřiuurt u íLilřLÍmi kroky, kfurí by tm vo Vídni itJtiiJilj 
vhodué a ktvrj/ittl »o ovíein nehrál ohlcnl na iomofinX^í • sáriMlllíj 
vývin iiiiiHé, intřbbi, byli líplnĚ poilrriirííiui. 

SiikUTtié uÁHledkf ponUky BeloIior»k^ Uj]r uyi^f jiatnEy a 
xálcíi^Jy trtk v (fliij, Ěc i^cintM bylo pollrtícm:-. nybrt io tft4 
vydobyli cUinci a íe bo a^uf |ira HeTiu cbtéli vyu/JIkuviOi. 
{■o^rA pK^m^DA u yfrlun icuiO, jak^u ru a tam ^oéitítcm itfrdiKl 
veku ai<kňiuii< |iůJ!un>vuLL Kvplbkarauii víocky etniky n h nlnJ 
i vUdA 4o*UvaIy gu do rukou dxínců « damác( obyvAlfrló mku-^ 
flovnli M k nluždmoittl, nř iLcrlii^dMi nn sr; t^fd i^í roucho drddté, fl 

rH 4lT^0 iB^ali »e také olAzkou. numáli dvéi jeti ilu 
V^pch n pHicmuostf 9voa pH»|ii-ti tychlqi k lavedoiií níj.iktifafl 
ťMbt. V dulirém nláuf hit h c«ty táto /marovalo, ijUloni iiraio, ío 


3? pHtoiniMtU dĚ»t^\y b^lo -re Vidoi iKtřtíbf pro nuhc^rpcčcDstv í 

£ MovSTy ft 2 Ulirr tiro/fd, n dilcm ]^roio, íe se to ccrdAla vhodná, 
líhy fto CÍiuF do Cu<cli orlebrit^ urž lij iimt tiflvodci pov^lAiif HOiid 
hjrl TTiiíáťiL Citioj prý by musťt v ijHiřH<l6 Irakovřní iluti inílfrřií 
prAťli^^tl « trt řťí rwí mauif .Htlth llyk pry bj" l^dj" D<*jlípr, kdyby 
mtato wbc |Kislnl ilo Čvcb nijakou vyiííhdjíd onobu. |ioj1 jcjf^ ito* 
ijDren by i^e ilirl moblo vy^citov^nf n úiíhoujcl-uÍ ledu k^o |iri 
-paryitÁtxí JD^Vi úÍAtťtcmi\i^ Ůl-jhii tu ťbtíU svíHti IíkIíuH iínvor- 
Kkl^tt. ačkiiUv PC by] jj;í clo MniclioTn vnilJl, n kdyby iinbídnQtf 
tobr> DťpHj^K ni<M byli požÁdjíii. líhy inúfn f^rbr posJfll d» <^PCb 
brarn sTi^ho kiifát^lu Albtodrln. Na pniicicbdnr knfiíťU; 2 Modil^n- 
ttciiiA T jvbo pMf^v«iif jaků^ro j.áAXu[rCis kiLEÉMe Uivoivkélio tuQ< 
křtíc VÍT \iátu ne. w^]\(iiiifi\b]o. 

KilyJ ^<- Vídiii dnbhS hvÓ xdáiií tldk^timlif hyll íÍ vcUki^bn 
ilduba kroků, k nbnž r«dLll, dobh: vNIomi. a profA le ncdoatíivAlo 
ndvAlt^, uvíidi^ii Jp ve skiitťk Wa dAl^fcIi ťivali a dotiizA. 'Takfi 
jaxtUUr w bytí ibodnu 0'tliodlAti w b t^cvyni proiriviiJEii hex 
rrotcnl kníiťlť H«vi»>ki?bti, |>rol[*ÍL' Uťíiiil aUvfliii řfskýíii vci;í(ičn^ 
tíSAty, klrr^ w i»-in^]y hez jvho !<vobnf niitJtL Ale tnké her téclito 
ntkMA ni^li ta. dnbr^V, t:t/jiti sn Mri\iinll]nnn a rniTii, piiTiť^vndi vý- 
itfcué Klinické fccbojiuopli sv^ pil ro^lli^ri^di jjřfft^ntUT^Eťdt byl 
<vttí£iL l*r£iiů *i předsevMl císttf pn^lati ke kiiíitoti |ír*nJM;du 
HSnké dvumf mdy, hriibi^rti HuIiiTii/rilb-r>]{i^-íut 11 rJKlii t^hos tbnni 
HofroniDflU<iu. >by >faxímlHdnovi ^mfořD^ dobii^ zdúul jFÍvdložřii 
u jťfao mfnfnf n n^iu a1 vyí/idjiU, Kdyby fmaá kiifžo »e ítdrůhaJ 
ve v^i t:Lk ilAluilltí dúri Hvé dubró zdáuf píf^lmiiuí-t rti^lijij ujistili 
liíteýiD iMhosioím tujťiti^tvf íte strany fívořovy/) Txkí jtni bylo 
nlní^no, ífiitjirí joj. nhy íht dn Či*ch vnlfil n řTofm^ni* opjílhitif 
1>rtiTr4L Vldociitf rsdov^ ui^li při tími Dccbv^liiy úiuyal, .tby /aiU 
k(*r<íii opjUhmf lato ajislé v zápatí mťti iiiohlJi. hvi-íU h; un 
fcjifli-C4* JAkudVo průvodu* Jejídi; nlu Ftrrdlii^uid tn-^AAdnl xll ty vAcf 
biUcCc c Ukovycli úikočnydí důvodd. iiybrJ proto^ ičc ú váfil *) 3m. ijl tnh, ZMHJrr SfbAMiF^tfoti dd. fl^. pi^iliicc U20. — Vid. «l, 

)Mt^ - TlMtf. lutrukoí pro íinfaAie H4^ki>rL>toEK<rikfbf> « n«iera- 
vABfrmdd. 1% protinrr TOtO. 3R i:?n llítTiluúWam w rlilťt vlidf v Čcchácb t*év iijiiMwrl. Ob^Ckt |>ofliaru, 
kluN SfT do Mofcliom abfratl. Iiyto toké iili»ff<iii» vjaind soml 

línU^ Iluhťii/oUontký u livg«iumAl!«r DffUtftítíbc VdUá 
12^ prikMUCu ithi-iiliJi MC ii«tJ(ÍKvr iJo Paimii, kde iiiHI nKUvluiu] 
« piflcm xc £lerul>ťr1iA, ti? Slaratou * * MirtLokMa o kvfrccb.l 
kUiit «o iii^ly |>h;dlo^II knižní IfAVitr^hímu^ bnhulel d(« dAdi' 
uvuC iiioinij udHti. jAk vypad]> t(|i»iftli lédilo luulů. liiáviUicj 
rlti MnlcboTiL, byli ml kufii^fr ptirrNk^r imiiiif, Uik hs ttiu mabfli 
ihned i&áni chi^n\o irMiii^ulL M^uiuiitiun poziml ÍIimÍ telkoil 
rodpov6iJDiuf« ktvrá 6« Jak co du xAkiitťrálJ říitk>cli DvnlcDÍin 
hMiy iiH fiilckn^bOfť (uk i ^vBkjch ua ji<ltu builn titnlot.itH, a ty- 
jvdnávjíl pvuto iiL^huUkiaiL' u k4Jtd6 otjuxv xvláiU- ^i[Il t iJira* »t6 
rudy i ihmIt d^if-uvyinl. Tiúté dohM xdAiLÍ pda* se £kcmlirriu^ 
SlnvAiy n MAmiiirr u kouuřu^ I lL«t knrririA Ki<Uii^Hii> nvtfvlj 
b(^ výsledku na jeho ki>ucfu^ mxhoduutL Kuitiil Ki>)fu3h; pnJ' 
iái» toUi Jlf 2.'>, 1islo]>itdu kiif^ii, iií jvat poth-^bif |i0f|d51li ri B ttVA-^ 
teufiD kMby na kiir&ltn Falckého; nohoX kdyby n prv m «tn«y 
ríruihikť pojřdťjl pHpUBillo pra«tf«dkováDÍ od nfkiiTrycIi d™rt 
i-vn>|j»kýchp ÍK liy s^' huLvh tumu ultTAutli t\a}». ah} ueltyl ÍHlckriihl 
do fví zi*mř uvťdťu, kdra by mu uchyU hwliu>!iC ktutiti^A jljc 
iidfiuta- Mu^ i>i'y ne uii koxdv i:|iflM>1> jruhrnniti, tiby ti-n, kán ti; 
polud v i'i-li; iLvphÍTťl rodu cisftlikébo elAJ, bci trcaiu íftsUl, 
A r-H urjblhtH Tl^^cJtlrosll snad S" jcálť o vť^cl hdrtf |>okiiBÍÍ.*> 

Na fikUdv \itích t^cli |junid, iluhrvch zdiUif a nul iLkl kiWie 
koiiL^ÍTkf- cTbaH f£daAou udpoi^d, V ^bié Ucí ^boleoskjth 
rmlik i^bf Hu udiub jcndoBt Uti>líkAtn ui titticka br^r.i^í. ktirrú 
w jliu ^tolA; Ate uby so « pulkčutráním prtitc^cacltv iu2u iwpn- 
tipádialo. nybri &by nn itrany tiihn infmotí lAChovnla, dokvd by 
povCiy nebyly přťmiTÍjtf, » aby wjcu jiruii pHtrýeocúiu Jodonty 
lirolfíikf R prori Kalrlnůiii bw oJiicdu jedniijo. ^Inuiy W vřel 
nebylo ledy podfilJttuíbo nKCLlIlri me^l ti&litniem ťfsthiTpn a MaiJ- 
tnilUaovJQi, úl<č\ mél; ubsL icuty^: kufíc rodU Jca k fHiuvAáhJjn *> imdi. tL Wh, KudUl KvlfMi^ SUiiniUaMVl dd ». Ujv. IW. au krokusu, a tm1o« tou w ^kutcfn^ i>ii«dřjí i« Vídni HdlU. luk^ 
froU kviUiblttci UjiiiiiiIUflu íúc iiiiEt.iialiit^ho iu<iijinii'l)il ji af<3UU 
Mf nu lem, ^l^ ne mcho\'iíÍy M>y juho kIavAiu cu^kýnt dau^, 
ale nuit] k j^k4»i ><?tmrknti. Div i<1iiaí jeho m^ so bUvoí ;iQ- 
mtci jHt^tUní |ioIi*-»hUilÍ un bidlu a ďtbráuiiii HTalkft; takali, kdo 
od tíb9tí^ ti(;}ikf út^á melU kdybf su i pH povnldui v první řudř 
bjrli neiúfuiliilli, lu^di o tiv£ titulky phijfti; ti vÍ4iJ(, hdci jw fnlc- 
knli^tv jwn |>nilr^oIL mčH IjyU jco ;£»brániiii r.áívli sijitkfi jxiku- 
twáni, rti l^m L'r^ťi;j pHkIii na lo^ jak *(•. ihlM Ucvt Cru VjíD^Ht]. 
« V lom w náhlitil; Maiimilijiiiov; »v£ť[ii Ij^jly od iiL^eorA 6tátiiikh 
ifdeůUEjcL Talťr ^tmuf obi-Jioy Kmi' Ocskí a piutiU-eUkÚ jí 6& 
ijkdjídcb TíTuvnát ,1 itu \ini-ze w nlíiAm vídniKbj^ch uAvrhA; radil ki! 
Ú&eul d^ttu lM'u u iVuhj. k L>i)vtuviu tiektt^f^ycli důldiít^cb iii^ti 
k vfdiiovjLiil 6Hií6 it^k-jiiió Mi-Řiv. i:i\\ BiAlébci vojifk^u hlcré b; |»i'áT 
biloTskrcL prali jrtoitii)íij i'jti>k6iii bůjllQ, Dj^tu radil, ahy ^ 
I kOftfokovafLfini id^tky hospodfďllo a aby ac iicťo;cdůvůly, uýbi-^ 
|ni krab? tifr&vuviitl duly. 1'oiuli^Jl uiulUu by sa \\yý uCknllk Htuthfi 
l^bUi vrlcjtnhlutLiilpii (uubáiii ditrítVfLtL ule l^rbo ítum iiikidív^ |io- 
Dřia^ by vf^TOMifnav byln ToUk, h' bj kc; jím luitvn ^mlnsi, iiřiinH 
■iMu. Vlútu Y Čriíiáclt Moiúiní^an nechtěl ujwoiili a odi>orcru(^el 
k tonn bUkupu Vircpur^kéUti auebo pivsidoaia dvonif HAtíké rady 
bmbrfte IjDliuiixullL^mkÉlto,*) kli^r>' u iiébu )iihvi.^ iuL'?kal juku puKtrl 
ctsxhikj- K ■ctitov.íaí Eukkral^tu rAdil uké MuxbillUn- jnk JKiue 
o tom byli Jlit vy^rnivovali-** t 

Uc/i brabi-lviu z lIolicD^follijjtL a kní/cti-m ÍUvor^kyiu jcdualu 
ic kronf' cobo Jeáli^ o jcdai^ jAkíÍtih»Tl, ktnrd hii Rivkoiis takala, 
CigMř rbUJD Ufiiibuí' |>r||Li»u(i lmldu\auJ lIoiLi/ťukuňaiiO. jiuíudovul. 
•by MAXiiaitbii >iikou Utdo jtiltt^iuooslf svou (t«lav|L MLíxlinilUu 
rUk »cjrn odr|ifvt mč it^Jt^ti-nntvt, mhrá byl i'n^b<idiiř iin»1.] r^^ruu, 
aby tíaaí m ilal buldovali, pokud mu /ábhy cubudou fcplnccDf.***j 
UixiiuiUua narval uiké a lobi. nby pHvi'^ťTirl ang^piinkébo vy- *r TM- IL Airh, Mftliniibui ťt^UnaJiiloTi dd. n. Isúaa. Iflil k jla« pU«a< 
•^ IM IIL •ír, S:"- 

Ott«\H Ujné baivnkv k«iic«lilv tjilkni^ůui díl- ]l>, leJja ttiU. 40 sat£ui niuií mi Siuk^ íetrlU. káeiXft kmtolOcftm nifď« ne vUilc^ 

Za pob>tii «v6ho t Miilclmvr M^hiil w hraM Hohi^iKoUDnili}' 
» P, Uoiuluíkifiu. i^ Iňtvj UťIvl]or?iké iimtlaveD^ A rozmlouvs] 
:i ním laké ti oputf^pícti. Irlfrá li) se v Oerhiťh !htdTi ihAIjl Raib 
mnlcliovii iipuukfnulEi n« J^pno^l^knu jrhn vlnrf. l."í*»ř mil rfit íhiunt 
popraviti Tíťdry řckí^jtí povstalce, mi^l utVAkrisiT 0i1/Sr*>Jiri, itnvVÍ 
iiovyiJL fid^^i^tHnfii] tit^ oyuiiHli iiprftfri v Vtaxv ivn virt(1<kiL'tí; KnnnATnl 
Ml tťdy xk<nx» ú[rlu^ !t nahlťUv vitlviiakvdi ftlátnikfL llmlit z noltoo- 
fi>]]4>m nrdiMv^d^l nr ir^f od nťlio vUKtn^nic Dori^bo, álo xpftiob. 
Juk P. í>oinlrjik riuln Hvtu k filnliio^ll pHv^il^K uriullj^ nn bralrtt^ 
Mutiokf (lojvni, Nem poLlivlmomi ív fuiatUc Icu niukibll >jHtcaJuiaí 
a im]HJiHfH]ínfm,zdíí Kw,rt^iiK'i!píiYÍdnl, kU-rnk iií^klfTÍ jťhií ilotcitéak^ 
•f-v v>|>tm, u Í1Í uemluvi] jnko lAilťT'. nyhr^ jako prnrnk bokvB 
iiíivfcpny. tflk žť hrnbř mil jpho vJToky m jjcvouí dncha s^^tého. 
Hi^Ih^ Hiktiru/ollor>íky í.:»íftl ?. I)*'niiiiikji. tiby m^ vvdnl rio Víilrjř 
H tam radu »vou pfťdovffl. VypniTotuli jniiiť ju, íe Donúuik 17- 
liovi^l vy/vAnf fí^mu a ^v bjl o<i rff^flfo co nrjurHvi^jl nvftits. P^kll 
nsi FrnlÍDJiii<ÍA ueiiéin kov Jíly výklady iioinluikovy tou m^rou j^ko 
nn krnliHt^HohoiiKollLTííkíItóJoIjkoi ^amOBlACuf! du«pél kp^dol^&fm 
zám^Tůiii, k jiikym Mauniúk ntilil^ lUwi^jtl ,ti*iHi^ fnjklé iKiipUMd 
poftiťdiií pocliybuoKtí o pnliiicct jfi ac rcrdÍJjftDti přiilrt^vaL*') n. Ktlyt vť VfíTtil nMríoli vvjíldřpnf ilmhnilUnftm *tr.iiiy opntfflDf, 
kfcrti w T Ccchiick jjujvéíll niťU, a kdyi íc toto v c*liii b uávrky 
rad ttdťňskjfh ATnvnrivaln. rorhodtl w pHkroíltl rycUe k friektid 
r Truc. JUda kikfiot« Slaxiiiiiliaim v pHciné té duni ^QMaln bux 
privihnnurf ; tdííí uťipHjrtl J*bo návrh, aby *e tjiAn r C^diúdi ffví. 
Hlt blílciipuvi Vircjiurakííiiiu mn.ht* tirrthí^tJ r Hnki-Ti/oIlíTíi Xrlwf 
cfnHtl miluvé byli nyiií lobo in^iivaf, aby <íbHk í^l du 0«cli, Aby ") Tl<L a inh, rnihlAi^r.1 kfciwláN btrbitlii^ ůň- V- Jfiln Ifíll 
**) ViiL «L «rrh. I]n^4 4 Ud^luoUtfa ťei-dlouidtrri II. ÚŮ. |«. hJ. iNtl. 4] ídrti fti>1iTtu » Príueo vykímnh. n radili [MOto cf«iH irdTírthlJisn/', 

cetfn na nMc dnor; íť hnnd ncbrln pí^oilAw^Atn. tím byta tlDika 
)milA idinA, VTfrA trnkrdtr nnsfiiln r rrnťivrliLf % Mnftn prOvucti-m 
létu^f aeiuoaíBjíu činila. 

folřvlin^ ltn»k>- pn*ti pflvockňm iiuvsTjtuf pHprrtvovaly ^e jlJ 
HA po^illia iniVirtí pr<r«tnc«; iiirbrfť hjl diu; U- híčcnélir) m^fcť 
kntivt\ 7 LlechK*n4ldDíi rozlEAi. aby niťl un rfťti-li př^niiiJ 
po^'b1áaf. kiefi v -ttť|>á dflvřK- tfv4^ byli v Pm/ť ^MaJI« 
A ahj řftjfll tt. kifři hy loíul x nicli clifřll utéci, a kouc/né lUiv 
tři Titbriiiill, ki1>'1>|- níkiíri 7 iiú-h drnímiTTiiijSí xlmíf a^é du cwíi- 
vecuIfA chlH odnrraaili/*) Ačkoliv ?i D<visnerl Uimlikoví nu TnfntoHf 
kvElete f Llrcliti^riHliplmi atř^ovoll, ucdjklo ae jio^Hrin ^(^ ^vjín tir^ 
utiledujni jvclifiníiEi ouvi^dfU |H>třcl]rkť >clKipnrkt(ti pro luísto. na 
Iffirrřní jťj cbifli pro/aifiii iioiíťclmti- Kromř jSnvťh miřfxťuí Xíi- 
KAjuI fvvnx ]iimA:A n jiiivrb i:(Tnnýcb vi^.d pťvK hnnitM: a rt\í\Ái 
odMťnu ti*ni, kdo vyvox takový iicldním řTÍm yiřrknxf. A jin- 
oéfidi b?1»i iliímuíiií, iu uí'krťH iiprrlilid aueliít i^íolij do í>ci- 
vMání £A|iM<fnť cptiuí víci dflií v opatriíviiií židftm, jnko to hy 
Vílfni í l^ihliiTk ííciitn.fiif lu^nil, vy/vnl KjiwI x l.b-irbtriiilUimn 
ildv k vydAui Ukovébu ^LkjíÍ. Jii t prvuf day iur«fcc |>ri>sÍDCc ánX 
fsbATttí domy A itííťky osobn kloré byly uprchlý, íimi ^kntothK^ 
laluí^ koiilidhziťť; Ukó kii/al nťkdlik o!(i»h it- Mnva inC-Tit^kébo^ 
riterl nhíd léí dm, Jťtcnxkíhn, xíijminili ^ pn/díji i1e*1 tiíi námív^tf 
ii£iiri>nir#j|Rb^m vysobnii áLtwiiIcl pf-fttnvili u podobné pHpmvy í iin 
ítOTiÍDi místi fl DA MoJé fitrané kooaU, c^í ovAcm bylo joo n;i 

0|i«lři-uí kjii/i-lu K liuclituuátciniL byU >dco ve Vídni ^cbvil- tcia *) Vfd. IL uvh. I^rotnlial i> jmrudA Ujiir rul]', 

&Olk'L' trn i]pji.h(n]liL II. ■ TI, ptiA, II' HUvn 11,, 4- » T- 
**"^ LlecblfniUlu dii»řt ild. », pi<i«. lASú. ^' Efvcn U, — Tual«l, )^. 7. 
I#i?ehu>nlialQ ťfrdlnuitnH ild, 15. pros^ tAvO- — ^Iaí. tt Arch- Z Prabj 
iu, ^rat. lAVa — TjioiIAJ i iVib/ll- pnu. Ift^o. aUtUk j vobiv t t^aic 
I-i1cDt Uec^UDllDloA* dd. &. uoofA l^ltí- 41 lim « 
iovAnji; a}e alctD6ui> uehAqo tma ia úoM iiovjLbseuviLJ Jfj k rélAt 
joto hcrllToatl Um. i« le naHiviif >Mliwu jii dni^ upcúto^a. 
na pK &]iy ibl jk^^uv nn jm^ni puTxtAlcA b ahj m Jejich 
»nocuII, ktlyhy dvlg iioc[c;^íi'uf» to dit/jf U|fn;1iftoutÍ. BtuDolltťd 
Te Vídni pAniijki viděti jv«I také z jcdaobo pNi>úu k Q4t)n^ 
Mťii'r;ir]uw>v)- Tlukovník tcailo pnilal áo XiÚDé Kprítu. fm ty ttiv 
chtíce, kcctt se um t íoa. i, j. Ji^u^ pi^ tritTui jia llllé H<i 
[KHliííilt, titi núhnt Jm|1h] h ;íi* jíiu nUilki jfjidi faI)L<^ti*řl), iilJilk 
jiak iL-cb, kleil tu ui-iuili upoiii<:uulÍ, xv okctulbkovaL NiuJ 
iimoxf z iilcti (iBckAjtcjf. ub^ jim ihoií jqtcli bjlii n»i> rrddao, 
R pinto (iUnL M^ jnk «c Diá U vi^ci xncliovati. I od^^uv^^ltiia m«. 
Bby konii oklice v plniDoí^ xAsialo, ftlo doloímo pH iocd. <• nomtí 
léiQ^ kleH «c v (mil fiudroliili, sUbovutl zatmajicwenf suiklk. nýbri 
iu )v mi\ na cfnah^fD roAlicduuti mtkriuii. '] 11^ tiik^véui míj 
Alunf VD Vídní pmiujídin jf-tl jioc1iu}>itolno. íc kniielef Lkc 
iluina kániJi. ];ilv^ m; iId/v^^I^^H, ktcriik tlntHtiiI opunii^niiT liUvid Bá^él 
niky |iovAtáiii ^ixíknnatl. Xi^bylo mu ÚCQ v pttťbé it> dáno 
iiutíZBrif, nJET ptáiií to TJ^lovt^m^ & VAyi ralial \ibiiti tumu irfliDV 
projerll cíMř uaů tUn avé podic^L 

LloclituuKlťlu uiulouvnl sv^ ji-ibiáiil tfiit, Jíi? MaxÍtiiUIuii Ha 
jitavlLm ujBtťUÍ, ití na kÍv<>lo':U n ^tAlrigh tro«tiiii ueťiirioii, a t 
nlQiu l<ilifk iiiMmihl imhruiui .4]^]>jtli. imn^vnili^, w iii]<<Tn 'iH (iS 
ničliu ncpirat^iDU- Knize l^Jivoi^Jiy pobavení jabo ji^&fi^ nn potAlku 
Dovf^Tio i<okii ttm zuf^iiiidDll. fi: dftJ ifeDcraliiJiim lii^ v len Antovi 
Jjuiu lujtk^u^ h1i> i^hrliiíl i<řo<l ntbkovúiuni siifditiir(% kltrH sne 
iKiitroUlí, coi DV^cm uilpurovib i^jMtvitJ, ktcrč «koio (4HIc»b( ^1 
liralittí í Hohť.ua>ikm , jimi Ccclij* Wftt* Btmuy Tfifífd * tenc 
T}^^ V CťdtAch viMo «e J«n o rozkazu 'HUjtulu daufoi,^ nlu 
oLe • nkúliioivfi |>0A|i'4nC. Tftkťpodoikt Ucchlťnittfb n tvém ibítxi 
c£attH,ž«ceW. jakbť jiiácelé véc^ xichupilt: oťliii lulvM' znjoT t ftijck 
vJanacír na Jihíuuu, ic nouA prc dé réwnf, a kdybr >v cbtCl 
kt4^ck xniociitli, ia imLitnf Uudnu TyftihclGol n d^ se on Alek- i 
UjtrTitilniDtl AJ, 3- ■ l-L likánk Ittl. 4:( UechticA » Praíc bjdifcfch Cebo obivaii: jejich m;tí jesl prý Uk 
fkUfrfJá. fie Jttou len ds |iosi]|écli vvým dHrfjífni pHviitTikcAiii 
ft se Jeu v baub^ nvfij /ivot Irávf.*! Kom^čiii^ p«ch£iut nn 
vféteuou, xdaJi }cít dobtr nt^jkniJiMjfef pHsnosÚ jíS tiilli, bJyi 
joité ]t[(ff:ivjt n S]fTi«ho nqťoii poko^uiijr. Ale i^tetk IvId kvA iiá- 
Blikr potUl cfiořl frcioam técb oaob. Joj t>y před «oud poidlú, 
kdyby U> rííot finlíúztú. I(>l>'-ll v sezmimu loru vAin-Jív utwiij, 
kiert al v aéni v*^ \'U\tú miú iň&Vt, iivm nám /itáinu, Irj váak Je»t 
jbto, íť ni^l nimi iiťb>'l hmliť' Oudivj SUk, ut-buť lobo (fditumřovfll 
niílMti d»ařfhr. Klí krv>ku loiuii Uy\ l/ivdiUinítcdii jh^imU MIo- 
ith^Dt p«niihn ňlíkovv^iL kc Zbořelco. kdo tcdto co lníick> fciit 
indléval, v btci^uutio p»aal duj^riimýioi v-i'ts^ probil u wíkt^l eluaf- 
Ami« «> Tríceuf »V}^ vlulků auťbi> iia[iuů u převtMtvDÍ lúati jícb 
«■ fT«u B»au:t<dku, 7ůrovi.'r'i fdlbornl. to »c pHflaf, nby p4>VAUÍiLf 
v Lužici b>i(» jmUoccuif. IJi^oliiiiiijtl^TÍii snlú] l.ikť n^mixulcií juho 
J«do» 4»íir A tjitbI ílikrt, aby gc i]iLl<f«tí if li]nii>l boilnym tibá- 
Otl iIaUúji tvým jťiliLHUba; mlrno to mu ftllbgvďl pHmIuvltl 60 £ii 
■4) u d^fv. a dAl um uadcji oo-lj ua úi>lné, C«ity upr>n m 

Li«chC«ii«leiuo\-}- oiiihiTj- a aÁrrby ncdoÁly vo Vidni pOYii- 
omiití: J^a v tom botlivosii své Dopti^llli uzdy^ £ť znlfui nczuJcro- 
£00 proU i^uii jluix ui^li jcu Kízitk^ býti |H>bmii> h íl* kc KpukojUi 
iun tt tuo/ciiini Ičili, klcrí ntťlí bytí 16^ lut brdlt^ treatáid, 
tL ilanm poííhl rís^ř Í.Ec^i.htnii^loiiiíiTi M-Krnnii osob, kliTi^ m^l i«n, 
áát utkDuuti. M«zi iiltui byla juiČDa dir^ktorUtr A J2 jiných lldf. 
Vttcbnl iiciu%>hU <kťíi-*]u býti ;íat£ciul, pomyvndi uhotí v ěm utekli. 
Struiy Ucb I^ylo lnííi'li ubii^uuo. Hb> jo vyavaL by se í|t>?iliivilj 
» flUtky jejich Aby hkouliíikovAl. Tj\to jKuJcdui ri^f tinminí císílN 
<k£ho bylA jix b«z toho Tfc& nci přod ni^sfcť.in vvVlimiíilh. Xjgult 
DEnuHl «r ^ti do siiuIdSuáhn ti^uui; |>au1 a ryiin iiwh >tc av^ 
aiÚ v IWé Ttíi iw hnul^ Prtískéin, Ale mtifiuié n jiui lidé nlí- 
iU itavA iňyitú na radnkkli diit^I J^-Jtibkjcii, Minm Ui naHitil *i ďKtrert II, 11. L1«rhtf>nMr(n FÉrdlBÉodAvl II. ád. iU IhIam lAfl. 
•*! On. «L arch. JuUim Ocxlí-j álik UccIíMdlclAOii M. 17. ttdn teví 
— TémlM. UMbicnItpiD ^ovl dd. k ftu, lOtl. 
44 niAjfcfch nfíuito hU1>. íc »c ^od ztrátou Myota & jmťnf zo st^cb 

un !l()£lc.i£ tímto liyl 7. finom n^lán do Ptuhr,*} dooud se tjUk 

TTlAlTiLÍTn ]]L'ciitpiLlMLfm Ti"jifKvi! Ho DrilMnii. r>[lkiii1k^ M knft^ 
do Pi-Ahv zaaliu, kter^ jej olvdiiol 1«^rre 'M únoni. Licchlťulretn 
TKivutul tlifuu] k Mhí- TiUyha. Valdňfoliift ii ^^iK-ráliifbo koiqbaře 
Micliuu A nuUl tu* H nimi. >ak Iit trn ^Sť i>|ia1řiU můIo. Kdj/A i»o 
o tí^Ti) dori^jtum^H. piiidnl k pjLuftm n mftftni. kuH m^li liM 
xatknuti, po iif<koIIkn pL>«Jích n&tkeiil, nby so k ui^mu o drnbf 
bodiud odpok^lnf r]o§Uvltl. ^^ii^tmIž fim Jitkysl d?lcr«t cfuiHký 
mfl (lííiiJÍjuíU. Tolří IjvIií uliíKťuo oířniiskyiti rvclitářflui mííHt Vraí^- 
-lk>'Ch, obr pi^inlroliiU na tiittx hodinu pod ^lojcou lůmilikou osi^bj 
ifr íitflvii niíSfjitiiskííifk, Jjrhí «? Tíft iýkHÍJL**^ 

Vrpraviiic flc že hyk dáua Tillyiu dírťkUiTŮm vyainiha, thj 
w* Út^boiii HpjiNití ttioTili. Mi>£rtu jh-tAí, řr Titly jodnul luk tn lim 
údukíi). aby k jiňim irvÉbti nj^pou t;Lkto hiin\ qWuií-uÍ^ }v rivČbu 
*?ov» iHMÍrítil: nrj;nk jíikn íruhdy misTodr-íiíd^^ vystraby sobí djiní 
DQdbAlb a do rádci do^ místodi^cUké kú, odklid oknoiu ryhoMrnl 
byli. ífik fíikí uílniU dIrí;kfofi a lo,|lcb stonpoDCl V^tccky osoby, 
kteří- h)[y v Vviui^ a iřbmylku doaUtly u iívm<n-Í nabyly HÍÍivuy, 
doslji\ily se t iiríouou cbTfli o kiifiete e Liťcbteuatťíiin an«bo 
jiriMl ťiKuřHkyini rychlilři, kde jlni by)n nKnÚ-mnno. fv. muM^f o«t«tl 
vjtíbř jmi vrlcřrAíbí, Díivi^ripmc si přodstnvlt;!, ktrvjík mnoif 
lélimfm Uinio byli nkUť^^ui a kl'M'ak t] v uifni t^vÉin i'lui|i vf- 
Htky. Atc uedávnjfco tobo ua sobe ináti, pMjati ua pnUviL kUdaé 
arJu^n^ jiiii ulibiřtnif n cpcÍuiIÍ m volnil <lii žuMHk |)n> n^ vykAjcaii^cli 
i>dv#£t!. l>o llflĚ v^ie byli vsjuř(>i:i |>áuo\í Vi!^ í, l^obk^vic. Bu* 
ilovL*c, Tí^ol A ílírjitu KnAjifír Kiijilíř, IVí)lt«p r>vohT,ky, IloUnslAV 
X Micboloric. Felix Pítipcukí, Din* tcrnio a o Di^kolik lUd poídyi 
Kri^tftf ílarmit, ř Pniífc. klci-J ti/i vrnkoví by! z^at. Z osob. fciert 
M raduiťkli byly uvéxněuy a v dobé líOVHtAiiI vito vyiiikiily, w- 
?^Lntii^f íVlříSt* býti jtnuuováni Miiriín fnu-wťin n Tbcodor Sixt 4 •* fEtftrt ti- íl Pmlinifiíi l,lo'btrnil[eliii>rl dd. tt fln. Iflíl. 
^ d^Irnri 11. So^ LivrMínHt-iin ť>>r<lituiiiiJofi iH. :|3. dá. Ititjl. — SUHll 
V 4U. 45 M^Mt dr Jcivoak;. Kuií^^ i Lh^chUiiStL-uia dni o & osf)Ti ifcu avů- 

luél Vi U>- iv se v é»K povstání tik ucfiTi^viuily. aby 4c s uimi 
ttk pl^mé mi^lo tmíoilti, í^oné^rtdjt tliie ÍNJ. ijnar/t vk^rky oHoby wt, 
iuvoli}j byli Milkuuly- klcré tnuly byli poaUvciiy p^t^tL mouiI. bylo 
po ovutnidi v otí^íxt i na Tcukov^ pilno pátrjljio a v nMiň U^cmu 
bfh fihuli?'^iii.^ iíic1iii}« kdo z uicli v Cccliúdi dletalL do E*rafa; do- 

Tato TAlkiiurf učlullo v cii\6 xtrnil tíh vyá^ kruliy -^klíúnjftrf 
éiijesi, O^tm uejbo1r<itai^J^t niv KaJAi^- Jun pruKvť^ilčuníf ■i» jUll 
Jaoo * Pnuc sTTin ži\'oictii, jak oíi knfitcíc Iiftvor*kého bylo *]f- 
Wi*i pHifiMo Je k fontu, ^o tu /AMaIÍ; utrti a^^ byli jli ml nm»1ui 
tj^iiA v IVajíií bt-illiví Hlřvžuui. bylo by ms přc<lcu vťUiuv podařilo 
it^d, kdyby ^o n In byli pLikn^ili, /ulknutf i:IomUi* TfAkum od- 
hi«1baiMt jťjícb; Uťkolik M vnzby ítni^llo, £(? m x jiyt^uvcb pántl 
it«U nihlc ú|>^-nlÍTi |ii-o»ťbufcL Ncjdífvo ac ohrAfllI m kiiríiiu 
í«ufcébo v fpiilťťiK^iii ilopLsu. v iic^iiij! o pHmluvLi 11 (iwihi proAÍlí, 
■bf jím jejícb fVUiduy'' odpu«til, yc xuc nn milosť pr^al a Jim 
ÓM^ užírAnf jrjldi síjitkri povidlí P(idi^]>Arinn byln utn prtmlui od 
Í««Ufcktorův ic iiaiu |>i^iiKkého, mv/\ uiiuí i od lJudov<w.*^i Todpis 
f«w Mkms T Lobkovic íťliií/i?l pruio, poiiívadi w jíž o níkolUc 
dtti dHve 3 pi]di)biii>u ;čmbintf byl rdmlti] na knrííHa, iirí ^uii 
IvntU, to QCTiniíl xjiduHio úČ4ftťn»tví pH vylinzov!Íiif mťíiliidríiielA 
•ki^ a /« «o k poVhlalcJtm f doniicriíf pHpojiT. '**J tVcUoíir vJuk 
ládoHt Wu ueiiiťU úulúéLo vjaledku- ubDOvil JI o t^rj QC<Hlr 
fttcd^ji h za rataUiJ dirťktoi7 nflixlly to jíjich Ženy, obrAtLv^ sr 
v protboii vi^lnti AkrciuAiMiciii n pnniži-itou im kiirfiihi a j^^lin injin- 
ieJkiLf> Ak \-^cky ly piobby byly luaiué; a inktéji marnit do* 
|viii«^i> se iiťkc>lik &1ťcbtí£cu za »prO!fticdkúviíiii ti knCiceto Ikt ■i 8k4ta V^ ti. 

**) S«L »t arch. De^t díivklorft kuiAhu S^fkéciin >M 'i. bfvaft iM. 
■*'t B^ u- »^^ ^í^i * Uhkntlc kurflhdTl Sukiwu úA. t|. ia«» Mlt. 
f I Ttnltí. Jbwá^lkjr dirtktora kurtlZtii UuJiAinu fc jeko cbotl dd. 17. b^ 
M«L — Vniai < LQbko'ii: karfiHa Saik£tiui dd. 14. It 1911. u MU Vúmkélio. hiljitjU ohnvT liyly, Au smad tlf konrc trmlfi inflL Ni 
h^jtmui T ItranJ.^ť Dftd Labtrin smál Ét l^to Kiiahún. pnxé tv] 
íATf U;odullli(wtí, £« hy ojtl bůh nviVin^n^ t ntkon rJjwKknli 
l^uviti |]i*iiia1il*) 

\}kán tmlila. %e nyní doslAii Utí iwbo odidtfiii do vrýci' 
rukdii I ty iiiifViiiíkY po^Mjtftf. ktirH iltvll iiitmo obor Jfjf hmcL 

i«te K Lkchtťuitrinn i^m ii^ivl ?(f>iii} pmžHkŤ ilcAUvf Ale jfo fiHí 
jeítnů ftwoŤir Til.', jf t(« TinůU-sliIo, lolli \nr\ hraXM Slikníl. OiidhfJ' 
atik pcrkou^l ?w jroliiioulí nUv^ luxtckí k jroflrobcad ic diaH, ^ 
;! Uin xám inlloHÍ jeho riipkul; kdyi h;^ vAak humf l.ulke jiudilaU 
kurtittATi Sitfikl^inu, mlehral *v /o Zlmřclor pryč. jian^mrli vr, 
emloiiv^ o poildjiiif i^iD Hfli^laoé m^bylo o di^id táda^ xmíhkj a uilyJ 

loud T ČvcbAdi k íivému ivakru Kríltofuvt £ Ilerleni, který 
v br^ pro kuríiífn {'ukkébo ]t(ikruř<«vAU lOe k^nv^Dí t tiéu 
UflUltí iiiuúJt ikoiiévAilž vtťchj oknliioxti hylj l>m(iiaiU*jDé. Km 
tovi i^Aakému byh o tom dáiu zprAvn. kde se edi-ž^jc; 1 vjtlál 
rychlu nd^Tí-lciuí ,itv;eilcA, aby firiLbi^lir rjtjiVt. Hylii lij m Id hiuwI 
UťpodAÍilo íi áíiV by byl Mind mohl UKiknoutl » wmkiL n&tM 
ji'Í jwtdrí mfli olíliliíjH^ny. kdyby bn byl jakínl Wnlí a LQttickova j 
ue/ťadil, aby si fim iďtkal milost kurfUloTu. ^rad jej jr Uk xr»-H 
iTÍho pard^iRii Uiilckého by] vyjnmi.**) I bylté SUk nej^Hve do< 
pnivuTt i]i> XhiirnTcB u |uk d» l>rAMiitL, kiti? byl n^kulik atiůM 
v iiiliQri vjulc dnttín. Arcikiifie K^rvl, k1<^ry tohii čuu jAkD tj-^ 
Hlancc cfntíkv pHby] dn IWriíJjui, pH^Ífí<iviiI vr nsd n vyd^f jr1iQ,***|H 
s tAk hyl állk, kfeťý Jakov 1 Joho nuittieftft máme byl kiirtiřUi 
o mllofll ri'OHll. dnr 13 krÉtna t Dr&ídon qa braoke (c^é od- 
Tfluleii, tau-i ufiuvfUňu jufclcftia dKuhkjm u rlu IValiy prniidinLij 
kde * ostAtnfmt »r^i qkoleínfty uvémCn r Mé i^ii 

Ui^itim byfo m Vfdnl íltA j«dnAi}n o ion, JAk f« ioI «<3tii- 
Ylti soud. pi«d Hejl mil\ puvhtjilci pudtavťui bjti. Obj£«}Qi>ii cestou **) UfUqy WQ u» fTUhnjld t «ik. «l Arch. — tV Bltní 1 f rii hlirilCii 47 aeb^lo nufina jíti; Ufslmt pu privu aeliyly takov6 rotmidky 
m«Anj. i»ké ta ve Vídni ptali. Takt pjt pi-nto muiu^l bVti iis1n< 
Dovťu jiuud uiiiuotúdný. jcUkní ucdyli^ *o\utn r-ruiskél^i}^ 8ond 
Uoto ro/|kiiíU-n, poií^vadi přítrdící ífího hyll satuJ protivníci cííaí-c 

souJjho. I3íf)ní i čmkyiu zákonůiii hrlo pulrelií !iu \yltnou1i, po* 
n^Tftdí olMovuié |iroti liho^ulnťimi ťtáml nnJo^rnJ rhrAnlly HiDbm> 
W fiMi^vntT jMÍ formy. Umt se ccld soiiduí .iťdnáaí moM*i 
prodtoniili a kronii- luho I nlim^&k-iié kiiiilUhH[:ti /irltr-lctlIL Z l^it^j 
pHHn oťťljUU >v ve \iúai áÁú ^ňiliiynii fákcmiiymi f>řťdpÍE&y <ib- 
vuto^alj A ruxhodH m: It Mrxtnvrní xvljUliif?Hi ntíiirtn, pro klťrý *e 
míly rvUÁtnf pttidpbfv ^ydnu-*) '/iiUAmik. jíioř mil h^li jodrii 
íkn toh(>t« NoiidiiÚio sbonin nmítěí hi^ \ntviUú do dokazov^uf viay 
Dhiftloraiiycti. GýlfTi in^l jun tihú/iLtl k tj>iTiu. io to. co im lomu 
cel» onociu vinníhLi jirídtú, jont v<,^d oliuciiv xniniau n J4! tfiujvnt 
ďořlfinj ámynl ^uká/Aiin iuCl-JE inť'1 íAiUli jctio orlKon^rciiJ a nd* 
pmwul, Siiiidťůnt hylo uložťino, uhy rydíln v ti/^ui ^ouditfni po* 
kmíoval^ a ialotaiifia iádné ])řfÍťilfosti ncdávAli, jfi by Ke průtíi)!! 
Miitdd láriuytd; tttk^ mMi OHtřo vy!<f.U|iiJviití proti nbliAj^^ům. jimi 
i>y Uti nťb nni^n žílovniiy »ví oMiAjcuJ ívííril. Pov»1nlct. kT«í 
nirhlí mirlii) /x-inf-di. m^ll ndsoudld jcjkh nfjirkA. 

I^AklAclué porady daly B(f o tmiu kdu by do eoudu mťli býti 
porolául- Bylo b> snadno býťalň ^luiiii jej Ink. aby T^íeted cle- 
oo*č jcilio nidmii r O.vth 1iy1Í. ali- w Vídni im< ^i]'iH^ fti- by iitdiyli 
Uk pOToInJini ii.'tiirnji- jnk jicb tnm potf rbovnlí ; n proto sulo »e 
rOKbodDuif, Hby do »oodi] povoUnl byli kromi^ ni^Wollku Čri-bA tnkf- 
uákiťN H&li ilvonif radovi » uéktei^f úředníci dujnorakoa^ké vlády; 
aeboí bylí re Vídni prejtvédčonj, iť ac ti nedají pohnouti íádnfinl 
obloily pf-ibfi^rnMkynii imrTbii iiilrodtifmí- 7. Čudit r-niiiyileli w 
Vldul mM tcfi ťikol na nůkacjif inf«todržltolo pp. /d^nha »■ 
Stenaborka, Sluvotu n MíiniiJcp a Jindřicha k Kolovmí, ktrry fokř 
v íu pav«tá&f xe >!omť iiául; uvgak oni úíitdii lulu nepiji^ili, nvbjv 
íAdAli títtihi, oby je nproitU fčto úloliy. Zajistí b^ při JoduAuí 
ivfm Hdíti Kvaíovinfin, £ii by ku jhn víi<ckn itdMm/enf jiHřitulUi, *) Ak^ nlnUicnLT* vniím to Vldnl- Inaimk« Frrdbtuido tL pn muiIcl' 
M. ti. Qn. I«t1, 48 Sio hf jij liil DÍivUjtiiii!, jjik tM proUrafdch Kvydí cliUH nuiroii stoh . 
tyUU, ft JAlc proto ne ryxlovili pro pobťuií stAtkíl, aliy rodíiij svačil fl 
vh^tl DA Jh^hn^iu iiHpriMlK T.-Ucnt^di týUUúc aoohtJ^ ^i»k vm w^ 
uvtliti. bla\MU zaiinXé uopriJ odp&ncftcn rrpa jlnťho o«ndii, alf 
vutL-jn^ loliii přetfaí iieclif^l pTujuiitl; U;irliiilc a élvmlii^rí: Tfea& 
iMibyli pniuikiiuti ijilcuvou iiiiíUtokU, nbj m \>y]k cMčU piTopAjůlL 
xa lUstraj xáinón^TTi, jak^ inuil^rini tímto inélj dojíti artilMi ndiat-j 
tcfii^nl. FcnliuuDft if|>lLňl jrjicli iim^bu, a Uk xAvtalr mobj v^j 
jiatmovaué v Paaoi^ h vrAlily #e tcprv do C<*di» kdyí 
v lomttí jrvlií^fm eouilí jíi byl vjtře» a \ykooáu. ^euf soail- 
byl lak ^ložun: iiml.iuilnu jm<:^EiciTnl dvtd knííidtf je Lďoclttetdleiiia, 
y-^Uliiprcin jdio m^jvyíííhct hofiiiÍMm ^am^kMio Adnnid le VbMfttcUui. 
PHmMliciiiii linuli hyti dri^vjiíi pr«8ÍcUmt nnuiiu niiclHrnitio bcdHch 
i TaJmbprko. ICrilUif Vv^HhIav i Ultrovlc. kril. facjrmau mt^t^tíkf 
na Matů ^l^aJiťT, ti^íiÁ dv^i^tí raduri^ LuiTiiji^^r Vi AllH^iirrUa, Olal 
MelAiiilev n Jan Wťuxtl apeUčuí ruriovó Mt^lchior Ciuitív je Kdbacbii, 
Václav t nk<t»L'iipai'bu ii DimkO Kapv / Knpritvlnn a radova dol-. 
n(»ťflktiiJ!«k4^ vljíily Schwab n Pbvi;I < £llo.*| Sírany hsé\ bylo mU' 
noveno, nhy *c Ifři-ní ti*v dAlo v řofl némeck^ » lůuu, kdo héizlqcI^i 

Kdvi se kniiif ť Liochii*uau*i&a dovúdél, ío byl pi 
>uudu jtuuuo^^. píljul ťrřail lui ui^j i-Kniturii}-, pŤiU tň v^Vt aliy 
tínt ptUťl wlin r!u Cecb n nliy ac konc^n^ vynosoof foundkii 
fttolo Xft job^i pfťilst^dnktTÍ, pimHmlAjilr. n vtV. pffIA i^etkouada* 
loďtAu. pil uíí by se luůbi £irlibj»tuf ukUzaJosí fiucbdvaii.**) Za 
ii^koOk duť iffiok kuire >: Llecbtcoátťiua j:m6ml kvé mio^ttf a ticctil| 
vÍLie utt iJHn. aby dr^uř osiobač pHhyl do l^nUiy kr koiií^řn^mc Ty-] 
neienl rOfHitdků. nu^pjík ly-^lcvU se proli ptljd/du ctutiu^ti do i1:ahy, 
jdikof nL>JKjiC4iT v/uikly v tiiVm vénliké Ldmliky proti uáKtluému Att>, 
Ltůdáitr s poTstalcip Radilt dsaři, aby x prnlf^unltri ptfliá m 

*j V liatt flv^oi k UuímiiiAuiivi, kollcd Dami^DU, dmi^m doe 11. 
MSI, kde nu) <i lom tprátii d&TÉ, IwrA o^tb}- ila ii^ndo pH«lk|« ÍMii| 
lyMcbáaa (Ité jmíiu ■ iffe utvdntjcti, pHi^vMúiú m «U& u to J«il4 
<Hi < >'Dilic; ^if tiš€ky 4|>riv). Mpc^ iq nijn J(ui1c nob^7aIy, |iHd^ 
if^l nltt jmúiu. J«l lima if le polaiilL Vniáat boha ««i j««^ t* tÍM»t\ 
pcB^i aaÁtttí ftAj lUaril ■tna náklOf cb oMb. 411 bspilo, njliriatty se exekuce nidájl ^ ^ itiilEiéimi ptidrDkiirof Sleatilra 
*frořU&, Tento }ebo nárrb ^íikftj m % od]>ori!iD, kit«no nákk-i 
jim, ^7 cfaiiř ib iVali; ho mrvyiliviil, ilo^el fichv£]«iif, jfJíkoi 
Ta^samá tc Hifm byl fo^hodl do Praby QGja1i.*j Trinůclfhri diiíí mřsííc bř«fiw přijel* f|i> Prtihy li ílťliovř 
i»om KQtidnilto. Iterí / VJííní h torou í^yll lui^ni.**} O dvfi lijii 
\itfňii] Aouil tento 1IA br/L^6 fmí^kAni » nstnvll; u scinretiře 
'ntsiÁ vkn r^^kC- ilvmui míly Mtlartiter a rada apcIjkfTiflia soudu 
Kiiir: xulobnil^m usUnoiin te%ky íkcbtk I'Hlii\ Jeuii^k x On- 
JíbI/i klrry byt /n povíiljVuí rfjjifj strm lííisUil lirscy pnb bjl* 
Hn^^ati- «c člnnofrt aou<lii i^ljIji. NvjdKvc uvcíťjni) kniím liv- 
cftiJďi^teUi tTiiHiidiilc. Ze afathy 39 «iM)b v iIoIh^ po\:9lAul jteinfcijdi 
,*i^ ^rihjiveny a vr/tiil^ aby li, kdoby íía ni> nijaké iiúťnky lueU 
■u př, JnVo vítiteki prAvo ivf pmkiLrii]^ Ve .ipťchii íehntúl |<.n 
ifttlv.wet jmen; alíi U vsL^Ia inrrcibo: bytí iiiejci riiini iMhiiiitý l'etr 
3r$rambeTkiK ktfr> nM:(vQ<i jm^uf Hvé. bexiobo ro?«'^hIf, di^rlkMii^ 
po fátiPcli Jí HíiřenbrrkjL m/mnfinl. pnb Albrí!dil J»zi Smířickt. 
jBl!lAÍ«nirf byb uivil.iU podm-t, ke Ki>oni nte/i itoiitnimi a k« kulo- 
rimft^ jlřínskí, lípoeríl l.lBbmi Knlí>nrt sí TH/ti, ktiíry roku IfiSO 
t RďkciufifcJi pHdf, Micbal Í^Utnta, piu i Outeaůteinn, Oldřich IP^, kf n jicl^ vfnj ii^Tki rnéiii^ j^Ankožnf okiJit. ••■ Vft pri>ti uv^^neuiiii i^ijíjfon Uin^ žv vy/Tání k&tolíci praďtf. 
ilij ndil^T ^■> je j'in vuiímn fi iámidMt tMuiavADfch. I'ukuil byk 
tj^f^no tomuto i^^vjtnf, dcliiI njím xnámo, oJc rúik w, £o kntnlki se 
k t<inm nepTOpflJíHi. fiuuo^t ^ondii l*yla vínk iťm vt^^vú n!cb«S.-na, 
íí Bi-i^nmin Knieweíii. jriií tiyl Hekrulihriu m vlády dimkUínkĚ, 
J«dBKl prolfikol Melnnclrovi dal odevj^ntL, uby ^nmX Um vymubl 
udíleni ndlohli nnh^ a hmírn KVl^mii Mrviilnovl- Nn icÁklufli^ aplnů 
cd Tlády lUivKlůiiLké pocházojfcfch aeslaiil Mvljind^ J3^ olAick, ■] ďElnn n, 4«, Sobr« siliof CU&řt 
OMVfri Emi>7 C-^fii ťvWBAL [>lj n 1 50 BA hnáé PniiAkéin t sfpi dTond fiUké raňy Jedfldikf M&dBf. Ki 
z lAecíúviiaiahm |l^Lň<^l ^ líi^Uituíiiú rudouii r ottailil xv v tiini ai mfs 
ktcró /u^rmllún liylo ohmd:cii(>. Potom zívolioí byli q^JiEHtc 
ktloj^f 4tn^k'1'it-L v jHiť.LiJki] ukovám, ^nk bp Id nn jejich «tav n «( 
jejicli rodu kIué^Iú: Dcjprté VlJéiu / Lubkuiric, pak Tiiiel £ 
Vňctnv iiudovťi; iiM.**; Dtotuí Hhaký mdíi MtílaneUr njal 
d/fve hIoví^ pťDtiiluvIl o pnanlch toliatn sou^ilifljo j^^uáliC, 
Kapr jeho M joiykon £r;»kym ťp^tk<rVfil, ktfTylto jrpÚAob ji 
pH vftoch iiáťícilujfGÍch 8lJkYDéJáfcli aktudi ^m^JiuvmI. IMohi vjsumj 
pmkiinitor a oátviáoÁ icjtttíím otáx«k, její byl Hckndcr mkIai 
n itŮila}, aby nbd/ilovaiiJ illc nkh byli vysT^chAnl. S<>iiiÍť^vÉ fi 
stoupili w k poiadfí a |>u u^^kollkď lubuládi syelovili ^, £« iádi 
t^lo bnrlť vyhovťíDo, Na ohialovauych bjrlo pH vieiu ion ji 
vjíi^Hí \v\ků rAKhvtiL Níhdv x ni<:b iil-íjuIu] kil tluvo, nikdo DÍfd 
uennitiftal, i wlftlo «, JAlcftby ucífCckAvaná uio víc byU ocbroi 
jejich «iiiy«ly. kdy£ pHk je odvodtí, utrbyh jík %íce polmaii 
Eavreiu. "ayhri knxúy £ dirvktorbv 3» kIjlvu paii«k6ho a rytibkčl 
sevUAtí v rv>/li^jiyrh nifAfniksIrdi hrndnrdi, rlb^JitoH pníc zn kIai 
aiůtUkího ve svúiziicícb LtUC tt^^žt*. uvátiui £tí iH kíiidý jCVlifcUu* 
Mndi.frn co vValochy obidbvuuycb trvaly. lačalo iv lAž AOi 
Huni proti tuiii. kdo byli upn^hli^ u (itivodlo hc ku konci fii\ 
dtixc nctli ptoU uv^riK^uým. Due S dubnu podal totii ptokni 
žalobu n ^lúlnl r^oud xa vy^viiní v^ťcb uprrlilfhťl, idiy «j: dubUivI 
K íomu kyuci byli vítjIíuí htasuk^lt^, aUy vyfviiii tolo na t^Di 
matech mM i^aí-kých oacnjímilL Po Itmib 'Im-fb ne Mud 
ZOMO a vyni^AJ nu^xtidok na tiprcjillky /c /ntvr/elólm DPpO»htKVQ!(ti 
obvířinTflni^, jfjiiž vtrhni pnkutftriínl byli U^<?ít*?tTi iTiirtl a xtráli 
lílalků- l'o/děJ4 byla jmčuu odKou^uiiych £ ror-knjtu i^ÍEurcjva ••3 JTWort ri. ÍT- Li*cbl«nfteia ťí nliMndo M d. JJ. T. ilubní; ie»l7 
JiuťuiL otltLtnlch J«Oii : Ea^imr JíiipKř, Trokvii fívořocký, Trulrich a BiU 

t Lom, MMtúa Fmww^ia, Theoilar SUl, HuumLUan HolUltík, T«bh 
&víok. VaI«q(Sii Kodidn, Jju) Řulcji a Kriiifol K«b?r. r^i w Hbculckb fD4^ Pniftlcych, V řrwe se ruUli oerui-li se vy- 
paftti DA Uai]i Ju^icli ciroa. a byl ufijiOn ttiratiy tobo dufn/ vi^ \7dtil, 
aks tbnla jpQsob vU^itkého Houductvf lledo^L■l latu ohliby, u Uk 
bfli uprchlíci v ci^ltiL^ jLupoh \thA rukou vyulnn^ch vnii^i^cUilkA 
bvspoiiii-*] V TOwfci (luE^nu Ii>)j' jotilí \to ilvakrnto vjioťuy roi- 
mfVy aad Qék1«r>iiiL osobami, ktťi-é byly t km i«>v»tájií »« ívůU 
leély, Jťjiftij^, Hbilky visuiťM byly KBbavcuy^**) 

dufHpčty v,^iUcby jtfdncttJívvcb din^ktorftr itatl daleko^ 
WC tr- víť-cli *pi»ů snndnfch jťD jťdcnáct zápUafkfi va- 
diu^^lo, DPiiiAieiuo McL, jak m vi\c\í\ú ubíntovaiJ v soiidii tom 
dwimlí; vu]qu*U r»ak ni utvořiti ŮHud«k o tom x prulokolA xo- 
chnvjínych. in»?if ho Hel. íe v^Uinji jich htvck^U vlnu avou uskro- 
TDlti uct>o i ia\\Hix. u jťii milo \\y\t> t[^ťlI, kU^H so zaitidvutí diV- 
lU^oé^ uk xo bť2 okolků odpo^filali ua oLLcky pf^loíeiié. I>ud 
k nim |jHflV^driijťcu auobu m-vídomu^U sn u7fib»uvajfco, jak (ojmt?* 
■VTÍlti učiuíl Kupiiř Aí ř^ijlcvic, Olu /. Lnnu n Viíclav Itm3c»v«c 
I Bvdova. NrjbldDrj^f bylo chor^ínf lirabrli; Šlíkfli klcrV pH sv^m 
TfsliMJiu ni-jon k pro^bririi se ullknl, Qýiirjl vfiťliké v^í;[ sdělil, jimiž 
le jinfm owbáiD |>f'itť;£ovfL|o. Musí so vMk podotknouti, ie se 
aUlcní tokniii lykiiln jun Ifudoiti-^ ci uéktillkii uprHdfkíl. jidiž ntv 
tflo SlikoH pt»ai;í>í írttiii, pooťvaíU prvni-jii jii bez toho byl 
Anc«iu iwřJťdiif pak lAhHí báli m^ nnfnHa!li,""ř 

UIavuCui idvdiEivteui otáiek, které m Té:£iiůui dávaly, bylo 
aiípé vyhoKiií » c»k«u. a /vlriStí bylo-li tímlTiVťuo dříve i\\\ nk. 
Kéht«H t iivrjriH>nydi pHT^iiuíi nu uphmtii-^ ie Jrylu ilNvť iiju^liiiinci; 
lAiodd pak joho jmonovaui l>yli \\xaH Thum, Albrccbl SrtiiHcky 
t }v4oD Vdiyv^^ Kdii ae soudcova po fiplHovnttdl pmif ii dnibt^ 
^ologlr lítwill, vyiiíi na j«vo, jtt4 |UTaf sloiíl hlavuů Martin Knie- 
««Im, k drubé M pHhli&íi krabů Slik> ačkoli jiuí uvOkd^uI přivili. 
i^ \ Skřeta a nCktcrti Jiní oeoby pH Imii mi^li i^i^.riiitjTnntví. Jiné *) ďnrtrt IL &1, LlflCtil«nlt«]n ^Vrdiium^n-rf H. it^V T dubna iCtl. -^ 
TfeBl^ UrffaUoiteUi Funlmuithivi dd- t^, iluLaiik HSU 
""} S^, tL ftivb. CamlflmQACibdJinrtiLrU irldvr dio vcntorbanea F«^nMiira 

dd, 1%. ^tbltt « Ji, ÍA. dutiii4 lOíl. 

pirctiif»tiiA rirkff 6i«kA a h^d^^di fhavini állk^rů acjaoa kpri^iiy. tt'£ HOMixť-Df ťrntiímttdh a |iH fullu^ ninílio fcrAIr n konr^ilA VÓ<9<1>^ 
Tánf H B«1]cii4'Fn i^nhcirvM), Á jtdni-vwU <c lU strana fa^ahUc^ rrU^lt 
nj«<4lDiinf koufi^ilurarl se ttJixy zt^mr ji»ÝcTi iHivninTnlv ta ^in troitiH 
hiidiir^ lijLi iiv^n^uf (IuIu/utúuÍ i o kmcfci», ktm^ m; 1 pKdftf t^ 
Hfjilj-. n zvUlt£ a 3|fi>Jiruf. v Jnkfuí Tbiini \eM « fc^lButUijmi 
áJťťhtfťl při ívám prviifiii |>oK>1h příá Vítiu. T*kí clitóW boiwIcov6 
ťvrredťll, ncJtainíildl-li v Cíthrtch sj^ojltí sr w Al^chum Myroko* 
II k<]i'iiTitntik«<iL V odiioTťiil^^dL Mvych vjrniliHivnli tu i4i)ro vikhiii 
ntiv^il^iiimlí. niíktoH uapatMířll j«i a«TjA«D« v*d nitko aknxnvnki 
ijikA na Thuťun, kl<>H i^ri' jfiliní o \Ěem lífi© j« x|mirii, Takí 
u TuTrJrk l-ylu tw:; urbtít rti humI cktíl dwi^írfííL J*k* llihv |íO- 
T«lnU'OTn ii<Hi3ÍlÍ. A pitntWudž ni IoIia vp ^fdiii (rf-ili, uh^lí vue 
liokluiin umf'luGk>x1]> jcí JiiidoTÍ JI, v l^mnr navotML vlád* radí- 
Uhkú vka)i na iniio»^ ro/liiíxi^ln- jloinrAviím w. k^m jednotlivá 
kuHy rtUly> ^ MitaÍTni* id^j iiHI(.-^Ítt»iil ié fit^ilotknontl, ii: |iritiikal> 
^ vy^lvL-li/iní ubviu^uyck neiioilAv^í uAui vkv ftvéUJi na udjUoatí 
let llllá— lií^ nví jinA pfsnmioicU; dAli^-fitA r nkli jťMi j«tl li«c 
Kvrafiiů vyneáuuf na jv\o pravdy, tr vybo/cití inf«(odríÍ1vh'l kri- 
luvakyťh ukuv byl'> dHvo uihIievcuo, 2i? w pM i<>ni ditrídáiiK 
n ripÍauvii:tólk"U iLptilu^if, niÁ jan ceuu ícrllejní ^ líiuránd/i 

RoíAndketu. jt^A tomá koiac^čuč iTnvvJ, poktitovjíui byli ^tícluii 
olmm^rJ xlrátmt stM^ n 27 ylritiiii íivotji, cní nu 11^kl■Tvdl itpft* 
»Dhc]Q TÍce m^Dů uknitnyin mvlo HylI nknodno. [>inf^vl čentf»Tl 
mÉly se tiť<JdřfTe dva pr«fy u pmvi?. ruky Ti8ckaoutl u d»kCúmii 
«1i;i«<iii:kčiiiu a Miiituinvi rrnťwvinnvi jnxyk vvTtxnmtlí. Nilctvrjiii 
Miť}y fl(i pK^I pn]iriivi<iifTn iirtoknni^tl riirr, jiní in^Tl ra J^vn » op/i 
yiixi JIM suirli čtrrccuJ b>ii- Talcovjm způř.h;)boui nivl h^ 2ot.lítii Ucat 
aninl Tniditf na BudouciM. Oloví z L4ttu. Buhudaiovi i Miclia- n iVolOfctdy, k1«ř4 i« o tfilfiiďtial aTÍtrniu^cb iv^ejtiJi, jtuu f mVtn 

ft pnhk£bO ftdnkUji Muiiuik rnurwfíuH. X^ i]~Y:íttan U, ?« jm* vf- 
■Txti> hrtMtc Ondtrjf ^^líkn, LíuiiIa Rttpp^1A. Jihli? HanEiÉMk, Tirl^ra 
Hiutaiťii * llnlhcli* Jíhho « OldcphnrkiL Tak' jvtX áhki^tf }t*lira Kai 
UMhunitchu k ť«rdÍaaflifi>TÍ tě dop 1T. kféttu* i«ii, ponlwli ftttitcá ^ rk, IMHdioti z UfU u Dvur«ckéni, Dva duuoró ^ouiUi UlhIMcIi 
t Taliuliurita u EJk jull ilu Vfdni^ s diÍvtIit roz»udkA u přtfilEoiíIi 
je cf«flf i. 

FcnliiikADibivl ojthf\k nucoimA dAldtUoat TOíhr^duutf, ň nH 
npd Uo, tt \ttůia Uledal. jrtk mři v utiy^V^jl, rudu uijcii u HVvrli 
lUL^éniíkA. njhfi i u drkiť úlvcliu il uctwci-uí. Jak v<Uu^^li;i Miiy- 
élesf bjrl If duby* rynvflá t ifi iikohjnactí, Ic «ť ^rihoiÚAl k lu^im-iií 
puiUidaf *ftl<s jiA dnu 1^, hvvitJifL půdi^psal a nd nřlitciTťli "woli, i""* 
k ninut dwvdl ucjvi:c£í díl^^ni. it^i \ntá^]^iů M. Zdo úi-uí k K'tiiM 

jmif ie bjU |irodchuuta oilikuo^U k církvi it ^u uUbtilivviU* iiz^pu- 
m^ttf iiÚJitupj:A. tíhy jí vi^niynii nV<ui1i, ZdA so. íi- I'\-r<)injiud 
luéL před w|i»iAliij Ě^ó in^slť<.lii< v^llu vjUiió poniílv sn nym zpo- 
vUnAao t ie se s uliu radU i o poiTrzeoí ro?;&udk4 pi^Akvcli; 
■«|ioA 00 cdá loiDii UiBKvi^druvAtl iiKwlHťVwlf. Jeií o u6ku11k iiedď 
pocdéji v Hkijlťk nvťill — lntU ptmt do Muria^ZdL Z« Hvfcli 
sT^tAfcli růdťd i^ojtAiIa) Fťnliiinnd iivLUu^ i:*'kTcr6 čcíkí Mdííhrí 
uUlU. iná-li ru/Audek v Vr^ra vyuo^^V |ioiiTilJli aiid>o zmlralU; 
ndioí vvdto kAncl^rc púnii £ LubkLivic. pána z TalmloikA, Ory 
X ÍJftilU^ FiU]ju l'VbriuH lisli k purudjliri v |iríi^tui? íó U^JtiiLiijm 
ptibfiDi jfn jrtti^ dvQiui ií^ík.v ijula Stivihlcndoif a vídciiskj up(?- 
Ufftf ndj EUo 

Tytu unuIi; Tieály m» dut- :^1. ks6im & titúy bi v prvuJin s(i2eiir iw 
pMIltí jťdniKliTé roi^udky n důvody, o ii^t m Koud opfnl: tuké 

sMUHTUcu od^rui^oy^y ndlostí cJsníské. O VlMuioví x Lobkork 
4lA» ve rprivé té, že byl itcc d^Aítnfkcm viIo^rAdoýťli kritků- ^ 
•e fiHmlimiAl jc« piilinLid ?itiiij^a juzuitíim a ia vtulli kť kuuli&ko- 
Táo< ílwřii krÍJav»kčho > dugligvtítt^kého i /a Ui vink byly |»ři|>o- 
amutjr nkolDoad nffeuii^, Jc£ lio inlItjHtL ťfsjíhjki^ i>íl|><>niLiivi(ly, 
jékts tti pc\id lijrl, Jl*iix |»u bUvé uul bílé itota £údAl nii Mn^timiUn* 
Mri lU^xtrvkém ía tliUdhL a ío ac v Ttmokvcli v^rť^h Ji^d nátE/ikii 
jlnjcb p{»diU a víUii<ť pry x^lJiHtiií inouUmtilí uuvyiuki. 'Vaké pil 
FVlipok^m uviilvly k rocličué polehčující okolumti* ku pt. ic 
orhjl (di vykojTL-oi ralslofli-íltolft okcy, íc byl pmtí vi>lbr tSvdnGlia 
ťaidtébv i pro uíoiáuI FťnUuAuda za kráio, io ^itmovjiI od pru* h\ a KuttMfem m Sulevtc. Jťjk-Jil illtiiihí ts4n hNchŮ lAdiinii piiluli- 
čujfťt okoluoatí ním^u urbyla, Uk í« ^ bvb bAti. í« M ^ f« 
Vííhii iTL-it jťjicíi nťpniťliál n íu » iívň liUfl^to řli^reni, Jnle *» 
i ÍWi;" UJitiluJvalo, iltdlná tollho okolnost tjkohln je iMliHirourctl 
mUoslL totíl J^^Jicb atifí ; Uřbo prvnf byl 6C drubý fi«k 80 rokt 
atár; pro ^ťé stÁH byli £HJi&té olia |tH pov^Ciiur jfin fiivunuAy* 
l^i Budovc(»vÍ, Muljrjo^-i KniGwcínaTt^ DvíířcckAm. Jt-Mrmkta 
kh nebylo íAduycI^ pnldiíiijicfcH aliolnontf oň :io«i<1u iinJbtfci^lw 
Tvtkuuto, pro uéK by byt! mohli milosti dsahikj^ bpí offponifunl; 
]iri b^kuaUvovi x T^h^lcvic ft Fnicw^lnovi dtlo ic flOtra co 
k J4?íkh prcMqířchu ])rlT]Uini.'UautJ. |jou^vftilÍ ofifr c^TA flv£ Tédé&l 
11 tí\-6 diii^DViií Slily |iL>iíiiruLl vi^QUvnli^ 

KAsIťdnjícíHo tittf x)i*i;itli vý*ť jmcnor^nf wdoTÍ k v1««tbfQ 
porjiiilAiTL, moboii'11 so oktiínmfl ^olťrtihi.)fcf pH >nr1ni>t1li~fc.b udsim- 
jwnych jfHpn.fUU u r Jakt^ iiiířoH X'Au z Tnlmb^ka ^al Jodufiaf 
tfifí, ÍD vyi<]:»vU aví iiiín^nfi nby 8i> pftn Viíím r Iíi>hk'ivic jtm 
k itciď v:ubi? A k ztriii^ vsocÍl »taikA or1»i>u(Jíl Kilo ■rovndtvl m 
s mfA^iifm tUa, nai-ct Siiahlcnfclil podotkl. ír-. jnt pnitrlii ^f^n)- 
^ujiiéli SL- Tic-jiiffvti H jíst/rJx /jíhíuIícIu tn.v!i si? pri[(l<ni|"l k ipOiudáju, 
pokud by ne jvAnoúh-yjii od2(C>uíoacům Iroit mokl itunruiti. Juto 
pry jťfl Ig vtíciini dJjxktoH z^^lon^Ui trť«t i&im, nlo ncnnf pof 
znp&mcnoinl. říí J^sl titřc muohd tíclin klcH by se popr»Thl 
iurÍIÍ^ u řo aiiíLiluu bj st* tfflorí u m»ulcňiu uioblo vyčClati, ie ns 
dali \^«ri mstiiOMU a vnudv chtivostí, Dřjiiiy prý ud. ^ Ukovd 
kmmndiK^ o^lpiitvovAnf .jt^sF Dtihnrpo^n^, rfHPř ^iry nninAJto pnvdin 
krůl« Dáubkt^bo. blvrv xft odfioiixuui? so pMiulomd, jr^uoludc od- 
TnfTnrkiitl Z lí^cb ptf^ln rufll. aby se Ircst ^mrtl vyknnal t^D na 
flL-v£1i oá&bácb, v£iiy qa tieck i kiud^Uu ettavii, oi^ljiluí i^ak nliy 
»e piKdall do Tofikanskfl a do Vcapole, aby Uan % přivolťiuiu rdko- 
vévody TriHkfli]f<ki^bo n }ivi\\r ŠpiinrliikiSkn ml ^rja byU pMkovAitL 
TukA fiC vy^kotil Strdi kmiurf pioti člvicviif ia iivJ^ aaivM troet 
tťiiro slmf^oii iikmrDosff. doklAdaJo. aby fw co hIjIo. kdyit by 
takoi| tn«t vvkoitali m^l lťj*né uu téfodi inrtrych.'i 

■) O j*4iánJ boiEuiv »Ir*h) potinrai ft unbn^ rosudltb pniiÍEJrfc ry- 
pnnijeine podiv lápitků iL«JryiiUi« k«udél« pui4 i L«4k«ri(, kur* to bií Ale njEfoUU člriiov^ Voniise DosTovniivuli se a infiiínriii Siru- 
Uleaiiorfo^Tiii: vdi «u sice, io \ onj h)'!! protí t^lAn-cvof za. th^^ 
poikév&d£ 4c tiYsl tcQ Dft nikom uevykúual. &by vAak Irofttu smrf 
jm 1*k ttiillo u»oh luťlo prf^puitntjutj, o tom ujkdo iiur,hU<l iljč(*hú 

TéČBé 6ln|»y iříkrch prncf a hfdní slrnvovánf na Kalojfcb mf*U pH 
mnlfidi v (luluilHivI t5'c]iovaii)^c1i spr&e íji pťthor^f^nf iiufU puluhéunf 
InMta. Prvto so mr-liodti i>urmri'h()outÍ. a>.<y jt-n nvkuLíktt niilv oitcihiuii 
pTAAinut livl trr«t iimrti, ;i f j nhv byly jen žnlnťovány nebo k mi- 
nmé práci oiigou£i?ny, o^tniaf T£«k aby «e po|imvill, DncSIí. kvt^ina '^^ 
skončily fie přbJuáiLÉ út»dy a cínaii tiu pwUlo o průbi^hu « ^lyHltidku 
ií-jiťh íloljrí rfání- O tH dny pi^iídí^ji (3r>, kvítím) pňtvnlil IVr- **^ 
4iiuuid 11. tioeky tiá^hy, ^tiníriiil Uidy roxKudky od r-itniU; prn^- 
»)ctíH> ^TTiííí^ní K mlíniit^ní smrlí Vi!ťinc»vi x I^hknvic byl pohnut 
CftMí DTJrn u^vrbrni svých tmI^ Ti'^híi i prosbaizrl žfny kund<^ře 
pána / Lobkovic a jejílio iyuáííkn, kl«H Fťrdiiíiinda o udřleiif 
vUlmrl slí7a>vi |in>?iili. Kv(ímí> VÍIíidji j: Lcibkoviť bylri. udi^li^nji 
tailpBtt jtilé čtyřem ojtobnm, jv^ jim^^lcý w>ud k khitíÍ ndiiriitdil, 
• vkv Pavlovi ř Iti^jin, Vjíí^Uvoví P«típi>^k6inii. jAnii Vontrovcovi 
ft Jjuu Tbcod. SL\<uvi / Otti.'i->^i.Uii-ru ; iKmtnluimii vSnk .-h (uu |ji>d- 
m. aby sv Jii na (njpríiviaié dovťdl a U»im aby se mu T^piT 
uiUiKtil ooiTiMiiln, TiikiS Kli Jitnfnul tvtíKt Oiiivi ^ I.nsn^ 
to Uk^ aby ntjdfíve l>yl mccnm popraven a iiotoiii ti^prv^ ^tTri:ťii, 
a »r obricpiiř, (nk se / Prnbv iiuivi'b<n-alo. Slejnym řpňflťibc^ní 
iíjtj xnstíy jrílú i u^Unym jiji.vtii nHcdnúu jiulcbieuy. Ku^Midok 
IKUmUd liiuiuéo^ii jcu u Bohunluva £ Michalovlc. Jcmui in<-l4 
liyti ruka uUU n u dnkUtru Jojn-iiHk^Uo, JMniuř rni^l býti xu skivA 
Juryk výříma L 

do VM&ř, tázAl 9u ié£. fiiÁ'Ii doviilili. aby oiUi^tuii tichům iiHtilulLu- 
rall ptíd pop»mu ti (lucliovní, jei by si oni přáli Dotaz ten 
odaU lihvué Htnuy pAjiů uúlťiujíclch k JL^rhinTi^ hmlr^ki^, n pH* AvT«Ji t Hrdlila nuJnlrUdm. V r!'K>vrTia U, t:^ otUtřna jf UN ijHrůvR 
• Itt&tA jrilnlai, ^!f n^m aai n^ lna, nnr ilomi jAina, nrn^C f vi rf^jmo 
a«» 14, hdf< H ic-IuAiii ďélcj. fiUJi t Tru* uv|w fir Vtílbř^ Uk itf *pfdv 
■« fnbtt by 9t d*Li> myilld. liojll ¥ pfíflnv lů s\ij nlAof, ív I7 se ve wM ié B^la tíňmiatny 
|M}t«]iií. pooéTMlí «o IQ jcdiiú o úlvcbu bfltoUkai okiimiíkft. *> 
o Uilccn^ p0Vf>lii«iti i]l<c)lI4^II *c VíiIdí iilé(!lio 9lyl«4Í a 1'onllu 
nflHiBl, ul>.v fc k uvť-KuOiLyv |inpiuiili iířcdrtiíM jeu loUtH 
oioby notnchoviif, které m nujf pokadii o olirůc«nf 4>dMiu 
K kdvliy ilaniluvy Jji^Uli naťly ii^Jaky Tj^kidok* ni^ m k ahn Wp 
kntoJicky UucbDvnf poelutí; kAyby t^ (cu neb onou ha Uin 
Hb? nokntiiHakV iladiavut livl mu pofdiii, Tiiél «c "k nřaw «4lca1a 
duchflvní utrukvihtitky, jilc ilo Irmtrkky. Tikó bylo ludUvuv, 
odfloiuciicc jf« katoliťti' duchot-nl ^loli lu iKrpnvIM^ 
iÍUl**t ZáravcA ro^kásd cíbíi,^ nk^ k* vykoiumf |rft]trav pood 
BJt by *« ak^uíílo TyíciroTáaf bratií-tc Uudriijc áliiuv. KtUie z 
rktunáttrba urycklil ju-olu rváirtExivAiii SlUta, n poilal do VU 
)*, átw 31. kvíUia uúwrli rwuudku ve pn jeho jAkod í t nůhtccj 
jlnýcli. 1 toTifcrňrť zmfrnl] cfsnř ponňvríťUÓ ir<stty pfi n^klc 
iMciiHtEk, l(ik j^iicuuvit^ pii biubili E^liknvi, kt«iréiuu se vi&\a Qejri 
pnrá fukft u«,G)EiiOTitÍ, tinto můl x^ Mva imceu bytí. Cfoftř 
povil, a.hy lua bilA IlIji^-h »(utu a tti^rné |>i» ^lurti aky ne mu 
TÍoe uAťkln. Učluiv toto roxh<ji]uittC cUlvl iMidjukiiuiili poví 
Mcirln-Zi-ll n Uirii VL\»i>TntL na piid^knvArií rtuJoii knnilltl v 
10.000 £]. IVoto ikAtidil kitUcti, ftby popmvy zr^txhUl, poa«v. 
vnmVílrl fio návr«ra ^vim x &[aria-Z«K do i*raky f^otl a 
pfil. ;t]>> rac^l doLua [Kipmvj u j^lio jiř(ji*nla c» luoduA Offjvfi 

L'K>s nixknj;y rfpjiíské ni)1(bi«ljil MtTrrtitRuAMT] |HiT>nTy aá 
»TL ^L foiTitJL a iádoJ jo£té jednou durvi &by §c Gméli k ixlBUuzeii) 
pHpuBiltl diichovoí uel:aii:>UOli: n»M n> la Téc pKtiá intlon, 
ůť jijii U!i jejiťli cťBlti k -mni yumMiií úU-dui ndciireln, S 
vícl té iRill] M T^x b j«jciUty praúkými. klvK ukov^o ptf: 
také cc?iul]valothU a i^aí 7 přKiii pujlliťkýrh wfiiio9( odiwm^Ava 
UechUtátcin poplul jqkh dobré idjiiií d^íi, klvry teitU ■*) P'Klt«rt II, C0- FPrdíti.iud IL U^rhi/^tficiotl Jit- sa. kr*taM I*;*!, 
IL KcnUnkad fl. LÍrdit«oJvlnini dd. M. kvkau ■ S, £«rm IMI 57 ndvrháiu UoditonAfolDov^Tn vyhovili a ssfmt lolik dovolil, nby 
alnilcTi>ti£U ductmvuj mUouzoucv aí de iwpraviíie doj>roToťIitI 
imélL*) PH lom porlul IJtLlitťjlitťiii c/snH UM /IítAvu, ř*r <IIu 
Uoaf lUiííhii djkl vy^ťl|i)^;tt1 }tífU. itť-hturó oJrtuLJ/iMice utnuly 
ic-itf jinvftaků se Slyn^vm. Koťulfln^kom n jinými /cnivUiL ali* 
fe Miirtiii ťmvvieEit }ryv k T^lMlin jcnvuldii iiii^t^i l]|H)^lu(.']k»utf 
vpJcofU «knvui Zi« Ekvrtoice. kdtf byl iitcjcuvu, do Jclvnidi přikutu 
ft to ftA pH loin řiltil. Zflíí jw, xíí Ml lii> zmt»cnŤ!í> píHifnl*tvf n ta 
ú lÍTvL vul r bj^af |Tiod ntukuiii, JiiiiU ^luui hy cliičil / ni^lui 
Tyaittit iio\-é rvminf. Za dva dni bylo lilo Jeliu na BHé liu^c 
jtrnieiio, a ku^y Jv^ho po iillcfdi jii-aňihych ru/vfů^iiy^ hlava Jeho 
viak 1 pr>ivi ruku iTibily ua ?ÍU'uicí novonúítlakoa, "} Uechtoištóa koiujc pKpraxy k «okiici. Rtaial wr jihMtťváfm 
a ujUlhif vcřcJnlE bc3r|Jťfíiív^Ti n jndnnl o tom pňíripiHin < Al- 
bnrhtmi / Vnldftlťliia, jťhoí pluk v I'ra;uj 1(*!Í4.'<1> ZOíiUno |i(ik lui 
Um. aby w pHvoUlo do Prahy je!té TOO ie^dců. ktcH byli uhy- 
turáuí po kraji. Ti pHjíHl d» IVuliy dm* 17. í^rvua, I)ruUí)io 
fr«C(iini]i toapj aa Iťsraí, kl*?í<^ řo Jíi/ovíilo nn SUTomfcrtikfm 
[, na Dťnií mimo a^ki>lik scflAdcI pro soudnf nanhy pn«HfnviiÍ 
•t MUflUu vDecko i>olH'buŮ uáčiuf k |H)pniví."**> K sjavnéniu pr©* 
ktlifgií ra£iu4ka tirci^a by] d«ii detal«DÁi^1ého čťr\-na v ^ful dvnmf 
Kile nuly, k fCttiul tnUMAmu dA& t-ohy jirínltEp- Tuliolii itiio 
dknnnáiiUU »c zacc nejdHvc aoudcov^ v ohni^i-w^in mf^lé I^č^ti6 i«n lon *) p^ KZiTrt tL cR, fVnlinani] II- Mi^fhtfiLiltKlriůvl dd, |ú. é?naa I37l- 
•^ lKlZ«f< II, ?tL iitcbttníwtn UnJiiundcn ^fn-* lí. íi-rrřift insl. — 
8Mk (V, 8t> nim podávA D^ktvrt (přivý d pUhUiliUcU vkutftiíkffa ťrti" 
vfiOL Plřlíťl.líi iprit ntiikl pťj Fnumíla M irí ■t|lQ)P* M*lřTiJ>a 
tul* fli* ■ tk^cil oJLud di- Jclrtuho fflhiptl- tiUU ]j^^i|í>tt1cÍH Ic ir 
tPTl. oHoU-M m Fnvwvíb ^f lonr^kiií wijpIpu Cttfl'U u biktn aL-hrá- 
■ii( ft pH Ion r> li«nt pHlel Xd« «\ kt Skila O wtilotU U dvbív 1^1 
■ivitvo, A iv LI«Cfa(uiilvui o tVSto pciíImtiEiiMi/HcOi |jrflta nlD ťffdl' 
ai^OiTl MCtmámil, ie w nu lo qhaiIjUu býli důlniito- 
*^ lUtaplA kUitoa EÍIfikho>*k^ba t Frvci ?riigvr^Bcb« Eiakiícioa. i VI- 63 «iuě, in^fci^ pK*dao(ln avůho v Mt. ('véxn^uf l>v]i jeden |io dnibi^ni] 
pHvůiUoi A iuf«lo jíui TjkůJtiiw pH Inockti. o ató fce. nUo^l 
jftOiícc nft Xélí i itu myHU^ u^frdi. ('rokiinlifrr ajnl tbC pctk vicvt 
vtni) Xfijiit^ ¥ teči i.Wké 11 uť'nicť.ké Jt Tok-zrudj n iiiiUI «» jcji 
potrestásJ. &Mkr dvunif r^uLi Mcl«Ddcr odpOT^tL ic m |cAi( 
fódoACi iiťJnf /u dubl. u £e ae \hí títmíy. ca liy MiaiiovuU ivpuiaca^ 
n rnitonU Jdio VuIÍčciuiIva, klcnUUv elOTK opftkfmJ x řeči feaké 
*lr. Kait. Poioín ptfřofJ r řeči 1lčm<^cké knllorskf nrclitái- niijft- 
ijirHiíťkj ro/HiMok iimi A^ nanbAint phed muky iitvalviHlniiiui nJÍBV 
T>-clitůr opAkovd] roxAUilok T«n v (oči čeak^. Boaudkcm tímto od- 
Muiurťiio hflo 27 útrob k fluirll.'^ VII4m X LoUcnrk, hitvl r hihjt, 
Jew Voiitrovtiť, Felix FúlipenkT a dr Mul^ BoHhidÍus k frn>:tlčinu 
ďoiitYitiifrDU vi^ycnf, n Lukák Karbno n VolCgai];!: ffjubui-r k dd- 
iJiv^^DÍmu včxiinf tiibrniu v Rábu. Mdchlor Tt^pri^dit otljtoiuton 
byl na rok do y^cni v lUbu, hač^z mél bytí T^tovčírn vcírcBič; 
MikiiliiS líWtk sliiícbufk riulv fitarnmi^íECnki^, iii^l hvti pHíiit fiixlinu 
Kď ju/jk UJt &Íb(?iikj n imk úo ltA>^u pusilan. Oataluicli aeibii vnob 
iiiflo xa ivf provÍDriif hnd uvímčulio ua ^nbu kratiC bnil T^po- 
Vtržením í& Jtťiní nob vymrabáním pokiLtováno byU,**,i To pl 
vk>c1i ro7^u{lkA dekoval prokut^ttnr i& to, xc s^ jelio ijldo^ ttaW 
Hi iU)fli» uačtu adiíUtí ae Hkuu^llu. Vfvíur tť^hiii dojn hjl jť.Hlů dWjiia - 
UTéxuínfut. tůtli falckénM raduvl Kupinrlloú « tfH-lačaliiiii ncloinfl 
H[i[itLHi:liili1uvi ruí^^mlťk tludiit du vi'^ťi]f jl bjln jltn omAmciio, íse^ 
bud^ zůrovi^A > o^Utiunii i-o^udk>- vykoiiáu.***) Zdá w, id rO£- 
»i]di.-k toD Icprv tolio ilno y Vfdn^ do l^traJiy doAel. 

l'a iHďťuf bfU udHDiuttMui oilv^duiii do avjcb vůcenf. n ivd 
Tč cb^e byl<> i^rAtťh^ni ji<jkb dovoleno navítdvovatí je. Ženy a OéU 
nvi^^iijclj uCi-uily jiint^ |>iisli^nJ pokan, nby ítiviMy ^tvjťh tiunidA 
.1 Dtrfi xacliráiiUy; odťbrAlyC »e Hrulitho dne s ténk kn kDíiotí 
X LlccblPnřTcino ii plíLÍfrr n linřrkiijfcc prosily j«j m m^fméof 
blvrJiB b|l rtuttiifek HOAonn upne v ná^lU jtk -Idle bul* lypn- fi9 I y^hteEniti?;n ii(ri:ik;Í£n] ^c rloAiid nikdy n vinil OErilnýin pro- 
le^lornicJcni ji bvt )>y khaíI rtd n^lil milirs^fn kilyby to joii na 
10 rtu hjUt xálcioZo. ntťi ou mM mco svázAuy a nemohl Koiifa- 
ÍCSjtES čuil'i und^jtv kier(^ j<^ !i|>]md ccmoblvn a proto Jp 
uiftBÍI xauMlinli Y Ji^Kh /jinuttlhii- Kdyj i^v |ki l^rjij^f^ n>/n«Fi]u 
poiM o iiAj(Uv4Jtd vxukuťj, /iiiťullo Ko 1" lidu tmýil<!ii>~ » <idM»u- 
rtýeh, prboC kd«ÍUi dusnd fiylo hlAviíin iiovstAnf jnkoiírn píLVQi]{:f^[[) 
ffdň ^fldno. v/budil ttraljiy j*jlcli osud ťitrpnost vr vc- 
nliW<iil. V\úé w Htyd^li dívati uh jovo k Dt^^tAstnrki^iTi 
»Té op>ovrfetU. jvntui t áhuc byli lilo |iriid r«v)-iu jtfilcoaiJii vydáiU. 
VřIrtřH knttlc<tí vezhrotfli ne nťhoKpL^i^i-iiHivf n odjKtruříivall na 
huíticUiách druhého dnn pn uviMviJnriit r^/xiidkO Iktťry hvl ucíUíí) 
QbMiieD' uj:>dtiibdin «vych osiidalk:L JmcaovlU litk udnU D^* 
■«clí> fcuutH hL J.lpiiach. a jluf Dáflk*doial) Jtihu |iKklad. 

lAlĚm byli oíUouxoní ve srjch víí*etiídi lU bradť imvíi^vo- 

tW od jí^/tiKŮ, ktrH iť dlt^ rníkiUTl řísjlřnva íi I« fHjkc*«ňuU. íiby 
)e M vtrk kntolickoii nhivtňlí, Vi^jcbni |>roti»tniitÍ odi»iUi vájík 
jr^h poknn « íAdAll duchovu! iv^bo vy/niinf; /vbláť^ Biidovi^c n 
OU t Lom |>fáli b1 ducboiuf ry/iiibi bnili'«kébii, Alis i>i'08by míliů 
pMkdtfth nediOíly vy^lyk^ni. ji trik zemřeli oba bcK pťfjinutf t^lA 
fW: k ^ft^afm uvi^^m^rLym byli vitnh piiáUTui dudinviií i'i<ňti 
tlbn^tf rjttiMtti .lUH^pm^kMio oebo ťcflkébo, a sÍcc jit tvío 
Jbaoraay U. LIppflcb a fjirdt ii ^v. MLkuláfto nu Mnl^. Alriiní M. 
h^ K«uchi& TeEOtu H|>i^i:bal uíiiiiii za dutfi vy/vAtif* klci<f j)A 
»1 bf»o TUHiteii^. a nmvltívU jcitť v .sobolu KaTitfíe ?ie Siilrvíc.^*'^^^"- 
Stirwirk hru ptijnl kn^xo « pnxnámkoii, íť jii dluubo jio biurtJ 
x«ál. « njhi tm vletí, ío jej bůb proto tnk dlouho C4 iivĚ nedial, 
lírt íydaj STídfftvf o nřTiL A juk to w- atAH bj-víl ruřjJ piik 
^^vuvatí o tivém drívřJNiii il^obytr. jnk ctyK^iu cteafOm MoqjíÍI 
'tttfy vrtným iTikdón byt a jak kg lenlmltc jen proto stavil v 
pHUd, poiiéi^Adí *£c jrjírb byl^ ftfirnvfídlívn. Kdyí nm ruamUťk 
^'•^ Miiícň, xo prj M ou ťiti itpfgu joho t^lo al«k!o. oyiií viitk pfí< 
'tk Jm pHtonukOftlí knén i<-' pry zúdai^ bázD^ ncmd. Jo]ic» vfrrjnA 
í mu pr} Hcl aby Uda\ knihám a Lii^Jm-nAteiua ta miluRl, 
J n nu iHidť ndv]«DA A ie bude potrcKtin jcu doii^tnfm Té- 
J^ite; aJ« lobo ie nimíinf, tH>n^varU k^yby tu nillonf prí»AÍI, prúuAl w hy tK k rlué, a té íc « vM a«ind-*) Také pvý jutaU prDmřit^ 
treMu «mni tg mai rtícnf vicf xvltítaf mu miijícf; BcL<vf j 

|irv, jf^ll jidlu dul>r^ uuliu vjíBtué; kúyi p^v, tomamávi prj u1 
pivu od yina; káyt Icíi, u;^<:íti ms ilotirr, a HviE s<4f, ucVL^tle 

M mu i)li«i» l^|K\ X« tOch nmiiJuT iiripi^tiLilo tu t&lc. ře 

Tociiu IDU9U £ vézuií odrjftl ncBAVitívlv niloíj^ jtnjl&o i «t 

Dniliuho djic udt-liral m KoxACtiLa jíi i> páté bodl&é 
D.1 hr^íh ^roTŮxcfx jsft itniliým diicbovn^ h svyttú tnuy, ktťH !>€!«*■ 
|iod]>ti]r íH siavu kn^^skéitiu u^lnteli, Etocicius nav iíMiil jods** 
lUvO dirťkEury po foliú, tť^áU Je dle ivf molnuti, % to Ink, j^ 
tiu^jimiouvjíl íiiiy, pru ni>ž byli odauiuwiil« Qfbrí ío J« UcM ^^^ 
v^ť bohu miloiL Někteří ji uibuuwtiycb o^JViiiovalJ své pmlivnlkT^ 
titk xvláilí Vnioiitin KocliiiL který tvírtll, io «c jtií po \éU na 
JcJio valiulwuf pDni>^lvlo, p(iiii>viulí »c pmti pfljvtf FttfdiiuuiiU » 
krdle vyEloTil. Kocliúu c.ikjtel k JťdDotů bntt^k^ nic u<tfr^*^ 
•w pnjiEiouii litt^L-bu ^uiiluduf a Iflo fi krev páu^ od Itojr&cia. átefťk 
D^LÍLlcai, ^^ ucnoni^ fliirt Ui^f, ponévadjč iiiki3y o DKvni nertíěl^ 
n(^Vnlt liyl (^li^onu dín^hlDnn, nebol »l»cbli^tí ^kiinv^ iJbvk1úiTÍt^ 
lil«<li.'li piJ ofrobv ítavu lu^Uk^lio do poitAdl lutrub, lAk ítr £ lúch 
kromé Fni(TWcli]fl nikdo ídduétKi vUvii na spntm aemíL ilakAl 
bohw » Jexll b»jTijéuť< DiUlOtlIaiLoMi s ilvotuzu av. roduu^U.**| 
k r>ivila\-i Čťntíuovi ^iAel itO£«du:i, ačkoli byl lc;itol£k«ca; 
8i4'/'}rjil n\ bo™ nA nmidr ktont j<'j řiktd- Či^niln hyl bi^ba 
br^u l^-ožhk^lio v 6u vyhozfní luistodi^itdA ukuy i bji cKlMiuxoa 
|irolo, it ti!ukrúce tímd ueiinl tak opaCTOv&ti, ^»hf euvoré bvniék 
ili> uéTio j^EltiLu^/ .(.'u j?4^rii iiii't OÍuíeÍ," in^víl k ItoncittV 
^muvil ji»eiu *e říditi dle m/.kiwu u<,-jvriiílio purkraW; twb kdj 
Jeem tw tobn tÁxnJ, iiAii»iiifiijil int.S nhydí Dťchitl lirad fltcvhmf. 
ZaUuuíU-II Qťkdo smťí^ juet to ii<Í¥yítf )>urkn)if a ne jň.' 


•) Sklil v. •*. 

M pKinf p4ln«<lil, «A Jt-U fjxaáiú jubo pmé. T«k« fcaď* ibinii 
Bvdiltdal hů t nlfam Ixwudi&dii^i n^a ic vrolcata )ibo hj% DM 6) Uomám ifitíi 1 jíj itl* ncjriTAf moían^ii sví * i.nt^TU Kwrt stou 
wul Um. tt M ?AHM z Jeho rnkou ^rHifiiiatl n íc hl-ttíAví |*i 
Vjuiaf kjilolkk^ii. ii;iČuí f^ernfii m3 bil v jitřil n pinkni. MyhtÍ]i» 
«% íp doufá T ndMrní milnstl, káfk t^hetu] katolicko víře vvi^ů^ 
ktmrák lMdé|o bt \'&!d: LikA?Ahi injlnon. *} ViiC-eH yfuiě pfgfrcijili 

ImrU ritMlavlti »o tůi jejich ix^iy n iiríjfiiull « itimi, A Mk It^^ji- 
ttá ívřliíior k "vAtnW, ířinlr hiiívltmi iltřfhii m/flúvnj(t, 
|t' a pouťujc« aí r^vcky iiatáUtih kdo ťjiiu byli čÁrlosiiH. 
X4>i ftak ti páuu X Mlc)rnlovtir oTu^rlvjíln tivl imvolóii h Jludovcovl. 
Odriímv š* k Aůiiiu rych](^ ilov(''di^l %c, in jimto hyl /av['ljtUi» uhy 
TTdil «-fdoctvf « jího pi JívoT-^Tiot^ll : ni^hof pi-i ftrl rAna mlnnl^ho 
lim políoit^í sr ihji hjjjnjifiil u tu. nhy jt-J ti-i xíni kufikJiikou 
oMliti. » ti prj by jUl« po^dřjt rotílruvali o ti^m i»Pi>rAvé po\ť"*tl- 
RikiaiiiB pKjdT teto njíl^(>nf a ri»/£(^1iiiAV «cv s tlím viuláli] M. 

K nciniYkVui odii/iu^ci^iiym^ kt<-H u^.^^ii^m T^^uÁiif iiuf[dpuD<kúiuii 
nilt^ll. odelnnl ftp M, Lippach. Sfjdiivc nftrttivfl dr. Jwríinkíbo, 
JnliAí odeouí.enf m hfa)o Lluvuř £ t^ pKi^iny. £o při.tnl iia »uhfl 
r, Iftlí* puett^UtW k vahna nhcTsk^mu a Icítkr^ito ne vvuMtwiovjJ, 
aby folbu FcrflInAmit 7ri. Hirr^k^^ho ki*^!!' ph^kkiJ^iL KM l.ippikcli 
vstoupil k J««ou^kt^t[iiL tlá^Jeduviiii Jl^j dva juzuiti^ a pHa^lo t» tiicxi 
nim fl JUol k oMré l^idce, Olw ntriiaj »■ vytfkalf noviVlomiHr. 
pnpJnlf M ^'MjrtDii^ pr4\-ii pf'bdiiliovnli iGviEtustffii a ItíiUn luul 
ilr«h^)lD hlťí^^li ** dňknfí přrkr»nalj, Twké Jeswiskt so vmí*!l 
<la ntfpri^y: k<»nť>Ht<} ^piiBfill ji^/hIt^ vApn-iíitii^. uliy su ilriihélio 
lion í rAna im bř 3cafi« vtáliU. aviak op^ Wcx vtidvilku. IVditm pudní 
Ufppwh Je««iiikfmn a jodl^ dv^mn jin>-m nv^m<^nyiii sviifuKf v«<«id-ť 
páft^^ iiikv»lfTÍI jťftl^ jiii^ uvi'/it«>]i& a piik'! Ukó k čv^k^m páuAm, 

Podfllin^ bjrll oibíhif odHimjtniici, kl(.-K byli /uvrtrui na ruď » rrlájlEt r«it4( HiuM* « nMta tloicn n ijffijnAn, M<j£n{» Jni, Afl lO 
^ qietřwji;!! QAíljr jidA dOkUj O Jfho ^né. nim tiik dcdI o com 

Uk V. IU& nATitívcni a U^exá. Xm rsroiofvlBkou nuliticl ptlAvl miicr VUctv 
VTbcit*kf , jehof vIaJe vjKii-álku udb^iiUi; Xvptrt kilyz im Eitém 
iL od«jftí nechtě], byl pHjiuiti^ii. Ten itráviJ » uviaíajnu 
modlitliarni il r|>6vi^(q a /Ixiitijiii tijipoinfnáiiim a fnirioníU 

tov>kf. i€ cltJ úzkoei TO gvčiD Ditra, tnk to nemá dnb nuuiilot 
k ttinrtJ, pi>u^vait£ eij mu tnjuů d^tá oad^jts im iidřiiwif núUmX 
tokč prý ucví. Jak sv ph loiu má xttdiovaU, protože má bjti /ba 
cli n Im^i^f- Miitť Viktoriu ouiHUndi^ juj^ ftbv se uuiiiÍiIútaJ Uah 
ii>iii nadivím, a kt^yhy mn ilroí hy\ úuoxúti, alty u^^kUill ril 
Qfl jTtrÁtu jniénf a ctJ; nebo kila prj Krísia lUtck svty xtrai 
ntrpf Jeo tmhIuu iclrňtu, ft <^c»I ucmA^o su uikj>ini odafti, kila 
.láni ivou vlnou u«;£ttaliL íSoivA xe Viktorlu slova la i*i-Qiticeil, z 
TUlán hy\ vtin ŠIiujmi Suálchv, a. bylu rtiu hačouo, iu kd Iřeoi x o 
fWiixcu^c^h k f^nirll cloaUucs riiilocili, ViUtDríii aiLpoinfBiLl op^ al 
flc nuaddivjklj plnnýtii iimlťjíin. A byly ii> «kutcčl>é jcfi tidl^ #1tb 
jb£ ^lullj niaii^ulkáiij oiUoiuccm^ů Q^^kivrč oaoby rtu^A blfía b 
aby Je tak o pohlední pcuií rHpvavlly/) 

V nedťU vecor u^ila ^'\úA^ \tiíx)vn,vj k uasliriOfciiii dXi 
tíia. it dala roíťstivíii ua pHhoJnych místocb voj&ko t 
kiÍL-iiA^ uby ka^fté nlilukautí lidu zniuu/íla, Xd qůiiu^hIÍ 
in4M«kéni rojili^Xtln dvji lioufoc jezdců a tti praporce lidu p^ 
httlt^ni bylfí t noří (^Tijyin Kiil^iK^ni pofňíPDí>,**) Pcg&U toí^r bi 
vvi^uéuí 3 biuilu m r^daici 8lan>m^Ukou ptev€i«iii & túlH nUl 
KD úuuč £ riaik « uvť/ufaym] ua raduIcL noTouříttské. Na rLdnl 
RUn^lin m^.MlJi, vi^dt^lo nu u tuni u M. VUtorUi vjdk^l pílli 
cb^v, CL fcdy;^ byli s iLntdo tlurckton pthátli^ui, xa|>el « 
vrýml pfínň; ^lířwíflífl^, pravdy iHi^f pmH iniUiTiild.* ••*) 
ee doftUviU noc a odbouzeuyia bylo chfíUti «o k oOpoůiokiL 
iMbylo pofllftiAno a lak ulehli nébtcH aa sfoly. J^ na bilce a j 
i nu tctn, trůvfcu Uúi uřktrlík bodiii y {núaMM ú/kciKtlivymi 
ptvmtevaa^, ktcrtí tiápeul rozntnoiujv a íiídncho pokcjc nop '} Skibi V. it4. 65 «kftuj«<. Mlfilr \1l:torin Tleííímatíl trfch střřťncňT u nMW tt^ nu 

nnú ne^i nřmí. RD^tacíutt iilO^vI x piiínitku ptfUiniťiL a ciitubrLl ro 

BA mdDici flomm^il^ikoi] ai pn p^lnocL lCi1>i lum k dnihA bodio^ 

mtnf pfikl, nitin] JlA itkoro ^ificky od.80Ti?.eii6, ani bdí, §ol od 

ffétnkc k tTtfitiici. mluvU a jťduutlivjna u \'sIoupil i^ak k lUu^ 

ktortu Matu pHunktljo. klťN hyVi |>i>]ir[>miulě t IcánĚ tiví-iiiicí 

ninl-ttřtii. Táiu fiHJul U'i M. Líppacli n t/utnl xe hraltélo šlikn, 

-!i pnjííi n^lr^Qou iviiwt Xchoť dosud noiAd/il /a kiK-ic 

TťzaÁní. |icr«Íoiicmo klidni- capotníndur jerultA, pott^vailií 

dotud doiifal v ud^eitf milosti. *i Kdvi h diI-iqu LJ|jpJEcli 

pfiilmipll, Túxul Hu Ucj j^Muvftím Šlik, taténio-ll mu uto o udřlrnf 

tiii a kdy^ Cciilit lilnrou ^uvrlťl u jtj iinpomíiinl, aliy »q iieud- 

klninnjm nndfjiTTt, %vhraí tc hrubé u vyU{>vÍl <tdh(irl1an4]tt 

tton k íiiirtl; jno qm to [lEiHkal, že siLid u*tlo Jclin liudi! Atvi-coiio, 

pMom vyriovll pKui, Aby f^lo i^Uo pocliováuo bylo v koalvlů né- 

tKxké otico fraj^ké, poí ai? pak -tajo. Koupítií ptulotkl, íc sť 

« mwiiL^lkou wou nt-rujtUmčil, a pvoMl kii^^^ktcílt', aby JÍ poJHlnivU 

ft k Kiálontí uApomouiiI. &lik pfípii^ti) k lobi^ den ptc^d tfm jen 

trvn dcCTV, iU pEMeu ívůj odcs-zdal a jki mnuUéiu uapoiuJiiAuf od 

icbf propuftiU. N]^Df ^ sti-ioval velmi ua ,)c?uity a nft jťjicli doTf- 

nrcsf, nčinii i l^ELdi>vL*c bti ai-uvnúval. Kuuurui> pip^iiiUil jtn uiU-kiit 

vrietmA mlodiL, jii apolť^é h It^^drichiMn x Mé pod obojí jcptb* 

inhoD pHJdl.**] X A Jitími ujfrí clirfil irtriivill dlrrktfiPi /pfviliifm pt»- 

Msje^ pf»ii( a modlitbAnii, 

T»k^ irnlAtaf uvťjrufof ztrávill dobu po pOlnoci na modlUliAcli, 
^ hmik Mifdi' Viktotin ^ůniú hyAJ AfoJ ko;i:i], ^iiuu SutLick> 
stvdul « Bu no. úxkoitf, k1^-rá J<-j |>ujfmil. kdyi niTidf na dcva 
ptem tnUťltn : ^úaŤvii-aý hMý, kiloi hy vían] na dhíví^* a ^\'hm\ 
h olrjafeJif-ui jich, iť£ uju Viklciiu důni^Hluf!- učinil & tuk u/ki^ti 
job Bt«fU. Té chvflo bylo olyáetl z Jedné souaoduf afnů jnsný 
^n ktrr^ ugíhU na uvi^^ui^nf, £ iil(^b2 n^ktuH jcňl^ nn iímm 1<i;^iHl, 
Bkofy dojenu i« vttilt, ok^Io ftolu j^Li^odli a vykUdu M. VtktO' 
dv iiAkKrfcb nfst svnT^ho písnui lui^louclmli, ViktoHn mw^lMI •-) AáU T. 1«7 4 IS&. (il pak 4nL JracmScáhn, "kivrf pln mi^hol^&fi^tl oijwkoVAl iironictvf, 

iMi' Tnk uplynuhi íMo noc: wlťf>nil pAfé iKNUnjr r»imf na vf-Ěfdi 
mi^ttji a vyMrvI x ái-Ui im bfMié bylj nuUMmím, It sv dvji p^ 
fílMn' pHpt^Tv k C3u;kuci & U Í< >c točil ieii£dc. Víi-cJcy Urlnrl 
nki^stř.h«> iakwi I vť£e mostecké 8t JtiiTMy, rojvk* » ran«UiUo 

lirilí tw r»ř!tnni, ytttttiraAz jo pj>praTT » jejich pHlonno?!! a Eti i 
ji^ch pM4i.^»ÍCtvf Kiily oill>>iAtÍ, KnUúT^t t7*^lil'>'í ^loiipm ll« 
joibooiUv^cb sv^iulc. v ulcliĚ ae odsoiutoni imJ^mIL, h oniELAill fim,^ 
íl- ^ť ^riblflilA jfjíc.b liodÍQri A Aby bylí poTiotov^, aj bilidoii vy- 
^ctliuii L>iL xydíuirc IlK'^í^kího- "•*) 

PrvnJ liyl lAvolnn brolií SlIJi. Byl t tenj hiMlnihný 
ohlo/^ciL & QA^toupLI bnlikoii In ci;«tv v [irllTtKlEj M. i.ippj 
KiSyi e(!^tu|ioval se achodA a radulcť dolA vcdoncfcb. ptlbU£LU 
k ni^iiiu ilvji jru^uitL^, X nii-lií jt.dvu iióiutl [wnlviUif ^j>kus k obti- 
rcnf Slítn, nlo bc/ vysliřdk". ZcHa volní a bux pMit moupU &U 
Dft leftenf: Kle )p) Jodea pomocník kntAv o^ckívAl a j^Tio kti; oli-j 
nnMI, Kdi^ «i^ tu hIiiIu. pí^klťki Šlik. pulo/il falam tvwi u íII- 
nftdlo a jcdnňn r-l/t^ ortdt^ljl ji kal ú<] téU- Poanocník kaiAv 
pťiiknřll puk. pci/dvihl prav<»i ruku lui Htínjidln, ktiTÍ Uk£ byla 
ufiLlA a víchi>vADA. Ti1']l> byfó potom labalťno do lukna k tomu 
již fřkbysrsuího a od ůasti o&ob ícmé zaNklcafcb odtjeéuiu). 
l'ado1iiié AV áiút\ a onbiliifaal i»»ctlHUiii. kti^n^ ^yly pofmToiúiy. J9U 
pri dokioi-u JcscjuUím stala ao vymiakn. ^k jctt* nQo biido po- 
dfltkiMto. 

?D dUkovl přUla ťůcta híl Budavce, kt-^i? nikjm nut^l «i 
lcl««r pT«vAxpTi. Tteit by] KrUtof Háraní x IN3liÍc. >cai T po^ 
HlrftniVh cikjLTUi^ídťb vrnbm! k Rwjurioví aka/ vvtt maidťlce, aby 
T^mA Aáln pK ataogcJitt, £jíd£iéma jcinullovi ptíftupa do aft rodicí 
ocdAvaU u Bvyn poddaný robot uJeb^iJa. PHnl a nai 
wuinkjfcOia neiodU vftak napAitn drodwm; tdava vdala M 


a kal«UU a flúéastuila »c pok v prooůsledování Bvýcli ditvřj&fcli 
MUVérciL*) ČliTl}, gi.'staur!Eiiii1r^ti|oIj Kiiplff, uitxlcilov.i] se zvlá^tnf 
jakttiuú ochoioUf kdji byl jsuvuldu, «Jť jrMplutl m* pří Igiii í\o s\{^ho 
Uoi, Ul[ ic Uy by] uuUťin upadl, f prosil pn>:o Ko/MJď, u1»y jl<j 
m kniliéké crtté, ktori nm jci^tů Kb^v^Jn^ podjiuroval. dolUádHJe; 
, kdybych upadJ a tu d flácial, FckU by DUtl^t^lé, /e jmiin to 
atí&U )^ túuíii\ai\l' KJy£ "rHloupil nu lodi.-nf il mél pol<kk-n<^url, 
aold pro »é xtúH jvu 4 vťJkym uumuli^UtíiiL Ltk Uťhijti a inu^ili 
lil DApoiDťitntf, iiby hlavu dfibfc p(ilo:dl, ihy k»t mokl ikttvixmiiítl 
iwa vykomlJ. 

Puton uůal&do^i IKofecbý z Olbramorfc & Bedřicb x Dflé. 

Minj |41it>l uft ndu OtJi y Lunii. UHve noft by] luivi^láii. uuřfkJiJ 

it M iiolltUbé ^tvrcuDl ttvÉlio t^ln, jiruvÉ; t.kdyby i nj/u«lall hlavu 

BMSíA&li téla m&bo uj£ do iiojrzdik.Dt^jMch hrAJlii stenilH epfmitol 

4lj JQ v ttotidiiý iLťu /jijihti^ vŮL'ťkv u^dr," Kdyí p^k Itu^^nduv 

katea piřiMoupiJ. ahy jej au {Mmlváiií KVftU- dfipniMHlil, i^brútij ku 

Om X LoHEi k oéinii A litDVul, >f- nupf-ljd od n^ho viiícíyi VňM, 

Md4íI T^k, ii; kt]yí přvd cbvíN nn m^kolik okJiLii^ikfi u^nut, byl 

■Cípul spaflttelcm pol^doa, If Ti}~af docoln kbckt^ i:i\iti v ohtki^ 

ML Kdyt {iok vbIuujiU na k^ťut, pudl uu huJuuu. vykouul kr:llki>u 

MdUtíni, bftcci byi Kldt^*'j Zdu íits xc lélo Jeho ntbylo čtvrcu&o. 

Podobné byly ^ jiii^ oHiihy nfjity,*^t jť.n pH ilvoii byl trt^nt 

vtntujm ípůffubťin zoblřvu, lotiž |di Dobublavu z Mickulovicfl 

iomt iicjiWt« byk ruka n polom tcprv bUvn tiCniii, u pfi Je^cn- 

i4Éii,}rniui lugdfivu jjutyk byl vyHEjiuL, puturii bJavu uCuU, a b^ ■^ttiit V, 119. 

"^ Jbtoftntitcídipppntviijcbdkpotádkii. jjík trkoo frn f inirh pt^dM*- 
laM Lfl, Jsou: Vilvm KonvccblunuAti. BúIiuvU' t íáldiaUiv'ir\ VíyH 
ttnkí t (^imVmlc, TttlatElii KocbU, Tobl&J Strfclc, Krlltof Kobr, Jan 
iulljf, MAiiLuliaD UoáWlPkj M, Jíwntfcr, VíHjív Mníwrorikj, Jlndí-iih 
Kb»J( OndtQJ Koniui, Jihftt^iVkj.Miťliu] VílmurL. ^úmru Vukiť, Lť4ii<l«[ 
It^fBl, iiH HuirUilil. Obi^AcQl b)U inrtAUDO: Jau Kutnáaer, Siniíiii Sa- 
útk$ A \aiUiud Vodbtaikf, Jtotindvk ^Ht^^m ivildrmiit iiflino*Aviil, 
■Jby Jiiiillkh OUh x t.Dta 1»yl ncjpcrů >tu i ptk Almiíd- Fodtc «)pfi- 
fovÉtfá lUnidún a fakál; V. oliUln^lio ^vtflcai lůb Jeho nebylo *t' 
kuApoL LVtalbV tftk knUi R LirrJil«bllVQu o tT« tQLí. ntní nám Rn&mo. 

^I4f I M^ ItfUW i-niimli OH tr 1 ea 8 Hituníildovi byU léí mkfl utasa, ale Uťflt Mito tepr^ po JvJM 
odprfLTonf T^^Lonú. KdyJt pH&la ři4da lu Ditiů« CcnáiUL, JcdfaiélM 
to katdfkm R kůyt ini>l phfil liJita přodrtonpU, vnlélU m? Imlr 
julio Ili^hnau ('emln. Jeoii J&ko krájovakj mřsttfc; bojtaun fV-Vnd 
Ityl fitfIoTrkťii, n vrtltH ne za^e Aj^ |io udhytí popntTy bratrovy, 
IIolu»it »'i)u a Mnrtobý Mmdi lUl Díviá Černin ik& )evo liuřk^ 
1itii«m, jctlko^ oéi-kárnl iiúIohÍ a t loin Kil irkl«ináD.*> Tik^ 
KnpiKil A Muít^Fovfikj jevili v pnKlodnícIi ok^uníicích n^^otlbodlii' 
uoaf; nebct bylo klidné nHdiiif íc ncubrt^^ma mudu u nidi 
ioTiLi lichými ^Uby. RQ|>pQl lúza\ «e. kily/ ua Ivňonf vstmipll, 
budu^li inu udůlcnik luilosL^ a tvprv kJyz pa otázku »vbu diMUl^ 
KApomon <iiIpovA(f, nd^/djil ne sr^u iMudn. 'Dlké MaAlíhivsk^ 
«bKicl %n úKkontJiv^ da vicicky ítnitty^ ncbudo-IJ mu ní^kyn nd^lciii 
idUmtJ oniámeno, a kdy£ mnm^ tivl ^ckiU. niMdl v rcJUublí tmiiuk.) 
VfttchiJ OHlatnf tli y^k ťidliodbtn^ i^vé «inr:l v^tKc a choTall 
T poaltíduím okauuciku dAbiojuř; Eoch&D cUtd doc«]&. abj tyu 
iéha hy\ svíAkcíu jjq»rnvy. Na Irech odsoti/vnyeh vykoiiin treert 
smrti pofůtucfm. Jen jisliioinu r. odf-oMxcufth Ityla niílnKf udíliutti 
kíy* JU iw kínní vHlťHipil, byl tn Thrndur Sii(, jfnjiní ji tymohl 
«trfc jeho, prai^kf kanovník PlateLn i PlftUcafilcUi^ **) Pokud 
popravy trvaly, neuatdle se bubnovaJo, aby cUke Udn sbrwoiídí- 
nébo uAlyíely iKtalBduf Kluva pi»|irntunýL!k 

Vůedcy popra\7 odbyl jeden knt^ Dyl e prací svou jul vel 
étyfi^b hodinjlirh holov n dnHLnl m ni f}M tolary.***) Btevj 
dvan^lcti odsouzcnvch byty vy&lAveny na fltaroiaťidBbi^ vHl iitOHtucké,] 
A k nim byly tůÉ položeny ntka Slikova a UuhuaUra i Miclialoroj 
a j&£yk J«AOu^ůlio. HnLběuhJi SUkuva protúk náMlolajfcího 
rfttře aa tydáaf Ule«nfcb pozOsiatkŮ uvého muío, a pouív^di 
proAba ta u^byla ntdyk^ua, iitiMa jduT binvi] a Jobo rukn t vele *") Sut •* p««d4jt *y«dfaota] & nm^l f. ítA» v DrlhtvirAb. Komntkf 

u ín. Bi- voa. 

pUm knni íto tobrt jIl pcukiinijiih Ir rfplail JfU tf« U^rj. 
(Anhlv & k. nJalodrtllolATlO 07 ro divadlo niéli Prniané colťdi ilo8t.-t iot před <j<;IiiLifc; lejm^ kdji 
r: 1G31 kurfttt Suky {^fiduJ iw ku kiiW évMAíůmi tk pr«>li dNoH 
«« olirAftv iViiIiy dobyl by!>' hliivy ríIaIt a porhoviíny. **) 

TolifnTiQlo x|iůs<>lii.'m hrrlf ^Ifíchiicl a pracovití m^fan^ ifi- 

plátlB poTtUlnl írým íivotciu, Byli vřniiiiu& lypy národu Ce&kélii>. 

Jnk b^hom 6i8U *g vyvlnuh prnťJivílf a ujulai^f^ m^jv^fiu oh^tuff 

X k nfjtnidoéjiťTuu uíuijnliiLnl ocliotuf, ahi au ilriih^ ^tvjíii^ ^amuh 

mmalitf, i/Ulného niilu lu^dbjíjfcf, Trhfljfcí no b<>/ iv^/niy^ln di> tidjo 

navvníhu a i^ioldijijjcl ne nu Mlanco, kl«rt rf víak Jnn nbríiKO- 

tvornoiC ^voHla. }iém<\ byli takd u^koUka osobami :fa_^ti>upi?iii, 

Uk řc tcnUikráte nebylo ro/jiofii nn'/.] obyv^ttrlr ^tiiiit^; vřilcbnl 

ančtíti &£lj wé tétnui ú^lu a nytir Miht je vlf^ný Ut>m. Kx<?kticf 

iMrto nkíJuřen byl sUrf zvláňliií vyrin /mnř, V ČcchArh o*tňtfiň 

tAyratolatvi) nikdy Uk ftUntiKtíiLni^ m^ ninyviniilo^ jako «o stalo 

ajfaijch ttirodA. nchoC tg v^ocb oborech. Jj^k ve vMé Uk v unn^af 

ftvtalo w na mnoboslibii^ch jioMtťfoh ^ váiidy /Apa^ltí í>ylD iltv 

Vácánifi sadoví »tf Houvuilt^iu pokročil (^Jéírix, A dj;i »iÁtni xHieuf 

nadodMaki ra v^nli^^ iitj^^i-ni^jlfcb, j<^1ÍknA KÍťrala ji? vnltfiif dio- 

frt*. Za PtrmT^Irt OUkara 11, a la Karla IV. sico skTŮk ne 

f«ftavilo, aJr vyTinn.tfc se dAsIcttné smřrc^Tn od yiftnovnfkfl líchfO 

ntajim fuu&ťlo živlu íiloviLnxkému /uHmlIti ránu tiif^hujHmlIudu, 

MBcoi i^iCStTl, JťQl lu* 1 Ctfťh vyhonAviJo nnd roT^jlhlými romfnú 

ttaockfmi. jíTti tirlidy Tímhlo míti illíniít/^ trviíiif, Icdyby h« liyla 

■ tMUdi natD^ivli ttAJa Qť^rodui přcinúDa. Alť jakmile se t Čcch&ch 

•Ijrvll odpor pmti i^to ptemAnd, — «o! se íiknfíířní tjikí* aUio 

ittamí butfítokjml, byl ki>uoc piiuitlTf lamuto: Ceak} etát poíal 

n, 9n%aa nft obzíKx&Déjkfm základe xnovu VTTbov:it1. kdyi tlvrl 

rihiantký Hlksinl hnidbk^í nnhy! vrt-Uii; ali^ pokroku byly opít 

M phkiikii vnitfnf rozbroje a ii<«chopno«ť pjtnomfkQ- Zvoleofm 

hrdhitadii tu VrAle ř^^ski^bn sveden ovSem pohíilek, alu Němcům 

Kntt^j Um opM bráuy do i^taé Ot^bkf^. Av^ak jakk^U puToUním 

HMnkfl m trAn £cskf proraioua byla du^vufmu tUvu ntmeitvf ''i <^a\m v. -la 

4v t«wó>nu 1031. Z Frabj 6« r 

■ hoilaí iiiukú áíihu áo Cech, £>t«dce «loai«Todd podrlsi fMft v» 

■ svřdi rukctii. Ci^hf b^ly by tnk mnbtir 'Ju:hi>rAtí iiniwitUttt} Uvol; 

■ kdyby sk hýly iloviidly giohroh uť^mruvkich Aun^dů iiffojíti n kilfli y 
I fti byly prmovnlky bvé ocbotnou obeiA^osIf tlorodly zstWltl. >l>y 

I iminniitiitiinKti tUi\<t hn uctnaÁttýiu^ jdíkoí murrin byl naicfc pa- 

I novan&:i « poclilnnymi Hpcijujfcf ii jt^likost }cn WCM u omdedi znoA 

I m^liodovnli. VltA/1 v^Ak, ^iby ilAír saiiu byli boriwAitJ, Mouolilt 

ft l>Hti Biarému vyvluu i«Eaé. Poztf^j] Dám o tDO) 1itt4ft mnob^ fy- 

B prAvnviiti, prutalfm ji-n |iuiíírt>kiiiiie, ití ubral Unito JuvU oo llior^ 

^^B v lU^jTyůif iLpr&ví xom6, ktcrťut |KN(byla tíí AUUMtAtuoiti a jm 
^^^ rozkjuů 1 VWnř piKlímuhatAi nic jc4tř půtrn^jí joilln le to if ffo*- 
luť^néuém jeHkohí /MiiLskňnfH Roku iri27 obooicui^ :cí'Íxíítií zoMri^é 
vyiUoo Hfkcm ■ »1cť j«ti v Juyku nůnirck^. 0«lf€JL o roilMd- 
D^Jl Domohl byil xajbjtA iuudo^q dmAr, J&kj !io nyuf m^l (Jodoimti 
t^i Duť 21^ iVr^iia byly některé u^uby inr^kAjiy i itUrOBiÉvIdký 

shiiiOiti^ rmltií MJkulAii IHvLA jía jiuyk po Mou bodinn na Hbo* 
nld fiHbit ■ jriik váícIuií hiid dn v^/tmf oHveil^nl ivnvibo zv fptté 
vypovůxenL 1^ pak, kdo byli k smrtí orlBon^cnl, 4)0 jbii£ HiÍI««C 
byUi událviiJS (liiáiii ji(i>u sMaro tul^ nik v fru^e ve vůíťitf, iiaódE 
byli K rotfcazu cbaruvit ují ^ťiiiiv doj>r3LVciií. ISyli to VUéiu z lj>b* 
kovic, ktvrý p<iyji^i runniů »bnttil nv k ArdknfórtJ Knrlovj, nbjr 
úphki milMli do»ab],*) Pnvi;) z Áfčnu, Víclav ri:tip?«ký, Jjia 
ÍJatrovc« a pfln ? FflnfklrcbH l>opraTí'Df jich no Zblrov ttolo so 
v dubnu r, IG22 a jť^i pi-a«d« puddUiu^ ú; Lu Ofttatoí duj ÍÍT0I& 
svého xtiivilí; Dcbo ucnf xnáinc. i:eby jim byU udďeiia inUoal,**) 
l.ťrkiitl RnrttonJnvl j^n\t prninítnifA líiwitf, tok f« w nii»bl xta» 
fiOTttlÁnf f-vium t Ituo véDovniL ^atí pochybuo, ži9 mu pKxcík 
biitcU' Lkcbi^ntoluA TAk iriCmé nakládání ^vdnAla: melt lioch- 
tun&tťíu uiKJv^t^ áh\vTíi k Jubi> l£kEih&k>in %^dumti;iluu) a uecbtti, 
Jttk tt xdá, bex nebo býti.***) i t *) AMh. rtudnldrt, TtlAm * l^bhorífl «rdbnl}^ti U^ňitti id. y irpu iMi. 

*^ SkiU V. »1 Unki>k Bi^iboúuh p<«d«ji vdoiltt rttliků poknfy O «bri- 
«cat bo 04 lim kiioldEkciu, anicl w TjMlbofii « ikoDUI limt uflj 
TT«niaL m AČkoUv cxckiiťc iáilniHio flciTĎkn. hlnrý ncliyl iKAulupen xAfatr 
atruuikh<Fa, Dcmp-okoliU. přcdcc první bisník čcskf dob^ tahdoj^ 
Qcbopi) "(ť ti |>Hlíiií!c)jilL itby THtpruvťu^ blAtiírn pokAlel T[infi» 
bénft áimoii [iitmnkki; sťmíil úfíw ^U\^ni mriMou Mvnjf u njiAvjJ 
skutky Jcjicb, nyoí vAnk lirut*^ lri*Rty h/"íl jako wislouícnou od- 
pUtu la Jich faHcbv. *i >Ňbu Mji-Kiia hutiU se / téro bv/dmrnkler- 
dvnU h proj«vi] báhiiíkovi bex ubulii hvA opovTÍcni l.i>Ttiiiii;ký f« 
«uhNit^, it^ miKÍ plňťLf v^jiftí pn v^tni pro jtv^) Ticamfm^ n*íAn- 
rifttek. Pn» kue clilt^bu U-dy lumobll doJou luirocl. kjHiuí uAilaiiým 
tjutm náležel. a,Ýbr^ í nebu vuuého. 

Jlií Ut-^kuUk notířl ph'í1 {irik^nknu uXťkuťf Htlhl nu jiMÍm mfaté 
amrti jt^dnobn f řdi^^jítírb poVfit/LlcA fiwkýcli- Mlnfiut* ^>tlž 
Lv«k^bo pliiknvnrkii Rodhchn / TlcPraliRchu, ,(«iíí vyuikl na 
tlmnk^^iu «n{Tmé v PrťApiirku. sTolnném oil FurdíniuicTn bticid po 
«m cfMf« MMMfte. Tam siiaiU eu Ileilřicb ■/. Tíefenbatlm p*tí- 
tilflHli ftliiv^ ubiTnkť^, tiby v. a Crrby HpojUÉ u mžil ri^shi «|hi1- 
éml jcjkii » Ikllikiiuiii. i^)xdl\ii pc)ni:^ÍI a vcgxknm iiii>r:tVí^](ym 
Inbéri; OfLiupiem u VÍNtnnlc n flohyl MÍkul<ivjL Tfm vtjík ^konHla 
M fLoAOfeC ji*b(». D^lmt tím bylo usloupítl » juviít^ váto^uébo, jeUkoi 
]» to>n ^U^n Doniolil 4c uil noby ani poatHivíti. i vydal w do 
líní iidftrrskjťli vl< ŠvyťJirHku. Itdn IhhIIjlI /ilrnvf y-twi: nnti^tj. 
Ob#ipc£noKf *Tou nemel jůe žádné *tHrosti. impomnélf:* ;Sc vjQkou 
Mn>il ivii/pljmii<.niln ki> vá^i^fi fllrnii n^bniÍPiiflk^ch a Jtn kntnKd 
t od^ £^T<t]i^ t^yll fU jBiluu v pulfránť rtLl;:kr]£h^lu & jeho pH- 
vrteocA- Ni íddoítt tedy dAitř* n^ha urciknířetc LeopoMa, nby 
Ttefenharb byl rydlu, kr>t<iUťkř^ knntony rlurunimíívňii tiii n dríildein 
Ittferni. opatem Um^jífbo klAMcia bcordikfinKkiSho doly plukov* 
nftm rjtknmitl ji nn hrttd Sni-^nna ťkdv^/Tl, ndVnrl^ř mt^] bfH vvrUn 
tfdlwUeti Lfwpolduvi. /alíui vgíik rudiljullo ki- pu ^vcai>kLL, 
ta BHflch t t1ťf(*abacbu jť zatknut na iááo<it ťfsurovn & CnT7i'rh 
poiftiSiiTB] ml kttlolii^ki^liti lEnnti>uu Ijuurníik^hu, ku^rý ni^l také 
tíutBQfttrf v ídtki3iJtl. aby Dcdncb x TlcfonbitrliLi byl propultén 
» crobo^u. )«Hkoí bylo ve Svýramkii T^i-f nivdyrhnTioii , ahy ci^ 
hi>ft ž ptiiiu poUtickjCh bfl tMQ leaUjíu- Luzenifcll uemobonce *j SUlft V. ut. 70 na vj^zvánf Utlo uk podfttauUlH] oamftDOQU, hodJall ^nM Ci 
TjtiovCU. Ti«reubAcli mél býti 4o fiapiwmrTla odTeauo & Uuii 
nu Mobtidu |in>puáti^D; nl« nu lotdé iifcpodl jej luxmuiký «naUirfl 
Jfltfl lijJmllu a tkdvtidl Jej uiuiiťt do ííaígauii. Kuton Cu?^^ 
sky A Ol^LiUbký potadovuly nyní, oUy o&JAlý byl jlan vyijbb, qIc 
Lujreťn h oHlatní kutoliclti^ kuntouj TXDoslf rofhuditutJ n tom uafl 
jgcr^d »(H>lkové rady, kl«r7 se ptivé v Bftdenu <>dbfT»]. Bedílcfa^ 
t Tit-f^bochti pcwljil ftv^ho l<^lL&řo do Baile&it Bť tídociU, abjr n* 
ndft ocTiruay i^t6 dojjiiUa, aia tukó ardkjitío Leopuld Typn^ Um 
iTého tyslocc požAduje, ftb]; mn byl Tjdán pro v«kzri4lo, ktn4 
Hu dupuHiU ua GÍHuH. TivfLrihuťli uliilvi^e ao, íu bttdo vyúún cfaaK, 
piid^ljLlil pv6bu f>trážct\ Uk iť eM huiéI jakouKi d<TUU apiutit ila 
brmlniliír pKkupti, odkudž ttu ilotiU] nu mtiEu, kdť jirj kúfi očo- 
kával Ale D^^uinhu im kopl vydrít^li, DUifj*-'! (InAokij a nucrn bjl 
hledjit úUiíliiti^ v jiikésú mn^uli, coi víok domAcf íJuikoii rprtMUO 
bylo hlldafftm, ^ivri ji-j HlílmlL NyoJ byl hbz okolku tydáa arcl- 
kufieil LeopoMoti, odvcxní do Inipruku a Um k tmíú odsooMU. 
Nriuuh] uul íttáFi, axA kJe£cU u Ub ui^ bJU rBOdé H(al. UmuAi; 
proto ua Iv^vul^ klďé bjlo im qúju^í k lonia úcvlu priprxriďM 
V til i^hi-ni. kdy kut k nluA kii rlitiVl roKphthnoati, 'HcfCTbacb 
ptc^ohl ívuu bok^l A vz])itiiaT m pio&ťsl nrkoJik fib^t klvrjm 
víak pro noi^stAló H-oubctif Dcb>lo rujum^í, KalJ^i ovkui pHiu<ěl, 
tby «e iwfiadil a etal mu jiak blAvu,*) 

Zprávu o odptavesf lokika vyolk^Jfcícb odob a okunfiMkftdi 
viirnvvA niiHy,vDVt:li d >ykoauiu>L^1i JtpŮKubUn v (''iiťháE^li limiciié 94 
itnf * roztrpčeni mrslí, A jakým cttfttn >c oddávnli ti, kdo 
tívli uii'kr» H|>iij(ni. ^nníftHi JMt si díimvRlhl: sltidslvf se v okik 
z^uU bi>]«er, ^ost a zoufául, Kdjjt Iintbť-Tbuniuil>?ťl ocxtjkiicí, 
JmGDOvnJ ji opfuii^ v Jlaiccli zuájjauýcb »vá maittdoe, která t^ukráK; 
ftBM 1 ťra^v lÁila. tiímui Ntfruuovýiu. ^J4'1>1 MitadcAin u ^hrotoTsl 
4Vi>u Bulou, kdyb) jo dusiUl ilo rukou- Takoi^áto jKiiuaUjcbliviwC 
hy\A pFiranoM u tiij ji Dq^osiiJtujcme : nh- i^ko Jest flo ubiáDití 
ivtrikoU, kdyá si Tliuni iut£ká« í« mu uťbilo udéUou oá^ué/ti^U 
a tc byl tt ptukcc proUáAen i k^yi lir^ Titéxům, ůi Jim m *I t>'KlT«rt UL *7. — 9káfa V. SL 71 6p«itiié povodo A o tAi\\i 9ti hii budmi táznti (l> íc ncuttporif Opo- 
¥vilÍTí udbýU takováto blovn uvxU^-l; JoC U) avTomm iiclio fiKniA 
iu«^itto«f« káyf. atchirúl It^píí HAklAdáuf s Mbou uui JAkého ii« 
dmft4U() obřtifUi |>rol8kyui, a. káyi JcMil* ]m tom, ťi> w bjb nbi^Uo, 
dou£al« i* bude moct jako drulidy v CťťiiHťli iHL*) Ihnny^vi 
se nwu! Thimi, že Imduu Hutijuhurkmň pohlíícH tin povjíLSní, kicré 
jim xo^uo1^u^ by^a Ajv na. krn} í,ihnhy pHvi^flLo, jnko nn ni^jrtkoii 
íe di>»áhAiT víii-/*tvf prrttolaVy podajf raku »v*iii protinifkom, 
jim «iiJid rifljf luf^t^DÍ 6TĎ přízDŮ a £e cf^af důli' budu vMítnoiiU, 
ÍiJeo by K hfla nic neptalo? PoTrclmoal tohoKi človi-ka uikdy av 
tiMbjevLa lak patruť A jhaii^, juko ii^nkrátv. 


Zvlů&Ukí obtfJ působí uíá^^kaL,'*) jakou coím mílo abuií Itih<iAž 
? čocbicL JMba^tíaf, ÍCiiáEiKs-li Italky iijnií a mu*ít\)\ /abuv(in(% 
oidcIiiQ U7itui;c»vfmi-, líoIlkjUfi cňti v^ecli vclko«tntktl byla/nljavrna; 
1 fidoud pumAck> k rii^£hi£utií ti^iu utA/ky iascui Hvyni podůmcL 
Eolii »c alTiilo za prodAuů ttUtky, o tmi) uvhude w mači okdír 
fTwéali vpúlehUvj únudiik. iii-jvyk' nioínu udali ocun, jukoit ůhi 
Delf |i!vd vvpukitutiiii vilky. A. vkutucm- ji^mc s lo abjcborii po* 
4aU ftpokblivou ^pn^ru o CJ'dí «TntkA, kh^A byly jl^ dú pnEitvuvi^ 
nkv UKíl labatcuy. Eluuii pa ;tulluiuli uHub, jujiclií pK'm vťuu- 
»ili j»ii>f plive pof^^motfC, byly sUlky jqith lítudnó oťťiiíny |iodk' 
TkbdA Ud dťHk n-Jiinkýcb a iu\i\\v. xvh^Miiir.h i>rl1mrÍ0, jtmi |itirliA- 
nly X dob^ pííMt i^kciD li.^1 ; occuť-uí Uikovéto vsUliovalo f,\* un 
llMky povstalců vcnířeiycb a e vlasti oprcbl^cb, Odliiidjiutfjn tiiiif'> 
^téw b>bi tiuma přui fi,(MN),oou toluiů. bůMu uvúem o ťlvoíí 
l^jbgtuiUldi ílcditiců a nu^stuiiů^ alo byl jich preiice j«D ni^pdtrnf 
pnfd pmtí ti^m, VUri {in7M}\ byli ptikitUivjinL í^roviiii-lí ki- trlidujíf 
ceuM pL-uvi a ujnéjAÍ a vi-li se. ie ptcd rokom ItílH mokJa ao la 
dobr^ ti>lAr 4al toUk poH<iIil JíOío mní ica p^t už dcaoi tolarfl, 
mAie >« peun xbiúf ha do ůin'vua 1031 /ubavuuéhu jcajiuté ua SCT *] &M- IV «nb> Thmu muiivlco tr* dd. 33^ trpct Itftl a oíiTijBonpŤ 

**} 2Efiyui lyia ohilliD ďSlnrt tT. ^1. ««l. irvtnjni ■ důklfcdoým «p&^ 
«ob«ia UMttůiL 7á ni 35 milíoiva páčili. A kd^ty m i arséjU dobt ibrikj 1^' 
ovéon iiýlefiiA HprAVAVJítt^ a xEnp^ji^ orlkjbdonUj, byla bj cna V, 

EKCkud a abnvťiifm lUtkU kuI #i- »(* jilruy diaře roib 
krok uA dnúc, nn niJ: 4c byl luhýUi m po líiz nyní an lUlo v 
iiia»iL Chtél-ll ri ncbovaU vlidu da ilále, iiťiiK>h] ptrstaU lU 
iť^c^io trestech, nýliii mu^ uvi4éit ve tkutel: I MUtiti opAOval. 
kliini um (hI jťlio ráikA byla ponHvnFeim, pollatítl todjr bcsoU^dtA 
uábu/l■u^k6 |ih?MTilr.RUÍ Lidu, pn>mi'iúti úrtaru % pobrUi kMioM 
jmAnf i4nn /ámoínýin Hdnni o vloíitl Je <lo rnkoa Mbé ttdduafvb 
jiHvrtancO, jíiiift nczLiLai^^lo lui iipniiifiik^li doniftetch « jlnti dHv^tl 
jiomery a nandy /nní byly lliosKjuy. 

Jij% vyÉfT Jhiiiv 9l- folifi doLkli, ic sa &ial pctřillek itnliodnícfc 
piiomíD co do ludjtitku v Cťcháďi ahírinim :cb<ď uprtbtfkA a 
udMiuirirn^ťh, KiinflT^kiLiti^ nctjfcaU tu jen KiAtkíi a^bri tivbojnftnl 
m*^^JtHio li holuv)di pťu^. DHvc jcSlA* uci to.M pmoo« pratí 
njff!<^)nikAin pot^táni, b^l v^dáu rikaí, ttby se iAdnř ť«nné iréd 
» torné novytáčdj, a rÁr»ytsh idilHivúny udm^j tte, k<ici númji, 
kdd nřklPťJ 1 U|írťlilíků tyé vid nícliov»l/*) Kuriím Swky byl 
iádáu. uliy puliral Wucko thífH, * nfini se bylo nuMbo rodla 4o 
$jis uteklo. Tftk odcjmoty byly ua př. páiiovl £ BttwrM«ina i«d* 
ktCT^ ae T SMfch na 38^1 ibtycU odliAdoi^y; loiél u iiato brtcHm 
ne čtaupiiťliE). u |i[Uirix'í ;; (ibibrni. jcniuí no nkuulÍHku^aJu tolikfl 
c«nnvch přvdni^iA. te byly « lo. nby naplnily cd^ nsujtuun^ Také 
pAa SiřpiLU iLv Mtilxrt:mhťrgt^ Jrni hvA pf>klAilT dofrmtil k lUkom 
úo č^ech ft odtud do Sm. ptUol ukto o c>i16 ifé Jn«nl iak ladv- 
li<ihnti byli icluly n^ktcH ilIccbilooTé da ftkvo«ly to xlAla a í<> 
Mfibra. 1o nám nkázi^ ttepbiy. jcqt ttt eac4ioirnly « vécvcb ]io- 
tniBfd].*-*} íStHbrné ititiai pina ze Submnbtrsa vUUo i 


n bHvm, Bex ohledu se v^ckf lylú ti^cI lTii(Ffo v Saafcli roKt&víJj 

tiSttho pnxliTil). Zsjbtá bylo vr vůlkdfh hu^ít^hjrch velni mnolio 

pfediiu^tfl umMťcliÍTli t ílí»hy Knrln IV xnir^ni^, aJo poslodní ifbjlky 

jíjiťJi, ktcT* jiíjtí 1LIL doby BtMovřki^ njiomfuftly, v/Jily v USto 

dob^^ u sné, v dncíafdi sfdlccb Ucdtly ucuiKmifoá m(s skoro 

dIc om éctkjf yiA4>\Híiy i^ivof irrLnuToifli : vk-cky u/ilti^y u vfaeckťiii 

tibjtA puditojf Sudlo z d/iny unubu náfvjtqf ilubi^ iii>véj^ 

■ jrtcHi tu* r kotttrlfrh n k1Aii[o^(;h jriinfttlit*^ irosky niurích po- 

kMQ ry^kytujf^ Jta^lnliiijt.^ to i^nUn nniiúy, n. Í<t TAiJiovjLiiy tpyly, 

jm }rn x4«liibou nÁhofly, 1 hrad KarESif^in. ptekráfioá U pjiTtiíLtka 

«UTÍU'hkA 2 ilohy Kftrla IV. uecTiala »p nclivAIiig í neddivAlniV zgiu- 

řTufturr. a poitytujo nyuí w svých vmtrnfch tnfhUioíiloch almiof 

nhm amcéhénU i<?í Í**J v pon1i^iIiii>1i stok-ifch stihlo. Víli^* in^/n- 

Dijtíil in^rt kMoHÍIí v xpiTii vír, r« nu jiijt mhtubst iipninfmili^ 

nlB f «ktTt€^i)9tí m^ly víc<kj jQko kroky Cako^-y Dísln^ok, 

MRritfin, co se eUlky uprchIfkA a orlson/eacrk konfiskovaly 
i w ře pondy Jíly o Um, v jaků míre ať má aáúQouti ua majolck 
QnttlaJ ftlw.My^ jcilnaln mi tří » zííhrW jmí^nl mM krjílov^ikýt^h ; 
vbof nemínili #c TtVfduí EpokojitJ tím, co »n riskalv polrtstániiii 

^atm laitiJu m daaH k iihiim^biif ni^nt v jťjjch ]>{(|utucli ti k ulo- 
fí«f JIbi vclkyck daaÍK a jťii obiivy, ahv nepriftly Jottla ua luízlnn. 
DbránUf. I« w jil tt^nkriitr nit n^ tnk ViiďohhMln^ inMiualEEpovHhi. 
4 fdá *«. řc UUií b(Í7r6 jrirtť- Í nyjif rlsnřr ovlndalji; n^lioť ktlvj: 
iodimuid na TtnfMť 7 LlrchlCD^icina v}'k'iitjLii1 uxt^kuii^ vUIúilul 
A |«au uahzovAl, aby JmluoUlvá io^bIa* n to ptcdcrvtfni iih-aIa 
AiMi pfrd soud pohiLHj.*) iTNtuiovt] zatfni. tc mii >]1ch trrat 
riUvCi v rtrál^ ^'íťch irrivili^fpí n /tr/iíi> prdya k Hvobodiif^ vnlh^ 
UM. Slitny jméní obcťníhu nťbyTo vydino jeití ii^dcĚ náH£(M]i. 
KnAoti K liiurhlcTiJili^inn TitOfhilu ^r Dnťf/i^iiil upjU.fY<.Tif pruCi 
qMb k tict pl^íčia fŤcdcTiJm to mf^l zš^ ncTčMQí. H $v jU 
tnMtc (rfnfíTi^Irt niL^iirATiAni ju-Avft ToUt.i si sví fnrífp, pon^Adi 
Ubtl* dortí fcaloliťkj^di kiwxU uby g^ Jiuii utulily uprázdii^ué fary 
vhfliioviU; uosehvjLlovat Uki, fc »e brú;:ilo m^dtům rtrálou prlvl- •1 1l'1!hvrt fL Tt. Finliníinrt tWliT«n|t«ÍDOvt Hit, » íormi IMl. logtí T doU, kde vélkM Juftté ncliyla ukončeno, kdu tc BdUuftld 
jeéU T poU dfid, kde ^mraJtUf tAnhla uó^fuiMTo k uové 1v^u^i 
STAeď. *) D)c jcko mifi^nt imílo M Tvékvré oftatapoviaí proti 
lu^Hiůru sátím utlJfižlti, ale násor tcnlo nob>l vCbvukiváii od 
MatiEíků vítlťfiiikycli. T&kí cfaat nechtěl upiuUli oU epairv&f ub^^^ 
ilťiijc.h am k vůlí Muu^ťuldovl a(IÍ zjmyrJi |íKdu. jťa tfK IH|^|H 
kulřvitl £ LiticfatuQítolDa, ie ne ho pUl o nulu, jakbj su auod niú 
mť&ry mři vykonntl PH r^Hleřířoirti t^ kc »t»IotÍI, it dqcIkv, iky 
\fci* krve bjrlo pi^oI^v^Eio. ale nAřÍ/i>Tal, uliy £o urychlily konftlfcafi!, 
jimlí. ciftalní Aleckt4i iKittkčeiuk 1)71 mib, a íid«i lu lieditcsllci- 
no^it aby ihhIoI hvA duliré ^ilůnl o tom, múrů im ^bnaii k »oudB 
khádý jilfiirliUt: xvlEL^t^. autilr^ pouťvadž liy tu phlii dbuhD trtHliPr 
namá*!! %c pvňú uiiu ^néstl jun hruiundué roxtndck « pMcBTy 
avot^nltl. Jiyln to jrlAMjd JisdiiAnl, kdjA «ií Mi}cbUi:i)v4^ Jldď ae 
véc tfkalik mCII dovM^li x TcfťJQycb pftUotft, Ic jiní budTleclwy 
uťlm iTulovku sUlkU bylu iiubrúim a kdyf jím Uikto outa kc vti 
uln-Auě byla ume/uita. Ale- |>OUťvadx ^c 7:anjytfJcl9 tujiciA dv4 th;* 
tlay rkbo jménf r ťjtu-bAcli konii^kovntj, bylo lo SD«d jc4U kpAf, 
kdyx »e LvdIú atru^uý lunysJ bcz« véecli okulkA pruveiU, uiď nliy 
M ti. kdo oiéli bytí poAtUťiJ, oechali v Q«jbtoté m«ti trapoOtt 
úxkLinU n ftthíňuou luid^l, juňlo kuhučiiy tytámluk jll nnptvd bj 
u stáno veu. •*) 

Ut-cliterifiudii vvolal čluny rfiítniij^ldii^ljo čoudu a lÁáal Jicli 
aliy Tyfllt^vlti sTá mímínf o doUuc. ktcry c[«aí ua m^j tuj^Aj. Zil 
»e, íe w rticliDl flcm»vé &oudu vyJiidřiU, Aby bc jiaiím vkdij 
duláf noudy udlojíly; <iv6«tu i&u DL-ditulí u Imu i^df^IJ. nby w\ proti 
nékdiýftim pov»tdicům TybJánl rojuudck 9 <;pombuUui vtocli řéd4 
Boudukh, pun^\julA by í-c Um xii.<-e ctúá ^i^mi^ k irov^t^oil tfobmnliL 
NéktvH lltdjtícoTČ, ji;jidit Ftatky na hinuicicb fdJckjch ležely, 
ptídri»tí KU HkutciÍQ^ jíí ttkKí tkTvbétc Klnusídila d ZAČali todj 
SMC EDOtu boj piloti cf^jiii K tomuto iiuv^tom mxánly \ihi 
mimo Jlač téí mociTT. )línúJ£ se exťkuoe uttarodúonia, 
nimii i Usu i^] vjtkuutf iv nv othmtuoíi „ve »luíbAcb a f koi 75 roti duří dali lautrcbovali". A Ukof jcb tleditíců* kterjm by 
, tc pttáahlii vT^ttkn b^lji Dvrnohlii dmti, bflo Tclmi málo, a byli 
h« A^OTO juD Ú Dvjchudif* J^lo mřll to inDOKf KU Icpíí plklJIlOUU 
^* boji, uvi «UU *« Žebráky sotultíui. 0'lciiové miiaařAdiiéUo soudd. 
jtiB* Di^bj^la ncxuámu xuuííUíUvu&tubuLiií' au MKťJ, lekaly iiO iIj^£í1u> 
rj&íitkovim fdtiRtvi uv snnd £ liauti iJdaikólio, iiybrj i ojiattuo»ti. 
Kattr t Uotíit€i)ll«itia £ro\-QAvaJ vo s Jejich inÍD^^afni a rodil pnUi 
cfeiiH, atiy JuiUm /a^iavU «vé oáloR} strany truslAuf tivtveUlcft, ["k' 
^■étAdi se tJ^ uic ue^aii; bob^tí mu prý bei:tobo ut:iuobou ujlU 
Btt až buiou ukí^liiOEfU pHIiodn^^jM. mMv prý je dJt* růmí r^V(.4io im 
JMéui UCttlAlJ. Aby ri>JijitrcBl v zvrni iichJjícboIi), propiiatil luuob^ 
oioby I í íflíby vyiothivncť; ncbot tfw |iosiliili pry u mnob^th 
U<l£ji v l«pid lrmt<iuťD08f^ n oni jbt>u prj i^dii^tut^j^ínii k mlvwkui 
ft&Jck ékxfk k v^dnlováni ubjlova^jýcJi wjilíů Uť£b:tiajc1i. (1) 
Dd iHHihřho uveřt-jnénf ť<]:'tiiidku da Uk iiinobo octub crasoval 
I LiochUraiti-iii <Uatv liv. z U- pttílny. p^jnf-irtilí b> to bjlo ivrJii 
L Mklidání K ni4L(- viímjtlul ue/ e» wmí, ktťri utckb ^cIh> popruvcul 
H trjll^ jiutí doiolcitu btlo blijící ne. Že !j<-(-bteii?iU<iu b^l pro inír' 
I nk^í ukbbUui M zem/, jd^ tÉ£ £ tirho, že cq »Tém dobrém 7Mni 
' tc ijilovil. aby fte na teu čas n^klílduly jUťS pokiilv ruxílí p«ii*- 
filě. B aby «ft tnkto I k diVUd /vu&v\)tli pu\sUJcft zacbáívlo. ') 
Alv nApomoDUtl a rady L.iťcbl(in9;tuÍiiovy mély Joa i^Mnvk, 
pfcnd M tjkaly [ipotm^j^flirk vy»tnp4ivjtiif pn>ti ubyvaldiiLvii v Č^*- 
dikb, nobul doieifli ^u VíiliU ucífuili vá2&6 dAvody tobo; ak ct> 
4o kouiriiacc kiniě Di-^cbtvLi »c k Ěádnyui risiTipkúni rn»biidiiL»utL 
I Ma byt LinrAiími^tiňiiovi raAai, oby vtom obyvatclAm xvin^ 
hjdttř qprclilycb dáno bylo ujiiitiní |;elill^^íiMho panTonii. dle nt^hoi 
Hék> M sátuioutl oikoiTit] oa jnlui i'.iísr, ^Iviit ll avubudu. titrauy 
bflfiikad OKUiupíli vu Nídui aíue od pouli^b^' problÁ^cui rtuaudku, 
dc McbK-U tči íJidné táclué íífcm' soudní i;Bvé«tt, t]^l>rí bl^^děU 
it B4iMfiÍfeliii zp<k«oWiii ponind. Kuue liocLumMem můl pii^ 
ttbc » upkter^ vté ét^tmíky pTcdvolaU osoby, Jlchf so véciýkftla, 
wtí íia omiinlU Jejich provlijrnf a Miduviti hl- b tuuú o (lokiitu 
a o* aoeibo jim ji ukíiti Pokuly UkovÉ xáXcMy ve řttál* slíitku *j DElTtrt li. LÍc«t>1«iLÍiclD rvníinMdciTi IL díl. tJ. amenM l«tt. 7fl Ukub lUIn Jich aneb t jilnconí itoa^x. Ni^yl-li ktto t oMob 
0|)okojeii, luoM se dovolávati prira^ při ícnu) mokl m ftr Un 
hoHLOto diulffl, ř^tTAiiy fii4?<l bylo Llťclit^aMclnovl vloďmu, 
»4v/d^ltJ fi(\ v tem jmt^nl fjÍ^Íi Tálrívlo, a podali pAk cfMftH nítrť 
j«k b^ 40 kA£ii6 iDčlo patresUil, nrink urniJ^ln i>c da n4 pKUI 
iiállUoittL, n)i¥ vť vjliv^ rtA nebyU Knl&eriA. M^bi bjla iItoJI 
KpArtoln-rEi IrcritAno. jednou jiko ohati a krumí tobo <aké jedvul 
UlMfjtn^, ktefl jnko Mvchtícntť přrd mdn koTtTíikn^nf, fUk hudi 
mlmofiú}n> niiud oiluid duc^aiíi byli líhrdvolAiii,*^ 

Teiito dekret císařský nebyl T^k v Prure pn>hláA«ti. dOen 
te MT (o Miiad ytlitlri Li«c1iU<TiAre&iMvi jt^té tii*)]L'jt]H*^nA lUlnm boť 
]K»cbyhy t^^ iiii»la. Ait kc; v Praxe fiibyfoli m7&UMiko<u ijiradíti le 
fwanA víi^cko duchoTťuttvo protc^tinUk/ pod rAsl^roa, ic wCli 
i^4^ssti?n«tvf pM pev«táDÍ. coí by »e ov^cm bylo nemoblo etáU, ki 
«e viemn obyvatelstvu pui^ím fttibova] u lak «]>^HpeA ofobuf jel 
[(Vnbodn rtki^hL <»Kfntt ni^dolkniilA- O vAtrip t^m podnl ItťvpoAl 
liicchtrni^liňii úu Vidné ^(prfivu, n 7^á «i!, ^ «i; lam jclin ndklAi 
urpo^rkolo « iiofipoki>jMiQstf Kdyt Hak Ferdlnuid ku kotci roku 
3(131 naliyl jirtwWeiif, í« bud« BeÚili^u jtu uedKuibii k míru pH' 
iiTtcirji n í<- icáy v c«lé hvó híí jlsi hiide před iiepřfld«iiL a kdji 
lliiati^uf ni>;uijU(T jubi> vfn? ji vfci^ rufitly. uy.iivftíl ni^odbJilllttl fiu 
ilá1« a dohoniti, co bylo jívm^ iJímijíMao, fl 

{!fwtí sp nynJ rozhodl pmritirmDi sprÍTU t C^haU-b opmiritJ 
fcyi^i^ jmftnftTtftfai uif?i('ji]rj^ilul(^. jeiiitii by drwUOtfk niori a mi* 
iMAbil&tvd bylo pmptjcrnc>. Tckuio áf»h<ya nebylo ji«to, kuní 
bodiii>if TAtn bude nv^h^nn^ nobnl^ poíiTAVrJif knfietr v Ucelil 
ItdnA pofjilo 90 v posleduíni ivuu vtklAth ve Vldui se \ipiiivúTi 
lo bude odv<>IAn a on jebo mfaio xe bude :LTtiknlͫ Knrel poiJ 
tiu Proliy. Pnič a LíudttuubtdniJiii imbyU xpLikojimi, nnuS lu 
/]aiin(\ «]^ dt>rnníváin« le, ic »c mu Tyt^knl ucdo^tAtek tiorlUxu^ 
JnUkoA pofliid byl nutil vMy«ky k nnifm^noell. CUat viak Uť^- 
t<att«biOTl dAr^íoToi a Jelikož urtíkufíe K^irvl in^uiIriatcUfcti 
boteoMi T Č«di&di necbtéJ pHjtU, poroUn k^ijtc liodiUmttoti 


7T 'iilné, ftl>T fie b ním ústjt^ uJeduaTo, co dy se M\e melo atdti, Ji^t 
i*úv podobuD, íe LiiícbteQÉlutii Eeukráte osvojil si ve Vlditi doceU 
jiácoty pnanjfd Ittm Htrany.*) Aí po^iiit tyl tutii mimuji vyko- 
láial Tieckj roKkmy. kl«r<^ mu hy]y v VťilDft iai«|juiy, aln ud lé 
^divfJř, co w vrátil i Vidač, n;!LtcžDl k nujborábrt utiakov^ktclúm 
It semL Nuailpoi^rnl jU íÁduému ilrakoiiickéiiiu luiH^uiil, livlm 
Mttéhtvaln k i&linlii'' jrjJ. íimlnuvA o mincí^ jflkoti a dMxmu u/!i\frl, 
^1 O bU pOdtd^l obAfntf hiidiínc vyfraiovaH, vybudila v ním ne- 
MaMytHcrilnon l^umusC a zavlťkta joj na drdliu ^,li»t'Íniiou.**i 

PřťTnton V6 cuujilťuf Livctitviiau-movi^ dudbiiA 1 tiliodi 
Bcd nín a cííonkjmi racknii^ n ciuiř djil ApTikf»ji'ui)íLC hvau ti kuí- 
Ittmi na jflvy tljn, íi- jej ?. dottaviuJnfho piídh/ruého piíAtaveiif 
jifcoilo bubkouiiiULK' k(ji/clť Buvortkébo TTprosUI a avým viidii* 
friilelaii 4 u(*(ibmť/L'ui>u ptniiu uioťi jiniiuovnl, Tfm mu by\Q 
fflKeaio pTjlfD, iču re vLoch vi<cecl; tykajídcli »u v<yeiihlvf. tf|irávy 
I Httdnlcttf a jinjch jrA]i^^rn«t4 mtiKI bu/e vttdio nbnu^^riif uuH- 
Rvf vfdivnii, a ¥écm utariůni a nb>A''LUTl4iii ^ciíji^- hjlo iiahJUiUm 
fwloucbati ho bot (Mlporu; kretce m^l vo&karou moc nad ccloii 
vad ft Dirbjl M Hkiaky ttvé uikuiim jitiAma udpuvúduyui iivjc 

fo looiTo pov^špnt K8«U1 cfgaf »vi^mu nnv^n nifnlndrtiuli 
U, f úéad uiu dúvfi zprávu* /a {Uo£{)*K\iyhy k jeUu itávriiu] }miv 
»tal |iuia Adama x Vald&tciua. BťdřlcliA x Talutbtirka a Sv£ioiii 
I Vrtby Utiny uudij kfMiňr^kiki^iiilir^ n v nt-mi niii p^ÍHU^^ vyiut^riiji^^ 
fé d mi pO^tDďtl, Kdjr^ byl v úvodu iidnJ, ^c pcnc-^nl nc»aá:fu 
imi pHďnoD. proč iíodHíůjii dplnt^ odpiiéU-nť diitl Dtrm^^t^, pímrvailí 
vifloduTftIni jmiu |iuvUiiiÍ, vhy impninvili ákvdy, k nimi, dali podui-i, 
«iMfm)r, ab>- Liochu-uáti-in pK'd>olal před dotfťiiou koíHUkníiif 
aét Htekj aaohj^ Íiiv.tC: jsou al vL^dumy iii\íakňbii províiLůitf pruli *} ZvMIcr IjíhAnbcncovl ilne ^13, Hj. a VV pros. lOal. Sá«. IL arch, 

dl* aUmi r««Ablfdi vp^a uiuiiaifli- Prv^U LlcchtcolUbiDTl JBaTgďvu 
l|U |<ox4fJi ťcnitDuidem Ul louilnl jcdoLni ijrboijn mimil ntlinidiU 
nnj. jré ■ hj\ ot^c: IpipiiruŮ ptivliLatnil. V dtXkim ijiimt^^ Lni putlbao 
ptUcJiD^i puilr^f/iiiiinlk 
-**< CiMhlf pitcDL dd. 17, ledu lfi2l. IVi;iip-«rl U. 110, w 


divfi. V cíTjici fe ntrm^T nikdo jraenoviill, nfhtt fnUi ^ti loali 
vbecn^ Uk iř M obrvatel^, Jkhj w ItlCflU. atml míli vtítl s^ 
uflnvafl Konfiiikařnf mdn mMn půlml! jm lom, ,Ja1ct A^fl 11 
jvn^ký- /iTTJAk), (]vnrvk,t, mtSitMký oobti nuluf jfidootlivd V núuí 
jiotsTÍOÍ T^nMtAvnli, jM komlii; v xctni i»?bo ndmo ««nl koni 
ii^MnlIMI pFl^liy lu konfederace noh J&§tll iv itt)áfí\n^\. h^IMl pH 
Ki-hOzkjícIi pTiinaJi^kýcb a jtatfi un3«í<&f Jejich xbralorálí. jť^Uij 
jiiiyth k Tiiťjnému judnAnf povTliiiTATvtl, jeM u^ potupné o di 
:l jctm «tAVik^.in rodu v,VfiInvoin1Í. nnnlm ju«UÍ jkfLk pH pOVitánl 
ú£utiMUtvl Tn^V\ 7 tokoto v^ít^nf rJdéď i«$i. i» A£aaroiMt?f pH 
puvstánf JHii lu d^okosj^lejftf a obfifriiájl aa^nji^víjo tmi byto 
vytčeuo v dfibréin jEttónJ r proAiDťi r. LOSO poduióm, uk to ftk&* 
Ifiéné málo n tu jun nqrhnd^Lfck lidf 211 Dcrlitnf ftcAlo *e míd, 1 
íi} skut«í-nů Khoru vtikerA objTatolfUo uusUo li^tí oicbra&iiio, 
btjrb; so « nfm dle t^chtd vituoretii naJoáib. Tr^nt^ J^ b« 
niiU konfijtkaíní vlnoíkíiio ukládřiJiL, míly Knfti na xtrAin »uuk«^ 
nebo xapUiccni pcD6/; :(mfnii^m )«ln<iltJvýcb roAiiidhb vyhrutj>\Al 
cfi^ w\>é. O dorOEum^af se mťd flniifinl a konfiskaíní koinW 
rttran)' vj^ky pokuty, jri, jjtk nr xdA. i-fsiif" v pmifin avřra doptal 
k LÍťchtcn,4tťBn»vi ptipouÁtčl^ nod^ji.- se tvnknUc ijidni xmioka; 
kotnl^i^ ki»iifiKknM mnhlA ni^biidnnull, jnk «^ Jf xáiUo, Ajcn cfs*t ■ 
vfhnulll olJak^sJ vliv oa ztoíinéDL Na konci tnstnikce anřui^tf v^J 
koiTÚftJiHm, aby wr proti lím, kdo by se oa TpTdAf nedoslal 
ft uV p<>ktitiivA}i{ tímkunEiU ditr^li, rnkro^ílo jakopriMl vrlcjmiilcADi 
iL aby sít proti díiu poJadeni právji uafakiupilo. *) A Uk so lafaly 
DA po^Atkn r. iC/22 proti ve&keré protentAnlak^ Mcchl^ a pr^ 
Jfdiiotlivj-m nir^ňfrtuAm kriÍb)iKkvf:h tníbt iciiáriiá pn)C4i»), jíinií «ifl 
uvrhla cc^U zcDoř do ucdíonalc bídy a o nkhi pccd^í i>bA(mé^ 
pojodnimc. 

VL 4 V fřolelitiDi BTaikn jtune typraTorali, klorak fttavoTé n<v 
rnrftU, Váyř. pnvKtAnf bylo udnkiio, pustlH mi do TyjcdnivAsf « du^ *n D^BHrt rtrdSoaiid UfcbualUóAOfí 4d. ifi Itdn mi. 79 tui to, ■ kterak |itae H^Kkj *uAhT, aby ufcíjili ndřdíBídi svých 

flvW, niufaeti >A komif^n^ rtúati nu inlIoHÍ « D^iitiloKC. Z% tqmlQ- 

^benf kardJuAJft t Di^^trlchlieloji d^Iy » pnk te Vídiil poraáj 

éfiíStíth TfifoTináfh na Moravy n xtAlo ar iiimrit^Qf o viuiikjcti 

paéřeádch^ které rulkuin bi' HhoiloviLly ti itohrfm scdánÚD, jonl 

cteh byb podáno im nxfmhUrlnJ fi^kvch yAlc^lMti a kti?rd Miljr 

Dtiy uk T^fel dJiIfkimiilil^ kohflhkíícp, jtftTortťmf vín- kaíi>]ii:ké t untl 

isuicaf stué ttx^ry. N«íU láak t>ptlK'uJ Uto byln pnivcdenn, 

■Btel bfU momTpLkf fhrfljnf IM roqiuHiřn n přťvřnf jwho ilo 

duib^ dAJiř*k6 inuMíln dýti ilokomluo. Kfcmk úkol Ven by] pro- 

TCd^n. bylo )ll tAké vyprnvriTdno. KAnllnnI 7. DU^ttiťMUíhiU motÚ 

Bjnl boE sUrMit unf^(f>u|)lTj -ivL-řviij «obé úhu) mítlodritlTcUkf. 

tf^rému mtelodtiil^řU bylo pK-rdi-viDu uloíeno, abj- cfsafl 
Qfdftnl 3! MotAvy \»\ni-i cn miiJnit nmvfcu. Jl'ú iliw 1. ůmira, t«dy 
Ion dotimi. kdf na Mnr*vn KAWtnl^odAno mii nAffi^n^ ^^ ?W 
ipráTU BCatkQ Tioch povstjtJcfl. jlniiA sd vyro/uiiiívall npn^lfd, 
bjralf direktoM a níkleM íeloéjať |M>vaU!cí a abr i nich tUil pro 
cDiaKv VTpmvovaíi jmu* jií. ktiT-ik vyniiHnníenfin kanlinAIa n tiej- 
TTitího kaocUfc x Lobkovic, ktcr^ za lou pHíinou jf.hváln* ac 
TTdjJ do Rmn, rtavové ft jrvlASlA mísu byl! donur.ťTil k vnlikým 
kootrfbuiclia i kterak se zuovn véU,í t^uuiy qú uiL^ll puňulovaly. 

Kard!bil a Jeduotllví podH^rcnl iír«dcfct »lříOTÍTali »abÉ ve 
vrýdi qirivúcb do Vfdné rjAr<j\iMyvh nn útrjipy. jiik^ jr Momv6 
SSiictl od loiiprtívvťb vnjiikfi n ÍJldali, aby hyU rycVik odt^tranAiii, 
ihubA-H hfti wm^ ii.i ilobro vyjwitíu NAvrhAm u^tuíh víak no- 
looUo »e utjakl vyhoviti, Jollko£ cfsaí- s líolblenoiQ až k« kcDtí 
dubna o wfr vyjíMiiiiTnl a proco vélif ííUf vojska uvÉho nnijwl na i*- 
Morar^ ponccbAií, Tf^vj^ kdyá vyjodnívAní sp roElllo, \-irlito 
títtJTt) Tcřktm vojsko da Uljnr*) a nyní nadAll se ve Vídni, ře 
maé S« JEotavt a £« íji^ú buik< tidvád^U xuačtiA |iHKfif-vky. Nti- 
dtoubo pfed pralakýml poi>ravjimi nebo bnry po nich 7.iv-\úit kanti- 
iiilo\'i roxkaK, aby v^vcky Čdnj-JM povetnlce uv^^nill. >'uf1Í vfifkk 
■o »intky jrjirh molíly znhavlti t, j. nciU se mohl lozkaz jii duo *) D^tot tIL «0& MomorUl pro <l>aHi dd- 4. kvAln* mfll. TumtU 
PHrťJnuid Divtricliitainovl dd. S. ktAtaft 1«Í1. mi r února vjriUjjf pro^^U. ti^L BiU|iioj pwU pH oUéliáaf No 
Zůniků & ItťUiIťD sebrav vU^kf ^\j sv4>e strojU novf úiok 
diuKv NáHlLsIkťiu totiu »ta3o »ti i Monrj aiovu tK^fttté h 

iůr\ mui^ahi byU vvdiiiui vojákCLm na pOf^uL]r. MÉ«fc«iii k&H 

bfdft iiOAD«sltc4l]iiJ vyftc, jdíkoi il(?cb1id niucn] k odvddJ^ol ^fi 
dtíe \'Ét£Oio mnoístvf obili a můsU k dovjdi pKtp^vkftm lut pa 
uíffcli, Kardiuál j: Dktrkbdlclju Dťji^vtl ^ilnovéni Aidnébo xrlte 
ního lEoudtu, niniiíui^ poibJ ctenH iijluiirky prali pHUánáiuB «1it 
ivní ^tmi^. X iiddvuduřul vtitrab? své uvádí kardiniJ, iv p«6 
obyJIťJijcb dcmft sklťil h ItOjXK) na 30.000/) podlt ícbož mÚíoQ 
tí ekuluťni> uiinji jhiirHI o nimiin^ bW^ jaká po tH líU Uodit 
hubilu.*") Vbsi to vůak vjpotiU ve VíťJnJ, la kromí ncebyCofc 
xáHbb ubllufch potref budo Joilé 3%ijl)0(l zl m^íM na t^iltii 
TÚif i/Dj»kii."*> Dieiiicli^tuíu n^jApiGc i>j\ upomeiiut pwunUí m 
■lijr Mi>rovA ienUi nióí^fťzif j^Hapřvuk puHk^iJn; i avoW nÉlOba? 
čtlni^jií íJltJiUcv. iijm uiuii Uhé Karlo a '?jetuíiii\i > ndll r 
S nimi. jabyn) rpA^nbcm áa\j bjr ^<^ opjiltilí v »an! novd pHirpftvIg 
Poradon vyuťaouo lui juvo, j(c dpI/a^ vyblcdall <UI£kb |iro»tíi*dki 
nýbrž xe »edlki vtaniia ^acíík*tm pH^^o roku D«budoii oUlá u 
doqtli obili pro vIjuiIoI ^y^Mi a :£(.' jvai intt; oct-kÁvali QťWRfraa 
noud. Jou jcil^ k dr^inn pr»>tíedkAm milv *c pndle LAlikdi 
knrdinálfivn yfiú paulailui útočiatí-; oli? ji.*dx^n k Urh pitHdMk 
byl AUMtnvJil ncl drahf- Cíajví^ niťl buď na rycbJo uvfzu^ué 41o 
cbtlce 4it od^oudJtl, ahf ú statky J<^]li:h mohl ptIltJi^UlIti, q«Ii 
míti ci> niydpi^nniyi xldi^Ui niLucf, jak bjlo tt;liilúx uuvríuu*, Kv 
iliaaJ moiil 6tí jiostnrAt jua o odév pro 4001) ntuiů, >«Uki>i Ai 
k tomu bood e vt-Ufio íwha uw-ukiin nňaúím /abtivítl suknu t J| 
IUa<r^ Zuojiaé a jln^rcb ai«Htcch, ilíbiv, iv xboi^ to buttc ^upUr 
MOU. Mfr ndkulovnký, jotií byl kun^^čii^. v k^dun 1622 uiA«t«n 
zadiráuU Moravu ptvá IíulIo i^vitcLr^- AJo nové iboubA Muratj 
předce neuMa. Jelikož vo Vfdid uccbl^H d^te » prowaj oUklidali 

*) Dlíhvrt lil- tíL l3lGlriduUÍo Fírlioamlvtí d<J. 19. láfl t«ti, Taoilá 
nr tce. DUjtrkblirlQ rocdfaudml <Jd. llk m^nn. HS\. Uámo u lo 

dá nunfttiu rí<^A ^t^iui tm MdUkého. 

•-■) mcinri ta vtv. UDtMndila& wai dM kib Erlrginlk biascU, fll DobrfA BdAnfm, ktcrfí. jAk poid«jÍ tv ukAžc, ňo^\o souhlasu 

utinly, * n«avK'Dt koDÍťilťfíid.! v Pinřo mť-l)' jitoduE ťjtjwUruíilvf, 
Jfuí ae (lOttubovAti daly t jioaelftid k faJGkrftl)fi!^ ab? mu rdba 
bfla ocrttiSmeiiift, jeui v^xully knrfliiiAla y, Dietrlcli^kiíiia & ui^kdirj- 
lOia ticjtmuia z«aiidÉhir l^obkovici-, jvux duchovní tUJky xubavo- 
nlr, na akcrský sn^ jezdily ,i kcDrínč ti, jruž tu ^&r%iin( 
bAdQosí kvjíiuanŮ krojshýcb nn liVumv^ zstiUvnU.*) Vo emyjila 
ttbdt* dobfOíflá:J dal kiirdUiál z DieliidiůleSua nekoILk boí*^1 po'*p 
fllni Miku]cn^k/'iii HPKtaviii fm-^imih Ifikt^vjrMo o^ob ů 4i»tkn. ktcfi^ 
knn ttiUiely. Semum uliAjiIiuji,- nu 2fJU jruéc; iiii^d niriti Iry^^lé 
dlrvkloTT, pří*pdfcf wudu ximt*k6ho, dt^fensory, fnlckmtiod kúnioH, 
bij<k4 hvjtinnjiy, 1ioiiiÍK/uy iin ]rrjiixky ^(incrulnf t. na ii1tcr«ký 
nte a roflUné jiuA povslnkc, 

Pil lé s^^siftven H)íů f4i>ud, Jtrnit m^l \ÍC\X\ ptG s povAiJild ; pFM- 
<fd*u jv)mi Jm-mOTán DietndL^ldn a ku ijumocí prídácm tuu ilcvút 
vndcA, í nirhí Třířlnn tiyln jií í Pra^ť pňíohlla"'! Sond pnřal 
imu řiuDOft koncem écrru-i a Jal ^e vtái^itovnlJ uejeji puvuLdci! nn 
oT^j^ni^ a Tiptvlilé, u^fbri i dídiCL' povutalřň umrlých. Xejdrívc 
trokUíva ni;i«i]dL'k n pcividnldch uprt^btyrb; (idsmi/rni hyll k ^mrli Vib* 
1 1* Ttríiů Tiťho íivtíio majetku. Ttcrt IotjIo ovalen jnií-novjté 
ta Wjlniann 7*'Tni^/]jf> 7a královAnf fíilckrabĚfc na botuilfko Vplona 
I Žcmiliott. jtui bxj tiprchl s fnJťkrJibHrm HťdřkhťiiL Vjh!áÉťuI 
>witnfch rojsudků w protáhlo, ji^Ukox cfstoř po dťUí Éaít m-mukl 
K ro;l^ndnAatt, nti-ll pnivinlTri^ nit hrrllc tnrstJitl nebo no. KrAtc^ 
fítá itúizxA<íst na Hítky adíiu v ÍEezn^ upnuti] od ireatu binrtl 
4Tttbl plakoTnika Balta^^Ara tt ^farradaau s rozhodnuUm XimU> 
foBrna. 

Dut d. Uihipadu porolini uTíin^nf na rndnld bmfciakou >at "^ DlClTtrt TV. CVl. tSm lonJ^ tc^Di snardall: ntiMuf pio Glcfriod Drn- 
Bw, Vilfn Mililitr, mnninký ni^vj^il «MiÍJ liiif BiirUo Itt-Híi, Knlldf 
TnlialST I MilroTif. Utn fUtkí drcnd nd; Wcncct. ilvhiufi U*pr, 
KdMfc, St&«ib a EQo. 
<4i4f. »«tor«HtM« p^iMii. na rr- é k Tjrslcchiutl rorsudků, NcjdHvc vj¥oUTÍnl tícDorj lUm ^wn- 
Bktiio R slctt iirrní d^dlfnj mariáJok lODisUj" PMold i lAit^ho, 
UcboujECu >/}{ k lnuli t ke i:tiiU piMxé ruky, kterjitv U«et i^ 
prom^ii^n v ikutlvoiaf t^i^iiÍ, Po ndn doŮlA ft4i na KrLAtbfj 
X biÁMit joDŽ liyl wJj^onsvD k mnrtl a k řtvrovní; &1i* » jciim Jako 
liFeďeMéiau zmůnéa tcD irvaC t dotívotni XaIlU. Ailolf :te Slchii< 
otlAOiuen b vi^ctií tHI&tému. ďtdeiii^k z ValdAurfna n Kard z Kowib 
k d(>íir<rliii Tubé; Bťdrich x Kounic mil dtUlí nvémíu ;ii k úú* 
ifmu rc>^hc^diiutí dnifoni; Jnnv ť^cjku x Olhrunoric mé) viihnn 
lontfí liTťt jAkn rVrloUtA z L\^t\u\ aJo nd^ooft mu iDÍl(i»t pa 
dobaů. Váickni vaak udaau£Cttl ke Aršt^ vl^lio sré^ iboiU, v 

Vi> Ktjivu i)!tiksk6in vynitíon tinaudflk mul rjt^L Trv^t smrt 
xmčuéu jlui Má v do^votnf oolto 4o(«flQy ialáf a kroiuA tobi 
l>okutuváttl ztrátou fitfttkA Bvjcli. Jvrliu£jiiu Jm r>ifH iluHtuto a 
vůUf tuUuitíí EAbavtiuyt jťu dvě IřcUuy »UtkA j«iho n miUiwttfw 
pH tom, tljy 1*0 «lý rok pnistl ii kostela «í. Jnfciib.i v ^m 
o nlmufuu |'ri> cliadÉ. Nvjmífu^i uhlIužíIo ac s xaC'etJuiy. kt<5tjii 
byl nejun trf^t ^mrti zmfu^ vv vijEcuf a anc^nvu pnící* njbi 
v^uiTi xkiini [Htiic<djAim tak£ éŮMt ri44itků jiyicli^l Ro/midkf lyi 
vyLiUariiymi ctlio tia iLi>rd:Lliky pronvituiiiini p<>ki>t^viiiQ 61 MO 
fttrálEiu «>IjitkO- KnnliuAI o/Tuiniiiji^ ih^My tyto ztUi^tnťm pAlonleD 
obyvolťlstvu, Tyxytft] knídébtr, aby mu ^loJal zpťá^'u o tťSkorůu 

Jakkdltv cfsti^ moll] TÍmio zpAsobťnn doatAil do své laocl ^da 
stAlky, iii-edc« UtiHU^ily uiki-Aditl úbyldt v iwkluilmkk č£m d£fa 
dteUlo^J^f. I mt MůrAvé chopili ať tedy prt^ctlrvdku., ]<ďiož sn byl 
jl2 T Ceckách uiUu, Tnkfi nu MitrnvA vyjrviím obyviuiílstvo, ab 
SUDO pruTíuvní sr6 « somlu biuC-askčlio udalo a vinn stoa élr 
«t«£ccm alrdtjm stnlkA rsvjch pykalo,**) S procesy rakOT^t po 
r4t3 loku 1623 3L tél)C*í k uiiJeilmícfliu r^ki aUiky pru^iiukí 
itbuvoTáay, Pozdéjl twJkme « toai vypraTovAti- *^ Ell^»m I- lůft- OM«nlp«ríM far UAbrfn dd, 9. liM4p, I4tt. 83 vn. Abyclion^ doplitilí ahrtLv. pui-nL-knct.- iilavov«k^, chceme se t.iké 
»(fcolika Movj ;£míiLirJ, jcikym zpA«nL>ťm v/liof-ístllo ňc víi{}?At\í 
ireitl fUku&anům Když vůtáiita stAvA v Uctbfch b Uuntkh lU- 
kuwfcli b>Jl roku 1'^) víuaH liulttuvaJi, povuluiut jcát^ vJhiLvýru 
Uto, do kteró tnahli bjti přfjnii ua niil0:s£ od cí^íaÍv^ NOkUH 
Jo UiAtj nctAHOYímé iatUW ín mi1o»r, Jiní vdak pHpojivi^t^ ao k vojsku 
lidíiéma, wMM s dÍim j( Rakuua; hŮÍo odHOiiEonl kt> /trúiů ^tatliO. 
ViCíistvim Du B£I6 IloK' mntwi k^dý imbytt prcnvi-^dčeuí, io ua 
?€rmii^ LÍUinké liudv m^ jc-itO phHufji jťdnuii; nlfl v ItAkíxuifdi 
loinu juílé nerúHli. JloniorukoiiŇlt ntavgU-. klofl vydr^oviíuím 
tttnjcti jioíjid^k muaeli n^sú nové bícmcDO, vyprAsill KTobodaébo 
pásft Erailma ^e StarhoiuberkM ki^ kníJoU Mniiriilliiiuovi no iúAiyAíS, 
iĎf uuvti dile bexe vielio objnv/^ovúuf tiexňy *iů\ii\nkú c^dbývnU 
ftftbj plť f jtídnoUIvrmi oj^obanil XAVťdcné byly zuUvcDj; tÁAotÚ 
xjúaaco\é nebylo vyhovúiio, ncboC odpovt^ir MjuimdiaD^va hytB^',J,*^' 
TBlni ncpřiiolvi A příkrá. Suvůui v)lykiiuo vňoUté jejicli pi-o- 
tiaénf, úíndUiniitvť v imikém puvatánf^ íi»filok h l."hry ri, h H<.'tlik- 
»MB, Tn7<Mtí jcjicb. ic vCmoftt ckicjt ^achovAií, riokbidnuo la 
lokrjIccCvf a oHv^d^ťQt jcjkh, i!c nejsou s to, aby pasúáky u plcb 
ib^vaué iiyfivLU, udninuuUi pí^/uJÍiukuu, ^v' ^^i^^^ dONUUi-k \wnH 
k TydriorAaj Tojkka \tTitiÍ cítt^H. Storheiubrrg siiniíl »c hliiucifnt 
uTOtf odbvndnltí lun. ii^ pry nNi^ox-^ j^ii iillakovinl proti pi-úvi^m 
t prtrllfjfia íTpu, 1 na to MaKÚiiillau oi^povml^l, XÁiAJtt se po- 
tupní, má-U Mtííd pAuovnfk tAU Jejich ae podrobili? Za okolností 
Uk aťOb>í«yuycb jiihm-jí prí unilhuutiti ,,iiilenisy partikula nu" 
{íáitti ryroiuuiivnl inicrcny itavovtikéj cl milsí i^c VKlti oh]«d jon 
udoliro nkcná, Z tohoto dílvoLlii ?iinittl Uk^ §nf£noat na zalkrtutf 
■4kt«rych UochticA » úL^^fúnA; jtHtuiiií rjtliu\ů ueui piy Uk „nu- 
tifckuiié'', t^ho titoky a jedoánf, kU'rč byli iinvové prcd^vvzulí, 
hlkánd jkb tu tiáonU kiarti prj j« Mípnilita /pOnDbuia, }i'.wí tvu 
Deúolf lu poddAflf a ktťj^ho trpěti nohtjJv!, Koaečnú prohlásil 
llixliDÍltan. f^- BchA/kv niAvdt za enčinovjtaf uebiido zabrafiOTatl. 
ila i« naphíd bode chtít vzduti, o taui aUvuvé nu budou rwUtL*) 84 OtEtrá toto odpovM nedMiiUa Jeílé vdpor lUvA. Eůyí 
MnxímiWoit ;:vláAlzifni dckrHcm aikánl sinitin ffiláci^il dluJIr, 
klerik l»yli AA [»'tihiM iid^tlL p»hUnli tito, Ar luiH/riifm v^- 
<lBa>iu aebfidoiL «c ^prAvovATl ň ie áluhv budou »r>Uc«t t N^lnjtli 
rljiuf, jt<-2 riJLiiii Hpruvovnll. ProKljUnif tolo popudilo ii4'mUo b.ivur- 
Kfcčho miftodržitdtf v Lind krfttiíte z Qerberelorfu. KucUUJe, abj 
pfljnif tlorDornk nilské im iijnjn pAni JL-ho brlir ni^í^k^ /pŮMibcai 
,im■^]11>vlU^ f.ijiTniovnnLm (Ehihů »tnti>iKkfcli umuilAuiiT , imknNÚl 
HUvům. l^ by so muArl hojiti nu jcjlrh lunjctlni- KtifJt« Ua)> 
luEliiLu |ioř^TAl toiilíj (lf>hi»u cÍHnh^ aby tut^LlI ftuTftni; ftc HoraJ 
ItraUiííHj' jftou jemu /nftUvcof, aťjr iiťlijlo |M)cbHilUMtl, kdo jf 
pAiíťm v i/fEu /pmi- ForduwHul rrlioTUJc iaiuntn pHnt /an\n} líw 

i«i 6- bK-dtna lIo Lincr |mt(*r1, jfmí KUvAm oxníuiiovjíL íc Homf Ra* 
kou«y /njruvll ktif^tl RftTonkAmii S9 vIvidI p^ljin? b pdJIiJgt 
a « výnosem koRiiak.-vcf, ktťré tiyl; Jl£ Tylconinj a kltrfi hi^ihiii 
Jctlí! pEvdeeviAly. •) 

Nťu;»ulnié a knMjm ypthtu»faeDi o revolučnfv rfiichii Avi^dHd 
cfanvánf K tftATů homcnikou^kých x^ůEmbDo^ ia vv Vídni npchuii 
JU dřlo odklAdn^ s ov.alr^to Timri^sn un jrdníitlívř &Ui'ltifk]r a ici 
R0 jiuuivíjelo Jii ujiil ua nietfuvaul. Jakým bjli ^tsvotí (oÉU 
leprv* v kwlnti I63J poatnenf. Císiř ForiUnud ncruh^íl Jií t pH- 
])omk?uufi^i]L pulvuti^, cu iw liwkucn^ fttnn^, ji(ij;imiunuiv, fo po- 
vstalci bn<ic^ xiibaTcnÍEii ntatktk potrf^Am; nnpoluijil i' tdlj 
■ kemň^kui^runl jíl Tykt^miTijml ntiti t^mf. jcnl ni^ÍMlriovjíH n soy 
uin^ uprchlí. KAkotik m^iaua í ^ecbtícO bylo »liuiufi»é dne 

iiti 90. btrsnitA t Ltcci MikmiTO a j^Ukoí ndor siai^ M neim^^SU, 
a <ml i.Vbflfi dttuí Tu/qi-Jinfí ni|»nnnii. dílo hc noré zatýkiuil « 
nv^nti^d fi^ména také EiAÚm j:c Starhcmbcrka s Si^und Pi^- 
h«lm. Ciéjíu^ takí bohni; Ilcv^mliaK! x Jdrsnni, aiAmiUv m^ nyní 
v«llce vp&dtUkfoTAl, aby IivvaIů j«bo opOflOft upadla f npoHeufllt 
Ale Jfrgur utbfdl h<>VIovAitf Ht-fr lakm^ fipflsobcm, fe odpflitl 
TuU ai 1 tobo ximJuiku k pionfilc^OTáaf Jekix rťoliUaíl tn^ fn 
dkaH bude Jdu UíHAy holdovati, pakli potmU fdld£u6 príňlo^ 
politické a báboieuaké. Holdoriuí julio («dy byk podvMné; *» KWtttbairr IX. iMfr 
B« podobalo WH TÍafc, io ne proti lomu lú^o DeTiluaflát nliMfpofi kur- 

pem, to pri>hUÍeiifni fvým nmofa^ iicptlíi>l vbod» jollkoí prf )qJ 
cUAll ofikabntl, t J. o kráanó Jeho Htaiky olou|iitj. jr^^p^cr m 
«mjtil haiI témifo a jiujmí i^odubuviui poj^nmuk^tiiii ^ jvtikof 
* ú\iknéni titétr-M d*nrovc> n(!íln]o na více ptiťhylKivíill íiHaiil tm* 
(écil EggcalHírkcin a jinými čdjiil^jšfmi rmld dtnhovyini potimíu^nč 
ni osrMíctti lojillalm řpůíobtm TTSTiWUtL Vykliuly J^ího VTslia:)í- 
Dtty tiiuo vf»c,ch lUtmlt^k, ťož JirJ iipoliDjito. Wa hny ili Io vy- 
ffáa Ilji iMt vUdy důluorakúUbkí, aby dokA^al, ie da^ holdoval 
t Jťllkoi &e ntiztiolil nu ulc jinálio odvulatí, ucsíU na i^ié pod- 
iáo4o6 o»ví-dčvnt 1>yl dne 2J. ČLTi^m i^^lkiail n^o IJjur oiJvi-jsen; m/ 
aftft odtud |H:opii^U-ii nn uvoliodu pni^iitkcta priŘtíhn roku, ji-IÍkoÍ 
«Q nuniclkn iiiilosC vypni»LlA.'i Tiikó tu Vldoi l>y)o nť-co m^- 
ItuA iiT<^XDi.^no n jrAvťdciio s nlnit v^^fleUtiváiii prg i:boi'iuf jHlcIi 
T«ku I6HI."] 

NJ^Icdkcin ié1f> pnViiOEti nebylo ant sledu po opotuci, kd^i 
dttř avotnl BUvy d<iliiíir!Jkoui*k* do Vfdn^ a /uařnj pKapřvtk <mI 
lidi poiodOTtl; fToUli bwi odpcra k poiiuiovnn.nn obélcm.***) Pan'™ 
tLoMOAlrlnj, JRdi-n / ruti^tihitkA pri>ť'Mrni)rhUyrh, pK^sloiiid) rtnk<iii^i* 
ba ríni katolickira, <:i>x cI^atv lakovou rj^dí^itii uapluUo, ž« j«j jKictjl 
drahecenTijin Tfiimci^m, Stavové liomorakou^tf. imŘ od 1é doby, 
co UjuiituUmu přisuv u uUiii ujiklůdal, tttu/Ui |hi ibiulhIvÍ iiHafflkém, 
iTbbdaU >i u ťerdinAado, alyjeut le Vd^u. kdyi tůxito mé«t«v 
potttkcot mhu ]ti22 ne nbfra}. » odrvr^dnll mu j^vludtuE ííUlObL 
Vo Hibo l^mto aujcvila so více pOMVjíduf t^TdgMÍjuo»f, uýbrí sta- 
TOfé pokMUpn Kpft6obcm íri/lnlí, ňhy novými pinty luibyli ítfóimí 
A ahj KA ad procuaů -^ iňuii u^^ualJluŤl Ate nyitf prosby Jl2 v](!c 
lGsponi<^dy. Vií ViJul lijli úiUiutUjiiii nal-xciil a Honiinii ltakou»y 
jiko a CiKbiiTii a MtunvoiL, pohnali Kk-cbtu u inéHÍnny prud bCtud 
|V0 Tevi>lu<iiJ i-tjícb ^rolky a tiuii6 xabavcnim »uiků potrealatL 1 Kbftf«blMiT. AtuiiiW IX. I6»l 
**j UflMhLnl JfiT^Qt fluřl Ib^ ^oirtnco iStl « ilnibf linl i doby □ uiilli' 

**^ Sat, iL ucIl ZuJtUirr fkh^uliťrj^OTÍ <Jd, %'lt. * PViO. [odiU 1«SÍ. 
^ Himar«koaitl tarevé FfindloJuulDtl U. Dví dMum» Sw. ti wcli. Ve Vídni kojili ^t^ mA^yi, tc těmito kúaflikicfiml hnuv dluh 

MiiAÍinUliuiOTj BavoL-skómu £AMta^ f|)1acaD tk ÍJ9 Um zástava 

rychleji bude TjbavvDA. K rjicthriití » sonunl aitanoveit soud, 

akld^rcf fie 7; ilvanfiLti |iHAi.>drclch ft fáix x nékoUkn vynilu^f- 

cfcU iJLthticů (jnko lirabbtt- j: McggOTO, iTi^ii>diiŤc!i páaA 1 llojOffii 

a Karla x ÍUrrachu), x n^k^Ulifl ilcnft Kbkí dvontf rodf ■ 

11. ^i nAhoUkii radti vláiíy <lotnorAkoiiHh& Soud tenio můl uusilaU 
tou 

v Lluck a před hoUq pohniiti, kU^ br&nQon nth^n diařl hc pro* 

tívili, kdo 110 Bitirti cihiihí 5littid.5tí vliuiy ^e imocíďU, kdi> proll 

cfenti xhi^ill. koiiítskruci n tccliy iwiivtrli, rojvku cfsaliikteii 

pn!iclLo<tii bránili a « Ikthlcncm a % Turky spojeni i^drfoTAli. Jakr 

OFiud oéirkAvAl vlnafky, tthvIIjlIo doftUti?i^[ii^ / loBtnikco fioiutu ilo- 

daní. Statky vftech npKhlých tt euuřvlydí pov^aleů inkXy byli 

/nbjíVL-ny* v^kkni feln^jM puvHlAld raíli h^ uvi^f nt, icutky jpjlch 

IK>l>;kÁtiy « |}i> vyn<?»cni ruxNíidkii ZAbjí.virnyH**) llornnrakiiiuinA idčIÍ 

b>li l«ily % Čťchy nu rovců poRinvrní. l'orilťji budeme vi-prUTO- 

viLti, ktOTibk Btí prQce67 lylo fikuiiOlI^. luimkei? praMitd i>i1 duře jmínotaitf Aá. \%- nth ítí£ú- hliildi.ii.ink. Hlava třetí. o roifiailuuti «« Unl9^ 

v Dobl ťalcj. Hiulif ^inay eluiífš^A, &lor 1]ai« U roasflU. 
lad íNnwy fokkiL SJccd Itujn t ilrllhronl PAiio>ronl Gene- 

,JL If<iltin t|irti o bítvé aa BUií llof« lu Jaknbtk. Sliby jdio- H<krlon 

BO oboj«1a<^. ArbA.r e Donina a fi-cír ji^ho ^ -Titkub^Mii. Mít .Tiibu- 
WIt rflii RMrii.'bí}vÍ. Pro»třyJk<ivacl lAmcr Jftknlíflv. 

Jft3i if: i^hctral bortin Hn^nihorAhý 1c ťí^A)i\StL TiprrJ^lhům. Ftl^^kmbí 

ttfttDL BtsáHt± vi< W(jll(?ubiittlu, Ryllt VÍl]ii<r-. Erístltiu IV. u bO' 
Itndiikf vyilnaoc, ('iiun^nl iiřgn|ií>rskjf, 

IT, VjJ<H]aá^Dl Splnol> * Manrtcrm, tnnlírrflhííom IIoBPu-Iíasí-^Iíkíoi. 
VjrjMnAiini v ZtiůRíTibTirlní n Mí^ittbfJtHř. ftlniMnirk vystoupl 
1 Unlct. Ijorú h\^hy v Urxisf^tu, MuliuOtkv akord, VpUnci Ooíť 
ta Vtdui. KtfffíUalvd roichodnuEl duhiké. Zi^^ra^ wmbI Uid«. 
Y^iUnri VH Vlclai, TypiaíCijfro Msnafplda a vykonnotmí pntmn [ioiidíf ů kíin- 
ibftxmf byly priiAtr4u]kí^ k vv^iUkVin pftkuiiAm op<>v?UÍaL 
mhí této véc faJckml>H<^ byU ítraceiift, pAkli by kc mu niv 
podjiHlo niiDO ťxchy iío>7ch pmirtKdka nabíti, nobo kdyby liiiť bodU Obtt tuto jmeiiOTuií «poÍMicí ^^ &MpUiUl a»i4é|f odftvai 
ntejch: po hrdtk^iii Uťbu (Iťjftlm r*il|Kini [I^^wplllft b>Jtífť. Kli 
ve Uiií» v Iť přiřia^ zochovAlo. u (om l»udli ulc ¥)^rftfDTáiiOL 
VjrprAVovíili jurni; jtl. kti;r«k marhv/ SpiociU v fdH r. li 
^M do DuJiií ťa]c« « linr; Q^^i^tt-r^ch ij-xli-^dků ttu dumodiL iH\^\ 
ten! niAlcI uménf vAl«^i^ťhébo Tytjktl! bu, io Dcnde^ 
pNmo uu ^iiji^ko tiQk\ J«11ko£ bv hj\ it«jij4i£ xvfi^ll, bhI iIAkIoJ: 
uíci kroiuv p]ul:oniUE& ubonuauu patrnou Uuú j«Tili « 
vlOIU'1 iiiarkfJLbé i AxiSpadiu tc ^«<ri*uf lúlkr iiueImU Ii>I 
bi^iin. Aid goieral ípoaůlok}- [lucUiUiel x u^ iluly JAk<j Bui|nB3r] 
Tff>»liipovaK JCD ti^jvjftii opntniů uLaic fc prtflev^i v úzcjsii 
^Ho^ byti^m iwviii M lUAditi. l^oto opevoir dohjcy Oi>|H*it1iahn afci 
můiiloTal uim Hockr t^-^í vii«c»bf, xťJdL) sasc loďkový movt 
IXjn ix Jal ao odlud po^orovAti iiq>f11cle, jmif ao [hjIuíjI pí 
u Vonuflii, očvkúvaje boluidakon a aogUdKfu ]}í^tŘ, ^ImU 
<}h^vnl, iíi I7 í)ilj»ňreí i>ú/dyi moUli nJii vfcc jfíily i ládat 
|'kof^la ALbivciita xa putulu^*! avatini hvoUI lylif itvi^ dftrlojnlk] 
k porada, 00 by «(& íU\k mi^lo paitiďtaio»ti. T této vÁ^ítot ponÁi 
Oiiporufotitu iiojdřívo uávrli, aby oapadvaiy bv|j abmy, kCcrí 01 
pflrcOui tdfmou cm pomoc, ale Eamftnui* JoUkoí iiet>y1i> 
iijdi ;(práv, kudy lyto »f)ury pulálmou. (JniJoviiiy li<ily itáTrii] 
jlúé^ Jedni hdjiU náhlvd. Aby nejdilnc dobrt byl Bůckancl 
jluj ulu odvůílivi-JHÍ odjiorou^dU uby v nppfaiyíc^im^ xAiUtci 
byla «iJaá pocádka a ostAtnf annAda abv ryirhlA at Ilddcll 
Kdyby ncpHtul w la dmi pusiU, mneel by uká lAsiavltJ 
poiáilku VIJ VurtuHtt a tok by luulili uiJU uutu, jak ni! tmdáili pl 
váhu. SpIuolA ncrroxhodl md uai pro jodcD ajil pro druhy pl 
^*D}br/ avolal L>oxdi^Ji ilnOiou vAk^ima poradu, v nfi ac tMI 
pTohlátiUa proti útokti nn IkidcIbcrrK, pouOvadÁ není z éeho il 
ibvíLli iiiont, uby rtv arinjidd ilo^alft pFca Nekuř a pouívadi 
bylo ncbc/pccno podaiku toho ao oilváíití, iwbid íomt bivppfnfrJ 
apráv. JAk^-m ^m^rrai Uhne pomocaf sbor hohmdakf. N*dodkj 
toho goafcál rMliodl m pru útok uu Raiihanach, MÍ «loíII pol 
ofmu narůůUcu Cordovon podH«IÍT nin 1800 miiiá, aá« a o«tai i*i« 1A» *j lltfm^ Ia auena dd ťtlMiiuilu, 89 Efojtkcv očnká^l v ()])pfluhoi]n^ ptfdiml lloloutrauů, Cardova 
dl ňfcol fttj UcT. DťsiiArí, jcltkoi obyvdlolé v Badknrdchu 
TiiaJ] se brao v^eho i>il]io[ii, což takó Kaubdtf JoAl^ láhoit duti jhi ^n^^ 
hnukéni odporu učiiúiL*! 

Héyi 4a 0|rpvii}]ci:tiii áolU vpriito, le pomocné ^^ojftko Uniti 
pod poriitcCTlii Jiiidtíchrni x Oninla h M«lmDii iloTn/ilo a H|Hi|anf 
«^t)c«iu Unie v^likdÁTá, mťl ?e provedli pimí dAttíi, za ktcn^ui 
|fttlaoa rodiodl w Splui^^A, ř.ti lín jTrtnrr Oi-uiiiJLk«>lio ttn imdioctit 
|«ltf ttiktL ^Qslailr t«dy v (}i>^uii}id[ii6 piti^udku, iiontoupil k ('atJit- 
aŮB vojakurii k Molinnti, phvi ní^jí ic pEvbrndil. Ale lotm ifo tok 
lUdo, pa4ll ni tt^ etincli, 11I7 utii>Htd /^iťm OppoiilEelnin 0a nc- 
hmcbU. lAk le co »c}ápL'dii>^ji án iiiť-iUi toho be uLi^rniíl. Prloc 
I Oraolu pte|imiil m boiUnu rtinly pod tTnuuvL-rn přťa Muluin 
tuokl se trdy tiu/j^ \i.i lttv]iÁ}^iJ KpikjJU cf vojiikcni Unie. Prlv«cLt ^iň» 
i«k»a afl $li» Ijolnadflkycb jCř,d<A a Uf.Hj tmllaniiekydí miak^tŤTŮ, 
jfíM i Jedrn ptiik v Anglii lujnlý |Hid Vrreiu, ktťi'j£ rflal a»1 
»JW lUUM, uilkulív Spji&^1(^ nu :H)00 ijiuM jrj panlL*^') 

Dm 12- Hjnti vt\tárív\ Splni^la x Alt/cle vprdvii^ řc ne na u^ 
t4kkn ótfjcrili DcpMtoZé; jollkož se ulá^al útoka iia loto fn4f1«, 
pDiftill ^u přťáriTto Am iia ponioc v t^lc 11.00i> niiiM voJAkn, 
Siffílel sliuleriiť Uhl sdUí / Víjnusii a culou hvou mocí. líik ía 
■m^y JedttA k dxubj v«lice vs puhliiUo. Vnrí ac^ Hs lujukriibi^ 
lAflicpnchu IiueUji] iuarky;;o vylikatí Jt ClppruhdEuii, n\^ puk iiirsnio 
loio obudilt ak ia4a^r C(TntL> «c iK^dAtil, joJikojt Spinoh ifaijjaI 
tik ňiAré postaivmif. /<í sI TTkniktnh<^ ani Drd A víro viti im ii^j luiet- 
W a jvu na nqiatrDÓ árttlk^- pr^dtifcli iisúU se obmcdI.***j Dn« 
15> řQtta o^ji Tojuko aitilo se do sv-ého dHváJAfbo loienfL 

Zdo tf Splnol.i dozviMél, ír nupMc^^lť piuliilkli úU\k ivi uk^aId 
Klrtlibvrg lilteku Sijumixru le£íc£> Ale ň^ hyh oiitnicoi. Xn t» 17- 
IW vmHc ftbooii, který mu hy\ z yiand&r na íádosf Jeho vjíd^n « *^A« 1«T« •ITattiití- I. tlum EurorWQTD- — Ilon* UmltA, — 11i<^ 90 na pOTQor; i spoJN se f>Q> úboren Umio, jvnk UU} 3000 naift 
,Av> cboty a 800 JqeiIcA. do« 23. rf>D4 nabjl opét xnafoé prtralij 
]it-přft4;1ouL Vřen rn r^Jtk nuidráiil m ph*ilcc ř-id:i^h<) tMOki 
ptMmku, nccht^^tf uiIvHiÍué mu Koiwnlaiitont, aut iia V^noe, nal 
iiA FruikoBtlul, Jodnon vadUft bUzlcá zim*, podnilié obtííad c«stj, 
Ka ktvrýmíi pf-fi^liiAiTii [Khlnlk luuiu iilál m bfli |iKIU M*l)tf9C|tf* 
řným. Ale neditfgc fdaliitl ovaniiýni, roxliodl w ojuuioťat mJfttA 
ra vvfnií /jLdy IdEÍcf, n^jv^t^o nc|ULinii n nudými potddluiiil bá* 
Jouá. filk^ 8l (uk iiHMAdiiil 8pojcu( svA t Lni^viDbunhein, Chlřjc se 
£s Ifm účelem vyplavit intíú I/uizWrku, iTédél, že tábne Um 
tftké vojikrt Unie^ iihy KŮiii^^r jt*lio ]iN<k»>:Elu, kd>by sivrid m MM 

opnTiovAikt iohot*i iiií?^Ui pokiifiítL iáítto ledy do l.iuubrrkii 1ÍU 
»ga djiť 4. ]Iriii>pndii do Alijick, Aby iitknJ ncpf Jldc t poli otcvhaéflL 

1 tcntoknllc m;ti-krab£ x AuÉpftchu vyhuul «e liiK4 ■ juise iBtoH- 
pil, SpíuulA pak HVůrU úkol, jvji sáiu cktčl <1Hvť |iroTéflli. Dii»- 
Rori Mťxiovi ů přídůTlv niu uiulý shíir vojnkík iy[iwivil ^] jwotí 
míttťtiii pH trcr NnhiT > u pi?hoH Uiinailtck^ho- l>l«9a Mi^xU 
bťhom mi^sfťc listopadu úhot ívůj / ví-tif £á«tl proi^l; Jtitn^ 
iiiraiu ^:t druhým poddfLvalu hs po iLd^m nebo kmi^fui odfonL 
Murkrttbě jí .VitApuťlíii Mťxiuti iivpť^kixe] : obivAJc rt totíř, ±t 
\iy ya^nktí jcbu iiKihlo uEr|ii>U purAiku^ iinciitn^ n^. dfral klc«Aní 

i(H> jeduobt) mfida z4 dritbjm. Tu cui dne 20, Uř^}pAll1l áoi\ií i^rÁn 
o blKf- DA Itílť^ Híil-c, coí Visj&ko Apanílíiké pa^dravllu mLosmynd 
nhnl^ kde/U) kuí/atii Uqí« byli lim, jjík sartio m.^Uiiii bu ronunf, 
TcLici: xikTJiiouct^iií. Vc^llicl jtijich iD^ukrobi- 1 ADtpAcbu počlnil ti 
ndtitd Jciiili^ i^/koslHvi^ji noíTi di>pn9<iii1. 

Jolihoě J^panťrló pro DastávjtiJcf zimu litc r^hi'[lnť'Jio n«fOil- 
nlkall. pHhá/cly ae Jen ma]^ finivátky, pH toul to)^1:u VúIí otij* 
ři^jié vůUf Klrátf utqiúlu. Nfjťítvdlu^jH rinn roMu^mn mu v Alt- 
hofii. m0J od VonQ»i] Mícínt, kde «ť SpanůlA^ii pod^Hlo posidln 
tcuai^jňl nxt -1<H> iiin^A pť^r.bnty n pmporcc J'Kdy plvrod nalili a la- 
jiD^ti, TtfQt^krátc buibft bylA tim víUi. Jclikoj x lili^kúbn Vomaa 
oblfiiTnýra pomoc nebTla poskytauiA. ^ponCIé nedoved}! «l vitu* 
loat lulo jluak Ty^vfUHÍ, wň\ im vAdc^kvA Uulť ur^bli^ll Vonná 
0]iujíiitl. jdikoJt ni^iteaAin iw!Ax«řoTnli a JvlUtoí se ubďv&li ie by 
jích dn m&tu TÍrc nqHiailIl, Pmvda JwtI, te infáCané bytí vilky 1 

4 fil ^1l n ie M jiřáli. Aby liyli pfAtvI fívfth £|i]oáti^ni, al« zrAduých 
ximy^ ii«kovAli. Jen plultomlk Obentmut ncpoíbTl myali, cúx 
on^dffl nt^ktfriTiul ^faMinytni pAtkaniL Aby koHjitll ^& /em^ do* 
bjté, lutasjvi! SpSoola úuaufuf koinlsL )ii bylo kMitrlbncv roz< 
trtioTnl) II vybírali, J^lI: bť^oblmhií krtiuíHi' [íH tom »i poífiiAln, vy- 
svitá 1 Tyzaibf SpiuiúlŮT ic vil-l^f t~:/iií vc^juku JRJlcb vjílri^ov/lna 
bjrU i» utr»iy Qcpfítdc.*) ZótotcA koujby irf-fpravy k se^flfnif 
T«itÚEa« Uk 1« MrnuA cf^ahkA, Juh sti nAtUla^ iDotUa mfti it Jura 
k diqw«±ci 36.UH> muiů. 

Tott dobou, kdy vúJk^ rpOsobcra vvlí£tínjni tiyk vurtíiiifl k linii 
{ÍB dáLe v^:' xhoubu |ii^iiiilií],'i, chmc^vt^ ji^]Í iivjL^orali otJi^kr], 
míjMl ae qmlkii b ínJ^kvAbůtom pHdrŽuviLtl a j&k b; se vQbťe 
imti rosioudiau ueb«jEpeJcusWi mvU opatřili, Jii vkoluo^C, že lAto 
OtáJtlin di*sla)n ho »a d^mif poKid«k ji ím hýlu uviiíovíSnn, svřdcf, 
íc ponUka nu Rílr J!í'řv uiijnH v í\*rluKJi uybr/ i v Niiiidcb i^pA- 
w)l>iU di>jcni rwhadtijfcf a £c i£Ht^M vyp(navn»( sti-uiy fakké 
luloupík rnůluoiyeliio^lL Katolkl utílí biiiyfilenf fAko^ébo tfnt /pď 
tphui, že tte MiaiJti jeduolUvé člcuy Unie bud pobrAvkaiui iniiva- 
Hd ^nbo phU('1í<kýmí ^Im-y xííckntí. i čuiiiií ku jim iUj>lido iiiv/I 
MmfDiI proicítsDtj TydiitiiéHo *po)ciíco v Ijmtkrnbťtt Lvidvťkovi 
Bewea-Dsnufil^Tském. Khíža irnto, Jp.ii£ « Unlf Dikd>- h(í iitsqin]- 
Hí, iMy pfíklrid idi-_v(Hi »vt?ho lAiilkmbútt? M^Luricu 1]i.'fibbu-Ivji£oI- 
ikčhp acuáadi-^doi ol, oivédťovuj -tyznpatie sté k TťrdinAniiavl hnv^. 
jftkinU' lenila liyl nii trAii nt^iiirrkj piivýAím a prinpi>l nutuúlu k luiuu. 
ie kiuliH tíoikf pťcfital se hrojiiti spolku « cís^ifoin iLxe siičajimn 
•e poT»d v Mdblbaii&fťh, kdo se pUínl k I-iff/í k^ifjíllť.kř, A>iy 
k ^idlkn loiímtu j^ůilu upmvU. vydal ae Ludvík v £ju« ]^ld<2í> 
4a Dráídláa ji p^k do Mobuf« u rttzíi uk cevtu Lloroeuméui i^iE^ři 
kvr^Hrm &ukyin n nlmiuin rÍNnfwkon, ktt^^^^, v MíLblb^iu^riJi do- 
faUAiio. Soui^ci jebg ^Indi mu proto trpk4 vyťitkj. 'ilo Liiilvík 
«Aifrftl |e od|>ovMf. lo mu ^i>£f o mfr t NiViucfťh, kror?^ ni^chmi 
obétPTftti rtíiúáa^ú nvk^likix ljdf.**> Atu ittyKpíůu clitel id Lv.k :£Í- ÍJM 


n *kBtÍ pHM& diařovn, uby Te «poni, ktcrr m^l i lAntitnbí 

Po vfléGitvf dupote lud ralcknUtcm jeM ritntji t 
iTi1oi]\'Jnf kafiAt l^itíc »1 pohnal, jctikoĚ 1'rmtiiuiid tiáni j«j k lom 
\jx\ti,\^ HtUqe )*g, níi> kiiXínU ovl blckjnbviv oilnútil 3 aby Ji 
«1fbll odpitítiViii, kdvbf tpolku fi itÚD M rzdiklL I>ad*ft vy 
pMnf ctsu^ovii A vydal Be ihi VvniiMi, kde wlh&l wi s kiilíHo 
Vtrtemberhk<in a [n^rkntbíteiu f AaipAcku, MiHáe u Ja phflula 
uby EW k cÍHaH pHvIiLuU 11 fikkniběta dfln iir[iad|HiT0VAU. *) K4; 
byl iic^ji-ii kiiLj^aLúiii Viňn^ njbrx i fnlckrabtU mlpOKl^iil noMi 
bylo by ei; sulo br^y dntitxbiUf, nic k tomu nobyj tEDOcatai 
o|mk Ludvik (rroljI^U, £e cfsnť iii>pK*0tJui0 ua toin_ ^iby ifo 
l«1iO, 0^ byJ jiHiiruven* u>brÉ H* chce mttl cibntdu za ^koUu ui 
liiŤuon. & l.fmtG uTuuLTuuym iiuhfdimtfii], kUrryn m lofikn kuLÍal 
Uaíft alu uo Iflké rdJckrabi'lÍ |iu»k>iuouti ui<tla bc^/iLt-čii^^Kt, 
utchli^ll *í; íp^kfli^^i- Jíikkoli /ří/iuiť ríic Ní-meckí brln n 
t«čiié, pK^ilci^ fiJ pnsutJ sU^biD řiMkyiii ji^o VÉCCÍ7 ftjnfry » dV 
rabt.'^pťcui^o drř«ni umé- koiiata U&ie iiei>ov«£ovftU tedy 
TnD>n6, h\ hy ku niobiu H^iuirtili ují útvmi íultkrM^ic a ^am 
Liviliy Liidvik^vy. Chtěli jvn it vojikcni avytn iiukojsé m; dJi&' 
kilyí by ^iilnoln jí IwJa^ ustii piitnl ; knniii^ tobn dlhov-iH i^HMa 
e«, dby íakkrnbi> v^nl io komny <c&ké h so ktooi xtsmi m 
koJiL**í Podilvnjíť-i* HodHchovl správu o lonito vyj^JuAvnuf, 
um, uby ai* vkiIíi! kurujiy i^ké* jvlikůiE — jiik la ío ařli — 
jiít( uk Fnkko proti dáUfm útokům. Ladvík n-'T«tuj« cUnri, 1 
pOfllAnf jrbo «(* nJvdnrHin, rju^U, nby h]M\ Tnll Alnj^fi jitsto£n0 
heblabill iittu í^ by j>m] 4]o mC^t tlj^kvcb it jo vyzníti, aly 
^ku VYí*i<iii|ilh a ili-Hť pHspřvky řasUvUa, kučcí jim mtí 
IiílUiuuU úptui^ uiitruilí-iil n oinTnboxfriif ud Libyt<iv£iif vnjitkA, C 
vyhovůl tiřto mdů u dal pKÍd do XoriiQbaka, Ulnm a áu^flbttrkuJ •^ Unkh tIL trvk- 


ik^bf* ÚL ^ |in>f. l«W^ ' TnalUL TlteA Gfrihcbori ^ prat. UL »k ***) Su, «t vch. LuJtik F«nlia«Dioii ilil SI, pra. lON^ T^ kto 
03 I Hi.itnaí fnlcki totiTo dflWii mfoi^nf kc m^Jilo, o<lvAlné 2I- 

liD^ n Aoufjtlé obavy lak Mca nibu h1 po^^li^valy. Jiidcii z ptált<1 
l^ckndM^ QftnU»Taj, aby airaufl u«Wz]M>ctTiiíLi\j ůiIUitlLtué txiIo- 

■ Sfdltola htl tnktFKlcR v}-ptjii7ii; Din^ku m^lo «c i^Hrnbiiviiti, a1>t 
poertitTlIo do pote vnj^^bo .^10— ^.(K.M.1 iiiuíb eLtiié a pro íipolíik Iviitri 
méU t>f|i Uké :ií£h^ni Itraalfcorako< Itnukívlcko a Jiuá knriatit, 

tHaT|4tot!iIri iwilo bvl píL^M^édCcn. Ér iK-ji-ii IcurIiH Sruky n kiiíic 
ItaiurvJ;; liudou ilfniiiNuii, nby uvloupili, nybní ic TJniv Itiidu s to. 
^bj M xnuicnilA vtrdi Icrajin pH Dunrtji od ňi-^mi «ž k VfdnJ 
a atry rbwhr n' ifť-ml jirlio /a^iuilíla. *i VH-itna Gimdnjck lidi v^h 

lilia ro/^indniitf. Tnjuy ťit<]u l'k*AHú|i liyl ji'^tč ph^ň xiikIůeiíiii |iH- 
pM ciMhik>-dL nii^fit/ini H>4kviii ptuftvédťt^i, ac tato £ [húo vj- 

Itlúvpt Jrjifi^ v^^tf <kbAvy cbfíval falclzj kiuidéí piui t (^rfinti, 
TfliViit úíťdJník. jciiiK liAal pADii i^vi^mil^ £ti imlitr nc npcili^Lkali Mil 
u i^nli, aM nft obpatcUtTo falcké.") Jak bv byly obav; raitA 
Uc&Tdi Iffirré ^-/ruKtJy, kdyby byly slyStíU. íi\ jak ptlroteué 
a jUtó T« Vídni tíi^ísIví pov.iíovrtli jl yjk sť tmu již urníovalo. 

Ikttfnk Hř vfl^tLvf rc^hJt v S^iii(^(i-li nHjn a kt^Tiik hii ii£ [icibrůíky 
pniMUcIj, te itatky duchoTcn&kí budou foro drkcT oasrpřl porado- 
viny, Ic Tfře ItttoUck^ ajedni se pt^cbod a ít- knfíata řfft^ií budou 
BUcmL aby ctsaíl dou Hft»kou rujfraTÍji. K liLko\úuiuto vili v pří- 
MIdi Mťcb TytTTiltj umořováno, alť nťbylo Uo doaužLi^o přťi ví- 
téJ34Tl TUljbu tuul OuiinkL^iri il [lYivt iiúsíliiiclvf VaJdfileÍtii>vii ; vfdtrAAtf 
latplfci — ui: >tAcjifci ^ víaV ni<nuín^ jti tt^hiUl byli tc^bo pfo- 
rríd^mrf, íí^ vífdici l/u prnn^stL Na ji^íilflť, jpjí Viiíío VfrTrm- 
. hcnkj TyiUI ke dvoni d^ottlc^Ut fcči, Vtcr6 v« Vfdni alyáel. 

I — TiBitt. FVnlInud ífortubenk^ a Clinilrfm ňň, fli, kdu 1011 - 

H TlBíM. rDTdlrund 6K!Wbqmk]hA yj- Irrfím T«wr 

H *) UuBsrblPa nud IWliirLlBff. ck dfjit lYalfUTtlvEJ ťriťdjjnb m li-]fí<Ei. 

I Ti&ltoO IT^T. ivJna l^itlr Hokh, dTuml knlhomL CulL CamiTiriuu. 

I " 

k **) Makli. dv. hníltuvitt, CuUtrcLto CAanii>nrÍ40in 1^ i GrCiiiiJ Sulmtu^I 
éL It^. IcdhA 1631. k 94 « ^ 
uCliillf jmEruV dojcQj; pfA]( fiBJnu i^uii, ta olc jhiéhd mahj 
TteUi vrtiDotLil w FrancU 4I0 udni^ má-li « vJlmbA n&Unuutl, 
Al»x Kv mohJf Atáti lirady e 4BUfťh Icrodrli. rixboiiaBU. 

Ml 7. ánooi.**) JU nuLlým pnftem lííAiUiflcb no nkijuilo, Jkk od 
iiénj bjly oliary. A£kt>TÍv iis »jvail po^vrtni bfli dCklklív^ t« 
ťlenuTé, dosuvltL se osobOť pfnk« jen ImSe ZTdbmckji jako 
uihru]ic4r fukkraMti « itiykollka ntiljLnii ralch|iiiL, maihrabr i A 
i[jtu:bu, kuijni Virtenibei-aky a mvhraljů B&de»ak>; kiiíBič tobo 
/jiAloiipaur liyly ;od tří rody knfiťcf n p£t néet tfi«kfck- Kdn 
uq>ml], i>]uUiuvuiÍAuobnvaii]I ^tíá ňtě£ajttú dirakíiní knloJftft,***) 
D ti, jcu£ su ib:<QivÍlÍ, hodlali příklad jejlcb ■Mrdovact 
Ql>u»tUÍ. NcT/o£ jií jirvnimi poradami eo iikůzfJo, jská )in>iiBsC 
iitToHIft med knúedmi dlcity Unie a luéetj Hs^kriuí. MtaU 
nlj&kí ai* oeti^jílfl, jo fiodlajl te H]>o]kii vyrstoupíli; udepNilot 
|itfep^vky a iwťUf^a ae píÍJ;tii k apuleúiym krnkAan ■iii> tita 
k spuld^uému mv^dČA^iif. f) Kdyí másta ad tak poříiuU, ksCcata 
ovfcm vylouaii je ^ iluJifck n»ltoduycIi purad n hauú a aobů M 
, UUiáActí. V sewiií ilutí 16. t^on), v Uťsi£ pHtoiniii byU bkCiAU 
Kweibtud&jr a V UttMnUorhky ti iiuirknibiita u Anfi|iMdni « Jtadmft, 
fitftlo ^ dckbodntiTi' a politice, jakL bj *c méU pi-ovid^. 1 lunv 
imiu, rodili faicknib^ri, nhj m xMa] knriiny čcricé a vyi^avti do tito,'") 
lU totifl 

o( diin ^ Sfliiidk. iL «rdL JCnii« Zwvfbmckf Hfdhchotl Kilrk^u ^^ lOt 
■í-l-f, 
***f Z litltD. T iBuíckovik^ llátblB Archivu r^hVŤOBfch. YjirlU. ir le « 
tIU; tútké vytíHnu to Ůliksha, r^UMvA « KI«wA, fnař4i p4ia $, 
btU, n>Avt« N»i<lliDkT, Ktdi-U?!). Eisliuiiea, VťnMHijburjf, fúiao^ Lk' 

Huk«1fie a Klwikfnrl, fJ^tAUtíti ttmn tě^mpa ta*tl Hbňmbvkm, \l 
V«nasu, Utílliionu a ^i^jm. 2m Slratbnrku ták^ tilkJo h nedoila 
Ala BiMo (uio arářllo outupoTibal ii^h c^mA aindilwn htillimruMoL 
l.ittiujiloifíiiA v Uouh KtÉuiBi ftrcb. « T DrUluttkAiu liti L«ltf«lt4rtt 

«0. i^n 


i. UnleL M. wdL» KnOe ZvviWmkf HiKVkboii ť*lckcaw t.U. ttíi. DĎ p9!fťUtTÍ. ahy Tiirilo cvaUi v>™vniínf. Jt-n tťhdj, kdjrl>y luit 
Unito kroky mthfl mfr /jrduáii. [tířla ;<o lalf-.k^ab^U ddJid puiuoc 
peskytuotiti A k ůíclu tomu Anglii^ Ilolntid a DAn^ko x^l pníficbonn 
piHftoc iiťo^/nf po^HiÍMfi, Mjirkmbv lEáctriiHkv opíraji^ »e lODiulo 
OfiMÍ<eiil, ^<^i\^v njÁhlcUu jťlio iiialirmjsluůiuii. jm^aUoval, uby Ufdv 
liro rteekj* i^Hjiíniy díJe /briýílu; nvbof jen tíiuro ^»ň-iiíbi'tii moliiy 
být) pviUi' iLíi-bJvdu jvhu Xíijiiij ]JE'oU-fUiulů a kui^ul jcUu xah(t/iKí- 
Unuf. *} Vňvtíi ji'ht> v^jih iK^fíirl H 0NlAru1<:Ti kTiíínl TionhlnDU 
a Uk jll |iHflfb<> liiitf M^im^ii hsl d^aH, jdn^ sr nitj o/najiio- 
fftliN £« l'iik dicu iH>sulAhíkii^mu vvpravl;L"i ^^áiGVcú uaut^ávuo 
také ^yprailti |HM(la k Ludvíkovi, buifkrubt^U t)Hriu»UiillHkéinii, ohy 
JtprwtrcrtkoVEtJtiiii j<^lio xJťdliAiii) hylv iiruiiťií ac Sj)i]ioti>u ji ubv 
tak »o Qtbjlo fuu k \TjťdDÍ\-t^Dl,***j Dále ttalo «i: 1ak# dohodnutí, 
áby řdfit vojškiL iitdoígua byla aajlné úíGmi, jdLkoj^, v Doínf Falci 
avtiwbU M tlcť bítmati potřebuji »|i1ž4l Kuríirt ^-vký poittdáu 
byl » ]'řfíTiIuvu u cfiíařť: nU' Jim Jiří /pcřovjíl le vypravk piítiU 
ftfébo Ho ViLiiiř, pohnal (Jikkrabó ntiv^il^^ w koiiiuj ^tiHké, cítJtti 
■e ii«po4rob' a ia ntUoaC pn>altl nobudo.f^ 

Unie jmIu;^''^ taktu vi^ tiui;'b]u svfc)i i>bnv /> ÚHpi^diA Antmí 
<l««ttk;cb, u<:<liiuc4kiirBla iířcctcr lAké Ali^pan Čústufnií k d^lAf 
véfcw íc pripravníJirt a br/Jji. ink ohlcji iinjcn nn domluvy rwl 
bkkycbt uybrí také ua rázafr uu|joEiiíuúiif bolujid^kého vjalancc 
Eredetioda. Jvui pHbyv do lldlbroiiu neclitčl o puvolnoati otrubo 
fljJwtLtt) I'MiťJuEK\ aby /jL|ilu(!i-i]o liylo ilvuj:ťi říniakyck lu^eilcb, 
^ ivmí BC tuoblQ jm na ttí£i siAvy poifUti, jclík<^ mřala FÍSaká 
ncdii^i^t riřftu tíw pHspÍTii — v klíTímífA pniyKlii ftirasburk díl* 
tmbC nr pn>liUíiiJ. Fiujuictí Uuiu b>ty veUcu lOzorr^iiy; jedni>t- ■*) Tteitt. luf ťťTdinuidoTi IL T/lT- úuon I<ur [;dpav«if dtaMtn ■<■ 

***) Bi«> <t- Bfb, Mftn^rijiLl pra brtbAb^ Hnlřklbi jr fialman t pt^icIstTl k Lu- 
4i1kc^l DvwtAilulMaiii; dd. (.m února lasi, 

fi T«i. iL vth- Udíc kurůhu Sukfuiu [' (inora tgQI, lUnbU. Kurfltt í/ btoLý Hifi T,|T, Oubafe 10^1. tf) Mnich. tL arfh. Brcůiroac UnLi *^' ^"' lůui. M ■ liWro plukAu ti«byl idU n ft««i a£ aedsi mhi<t tjplautt. uk 
j(o imdu|i]atlcA třeli počfulo M J12 fm tH ivJlIony. KfíMié laho 
mi^ln Unu^ jdtt<> (iktit na dt^lcxf^thshut^i^ vilcčii) kciiijiiorijil a irt^lt* ■ 
nfbo TPllT<^k,*j JcllW plnkntuflc Obcntnm nocli^vl dtie cekati ^ 
kok\ pluhu Jobťi Milr/eii^, luria(l« rojahn Unie rojrcrrsaofit* Jftká 
tojttku čwkétnu q[i4ioVUa xůliubu. nebnito^ v £«4 f> |iuiili:« poMA- 
riao.**) <'ixf pf^mnci hrlo wIícl' ďpolfcbf a linie udiáct^b 9^ 
proto «> pii&iiť'uí u .Vniflu'. a Dolwjdu. 

O Iti^hnťlu Ic D&m 3!UJlmci jtp «tÍbA. kterak id dorraio br«*^ 
hi-Xí M^iiflfcliiav^ jakoí I 11 uávrliD. kívrjŘ Rródvrado v H<-lllin«iA| 
učiAJI, £e ndiodlA i^ b&jlAtč iihIou|iíií a xe ;« ccdy ocliotutt blc- 
^1 kriftčlL' jiorlporrivnil Takí pniic Muuric z Oruiie futčálkuRi ludu 
uju;ovul |>Ju1(i>i[jíkjt FitTikhfl, iúiy na ncpnuálřl do vj|al&Ív&id 
■ nu(|onyi?iD slibuje mu tnpravoDl žoldu***) }ak tn d^tbu upljtmlov 
tak \ do biidoiLCDFiAtL SUbťl ledy & iiíipoiui-iiutí o4 auvft tívav" 
rálních 4c Dou^doeliTsIo ; i hy]o (jPiroi^juo, iu Unk Uéá\» >« o^prvé 
za poiiiuc a (iTiittt^f^hováití ti Iiud^fka XUI,. nhy m hIaI ^odiriucem 
kvírbody Qvinvcké" n řddčnf ciinřv ilélv pokojnů »» ncdfiftl; a t&fl 
ntkhj^A Kn 11 nkTi o TiOOn miiíA ^i^ntv^ho rejska n* Uk dloabo, ^ 
«ž bj kril AiigUcb> i1uhUlIim:-uuu iwmuc poHkyU.tJ ÍL Nci-U pojcdoiuiť o íádutdi. jokmi Univ po^bIa králi Jaku- 
bovi, mittůno uv^pbed ^'^áhú fyrivi o tom, klťntk ae krJi cbovAl 
po hitví HA fíílí Hoř*, 
to.fln. ■i Muldk il. (irch- Kníí*- f^ivilimrký ííedHehoi* ' rT ISSl- »«A «L uub' í.fbinItHr H(bOalHn|i|T) lILdjj. l«>t> — Miiirh. tt. u<h, Pmiolr **, Unlch it. ^h. KiU;or 1 tíniDD Kvlofl firloil Lil. bteia l«l- 

ti Tutf L Um> Of^villDÍDi lUTflm dne ^^ Kil- l*iU, Hh; 0«»rilní 
fluore pft»liiHakTil4FTMroRnk'1io, thj rpAOMftí itko ,t1d1ci Ul>r^ m ZprivA o porAicfí teta drhsiJLtn ac áa Lnndynn ňno 2^. ILfto* >«» 
padti. >!« pr<k»Um »? jf niilli) víHlo, jvtlUio^ nebyla iwlvntvnA od 
Mob fiKui^ EÚčMtu^^ch. Ali^ kfljTĚ pak mnoiily «e irprívy *> :]i>vycU 
nvieli Jcboi^ch a nlhflo vfco o porA/ct.^ poclijbovatt lu-molil, ua 
Jiilnihii účinkoTftlo u> qiAiiobcm 7di'cujicfm, ax hu^xa tisůtnu ulevil 
problAíi^íiD, hí poráílai t.iitrt jií dl'>iiho oťck:lvnl rrinc Karel 
OiIiUt m Aploé bolesli stoJF, uizsvK'1 i^o |iii ilvn ctiil re i^t6 Ug- 
ítamxé « necbiél b nik^m obcovali, •» V j>roabci konoíné JoSťl i'*" 
Ibt od ConwnyOj v nímž poflnna rj^rdvn o iidAlD»t<'!ťh v Pnw<* pi) 
liiU* n o úleku Bťíltícbnvi^. Rcdřich silm upvzoI ^i E.ii juícL řiliy 
bjl podal n**^^ o ud^ostoch T zcnifck karuDv éeeké, ale strýc 
» 2áalU|>ca Joho kutžť Í«^vroIbrui;hý puhIh] ^ Huldulberku taktél o po- 
ráicG qirňTv do Loudyna |iHp<)jÍv k tií úMkVixd nnikumviiutf, abj 
král rieml m^inymi pro^fh^dk)' riílé ivího podporoval, a slcapoů 
2&XI00 íibrr idu |iosky1l n. ?:ArovEiA aby 8i^ icai^arll) ii kT.'t](i DAiiski^ho, 
aby Icnto a fetajem DolnosaakjTD a e Gausou jno líednclia uieCc 
ao iiebopU.**) 

idikal v IKté CoQvnyov^, kleT$ Dejnpfňe hIj^Juoii dobou doAd* 
porá&a Tclmí smttlnýtiií biuTHmi byla vvUccna, proKvbuý litft kuf- 
i«le ZwťlhnickAbo uchyl T.imtiikvjLtiT jcdnodn^i' iHiho^rn, jjik» 8(- 
|H«ud KlátnlO. tvjhti bylo nati ji^ dne 1^. pitisiDcc od královského ■""> 
«tknrtAf« VTiUjaroM oitpovMéoo. Tajt^mufk nd^lovůj knížeti ZvcU 
brackémit, Řc krAl se ndhodlnl vyp*jřlli mí ao^í^XP IÍÍht, íěo puAk 
dn Strntmrku po1riTl)UŮ &iiiť^ky„ že k Unii vypraví vyKlauco irého 
rytíto Mortoni h iv tito pomoc Katiť-jrpcíf-***) Osfjifnř hfuIíjc, ío 
Mt ihoetf Wí poKnvjírhifbii nvéhu vbiíu^liu JvdiiiuJ, mu^ch vzrůb^l 
Uiteiit ktvrf ci uť-bolik dnt po:rd^ji zaxUl Uiúi. Nebylo t ném 
žJdaVcb TÝfícck aaí porlnbnj^rb po^njlmrkL iijuipnk ilaktili rhrátll 
knlibitA /a \Hwivatiu( jujkh vyUvalOdt a zvíatoval Lluil» íc tvolai 
parlm&enl, aby n «d nebo vymohl potřebn^cb prosifťdků, kdyby 
vilka byln tiísilj. Žp in^ sicii jť^^^ buili' Mnaiíti, uliy spor klidným 
x|Aftohen iikMl, ale tfni nf^chaf jnoti kuí^Atn júti, ic vtikery *4 Csdiatr, Th* í^iulÍuIi uUfitMte t 387. 

**> Malrfa. >L ivdL, KnfU Zvdbnickf A^h&covl r Dutifnii i^U. prcL lOW. 
***) Moklk «!. Wh. ^ilIÍHni )mfi'1i ZmibrvrkÉmu T£ns. pm. ieM> 
OtaAtfti M|i^ <«i«b* fiPi H i* DU ir T ^a jt^bu «tiAhy ^ťUli budou h hiLjvnf Fakc % h niIrAÍenf i^tofnftft 
ic juii jméuf ULj hrvti uelmile {jB lom ietHCI. E ú£«lii loma 
posyiá ukí Unii po rytíři Míirtoaa»l tOO.OOÍi >l*) Jakib 
s |)(>]ji(>c( UmUi ni^^jíl, ^HU ú^ uby xprbvvn byl ii tom v/Hlanee 
íi>íiíicl«kj, by xvi-íiti Cťlf srrt, ic dříTictví txydx vnukA liodlá bri 
Jití.*') SAm Achdc 1 Donfna hjl phwvi^dínn, í« «m^l«ur Jn)£u- 
iKiro «e leméDlb 1 dfl^ ^ lUul^jL ie kráj »e Tynft£usíf« Hbnr KrI 
stiflii IV. Dánovy uxAvK'1 ^p^>l(^k k fnlckrvlir^l^ni a uhj iiťlnl) novou 

*•*• půjřkH rrfi-OOij liliLT,**") Knucum roku jťJnAno ^kuUíčn^ v Au^lH 
n vypriTirní vy^litrif-^^ do Kndané, Ic £<^muJí u^tutiovt-n rytíř An- 
fclťutber- JAkub, ucplY^láv^vr nu lura, poslat iio^tkcm pítítAo 

"** rcikii EvW&tní ILity df> Širfl3hiiikt». Ulmo * S'orimlifTka. Dnponifnajf* 
jkh, íiliT M^ tTiiio |it-vm" pridiírli; píiijifbl tnkó kiilíKť SavojskŮlu*. 
Tupuliliku BrnAUknu n kiiíMc! Bmnňického xn ]iodpoixivi:ai fslc- 
hritbi^tc^t) Podobalo si\ Jnku by »<« v uiVin bjla vj^nliita ncobji^«JQá 
borlivo^f. n«boC zefí fivéiua d^lal naduji, ic m\i po^c z Anglie na 
pomoc anufrdii, Hlf.-s]íiiA vyjUHl tv \yhn\jťvluim vvsliLitctíiii n iIvuta 
jc^hu pov(*r\mjii^ Iív. hoilu pcidpnrovnt fakkrnliíMo 2(X0(X> mitži. 
A tlnUo^n^ tAk6 svoIaI t kdnn tAToÍiiou rudu, ]cnJ( mV^k pndnti 
z^rrávn i> po^dtii^ch pHpravácii. ftJ 

Zv iUbů těchto ai>1u^n ptedcTitm je& »1ib vtrtny TpUnlMor- 
tnuT jfGJiř. přibyv du Ik-ilbn^rtu ndi-v^dni t.um HTruuiky nn A0.4JCX) 
liber r Ětra«1jiirku ftpbitbýcU- Z této cnoiy ti^tnnrrťiain IMinji lui I "í T«fti*i J«kbh Vnii H^ft, proi ifliío. Jilmb <lil>il ďpmptofrr Ic rtrAvt 
In loc tul pit tvy? 4la defvun qii« ďliiTMrinn vu dÍTtrnion p«ur r^ 
cfiDTTVT n cKtniuniT lji pí}'* putrimfinSuu [ln nfH piAliUi vpbiu. 

*'l AiígL rt. akIi. Lord Uighy Attacílo |iL>f1aQart, 

*"i UjkJfJx. «t. Mth- Aoh^ « riMLlDJk IcnileU Zvcibmdifma IV^O, pn>L IIH^ 

- Tímtófc AoUc 1 Doflinn iftmil **-.^^'- 'f^, 

ti Hrikb- iL vdi, J«kub lolutfiiu UoIií dd, (V) l«du 1£9T. — Mnfdi<1 
úvftfíit kaíbtrvpi. (;<rlt, CiUiitnkr. J^kub knliuli Bťilííiliv*^ Olilřirliun Drun-J 
ftriťWmu Aiia^ U<<1nii 16*1, I ff ) Unick, tt. Arch. JUhic i Donftu tUulú t^flari 


— Tiuii- IWL Hkt^ J^rhium Arrwtirnl, naricnMtl Bnuiibnnkťtnii Q~raVTs;|" 
' AiifL 'i. urtZi, ItolKE* Xiiuirvp CtflvbOQOtJ l^U^ LhIdk ItH, 99 

fJsU. Mt^on jsa uvftÁii vť valné hmmiulí Unie, opakoval, k í«nn "iJ^ 
M byl krdJ íebo pf&eniQ^ znvAzovAl. ío JiJEub paiuatuj« sico na 
j^rdiiini mfrii, ulu te tňUm [chco UdII v hájvai Fali^u kií váhali 
fU na OHiH « im puvmiiť fi<Mlf»$rďiti u že k tcnixii koiirl iak6 
ptriaiDC^ BTvIfl],'*! Ft*:^ Mort<»n-^vji ju^i inkil k romiL pHftp<^li. ie 
(TiIb xaflc Ae vzmijílln s. ui^rn tla vyjijdnflváiif s cfs&řani pamatO' 
Tila, njbrí ív kní/nia, jak jimo jl^ vypraTovali, laioiu dnft si 
nioliti A VA pf-f^iuoEL iMUfhii odpum h duvou fiídoítti trn Jhkutm 
10 olinttilL V pKplHí «v6m tvrdilL h-- %-ujKkn jejich scvi-klo hp nn 
fQOO mufů; L poíddovnii ml kriílc, nbj br^ pmdlcDl odťalat dďUfcIi 
lOuOOO Uber a pak aliy Jlui mt^i^l^n^ luli^iK sumu pnskytoval ; kromi^ 
Mio m^J <lo ^tyt tted^l po8líili do Falce 6000 niuAů péchuly u 
lOni j«7ilcú, mři konat pHprnvy k rjrEtTOjení urmáíív 2(1.<MX> mnífl 
■ bU ve koit«£]ii> n ťmndť, Dmi^ku, Itrungvicka u jtnjcli hiifjnt 
pHfinEt o p^porovAnf falckiahétc *") 

Kdyby byl Jakun ťlitť^l i^utí svtViiti poakytnoiifi ^ddontF pornoc. 
tyl by byl mU lou dobou doaUiek pro>tředkfi po moj. Dno 9, ^"^ 
liDATrt K«ái?l tiLT pRrktni^nt, n hyl od králo pn^^^ravt^u zabajovACÍ 
htí v tom smy«lu» £e falcknb^ri hadlá vidy jeňtt} amfruýra jv- 
k d^dli^^ /t?rrLrn> fT^^tpofDocf, ale íc ryjeditáráitl totf> 

podpOfOKuli pKijiťřeiiyiii ikojiiDliii a že l«dy od pnilntrirtihi 
fttMcijc potřťboé pení/ť, Pflr|nnn*nt vysl^címuv zprávu tuto. po- 
mlil Ifrilt o m^nlik dni poydrji 5ni'i.a¥l }\h. it osví.ifll aírnvrfi. 
te pro lacbováuí Fulco oiUiodtau ju k dálAiuj obéttMu.t) Král 
ledy mohl ^l«^Dd Unii iw^kytnc^uti podpora a vy/brojU 2^.000 
rtoJA, o nlcJúE MU X |>fi6liku roklí vulml mhivtln- Pikrlribnln Hr iJikt^ 
Ie král t^ tu nebudn odklridalj, neboC pan 7, DonfutL /\Ďdť], že 
král éal lujmmiti 60iX> muJŮ fcraivého vojiika, že koná přípravy ' Aůirt fl. v«It. Vort i-fcilfíofloirt V6o«a' '^'" 
**> Milnti «L irah. Cnpla propoiltlor^k Ic^tl AnflkE 4nť ůn, Ifttl. 

vrh- Kiiimkt t momalm o p<rftiiljirť{írh Cnift; t Anora HIT. — Mnídi. 

tt &Éeb. aL wcb. Adilc ■ Donítsa knitoll ZwDfbnirkteD leíW. Qn. in». 

P 100 1 jntf I2,00<i iiiq£ů; jUfo Jo. 1«^ ttíttaí menník Calffivt Ukoré 
/prÁvy & rtifkajcy tydnl, ium U*ut;jt ú^edlsfk uluiil vjíJand, »bx 
f Oinuk' |iřcmluvil k úf^ojteiil ilrou míst med Kolilcaocsn 
liui^clinii j>H Kyii« leifddi.*) Jft|ik*>at luUficU UiitknJiítí 
llrnou-KiueUk^iau* doniuíTa] se Cnlrert^ ie Moleal Jtho k lomu hex 
mviii;ijrí !(it ilonAluii-, ia uiřMUi t& hmňtífL w moci ryclilu opontlU b 
;■■ oiitiid Imdc Re looci labrůjiít |iIav1i« po Ityni^ ji \ak tÁjatharáhí 
^oj&ka ipuL^skíko. Pk&n byl tlnfcdv iyniii}ťu .1 fjtlcknibétl bylo ^ 
by h^v&lo irnJlBlé TjiriiiioíiMiii, kdyli? »ť bjly spluUjr vArcky luid^c^ H 
ktn^ ve mu nyní x Au^lic dělaly, Carletoa oexne&kal piroi^ti 
»új lUciil n ndil ^l- /árov4<li h princau 7 Otéiiíc-. po kterých ^ 
(XAláck ntukli) hy vúj»ka pomočilo do FUoo [^tAluinmi, xdnll |)to ^ 
Vdcru ft puk telikou sutoháxkon po 2ciui nebo x floUndn pi>iU« 
llýiia: ato Ltyl (olio nAhlrilii^ itc by FoJd nojlApo prospalo, kilyby 
íie ua áp&ndflké Ntzoxemi podnikl útok a tojskem v Au^tii nH' 

Přtufí tÉťCky *liliy, xTjediÉJÍvikif h abriíj^mí kráj Angl^ý tv>- 
Difnil pomod sknteřDť' pOHkyiunnti, nrrbor. (Ml^Jival w vidy >^t4 
unrtťji, '^^ »(-' 11^^ piNÍarf ttui£riiv[(i vyj«dui\iufiT] s Uitkvbwiiy cemf 
jDctA Avélio xncliovAtl, Tfmivu byl jeli oMtou« nby m4 mfimých jdio ^ 
riimt^rů it^m^ll^ Z» lou jiífiŽlnAu jhuJjiI k it^u hnun v^viHfy fl 
X IfiKkinshAinu i^ir EdttJLnU MltívriMk n d^l jej dĎtkliré imihhdo- 
noiiU; hitů |uik ^vlriJiTnfm li^rra ^inll mu vyéHky. I« w»voUJ 
k vyjiftiuíváuí ircl L'tm«u)ii jí Wl-«íuuu uiLvríouému a ict tvnki{ja£ 
flc píidrfoiAl koniny £«i4:#. Chc<-)i Bedřich viniti m koruny 
#p£kA a jrn na dakAnf Fnli^ir ho ^ibrno/ttl, p^ik }n }f] bude ze tU 
pmtporovAtí A io n&i ^Jutuf krve aebinde ůeliili; kdjby rSok 
dy Jcbfi mrcíitíl dbAtí. iw^bylo prf l*J ma tde jiníko, neili oby jmi 
ociudtt HVému imuvchal a bily ijvé ihuditéjAfm xiiOMibrm upoih4dJ.***) *) Angl. tí. Mnh. Cdtm ťWlvuaiH iTill. úaarn tiei. r^trrrt iltUI pHiM 
ÁtMc M Dtmíiu knllMi Zníbmelrfiiui - Ts' t*SU "^ Ap|1. «I. pfli. CHl««on Oftltnt^vl »ft Ho. Kil, •*^ lblc&, H. arrk, Jiknh flfdfkhoTl rit. a «ii» Mta itSt. 101 Káyi Aclii« z Donfnn ix^áH oh^nh lolioto Utihi, vniocnilo w fii> 
ph^svMfrid, iv ochotiwbl Jukubitvu zuti pomoci livtn JťU jxn 't)ni 
Z hs vpliotin \TUIcrea k BťdHcííovi chcp jrn čtmi nabyti, aby 
sUTiA Tcvjcli uuiiitufol dní&U. PtvJQ flobt?, aby pjtnjelio iic|Kilh.itiavnl 
%tí vidátí kdruux ivtVé. jiaaI Jakubovi a inafail jej. aby toho ttá 
tWHchA Dopotnilnval a nby mu puiiiocí n\{: pmlo uuodiifrnK NtíbuF 
■diM^ k tontii, ž« fnlrknibi;!] huiEe Ufí /m tA;lko, vxtLítí iin n^Uilc 
povliiii««U, k iilmt Mí byl r ť'i.^chj1ch «uul i«vá:tal, Jtkub Xnki 
prf tM DiQ^f rc<fputt[OQťiulj« ;%if t^iím bj^l dal svotcnf k uclij^iinf t^v 
u kotnuiu Éwkou. A nym pau 7. Uuuin* vypocitiva) vwcky jířC- 
|Mdj, kdy kril ph'íl iiíin v pHčlBó Této ptfimví wi byl vyslovil. 
'[>rtlllf, ic pry kntl přviU^ilí^Jio rotu NJtl lim xn jírorhjkky v jfii- 
Ichi GrecQwkbíké. íc pil Tiinmávrtní cbw so /asadit, aby wt 
jeho kiiruua tokuii podňtil, ře pH Jlnf^ ptfli^íitoHti u/.uul vvhíuvum 
pDviunojil, k jakým »v iWřich ^Laifiia cťdkpii xnvu^jd a kdy^ po- 
rttíjd écflkí vypuklo, kt4.'rak pruhlíall, kdyby stavrtvi^ ícMi po 
smrt) Matitínv<> /rl4- jrlio králem Hvyiii ^'dIÍIÍ, í.fí jc^j budit pod- 
poro*falí, nby pocIr^-1 kitrunii £cxboii, Tnk o»iniii /plii-obirin Jnkub 
twbyl pottuid uikdy obviriovau, že slit>A hvjcU Bodi^icbovi nododrtcl. 
jAko nyni od puna i DonÍDa. *> Obvín^rtí Uito váuk bylo bozpod- 
■;uin^, Jakijb v pNpudccb ud pmiu / Doufna uvrídi-njdi prujurlT 
ř< &kc í-ňmvo o (íovyicui' zctt »\ého na krile Cfi«kfbo« alo tt- 
roky líni mvluH bytí vAjďLii, iiýbnř ťbríl acjcQ obtížDého řadatrlc 
ttpomCfiatda ^bíivitl. NoboC vu viccb iiatucli. kti^rv io&lú icú 
ipnt A ^ tŮc^cb llatínlťb, které mu dni doručili, vfirovnl Jej 
tíiutii kndCL-iu, uapihiuftml joj k vyrovnání h dníiKMn tidpfrujť 
kU víclik<ni pHiaon podporu. T^fbto idor mth %r zaji^tů každyni 
tpflaobon víw dbrtti nní.ll pMli^íSínsfnýcb projcvft, kicié uiu uynf 
K llonúia ijlykal. í'Aii / Uouíua utéi úplu^ ptino vytýkati 
It alaboijťf aJe ob^ifíovall ji^j, že ratckrabi^te avadl k přijulí ko- 
runy ba\ié a pak ii; ji;) upu»ill, to no pravili^ miijruiitri přf^^i[l>, 

Jakub oMbajc výčitek o<l paua 1 honím pr^acíi:n.vcli, poslat 
pHinf knftattm Unie. v nerad vyuloTní pfobld^^il, iv pomoc jeho 
OA Mm a&Tbf, aby h(<ilřicb rady jehu uiu>h1vi:1jI i,a]]> tody ee ■j Maif^- «L «rdi, ad^inKiErt- Arblrr « Dnnf rift J*Jnib«Tl itlaia^ l?dnD 1<m, 'iwůjii k&ruuy ůc4kéK Píb i Vottm anafll so *ím«í »epriBf 
lucu v tom wnjHlu, rty Vtál sKhil poníoc «íi>u bíM vkch pod- 
mínek, ttlť J&Vub sctrvAl lu 4Téin.*J P«n i Uoufom jmi* Uk 
£vlá£Uiíui xpůsobom »lovn j<4to TrklAfla!, ttjil w niu iiroebttoi 
*vŤmi obtížným; í (loíjijlnvjíl od uihft, oby ot>vlu^j)í ml odvoUL 
Vjslanw faJckmbétť jířcdvoUii pNsd ntít(rtlk ílcirfi lajní a^j 
linliéto K PembroliG a hrabfiU k Arundul* n ttátnl lojniuifky 
(.'jLlvtiHa u Cruiifielda. Culvcrt ůk liu otáx&l. íiUU o tjtitkáclk. 
kikiiU uauil Jebu VcU^eivtW {o. o odpovědi, itcré ea mu zatím 
doMíiJní dťlirtjttcriiť ptcru^el a zdj\li oiijyl *^j ■■hWL Co w i 
t>kA i>rohlH«cDr Jakubovu, které I?) nfinU n ±i\^b7tr MAlUAoTm. | 
odvi>)ival ftc T;slaDGC na /prAvu bratm «^Wio Kň^tofa. O U>n 
tťdy uko[ií(.'itu rokovinf b tou po/nímkau, Kť fa v*c bude fl Kri- 
*t<]f(rni v^vřwťJia. Nu 10 poiadováBO od Acb:íťi: ř Danfaii. abj od- 
voUl osUlíii dvĚ obiiníiif iktorak iirj Jakub hekl: ío ii«b«, aby 
nrfjolio kf>niuy (iMbyl a aby k1a\ik L^ťtikýťh uradil k po&'^«'ndz pv^ 
eJorlLiii krHlovím dobPc ncroaum^. Vjalíiníjc xňnk aocbtA) IiAp *ái- 
níU. prohlůaiv, žti kniíi dalife mxunířL Kiín^i^m^ HtiéJiy nm vjrdtkj 
i proto, ác pQiíndiijc, aby ve Unii poakjtla pí»dí<í»m k hAjnií KaJcv 
b^JW v^ pnilmínky, kdirítn hlíby plnkubtiry viil^ťky bjly podmln^uy. 
I lomulo í.vxřťnf |inn r Donínji fldpt^rovnl, oíYolÍ¥a,jů se na pro- 
bJáicTuI Jnkiibovo, klrrť^ minulého \Otii ii^bU v J1nm]rtcaic<iurtu h 
kltrryui Uoil Hlíbl] pomoc k hfjtoJ F;tlc« jcn e toa podmlÉkOO, 
aby mu byl poptio £&i k pott^boéinu £broj<.'»I: afo té podmíiikj ■ 
pří nikdy nctytfcl, tc- by HťdHHí uinjif] riidy jeho u]l(l^latbl]Outi. i 
NyfclAuťi imuUiuuu>« iv Jakub |hí«d<ríJého mkii zpcnvil 3tot6 KTČbu 
o léto podmínco: a]« námitku lato pan i Dodída vybUsll in bro- 
I^jiIeUIuimi. jtriikoi pudniíiikn tutu rnabyta Hrlřluim Umí, Lik á^ má 
lipJoé iirJiva jAiUt od Jakubi jiodponi beiv iM*cb podminek- Kdy/ 
oTkA Kljjvuy Ukui^mEik JEpAwiN<-in dfdftf ^ w Kporovnly, iidíI by v 
tft/ib> dohlédnuli. nATrbt CaKert. ab^ \ym t Itouijia p««bd knUi 
lUt a T n£iti prohUaU, xK vidtky >Té odWAvá a jc b« o JMid 
puttélL Alo lyidajiec ft« z]iMav4] imú\» DAvrbii tubuUi stí £adu>- 

*) ltaic}i. st. uch, Jiknb knttatAm Vale, pfttvdný a taAakof pH|éa dď 
MjOD. IihIu Id?]. — l^ailM- Afinit e Dfinfnt Ivj^ll Zvi 
4i «V»t 1edi» IVII. 103 vmti; proto naA mícháno, aby Ali-npoh i^stné orlroln]. Kilyjt }%tk 
i Mi9 o4v|]fdt byla pomila ukrni^^rnn.*) 

Kdj^ kiiH poíUnrt byU /prAriL o vjBlcdku líorudy, uvcbivl 
^Alauce u tlvura frvébu vfco (rpi-fi. V Iisu^. htcrý 'lí^hxí Kťfi ivémiu 
udfiftJ nitbudoú TÍ«cka ptiiLi nithů proutjstfiiú nbvLiii^^Et^ jui^novilVi 
popíral, ic by byl kdy a\M\ ItuilHcIia pndpoi^oviiii, kdyby jej «tii- 
i<ivé fcíif po fliurU cÍMilc Aíntiá^pi králvm sv^ zralUL O tom 
U se j^n bATtl 4 Krlílofcm z EionfiLa n &Lovy Hvyiaí i« apfjv zrai- 
xovol & poduiku UkovĎliu iiuiíll k u^'rTiu píkvivliiuoviU. Odmítl také 
ubYÍnčuL, í« by t«yl pr^ulí koniuy fi-t^ké tdivuldval, upnuialiivAv /ctA 
^('ébOt ia konmu ^irikou jií p^^al, ncilí on (Jakub) mohl o tom 
iBdaéiii cvé proDŮ8;i, ^imž obviuénf F^nuÍDOvo ZJijlHt6 iiiMtAti>£ii^ 
T-TTTÍtíl; p4ipoulI^-l, kdy* vyslanci írancouzŮU ubírali hu du N^ 
iiu<Jkft, íe fťkl pH té pHltííitoBlj. le „uecbco, «by /ťf jirlio kuruny 
p«zl)yl a IhIavŮ čt^kícti ^rudll^^ ale itnzmmXiU Uikovttnío proliodll 
p»J » Wi n mluvil prý n kflninft vňboc n ne o ť^*skí zvUití-, 
pouJrradí Dířl /.A Ur, i^Ai vyslíLiicl frmtcnuí^^tf tikulnéDC- ctittjf luír 
iprMtMJtovali. Co »o tyki bfsvymlikť^Q^ podpory Uaii, jikou 
pui X Dnofjvi puJmltgi^ j>n)h]jLiÍI, -^v aXcc k Vuii utsuiluvil ttik 
otevřené jakí> k Ikářicbovi n mu podmínky, řn jcLkyck by ji ditči 
|mlpori>va\ jťu iia/nii^-ll, n.]i: íít tnk ufríúl Jrn / íthlrdu nit svíbo 
íel*, ilíy UÉU pomoť luie zabťiíj)eíil. Na konci této omluvy po- 
xMlovnl Jaknb, aby Bťilřkh odvolal AcUáce £ DouM a abyjiuéjnu 
Mitti nířtil svň řjtM.upiiviíiif, ") 

Jfllnib ili>/vv^dťl ic tiik6^ >c B«dHcb »« odebrali z VralUlcivů 
■Iq MTcrnflio Německa; 1 obAvi^r fEC^ Sn by hc moliE vydati dn 
Au^lJu H prfU>uiu<jntf [«vou vS^llkých nqttÚciiCostl mu xp&«obltÍ, 
UaI honem vzkázati Cark-touovl v ílagn, aby zetí Jcbo za vScch 
alrobtoiitl údvnWJ uA nuty do Augliu a. uhy jvj pHnin k iiávnblu 
Oo Falce; v stmi vdodčué a i>yiii od aopr4tu] uapadcué ie Je 
|nT6 Jeho pfiijoblíti^-^**} Vyvlnnci nloíc^n itiiriivpíi^ ^ fjilckrabĚ 

■j lluicli. bL andL Auhíc ' DonuiA knHi;IÍ Zwcibrutk^uiii lid. r-y-"' 1*^'* 
"*^ Moick iL artli. J«ktib ili^dtifbnti dd. 

***> Ab(L m- arch. Jakuh i^ldimovl Ad. ««■ "*^- mi. lil. Ouon 4. nji. ia«L. 101 :a 

=1 MI iffiMde ^o ilign, $hj pracoTAl proti údnka Tfelikfch ilfdi 

O D^ollk duí poriii-jT &«padli> krále, ia bf »iiacl 4c«rftJ«lio uohtii 
M do AagMu ii(JijHlt i nařídit ryslond wémn t Hagu* ab> lo ica 
kaidpu criiu |iK-kuiL jL-likvi t-js pni^^iii obával, ie by pHtonnof] 
mm v Loiidyn^^ mohU vxhudíti touKtnuC a je Tij tAk \^f><lik6 jdu 
uimifuol uiokla niiaEílL**) Krti jakel eúmjsliié ipAsobil takovélu 
oeábcd)', ]iH nichí. Jak 5«no sebou ae rDsuint, iSm dAk vfct lal- 
Ki>ln iKhftitt k (HiHkyiiiuif puiiii.>ci- O vbrujunf v Au^ se jen mlíi' 
vílu. nli: v nkuttidUDhii nvi m: ut^dilo. Co jváU pridauMst Mdedal,^ 
Jflknib Kc rozhodl, vvpntvlt lorda DIgVylm k vyjcLlnúváuf mtiir ilol 
Itriiftulu n VMaů. Mťl pK^díTvMm vyj(»lQatí pHm^H, lak ifí Uy 
nebyla potftbí dále xtrojítí."*] TodÍTuje kaíínifua Uuic ípnlru 
o tomto iMHoIstrf, sliboval jlm« íu hu iii^geu pukubí, oby ivU^ ivéAia 
t dtai^eni smfrU. nybrí nbj uké j^edudi hkmÍ mnu yiiUihUé el>ky. 
Jakub ae caddl, fv Uiúe bode Hra^EiUDíHiA s pHméKm, kt<^ l>>^if 
nt&l vjí^rlnati » í-ňdal kal^nl^i. /iby miutai f^vt^ i k^ pHřmé »dřliLÍ 
Jebo Tyilanci. Co se lykA faJckribélí Bcdhcba. o lofco :JAkttb 
ptedjiuklAd^il sIl-jjjoií povnUiu^ť; kdyby \iiiik v Li-uiuiúm i'íům mI- 
pQTu ncuntal^ chl<>l jej poueclu^ti osufla avému. TíboJt ďm jimlI 
J^ikuli lak^ tnjEEkrTM .Sphiolijvi, íodjiji-, nhy hinfnié jrbn nnalij pnil- 
porova] & oby, jruknd un o^m buiIc £ÁJe^ti, o utavicni phttřH 
«c pHďnll-tJ N'i^konk dní ptol tím ojeaIiqIL IrH arcIknfteH Al- 
brechtovi posláaf lonlaD^bybo-lt) 

T<^uiro ^uHliáiu JukutiůvjDL nnéHi}ÍGfiu k no^fmv urovBiiiJ 
Bljoitt* ui>£i-u1Í sti í-itn ud >'uhu m^eu Adilk x DLUifiid, iiVbil tak^ 
pňOQ Ormtiky a Guuerdto.f ntavavt, ktcH se folckiAVétc tím ^rtt- 
v^jl i^ÍEiial^ dim h^fo xe mu vťdlo- GcúOtíUnl carové vypravili 
ithUtiJ posebtTi k Jakubovi, jemud fvutu x put^átku ani tufdit^I « **> ItMUl J*Uh l.jilTnfi<iiÍ lili. 131$. hřuUH ]<4^L 
***» AngL «l. ui:^ Jjikab Calvfrtt^t diL VU, liřTfiK l4Vt. 
ť Unidi, M^ mit- JftJcub knltAiCOD OníA ÚL h't&. Uvcbé Itfn. -^ TŘimH. 
3»knU KploALotT ilil. A lů. lifwu IUvt. !{>:> nic^tm tlyftni^ jelikož tuUI poítdaTkf Jebo. Kd)rl tšftk pFedce 
uuo-o bjt vťaUncn tí^Hito ptljnioiiti, zvi^diVi od aích, ic Crenerálnf 
stAToTč poVí udlioilláui t7puv4*dJ~t pfiméH ne Spitui^lKkrni a válku 

spojoDceiD inko XH dob krillovnj Alibisty, Kdvhy Anglítt chTřU 
M Uk ucbovall, Ocnurúlur ftavovť 2'* jeou ocbotnl po boku krkic 
ft sáMupfV Jvbo i^mi^ rylr^jkfS u iiť\iuu o uli^uiif pA]c^^ iiýbr;i 
(Akí o upt-lné avi-d«uf Dťdíicha di> Cocb ae nUiratL") Nabídnuli 
totú Hale pIc ttt-pro!(]j/<Io, jc-likoí Jakwh wúwAliú o'\ ii»Téhu HVéhti 
^TOsttrdkflvAnf upTirtilL Z vyprnvuvj^iLf o JiLkulinvi a ;: unndíenf lú^^^^ ''^^lbton'^k'^^>^ 
j« Etvjnio, ie ob^ nlrany v tom «d Kboduvnly, n^llt foJchrabAti, nby 
ic tTdnl koniDjr {«4fcé a jíc ntu chiĚly jen k bůjciil Faico pomoc 
povkjInomL V\iž\\ Itcdřkh i'Ufl>' tyto, jH,k r.olio zai^lnliavtkly, vkuI aí 
ItleCbu privír vfl Vídui (duť lííí. IcduB 1021 1 iryů^ůonou k *rdci, 
nebu oioh) na ieIiuhUe cjpoji-tif x ki-átkůhu hvóUo knUnviuií v(^nchjlcb? 
A u drubř virnnt byl dinr oclioton ponccbiLti mu xciw a hodiíc&ll 
jpfco FďU Hrbí* í^iislí^ť^iií^, krtyliy no pokoHV' AhI jeduu, nal dmhá 
tftranA nedávala da tyto ot^^ky upřfiuu^ a jukii^ cií[|iciví^Ii, joduji 
i árxhá pomáhaln hÍ lyiáťLami Mdfc asvMtviii i-toJc podJť loho 
|4k nlAly tvci u& bujiáli. Jeiliiii kLih^iu lik^ti^bi druliou ^nl^Jti a 
Dc t^yrnlč pométT obnoviti, o ictai nd&losti pflilf pivdjivAjf iIo«tAl«k 
dUct^- BntHrh vydnl w. konnmn proNinct) e ^~^ati«lrLV|>; prnvA- ibvi 
telí J«j bcjfj^f kancléř půu £ Roupova, u^vyíM purkrabí Berka 
3t Dttbé a uékicK jiní íoSlí přívríeucl aí do IVunkfurm má OdroUn 
lufte iro a ním ro^luunlj- '/íí bmt^Tiif toln dAld rii za hliiflUi^fwi 
IMttttf, kdeftp T nildcb Čccbili ozyriJy t^ ^^cilky a žaloby ba 
BcidNcha, roEnmf m «Ainn aobo^}; nTc IkdHch lajisr^ fi? radoval, 
íe lU^l pro/alfiu pokuj u že od favych ftoudruliů iieliyl uatavl(^u6 
k íinsoMi p^b&dúi. Bvdřich odpoructl průvodců své kurfiřtu hrn- 
ďbankéBíii JIHuia VtJÉwuvi, ku^ vňik uuiihi^ť odpíJiiiArnf toho ■V fllri. Uv, Je^ MciÉd ItotliiMri hluiniUfM M. VitO. annn m). IW T xoaMt sv^cb pOfitá] poboKioAtví, t» hj iKtitáicU vuU ^ z tolwi 
jramUku k náfiiďuf Jolio uAjkrabAtl CtBftř mmél tolik TotftJw. 
Rhj byl molil vypovídfci válku aorénu nepříteli, nle obftTj kur- 
fiřtovy nchyljr ptedc« b«AdQTodn;, nebol Jedu i viádttítjíh rúádL 
hrsh^ AJfliao rodil cIwH, nby vyporMi^ vitku uMknvlJťlj Hnuti- 
bnvkému a dlcol tvuo aby svéHl kiufiHovi Sa&kíiiHi.**^ Althui 
ipfi.-ioHI louí dfilioi], iíc krti Pobký nctidiďli nuikiAb^tl Hmábvr- 
nkfniu T l^mi PniJ^y n íi? In /^^ilofi k pHlUiuu Knénm odrodL 
Kdyby niarknib^ pťtpr&vea byl o hodoo*! kTirflHMkw p*iiťl by 
1 o rcvodjitvf a pflk hy by) cbař kíiavvu loboto KhIWjlÍaiuu 

Tk>dři<:b o<tt;bra] iie d(i KgHtríuA, kdu neétfi 00 a cbotf vvou, 
Ml kiohl tAiu flii« IG. ](m1iu trna porodÍ1«. KFM oJbýv^ te (caUi- 
krát^ bvjLC v£i okúiik«tÍ. uvbnC iif knli\ bylo innobo kalfiídch Moti 
jimrTijni lA kmniTT. dftslai-il %e j^n Jim Aniont, kAiin Výia*rekJ.*") 
Jakuh puU U}\ii\M cfflaM a kuriKoií Siiskt^uiu » íAůa\ jt^ ěhj mí 
nemaliU na kuráHu^i tUauibl>Tik£n^ ic tťbomé fakkrabí'Q<e píál 
IHihfí v Ko»tHité n í<t jf Uul ilthvnill «lvlitiiiuti, f uxuuauuati dluiJio, 
ia íidnAmu j JmoiiovADxch knížat aul x dalvkA na mrik ntspnpMUo, 
nby itJ^pfáintHlTÍ sT^mu loil mArnii u^flu pustili n nby kiirfifta Hn- 
lúhvnkthi) in to kárali, J«DJjkul> iám pu>jui>\Al t4 ii phr&z«né, 
nUt ttí nejen f: BcdKdieDL u^rě také « rodlmm Jebo Jako tc ikK 
činci uakládab.f* 

Falcknbi podár^o tdiinu et^u ipo^TU o mromtt sysa^ 
t£dfli] nta xiln>vt« pH té pMctltostí. ta Jnkych podmbivlf by s cC- 
iikitím nur ujuiiívL <:iixú n^přť^l udiiorúdél úa c>Uaki^ kbrruu imi 
ViUirríi mťl i^fťdloiltl. ruodbiTitm^H xá^rtti. jfiož laslinii své iitaré I 
4 **H Viri ^, H.^, Allh«a tlMť iia. a. ftnon IW. 

>*> Mnich, si. irch. aHovcht tc SoliMa ItiofWI « titttm 

ItmUi. iMíídL JtkuWfi diL Cl«. IwOm WU Mam Mm tt 


nos. ;«kiib 1c«flfu& SaMua <Jd. 


lasi 107 pfCfflfUI fiřvilcc jen n moÍTi^rn \'fti^j:Atvf, kilyhy jrj Jnkub |H>dpo- 

ttlo také nařfxvDi. kt»^ré by) dal radovi tvéniu Cniuerniiovi jíi 
f mfitíd |irO!iim'i."*» {TnniťTarÍH-i m*l »ť uAťmoínýní xpŮNohíím vy- 1*1^ 
■MuutHi, nh\ ■iif\ni\ pod[Kirii oi kEifíitl hittjii L>o]tiOFi.^k(^lio. I oliniti} 
WS proUk do WoirťiiliůUťlu, kdež Sf mu doat&lo DcJptfzDlv^jbfh^t 
ptíJHl; knÍjSr nrnn^vioký byl odictrMi h roIckrAlt^ium tM apojltL. 
pci&dovjj Jca. ahy Hií t^idIo (IHvit iJirhodntitf n DAniíkcm. Luue* 
linHcfin « jlnyfni kufiiiir o pHpijrnl si? k Tli^^lHckovi, Jullkoí 
aiú fAJcki^Tiltú nrpril hí nic jiiiáho, vydal i^ti Cmnrrailus dÁlu do 
Zdle, thf iKiii xf^k^l kai^etť Liinťbímk^ho. a]« neeaatlhiiuv bo 
riomft, mohl Jvnoni 3 rudnnií jeho ]i(»ji^dMnti. Orl l/'ť}i -ti^ dozvéilél. 
K4 cfMí iJuindci^zLl i^uTTim fitl krujť l.iohioKOp^k^bi), í.r udinipiMrAtor 
migilEbtTnikf^ ík^n braní hnrHk^hn kiirllh^ki^ho rndu o vyboT^iai 
|>olB4ikvku tomu w jH»n;ci]Ja nÍB liy an^m mfíhl h M*bou atrhnontl, 
kdjby ac T faá neu^Uo proti tomu ofjalruul. Ji^Ukoi Camťrjiriua 
dilodaJ, žif mdov^ j>«m fulr.knvbrlí EiJtkZiJni'iiÍ, nulil jim, Jib> ^i mil 
xbkini knťA^it dolnotuk^ch diiU vcHco 7;Abýtoti, n aby^m^m trprvo 
loibdy Hvnijitl, Vrtví by bylt zfskáiil a da sD^mA xnmta eby se sIaIo 
UMsUfit 11 piJHk^tuutí jKiiiiod ruickrriML Odi>i»r rutiriinisfrulur-L 

íl}imk<^ho iťj liy ftť |>uk mob) rnocf |MítliiÍ!tí. 

V tu dn4iu, kdy ('urniiriiriiiH pňncíbil v Zi^llí vv jii'inH|M'rli |]iinii 
srélio, pHbyl Um vyslmoc prince Mauiíwí Or/iiiiřkůho Vonfbnpcn, 
H^tboj xiin^vniui Ta*\a tnlckf noiuilo |iyl poT^Qpn. Vii^abcrReD vv- 
pnt^évat íť <iťiK'raJiii stavové a princ DrMtii^^ký ^]Lk^k^^ilH^lL< ^c 
Ttf opnvdovoftti fac iijfinaj] a ačkoliv |M>i-ážkou u Prahy byU Tdicr 
podtívni, fjp Um HpfiLi! }uiyu>Aiji tu tivoii jKivintiOfif^ aby ho ncn- 
povMIi, Zé tnu phíiuon ic je od prince vyptavcii kv krúll Dáu- 
tlcéBn, »hT li nt)hti i/ikí pomoc vjjpdnal. Cairierarlus a rodoHll 
lotHl, Í4T iJui.Lřlck má jtHltile, ^ vyprELvuviLttf Vunaburg^rnuvu h\v\ui] *> Ai«L o. vcIl Vjuh 1 lUto B*dAtkoVa diL eiU. 1<^Iil4 I^MI. 
*^ TM rtt K«iljvtK>)f NiwouihH dd. iP,«». IťduB leai. - ^^ch. u. Mvh. 
KoliU^ H'"^'^ ' Gmnti dd, V1>7I- Irdnn II^^IL. loe I ilflkiary , 
uovoTj nadají v ]q|i&Í budoiioiioaC a t n&djyi t4lo bjrt pooUa^ 
když íie d(i£v6<[čl, io Uké luulkrftbi^ )Jcava-»KdM]J»kj qrprftvU do 
Dántdcn vynljmťc Ic ittrjiLéiim cQt. Jen Xa jcdlnů myJtlaů* j^ trá> 
pik a hlidu mu neptjUM* íc Kftlck) arclih v I^razc ]uiill do nikiNi 
Tliííů. rřťd ívítvíu ii«tuultlo iv tÍM |ih:datír»ti, io filTAUA cter- 
dkA ihok pnilnikla, jdikoí v nrťlút^ Cfit^nly ue uexvrauiA ilOkury 
o ptoíícb^ ktwn'! flc po léu k*ily proti IbbsbutkOm n pnrti 
m0ck^ bUkiipftm,*j dmí uéktcH pt^t^lA mohti bytí xmc od 

Z Zdic ode(>ral ut^ Caiii<.'i-ariiia do Buki>vc<^ a do Uanburku 
uUy (luhnlá mi^siU bjiii>caltiki priiiiť! k uCkE«rjiu obétiMn- VŠAdy 
netkni »o A ntvílcpi^ínii Kyinpndvml. iIq jelíkui ee tdidáiT jniťmimt 
v Hjunlturkn, uhávAli Uánaknajoho cliouLuk d<r1iym^fch, Dochté 
o s]ioIku 9 uiiu aui idyšvti u J4:iD t tom pHpadi bfli ochotni k ttém' 
pH-iíoupiti, kdyby uk učlcUy jťilů jiuů iiiocxiofttl, jmeuovlié Ang 
Uváiil'li <'Uincii'itniiA ptvkjidky, j^č H^ itaiěly v utitdu oeavhssf 
Tcfikřho »]ji>lku, uadéjc >i^bi> klvsftln. Posud byl Tídrdiy ndil 
k vytriEiliwlí, súo nyní tipMfvlII ao h luy&teukou d mfni s duřvm 
i xh tu ťonu^ zv by Ouchj byJy puitouptMiy; cfoat můl jen vypUtlt 
rjii:IAin fnlckÝm «1iiíby ^ndiMi^. S Uk tilxkťbo KtAiiiii»Uk4 pojfuuU 
tedy lutiÁ jliiak vj^oce n:ti]utty, oUzJcu o iníni^**> XyaJ Mt ro^ 
hodí rcsTuTsti do UuUbmikU* i^by tam oa ^czd£ Unl<: pfitobil m, 
fulchrubi-tv. 

ItudHch roxloučiv au jratim v KorthnÉ i nuutždkon ffný 
i>dobral se do WolfpnhQttdii***) korkuje *f^ rnďjp-mlH kl<?ré * 
byln t^liuililii pnuí aprifa Cjunuiariova. Alť *tí WoUfíiWíttel 
mibyl fku&ciLo»tí, klvr6 mnobo ntslíbovaly. Kafite Bnin^lckj' byl 
M) kutictmi pni;(íucu vl^^iiliíl nn kuHif-iJt Sur^kr^bfr ti. jlíubd j^^ aby 
n ciHArc pn»(ifc^koviil k ii:cnvteii( ricobccn^hQ mírnit} Jaa JIH 
odpdtCtlM, žij- hy o iiifn^ JťD bd^ molilo «c jcdnaH. kdyby falc-_ 
') Aagl. iL ■rek, AHI-£U mwkiugtamftti " **-™- iM. Itfíl, 
4 Díl 
109 Bviltíťfa sťlkLi] 5L' H kuííut(*iu Ili'iiii^clGJTn, ii1d^ mii IcuVo hucd 

Dutf v I1ft( tdin proncinafho upodocM. ficiliii:h ubilrxt.-] kiinvčaů 

]a\M r DráManecb 7ApocnJ.*M I molil 7. tdin v^rQj:nmř^tl . ín 
1nir£H Sa»h>- nd dsiiff nciipiistf a Se I10 ucbudť lze rhkntl atú 
tvMdnmfm Skxi^kii. *") Co rp U.H ItoiIMrli zpfíovíd níiníii Icliíi- 
notl av^mtt. lo alfril nvuí ViiOoti Brnníiickímii, uvBJík iut lím 
ipbolii-JiL, iulí lu poindovíil líitrtiřt Sn-tky. Hvl odi&tťn t^dAtl se 
~kaniaj čnik6 n* inriHiíiuliivnJ Uké íAjIdi^ itAhr^uly rfcn j.a. «x6 vý^ 
Mt, alo Dcchtd »c tiiJAkí ponQirl n cisAhs prositi a i>o£adoTTil 
t4rúvcft. aby cfíiíií' ecmfin ír^kVin ndi^lil vJwolK-ciiua. hOTTvýuiLneř- 
a<>u NiuunUi^ K'iyí kui^e ISnio^vRký v^ci tyto kijrfiřtovi S^u(k£nm 
oziimi) p vft pnt?TÍ-L-rtkovAnf j(J pnŽitdjtK Jah JÍH ťifTpi>T^dťI. ^ 
í<i Již poídř iin vjjrtliiÍTAnl; djnr í<í vyilíij klolhii nn fitlckrřihřto 
A tu íe uetljvi iiíc jtn^bo, ncíU ďsAře o milosf i^ro»ill.f) 1 na 
0iiT«u pHiiiItivti kiifMiT BrunřtvIťkřUu Jun JiK dul piidoltru>il 

J4^ lufu tuél Jmřncra knUe svého UAponicaoiitl n so Ij^j^ati, obce-U 
M rtdatni jbbo spraTovatl; o D^koUk dnf pozdťji doftla ho lAk# *| 8*L it »<<b, Jui JtK kniicli [ininHrk>^o dd. 11,^1 l«dn* lll» 

•"i Jlsgliťkf joílniicl Nítbřrtftif |íroJ<*THjo íAnpl, ftit dtch. Krthírailo NiraiV" 
tObOTl AA. ^,ii. IfdoA Iflítr domněnka, tr llAlimlnhr tjfl^ 1^1 'lo TfrAJ^ 
d^ Iftk^ ptvto. ftbf lciu0Huti ^Wiulia iul;ídl. Vir hpitiivli fjUrkjch n^ 
fulcrl] JiTne b Um I4dl»^ba díLkUD; ftlA Ittatna Juil, Ao id nobtttnTitl 
foto •UkCfl, jrlilrtiá SllDtinftin apojfnf « kfiU«1«in nAm^lf^ ta^wh^ hj nR< 
hfÍQ ntpftjn&njD, jiLkkotjv jím o»tMi(uť kurtíHa íiaakéliu neli^lft ^ub- 

f ) Sm. it Inek biEI« JlnmiTickf kmfftoti e*ik^n dd ||^-^^ Kítl. — 

KQjtn SMfef kv1áp» BniDinck^nici dd, it/3t. Uncn letl. 
tf> TuM Káli* Bnstlňfký Itiirftlfrri ^vik^rELu iH, hlf^ Anotu lOYt. — 

19, ůii. XwttiSiifcJfcntM BniB&iúki>Aiu dd - i6ai. 110 Dťjvyůo pr^nfíi^ntit), v uďmx nehody Hvé Drifn^áunaJ LMau, Í« n 
raiUnii JakiiboTýnilnr.»pmTi>ra1, iiybrí ohnila; k tottu TÍ4k doloiO 
itr mlturl pmírulif ^o k^iMmu ftfání Jakubovu.*) VlIllarMivl oailou 
T«l ve úilUií% žq imii^m fWdDflie Tábořit iu4H)D»iutU J»kab<m 
tíhy »ů orlťhral rli> Vtf,Uí\ pimíia^ [luutždku svuu b vUl betpef- 
uoRti miiKÍ prrtváxcť do Nuo/«:aikA^ '*j tJbinjo vs ilo iloliadu 
ohdrtd p«nnf« v néini »i Jnkiib f^L^íaval na Acl^icc x Dnaíiui a od- 
vuhiuljtibo j>ri^aduvuL JMHch vy4aucu»Tébo iiuoMti^i>vftL uchotliA 
piipouáld. KO [icLu £ DooáDA — $i BUAd uei^ — kraJe iifuU, 
u DdvutAl joj K t>[kudytui.***ft r^kU pán vykoi^ pfáuf Jjtkulriivti 
jkiú utui^bujk oťiijohl flélc v£di)^vAtL Achjic £ Doninn >c doxr 
d<^1, íi^ .hikiib iiji tli tuilíh^l, lihy byl ixlroliiLit mtví liy bjt wd 
nyuí jinjiču nojudniLl or-jtll v pMpomonQtA konfutvocl, olu HvúlU-U, 
te by ivTiloiijiKHtf «ťou nejen aobt^ e&mťuiu, ttyhn tnké pdiiotl 
Bt4mu uikfldl^ tiilboiUal hu^ ie ftu fiodroM il ^Ttudiúiii JakuboTjm 
vyhovf. Jolikoi mu Jakub odepřel Kljátmí. |J^al mu, omloiin^c »o, 
ie roiniluvi^ v tírťiciiivídiu jiHklúilnl vJTsmi, jej:é JaVtih popM; 
ie tice kI>'^-I. j[ik IV dijnmfvá. cf> byl tvrdjj, .iJu jilikoí kril k&ždjm 
r|iAjinbi-ni nt^jl^pc vyklAílil htA vtnsmí t^bvit, íi* 40 koK pted vy- 
iv^tJcaliQ jcIiOh Tnké £i:nuy tvívoufi ie Jukub ju putiuuu Edc- 
krabťte b4-2vi;'mÍn<.^Ti^ |HHlpon>TAfJ A Falce hjSJití. proJevU u pán 
X DouÍda UkovVDi ípAKibcni, £0 Jakub mohl u^ loni přtwLití^t) 
Falckrabě v^ za aebe a ía vyniuncť %vé\tn povolnost j 
IMI: ui^ntiihlC se Tjík uipHli. uby 9{aH\ niť.t^ v klín n nby oíeUn] 
TJKkdek \7JcdniÍv^bí od Jakubu xow inpocAt^bo, o ««ui£ poi4i$ 
pnj«^nánie. Z l^ln pKríiiy xjrrlu.i] f\ brj- T^donii tchinft »TÓhO 
vpoj^ní * hnbétoni MjuufeMcm, když teuto jnl m pitMnto^nJá 
T b«jl proti cirtoH a nuulil ne. Jtfskntl tnkí^ Diu&ko a knUaU kr^e 
r>oliiofiaakébo. rr<»to na sté oceté di> tia^^u juittlal do Sogebcrini, I 4 án 

4 •l Anil it. mb, li-<aíicb iiikRkorl dd.'''|,"^' itttt. 
**( Sdairi. «, jurb. Di?cUnurI<)D iloimA » ttvrjr Edoiu^ TÍIMcrt diL ll<94. 

**'^ Hoíth. iL akL H>«dticft JiiiwbcTl lid. IS.^*. Utvns itaí. 

m i%a I r»rtfna knllKi Ztnihmrkíta9 ÓíL V19. ú^mt IISl. 
111 kdf \trMt pflsoheníni kritc Ihúzakóho sliroDiái^^il^nl bjll krif^alA 

VíprnrUTidi jsme, le Unío a Rohwf vy|>riivi1i vynliuico ki? 
KriAtianov) IV., aby ftilc.kmbřtc xo vilpch vA\ *vycli podpuroiaL 
JméaeiD Vaic orlrliriil se mnrStitlok hcicn-kAiir-lxky D^tMch z WenLtu 
ilo Kůdnn^. nr^lií/i-jo krlUl Jía pomoc Jeho htskiipHlvf Pttik^rlmnrHkí, 
ak míolidrz^:! pJuui^í odpovědi, JelUtoí král obdríel zniím /pnlvu 

poráfce na llílí 1í[^h^ Kilyi Cťily líDlíiniIjíký vv*lími*r Vos*lií?rpen 
imstfliiijál, v Kolilmijiiťh * Wcrflti^m t-c nvkrl a ná iiV-hn 

tpatn^iD poH^cDt ipri^Tii obdrícl nahlůdl. iv su odvnfuje úUa 
ii««iiAdnéhD; al6 mysli ptedcfí itt^pD^Ivrl. Pn pHcbiKlii mém da ^[4,^ 
KodJmé tmofi] »v rií mou výmluviiuíiti xiVkjili kritli* prn 8pot<^k 
rl«<h protuttAEttík, k řmniií hli-dí-l iAk6 xji^dnntí sfruhJjis (lánského 
kAUťlé^ Pňcsv op^ýnil purjidfttnl Odporoučel 8vo1dití )eaílnt 
dotaotadkfcli. jciicb/, usoclení by knidyiti ípftsoberri hvb vodítkimi 
SBěmii doJnoftiwkřinu. ku-ry by po/díji l'>l ívdiiii, T>U'S oípftrMřl 
4au 16. ůnotn nu iviiU* návrh, ív. kial jej ftt-h\nli^c, n. ^tr tody 'M- mít 
folává írt roíhodnntf, ktf>r^ hy] dni nstnticňm Unloi, alí j^-u á Tíro 
vjnifníiifm, iNikli UcuciáltU ft^vuvé uj^avroit h Dáiii^kt^ui /vl^^ljit 
qkOlck ň T7dnjf &o posavjíduíTio apolkxi n místy hfluSfntskyTni, Kri- 
f41;itt rhti^l Hauibiirk ilo^liiti pciil JhVUU rntir n proTn mu byl no- 
pobodlul ^lááý tpolck* jcaJ chránil posnvaduf puBtavení Moto 
«(9ia: on fod£ chfi^l nbccnCch proep^cbft profc^antísmii J4<n khdy 
hájiti, kdyhj i1ob>v»('ním choiilkáni ji*ho bylo \a /vbtótnínj pFípiulff 
fjbovi^no. Voittbcrgťii nebyl splnomocnÍTi. uíinít kr.il i židoncŤ 
dBUpky al« pMI p^ířndnvkňm jrhn a fhnvitl mc vňlwc tnk nbratní, 
fie koocíniA dosáhl ftobtl prtxuivAho ro/hodimlf. Krínlinu prtijuvil 
Odutu MTOU k tuavřviií -spolku i AngMi. $véd:fkcni, RoUnd^m 
■ MZntf krnjr Doluosu.-^k^hr) n rlLlf I Ar itjmoiiTl ^TiilrilTo^tl irvnn- 
gelkké', ale e ton vj-mlnkoti, aby ae HoluiU vzdal spolku svého 
« mftfCy baosoalsk^i Co &c o técI této t Hagu dalo vyjednávalo, 
ťhtfl krfl rj^imrH pťiWrttitví fc rÍKáři ti k xnímofiti jij nňpoim*nimt 
ft1« xirof^ zbrojití a kr^c ^t6<bikcU<i t kní^ty kr.iju DotUi>- 
iésíkiho k ppolrfin* pfirndí^ do ScíTChcrkn poivntL*) •) Otftl^ D*r Omitwbi ron gigBhPrg, 
I 113 'Sa iiHbv tytu jrHlijfl KriMlAO étim 9. bhrokft éo &;|[^bcrka« 
knm lÝuk nvdovtavili £e víklini kmiAt&, ln«a^ b>1 pútva\ aJe>ickÉ 
l<Hdiodn ve undiíl: iii7<H4Uf niti král $r^sln\ Hni kníbua Mdikn- 
burůU, ifui haf:^^ Bruu^vLi^k;^, Lunchar«kj n Snikki><LaiieQb'ar«ky 
TTtiovéU pMváuJ; x kraj« Uoinoft^kého tlosU^-Ui »e jcii bnnl- 
bfinJfy tiplnomocn^niH; a Jdu Anio^t, iDitta Vymank}. RhMiií 
1tr.!it» knižní a »Iicli1iců bytí phlMiiú ttké Uvúiitk FÚOt$. Kri- 
^IUIl 7- A:;h^tii, mla&GC ITnio Wcnlt a kom<ák! jiHb)) juM vi' 
iillcky Tyslnncc r>1íř AnKiriithor, KtÁl IMiuJtý ihh^čÍI avuláUA 
kont^tu knxájm ipútotxm) iii?jkr|jAI lÁxakrf a fakknbčlett, nfe 
(iil1n<il1ttnoHr ji-1io muM^U bjli z>^'kUua, litl-U od BodHcktf uaiflw 
piiu^on. ic iMuiElil jťbo \ Ccchli'lJ lu^iroito upíidlo A vUél-U 
vlm^fmn ofhna^ io ío v kraji Dc»tDO«niikéin iK-bwle isod Hpolt^ 
iii>iitl na T^oobecDj Houhla^ A nfl d«sutcřiioa oJiHavoiÍ; ncbot 
■Ll^ibá nův&cčTft kouveuiu zřťjiuť o tom STůdctla. 0»1fttiié hj brl 
král nulbd l^to iiktiliiti.Ktí, kdyhj si* byl moh) uh iHidporQ Anglie ^ 
zTOVii;i tak VHpi^Lehtioulí jnkn nu jiomnc flolttndu, Abj O tOD Mb^Tl | 
jl:itotr, pOToUL k «obé Ty^ftncc siwUckébo. SdólJY niii, fe t kal' 
iuty KpMtolfinylui íifHJlji ytc oiiffil přectunatítiu d5al9^'ý^l a Jť nu- 
ftojiiuif, nb) falcknbc hyl xkriccn u arem d^dleiTC, tázftl fte. Jiikť 
puitioťi b^' 9c iTmhk t>d Jakiihn niulftJ. AnjEtrutbiT :ipnv(útf ao 
réraé liulrukcf iiobé daaau. orlp(n^dťTL io Jakub poUduje, >by 
cl piidrtibU w. hrrvymlni-^rtí'. jrhiy of^nifenf n Jcc t tAm fffpwlA, 
Ld^bf ncokélo T^jL^Uuúvúuit kier6 Jjtkub ve pra^^fdj ixklraMle 
bodli podtdkB>>ufÍ. d^bréko T^iMlnu i« riecko (li vert el k sec) 
tjnakiii, áby j«j uhájil pmti vrftkrrémii oloupení, Kril namluL 
ie přvd» maii ic ttátl oiMUenI, iellboi cfoař piroti aiákooda tO* 
xky in nndU kletím u blcknbéie a aČkoUr m HeA cb<e Tiálti. 
ic pfíedu áíne mitkjf£/t Sjíiuulu v^de válku proú Uidi a pnttl 

Kiifltínii woMi] tyjtíhínfMi AnttrotboroT^ rjrnř&IKMt & tjik 
noU Ifftí fpok^JMO, Id J«4U pM kouf eslcoi bjrl vrimrU do AcgJiť 
tjjlMiefi. Ab7 m Jaknbovi T71110U urdt^ aUfay. Na ruxbodaé Jo- 
éntfal kravcDtu i>Hbyb ninf ani pomylleiií, nc^C i uidiUil cliuwvú I *> A«fl, tt ic^ AoMnAbtt M Str ewft Ulxn M »m l«u. 113 iébo hjH xpr^t-^iiS .\u8irnthrrc»v)'mi xof^tiAfLcoi « proto učinírna 
jen toko^ iLiiiL'Š4*iif. jimi/ iKiiiiyAli^lo ec n& vAlku tcprv6 v ilmbé 
ř$M* ybakbí ^jjÍeioEu imiifiintnuit x\lítiUiíni |>rÍpÍHt.'m» ubj vykUilj] 
^beJďcoi mis.ia A ikhy w- pricHnkl ii (>l>ncivi-n( mfni;*i pHpix Iruchu 

Di-UJté batlo mod x Hfrc v^piu^uu; i IáxbU at- ho proto, zdali 
tomti linrtlá ptvkiUcti, tiKnoárno xaké rrpriLvit piisoUt%'( k cíaatl 
k lomil úMv. ňhy r« DqiH^Jl ii?Lavři.*ní m(ru 7m t^^ch poiliuíutik. 
šhy kaidy podriťl po&avAdní »vé ú£«iuf Joo jcilno uancAcnf mJ^lu 
jin^f nir, uuílj Uio r.&ihté mJl!u vál<»úml DiMitF'onr ^íliromáíd^f 
totU Mt dohodil |a^v6<ii (inLíclinK xlin^jcEtí; mi'\ot hyti pOHlAveno 
do pote ^,000 muia pěchoty a '>~*i>i) jcJsdcA n IcriU Tirmitký jnktď 
í kntío Ittriinávický nmnL^ákfili ilopiiiífi, cu v toin tihtnlj hy\o jit 
podiukHUlu. Jcni ku Jtjcdjiánftii |julrutuych jívn^jc hylj^ rojcpoky, a)e 
koortut ini}l DA<1^JL, lo ovdoviHi kriiJovitA DAoFkA potkv*"'' iIohU* 
U)6u>ii pÚjúkn. NoMtalo í<o tedy íúdiii^ r[>/}ii>ilii^ usiiuáoo/. na ktirríi 
^ w bfl beqirovUvdD^ podnikl úxnlm nn cífliii«: a to liy ^e bylo 
nnutflu búdýni řpa-iobem ulili, kdyby brU chtílu Unit* v odjniru 
tnům pokmcovulL Uuiu u^nrib řt^ v IfciJIjTODť \yjodiLHvAi i^ cbatmu a k totnii 
Ib UiaTffe pHiUi^rJ ws ^pinoloti. a.\v u.<iK-íuof toto Aulu hk pHUd 
imdá; DfíboC jii ji^dniiilíví pfívmnd IToiť^ jukn laiilkrnbř Hettuii' 
Kii4ol«k)- A biabiU Wottcnvitl jali *c an jroií ptat vyj«duivdtj 
^ SpJQ<>loii, jollknf, J3Lk M lo mc>U, Jeo dmio ^pAnobi-ni £»dvnítiti 
nMhli fatiJEfcf jibiihii, WutUT^^T.Ei duváhU uťjdnvť iií^lu h^ůIiu, 
}clikoÍ tc uTolilí ZAphtit 150 nin:(kyc1i ni^^iců a pcnůd t^mt jakií 
vbiv WiM vmMiAii'*} \'^Ui vihlíí-K pAsubUa V}'}rdliiivuiif llo^en* 
KiuKiJi, jfiQ^ inpočnlo doe "i. února v Bíop- kde ^pinola nif^l jfl» 
UaTst jun/*'i (icai^t^) prohUsU napřed aikriť xástopce svého, ío *) Pffp« iKto B Loiutor^ lil a'lEV. tíženi lOtL 
**^ ^Ětki iL «ift. OJ S|duoly luuavTnil k l«to poradu Jaa KmtuI x ScLOív- ( 

I 114 

se uí o OdíU tni o ttitvíd Jejf ucetiri a Ic b^ ni il a n> Uut- 

eiokiíGl Dohl^LlL Cfw^ jn niiiMÍ tvůrky ttn^blA. >piiž u4p(ďC« )«ho 
IMMlporuji poeííi, stiřoUtcm a lid«n rliroánjinH porařuvnt aa tt* 
iitiprLLtťli! H fiuiUu luho £e ^M: u&c.hť4?-1i lonlknhiŤ |)»TaÍDváB 

roiJovi* kflíťlMf npfrili »<• lili pohrůřno vyU£k<»i * tťUi;>U tfob* 
vhlxiť. o1}-^kl<iii. ^' p<Hl|ii>fa rBlckrabi>li [Kvkylnati oc^Ua proti 
cfajiH, ate Spuiéié cijaki uepovolill: n tcUkot pAilovl ItAMlttl 
tiob^U »plii»mftcni^iiJ uu /Aklailé tAinl« sraluiím iřXftvHtl, pIvTvMII 
ryJQflD^u^xií n foiliUi /inňm pŮnn CvémUn*) 

'IVIiiL-jhí iMítni-ry stranmckí xmdUjf nvřrjtíř infufnt neobjr- 
^(^Dou mi-roii- Kni^nu piort^ittjinUtf nrchtirlí jiíÍjFnaEi ctuiH digOMii 
ncritii knut til liioHt pro lUcmf jclto, Jikov wl>A oiob^vftU; wa n»oh1 
hyti m\ iiíflt na|)acLťTir nlii útoku iift iiA nťHiii^l [>rpiliilkii'Mill Jak- 
joHc jtoxdvilil pftrtl uim rúmi' ftTo]v« ^&itfrKlÍ 4u /-ikuny tfátJc^vti 
aoBíthDvali vl sfvRúa nedulkiiulMloosti, Itier^ \rmejpyvaln mipro^t" 
v&pcltjr poilol»iiié nároky cÍMToty. A kuíitoU náhlndy Uková d^ 
|ih"flKtímíÍ nyhrř jíi<niri! pfi'.tví^(I řitním a jich ^rlmn*rt prooik- 
uuli v Jťduáiif hvéiii jbrii ^i- aj^ULVovalL Také LuiiknilM> Knebk; 
utni potvrzujť ai^ \ý\ÚAtí. Kifyl mu byU od rádcAftho fiodiao 
j&průiď^ jm JAkrni cmíu lvy luolil udtrálit úlok íipnnfJHks^, 'nt^rJAíl fl 
k l€iiiu ivolUí- Vyjjraviv pD^tvUtví k *tryci av^mu LHďík*>Ti " 
IfjLrtiiAtJull-ik^inu puí-tiilavul oil ii^lici pomor, kdyby ao S^IzioIotI 
uikihcl brAuiU. U ptiWjtltotítl celo /o^ypal íti^eo iv^h** \ftji\tíuiú 
pro pííiditvi Jebo k cftiuH. hi-oiU mu odplhtuu. ki!ybT t« itíoi 
viloťuú ll^r'lkli1Q B mluvit xpA-Tcbrnn tiiticu piit>]fmjtn n Vnn^^i^tu 
MdltUiuusk^m. v Q(mJt trt hy\ LiidvQc fAíattuil. Jcdoůnf rokoiémii 
jťn v lum přfpitrtí hydínm rfiJomiMI. pnkll Untkrabř Uatirtc bjl 
l«ctDC pmvtdÍDu o lynoké nmínf dsué véd. jíl i)í^b;iíntiil » 

btrpí, vreloif bPJtUEid aa KaráetUM a máa karmu Uthofsktíla* KKlMf 

d Jtiwif rif ťtťnu ; « lUUiy Jiitkruk^atitl^ ViUiu LnM tp ftA&sMn, KIN 
«ll«rlBp«Eb«b J«toEhiUrfADiaDnihcni]AjBnOeni«rdaLitíFt|fiL Tia^ 
UL lioMh, UnikAbí DirmMutUk^ farrAHari Ijai^Ong Ai 11,41, On. Irttl. 
•} au, lUini tníAt. Pode** JciMUti baUniai IIakd KuiůaUt** d4 
1<1S. Aun iVil. 4 
I ild sílí itrýcu Ktíbo 1 tom olinmiiku, My jt^ ;^ul«I «n pomoc Nojto* 

Zvlnitní tyjťduiTiijjf jcilnoUo clonu Vmv k t^iuiiulnu t^Ay m 
iKxUHlo, Ttau Tobo TlAk ptj^rstl dlnXQO Jrn lAQtkrnhťti (Icf^- 
Kitt«iMEfVDt». velfoť jfik mohl tw ilomn/vnU, £i^ Imilu nechán 8 p<H 
luttcn* \in\\i fjLlťkrLibt^t? purlpcmival. Ntní v&nk ja.\a t»o Unie nnnii 
rTÍ«Ínrir*iÍ. Tíorlii>dl[iť *p. jiik nAm jnuímo, naíiřdaotifl cfsaH jmfncm 
f:Lk-)^ra1irrn oi^rJhupFiitf koruny íc^^né a poj^^arlovatl za fo vykll^i^nf 
FaIcv. PoiUe tuho tj^TTsTila potrelfliví da Vidné a ilruli* ke Spi- 
Bol^vi^ nby í< nfiíi iijt^dnnln píri!1n^ín(^ pHniůK, Vjj^^^liíí^nírif o [>H' 
fcTÍ'hjnn iiiwrhrnWti ^ iM^pnchu, kt^ry ^n ílji úř.clrm ííiii vydal 
Zirl3Dgonl)orku ml DarmslAdtul. nhy %í! pnk o podmínkikli do- 
rafnmfl a lairlki-uli^ií-m Ludvíkem, j^nit byl [>oiádjln rn ]>roKih*d- 
koTánF. I-u<liík ryhověí j»řfuiť Uulv n prijnJ ti-nto úki>l- nlu ?*pi- 
MoU nrHyl ypoki^ijcn n poflmínknmi p4-ím<'Tf od n^^lin nji>if4niilÝinl 
n un^il 3<T 1 mnohém oblťdn>*t Kdy;^ fo Lud^tk ^dt^ld murhra- 
Mtí z An^tdio, mnlnrena novů flchflxo f* WolnlieUn^ (u HeideU ^^J^*- 
bnrkft), v nB. *b %úéňf*-Uú\ UkA knffi^ Virifímhitrtky. Ottn knfffUn 
phrilictlill My Xio\y nivrli, v ocimř. poíndoralr aby |řHintíí pohone 
dnra I^ břríma Trvala \^n i^Hf ncdíl, aby v tí dobí žíídnť atí "**' 
fiá settiiiál phekroC-U hraQÍct> HŘaké a uby r Né^ncfch unijvb vnirMo 
fiiLnycb pocbodů &/?koQMlú: j«n strany najfmini nrcikníMc Loit- 
|KiUa A niarkmbt^lj.^ fíadL<nHkt^Un pHp^xiAtAb nr výmlYika. Ta ro 
(liboTali, ic falckrabé do této Ibílty rzdá w koruny ivňkú m i^ebu 
» syna av^ho ■ l« cífluřc ndpro^f Knfisu ni^jou íe nabídnuli Xi>U9 
ttiMÍU ujbrí chťíU Uik* podfibiti «i klctín^ na falr.krnbftc vyne- 
tené a clil^li Ffoliii k pfvdbťív6mu nckvi^^tTovAiil I''alcL% k č«mu/ 
ale pKpoJUl podmínku, kdyby mori vyslnucl L'u]ir a císjíreni tc 
Vídni nvliylo dndlvuii dí>roxiinti^tif. ii* by ne muiwl sjednati nriuliln* 
CPiiigcIlck>xb ktirťii-tfl n knJiat k lemu, jakým /půwbcm by 6« 
m41a edrrcífraw prorísri a kdo by JI mil vykonatL Kdyty falc- éá. tii^ft- ún»n ICII. 
■*) TkmM Ludvik DiRuAodUkJ IrorílHoví Su^timt dd. 10,^0^ btruuk 1Ú31. 11tí IctilI)^ iHHlmíukáin T^mto so hRpoilvoIil, bmJUU j^ Onlo osiidii 

Tmiilknib^ IjiicJTÍk hyi celkem mniBito * náirhf nboii Vnífnt 
nitlonl^Liokvch, Jrn isfrai)) (ih^imi^tf^, ktf^rČ fw Ukkrnb^tu iieljkiLtf • 
j&vUj 3D rofdQiiÉ ijúhiťílf. .'^i>ítioU bjl héhe^m ^álkf otoadli úvmif, 
Jetti nenáluž^lo fnkkrnb^ti, jmr.iifvrii^ Tt^kollk métíl jeho nilaiUfho 
bmtra ft knLtiHu Zwritiruchfhi) « jollkoí na néNlM luUi nebyla 
ktctbA iivaIoua, T^ÍAflovdli ImfíBfa Uiúe, sby ea |ihni(H úiemi 
tAkiivi^ bylo vyklbreiio ji ahy fh* Ht-kvibtruce im nS iacvirUkboTiÍM. 
LauTkrďb^ vfiftk neočekával, xií cinut M! /jki:t:ová jiudle Utholo niTrbu 
1 píiíjniíiVňl, nby l"(iii! si norti^jřomk, k^yby i^roxalim i^t^tkcj liylo 
^ekvť»truv'liic>, CLI ^i^hinU iiiil otouijtditii ; UiM b1 jihll, flJiy [lEunUlt 
a» ífym xfkvcMiovt, & uíiiijí hy na ^r. Uťbu jen ^m knrfiřt Sm^ 
M>ublAMÍL 01.IA kiií^íLtii purukovavííci o ltV'b pi^mUttJrh a uvíAtAo 
Jc, koootu^ k nim nuUIÍ.**j LoiUknibi^ (bmofvjíjo vo, že cfle 
Kvéliu rluKjlbl, vyi>r«vil jťdnolio %vf^bo Ddn aúuluvAml t^ml k Sjíi- 
Qdlovi j>^ri ptivh^ {ihi8vť'iii!ti]j, Ao Jo sclivjLU; flám Tjdal se u kur- 
fiKcm Miibncfrkviu. aby ttt ■ oCni nnuliJ « iU>»BX4'n£ ^ekveaton, 

Oii kitrfiHa Mnbu^^kAho n<:hít aá |m>«1a jiJio ke Hpinolo^l 
iniiriiťního doxví^řl se lontkiabf, Žu \^dco £|rAut:|tky xfl dmvt- 
Jjjmýrh podmínek pHnii^tl irťiiJíAvrj^l u j:l> pumdujv, &by Cttle napftd 
X« pudrobiU vtelík£'iuu u^iK-tii, jiM dtukt uxni m ilubrÉ učIiiUL 
Linitfk prcjť apříTimř mim. ontámll knrfittoil Snbkénm DO»é tyto 
obliív A íiwbíl ;rj oHtl vlJvn iTÍbo ve Vídni, nhy ch\f *ílin pH- 
m^H uůiidi] & Ai*} fiLlím jtuluaJ u nifr^ posly, kirrA lair k nřotii 
vypravlln.'") /Ádf>»t Lndvíkimi podpor^nJ kufíe Z^níaTVcký x Ut 
vpfitfub, iť jej iřmdl, ol^y ix císnht TTinokl vicobooiea aiumUU. 
Hm^ by avkT«?iinice faJcka molilji bfii mKraceuiL Inkl^alié £e 
jo utbudT^ f'orh w vzájiTl a ^ríecko vykonati, cti by molil a£íaiti 
bcK ubtUcid 3tů cti kar£Kiik£.'t) jhlb^K Utúrli iL vrh. I^lndfcrtilifb Coir^rvt iW* Aivinl^. 
t) UaiUd. KMst Zvribnukf knidhúTl lU^khon dd. |i^,... Wv^q* 19tl, UT Co otiiJca u |iríui^řf Ukto avbia, vystoupilo m&ato StTnf'l>iLrk 
Uttiv- Kn>k iťtito omátnťn po po^^lcch a aice po můsbkéjQ syn- 
irl dm VTitlfovi a Jln6m Jolio i^ciiulruhtjvl du A^olinniMihurku 
Molm^akému a. lueikajtifuiu Um lotitkiabíMi Ludvíkovi 
iloTÍ ůtnAburl^f cbovali ao. tok |>»vohi^ íc i t kurtiHovi Mo* 
tii£skéin v/buillH mtdéjf, &n mCnto ]iHa1iiU|if ko «]io1ku ve. ]iro«pAcli 
eiioAc v llnhlliauarch UJTAVtenému. Lauikmbů prie byl prCívĚdcen, 
lo cboráaf álm^biirku buclr infti vi'lký iliunc^k nn jinA nit^irtji rf^«kA- 

KttrtlK SíKký rink n*:v<.^noval ^Moitcta lautkrabrfc Tikkovoa 
fosemot^ abf »i.^ byl / loTio inuhl iK-pký dobry vý8]oi1uk ofuhá' 
Titi Jjui JÍN iitiriUtl ftt.' 4Íce na kurfirtn Mnhu^lsikůbu, mořicí xr 
sMntl joj pro polftikii, ]if ne mHn priiií Unií- vyliovf^fl;*^) .iviUk 
kdjtiy mu liyííi opravdu KÍtoífrlo nu zpoii]n:iťD( fiilcki-nííMK byl liy 
M bfl mu»<Tl obrátil ue ha arclbbkupa Moliutakébo. nýhvi ua d* 
aře tiaEEiAbu n imlml^ky byly by j<rj -^Y^ki- k cíli dnvnlly. |'r>!irflií(-k 
Timk ii«cliUl i<i^ udvu/iti; nubiif ni:hlui1k k tnniii, h^ míiTci obi^Eua 
pttuovjjn jnltáii vrAjctnoá ttympAtjfv kiCTJÍ bc íAstet^úi; zAkJátlAlft na 
jqjkfa lov«cké ZiitM, KuďiHovi b^ieJu o odniéuu zu puiiiuc díUiJÍ 
pMkytimtoiu o Lu/!d- f> kturou by mohl io/niiSkaiuí i cisařfin 
piijftí. IVnin rtr vluíni^ dn»Viil k vj-/viíiií IniilkmbřUi LudvlkA u 
kraUe P4iifkčbo; pr^J tnívn, ailc ncbodlnl da clsAřo žádíiéljo niiilaku 
ťioitl, Jctikríř al cbti^l přodo vůťm koHst svou pojlaiitl. 

Přuui^'ťjAf lysliíduk pru fíilrkrnbřle imrUl ne ofi-kiivjíti jwii 
I«ti4jr, kilybj král Anglicky líhnt. icc ujal pru«tř«dkcivái)f o mír. 
ÍÁifé Ji\^y, jťiniií vyjrdnitvAnř byln srvřfiTim, \i jrni fH nú pK- 
cbyl&oifti k rodu nAbíborfikému dm»1iI íc i s Jcbo sliauy itzigeuiuů 
ocbnCf DA^fd, přibyl dno 17. bK^^oA do Rrunolu n zUúvil podle ■'" 
lOcUvaluf^bn obyčtji- (L-Udi*jM~ iloby i)jiprL*il tuxiiibii dní nAvAL['^s aini 
n artilEiiíí«cfc1i tuůDivlA a u iy«okých úfcdnfků a dúvMAviuju opf* 
toVuiýntL PniiJ /ihiutnA ni/bovnry mt^l s ArclkiiÍJÍr^cfm rpnvt^dl- *) T«Edtfi Loilrlk kiiiTlffovi Sftik^raa dd, ll*?l. l»Fvu» I9n. — MqÍvIi- 
■L Ar<^L, KiufiH M»lLri'')«v MKumilmnn*! Bthirtk^au dd. 3i>, úu. 
im T4iah^kl, Kuiiln MuliikdikJ a Liulvlk DÉmutOillJilrý tf^nmá lU- 

*"i !kh at «níi- KurfíH Sukf knrfihvrí lAohJiSAki^iDti ilJ. llLdulnin im. tis íiíkiaa- T«qIo fid^lil Di9l>iitu v6cj. » nevíme, ^emu bjclMun w 

Diffby v£d lUn vr^kťhL Na idraiiA íqlft^l^UkC. vjFprnvoviJ i^- 
Tůdlnft. JsoQ nyni oilbodiái^ ncdcčctt déJc pHméřf b IToluďu^. 

ííc fc proli nim víl mud budr vúJalí. .Idíkc^ Juknb zvtů vfttu 
T ucliAzcnt &c o knnmu. kf^rá mu Dicaálcif. oikdv uepo^iforotaJ, 

tclnky SD trude cliuvnti ku ČpAikí^lakiJ, uyhrÁ iu budv i»iti talie 
■/Á^i nn paměti, jaIcou sc v IloU&dsku prouddcdTiJe vkAdsi ^f Asobt 
luuiiJvrcliická a íť^ toily f^o jiHfluí, aby ro/lJL^u)iu svjía polndaikOiit 
proti Jlohiudu nyní zjťduai pl&tuoaU- Ttui pHtrué luniAČi) ťOBdé- 
loiif lioluudskych pruvijidj', u >Akdiu ^e priHlu&lflm raks Jokuli, 
iluckiugliaiJi a Gouilnmnr liavili.*! 

Talcovym IcCcm r>ig1>y iiroxrfkj^oval filochu «vébi>. miii by as 
to iiaiiidbvftl, ^^ jL' mu (iMirvilm odviáUt fáiiubu ad fa^c^mbůle, 
Jetilcoi »e J<^ituo»tí Jťlio tisfcerjui zijů^obeui iiocbleboTBJo, aoU 
Um inéti6 noiraiíti na jcduntťlo fiptmélEtkí, jc^tu |iu;cilcji ^by nu* 
fkrbíJii Díijby oiuspoň uji^forsL ío v llni>d» uvljiidou MratíUjd 
laJckrabtytc opírali, njbri /cjl badou podporovali. Skiito£ni> obdržel 
od ^'dbiU^ulo Albrvdittt Ibl pru Mlipu lil., v ui^ú urciknlív 
fádM krdJe Čpuuébkóho, ttby z přiklxlvi k Jakuburi pudiiOfOTuJ 
rtnitlTud fnlťkn^biiir. ^trAJiy pt-ítn^f^f mt^ll x fímMlu tÁvoAtif^^^i 
litky/^í Accikufíc prohlá«il« ie táiu lio DeaBŮic povolktí, ftk 
it^^Qř elfbl], Jo se obiálf ua Splnolu a ie}(?J poiiida za uzaTtoni 
pFiméřf. Uii^by \éťú tuu luéniu v jtildoud výtdnibk Mo přfoiluvy, 
íe ii|>U8ii] od c«9t5 ^J Ic ^uoli^, aby » taobl hvx prodlcui 
odebrati ú» ĚpnMiAKkn a ín k v^mu vypruvll Ji^d >vcha jodnatiílc, 
Icccrý iDúl oliUku o pfiiDÉří kouocuu u^ruviU, Uodiuo »u x do- ^ Atfll. »V ttth. Dígbr BoddoafaRnort dl 4l<. Umu lOsi. ^i, Iv, 


Tmi. — TnvM, ArokoMiP IK T>rtail nUpofl 01 dl - ^ |««r - T«mi^. UfíMlr I>^li7%0 dl 


i«t. 119 Tjvlcdku sniého/l pi>iU] o uůDí soudnUiu ivÉiiui Coxle- 
looovi dřfvc zf^rárn iicíli Imtií Jnkn^^vi vnmétnEi, nhf Cark^toit 
idtdcnbi^ti jLí v llatcii nm^kAJírJinn mohl itasXuj olnd yHi t^ 
MvtU > k U0V6 lUMiťji jťj [lo^^hu^tL 

T>Io uaiUJe, JinilJi 8i- iiu;juAk-ovaIo, £u ^ tUlckrHbtitein bude 
u^iluteikQ, neuakutučuily «c uíjnki jjK tyj^duúvá^jí u příméH, 
pniv^^ 1 těch dnech bvli) dokonáno. iu^hi>( Spinclii trvcil 'Vr 
nnnrallM lui KVéin poíadnTku, alty Lni« 8V imjirnbiJíL vširm o]>a- 
UealiiU klcrJ c^ř m^i^iitt uiuď jia dobré, Tím bylo dosti j»»nó 
lumiAčcno^ ío ctear díra jxj ^vi^ vi^H h iNikf juiklúihkli. Kdytij 
bfU Ulo pudiiiíEtka ua KJi^ile hi-Ul>rou»k6iLi «»ila t j^u^iiiiuhf, byli 
hT M) lUdKtnifj niucl ^mi nt-pUAtllí do vyjíst niháiif o iiHukt^í-^ jolikui 
ffiUhodt^ai h{oíimní\yiu njn-ni^ia orl nehii pi^iuťkmýiiiíi j^iko/ i 7.\\fÁ- 
vatai AdtAcc :;D»nťun titvr^coi byli to Títe, ic Aimlicilal^ pomoc 
fNrakjliic^ L^NstuIcl jiuťlkU<l& siCG &íi\ iiyiií důlL > Smiic fH!c.ki'Ab^'Us 
«to ntíin lubyli ^ikuiíciioKli. k JakuU ueiua ilb »]>ť!;^ii i plnéuiiu 
dibů y poDí-vud^ ve jiMnou j^iiHtiti dci tyjeihiAvúiiL, tiniuiHlI mi* hvo- 
iili k podiníiícu gd ucpí'kleli7 pnullfiíw6t juUkoí vÁdy }o%í6 byla 
DAiKjf^ ^ poTilov^ k chnt\ T>prJirrnť rjrtTuAjf mfr iht ^^kEadi^ £A- 
tfoudm a jvlikoz &o luúbU cliopiti lui^^e. kilyb> m^ tak uvhUIu. 
Jakmile by Au^ltť aliby Avé uskure^idla. hLai-b-abú it An&pacbu a 
kníto Virtoiiibi.>r»ky opravili luulkrrdn^ti- l^udviku a hVÚ piitnlniiidi- 
íf<|ir»blM4Jti ňce Itcx obulu, /c jíc chtějí podroblfi VMcm požadavkům 
ciSMtoTyvk, nlii Ain>il1, íif ftilckrnbHr. najtnmcuoii, Aby sp a cf^ntctL 
NUiH] Zk kd^by tubo búiiuiu priméří nuučiuU, itt \m ucbudoii dálv: 
l>odpoix>vHti. nyhnt íť jej oiiudu jeho poiw?ch»jl"l Kulžatu |»í>di- 
lajíce fulckroljťlí /jnuvu u .i\<^m nutiodiiulf vinili MiivEir kiidi- 
Jakttba, tc jť kr kroku tonui doumíl* jťlikox i^osplml nadrjc, kleté 
Uonod byl vřhiiriil"*) 

Lautkrubé i^mu^Kul tdčliU uw^UCetd oLnia kofiettt uuíodíh- **) 8aA«LUrb MAfkntiA I ^oipuhn iiknlif- Vírlfnihvnky ild. ' " tintl- 

•*^ Jlftrknb« t Aii>i>drLu « knlAv VirtvinbnnfJit fnItkniIiAll dd. — .-^' lOSI. 

O- aW>. 12Ú lkk>'cb knjňHoTt Mohuíi^kťmti » j«tikní hc l^rsto doiunhal, i^ 
i^]i!ni>ltt íiA 9 ním M|tokojf> vydnl «e E^udvík m nim éa KrviusAchn. 
K^jit tom i^tbyU doiívMél 9c, ic uk* strýc joho IlMm-KsscIik; 
«ť paitruhl] A 3te »c od fn3dcrol>étt chce oddfUtl; sdIiúC radové 

**^^ jG\w nxtívtiíli úDo &. ilabuH sinloum, ktoniu ito uvuova] k odvtH 
lúiif Tojtka Bvílio s FiJce.*) Spdnola <Hltí>rel m potom » La- 
ilvfki.<rii do Mutuřřo, kftui av tuh^ dosUftll ni&rfcnbé i Anftpachn 
jnko/lo vn:hnL vt*|]td vojitkA aiúoniMickébo a kiifi« VirtťmbCffllry. 
ťaslrdj^ť ponidy trvaly celé Ávn dni, jHncofe knittla Vtáv uii ajní 
Joil^ noclitftU Iti^Hrhn újtXa^ v ^dc důtJ, nle odjiorem MVfm ue- 
uitildl vymod prtíulvťJAlclj podmínek; Jen v Jcdnoui kns^ dodétoli 
■ttf vylrvalutiU avuu jak^.lmiti výsledku- Spluula tililill knrfihorf 

>>» 3dohiLČ»k6niii a lAiilIdiibíHi l^udiikoví. f*: aJI do IS. čcriKa uituur 
vo váléosf, p*kn joj kníl Anglicky pted U- krHnimi a Ukové 
priidlouíeiif jiHin^H iwiádá a paklf se xArowii nru^f tA «v^ha 
xcU, ítí tímto M vídá vftellkTch nopHiclikých krcki ptoti tíi*K."> 
Slib SpboTAv DCbyt pojnt ib áinloury u pHméH. tvoHI xvtUtsT, 
jjik&i t.ijii) ^láu«k. Si&touvou Maou. jeni luucTájn bvU řuu M£bu 

■*VL ^Akordům*. iiKtAn»vi-Ti<i pHmi-H ní do 14, kTftM: Unie ZftviiiiiA 
bjlA k TykLúcui úumi fulck^h* a k noutrilnoaU, kdtty mí fidc- 
krabJ^ n rftdtnro ncionířil a kdyby ae v exekucí ptotí níHO 
pokrAÍotati.***) 

itM Kdyl brlo rijcditáTini dne 1S. duhu t T. Iio-Ua vnéer é^ 

koQ^euo, k&lolíd T Uohii^ prnjcvtivnli «v<»u r^do^ yyttptnSm «t 
vi«cky JT^-gny, MHl«idm x dd a pftk bu^tiiiAul, pH akkt byl )odsoti 
Iid8iltid«m korňH BlobnMý a pmlnilié SptnoliL Kofttte ť&ie jen 
i- nvcbutl w M^řMluili v t^cb krHSť<di, vetKiC úohtti riiíB, íjě h^ 
kfAbé jo itnccD« notiuihvU luCr biry uM^řen. CAucmiiut, jcót I .1^ y dobu 1491, 

dd. 1 It. dfllv ItSL - A«L A «ck JaL^ wcilBltell Alkeetalovi 
dd. tlX kt^tiu 11ti. 

---Qniél UMd«mlt4«olM«tr«ii4A«». 
Z Molnřt dl m Mm lUi. 
121 ffce si bral b brdci o^ud ftvéhu púnu ni^HÍ Ulio^hol! jiný z jeho 
pífTTiviKÉ. ]KiTtutavnl nVuvá Mohu^íU-^ zn íboil)ivi'ijáf lipjtli ííteJouvu 
Ulnuliou a prnhl^ll jrj ía potupni^JM Dcill pordikn u Prahy, nobot 
akordem iti oilvrúďiil jnou jiueMDf «p(iJ(^Dd a FilIim^ Ť.e vyúám jů 
DCpřáteldmi. jcfíkoí uuia uviufliu ^o bróuill a m^áfau^^ jednotlivých 
fnéatt^ jmcDovflř líťiddínírkn ři^ TjaKlnf vlAdf jií ^f^ vjn-pfrjl, *! 

)[(>1n)^Aký nkiíríi *kutríiií odlouíil Unii od ffllchiabíffl ft jen 
dra kníinla lantkmbť llD^^cn-Raaol^hT a lUArlci-Ab^ KiEJou-^ky 
aUlU luu vi>nil ]80»4.-i- 4iL-hoTji1 i Ic vultkyirt oTii!'li:rii Lt vhodná ptf- 
k£IOtfU. Markrabí z AiiájiAdiu iiiél vůuk pro iii'j na nnaiU jíí jen 
4obr4 mdr, a hlclAiU ^-crři^jnč, ic. fAlckruhftí nic jiného nc^V^^* 
teAU ab^r eÍKnfo ímlnl xn firl|iiiAti.^nf a noch»C prf lak urlnf co 
MOlao nrjitřfve ii *íctí jcilĚ přod fv^tfoskym konvcuWm. kam cimr 
luMDgl U.'1]driit hiifjiuu ht^meckd nviiijili.*"! Markrubí / HAJn^nthu 
V/tnutí oni liihi>vč mrlr^ uybii^ tUital ta tíM npi^. jhliy hylo ^ujmii, 
íc i"r odlmiHI nd fulckrflhůlc ; a Tak uo^pii aavK^I dvéřťai-ýcU prwJ 
vfHlancl fftJrk^iuL n>bťi vyMo(fávji]ii phUHť ťíiuiíiivy oiliíbnil «.' 
pMb éo llróiďaA. kde IrpťlivC' poslouchal viij»j% jiíriiž kurliít 
Udíí Uipil ^V Norimhorcu hylo pHlt^ iiintiho rnihiitfi. v Uhnu \u\- 
volaoecti ů \ ^Iiihiiťi Klnichi;'', l«k w: Jau JiH postnfvnJ, ovÁcm 
Uthftn jqiňíflbťTíi jťdnAcf rnir,""i 

Kdyi falckrabé obdr/el ziřrAvu o uiavřeu^iti příměru iK-Kciudíl 
<i nfiti Uk n<<pHxtdvé. uýbri projuvil a uim svůj Mouhlju, j^UkiKt 
« tjikí nnilál, ÍMí ijjťiluilvAuf ITmit q mfr vii Vfdnl n KíJcmřciif 
J«kuboTo k majclkn jchťi mu <lopomú1ioa. V initrukci, kterou 
byla Vtác fiř v Hhovm <bila svým ^ysl/iDcOm, KíL'ítávalA sp J^St*'*,^" 
blulvoii* jvhu /4jiufk. liiubť Uoitřkli zo Solitifiu, pan z ^^ jitnLurnfh^ 
Jtíí Zobel u Jichvni lUber íiifli jincuciu jíího mibfdnoiiti ci*íiřj 
wtúAnt (JB koniny ímkř a mi^li tj»k tdiliifj t /a lyiia jirh<i, a\r jpo 
r tom pHpnii^. h^yby 1o cf^nf p^íaiiovaJ a kdyby sv \ o oítnl- 
ftlch kn^ch «tiLlo dohodniiT.f. FnlckralOtc ncnivli k odpi-oávnf u- 
vuovAli, míli radic k udf^Iijuf \Ěťol>ť«in3 niunuatUi, jenž by i^iiúh *) CdII. CAmer, CsiuitiiEiui br*libii jd !^>jIiiiiiu M 1-J/Vď, diiiuu IQíU 
*^ Hitírh, ét. vrb- l^jMloir kn1iíi'l] /wvLhnirkfmn cTil. luvi^ Mulinu I4l-.*1, las y« I 


Uk^ o iQ8rlaral}£ti Eríravflkto, AoIiaIIotí & btmbéti « Jl^livnloliv, 
Mi>ll tak^ poja^ovai u<l^-«1iu( Spinuly x FiUno. aIu Ic iMaAdUAd- 
iiíuiD roarputl^f »iiíh» tiilu ituim^^li hvoUIÍ, uyhtii \inMÍÍMtK >v 
TilEc miuf 6d »vůj podrMi jci<<í ^ fhmxij, ohy pokoKi mohU 

k lomu uetaéli »tvlili, uifhrí méJi uilpov^líú. bodc-D SpinoU od- 
vulun K miv iiKnifuii. íl- Uuíjt biiik oivciléoiTvt |iuv!iinou udiUaiMt** 
Ni^ťii l4tD insitruXi:!: hvfdrl rlof^tiit«i;iii-, i^ Unie jv^i V úni^ru bjrU 
odhodl.iun nrvydávitt f^lrkrabi^ic T ůsDc i^plof jtibubť, nilirl tAkf 
nah/ťnf vysbmcfLui iIúhé^ Ab,v adiiovall dHv^rBié ityky a kulMvni 
I Aiigoul^« lí » průvodci julic u ub^r uk ruUi cmtii ^polko ptrotl 
cfttH.') Pukli 4(- UiUť v ÚEiuru dounifvdJii, žo cfj&iř eralf k Unit<» ^ 
I^DituLÍiikiuri, uvMnínifj hc di\Ltl, Jo falckrub^ vvLkl jioH>>bii4 pod- | 
mfnkf. kdy£ i^iiNdv od t^-pravcuJ 7v]jÍitA&o »v^ho <3A*'4rDAA do 
Vfdoú 8vřřiJ xastupování své vyHL-kucAiu Uiile. DiJati skik áUitno^ 
že histi-ukce Jťho by\n posůé xshlÁua a « iic do mkuu j<|Uh ani 
m'tlcifititla ; oHtntiié by byla v jrdnrinf jcjkb niťvho a^xm^^Tn. 

Vyslnijoj Vmí joM «c podobá, Donii^lJ fa qiécb s orvUiu rrau 
do Vidné. Iťfla i-^ by jc byH Dcch.ili vr Vfdni dloubn ca octpvrM 
cukali KouuCui^ úuv, li. dubua bdťlť^u jUu cfj4ař«k« PD^bodiiaU. 
jcbot ob^U lithii- u^inU kimvi: Jvjicb důvrnur^ll Odporéd^lLOt 
jiiii, ^« kli^bH U4d JjLtcKritbů(eui inzl tw pruvt^Htl. Aby 9U sJnkalu 
níliradíi ^a ulr]i^iL<^ vtiáiv, *ůi*Uké vyj cdni vání » vy^^naci o míra 
uiiufUiuu>,'*^ po/jido\4[::L JviÍJ)uU[|»r piHbUmiF^t n » Vn\i tntía «u 
jim tdidy mírnč nájoliti, kdyby »c naprosto odJouíilA od íatckrft- 
bHi^ Vy«liui(^l byli nilpov^df dtohkou uik p^cstnJKtnl, í« rodili 
svým plLDÚan podtobit au vAlÍ cfaahjTť, uby be ilnu-Jeiifiii o^wlu 
HvAbo X oMudcm fakb]<nbé<c <lo :tábu1>y uouvrliU. Člťucivé Uote 
ucliorali ic ic ftmyalu této mdy Ju&t^ drive niďlj jbn byln nd^ 
Ivna. DcbnC jU nnm ilnf pM tín; byli ínámy aJtord ufAif«&. Kdyt 
«}^AQcl Tc Vídnj iirj^Ali ^bejib akordu, vh\él\ h ui^triititfiD, tv 
i (ifu--<i( Ifjidi iv pmTkcpdna, JcUkot fcnfiftU Uhm owůdOU po- 
tolooaid liC«rA H D«pro*lo nuiontůvsU b tunUuJccf • 

HIC oweouu po- ^ 
r ijvlfliicAiB danou I 

>d>» i<3j. ^^H 13$ I koiuili p^prM» lihy tro u^ Hřívu i)H'1i}Í opunllt místo, kdt^joHlJhla 
trnktyri potup*. Pobyt jcjicli ve VMdÍ lunotM ?fkutečn^ řádnébo 
stuplu více, jcUbiií Fi:nlJnaiiil dao SSL diilmu akonl Mohučhkf 
potvrdit í Uk kjjíinia Uule proti daUfm úUikům pojivtiL kd3bT 
|HHluiíiikijii akoi-du tlti-íUl11"i Av^iLk Jelikož knttaiu vyzvali vynlimcc 
»f6t aby pti)/«tíin ji^^tť vu VMnl Kvtrrali a Uholi tidovu Aidnbt líi 
rortituci fttltlíT.ihrtc pK^ilnoJi, ]iro<l]<MLJ!t}Í »vňj poh>t a vykoD«JL 
ío jim l»>'Jt» nlo^ťJio phfifijjvřc n Xé přftiií.íUiMi prjHlu* kdyby n'- 
atUdcc Bcniohk se Ujii«d stúll, &by dMit svuJiL k jiHiu^huiéiDu 
pnxUuuleuí \iHmOri ji uby vyduU kJÍ^hl úí^amt^ o{\ Sjítuuty ctbKUJtcné, 

Ani Imtokniri; JitidoHf jjjicb ni:doik přteívíjiíbo vyHzcnl; 
T od|H>vtdÍ (tjivnJo tiv birc. ^Dáil, žer hy fAkkrab^^fJ raohbi lk;íti uú- 
pttMBQ. kditiy dHve .uuial svůj zločíu. císaře iáA^l xa ud|iu£tťuí' 
■ 1c iialirttij>[if ůkflif> bi- uabídl. alu jťlíboj^ slrujiy sTilníiií l<^ťbU> 
poiadftvků niá^hu ncudi;U. uavpak v. jailnolHvymJ ntvivy ^j'^ftkýtni, 
« flold&Amr II íiéVivtýtm kmiiíty znhrnnIČTiýini ucuhIjÍIeí ryji-^nilirá 
m liroll cÍaaH jo |M>]iuxriji% Iv: n prodlouítmf pHmť^fí ptv^ iiT^tniio- 
KiuMi dobu Jlí proto nemAic \\p\ icťL ěe by ÍAlckrab^ Hm icho 
«tU ke /brujťuí. L'u b4' hkii úkuiiií jiným kuí^dtůiu a Ktuvbiu uá- 
k^fdbg a ui] S^ňnoly obAJi/^-ného, flíbil ciHnr, íc vyhoví průnf 
iTSiftQCd. Irndou-ti mu mnjitrli^ (ibrtn^rných thíhI nript^nint^ni v bojí 
proti bIckmbútL") 

T«u doboLit kdy vyalapcl Uolc niťákitJi ve \iunU odhývAti 
tmidiidiif pilvjxetici Uiiitt v llťUbroiií- /áví-rtíťuě ee<<ouf. Jea be tykalo 
ié£toráiif odvi-dcnVch pouc^. aby ae pak uauíjo fuririúluf mncftcTif 
a xrulcní liiái". Tn vyjinlnúvinr UimUi hjli pHbinjiti jí/ jvn mar- 
hrib^ X AuxpAchu, mjirkrEibť Uad«iu(ky, kiii/í< Vjílciiibumký a mMA 
Norlnhcrk, (Tlin, Vormii n ^pýr. UBmuAenf ti>In Rd^trna falokriiltAtl 
tdl«iUi)i:uí<nnJuTjuuÍ8 0»prnvcd]íiaTáno nezbytnou oaiuoblt***^ Kdí- *, Itnídi- «l. iLTcb' V^ulami ťnio kaínlAw Uniu áú, 18/30- dubnft 1011- 

su. iL AFTb- Clu^aki^ potTíEi^nl MufaiiíikíLn oki-irda dd. 19, dub. 1031# 

*•) iJAVnfid rljvLivii& VnlfailAm ITniir ilrl 10. krAm* TflVl- CollAClfo {V 

***) KiÉ<b< A ardL MnrLndíŤ it AtiijwJiu « LyUv Vjrtvmbvtakj iMHdiovi m J4JI 
éata, Ufuu ^ároveA !i|iliiltf s]\i\> v MalmčJ itviuřn^, oih«liU loj 
«t4 z FaJc« H mqiusUlí je. Kújby IvirE mé! fákkiahč iSoaU inut- 
fclloeii, liylo hy j(?Unodudi6 síí objevťDÍ jclio v Důlní Pild iloeflji 
(ib, ttby b)l /iLbráfil] ix>x|>iiM^nf vojitkfl ii xtin>jny lid *. vchatt itrb]. 
Ak pci takoví r^no^tí nebylo n BcilHcha ntu «lopy; on «cj 
*Í sl^žoval no, svého Icbáun, 1)aiil bo lirou t litf£, íoniuJt c Iltf0 
v^cchcu jvůj čoA TteUQVtLl A vůbuG ot tftk Iclídiié ft tpokújemí. l^lcf* 
by tiu hylji jalífiva Uáml m^hitúa. nvKÚhin. Bí^Kdi ťhtival v> Uk 
tti:^ttiU3ti]i>, :£<; U|)adl u v»ei>bi^nou ueiiÍDoKt a ie jej jirolo pňoc 
Omnisky nApomfniiT lakovým ^Asobum, Jako fc HuM » díHnl 
IcnlvjínJ. A tak fluadno piK-lmiifnu-^ io zamítl soiifjuiié tjtfÚMt 
ttoííote Bcililťaa. jiby ve odL-bv^il du Slepka i^ Uin pHtonuioat 
svau podporůvaj odpnr imI iiuirkrnbřtť kniu^'9k^bu ur^jilMTaii 
a že se vychloubá přvd Jr1kulJ1^m, tkmk iímio /pbfoTwm icachontl 
M podle jťho nidy,"j 

LApe nežli vyiland Unie ncpocliodili o n^^kollk &cd4l po/>df j& 
niiS vyiíliuid dánští- IVfdle Lit^nuAonf v Sogoberku v^ilaki ee fiosel- 
fclvf ilůníiké, Hkládujfi^i ae x pánů i Rjuizoih a WiaUrr^QkniM, po^ilkem 
ilutiijji ito \'í(lui?- ?ía i-Vísiň MT liiiřVíMí^Io v nrttídAiu-^iitt rx Víúv 
M rozenu A s dknrnn mtr lucAAtela; přtr* Io violt vedlo poKclitrf 
^1T XMxú fiH^í, ktťn^ 7(11 MkiMUivnly « pomi^ry, jakt^ paiiaraly u kiui* 
vcoln Scgcl^enkřho, kdy Unie jc*** IrvaJn a k-íy brU i:n<léju, ir 
Jaknb mí k nf pHIA. Vjíslud prohlit^lll. do kiellm vyiUná na 
fálckr&bute uvabudifje ne a 4u6Juvijýin xu^tiíui dfiaKkfi kuiiltulMe; 
1 \mí»áova\U iLky bylu /iii^-un a flpmiťlakí vdjsko aby b>'lc / Doiuf 
ť»JLu mlTulúmi, Kd>by dnů r<>*ndAvku tomn vvbovéL n xpů«i>U 
iiAvrltl« jakyiu fitkkiJibí- luoh] iluMlmoiiti xmíhrni, oabJrťli *« k taAí> 
kiab^tl ae udebrati d o pt^etf návrliA nfivKkrťh n nítn iryji<dnJÍvAti 
1'akli cfsaf |ir>£adnvkv nvf prilU ni;nnpnc falcknibi ic jicb r«jfc|tA »o- 
^tunílue, dektívLy Uak jvdnuJ tiuphUdfíky, mAtiiprfbyti pta6T^(ct1fc, I bsriřiml J^uk^mu Jd. f^''^ Iftl. 
f , *•*- Dvůr vffieůst}' Dclivl #0 ti-mlin firOf^bnnil » hro3:b]ui:il ?.aati'aáit[ ; 
DCfíHli^I v >io%'L-n]riik NiřiiuokiJ []ťi>Etil4il Iitk im vůhii, aby hl- b_v]i> 
ihiuoIq |>ni tiřj iijmntiti ud vybvid t jUufiii NL-mi-iiku, Nt-přixnivA 
ixl|>ovť^ d»nlnvA byk ti^dy luk^ Uk &ftlrÁjnki> oiiloviuf ihúiHkvfU 
Tj^Blaiirft. Ptiíwla^ky Krii^tlui^oiky liyly iMnla ^jtmfhiuly n |ipt (unt ^^ 
Buascmru. jr cíoar ueiulUo přcMiitl ua ^^LkÁuf svébo lúf^utku, 
ufbfi ^ iiiuhf mfti iijilirodu xa ákndu ulqR-mtii. Vynluiui HáitAH 
pokiíMiJi lop xiiidarmii vyvrátil ilňv(»dy od|H>vi>(li této; uiliwvt-ci první 
NyU i^tí npt^tfivAnn a tckk TanioU ndcjili / Vlda^ * nrpoří^ciioit-**; 
V nubodiivtll A\ém /mÍJiif m* ci^ar liiké i> kmjE rMiin^askíni 
IciioťťkávAnf. it ev k^jíiliiMu DcpfiUletvf nciiedú slrbuouli. 
Stavtiré jiui-novuiióbo bmje ghiomůJřiUll w skutcfu^ pořátkuiti 

UsJcdntitilLf w vyjiríiviti pinH-lství k cfsnri, nnbíHli ap pfimiHi Tilc- 
knb^tc k iiHjťfi »Lu^ii>di i'o^nd»\kú u umvf^ii Si.t zM^vitíl |Kit» 
ftUnií: Jde kdyi b^íťlo o provuilťnf i^cli vfcí. nccblůL Jlin idkdo 
4i«Uíi- Žárfní kmlio uechlť^l byl vyslniio^tmi lUt Vídni> a iiduf 
necliU-l xbjTiiiU, Kristián D/iii^ký ikUiiián byl vir tícch vvych 
nail^Jlch, krtTyn^ «n byl v Sr^*i:liiTrkii fiitdnl. Jrlikoí T7nÍ<\ krAL 
AngUtk} A krm DuLuobaeky Despiukli imdťjf > iie kladeuych, uecliU-l 
uii Krv-^tim kúH avou tia.4a'lili a luk klidni «ii«td nepřJxnivout oiU 
^tM rísařnvu, Vijjskii, kten^ byl tiiijnl a pí> tH tnřwffi.' vydr/o\flI, 
< Johoi bylo ^.lEliX) miuA, roqkUKtíl it (njckrxbflc pi>n(;i;hal »čmu 
otlfedu. *] Tid. iL (LTCh, rnk|*nii1r« dánukTrh Tfilaji^n. 
••) Olit odi>'»«li dt<bi>»i A r»ptlltfc %7ilui(A Jmiakjťíi a Loniloriii. niava čt\Ttá- Vyttartflcká o«sta lorda Oigtiybo. 

MA ťlK^.íí v>r''vii4Ti t cití^ta. E'rpkn^ ^ k nim Jikab ptlilAl. Jfttmb 
uoupoiMjii i"'iii Lj od piLrlAiDflutu nabídnula llcdHeh tyládál ti 
od vtfdi irrAt^il 4otir(-«clinl n |iii(lrninbá«h TyromADl > clMPeai> 
Jilíf íji?ilr*ol iP Jleb- P»vel í firecnirtehil, V Anfhi \7]i?>l]ilTi M 
o iJodiutuJiich gd tíifilrícIiA natři'? tj >r li- Soíhudnriti JnkuWto. 
IH}{1j>1m ihlchíid dn VLilni^. tJvícAiil jiibo, DEfliy ^^NtcUoA] nA p<H 
Uát^iky. riuLftu ryiUnck lypnivDl do Mnkl^-ra a t>rál4bii< 
l>i|$b|bu poivU^flk iinny rcititucu Ulcknliétť xamlbnU. 

n. Vtin4} i« Vídni <i faTr^^a korfírUfn a o j:«ntl<'h RHfMiiy«fťli, 
CTut chc« propOj^il Uttbil t^cí 4m;ibiiU«ii AUt^cIiIotI ■ QorDi 
ťiíd kulAigU MaiiuLÍfianovi vfmi^mi jzi Homi Bokonaj-. CIm^ 
tfUkJSI tiT nítdnnno knlAfUi nAhlA^holiti. Nihl«d kiirti^tA SMk<(hn 
r fá1«UU>Erti Urkíbo kuiŮmiTl a ttrmi llcdhcbmjih. Cifař ebf 
«i<n )»nv«Bti (iiubuci }wjú lioni řiili.<i. jSt&iJinlUui sm^ itu^- 
Heol vti^ a TiAbidni- b> k li>mii jé nAlfntdii^ i^l^ař |itijiu<* Dahld- 
DnO toto, alf t^Ucc paitjtDouU uLbroitu toa a ^odiolDiuail. Kur* 
M po|ili4ft u MuxluiiiiíLiiAk jak AH uiA chAf uicbomU k nagUcMnitt 
pnjHtřwikorAnf. TduiDitMan prattfblkovilnl lobi ramtli. V^kf 
Jdw príiU IliibfttuoUcro vi- 
ní. CuiJiká odíHiTfď (M fi^yJdtiUit)- n^i^hn. CMf «hc« Jíd ■ pod- 
mifikvni m\iú k pHmúH. favoJ m veiIaL DíieV^ í Otob. Uada 
OftMon, Od|Mif4J kur^Ha Siuiktíw. D4gb} Am Ddi^ll, idikol 
pHmátl KU nrrEiA_ Vn Vl^nl rťifhndnDl^ poUdal kolt^te Bavoi^ 
ikJ^o sa d<ibi\< idini c ptfinřfl. Konetai odpOTfT cUafOft. Oiehod 
X>igbyho^ 

IT. ZbraJttCJ MuuTddoto. PoJoif w táborra a WvídhMtu a tpkdne 
do Cocb. Bojo a Tnijm, KriKtmlUaD vtrliM do Ilonil Foko, Za 
iMHac p^lmíří. Vjjf^doAiAiii a Ma/iifflilfmi, D^kf nit] TXFC^ 
nttU: toto .BUiuJdd opiuU Uorol ťalek. 
w mtf 4C Uuk, iiadfjl* žo ponláití I>ígE*yTio hudt^ míti vothodnjkA 
ují iitiihmf SI* pomřTů níinrrícých, Podpoiií, jr^kř ilopfrtl řctS 
Mvdmi, nvni^Iii Hloitlll váko, nýbr-í j^ťilri^iif iiifru n |n-oto Jiikijh 
lUUuiorU. tb5 ffnmy SO.CVji) lUier, kter^ /ť1i »vému xnuvu xnslol, 
nřlln fť *Icť pro víij*kťi vi' ťjil*'! Wífí, alf íjimYCft tfikí k pnii- 
giorovitiil tí-di, klín nfjvKť vjllkim iitrpť'N.*> Tak'^ ttlUíil, íi.' \jm4£47 
noton pftj^i úuDiX) lib. u krAto DAnakého. kteroa by «« rodluí 
blduabiyiťi v Hhjvii íjťftimly potnlmfi progtfvtTky k Hvnbytl a ují 
lapUcťiií xmlrLitřho itol<Iu-**i Xh- k \iiiStn nb^imi kntl AiLelkkf 
DtfChtd nr CiHbodkli. pL>nrVjiH:£ podle fprikV DÍJZliv)ko 6C doDiui^ii}. £o 

puflkytoMi. ^dytiy k tomu ueclitOl «voU1u 4by fAlckrutiů brJ ju-ttí 
iIa sv^rh voirif HTťdř-n. Jplikfiž ni ji/ v áiiťbn ph*iltWivnvnl, kWruk 
falťkra'L<^ /Jim' v iníni íťmr- svoj** sprnvi^ť, poíailoviii o<í n^^í), 
titrf w Tirtliil kiiniTiy ^caké nejen Ea sobe, njbrt tnké rst íTitn 
nvf ho a Ji>»y iWiec iik^bii iivpuduikal. im) by uzavřuiif uífiu luujilu 

Tlodtic^b TTprnvíí t)ft\fí jpStí, nciíl lio HoSM pHpIs l<ibAiiftv, 
4o Amrli*^ ftu^bckřhu jncluatele yether&oks který byl jii v Vt^í^ 
tt Rítft poiťořřai, afey líc Juho pH dvcfť antickém iftsTvpoTaj. Pů 
tonUo iimlovi djú HtlctcmbL^ Mflrlílt obn^Ji pnntvitinf luuhučNkélio 
« vpwomit krile, íc Vniv^ vojska »ví roxpii*tí, I poiadoraJ od 
JllmM nJTl^it poitvhQ^ pcnizvy nbp ^]»kn to nft svOj d^i-t mnbl 
vydrL>Till & k <»bnu]ů l''3]co W upoUuMtl. njbr/ kri>niť tokiojeáiě 
ryklirojca^ a jtnidinl ftrtuůilj^ anglické. KAkkrabť chU\ válku vé«li 
JKD im uhranu ft T}>l mstsoU^n vmIjUJ mt honmy ^kt^, nlii ^'.n /.a 
|iodi&lttrk nnboh; nvcd^oydí.-f) Jetikc^í BcdflcU jnxim obdri«1 
pMnr Jaknbnrn, mfrr.m úyiid. odpoTřdůl na ní, íc je ochofíií *) lUlťh. it Brtli, JaíilIi 11rUrktu)*i M. UJtS. dubua IflSI, 
**> Krocli. vt. iir?b. Jmkub knlt^-ií D^VLlbrLii^L^ini) dd. (?) dabrni lAÍU 

4l Uil^ «. iNh. UtooiK pour Mr í;vtbErraÍe dd. IS'!!. ild>ia ICSI^ 
US podporomt ambiió siuhjr ale pHpnjil b loma jraUnou podAÚkkii 
B.}ty tíntiY li^fXavW stniy v <!:ochách pfi jich jcřfxonl, nábotenaké 
sTobi>ii>.' astAtcícli; osUtDé poueclk&l JakuboTl roxhodnoiitL ini-U 
s M^tusrdikiin A BťUilriieiii uitncfivuti dalo ftpojonf- ^ 

FalcknLbi> LilíO protti ijpmdl NťfUiwvOlc do An^ie, poiiťvmU | 
tri njtKcl odToIati Qt^mlJoiili pTnpadkho ptiDA Achůo* j^ Dohíjm 

jm^JitcrvtLuy Ant^iCftu. klvry jíi piv^ rok ujiajr maitíelťl dlck^cli 
rti nťjbur]ivf'ji |K>d[Hrrgviil. Jukub hyí hy v^ah Hfu sotva popHJ 
Klodiii přiniluvÁiii KcUivittulovym* kúrby bvl zutím dLntc Unii 
A kniícte Zvr.itiTUckftto. tťily jošl^ dHv<-. noili ho doák qirívA 
BíidtlchoTa. Dt-imb^l /[iJmcifti a porovnduJ mohiíCbkúm. *) Kfůl ^ 
přjkljtilil prfslu^uoii váliu. uepHnkivůmu usísnoved (Ato smloiny^ | 
Uf^tjor Jakkoliv iiii ana;£Í], ii^iiuilejel v porovnúiif iik-4>Iiů, <:o by byl 
niolil vykládali \*.^ proaprdi fiikki'tLl>ŮIu a tu by lijl mohl ňdoMuf 
nvftiit jakoitn vy>lcídck im-^tliLií bigbyhii, rórnvQilnfm ttc uMovo- ^ 
i"! TOTitto, :to LJiui > od N. kví-lDu »poj<inf s Íjilckrnbi^Iem xnitíU I 
A jci osada Jeho ponechati. At Jli kráí JikQli OíObuoad a tIItu 
flvéiiiu m»nAÍ awlw T£tůí v^q pPIkJádat, loUk byto mu J^do. Ae 
jiťC Jeho s iii0uhu[& Títáf obtfjtf bude mocí zemt avjch nAbftíi, 
pfLklí j;'j líímsti ni'tnii4^f jvha phítdó. 1 liyl nm Unií vi-ltCA roz- 
bof*S;n n uznivAl zn pudvud, že pi;iMlcrrdE:k od d41jo po Mottono^i 
niřsíínf podporu n vy^íímirní r.ilA ívrmiídy. kdťuclo ^luiia uJe Mil- 
diiym £půFí<ibviu bi: Spiuolou pjiuiúH uziivrvUi. Jukitb u«ťht^l p4i- 
pufttlt, l« l>y Uiii? mohU jeiliiiíul vvé omlomat TihAvotlJ, jtkou 
OD Ty1iaTo?al Jfijf polAdnvkúm, Od prý učinil, ca mM a uapft- 
lovu] prý w puHkiIuuLJti i\aLii príftpévky, uvj^^ poiůd^rk}' joji 
uonictlil pry aphuti r Uk krítki^ i&obé. juk^i híh byla oUjiáťoa.**) ^ 
TiLkvTtm zpjbobtirit liurlU v Ufité Uoíi /íuduuéiu, julikixt tuAU, H 
kti^rok pozdéji mu budť tytykáao. its byl ráen odpndntiUm Unie. 
EnfJACn 17u1u Ukt^ xliuti^^i^ dfoTiho nevdbA}] « UkoijTui riritkum): 
loarkrabú £ Au^pachu a kiúěv ^ \iri«mher\a> pH luu^ié pŤíicutoflU 
ro£bbáornli. tc Jjjtub svou rJUuv^fttí Tíucko ncfil^aU xAvlniL***) I 129 _ Sáfi tedy NotliHrsole iii^T aly^itf u Jnkuhn. n j«mu pňMÍtiílStl 
Utaftlti tJtío\y, puvaovtič strouy vuj«ka iiiuoui^iíckóhu. kwt-é ťhlti 
do slnlhy «v£ txíti, brňl Q^rnii^t tcntokiátv od^uLy ptfhi^vuj fvjrm 
X|rfkr^ubc.ni VAmUnauri jHi/HiIjtvck. ktuiy ji'j muhl £JL[)1é?^1i vii rálku 
s llalmturky^ Vytk-tbuuv jnikojní' římívy u ř/nJL>^ti NcUiorsolovy, 
1th>hUsll po ňc\M níírnlnv*?, řn rJtrv vi>c dáJť uvjiíiti, A sknic^^ 
odcvzdnJ fi nÉholikn ftvDŮin t^Jiié rady, aby u ní podali dobru 
nláiu. *) JJe ptíiuívů tolo smýilťuf príaticb duů fte ohrátiloi 
v o^[>ovídÍ, Wci-oo dul aííit; íwjku ilorutíti, ííťchtíl utcrhu sIj^utÍ 
41 přťv/iTtf TojfLk& DtiJonjiítJckAho. opímjo trn o usTii^ícni Uoífí, klerú 
M UTáfaku io a vojskuu avym naloupf a ic pry DodovoU, Ab; 
v«toiipi}o du áluíhy fiUťkriLbi^ii*. Zri/ovd inu Utké Apojt^n^ h BclIh 
Ittvua ■ UAiuifcIii^in di>kjueijjL^ iiiii |>odli: i^riivii. Ác /.a pHméH 
nesinj dÍc ocpřAtt^Ukóho protj cfsciH podníkDouli, Jcllkni BedHdi 
ua tdkánfi svůlio edovu oalflifil, aby požadoval náhrado /a pMdady 
v Čvdtách zmrhané, Jakulj I t léto pHcím íMost jtbo j^aroTtl. 
Jalrnb jťo v li^ch Inuoch wíivĚdril mi píiv<jlnfj4íia, kdu jej lo tiíc 
PCtíláJo; éChválU tedy niliik'/!, .aby Hcitřich nríjdal cfí&uřt? m ud- 
pciWiif a lak &e uťMifiU, byl také ocboton pHčlQlil «\ aby bratr 
bUckrabéb^ a |rffvríi-n<ri ji^ltd v Xt^niťfi^li u v Cucbái^h uebyll tro- 
tfáai a aby jirct bUrky byly poDcchAoy a koncčni cbtď «e ubrátít 
loe krilftm Francom^k^mu a Dáusk6iao. aby ve prospícb l^riifíí.b^i 
pbM>hili**> I^txurUiTky xvté sytím cirlkniii ícumít], ale oKladil mu 
UboT^to ro2hi;>dhatí liftem, v nimi jcj nbcípceoTal o nťiífťlf-lBíra 
«Tám lUutrrnsIvf & d^jvith^^j^í tvé <kdirarii'\ iliitlŮHV^iju mu m od- 
padnutí Unie lé útěchy, io od boha a od Q^ho dostane lo rau 
b«i|>cča£ p«»f>cL Přtolvy dojťm Uihot^t listu mdl bjti xvyfer^i 
jcW itr^rýn] Rlíbrnfiu 2(iiXK) lib. jako^tu zitvdavku ua pajčku 
4iiiHk0U>***) Aváak ncjdi\k;dCi'j^í roxhodnutJ kriJovo \ tom xá- 
ki«ld, Ic lord Di^by ocmél Jftl vfco do Madridu, iiýhrž ib Vidué. 
ll^ DA nijihoilojíťfm míM ao xaaiuoval u AavrAccDl Falcká Bc- *> Aajd> <L VtK Níthorwlp Culnonori dd, ^'l^ ItfCum t««l. 

RiTli^v. RAipiVím do 9. U. aux ffilfji propiivílJoiiK dd, Ijí'. k^éi. Idi^l. 

~ Anj^licfcf H- ucb. Srtbmnlr rvli-lonOTl dl 4^ÍL a^lB^kvdt I«Í1^ 
"'^ JLo^ it. araL Uob B»<1Hdm^J dd. 13/?1. ki4tat laui. 
OtaJ^< S4^ i-<t«U t^i^^mL iki If. 9 130 
I Wchofl. JalnLbr>ra áty^m rn xůar Ukového gmdenf podloteft 
bjlt. n^cekivHQpn v)sl«4keiu. SfiinoU *pbiil iJih. VUfrf hf\ 
ofiní] pH uznWruiil ir^otLuO^hAlio poroTDánf; i ^hoTírl Jskkttborí mat 
šádtni juiko xo, |iroillt>iuuaJ pHuiřH. ie Je cbce x oUfdu na tUi 
se podtc di> 12, Bfbr> oi do 30, JL-rmu prutlluuíiU, At>y rudl ffco 
éaan A |iNli:il;oatl k ifuliiŮDÍ o mír.*) 

Ab)CbotQ romměli njťrlnAv.iuf od Jikubt^ ispo^niómiL, 
Ifubiij^^jíK! míú nu |>amútí poaímlavky h nabfdniitl cbolo a (Uo- 
kjubL^ti;, jak jutI ^u T polorici r&ktt ItíSl. Nft Htnač cbftřaké M 
poladoTsJo, tby Ilcdhrb povniovd za miloHt, co n knlik 2 dHT^* 
Meh iLOthmHtf a /eiiif by so mu íesm ptWLild, ahj la tnla mílúoil 
vídal Kv viulikjcb flpolků EepHteldtýcb. »bf Muitfdda rta m- 
podpnrivftl ri rúíote ct milínl pniftU- KJjfby so l«5fl filcknibé pod- 
tnínk^ri E-ťmIn piiilvolil, byla Iry e»u mu cáif xeini jeho be/ bodooui 
volrbní TiAnitJla. 

Falckrulií nnjiroU Inmíi rbUl sr hícu vatláll koniiiy ůak^, 
sd<; iiccblvl t^ udíiilti vetcJDÉ a poctl^^é, Jelikol nocbt^l i'>koiULti 
ÉU^né ^ukuuU /u Ayuii avébo. uby mu pro puMl^irdobu Escboval 
OtktcrŮ oitruky, uvhut by) od)intllitj nudťje této jca v lU^hoTiifiii 
pHpndy^. fio v^dád^ PM tom hljLfEI prirltnfnkii, nby v ydéd^nřch 
Biffcli boduMlccLi a filatdcb oebj^l ikr^cťu, &by &pújťiitAui ;vho 
a ob]ktat«l6tvu f^mf ŮBukych u4ékco bylo vtoob«cii« odpu3iéaÍ a ■ 
■by jim u vyjciiilváití jtt:b víry iiebyb» pK'kiUi!nn, Dokiid by pml- 
míuky tyto nebo alcvpoA co fc tykA navriccof víccb xpml nebyly 
^plnény, uechlél oo fziláti spolku svélio b MiuisfeMem, Lctiileocm, 
Uoluudnuy II jinými pr&Urly a, /A íádiiou tmm nnchl^t u»iid n^ 
pouiíťhJiE hj vfiXi <.Uiín, uybrž ditčl ec podrobit jen po pMchi- 
nyfdiii vyjcMlnáváttf. Těk^^ nnrbíM JtádAt M odpuáUof stnuay pH- 
jelf komcy faké; UTdU, iu Dcnf tpoiu dloxI cf^aívm a uieii nim, 
Jakožut hurňKom Hftc?. i«dy m«d pán^m & poddaným, nybríi ^ je 
>por iii«xi faldvabůtetu a kxúkrm Čukým, Ei>dy mt-7Í dv^A nohCi 
romfnd knliaty a io mÍXíl n«ní priv*, Aby oa p^moÍ4^6zii po- 

Vůfl Ukovymto poi^lavkům Jukub ui^id >lu4icivÍKko pmwlrud- 

**> OcU. Camcf^ rkm/riffEit hahéá i« Halm-ia dJ. ITtl. krétua l«t1- m kirtHtf. Podle ImCrukcL', ktiToui dji1 TigliTinD, mé\ I«d(o doma- 
biti su u ctoto, aI^v fitlft^rul^ť^lí Xť.m^. nJivrjlri] & pHvrřuiiCfT jebo 
f fOi ft v C^ácli v pfodcílťm stava pouťchul; m to niil ciJi- 
héd&omi ni'jťii vjfilá[if fL< f:L]ckrjibf^l4> u svinl jeho koruny ^cttcé, 
■jbnl Uké vi-naé jebu práttilr^lvf du tiudcmaigsEi n ^tfblti vádlkS 
1 taotné n^Ofittiélu^iif. ktirr^ by cH jeho ucí&dďlu. lOl^bj po^a- 
divkjr A návrhy ílighjlio byly íňinftouty, mél we í VHhí vyduti 
iIq ĚfHUďdta a králť ťilípfl IV. 4HUp Hl. xaiim jlí irniiNr po- 
iAiUtl, Aby tHv Kvítj vyiiflloíil vu |íťo»pOrli fdlcknibúlc a kdyby 
I Um odbytitU jej vyU^CAml, mél »c vnitit do Aiiglie, kdť král 
arinr lUlSf roitbiiiiiiutf.*) Jftktib vůak ncTi^tí], fa by hu prr»i*tH<dkE>' 
fiai jvho mohlo jiorkiLti s ncr-ilitri^in a x léin |irfčiiiy ulomil lordod, 
JifctniJc E«vftá 60 éprin^lHkd, nliy Inni ukAni^itl vyjedu A v.'ÍiLf o Bfiatck 
mal prliirtiTCL Waleským > InfíLiitknu KiunLť^l^kúa, K lomu kouči 
ttdílU mu podrobof loik&xy, jaké v^o b) mil |io^dnvjiii n juk 
by loto vřno mi^lo liýfi uplaa-uo; nstíiuotil, kilo by cr*tii zn in- 
bntfcu do épnJiHnkn tu^I itiipmvltí, nflvrhl pro m, juko;ílo prlnnvau 
W«lc«kovi a kraJovuii AuKllckou ro^ul důchod.**) ^mí dotfatc^Dť 
úHvMťjl, jak velícť inu tjttíj vít Iťíí ua ttrdd a kturuk od u/jivřeuf 
loboi>j ííuUtu oíťkjívfl rom*4em olíxky faJckí, 

Jnkrjliiivi niunkytU *v- d^tnlnň. tou dobou nová pffloí^flofitii aby 
rychleji a bc^|)ecuéjt cflo dosábl, ucřli bylo moáno tyjmluůvůjilm 
nibote vypsánym- PorlamfUt hutid po ^vém ^aháj^nf povolil mu 
anlíié mmj * uvoltl ne jr^^ti^ víc» poAkyTjiniilí, kdyby piTiit^^ pit 
volenjcb cbUl nííti ve prospOcb /ctř xv^bo. Sncmovnc dobi 
twbylo vhod. t(3 Jakub doináVinl «i.^ smfini^ho vyrovnány ifí au do- 
vrdsl ^Auki^ru fctnLQ} ciAatku a £0 tak odmítá ajuiputiu Augliúutů 
k dccH tívojí. Ncíll lAjodinf w skonalo, in^tn iirinil jcttč slavné 
o^véd^^nfn PmhliUilf, ^ cftí iirJvtuIrgM soiistrii^r ^ fnlckrnbAt^fml 
uojifeli A B ji^jkh prfvrxeDcl u ^ouv^rci a kdyby su krali UťpodA- 
Hlo iflLfrDfu vyjeduái-áoún Ic femfm jujich jltn dopomod, iú po- 
ilucí jcou ochiitní pi»ihiduf bnIíF h kn<v nvuu oiii^tovi^U, uby m- SB, kí. ■> Aii|L A arcb. Enacnilíu pn ni^hybn dd, ~ '-m — tefll _ 33 hv 

^ Aflt B^ v<^ hutmkca pro Digbybv dJ. \ ■ l*tl »• 13S tncfcni dosAbJo loh^. £iAio w^la l» mtrnyiD xpAioVcm xjMiuii*! 
Onv6<IČL-iif toto iwstHjo iv uil posIftucA na oko, idjeIuIU U» d» 
<»|]raTdy n l>yli ncthiKlltlru titulky oc&vůUČiJi noýileoi *to>e; a kdjrbv 
1>>1 Jikul upolh-híí nublihutí loIioW & t> KcU srrélkO Uk<^ tak 
npravduié tic Xft^Ndil, ijenl pudiyhDOfttt* io by b)l ÍÍ|uini^b^ n d* 
líAh; pHjnól k povoinufti a k imirátdnf FsJcka. icUkoč biy i« hfio 

Iiojhíku iIúhU silné AniMy <lo |iiik iKiittiiTily* Zdnli lij M tok 
bjlo Čecfaftm a JUiuůďuům doptalo nijakého poldi^cní. 21UH 
by tfni vAbrc bir^iilu vHlvruivoiA tw ftmiric odmi-cím vAlha mezi 
obfima DAbožcnskými Htnuiuni v Nt-iiulrb, je jiaá titácka, k díá 
b^cboni DemobU poukad. Jaknb v^ak phlklidiO oiáb vih^ stll 
JtvAtui i»[LrUniJ>ulii : no tqocí^ iij1>r^ nup^ť^onaleilliioii «vou lannt 
ťbtíl cíle dojíti. 

.Tťliki^ií ir^T podíle rfifbudouti Jjkkubúvas vfjedniváiUiuoiiitrj 
mi^lo iv xQQ\u £n|iui-í(i, Ukknkbť' uinioioJ s radami Bvými boocčnéj 
[jodmjnlEy. tu kt«^ bj M « cbahn& fyrovoaJ a k ttoui i&íelui 
poíáila) p^bxohi af>řAl£itciiá knfíala m áolUré adáuf. Podk ptání 
jeho yyúii w kttiít /w^íbmclcy » Citiuvraricm k kntknibÉtí Lu- 
dvíkovi, nhy miiH^iti jrhih tjTkolimAli, ijuifkr.Lbf- p^blúil hvx 
fíbahi, £e bo£ ptodchonbo odprgtoDf o podmbctd ao nosodlni 
císařovo Dol^o ec oadíil tn^ftcof o ftby fAlcbralH^ hvi prodlemT lak 
q£isíl, iiHCh(C'li 9tí <i Falcko léifinitili,**} Z rodiwcu BeáHdut 
Fftlckého Oflv&tf^il Rttftlorf, « ponléjUcb vyjednáTáafcb dl|i]OQUi- 
iJcbfch vrlnii ziím^sUiuiý, TnarVmliAla no^lco^kéba a AnŠpacbpEk^o^ J(t4b«i«Dk pfidJal vph mtWml m^tntj fámou « D«iiU*. ku-^r 

ikrakr pQhttt ún Inr irfMrroir nutvUt nnc Itwv tin H fr*twi úr^ 
ttllK varlr, f tVrc fldifa d* r>kn( luvi-f dínaai II foloc Anrr o^abli' 

"1 hlakb. *t ircb. Kaí*« Zv^Anwkj Rfdrtrkotl J-l *T1T. ItkM l«l- Sm M. «nk rám taatknMw LaJiOa lU i-itl. ASk Jfa t3:£ ft kntfutu Víitoiibcnkélio. Váidiuj tn knfiAtu nidi)! k mfrUi Mdf 
k bcjnrýmiíMÍiiéna ri^^nutf su pno^tH ílcak^ho ; DiArkrafeé Bademkf 
f^tk hy\ tolio mlntef, ío Bedřich iieHinf w ttniíirl, &by t^sain nú- 
fMisU, 6 loUo aJeepoĎ rozhodné xmxovB] kuuclír jeho. Murkmbé 
X AnápAchu byl faktři roztindii^ prntJ nilpru.^cní, aEi* přniTon pH- 
pMitíl, íc Ko vůc udiiiflu moti odbyti lwxJAké1iu&^ /Ailogtiu^.hiťiií: 
6»d«-U xálcMi T pcnřífch. klcrí bj faJckrabéti lijlu xaplaUii nťbi> 
T puatoii|K*ní ů^omf, n tniii '^c uKmi&iAUiW unpfvd roj^liodnouti. Mur- 
kimbé čadil, aby (akkratrť ne pokuHÍi nnbídno^t cí%Aťi pluk pi^^ 
cho4y prolí 'Hirkflni. císař íň by *i^ siijvI sj-okojU 6 ifmto aadost- 
ofio^íiiu Knfitc VíťUnnburíky byl toho náliludu, aby 80 fdlckrabů 
odprofreui pHlit nchroiU, ďsar s:v. ucbude to uťjhi^rrif poxmbvAti <t. j. 
pootteof iehoí; j«f pi^ riifruj pmiovunt. jcluiř »rd(íu kftidí í:fi»kjí, 
Uo e ufiu flh^rijji:. CÍFtuf líii TJiké fdli^krnb^tl prlpuujo UK^oi^f vtau^ 
£jt p&vodco v*eho £e povtíuj^ kiifJeM^ z AuhaltiL*) 

Juk viděli :^ádný « knííVLl h fnlckrabi-tuiu vfťo Dcbo můnft 
flpHtdcfiýdi oiti ^ d^ili^ka d-i Ui mípomy^IoLf £c? by mohl ud dvoia 
fiOltdovAti vfcr^ lícili %vé íTc-mť^ aIv jinn^t- ^myáUO Fndrírb o H\'ych 
fotu^rcck » «>bUdkAcb. Aniž try t«k^ uu Jobi-é zdúiU, jiuouovité 
od RcKtorfii lí Aniž by flch uváíil^ usiaouvil Me pc} dlouhých po- 
nulMi, v rír-bž tťdli bkvnf i^Invo hnili^ / Solmsii a A<:1iái: ti Di>^ 
nfiiA ft Buod laíú falckrabOuku, ua poiiiiiíukAck, nu jicbi základO 
fbtf] hy nifU ii£j]i^teustvf v ttmlnK^in vvjťduiváuf ud UháuA avího 
caiKicjil^m- Vrid tá, ahy k rimi po/vAni byli Umrn^. Angliu a UiuHka 
Uké ávéddío ů. kaížMtÁ Bniolvicky a Luncbuivky a uby vmlouvA, 
ktvri bj «c a cfsalvm iiKnYtela. EdJdcb vo dvou id^ch: jodnó, 
kCeri bj le uvtfřťjuUn a UrubĎ Mjiid. Prvuf čánU tuiHy mu bytí 
UTríiceny ptedcité bodnuitri a ňrtmi id6dén6 a ri^titticn tnto mřlu 
M V2Uli<ivntl bc/. vymifiky nii víccky joho raíiy, ^Inícbníky íi dů- 
Míitáky. Za U> chtél falcki-uln- vzdáti eu kuruuy če^hA £a ACbo 
ft «TiiA ffiébO; Ale nnl k i.>4]pi-okmC au ke %]tu{k\i ^ roi1<iD TU- 
koujikým iivcliti^l Ví (idhodhtti, TnjtiA ^jIhC atiiilciuvy ilíkkiuuJL^ ia 
DedHdi vAčí diaH OMol^ovtil sL zvláátuf výhody a t.c vtáy joíti^ 
byl lobo íflMk^ nibledit. Jako by Ft-rdiudufl hyl povineo Akodii 
tnu solinuditi. PbiudoviU Intii. nhv &Mnn(<lAkT» Mf »tvů«alo, ie ") iUUei SMltfffcn dl «IL Icvtia latr Muich, at. tnh. tS4 platit budejcrmu as^otí Joho ni^f dftchod : falckrabéti, ^uévmái 
tu synu avtíio viiUl >c kontuy baké » Ayuo^ jeliO. abf tecito po- 
zději sí^]cautf ttc koruny ^ki^ nmcú a právoplnloé. Cftai' mH 
t&ké &tíbe a ilMIcff své KaviUAti. io badoucn^ pfi liU^ pHluiL- 
tofHech pciil|>ororůU bud« Kájmír rodu ^ckrabécího. FalcinbA 
tťrly xiimtUL) ?^pt>U'k n tíntvibiirkjr a Aluíťibný k ntiu potuřr, ale ftám 
60 n^ski iicrt>/pnJ(0VKl bríjuťi lolci vu xrbj protq>6ck na rod ilab* 
abursky TklMnďi 

FuJchy THáa. Oodl-cj htvol mři «e pMéinii^ nby kráJ JAkub 
témto ih jinjiii podiitínkájUi které j^ne čáslťai^ jií ^élíli 4 kieré 
M tjkaly Lfljatť vojfkn pro Falcko, jM>dporovjliií Mni!irrddA a vpoUn 
v Bothkutriir ho iiAktoull, fLbjJi^ zn ^vA ]>t{JftL it ^plfltaf jich akne 
E>igbybc ^ Aoiiiáhal. Vvd^t at; tedy do Aa^líe dorikúl djie 2L 
luk ^cťVDjí do nrrcnwiťhii, kíK: dvňr pritví sídlil, Kdyí brl Dnifit;} 
l^vd poviilán k sliii^nf phjd krált-t mluvilo ío pK^c tifoi o tordu 
DLgbyni. Teuto by] sti uAvriUl Jt Kru^ehi do An^Ue a obdržen 
poth;bué hiwtrukcť luiAtuupll jíí wiitu dn Vídnf, kam ratťl mél 
8U zfL nfni pozdéji odohmtl. Vyv^lancn: fukUv Minití] ni; |mk obrálit 
řc( k on^ kuadm, s uluUž m/l v Aufclll eoublag íjcdnnll ft nnfull 
HIT ui-jdrívu i> mlpuStéuÍT COŽ TalckrKlié ipé^oval tie uciiúti' Jákob 
byl > tim woiuiuin. *Pro Mlb", /toUI, .,ío sÍ dijsU mŮj irt"; 
„má nud ]u lil, in rJid aJviUisLU mir. kft^y by iim xpů^oMl 
báubn a potupu C' RAd£ji bych » xJm iaI^ouI . . , Ji ncutim 
takové tnod to svA Boml a ueuI ^mt pQddnnťinl, Jakou al vynJ 
císnt "síitiiíjo nml tulibt vzíuiH-iiíiiií kwrřirtj u Niifiiily". Vnxtí 
potftdoTal potoim ahy fiii<ktnbřii Trpkccno bylo :W,<XW fiber, tířjr 
m^ pntK^bnA prtifiiií prn vojsko fn Fktrl a pro Mwufeldd, aIc bi 
přáteI»tT< Jftkr^vo mčk své nic/r. řJEéíovAl ú, ia pro iieiMCálé 
obétU ktcrí «e «d ni^bi^ (Ki^jtdujf, vUnr ki^ ecbrňkciui to není te 
tUA ik ie tíříbn, nybri i nuu a koMf; kiiylij páA bAb nám 
• úiébm fte^iDupU & Jcniu ro^-kául, éhj ^ice učinil, ioby vice po* 
Hkjtiii'iili (»-DLohl. — Kúji Kt^ niludlo o HcíliJtiio^, Jftkuh nccMél 
6 ipolku » uím ani ilyieti, a %-uuI j^, íe jt Tunk, travlč s ne- I I P44U dli, f/ll Anwm íCtX. 135 Diiék. Pavd fie snaiU. alijr »u vitQpO o Bcthlenoii lepU 
ilaf ■ a^y }oJ oi^atU k irot^rMeK^uf. íb £aJckrMl>L'*rf.* upuslil a nd- 
~«thai ditčl iiiir lumříti. Ticu mi Hlykaí nkoa^ln. S ocUtnlnri 
STfinl lálcilldftml odk^n Pavel nu stitniho lajcnuKÍka Catvt<itEL. 
["avvl luJir fttr udubrtLl v iiiiíiiiolri-tn VkVjm \io Cjxlvoiiovi, liUrf 
jq bcdlivO přiKDtL .Iťdvn kun týkul ?« Čuch tt alllDeHti■.^ Tcteri 
1*r M utryvjtclftm ^k^ mi-\a fkttVG^ti- Ke ctí fíilckrjibfU miuCme 
4>1>ét 0|iftkovAtí, iť Oecby nikdy iiucht>» vydati v ^anc poiluit4 Tfté- 
xvvÉ, nf\iíi ht M jílMnl rruvun tnk u od|mátiJuf obyrj^telatvu če- 
aúE^ma, jiko .itibé t.imt^mii. Tnkovýcli vUro^lf v^jUe ciUliifd uiffUftf 
uoméLI; Culvort rrolitilřill, 2e sť nesmí iírtpu*Ul, oby k vjjcdíiá- 
Tánl proto rvibilo* kiUx W dtuij ,,ué!tulik osob" z ud|>u&(ÍQÍ Ty- 
inCtiil. Žť \T Vídiil iíiéU úmysl, iinlrL-sfai vt^kury uiaj^luÉ tfUiy 
T Ďvcliách. o tmu ovíma v Anglií ncnti-li aqí tuáuul. ŽúiíOKt m 
4á]if pm(£nf podporu Ctilvcrt tnktíi ínmítL*) 

V a»j*tiťk^ bXíttQi rad^ judnnlíi ei? uynf rlopodrobna o ro2- 
Iknjth jio£ulBvdch fakkrub^t«; alv oilpotúcE kouočuá, ktvruu Jítkuli 
4il xtíl m-ému, ticioííhliLsiltt w irynipiLticIcyin viivt^díťiiíiii |>red 
pATlcm iiH joho sl.ricuf, iiýbrí xhuduiulu »<; * iiosavaiíuiini k tiíiir* 
Henu Tyravnůnf aaiOtiiJfcCiut giAlmml, KrAl nn pf. hyl ro^hctdod 
prsti tomu, aln- UútWr&his xhntjii v*i F&lci v ro/Háliltj£Íj;|i ru^m^rucll, 
m4l vyík&tí, ú L>y od Digbyko ČM^ xpráva, íe vyjídnávAiií jeho 
se Kdarrtn sr TK^pntkithi. TtikCi «l'. mu nnlfítll ?^f)l('> a Itnlliltínirnt, 
i pn>liU<ui liHiy. ětí zbyte^uu ju obava Uťdrlcliora, jako by knižit 
Sdtmílirftd^ý ^hooDti mohl pu kcruiit^ i^esk^^ kdyby stroiin fjikká 
«J ho iwr^fmolu- Také h Um uewúhiahú, aby Manafeld LUokA 
jfodiiíkRi, uybri požadoval, tiby w jťu Ilontf I'dcko bjíjilo a jťu 
tťbdy aby Tojsko vjbojni* postupovalo, kdyby bylo od IEatotA wť 
pudcno. řitnmy iH mfst. kLbrá tíedřich v ťuclácli jb4lá luél 
obuMni. [tťbdáí driely se i>ro fakkmb^to Jc^lf Tábor* Truboů a 
7.HVrtT-) JiLkfib nwlíl, nliy ju líi^ílricb cíhíiH ilobro^tdní posiíiiípil 
A píi lom jen to ú vyiníiiil, alj obyvAtcUtro jvjich ani ují ;ÍÍvotccb 
xdX m jTn£nf nebylo potrestino. ani aby se mu v svobodném vy- 
ntávúni viry jelm iii^i^ekáieli). IJŮU- pii^Iuvul, aby Hť.ilHcb uznal ■} tfnlck. iL b^i. Fjtvf] n^ilHchf^rl ť^lfik^u dd. lO/lfl. fvw laSh klťthn FcrdlnaDdOTu a roniudku dtthtvu m podrobil, ale oBhonl 
mu, jta 10 pro Q^j Dobiidť mítí fddnjdi djcli ndaludlíft, Jea t« 
dtou 1nts«cU srovnával w « Itedhcbem: ie ualřujc us t 
noamí se iůilní pakořujfiil puiintífjci? iir>rtrubílj n ío lonfhiiU má 
tkIaIiotbIí it« tÍ4rckv jeht) |iHvrjrpni;r v Nitmclch n s Cwiiácli 
SedHcIi liké kkúaí tchiiui avétio. ab) «c poaursl O prodloolCEiii 
|itúui>N v !>ulu( Fjilii. Jakub jť<j uKf;okojU r ohMu tomto 01MII* 
mix, !^ Spiauiu dibil djíctl |^4oi3H a^ do 30l íffTTiuit a Že 
diUfho iirodlouiťnf odkdnl ]^ do Vfdaí. To íe UlcknM ni 
hyú hei\ie^Qit, Jakuli mu flllbi^je, ie ctíuiř na íádoil Ul^hyba 
do élmúcU dul Kiokol kv6 Ic TtoobcaK^mu pradtoufODÍ piímW\*í 
JíOnih nlmtc^í špinil *Uby xvé Jíití íÍKvc, ncfll Digby h vy- 
JodnAvAním svytu laftoéBl, a alco tím Jipfisolfoni. Jl« SpánoU mx 
ini novou Jotio zádoat jirudlou^il |viméH ai do kooco fcrruDCC, ač- 
koliv iiifl túu Huhoit v rukou pf-L<Avi>f1nijfcf dnku^j, íe [(nlřMi 
ndri^ije ftlKrjviif h Tnnrlan}tr-u?m Krťio>](kyuj n :í JHuiHfddeui a Ač- 
koliv to, pokud 8c tykři kuíicíc Krťi»vského. tnohl IhtinAnti pro- 
kAzatL Jakub podávíme vet! arému Eprávu o pradloužeoióni ytiméH, 
prdíil ji"j také íuoyu, aby taltotjmito uťtozvůJčuyuit líinky pro- 
svtřiwlkovůiif j>ihí> nciTiiiHl.**) n důchudii. jiiký KutHch |Jto Bobe 
a Byua srcho od Čpnu^bka poiadavai, nebylo v UtM Jal:dboT^ ui 
magiky, snad ae lody v Hagu t poaleduí clivni rozpakovali po^- 
dávek CakOTfIo |itodiiéstt. Al<^ fulckinbi- pM(^t^ Jirští- nciEAÍjlfiol. Jakj 
Doanfrné nerozemnf a uné^nf jo tiu po/adavck. ncboC 2a&ďu>llk 
dnf Aildnl «trym Mfiltn^ kniítrtii XwEilhrtic^k^io, a^rjdoll m K THgbjm 
a IďJilkrabf^tcm Ludvíkem, aby te r^ť cafi^iEuval XM potJiytxiutl 
Jrinii )imoiué nAlirody, ncboC to ie nikdy nrMo Jeho Omytlfiiii,! 
aliY so vzdal \Řf iiáhríMly íít *vft itrály.***) *) Mniťli, «t arch. HfiihriiliiiitÉ BrdAditmi nu dc^mAKiJ od drďnkébó 9aáí' 
QiitLtrjA l^iU pudAuJ dd. SO^aO ťfrviUL lasi- AloIdL tt, udL JHkulr 

**) Atijl. n. WTÍL ť*liMi CH{«<aíufil 4rL T'lT> f«rwm* 1141. «. 6VTf. I3T i/ftů Dlgh^. tiíi nfjž Txn^en byl netohi&néjti úln4 diplonui^ 
Ms, mil vi< Viilnl v yh\í-Án IiíhLei po^tntruf fhV^in vrslonplM % 
pio^TBdi k tomn bjrlo r^Ukych pHpmr zajiothsbf, uijcliud ji^bo 
ypofillJ K al skoro b přfcho^ii Pnvkivii do Orcenwlchu, Jdíkoi 
'L r-L so obávtl, £t> b} dhui* mohl /utlm do ju^ua ocljuli a bixluuftt 

^ki>ii kaficti BKVdtHk^u prúpújditlt ii»tiiiiuvil jrit^ dmb^ho 
rTillDCO, klerj un í'»t^ své iirp4>ttE^lKita] >fO Diiváti:vftnii vdr£m'«ll 
■ nuihl Ttdy rrchic ke dvoru daaMLAnui dorariti a toinulo vrsUud 
BÍotU půhol>Uj u Funlinandii k tomu, áUy ^tr^iiy íkl^knilK^itr no 
■dfiil iádn^o ronbodautí:, dokud hy Lotrd Dígby k lu^niu ocist- 
irtul.*^; K l^nto obnvAm a k toinntn dcojfmii pancIstTf uchy)" 
£4Ut« i&Ah^o důvodu. T«bil«J£f áfaej UBv>uikafj oUiljtu roi- 
btrtlováQiui A kvapnfm jednínfm á kdybt se byli ve Vídul itiolo- 
knite od rtvi^ku Hvyku mrcliyUlii vwlilí k^f^nta n^mt^ťti jtiku olnvi^nč 
tá^stí mblt^mii jednAnf n Tj ídrřotAh vMiky ^ILIy rach, PoaIi^Í 
tivt4lliu«, kterak koDVitit kiiríií-rriky, ji*ji% dp-ař cM\ svolati na 
kvitcn r- ItiSI. aby ro^bodl v I.tlckralitki x jtdm hniLitnttti kiir- 
ftH«k/-t tcpnĚ v lialop[ulu lfi22 sť sťirl; potrubí bylo fťdy l^lU 
Di^líuOio dopisovňuf :í trvAlého ítí-«d tjUcfačlio, ncili tento tijv^d 
voU M odbfTfitlH 

DljEby vydal HT ncj^FfviT do Fulcr, kde Bo chUl na vlwtnf 
a£i pmi4^d6IU o £tďva vácC. Jutiko^ ^inoU odaAet do Bni&elu 
» TdltcJtlrí nud Tdjflktmi ípniii-^lHkýiii odťv/dul Donu nnii2řilwn>vl 
de Cordoro, vyjcdnilvitl s Ifmto d pnidlouíi^uf prínii^K a obdržel 
m1 uítio alib. 2e díívc útoku fiirpodiiíknc, dokud nový roxkv. 
k tomu ucohdríf- Vtdť^U x toho, íu Spani^lé osvůdůovall Meu rliiJe 
vtttí povoloovl a že uyní dokonce ptCuiéH q& fieurčltf ta^ pra- 
cnriullTI. Dlj^by porohovar pol.oin k kiifíuttmi Zwťibnickym a k m- 
dflibi ťjtlckýiul, viútil Hť do UťuiMla. ahy i tiun pn^oliil ve prospéch 
dťUílio piiinčH,"] Kdyi dále *c ubíriU, oEoámcQo mo od kDlcgj 3<. kt. IflSl. — T«mt*fc DlícTiy tjjÉ Vy 

Dwififlrort díl. ;^— i«gL 

íi|7, term* laai, - Tmutíí. mgik; ťulvortovi ikL U'*!. Bopíhí KíL 138 M Car]etOD«T Hugu. jo BeriHcIi dftl ttaiiafoldovl raslui, mhf trn yty 
kojai^ clio<4l, |K)kud Dí^bj butlv vyjcdnivfttiL*! V Dotnl a llorof 
F«lcl mf] toair hpi khd tbracf; mimochMleiti jcs podulfkáiue, te 
BedHch jifťft to fuurkri?»^te. Krfjovidcélio k útoku ua tí^ftrc popn- 
xotaI ti iipuJDaf H IkllilciKTEi) u<M«vaL 

Vjjtlaticc ftDRlJchy ohriťú « polom do XortmlicrkA • ftdM 
do IWna, kilfi eetital ao s dnili^u vysUacem, ktn^ brl od krile 
vypiíLvuu do Vidné ztti úťifkm paborL' umámenjm a nvnf Jii vy* 
Hdiv Htnu vi^ Ho AngUc nv. ttMe\, VjfUncc tcnio vvdjd se » 
ťf)^a^Bm do &t}rska a iki%) od Df^bo vzk&^ánf Dlghyiiiu. nbj DrM 
do VMn4. nihri dci Pra3i>% poniratU FenUnaoil bcdlaJ Ufidij niMi* 
toto aavJtJvitl, **) h(m\ \ink tkivÍíÍI tóo iprtrd ii jel dál^ dft 
VfdniV \mW' /dlotibnvA n 8 ^ciuVml ^nstAvhuni uk tn Um pHbrI 

*' tóprvÉ dne 14. íerrente, i'Hjeli. jakého se mu dOíUlo m Vídni, 
kam M dnn^ natím njivrátil, flUlmvalú dohfé poHaeiif: vyilutDe 
l^ziiaiiipiiAvi^ii QjL vj;iTh vtrAnAcIt, iialifiinut<> mu vyišvoTáitl trn cí- 
saHlE^ atraCy a 9;aa>^&Tiii vícliky-nji p^^omoAiai * nivMTuaL 
Furdinnnil slm K^mbů/L^T h uíiii cu nejlaskavěji ; dal »o « iifm t prmíni 

^ij^alv£euí. ktoré mu iid^Lil hnc^ drahřbo dne po jeho prícbodu. do 
dloubla ro/mliivy, 7a tíi TyBlnoftc vyklAdíil stůj pro^HtoUíDYnd 
uávríi. i^u/íidovai. uby ^]pl v^oobecny kUd abrnnf ia nfu^j^O 
VTjednňvání, aby (alckmbé byl řase r>H,|al na ndlMC a /ťToé a bod- 
nfiftti jtíbo uf^ mu Vyly xtutn iiuvrá<:miy a niUii>ul rakašemattf. 
králo ADfitickího, Ét fjikkrftbř v^dA povinnou itstt. * oavřdčfi 
povlimoii poalngnosf {ad dobllam revťrrntlam ci 4>bi^dicfetiaJD) 
A itt vytími služní /luluntuřtiLtní^ Udbniťiiiť-U s u^januů léio ř«íi ■ 
lávoj, tfcmánjc, ;fcc cí«aH ncbyio tícc wl fiOckriibHe [díb«»o Di*fl 
proEÍedí. ati' pfv.ilri'' oM'i!d£<hDf klm^ jnlía odpra^^.^nf Typudalo k 
jakési tDdofilučuinJ^ Jak6 aa uivto byli Co ^udoslnčUvécf, idaU 
by falcknbé m(t apolek proti £polc£&ému nei>HtcU uovtíti a I •> Xtmm^ OtĚÍEum ]>iKbyniii dd. 4^^^^^?^ 1«ír — Iteltt BrdHih Ja-] koboti dd. n.hnĚ. mi. 


Tcmr- M.IQÉ. 4- £'«nT. I4V1. 139 

flfifljje ůvmij nakolik tíjifc muřfl v cfsAřsltém vojští Tydriflviiti nclío 
jAlcon rtbcc ol»6í bj intl iiHuíhU, f (<ini Dighv w ocprQjcvi], a!o 
tolik Im TTTOxum^Ii, še Jláiiuýtu xpAj<i>bcni nvcht^J 80 zňAozovaX 
m puf^atlcr IkdHdiovy, jakÉ obsaženy byly v instrukcí Pavlovi 
dodané.') (^jit vyi^hdjl ^^ct l>tí> Um »rh<itm^ji, jdIkAí vyslauuc 
QJilfOTal co iiťJElttVitéji^ XK Jakuh v cdém K|iciru n^^ini^l ž&dnSho 
úéasiouslvf, ttp>ri fc vřdvckr sentrJilQOftt uchovává!. Fcrdinaiad 
ctkoncil Klyíunf fiUtioni, žo néfatcr^m tívjni tajujm rúticdm aví^K 

rfAtíbi> dno doatavUI ac k Dlgbymu \irji\>í' z Mi?^g:Dva a pdti 
StrahlPDrlcrrti. íteiii-vftím jmijťvili fivoii »pok<jj["n<wt nati tíiTj, 
le je spliiomocejťii k QíWrltŮm nnilo»tuřIiKViif »o lýka^ifcťni, kdcílo 
rraland Vuít a hnltc Dj^iihkfho pro fatckrabčíc jen poradovali, 
j^^liu iionabfcdí. I>^li^fch |»udrohiiýdi of^ok »r ro^hoTory 
ly. jelikož nlviiiin ťí-tubka iimhiíln vi^r itriph^ f.jxtrtJL urjidLtj, 
jaVé púfliaTťfif by uujnla k anRlickým poiadavkAm a uávrbům- 
Notll hlghy pHhy] do \'it\né byli tam udbiidlAiú^ xacliovalhu jiudlo 
ImIouv)' t Mmciio^r^ v tíjou líllď n/nvK?uč, pnrpůj4.'it boilmj»t 
k«ritH--<koir Muimtiinaitvi [tjLV»n;k^rn(i ft rn /tr;1iy titijlt Hii driSR- 
vámi falíkinljícírtiL 1 TyaTi'Au byL jak budomo vypravovali, jřo- 
jilkcm ícrvcnco kníio MaximlUna. aby podnikl úlok na Hc»nif 
Fkld a niark^ Sjunola, aJiy přimí-řl vyjjíiví-ilíj, Kilvhy i*i' fti-trvnlo 
fiH U£b^> zim^cb, Da«t£vaJy rozpaky, jaká odpovrd by tic ni^U 
dáti mland. ankí by sť. kone^ íilm(rjl£ nyní prn/nidll; kdyby 
v&ak v rcfboduutf bUiU u^aká zmína, byla oU/ka. jak djiluco 
» mílo poioíLivkňni jinglickyrii tybovíti. íía Takoi.-ýc!T okol- 
nOHtf ťhli^U kcinri^noTi odpiiviVr McUo^hi u »iit-ii(-rní Um ndťlviHlTiiTlt 
l9 cfeaí koavGiu kar&fUky phrloKli ua m^fc arpou a ío oa n4m 
BeEsad cbco mhiénl STfdi apojencQ kurťha Saskťbo a knfíolc 
Bavorxkíbn a íť pak tťprvĚ nr budu iiiotí ruiimiluouli o /ilcíi- 
Uatedi lalck|ch. Zatím yuk ^^prat^u člen rí&skC dvuiiu rady 


3 4 Kurx áo llitvdi- a ]rurkrdbi lltnibal i L>oii£oA & Ol4 z Jíostlc 

stfanf vyrovnáni b ralckmbiHuui- Krok t«D(o hWMčJ, ic <re Vfdnl 
tiQ&iíiif1dli naprosto ůnglíck^ch nůvrliQ, &le váUi nCUU »aiM- 
«lulo^ rozhodnutí a yok v&d xn niálv, muaolo dubrojiiUnf luitícte 

ion CMpOTédl, kterou vyslance &figllckj obdrtol dne t^ bcmuce 

od xmmi X Moggovft & StrulUumlorfus <)<fri>('™o t^y raihodaiUÍ 
cfeď« lut ko nvolánf ijcxdu kurfirtHkého a |irolilá&i:iK» zán>T«4i, l« 
ty » zdAnií a brřké oitkllKouf obtlif Jen i^hdy dulo uč<^kár«ti, 
kdyby rnlckrahi^ Jii uynf cf^aM lóUI spíSc roT»urlku jeho) eu poddM 
A kdjbr JJigby uil;i], v čum b> xudv&tučiu^iLí bJckiabéte m41a 
sáhitíú. Ve Vfdni přjíli hí mWú, cbcu-li Jakub k skiitofiny*! 
obč1i;ni, buďjti ii^ i^riiiv.ídi iiťbo m ú/umf /a :fvú]io »te w XA* 
vftntl .1 byli oilhodlAnl tyjcdnívAnť přcruiiti. kdyby král Anglick 
nebyl k tomu fícholoji. ") 

Dtgby uelyl ^ ktuio odpoví spokojeu, NqHiiadavRj dcc, 
ob? ctsaf fAlckrjLtiúd jijc nyní i^m^. a bcMjnoHii jaha nuvr^dJ. ale 
můl al&apofk oc!totii k touiu |iroj«wtrJ, kdjhy mu potkytunlo bylo 
pKmď^ué xadvElučiiiŮiií. Í'au £ Mcggovn « Str^Ucndorf ^ctnuU 
YÍ0k nu sv&n, tvhUce, iti lakový rtíib uůiiiQii! ao u^InlrJ, |)obvd 
se konvent kurfiřtsky iiescji3<-, neboť kdyby tíw jii před Úm so , 
rozhodl, £c by vlastnó konvent byl :ibyt<<.i^iiy- VyHlaniu: iiJuUnnufl 
HC T)iiJU4i)jk^i)VJLl \itf|iLtÍ jim jíué luíui^ui a teprve teháy, kdjí hroňl,^ 
£e vyjuduáTíuí jihrrulf — pooémU by k ni6anu iieiedlo, kdyl 
by cfftah ani ttcbotuosf sván k smffenf s fnlckrabrTimi dlhim^číí, 
aikollv v,a mu ttlnuiy (luiluiiudt vuUiubt pooechÍTÍ— Lcprv6 ichdy 
tlfbUi fuQ Qúv« rozhodnuti. Digby st» o«pravcdlA^vAl ve íprdv 
Bt6 <Ji>iTia pmlju^f'. ín tuk mrhodni^ vr^toupif' chl^l prf tak n 
ftffmo somati Ujcoiatví Liniiuv laKÚ Vídui a Muicliotť^u, uobu 
pakli Feidinaiid oal a podiuíakami DepHpouůtf nitHaci falcknbé 1 *) Dolfíoi líci) kviícti HHronkáoiii « Saakteiu w tíd. iL uioh. 
**J 9m Bt tnb. l^npoii^iona Dtclijr- — Bc^Miubbi prbmm IffMa AaclÍA» 
Man, — l<f>nl [>i£by eo thn Lnnli tkuunúMtoiLCit for Úm tXůán GmumfáL a^ iqi. lui. AacL (t mta. 141 d^0 pTf M- 1o fPTtfto, bí sc Biivr>nku strany boduOítd kiiťfitlah^ 

Vpiyniú tuíafc čťrveacc. anii by ne byla av &trjuiy cíKol^ké 
ibJa ibvliá iiilii(ivi}il a rciťť / f^ pH^ury^ io »ť i^cVaUj ha dobro* 
!Á&tí{ HnJiínúliiLOoro. Kdyhy f^l^ U^nUy >iyl clitél 8|iuk<ijlli a Hor- 
ními Kjkkousy a kurůltské hoiUiuvti »v vzduti, diiAr by byl snad 
řiidcnibi^to ^iHjul ua riiUus^ JL<IÍk«ž nm firAvi^ nyní B(^th]i!i] n mei^ 
tr&bi^ Krfi(i\*lsy di^lali 'v*^M starcífi, Piiquuy |iH níil^íiAití Novjr.b 
Ziaú^A T Ubriťb pfidl a tťiii voj.\ku jcbo ooví-ílCcny vůdtť itub^ul. 

|j joUhoí íiy flu nyb<!/p4TČyiiHtvf inuwici /vý-dii, kdyby Anglie kaf- 
iata i>UTcr<iiičmťcká jihiu^xÍ jiodpcinivíLln a k útoku ju [lop^uovulii. 

[SoBCcm fcTvcacc doiln koDc6u€ Uto <idpovfď n rozhwtln o picd^c- •-m 11, ^bycbom niiaméU odpovfím j^kuu Maximilmu daJ tíh pHá- 
ot^ku, ji&iřfiW jo »nllli líbjífth vyjťd&iWíUiíf jjtkí w ud 
Mihv kdna dílo mcň V1<1ql & Mníchovom etrnuy km^ft^tví faJ- 
CkéhQ. Kdy# rínat rhtťl tchdáí vyhlásit kU^tliu tm McknihM.:. 
poiadavaJ od líánkí- dvuruf rody dohni/dLÍiií, jiiii;^ by ehi uváxilu 
firinif itrUika léto otn/ky. ŽídsýcrAdil ucítoptnl právu <b^vs 
1e |irohlL^(^f klt^tby; nirpor hyl jt^D o OCáflklI, iO^Ml býtJ fiH- 
iHlfui pt> luiT^i vylouťoui z jiLipJuiiEimiHli, /vUAti^ -/v fíiJckriLlw Keu- 
Iwnký dfiuih;il nv budno^tí ktirťirUkf na ^ákludč tifriič&Kuťhů ji 
propAjci^ni pro li<tL ittípiuK ^i? by tirjcn nynovťt, njbrž tuktl br^ilr 
zimního králo byli hodnosti l^to fbAvcol. Qlavnů a politických 
dArodA HHká dvomf r^d^ ro^bodla se v len fimyal, £c cfeAíl přl- 
íUr Kvobudné právu kproj>Ajcitiit") Nr^ilá ki^, 2u by bylu riulůiu 90. ůo^ leii. K9t o. 1^ 

**} ČIraDiť fii4lw dvorní rsuly mMi a^ bi, é# nu^ jf oprlmAii Ic itvnhrKlnfmn 
£1 nffo tUqivíni ex buiunmodi pilnciiviilmi IpuRtfD tokidnun tdcdonuiik 14S I li^tnia Knétaa »ulúitva z r 1619, kl«mi kustitUlvt pc^lAtéBO bif- 
jeti BnvoivkiéiiiiL uvl>mli dloriMfi v dobfosdiiii avíin da ni tádoé^ff 
ohlrilti, nuo RutiU cúiaři, nby » profiAjíciifin kurfřUtW nespfthAl, 

Z« Ifrio t^ílexitUtfti doilaJi BC také druhá oiíakn oř d^iuU 
puřiilvk^ i> jqfx ntKrtďcuf pukuni] »c rfjcikf mbtohancl^f' XJ\m ve 
Hvéui ([ubrt>/4ADJ, ottijtkii LolU, jo-IÍ dní nprávQŮa liodu'>sl kurfiřt- ■ 
t^kcu oddáliti od d7ťmf .1 8uno4iioa t>e< nciué pr^ŮititL Ubu pro-^ 
hláxQ, íi* ut]nt n& /AkladĚ '/A&i6 buly )>řt]>uKlíti uoT^4.^ n byl tiOli<» 
nililťihi, Iq kuiiifl^lií vf^t- 9u k Honif Fiitci, tnk Je by podle 
ného cia&ř laolil s Dolnf Folcf volať uslo^ílii. M£l painii vůd»- 
mo«f c nántrfch, kter^ ti n;L l>i>lDf Valů Í>]>íuiů\»k-j fiiill<) a kiertí 
p<» liitvi^ Íti>lubi!n>ki^ vkrív UútLUi ubl^Io. A uvppiii^ byl um EflU 
znám slib kii]'j<?ii BavfrtMk^iim dimř^ cnboť rodíJ iciliko, phy m 
Sjednal »onhln£ kurfiKA Mohu^ktlin a S«skéfao, n«^i biiil« boď 
uottt l^urfitlHkA Ma\lmlIiaTiovl ^ropíljčťtia.*» Mdéri z |r>ho, íu M 
objCTlIy viiclik^ závaí^ué <»ifL/ky. ua kit-i^ ^e pH v^Jcdaárůirf v MoJ- 
chov4^ IV Hjnu 1019j iicniyitlilu; alo xj^utlě ne tuhdiiE n«UYMÍ0VtKi| 
co wr má sliti ao í^cmOml fali-krnh<^b: RiMÍHchn t i^ pH^lny, jelikuí 
sii nt^piimjHlelu uH Uk djJukosiiklO kottet^úi a vítůralvf. 
1*^ pokud »ť dulo takovéto uTaiij^inf. vyh]Í«U deař duc 29, ledn 
klvlbu tia falr.kralii^ti! n vyliotJ4 tuk diími^iit pfM MAtimifiana, 
ktorjr TÍce u^Kicbyboi^lt te liodmjft kurůřuk* bude n» ii<i |^is* 
nfikadL 

Fálckfflb^ 7 Norihurkii, klrry byl jid jih^d vyhliíi-idfu kletby 
douiáhal eu vu Vfdid boduu^ti Lurliiliké. utijiJl aynf krok dál^, 
mníte !W podlo poměrů tvbdrj^fch odairatdtl obtíio tfm, ío se obrálll 
BII Muviuilluita a j(^ «ubU £a piidpura u ds»ru. Kum vŘak čádui^C 
jeho rMiiili prohlŮMv oievtoič, Iv tak4 ú délá airvky na kurfíH- i 

I 4 itc r« id Invpf^uím If^tlrni* rlPtctlnlL Pndln dUiImIii JAJírL tpadlo 

Hn^bD LiirtiflL nýltrft 1^« toluly, kdfliy ni kur£Hft byla klCďM atilOA, 

MÍ«Tlrni npmiihli dfi^niMl lAdnýiA raIttAm TtMA tiuly, i^M Jenjedoidlv 

KirU V. praU Juiu l'iién>:tia«i ^kiUno. DobrVfdiiki v« *td- IL vek 

>) TU- 41 vth. Dobivjdúl Ulafrr*. 
t49 •W; & kdyi fikkrabé íAdosf svou opakoral, dAoa ma tatí* oJ-*;^" 
fOTfif. Od tá i|ťi1>y obů ucllu-uM ^tůlt jako o;lj>ůrcl proti iiub'^.*) 
Vv Tfdui zntíui (lahy) urcil^l]? ťvam jhliu^ jakby m h kur- 
tttftvfn » se icmámi fnloknibt^tť mflo niiloilti. i'i%iiř chtti po- 
Eecfcal lU>]nÍ FaJd arcikuf^i^li Albn^bto^i a po ui^iii knlll ^laiK^l- 
á£aiu. Ilonií ť«ld mvi ubdréut kufíe l^avomkj » Um v^mfni^nlim 
1^ i\ jí nn Kvé Atnxly ifobyl x jiikndb by iai? to d^tabi. tiby ITomť 
JUkonny ^i^íl^i fiňvrlfil a^ico beto vtf náhnidv /h váIu^^iiS vjJohy 
r Jti£(> a aI; odvedl vícrky r^jmy. kterých t&xíoi v Rikouflích 
MbyL Kdyby ATfttové l-fóSlf naildut builnosfi ktirťHHké Horitf 
F«ld pOTuoTadl m nvdoHtatoi^ité. ni(H ^klnxijnUUn cAxt «vfch /dé- 
déDýcb tcmi »;u)jHÍ » Ilomf Talci n k kiirAHat^-fm, Naproti nvcS- 
Inttetí AlbrochloTl inť^t íw vybfovu^ vzdát! Dolní Válcv a \itM\hÚ 
% nfiii nuloutu c Vťájťuinó pomoci* kdyby pro tyto ítmit byli na* 
pikdeni- ^lů\ tak( pHin^ti fnlckraht^tc XMibuntk^ho, Aby k-. iirávji 
frrélio Bodomibiil a Me krldi FYantoii/ek(!<nru vypm^rU vábeného 
vjklaaco, by títki\ louhla^ jeho 3 jircuošvuiuL liudiiotitl koríiřtHk^. 
JtftJkoJ AO uiviil^lo, ia kulíte ke v&i-na tAmtA podmfiikdAi Hvolf 
a % Uoni Yalci bo spokojí, posfoupciii Uarjjícb KAkons tedy žádných 
pMcáick détAtl ueUidt.% cbl^IL od nélio j!iK uynf poiAdovalI, n.br 
ifQmy E isbt-.hcitlu ka t«E»U. \fi\w dnni. myt n poplatka, jnkní 
I «an4pui»VÁ fIdlA n xbroJDic^ cfsnti po&toupil, t»k íe by se m^I 
vlftitii4 Jťíitf ^M dobyTím Fii!c<^ vi-^lňti Tůech Tjhod z rzikooakA 
vrt oUia*).**> Uviiíme^li iiuiLitfuk>, íujjikjrni ťÍHřir chlůliloílAti 
tlibo in^mn strany kurért^tvf, ntrniCučimic hn obvliiovdU, io jen 
•V^O prn!<|iiVlm ryhlFiiilvul ; tiU\M ji-n, poklid mntni>. Íkod( se vy* 
ImvutL NeboC aůkoliv Homl a JhtM ťuld uabfdl avjín přátelům 
xn sUb« «by xa ávou pomoc ^idiié náhrudy od ii6bo n^poíndOTali, 
mmd přrdcií jdHA ráni vyl»li viílc-i^nyrb sám nAntL, jrllkní^ ^ji \,m- 
ikl Suku zaslAiuauii n^mobi poskyluoutl Jiuou odin^uu a jolikož 
XjĚikjt miuel poxbyti, kdyby nemohl vypUtit ^ míUouú, kliM^mí 
kof^H pojil^jl pťrrT]j>r- ntnii úhloval. 

Aby kaUe MďAÍjnJIiAu tpí^e př^al podmfuky tuto ryloíuu^ 


144 ciALt pOftJut lir&ltčte z HohoiBolIttu dd Unidwvft a (bl oni psti 
liro MjLximUlanm v némi proUáiil, fc liodU knrfiřutvf na nuj — 
bliílím koTivtoii^ ktir^K^lif^m ptonA^tl ilMi^aó D4 Unxiiniruuia^ 
Jc^u pourinky a brilry. j^iknuJe by w med nimi suau dotiodnut^ 
4t itodmfnkikk Kdybv %v. hrfthftl v tlúbuiunlli^ni p^immIaHIjt vy-fl 
moci u hnOírti^ uliy m vedtiJ poplalku ^otiiílu^ mil jej poiádifl 
;ni půjčku *> Dcbo ia dovolcuí. Aty al cfsat anM vydl«lit ÍOOJ)00 fl^ 
na titHtky, ktor^ burbn ]ro*>tjJuAiu v Horafcli lUkoutfcb <a1w-m 
vtrny, **) flj 

KilyJt Maximiiiaa obdríci tylo rprilvy od dsahkého vyiduia% 
IqA ^ruvna íňk --kl^Liimu j;ikii iirAJciru, OčokáVBJC v(tU odmflia m 
fthiliy ptokůMué a iHjruuraJ iti3juu Elomf Dytm Uké Dotuf Fsjd 
ya ELVuii k{iHM(, KyD' k mtM v^djiti DuInl l'aJcu a p^nih £ Hor- 
mek Bakulu n i xRmt tuto cfaiaN navrétít, ncitli nnfiny dubjlliu 
ndůntdnt^né doAly Yícobccnébo uauLnf- Erotn^ toho ve Vídni a 
v Mukhovťi nii^ti íccIa ruaulfluú m^Ntko tta odiiudnurl Uomi FskCi^ 
Ttt Vfdoi m«]o tttf 7ď to. iv kui£ťti bude u&brmbju uejoa la výlobyfl 
cxpofIJci? do Čuch, njbrř luki^ va njutáv^Jfci výiirAixi |Binití Homd 
FaJd a íc ii^u poskylBc iirovttvdkyx aby f^da*il>dU a nnlinv jeho 
Typlfttll jbilou mmx\ na vyílvn. Ano ve Vfdnl vjímí^tl) ^tthyrj 
jitťbyttik {iř^EuíU ie pudlu lobii ui^l kuí^e n^Jméoů I nlliou xl. 
xfOkatS.***) V Mnídioi^ vlak po<ifuJL it llorttí Falcť nobwk 
vynAi^i-t nni ťiroky / liibu, co fť vřncivAln nn Awkou týpniTii^ cei 
v^k uvbylo pmvdA. ale i kdyby v^c se tok m^lA, ptcdce by ta< 
kovytii tjpočtít iiťmubl bytí roahftdniícfm. JcTikoí crn* 
ui-Miif Hí |rAi'ÍtÍ podkT toho^ ca pf-^mfl vkuti^Ěnč rynUML 

KoUt tedy xpriTj vyíJucú cl^Ahkydí |i^j«l % m^vHAi 
vt>lí: nikdy prý by «1 byl noponiysUV Tak w problisil t důvími 
kiu/ich, ÍD cfsj^ uk fiptitué doHtojf ^v^niu ftUbn Aíendťiluul b»d- 
^^^ DOftfi kurfíH^ké apojf » Uk UJkrml podniliikaml. Jii doe 1 dubu 
dni brnbůti r. HoliL-ii/nllL-ro cicirut^tti DflpovOd nn pofjidftvk^ Rdko^ii] 
*e týk^id, T ntc nAproHto ^amiU pottoopciU popUtkú ii»liiidi M. 
*? Vil Wt tĚKlb. NfbtnliutruLtiba Mr Itohnuollrntt dd. Sl ihvia t«f] 

— TnaiéÉ. rrffdlnt4 Mv^tI dd t. bhoiit IML 
^) Vlil, iL wIl T«iiit ndat^ Fvdíiandťin <li1 19. Iif«fiu lAí) 
-* ^fi]. 11. mh. umu I MNvtUwu ř>nJbMido*Í dd. tO. ilMksft idtl 
145 i Í\wfth. piiimh A viibec (»ptel so vfleUkŤin iméu&xa smlouvy řijnovč 
a tím, iak umo wbiiii 9r ro£iiTii^To. íamiú ^^mV-nu ín [Inml FaJd,*) 
Za tjdrii pa)(lnl hrnbi''ti tliuhixi (MlpoTťrf^ v níi h] 8l^íc»val. £e císař 
f adAlcntm kvrfitství ppojujc nyaí rodraink^H kilcžli^ um faixliioif 
tilo bjL tJflliJ bex .Goudlco^ llniltiiCb a ri^triktu*^ Nuctttirl niú 
TKiUtl K Dolnf l-'álce aul s« Kavjkati, It; Arcikaíiule AIIirccbtiL 
nebo oájitupri^ jcbo krále épímc^liikfbo bude vdrtonf jí oblmj^vntj. 
KoAOČD^ no prohlAfdl, i» nttpmtTjikne ciukuco proti HucEif FotcL 
Byl uk£ proti tomu lidnt f^IcLrabéte z Neulm^ku jiů souIiJab 
fc ^ncftenf hoiluu^iL knr^Kské, J«n a Kraocil clit^ v pHtíii<^ téfo 
pofodnaii Neiamftl úce poindavek cítcnřův. utty w. Lmcl vvdluiit 
SOQ.OOn xlniých lui cttfttky pavrtíikův lmmornkonsk>c1i , kdyhj 
ilonJ Rnk^ni^y oubyly za. Homf Falci v;m^iii.^By, ule cblčl, ab; 
*e O tť v4cJ dále v>jt<liiáva[o,**> Ji^dnául vyé^ jmťno^ité <Nlf>or 
proij cíťkuci v HuTuí Vuld omlonvjU raulikími dňvodv; najťdmni 
lUciUviiV ie KinbiivíL v Utmu (tij^O) lujLvh^ná Knbrafnijc luii útak, 
^bárft] ac takí vyiiť koalice, která b]^ £*: k h^jeuf xájmCk fnlck^ 
VtvoHlA & vojfik^ jMiitiafeldova, ktory v Honii Fak4 doimi^ bc asbÍ^ 
1^^*") \iui\'é i lIr>h(-DX(il]L'ru viUk uibl \v x[)rův^ své k dsatí. 
ktmil: MAKiiiiilirm Irn z loliii dflvoflii l;ik ko cb«\á, Ío pHkláilá 
atAloa ccDii Uoriií Yiúú. a duto-Hl. iu u^zbjde ad nic jbého 
ncill ahT cí&afr exckuťi sám provodí, lilťaty jejť acal a pak s knť- 
Mca MrtMil iinvfí vyjjHliiAvAiif ^trnnr vytnínr říimí,t) 

Edfl Ferdiikaud nabyl T6domosti o DÓmitkách a puchrbnů^tecb 
kiBbete Unx^millojafK hda^ ao ]c co ncJhoHlVk^jl vyvrálíti, j^íUkoř 
l& tiduou ceuti aecbltl dobrou vUL & ním sknliti. ítcdc vÉlm 
obndU a* proti ijčitce, to by udílení bodnouti kuriíHakí spojoval 
El Doiíýittt pndmfnknTnr nivrliy od otiliu podaciL^ jnkci^ i n\ no- 
t^tuí nnaiiÉ av<t]£ní konvt^ocu kurlířldkťho k ikrnoKtnímu pro- 
pfljAenf kiirl^ftAtvf jv^ou pry tM samou nriAvodn^fiy n nc-m^ijí pry 'j Vid. >v urL OdiJDiMUhXimEllucrTm duMetattn vyiUncE dd. S^ Ůdb- 1491. 
**) Tld. *L nrťk Unibé i IlubeofoliMii IVnUiuia4oTl dJ, t^ dnboi last, 

tL dotoA 1«3|. 

t) TU, ft wb. DvM Utfty fanltir % QobcnzoUfTU PordliujidoTl H 4d 
ICL éiliM leai. 

AiBMf I DUbtj ««-IAt r*>nUI. flll IT. 10 146 iW vu púvajdVftt ZH podiafnk)'. n»d nhiui 67 em- MAiiniilkti mnsuú po^ 
tuUvoralL At>y » hnttvtí BiAiUitďiiDDti iU njmf a bcfc viccli 
dá&(chpHpr&v pntpůjfUji hoďimf kvWská— jitfc il 10 OQ ptm)« — 
nuaJ pT7 nioÍDo, TaM siraity TfinfA^ Horních lUkuBs ta Haní 
Falcko prohU^ll Ferdlúand, žo prj nikdjr a«bjl tobo náh]c«hi, ftby 
kní£e iqiU] Eá^Taru xa iTjdi rekon, dokud bj le v tlomf Fiid 
nuuvánl. Tíinlo d<Hlateču)t» ^TVYvUtniíin* k(«!r^ otiom Mooakiji* 
lUo t původním jirho pox^utarkcm, fid^UAiiíl Fordiiuad Mdoru^ 
uméBÍ A tuito^inlj Ink duhodiotl 6t^ tvým slr^ťi^jti a spojDucMa. 
I cbcvaJ nadťjl. ío &e napokojí a te «xckud proti Homf FoJd 
nvlmúť Mo odkládatL*) 

VyFiVůttenf toIt> vyhoTovalo alce v mnoh^^in •hledu poťtijlv 
oOftt^iu kuižie1« Bavorského n upokojilo joj jnionOTilé stuiay IIcTmich 
Hukova, a!e u4*iikAJUu prcdco jťifé TOuhn jebíi po Di>!iií FnlcL Kůyi 
^" ''htnhHi z Huhni/oMcínj udi'<1f^vTil kODoínoii odirov6<f Da pATOdaí 
požadavky a da xm^oy pr>x<l(^jl podAué. odvolal skv dhr^jM rrf 
vyůUky, jakoliy cínař ^ uilřtuitfin hoiEnORti kur6Hjtké iipujttvdl liho- 
rolné jiodiuíiiky o ojciinJ, xo ucíitOJk- jwlniiti rychh^U n^htrl iKJfM 
přttlljí^íní fřfAíky muacjf hýti aarřwl mrfrtony, pic prftjrvll xFir^é 
Dárok arůj ua v^^kuiy tvmé ÍAlckrabétd tívdřiťhi, jdikoi podle 
Zloté holý &[H>Jťur Iflou aorozlufUedlué 9 hoduuiti kttr1IK«lEou ; jett 
pri> lvu prfpud^ ic hy cfiuir fnUiknibřti shv^ch ji^ho xi?nU n«iadftal, 
cht^l fo s^pokojiti A Ilomf Kaldt ono i tito xcmé ao tfitU kdyby 
fairkrAbi^H tt. íAvoíníťh nhbnlfl mittniy hítí vp^frcry řomC wvrá- 
ťeiij. Cbtřl ptik Jta vdék v/flí a pouhjui ktitíiilMííiu a a kní- 
íi*CCvfiD Davonkým jnkoHo vokbni xtvd j« ii^ojHI^ CMporěd jeho 
mela anly leu nniynl, Ite ví* fhlH i/dAU xpmS fnlckÝdi %-i!|iraepMi 
Ealckrab^io, a)c ne v« protpAch ardkníJcto AJbrvchU. Aby c^f« 
donutil tídiH<tJ tt^u» rjrborf^ a cl^I^u Fnlcl Dtti postMipltL ftochtél 
ani uynf ptov6«tÍ M9lciKl v Horní Fald a odhajruva} HtuH na 
naiKdeiiJ ptf&tíbo kouvrofu hurftttskíko. Také svulem' ^bo k vynůo^ 
HomMi Kakous ui Homi ťnlci /ublu vidioí uiintrofi, Kvoif prý 
k TTinéoé, jakui^ť bude Horní Faki ilr^ti. alo nendal fio aal 4 
I I *> Vid. «L an^ rtrdlABod Ifv^Mi ■ iŤiImniTlmi dl ». átboa tfiti. — ' a U7 |iro Xtttio ^p$iá \ii ndhredy za peníze r^ proApécli císate lyna- 
lu£f!ii^ aýbrř vyhraiUl ^ iúHoviui. Z přQmQ hí>mi>rfl]íoui*kícli 
■ocht^ nii^ebcf puatoupiti* tloknd by úroky r. kapitulu od n^o pO- 
fllgtDttť^ho nťbyljf uhriijsuny: íu.*vnlil *m k půjía* 200,0iAi rlalj^h, 
kteréiio poiLizo ditůl íg ci&nt vyillužttí im ntulky [HivatHlcfl homo- 
nkooskydí. ponívadí by ti\uan fjuUvu Um vfruKtta > výpInU m; 
jm ftiJuk. IliaimllLin ukjSxnl fti^ býti véHtnIoin nci^pvoHn^, dc 
pfOtí fiLytTÍAl poD^l, Jaké vq VMui pAiii^valo n kde pro ni^patmy 
xlak buďOQ<30«l v iíUQ dAvalL byla tAkoválo bezobiiíduá aprávuUEiC 
ac«1a na avůui místt*) 

Diviti ne mii«lniv^ ju hr^bů z í\Qhcnin]Wm qjl Uk iivptUnivou 
Of^ovíď ilmci^ a^rťplllcovft] a í^ se bncd novysloTil pri>tl t<'^n'inť 
kallMo MAiiinlUaím, kl^rií aa ani alovťiii uuzulíilíI o ^ůiiiůru da- 
nmii Doiui ťal^i ircikuí^vU Albrechtovi ti pru %ůba jí ptritmiovAl. 
V fivU, ktcrti hrubí t IFDhra/ollcni cf*ftn zae\B\ o tflraW vy}e* 
Lvánf. roK^ctujo iMtin tuto h^utnuka, iVi^nkuí^Si* AlbroiiTit fofl2 
lipřtjal zent^ tahíAmté, bylul ďiivoLi jclio u^k ulóIc, trápeu byl 
iMlkýitil b(d(<stmi n Uk si nqifál, nby roiK^Rciin byh> p^iuAtvf, 
ktertt broriJfft rukouiti jchQ iikloutnoutÍH Ursb^ z JJohcazolIcni 
teotT t^ro okolnoíl. dinimívu) »e, it chtur mfíic uyDf s Dolnf 
Faid fivubEicItii^ naliiíiti a tvt ji kitfňttti Etnvnr»k(^mii :^n jínl^m iiá- 
bxBdti poMoitpí; 3: t^hto důvodů uo^dpororaj nárokům MnxiiLií]!- 
m^vpn lui Tcík^n- acmí fnlekrabůte. '* > 

\v Vídni a X Mnichovů b^li lujy oiIhodlAiil fiilckruhrtl bndiiúst 
kvrílřukou odiiEli a jtiu o if^mkh joho iíi'í>ylo jťítí TOíhodnulů. 
Ak nC s nítnl nulof^iMu) jiikkntl, knídým a^pAnolmrii 1nn!^^T nn ^Jc- 
iliuli souhlfta kurriita ^aského. Koučem dubna typravU proto clsat ]«■! 
hmm avébo ar*íknťxete Karlíi k* kurfiřtovi se lúdoátf. aby « 
OMibné dwUvil mi kcnt^i^nt kinfiRský, na Hrtétu htulnoRt hmiif-UkA 
uui M udéUtl kuUeti MaxiíiiiilauovL Z&rovtift niúl arcikníže sd6- 
llrl, te ďftat a Spanélflko cbtřjf si jmbránfm Dolní FaIco irjednatj 
náfandu zn ikoily ^y^. IVuU |>rvitfiim jniíiulnvku ui:tull Jan JIH *) Tl4.t^>r«k Odpvrfd Mnlaílimio^Ji brnb^U c Hobviuvllvtii dJ^ 16. květnu 

litL 
*^ IIrU4 ■ UohíVJoUeni cimK dd. 70, kr«tiu l«tL Vid, aL vdL 148 r 

^B' T ni>ni moliT sdíutiuti t«ké kurHř( ltnuilbflrT>kř, litur^ tehiUi n 

r (tfttbsou přlictí některých lín polAfch i Pmiiu ncttal- Stmur 

I li<Hliutqti kiirfiHskA T^k rifelto uepaiikflml : ^xtittt iv naUni pADrtn, 

I on tíúi\ t<:utii trkň t>ú]n>\i-M arciknfietú U«<iů Um *vé TtesHiJ 

t pochrlínosli ^71^41.1^, Co uilpo^-ídřl itrany iUtm^ra cDtuřova n m- 

^H hrAnf Dolní KoJcc pro rcrd &^, uonf nám 9!Dillll^ njKilfin* i»ai 

kurlíK bavoTíkímu vv^tluid WťjiMnoví, jťuí bjl za fd^nim úMvm 
k nt^ijiu \7praven ■ vkoro voujuní k arcitcnižv-teni Korkm v Dri- 
iiJkiurch f roiilťvnJ- ^) KurliFt a nuloré ji^h^ pnihlÁtili |i4(hI uÍeu. 
íc rí^af JE^ k prikhliUoiif kletby & ptcDcéeuJ h<!diioriii kuríitt»k6 tu 
koh(*k»11 ojkrám^D, a&o knrůH e« dokonce TTjidHl, f» dw mAic 
falckrnbétl n^<^ii knrfi^tfrtif, ný1ir2 1 Horaf Fald oilťjnwuli « joi 
Dolní FmIcI Dccliac ]>0U4íchd jť)i5 détem. KUyí Wemhi t jiodÍT«iá 
ntul tfrnío tyjiiil roním prfOioílíl pH lonw, řo by mná kurfjH pfvdfa 
Dcraii vitlrl, k<l>by k^lj^ttr.J iiJLtjylI T^tjlin; ve %Uor\x kaiĎrlnkémr 
odrytu Jan Jiřť. že beztoho f« véd lok mají. EAtHii^ký bkkrttbfi 
bvl lEiii Uk iiriilhnViri. U m\iTmtmí Xta kAt^Ifkein za jrřUiáHOll atriM 
nepo^oiovAl, KcnAvÍTit proti t^mtn pmtc»tAtttsk^ rozkolftlMm 
dimAhln tiihitúi v lli^á^ifaniícb ni^vyjL^flm -^it.upnC; HvO pitijevU přáni 
aby i4ké kurňft Drjjúborskf byl cd»ti'utůn xt v^ru kurfiíukřb^ 
by 5c stranil protc^tanahíl ebavUa takto v&ocb KiilvliiiuníL*"^ — *| Vm >t •Tfk ZpriT« ordkitUťip Karfn. — Tnini*!. Rnpoorioiiw ad ob- 
jfctjotin, kt#ri hy in titaEiljr "tiii rj kutfirla ^UtlrOiA 4A, tď, bftau* ISflL 
**> Hu. tL udL Mi^uiiiúl |Tfi> >l'uitibA, co bjr nUl filtiliLMI ^latinn Ssf 
*k«iiiu. — Tsnit^ KiiTflh Sukj MaibnUinoxI dd. 1414. diibM l«»l. 
■•*> VliL ti uch. Dnihj bbt Hitri^ni^r^llivrlW rítnh HA. tUL kvAEnn IC41. T>U 
důlrtíti irprtt^i llohnui>Uťrf>TA idI; ,IMi Aciderť SrOck Un Urm Wq»' 
•iiD« B«U*4mvn HvlatíoD úl. d4» nwo dAtlIvmi Kvtftnian tvu 8 >c bite 
^BEckianf dfthin dn^i^ncnimíiL nnd pfnerrirt halu^ dMa Ihm lígrf- Gmáot 
^diJtarbaJUn. lum «nllť ilfú i'Jil/i:raffD n Slrif dir Kur nud di« ffterf 
,Pfiil( mlí-muu* aW 1IÍH Uitiťriifulx ivítmi Kmilt^m ttUftGiiBdau vltJtnmi 

^4tfa KarintWn ia 4fr ^Cfll p*— gL J. kf. Gnd. vordmi itTs^kh wbl<ii 
.vontn, dMi ďi« KMhvUwJwa Jbim b úmt kurt Conv^jt^ bvloatmidi 
,i«)lim. W dcv Korfnm nuid 4««ií gfAtMrť^, Ain UW liri ftim 1- V. f< Alo pakli so T llAÍchov6 rioEnnívnli* ie zpráv; z [>n^ď&a pohtuDU 
cteift^ Ic ^ž\ší pOTOlnosiU kjimiali bc toUcc. OdporiiL kloron dni 
UaxJiqÍIÍau lii-uliúli A Hohcu/.ijWvrú, iii.< uspokojila ve VldiiL Fer- 
diiuMid přcTuJil jirolo v);uduaváuí (? xumicli fiUdEjch a prohláuU,^ ,«„ 
ic Qťinůie vĚdéli, jjLk>m í|ifls»>bem í»udL' tniiaet vvhovéli viťilikýui 
jkHiolbváia ta itúckxMlc. Konbcné ru/buduutf mUušÍI k tti/vM' 
aktott l^Dúvcnhi. kti^rj' «\oU] nn di^ti 2ú, »r]>tiJt^*) 'Au doxtl duf lait 
potom jádal kiif£f;U^ Mi^iimllbiuL /h v^ťkucí jirutJ Llitrul Kalci, 
■to jen • tim Toj&kcm, ktevdí ue Li^a v Augfipurku vydr/ovuii za- 
váala. Cfsaf iwcliIOl výlohy £ii tuUi ťxi^kuci nikomu lialkrmliti, oni 
fcuQ«1i MjLximilJutiuij ttťiui^Iu w ]](>AkyIiiimtÍ uůliriub xu slmr, kUíTy 
Dtt ni^l k unn^Lilť- ligistirki^ dorljilJ, Vi^dlr to1ui cht^l císař p^ijmU 
2 Horol Fjklcc JvMi jiro sisbo ujrotťťliifi a Uik |>H diilélin vyjedná- 
váui Icpáf poatfkVdnf zaiijfniati.*'! 

Nvili MAxiiTiIliftn obdrÍL'! toto i-ú?,hodntr1f, ihi\ ?! pf-(<rltožÍfl 
«d ttvtíio iwly J^tlioLU doUroxdiuf v tuiiif jakjcU kroků hy lut^l 
vtíuilf- Z faholo dDbrD/itlnf jiuDů vysvlui, kttjrak A v Mnichove 
UMái přáli, ali; b;] úlok nfi Horní tnld uspf^uu a ktcmk bQ 
koriili ua cbm\ že iiťULlui! požndoviuiých úfitupkfr. JocUor 
oliy nu hvK dúlKiV.h uk^ilkíi vjmdlo do Hwai Viúkv; hy\ mí 
vriem vúdom obtálf, < jakými ji^ tťnttk ť^th>k f;iioj(.ij m suuČJL»Dčbo 
pHmťH T I>olnf íaIcE; iiťlpouSti^lC, že Dánsko a kr^J Dobosnský 
biule lim utrjvyáL* ^icdrázděu, íkuikv ud(:l/i'U€ u luiM ua ^rululi i tu 
BOiDOsC xť íisať budí! tychiyiii límtů j«duáuÉm uriúeu, aJť j^řťJťť 
bjl tobo iDJiú-uí. fi^ Mfuisfíild Hu iiuniiil nwlmt ilálu hti/ potn-nirluf 
tiditi v Ucínií ťfLlci n ic mv itcníxť na vla^dií ^hrojuuí ucvmf 
aMbtlJinnn mrhnti. Prnto í*' jo |iotřrbf blrmiti^ n vuovii pfcd svi^tťr» 
firohláHlIi, ít3 útok neplatí folcknLbťiiJ^ ujbrŽ jeu hrubc^li k Muuri- 
fddu, ktťiŤ podaiki c^atiliS výpady jiřťK liraiiicciloraJ Falce, cí«ar« 
T CuchÁtii uhn>:^uji! u ro/.kji/Ď \uinn yvéhn m-á\}íí^ nikoliv mu tento c ,K< bnbir aacli Dr, lloe trrznt^lill. <r irctlto vftmchpn. cIjuii inj» Kur- 

*) Vid. tL Arrli. fTcdÍJuad UiuíaIJíwlotí dd. 4. itrmiB, I4«t. 
**j l^BlitL fcrdliuAillirslrAtlcIIohrTi^ioEltni ^finiidiUrim, á!f tAdne lO^^i^rntH kj^df iSUk ttkítMA. Trikovíto Zdoby ha UisifrJiU iftldMAlf m 
DA pravda a v N^ckh bjíu by se f^njul vfHlo v H^ iipHm««4 
Uytiy M bjt llnximillin ipniTo*^ dobroďáulm Jotbororrin I v imU 
jďio ítM a l^drby li>'l vfilonii prahUdl. Št! vojifco exťkntnf bode 
BpT^mň Tjlililfctl, 1tí |io iitvrnotonl Mrmidy Mau^rpldoiy tádAtím 
iuf«U T H«riif FaIcI ueob^f, ii«brí viecko MUiaf powfcb4 ro» 
hodnntf ^nfittu IniHlK^^liéhn & hdybr byl ponUjI |iodlQ l^bajeduln 
K Mkoiéiuu iHikrtuttJ viik MAXÍmilUn nťchtél vzltí ÚtOdM. oe- 
moU se aUvDů Tiditi kUdA pfd( zemi^, rhtfI-U hu celá xesí 
KmucDÍti a ďovuA lak nemohl slíbili, ío nckuci! Domf Piiki:^ ok 
t.ia%i mhnác, jetikoi viijákúm nechtěl t^fcováfif fakiutL, n^rt 
Dťjvyiw púiptií « t^Euxdué lonpdaiJ uuneiHi- JrUkoJ: tiň drttí 
Honki Fitictí imucntlii iuum;] hlodét « tŠtúttn n^iftkfm í^iftnbcm 
«c dobodnctuli- 

Knflo UflJdmlIUii louftl fttMpofa ťás£ íAiloiicklt ^boil bI |«- 
jistiti A uk infpniil jetu dtfte nviú »v r-tal iatiú f»kvh o 44>- 
bodnuif kuiiťJ^h* fi^^liu DtnuiťrsSKrBu do Vídní, poiidaj^^ nd cbitf 
tif.ttiiiii^ propůjčeni kurliHjttvf. Kníjtc tťfl^ du by u toto iajHt 
»I^n^iil slibu nemohl joití práv knrfltak^ ofítm^, ale dilíl « 
fpflA<<tiuiii Ifáiilo péťdve pi^bUt proti Tůelik<iQ uťniU^ua jiKliodáiu, 
T>o»Qťir4bťnE nusH dol^ iaA na odporM ř«kď(i: xAtůDí acniAl rmt- 
nrcoloat, kln^ ne vv Vldui ujímali v jiHlnánť Mni1mÍřÍJLiiu¥ii ■ do- 
nH^ íq Wii tkékttré podrobnocti o útoku, )ciii «b da étnty 
U^ proli Eltinif Falci mél rrnv6«t2 « pad^l o Tom qirávu fTAmn 
knJMl. MulÍjuUUd ^ pT<Fto voUce horiil a fdJ^otn] hí u «tf>hiHl' 
116I10 plna t Eggextbcrku, jínž (ebiUi pro iK^tjf^Utc^ ndnvf st 
ubínj ]>h-« MtiUlMT dii Ijbriif jíhoni^nwkycb. tf. ti^at daA atotll 
jíttt ni^Hi^osD^ lUwly a um *c sv cÍK© onociuU Uuriil Fuke.** 
URihiilllui uMiiiíl íě DR^mf <nťkuH odklJíd^ AJt by mu du^ 
^\m IWni Falci: dilAI t^ jm pwUruii, jtby tt Vfdnl podnik 
toulo nebriLli na lobkov Tabu a pomoci jtbo voníf v^nmm aafti- 
Uá4Uli, V «dpo\édl &fé i» iwiidafrfc cf«tfflit. «by tttkoet fnH 
fudfiut by1« vojabm UgbtUkym, tmlll, £e hk^jvuo Jo i( Um lak 
veliké uoboxjHíérnUfC ^ nMtu bjtl jen »<H*áunjm vyporiccafoi ■) VU M. inb. »:a-i«rfv rwri^mňni Xtéé.^ ^nrM lAl. 
151 

pHnftH r Doloi Fald parsJísovAuu, Tfni « jinými po/aímbunl 
wiuiifU, éc pu^iTt vojska, iehoí w mň uíftt f>rf>ti MitnHfrldovl, musí 
'bfii yůkwá moiuu ruuimuiwu Xejdco stak ojih^ m Amynln cfaft- 
fiMTU, ftb^Lif^ ilúuHlct mu t]i!íi^ vMí^jflAf nAhTndr: prohlátftítL ii«d<>- 
vtancHli TV T[LU n^rmlj, iv b.v f«i> ni^jiioliJ v diiltifiLi vdJťt^iif ftúéiutt^ 
sin a podobní ie m rschoTftjj t^kA DoJ«pí6« i cwtumf ékunt^ iJgy. 
TrrTOiif Jféo, iu Iíra puljuluje ndliniju, juk hc |tu<lubA, KTn-Avilnn 
M MtfíOVBJlVAlt}. nubol ona ani Dynf nní pn^l^jj niiV-lin nritubiliL, 
jdUnž byU i^i^bté [^uvídčunit. Ji^ bojujíc pro cii^aJc tA^é svfh« 
WubifliQ proHpéchu ohb;^iO^; ^^^*^ liúvonký vtak iw (loiriiifTaK 
!• úMa sv(mtt potloutí, kdyby Hč Jebo t& Vfdai trochu obav 

M.niiitiftp jM pfctHVťftOťii, xtf cíAiir poskytne poJ-uSov^nuu 
Bdhniilii, nvaíuval níroviífi, juk by ta etcVucc v Horní Fald 
ttoUa pítrlftcvx'tit ^n^j by mhIouva Ulinská hyln poriiM-na u nnlí 
br w mofcb táiii. 20 s{^ joduA j ncamíHTGdlnMti prod fAkkruťťlL 
H^ HO ziMll. j!c OTíťkucj^ stji^fi^o Jcjk iimll Mansfetdov) : ^I^ujhMI 
to iKUul bfil potíráu. uti sliy »■; podi^ útok tiu IIoiiU Falci, nfbri 
■by íkthy bylf r^brjlnL^Ti^ a na obolnot^tj lyiu íl< ^e v pruvollut 

poloxjtl pří*lu*tiT dftnw. VitJCti í tolio. it" Miiximiliím 'íybo^íl 

Jof.farrnvym v T<^ pS^ítHiíř, Alň wliinV kiifíť^Ui vn']jí<IÍI v li»m, 

coekucQ v Uorui ťalcL iie1>yla vykonána vodcníjii clsaKkého 

poOTÍlA ttí pomoci vojska licdBtiťkébo a. ai^ by cfsBř výloliy jpjí 

nwl, njbíi aby jj picivi-rU cm kiiií« íiuvuriky a \jla\i\ uby mu 

naliriicny.'t Kajidét b^vor^ky fu^il *e irjúdjwii »1 bi7koii 

na ttAvríiT prinn sv6hii pnukfl^ním iin nstii^iii Ugy^ která 

te tyk T Aug^purku uifáti^ vojsko fré jen po ic«t iaí»£d^ 

1 |H)IÍ oiIHtovAti ^ tctťiA ytrý udy dtokn ivého nr.miU^? odloHtí sjt 

^ka konrcntu knrUHjik^mu na ni^tic Krpeix HvotauĚuia. **) 

Ob>l «dpo^4d£I ncjdhve na iMoKÍ za pÍMinoA firopAJ^cnf 
ImrfiřUh^; prnril, If-. by to kníírti nii: i]<-pnin|>ďo, je- 

pri^3 této bodnosU m^u fťpr^é pn jt^ji HlpvuoAtním ode- 
TtúiMií vykcoárnti. coi sť v^flk noTiiůir jí-slí siitj, jrlikuí by Um •^ IkWÉI. rMhficni bťnnkf rh rytlaocA^ In d«CDiB. 152 bickrobč n pKtdé jeho byli ke krolEdin DcpMIcthlt^ povxlMusL 
Proto fe br byla i6p\s^ aby se cKiktiCfr proti ilomi Fftld dHrir 
proTcdU a folckiJiTiHi uk i-í%t ^tna^t^Mcd ndfiolJt JeUlcof m totte 
bezpet^né ofckivAli, že falckru.bo ůc. ueipodiobl, Atok oa n^ a I po- 
téá^U pcťueacui kiu^jřUttl Ío Jeví se b^ oprivníajr.') 

UMU oripuvf J im bnvui-Hké poíml^ivky a luátrhy pottocbdl 
F^rdinoiid HMičmu dvornou ThuIoví Itcckovi, j«ui mčl > brAbétm 
1 HohcDioUcru v Mníclint^ ic nt^jíti jl v« spolku « tifm Isftoil 
M^ia&]tuuov[ jťrgié a^ktu\^ vťxi !)J^^ÍKL Cbař tcbTAlo^^l tu Ttrfc' 
nuU SiUixaiiUUaovo úo Domí Falcť, av^KI mu mdy pnrí«d«iif 
i^ekucu A príjíilisíl. i".' naífalll líikí fipluoiovl, uby řuovu útok 
fuiluikL Vbuluiiit vojnkeiu >erdmuud UL-chtvI vxckuce podporotaU, 
jcUkoiE luiiAd pb^ťuonf Hvoii Téno^nti Slc/ikii a UhhUn. Výluhy 
DA vJíckud odi^itou hy\ jťn tehdy nahraditi, kdjrby m u|ioU«bllo 
k tOTDU Tícc nctíi 16.000 mulCL t Aiigipurko púTftlcnýcbi**) toporré 
tuLity clitél doTo)lli, aby MdaIiuIIImj] xů, výlohy r^é podflol ééeC 
llomí Falce t s^UtŮ.***) Zrlá^uCm liiitvMn dal iivoleal STé, aby 
se výprava píidiiikUi xa Kůiidůkou, Joku by amé^vuln prail Manfl- 
ftildoví, alv ILU k ť:^?)r^-ovůu£ fjOcUrnb^k' a uby zpft^bem tJaito 
etolouva UlowkA nlv^pot* f»nnjUii<^ ticbyla poniwnsi. 

Ikck ubíraje m, J.tk mu b>)u uloieuo, do Miiichova, doxriilÉl 
se v St&rém Oefilrt^u, ie MnxlmUlaii odebral w do ^rabíny, aby 
tAUi vykonal |Jl>tK^ltué [jiípi-uvj' k vVpiuvť; i vytUI nv t» ofm a 
vyřídil a\'A pOfletatvf, DtiiUb se tím dubi^liu j)hjctí; kuííe |iri^ 
jovH avon ncbatu pu^1lnI|nlí ^ voj^knni HguUr.k^tii priili Uontf 
Fídd, ale ačkoliv byl cfauř Jluáfe so rozhodk proJevlJ pMce na- 
dití, íc mu nahradí vdocky výlohy váločoé a io nebude pc^/AdoraU, 
aby Liga ^a Xb.W) mužů v Au^^purhu fiovole&fcb uudunulu oAiluú 
a&hrady. Vyiohy na vílku t Uontí Fald clit*l Uůvua uk Ú£U^ 
Táli jjiko na vilku v č'«diá(di. uliní;^^ ^ uiruinfi, uby ma pK 
kvnťčuétu úí^toriul sruvuy byly koutribucc, které vojsko lígistickč 
f ť^ucMch vylindo, puni^vniU pry sbtij^tily jini vojdk&m n ne Ji *l Vid. «i. Brek (.UAtiLt jdpméif f|a1«Ad linionktou iM. A- 

**) CttOtiM iTiair^kop' iVflUarfinj kí ka^lMi UnňamoODil ^ lOíl. VíiL iL »fct. 
*n Vid. iL anb. F«rdÍMiid Ab«i»ilÍM^ dá. t. temote !«>]. 
métvrli 1117 je Tojiliůia nefiinf araiiď, ftby Jich DCpohnévíJ/j 
MftxUniliAii ui^ji.yliiH.1 tli prjcLivj^^ tielM>t byl ii^HiIíl TUlyniu^ ňhy 
vojáJi&m k&ntdbucc úr'tuvn], lileitto d»mí Unltl upak tolvD.**) 

Kfl>^1*Tclii>nt chtrf-li k^[lfkJ^ln ^If)vy vytknouti rtAV, vjnVfim ttc 
f nivfifd ófiTvoad njilfí/ali' vyj<Hlnii\AaÍ utrttny hodnosti kurflHaké hu 
ft Mnny tamí ÍAlckrab^cfch. prouc^Tl bychom Ae ^ ten fiinyiíJ, ie 
dttř hj\ oáU*}<Í\úi\. odnfl.i falckiab^tj kurflftjiiTf 1 ttm^ a ie Jea 
r ioia iivljyl rc^fUtiiluui, kouiu by Kťiuí ai^l dophiti. zdfili hy iulH 
dalckOftiliTyiu n^irokflTu Mnxtmilfjtnovým %7hovAti nebo vodu nvóinii 
)e zachovali. XttU by xo stíii^ imHtc rozhodnuti, císař odbodlul 
»« k úuikii Qjt \{o)iii Fold Di k vypovozcaf pKm^ t Dolul Fftld 
a rjvdnal »L k Irmivi souhlas kiiížť<4T BavoriitkAbo, 

Dv^ uiUUcaii iiiÚAohlIy, xc ae |»liiuy ujeitnAné uedurily lák 
hJaiW. juk »c TL- ^'filiií o6!khivalo t h^ jrMo v iioslodnfni okn- 
aďku byly vo Vídiii doiiucnnl k ojiravdov^mu avA^ovánf otázky, 
téáU by 90 fAlcVr^kb<^TÍ DoiUťl^ mlloat nd^Iiii. Do VCduO lotli 
|bHbyl Digby, klery hi-ovil válkou, kd^by sa Jalmhuv! dosljLlo iiU' 
pffmiTé odpovědi, a pnk uei^řkiUvý ohrat války. » llDUileueiu 
|»o dťliím vyjťJliiávJuiť jrapníutf. líuíK^mrí o Iíjih vypnivftvjili a pu- 
[mOKoánv jvii, iv Thi^^uo) ]>r/t^i'i v lťťJil» dnv.ch piidJ 11 Nnvych 
ZtakA Jk fc vojsko cí*iiříkí tímsclo nn o^tvov rí.-ilhíkrt/ ustoupili. 
Ukubiwt Uto, Jakoí 1 pohiůžky Ui^tiyho qiúíiohily vh Vidui puhtidcU, 
ktcTTx ieAxé vzroiU, když i ápjuiélsk) ^yahiícc ntiopiral m vjco 
pOMvndtif liorliiruhll iunfhMii n fnh:krribi>Ti'iu- I bylo tkithln Kiiainr?- 
natí poTotnost, col vfeak sv ncMint^lo VLtvjni: prujvvili. pokud by 
kutíc Bfltonkf ticosvi^d^ll s tfni souhlnH kvůj. ?a\ kníŽRTriu Uji- 
vookýiu vyíUu byl piáví i>iui / K^cku a uávrbj uAhol-v vjtk^iijiui, 
Byu obriu k tomu úfeÍH H&aký ilvonií radu Kuří jiw ><í mil 
tt MniimlUniin udiá/ol o muU\, j»k tiy mt dituť im^l nu-.hovulL 
k pKNttíotikr^viial Jakubovu, Oi^ljikA tAto byla picdlož^na tAkovym 
^Mibrtn, >.c ^. podobnio, Jiiko by KC Í>yl Firniiitnnd m/liorll pro 
rttáUlQci fdJckrjibftc, nebof ^ytJ&uoc prohLUU, íe dftaJ m dobte **) VúL •■. Bnh. BMk «1«h dd, Ift. ^n«Dc« 1C». — TmttL PnUJlttl 
ttuiuítiiiKto piai»í X R#cku [U. ^1, i^ťr^Pucv 14:21. 154 

piuiiACujo, 00 b;l sUtíl kwAitíd Klnmj tuHluonU kttrfirUké, ňfui it\ 
T^aJc poaechivA rojtiosttfif Jffeo, mflio-U stUin týnili éovUd-j 
V IHirúcU hc pn smrt] BuquoyovA petop^teDvtvf rovte, Holuttoé 
iv «o ^iwn>ix iy^im r«lcť. niArkrabů KrĎwfJiy MuofeU ie ie 
dcoiié «nf ; SikdEo a jiJil knííAU iv požaluji iuiitcnf % fokkimhéiesL 
JelUEui Š|iati^Hko ponbylnu tuá wÁvn do3nAUifikt>ii ponioc, je ifUbtkAr 
xil^li MaxiuiiUftu fl Ligou vliiiaou dosUt«^ayiDL pr«tf«dlry. sb; 
1ic4iia»U Iciu-fiftakí, kdjrby mu bvb propůj^i^iLiL uliájUl'/ Otáika 
byla uk puhíciia. že £ ní vyv^ítak híuxň cJ^Ařovji a pHui, aby 
MudmlIiAn tc protp^ mfru V7d«l k oiliařny iÁdoncL') 

pohorfiiK iiojtli fcbdAjf, krly£ mu hrubíš t Hohi^iuoTIcni natifd] soiéiti 
HoniícU iUkoUH KU Hurui lnici, kicrí t)- luiíl tqin* dol>>lL Ale 
Crntdkri^iL- nesimél iiuvnli nvé nlcMtl kijAnfm injllouijFi|iM>&11 le 
Vidní uohii niHlodr^mfni iliQŮlto tllbn, muset n>xhoffciio»f íTOD 
polkncud a jen da 10 pAmnlovftti. jak by císafu mohl pKmťtí, ity 
nflvTliy Dl^^by)io címltl, jťiTlki<^ luu jhiak ký^iiuA lioilaoťf kurfiřtikAi 
Ijroxila nkluuxdouti. Trohl^U ne icdy {ircHiTVíJm. ic íáilné xtáy 
ncnítlí; nechci? prý bíti po N^mri^kti ríulcHřím Jti npftílrli' mim, 
kd}hy xt£&]a v^ tuámost, ±e a^ ýtithlitňil proU famUvnl s fAlfte- 
bítem. Ale íc nula Jch& Jen k tómu *iik'K)*alji, aby h- iie^Ulo 
iímflvui n fjtlckruliĚtiítíi, ubyi^iItiIo se íiiistiilř'hiř ^ iIaIkOici vyjtí- 
dnivAuft jHiktiic ^ice jen ni:přJmo, nic ta to xím obratci^ji ttiaiU . 
30 pHmřti chnh\ ňby nAiTby Mgbybo xnmíll. V odpovNIt uvé fl 
Knr/uii viuil loUi ki^« AugUckého i pt^krvl^dvf. (niui^vnili tvnU, ' 
íe f&lckrHbeiť v Cechách nqtcdporovjtl éimi vxbuďU pode^fenl. 
ie hy Hu král niuhl fli!;>U3tit i ilálo. v^r»bitiin[>Kli. Ale pfvdi^vfLÍm 
auaíil se v;irtftiti brdOKf FerdiEuLndovu^ akiuuj« k tonn. ic vyje- 
dnávAuf pr<r rul<<kťJi)i^to pcidnlknnUi je nd fi^by iWxt n fn t^ po- 
Hťfuje ilplna Jeho r«jtilticf, hdcito falckiubů aám iáilué Iflúvli 
nrjrvi, ^áttu^lio zadoslui^iK^nf ncuabfxf^ apiiJeaT i Mafftf«lilťiu a 
mukrjHbi^teui KiuuvUi^ui UflríiO« a v ťechádi nC-klrrA mfhU ubu- 
íená árti a kríluvakého litulu ulíviL VtoUké vyjcdAivinl o nfr ^ n«dn«UDÍ dn V|iliaM Kut^t <• S«4aaiai 1 Stmhiai VH H. Ito prj >a UUDáiii u tí«l. cfs&ři lo má trjti tbnft od^u, aby 

v^r^edBávM fl J*k«hcm (»Tln ph*riiftrDo. t>MI sI Kun ?é4#li. jak 
hy né) b^ vjridiíMť aa^Uck^ oábyt a jakyin xpflsiďieiu *ihiM bj 
kafte (hriitítí «cb« a c{;t«ř« proti n^X^^pf^mit^i-f da n& at Htf< 
ctetL**) Kh i>iAj(kii tmo o<^|HYV^f|«| knUvi, Ao dsat uUc odephti 
^4elU7 <li1i, 4okud by k waradll h» spHMufiiii kurílHr il knf- 
iftty, d^od bj tedy lEi>nv«nt kiirfihský b« oeielri. 01>tiovoDy 
étob DA Dolitf F«ld & vilku proii Jloru ťalci Abr oifprHvcdlfK^ni 
joduijifii] Ibmnroldni^m a mArkrnlw^tt* Kr^ovKkAlio ; ínké to BfimA 
Bccbai wini4i i>obr&íkuiil l^tybo, aqí UoUod, uí FriJicLe, ant 
jlni T<tritcté fAlckrabéto neadiopf fv^ io BOte, Turecko tt }<: xm- 
pl«teiio do T^ky a Polskům h n«í»ůie pťf jcbrAul svjch uifli 
prali dttK; ťrTdiiitind ív ^unátM f^ktoíA Dcthleiui a niArkrAbéce 
Krtov^ího a AInii«f<^id du jo borlnbo v Utal FfinUiíMida \Í9^ 
fe m jjfidrínji nímcftf kaiolfd, pflp&í a vfcc Ltnlfthýcb knilíAt. 
Ufcé dpAdůbko to poiQoc |iojikyiiii.v Thío t\ňyú\M MA.^IiniUnn 
vyilaoci pUcotné, ía idjieaí pak doložil o^^kollk slov, 
ff^Uké vitijlnl tniiiwlu ukuTit^Irí. JAkmik* t^U dvail dtMiuíeDa. 
ftohlisilf, JG DAvricCDf falckrab^ti xrmí a liodnoKtí kuifiřtiki ofr 
aromAiá nit i^ )>l'^f>f^l^110)df kAinlflcA a nbcqii^^^VAl vyslnnco, le 
t potfrinl Mansfolda uenftnuc, ^a^éÍ] ^la iloitnU ťcniiuAiid^il 
nyiU, aby pH prvním De^edAni iK-vybuvLH vAem pojt^iluvkArii nr^i^b 
•dpírcí.*") 

2q IH Dťho ftyH dni po <idťhodu Kur/uvO přibyl do Striibiny 
í H^bcn^ taliem, tínry, Mny jiiAmv MAKm^ilianAv, )Hiarj mí 

ním BP 7áinfry svprA v(cť doUJTL Maxlntlllttii ťckl bejr obalu, 
i« odrodu tiil karljrTfllvl iJininUli , f^ hl- ^pulúhd im slíb oil 
diaft úttat A piftcmnJ^ dnny a ix filckrab^ nesmi býti rrj(tÍTUí>v;iu, 
Alfipofi itr Ihii jqiOnoKinn jAk (n Aii^H^ pi>žndnjatj PH tom ne-, 

Vfd ti. LirU, 

') Vid. IL AfťU. CartÉl n<jilira t\ ň\it\í nllprleir NinliiiLo. 94. íi^rvrníit 1831. 

t) ^^ tt- vrh, ^tťlufft MaxiRELliKEinTA bnfjůti ■ 1luht<nn>Ll^r<i iH. TO fer- 

fincí TAJI, — Tůiíitíi, Maxlíiitlísuí ř'utilinainl"vl Od, 58. ivrvuatít lůll. 1&6 

ohrazoval jinjti ddmufncv, jako by rada Jeb* J«li x íMmSho pro- 
spécfaii pochitcU: spravuje prý k6 jes hUlnIcib be ol[iHr:aé ilobr& 
— ChcGuiQ-li bytí spraTodild, noHAfniu tnulo dJkrod r« aIoautúiIu i. 
JkLuiiuiliaxiOTd pox'3JovatÍ ra ncoprárate)'. Uvitil t4Í^t^ Dcbexjw- ' 
^tuutvL, v jnkfni hl' TuUé^íali tiiiuioílí katolíci u jaoiioviU bUkn- 
iMJVť, kdyby raJckrabŮ t Oťcliácb xyHéxil a u«clil^l Mjr dupttatll. 
áby >c AaJ XAsn pAncni dédiclW i^-tíiu. jotikud liylo ^< oil m^im 
obávati /AqiulÍI*L'-j&Eh<» DcipKUsIklií nc^ii ktlj |i#i?d tím. itiikupovií 
nůniečU požudovail* ahj protí iKtintíč ItoilHcbnt^ b}U poJUténi ji 
Jttk by &G ta bylo raabJo JUuUu utátl, ucíII oby t>yl mjidí vrvycb 
AlmvDu a Uk neikffduým vdoůaf V MuidroTf v^bal fiUoé al«(Í4- 
vali lutJny v Prjuie ukořUUikó n pouMU .iv- / ukK tit atraiiA faUc- 
kmb^l l>mcova]ft od r. Itíttó k p^ovrata t NviniHiku a ■ Hakonku. , 
Cd2ádost i\>£hodovala ovton v prvuí MA O j«liiJliif kafleia ^S 
vor^kůhov i^lfi [»řfchylao»t k vIFe ulédi^iLé a [tud MbozacliovAiki áo-^ 
dávaly ma poth»bač pevuovti. in. 4 Kilyí lívly akr/i! Kur/u uáliImLy MajúiiUUmiovy ?o VJdid 
luny, uuvůliali tnui ái\ti fidp^véiUt ud obnovťuý iiutadAi^ifk X}\í^jh 
hti tOETi itiiKtfiuo, in fnlnkrubt^ti nmifbllu mí iiTLph^d nilpunléuf* ojbii 
roxhodnutí cmIvočl-iio 4/ ke kouvrntu K^xcnskémti a fiitnítnuto také 
dftlÉf prodlou^wií pífmóH k tč pMMny, pon^yiidA pry Mamfu 
vpadl doČocU a puiit^v^iilž pr;j markfHbC Krňo\*ky i ro^kiua Eik 
krAl>ét« do Moravy a Sicxikji iiňjtxAy podjilkd. ťrobLUeuo ri 
io KM uuIjuiIu vúlati. buiIiyJi v-a ůúcUvM: sjtrajoviďi luaudmu rado 
tcháHA svflio; ncj:(pitfť ledy mel vcrtjnc pok^i'»tÍ íÁd^nf Uaita 
ffilita a (iiarUnUu^tc KrhnrKki9iiJ a í:i^ sluiby 3v4 J(J prop\istlti*| 
Že tcDto fmy»] m^a plaonuiá liochit uvj^ui odpuvéif. tyav 
t tobo, íc c£»AÍ o^^dfíl lordu Dlgbjnm Aflné ochoto «ron k *ic* 
Otiocuéiuu pHniůtí, budť-ti tat titabovatí nt^jva aa HolnJ ťaJcK 
sybrf také oa Matitďcldjí a imrkrabétv Rmoi^ébo a pakU t«dy 


(Id- ll,4«n«DC« IA31 
b <ibft Jm^ovttitf vArfoví tnnocliftjí úloM na xťiaf jeho. DAIM prontiy 
A vfkluilv Dlghyho Qemi!'ly jlni^lio vy^loiihu, n^žh že cí^af pcvuA 
ttál n& podmfnkdcli ptrméH, od n^Jio usiuiovcujich: Jen t tom 
pffptdf* Mjhy MuDSffUl iKMijWřfilťchl roKkajů kurli^Id lU-dHdm, 
ncanfln bf cxvkucu Maxhnirmmivt iifnii-aA hylj ii;i ujmu hiti^km- 
b4Ci; kniíft MaximUlAn ír /ido^ rpfisobcm c^ckticc nr-iircdaa- 
vofmo, bij(l«^1i w MauQÍdrl [Hjli<ijiié chovalL*) —■ Kdyb^ 80 bjl 
ItMa^hi chopil niky k smím podaní, b>ii by bývnii w VíJni 
T ludv(!'lMch rííípíiťíth, rťhoí jnk by w* bylo nioíilo vlmitnÍTrm 
PHaÍ a líiiilUTJÍm 9^ MjLXÍmiUaiiein vyhnvřliV DiKby Itvl p(t(«t^cit, 
DodA «e w-tr pHjtftivího tjsícdltu tvého vyJcdnáTánl, pokud fníc* 
kralié MS fivé vcnt^V 1 f^irlal mii /prAvu o flvidí ufiil^^jídi a v>'- 
rraJ jej. uduít ojiaUťiií* aby i(jťdn.'ív]íuf se »tnri>m fiokraCujrcf* 
ik1>t)i> íínniífeldetn n markr/iW^lí^m Ki-ftnvíkím pirriiícníí. **J Kji- 
pomnmXÍ irhn xiiik u [tcil^iclifi nic urproHi^iMo, JeliknA d cht«^] 
mim Jm jfbrauf^iiii dobyii a uemilcatj cf3flí'0^é jej déboiaiL VUv 
knďťt^ (Jrariiřikťbo uapliiíl j>j faknv&u buJoviLostf. ^u prtlvó v třclito 
dnvch konul pHpmTT, tíhy sv přldnl k vojvku nl/o/eiuskémUi, jotti 
t&lo na Flnridry. TchúuDvi avómu hu omloiivnl, it; fínnOMf Mnn«* 
MdoVM H pni«piir.}k(!tii jnbo úpliiť* k(i ftbodujf^ n pnÍArloral od n^bo 
0^ patiiC. aby yr^jvko fvé r rtoloí FiJcI mohl rydrlovati a w 
dBti A uiavteiEf afrolku h Dáiibkem, fimuřlvIckeQi u Limubui^k«in 
wiTcWill***í $»oboduťbo ftánii Acbácc z Donina vypravil do Koda^é, 
lity ft krib-m ji-HiiciJ n Hpolkn n kcJrby tnbo nnhyln Iři? díi^fcl, aby 
zbrojnj juho Ud do uví níuíbj' přijiiLí) 

Bojovní Í1H npfftfí ivrdoftfjni* rnnyAlenf BdHrhovo nebo snad 
jeW «fce chuti Joho JcvUo ae Uk^ v UifctrukcI, jiikou dal Oiidh*jt>vi *> AncK iL tixb, Dígbr lo llu< Lorúii CviaiaÍHtpD?n for lbe AÍfabi of Gor^ 
uaar dí — = lOti, 

' Til UpU 

Ctítfvt CttMMerTl di l*!^'!'!^^ ,.,i. 
a. trpnii 

lU. arpTiM TfiS Pávími kdyí so X AugUe vrátil a kiljl JcJ \vtbl jra loHun 
g^ym (to Yíúai. BedHch cklcl rof^ t Cochádi nfaaMná ji:ii Udidj 
vykliditi, kdyby «c cffJl' xavůjuI, ře typluli MAnifcIddvf tM n- 
ili^Aly: PhvcI mAI m iHci vtf /od^^ůdiM«tÍ w jťdoůaí Mft»- 
Folda a m&rkrabéte KriiOTakéhd. jcUhtlt pr} Eáin^ťT Je^ch Jm« 
EaJcbTAb^tí Q(!2iiúuiy, Človék ae miuf domnivAiJ, I& su luUtb^ tc 
»polečiiot(li licU au rofumu pumátvuych. utá2f-U toto Daiv6d£eiil. 
Digby poiftduJD tc Vídní, nby ťísdř iirT|iodjiÍkl útokii iu znmk 
fnIckA, falckmbů MUJtlju^l >( linito pirindavkom, »lv MfUrisfvId « inv- 
lorabA KrAoraky nujf ac prú n^j pokiuit o ftt^stí váleíné, taúi bj 
se mu to iiij^lo ía tlé |ioMádAti. —Kdyby vy^eAnáváni douU rychlá 
ce^o |iívil tiv. mú\ Favi:! puliro^llu ie Bvdrícb obnovi Kvé nárolix 
na ťlL-cby ncT^o ir je nd^oupf IlrlidťiiavL O tpalkti « cůtAtas, 
kdjby Tjmvoánf bylo docn^Do a o Kllb^i, piHhyUiout mu pooioc 
proti DctblcQOTl, kdyby bo « Turky Epojil. necbul Cedťtcb nUcho 
BljMÍ*» a sdélll to také si^uiu tch^ovL**) 

Jelikož EáAtupd o«ob klatbou itďtfuycb crúriia juVn iiuiové 
jejich ftcmobou itt dovoldvuti ucbrany xákonil a caobof svobody, 
ptTi$\ J&kub PavlA. t juhoí iHiBláoIfu do VUiii mouMjUíU, do aluiby 
«v(»Jf a vydařil Jej do Vidné s tiiukm rady & pomocofka. PátcI 
Hu dtwTiil do Vídiio bex dvsjiŮíí Kdyá byl clsuf qinTai o |rdio 
pKchodu, udělil cvolcní k pob}iu jeho ve Vfdní, jen ta podmúakii 
přijHijiv. aby iw nrpouAtM do iíhňnfclt nnpHtnlí^kVrrb rrJtiO.***) 

IHgbf Bcmfd brzTt £0 by pti vyjodnáTinl &véiu uubjrl od PftV 
pi>dptirováu. cebof nadarmo se vynaaDačOval, aby Jr) pHmé) k 
d^í Ctfiikjclf peruusU íl k phrrUAtraí TĚelihébu »|Hijeul t JknUmioni 
a wLdanDu al dAl pntci premhitítí jej^ aby » utoIU |irtskyt&oii 
cifařj uúlirudu. ku^nitž ^itlcll na Iři Riillitny xlntý^h PH vkcb av^C 
náTTtích jtetkáTul kc « odpor«in Pavloijur- přce to váak vi<nl« l« 
by «e mír nrro/tUřril n i-oí&dnvky pcJiMnl, kdyby cía*ř M od 
hodlal vAbGc k t<vtifuci. AJiy mír. pukud ua ate rilrirto pnd 
poorava], pj-ekrofU dokonce v jcdnoiu kuiu loítrakci avo« a ilcd 
to M t>ká tSiibnííhc', Jaktib k! p^ aby rMltim xHň Jeho ne* .^ "l> VdlďL it (tfvh- lutrakM pra Pairla cU, n;ia. 
**i Aat^ A utK RnlHfta JikuUm A>1 T<lf. {ut«iio* 
**> TuaMl l^by CilT«rio<»i ňú- lt,r|t. oima ]«|L 
160 hfl • tfa sronuBéD, le faTckrabé 5QU»f o odpult^nf pnMátt Air 
li to iiL-pfijile hv£ .nubmbiT" Uj^hcx umiuif pmvini^ni pmti citM^ 
a tom bfl ptt^víd^ci) 4 lAdftl proto krák srébOt ftb; Kbtálil uá- 
Uf4 Jrbo 't JaiQb skuMttA nnml nynf, 1# fubmlM tteDÍ W» na 
ékflr iIJblojiMiUi Mté Jeho & tjxviiI jnj. obv «« k itf j>£ Dyu( pí- 
waxmé TxvlnU, Bulffclt vlaJc rnmítí tmfn pořrtibv^k. **y 

Ji^lut • lnnlcm Dl^jrm rht^tl ve Vfdnt ^vw vicckn j«*bo 
TTannafanf ]«o o pKm4H t^otbivatl, & hrabe x M«^ova £a ji->Jiié 
t^f^léTy ptú(ř« ae pfud nAi proliId^atK ío dnuř Imik' hu Tnuci 
• restituci &lckTtcbi^t« tcpn'ř tdi<ily Tyjúdřiti. di bu<4r uiULOormt-, 
jilií zadcHtn^iiti^í by mM pn^kj^noiitl, pnbriuH knnrťni^ TÁlkon, 
Qclyi3tl*vll rvaÚTuce t ^áůďdů poioleua; ak dciIobI^ téihté jinů ud- 
poY^il). PhcsTédíoiií. ÍP T blavDÍ íícl oeproraií, D«odf>lAiolDi> se 
m Ttiralt). aZť přtdce iviit nifpittle^j nn pokuníl n hÍcl- u YT«tniir« 
l^flaétfÉého, ktťrťho pa f^n rn/mlťL¥^ nAvitívll n jemní je^U 
prvét^i hrozí], neill pjmnvi x ^U-rr^va, 

OA«t« ulénl «c v podivou poeta^^uf: bufželi B^vorbk^mu 
bjl br přál bodim»t kudirtstknu, dc jťlikn^ jca Špuu^lskrr nbilrlel 
mku^- ktťré mu uk1ti<fiily, aby hnt^ 0I1M nn Au^lii, ^ po jrjírhx 
•Mrh^f nrmííhl vlrr pnrítjrbrtTntl. ío nov* krfl FUIp IV. reítil^icl 
Mckrabét« Dezamíiá, tuuHel m HtFJíiioFiti í>ighyhn pMtr-lnkýiii xpft- 
tf)bem odpfiTřdftl, OmlúiiTnl cf!iflh^ ža taí\nMjt\ ^tinoirů roíhod* 
nati. ir- :f oMnriii ua MiuimPian/L ni^mflJíci jínA^ jfidnnti. nuboC 
tdrtiir nnaHl jeho nAd^je. £c by ^ ^ n^bo iJind nnpHrclF uMoíL 
JadlBjm pry vpQsrfbcni mohlo hy so E ro^pakO vyhhiidnouti: DiffHy 
ptj by mél ve &|fUiiL^l!iku vprontredkuvucj. aby se odluntud ,jAk»': 
imruhilrliyni^ fňTírrrŤ Tí^stítncc fjiTckrabMr pníiiiírivnlfl. Kiljrby dsnř 
mohl lAkov^to lisí ukázati knížeti Bavonk^ma, doítatcčar" pry hj 
Itj lo omluvUn. a knílc £c by aq mu^e! spokojiti. Teuto [irostři^li^k 
l£Ul mt lurdovu i dil^ ^u htivti v>(taCi aA ceetu do ápaiiOl^ka, 
Q Eekid jen na nktrni pAnn v XoHtlc, jor]ki>iř tencu niolil áiiad pH- * Q>]L Curt^ rarr^ kolA^tJ ZuHVrtíťkíntn ild. 0^1?. >flrpn» 1A3L — Aufl. 
tL KTcb DÍKI7 riltu.rtgtí iU]. 1?^!?, «rpaH IA2r Dťb liify r ifbotdMaD^ idO nófti qďáTQ, lo kajikřt Suky do«UTf m u toCm Inufiřtft. ▼ kti 
i-Éukito pffpedé takA Digbf se tun cUtí odftraU, M\yy bfl 
irorad&cli o owdn blckiiilwie. *J 

OdpovAd Kuoki Uk inulfrlmč úwkáv&ui koncfué doAU. Ou 
a XDKtíCr vjxliUMc clKuh^y. vyxvd kiufirU, ab; fte doeUrU ai 
«ciÉin DA konve- irpBa avoluiy m jHikoi Jan Jiří A'>Tvinf lonn tj* 
irvnUi oilporovaj, poiadoval od n^lm, ahy iiiUl, Kkxjnh^nň pridaifi 
Jcami luěf bv b^ti fakkrabé {it\iM na milost; plTdloiU t«dj kur-l 
fiřtovi hítíí iřfiikii, kUTOii byl Kúra daJ U;i.\íinitiiuioTÍ, Oilpovf^ 
kniilHoTi Drhyln pgdlť lobú, ubr bylu iiKihla ^ipíiícbíli pHniivf m* 
bodnutť pro fftlckmbť^tc. Dopotíd odporotalA c/ipoT^dt; tiťbi 
zachoviDÍ cÍHiLfťké vMuofctl a puvkytnutf pMin^Ivného jtukisUicíaíi 
a«dalo ÉV Hrumaii ti rt^iiilucl fnlokrabčte a pr'e4c« kitffiřt v rai- 
vldfnů HVé udpo\J^d& hurora) pro tylo ntnlui-ilufEié protivy, \^ 
Xiůxá uclpovf-J liL in nic ji»6hi> ncpDVnJovnlí^ iiuSi £iiu bjlA, totii 
7A odiiiítnutf rndy n netrvají proto HA ÚidIiitAcIi « DAVonkcB-**) 

Kdyí DÍR>iy po ilmlAnf sa«k6 odpovAdi inůl ilyieiil u c r»h; a 
konetnů rozbodouilj^íádal, ncbyb) mu nic určitého Mc»o. N: 
upiiHtil r>rl M-^ dHvt^-jíf £ádu!iU ta nuflTucI rA]<;t{ral)flu a xj 
»c }tu o pHiiiťH, rbt^j^, iiby trr&Io, pokud i« bud>e »c S|M]kďikaii| 
Tyjiu^návnll- DHvi-jsI o<-botii(M(f efsfltin-n pnuifnutn I t tomlAoUoduJ 
jťlikož %c do^^d6l, ic M.intlcld nrhl do Čoch. a íe Vcro / D^U 
Kf\lc« Tti-bl n/i rizimf bitkiipn fipyríkflio. PHmW brlo od pK- 
vrzťucíl fjiJi^rabť'le poru&vuo. A prvtto E^^enborg b jlni Ujul riv-H 
dovč lamftU iAdcr^t Dígl^yb^ « tmi Oňait- Dťdival mu židité catUjc, I 
j«lik(ii prý cf^itf a rádco\^ jť^lm illoky tíiiú jtnm popnxfnii V]r- 
»hmt-c ftponéldíf iftdil, aby hyfi/j bez prfidliokf rydAl bc ua c«0tQ. 
dii lltLiIriihi, jniUat jen i^lijpftffiilmiiím krAHi SpanébkAo a Jkn* ") Un>''h. <l «nr^h. THichj iWdHfliOTÍ dd. I?,7í. iriiu l«3>. — C*IL CMkj 
Fft?fl kiiIiťU '!i*oÍtir(MfcéiDU ild, m^^. tqiuA Wtl. — IWtél. Aui 

i- un 
Valřkb IKulrrnn cM. iliTit, tfpiu Ifill. 
**) &«. 11. vfk OdpoT4ď Wrílh* ^m\fhti ťd^tkiat, trtbfi^ di •h1«. vpu 

■L «fcJb fu I DflBbtt A Xovlk duh dd U «rpa« mi. 161 bv4 nepolOBull dooUttíčitd autofilu avuit U4 vAhu. Jiikitli šd ne- 
prelolxei juti ptukoTnfku Vi!rt.->M. ani hntKii x Mjaďeldu Dfbo 
luukrah^ KríWivikrmn v oimtrwir!] jvi\c}i a T»k^ FlTIp fV. nrdoJ 
PO fl rloali likictcti na 17cIl14(ii vyrovnJLiLf« e-^i pr^ bl lze ovf«iB 
Vj«f^tti|i Jeku iiiIjmImU s TálBO^Tf pfvd stnn^in, dbflřmi FvmlJ- 
— h"*""* Digby Mf rofboiU oiljetl^ Jnkiiiilť 10 Mo omáiDcno, 
ijiU M? Juue te Vídni puchy Siicmti, Eiuniá'1Í Atr AlcKpoťi pHmffH pa- 
roUtt joUkoi kiilo Auglkkfliu potiim^I h imiíiiťj^lio úcili bjl 
dmlofo^ a ic^llkol hj oe nifbťTpe^ynistvf ívótil|4>, kdyh^ Anglk 
Tjibiiiplla na Ui,^lU. 1'tMitiLuiL-iuUl jsiittv i^^ ^ pHm^H uenuélo 
IMviciliti, p^U se Ti* Vfdui bwliAli pHdnti-ti politiky od Banunka 
Tylkoal/; iii^hoC Jp!líki>/ fiJrkrittii^ oprhl/^l ta Háttan cenn oi\ hoď 
MVd kiir£Hsk^ npiutid, miuclf ^ také xxsmé Jdio opanOTali • 
4flhoiaii6 iiiiAlotílJ utvi>NtL Aio ii- \ii\a\ fiyl iiťdoAtnfi^k peiTif jca 
Tylknutýin dJeci )W ac^wiucí iivtiTiky; ^dildvuli w Um akliťu^lciQj 
ilojmtia rícpcs nvíU v tiť^hcirních <inhjírh r. UiIl* a pauovol taijt 
náh]«d, ie >«t uc^fbyuio pro pHiatíI »» raiboduoutí, ačkoliv by 
trMo vfiktrf ikmtQvy » ^laiimitUnvm Barorakyro. NolU se vřnk 
Dighjinit uktivytii Hltil ni^inil* mH au pK-Hni e^jmIilelíí dHYir íH>uhbb 
lUxímUUnikv, xa kCcroai pnciiu>ii vypravra OU z NofCJc do Mol' 
data. MM lam vjflo;^!) díivorfy, z klerych hy bylo tnAna pH- 
míří u£avhU: cía*í- i« douíá tiiklo nabyli pcvnoiU v CcchAch oú 
■rpKtL'l« (kbrtiuiuiyťb a ie Hu budii moci v Cbrrích a na M(irn.vů vy- 
áUn^i li^itit kdyby w falckrnb^^ cá ma/krubi^fu Kríiorakébo od- 
iMiďL*) lUflby, B lUlml <o podalo xnovu vyjetimirAti, mil ÍMié}\ 
foonlmy * Oúal»'iii, Slralik-iidurfeiu a E^^iburkutu. kturó olio- 
i^iida jclio dbvčru utvniiJy a novými uAd^jc-mi joj naplnily. A Jak 
!»r mohlo býti ukí JIdAÍCt kdyí Kngr.nbnrk prnblílnil, řj; nicu byl 
knize Bttvot^ky poxAdáu ía rroulikA bvůj 3 přlm^Hm a ío mfu^ 
jťho jakolto ^kpokfilivéliu pHIťk' má velikou váhu, alo zť^rnn^A 
ab¥ii6 vbezp(>£ova1, /o dsar vybuví přáiu krúlu Anglického a íc 
k líému TTřpravI zvU^luIlio vyslance, aby jpj pcmčil o stáru \Écf •) TW. Eřt. i«b. Cťa. Inítrikr'- pro Olu * Niřílk <IJ, T, líH l*ai. JÚ8 I. iVi ! t-^ svulf k pHmm. I^AIfto dne TjtDoU si D<fEl)7 ^^^ 
Acíú u K-rdiiimijd*, klcry nin o/uáiuU, jetikoi i>ém korfifUkj uí 
»ctTa «c scjrk-. štc dircíif^vnf kiirHHy, pak ItnrfiHa Sijtkého a knf* 
itittí Hftvorekťlio požádá zs hoDi7fn6 mbtAul stJruij sra^iriU h fBl»-| 
knilií-Ceu, Uq tiám xe nenf proii aoiířeDi. JHUsoii thUi jiOmU 
pr^ kJiJic Bavorský, ktvréha phlr^ u^tí i!aJ pa^áiai^ nhj lufn^í 
HvA o v6ci imi&vvl. Vifí ten i>ffp*d, ±o hj M^ximíliaii projtf^ 
AvOj aouble^. poloíiL Fcrdlnaiiil poHéji podmfnkn, Nby filcknW 
ťhskl tw Muiufolda il lua^rhrabfto KrfíovskAlio, aky rísah Tydftl 
Tábor n Thíbou, a dal 1o id^UU lyaUod AuglidEémn po Stnltk*- 
tofovL 

Nfvíll nijTliy ocIpOT&áél Qft toto til^lmí, pbQ kÍ, nkí OaAtc} 
Vx^nl ptibrAn byl k pora<IŮ b Myt Stribkodorf t tím b^l sn>- 
Kumi^u^ (iroklibil núbuclc^ll MiLdKrekl dr£el] pKmélf a ho^o-Uj 
K Í]<jrui Fnlc« iKiiIuiJcatí výpady, unu^ bj i« na néj 01<iky dailv. 
tlí kill Anglický n fn1crkrnti<^ .pivjeff »voa nvioll nad jeho J>J 
dnáfifm'. Slib tAbovyto ncpoMnftil Tyslood d^^^^Q a bylo to' 
ikat«fjiÉ tvUiátiif* ie be strany uigUcké cbuli poulftym projottfllBi| 
fwvnU^ l?Jl41rl^l učili íti. ř^tmhli-iidnrf ludy jKiíiLdovalT &1ij kb khU An-J 
glUky Qft]noMo ravizal 7a MuisíeUa a kdji to Dlgby xm 
chtj'l, aby .InkTih nlojipoft pomoc k odráícnT drtokt MuBMd^di' 
KarvčU, B podiaíukou loulo L>l i>i^t>y nrozuitivhi, túv m tu poia- 
dOTaJ, al>y c£&At rraW kletbu nad falckrub^Km &« tco čm» poku^ 
vyjí-diiíívAiii Inuk Iťvní:, n kdyby bylo jiřrmSoBO, af^v fak tcfrtů 
po ttec^ luůhfcích bUié] jjřduůtí typovéditi. Co w ijkA Tibora a. 
lli^bODé, aUIúI, x4} j^r^ cftiBn^vo p&novi tn^ému odpontcf a sol 
pOAtará, uby faldtrubí^ oilttdii] phonior.i^iLHtvf^ tnaH^oMlI KríboT- 
ak^DU udílenf. Podle ÍD«lnikcc tjé nohy) k třinto ástupkftaj 
aplnoii^mstÉn, uk jtfllkuaí Mt mohl dotnnivAd, ío Jakub ikh Dcodeple, 
BToUL k poiuUvkům útaHktíwt J«di)aliďe-*> 

JcUkoi u dvora byli A»tupky TpdAAco anglického nKpoko>oiil 
• ve at6 krátkoinik^iiií n^rkárali, iv )[»íinllian bndv s p^m^Kn 
aMiUaiftt], ncmeika^ d<ic diti kotocsou odpOTAd Co wt ifU rs- ■) ADtL H mb, Difby to t^ pfioof oTWaJti il4 5^1^ tUi lOIL-Dra 
liltj tMfbybe u lU Gonnlnloacn fcr tb» aOnin of GnaH^ dd. bl*. 163 itituce^ cfMÍ 1 nyní odepřel vfielíký diK naproli tomu cMé! * Dolní' 
cr ustati, [HkJimi hy aii to moUlo stAtí bci poíkorcnl 
jeho lAjmň. •} JL tflkň lu Híirtrí Kiíci nudilíl jKicInlkuoiitl útoku, 
bi>dd-ti dť MftU&Telrl iiokojuř; chovati, 0il\c»1£l-]j falckrabé plnomo- 
ťcajttvf mtrkriLÍiřtl Krňovakřmu iidřlťiií n, vykJÍdf-ll TÁUn il Třťboň. 
Ftfrdl&AHd pfiíníbvftj dilw, uhy lid ninofiMdskj liyl m^pu^Un, /Jiíri 
ílitiP, ii«4rudc-ll dtiAfm TTjcdnávúufiu mez! tifni a falckrabétem vr- 
reTD^ (locfluno, 2e oa tH mt^Afco oznánif králi An^TIckímn, dc£U 
bvid« exekud t\á]v iirovAdeti. IJigbv obdriov tuto udjiovM. odjel la 
aékoUk dní r Víiiní; chtM íiť sf!ik:itl s knfíťíttm BhTonkfm. ohy IV. I VjpnvTovoll JRQie na pHitn^ném infi?k\ £c Miiasfold pi>s|iflil 

I « Cecil do nEiltl^roDu^ aby ml slvi-án Unlo |ioíadova1 ]icnizo a Jinou 
" poBMC, Ařk^Uv í'EO*by jťlio uůdtisly Tyslysůní, jeliltoi Uuíe p*Ě- 
i^iérlra Jiilíulřcjvíi ]íi'o Ticbi! uiila o tnkfl poiiAdkn pl/fňaltá od déÍio 
od|Adla, ]<mlcťi n'*]iozbyl luysU a qc/ouIuJ n;id i^kolcm, o juho^ 
mrivdctii ac pokusil, todi má ďíícufiii nov^tifi vajeka., b nfm^ 
chtíl Hůruí Kiilcti liiijHi A ilíi CťCli iijii^t vtHuioutj. ^úm vyzbrojil 
dva pluky péchoty ha kv6 jmíno a hromů n^ho nabídli kc nnjmouií 
pivky lafJntjt Vilím n HríIHcb VÍTníii-gky. hrnbjíTji 7. XAvit^nau-Ann 
A Llppo. llovolfoif tukové tidi^tuiiu Uiké (ilukovuíkůrti tYmkovi a. 
CrtjOTl a lak mohl Mmisfeld duufaiU ui uajítuáuí bode ukonfcncr. 
i« biid« míti pij níro is 2í>.rřť>('» in«aa. Di) kornui diib[iu aJiro- ^** 
ImiUdib tto k^jdym zpd£iibi3m jiulnrke lohoto počtu kolem nítiOi 
k ícaui nékdc}^ posddkn pUcAská maínfia počteni pH«p4^la, Je- 
likoi £ WrUf ^^ti odlúhlu do HoTQÍ Kolce a tum opM do sltiiby 
MaufoUovy vyloupilo,**) 

l^rocElřtrilky k vydrtíivňní vojska Uk Vfifkjbo a i^cnné 9© 

lOlfdho xjcdnAv-nl si MMiiT!ft>ld Um jfpůKobein, íu Uorní Falci, 

kttttí v^dlkou p'ifud byla uietřvn*. ^iclíky^ni xpi^ť>bciu Tyitivtl, •t PfTdiniad biBhrli? dd. Ijll. OB t49h AiígL »t, mek 
*^< Maiih. tt, artb. Uvmoital MuufctdAv AA. 1, dubiui IML 
ARk. Ttaenf kiirftha Auk^tna dd ťJ. itnbok IGIL SkiH ti. 11" 1C4 Uk fe bj Uf) ii(*T>Hli4 nemohl hltřv >4(tftí, u^ilí ^íl donmílt 
obbf^ práv falikiAbvcfcb. 'lAro^ch hhái^l vyi^ikti; jiKipévck n 
touscdnJm Chebu; méJUDAm uiiiiř]Éfm daMiU po«M>c t^ún krypu- 
tvaS posAidk;. ale pH tom hro/.^l (ruJjiHhDi>jálmj in*iiy, kilybj ofthfa^ 
itiiti jcího raniítlj; ia pn iu;u^ttf ^i dilka t žtvuiv luiuhlciiii, 
aby pomalili utiT^riioHl jtjjidi.*/ 'ÁitUtn riolc nemohly mu ftik£i( miI 
konCrlbucu v Ifomí tuJci ijhfxiiné ani ptť^Cvky nticio íontl lii a 
!4im polirůíkftmi ^tuuccdí; pnttclioval mnoho pen^f, ahy jEt|iravi>* 
vAti mohl pntfeby «íLlo£n6 z dwlokii clcivrií«Ti£ a prutu peitftdoirvl. 
Al>y mu BtHiřich vymohl u Holuudu půjčku 20aO(Xl ^h") Pokul 
š!Ái!nMí této bylo -ryhtiYi^s;^, uraf iv£m milmo, nk i v nejlcfitím 
liřfjiadtb mu(i£i]y «c ohlí^ir v jtA^ohorAjir a \i v>]>lnciTiif íoldu lujsint 
doanC narOstaifcímo* j«UlcOc byl Mftuafeid nptí taJcé od fUcktsb^to 
napomeuut, aby al> ubnoT^i] na Hunif Fnld a écltll sousednifto 
úunnf, by Tyj«duáváiif Digbyho neb/lu Ifm nivc-mx 3LifuftU 

'!4f'~3id^il TcHyinn rDTrkii/ %ohĚ daaý ihrrnnr pHini^H o hjl ochol«a 
pndk* U('bo ^iy KiUtJ. niibuilt>u-li Tjtbor> TřubofL n ZvthoT tím^j 
au|>uKt;-IÍTieodjujkIj oUéUůul, F3lcki'»bů mn q«uIo«U, ahy uMníú 
tyťi pndmriiky, \iHtú\ Ink im vlAi^tnl /udpot^dti ■»(.***! Tlllj o(1|ui- 
ti£ jiHlAí tou> iltkilji kníicií >Uxuti Hunovi, ilo napotteu^l 
jej hned. &hf hc-oh-\í»va\. '/H' klid ihrojii budo xávboU Ui oto- 
huulf vojhku cídnhikůiio ud Tábom-f) 

tlil Iklaiixfi^ld uakutť^iUl pohrůikn ^tuu b^hem inbfcc urtuajen 

JMinJ, £c 4 ^.lUti vtiJTdcJt pfi^tlKi-v-ml v ^rrhárh ohlvlfdkrt « pnV 
uiiiniijiíL ajjix by te byt £ DC|ú1t«l«au arutltl^ Mc iv utr^túl iw- 
finu^ M dfvůtJ a uk výsledek vyjeditáváiii anglichébo* kttré Iťprré *íířvůd41. •) Su. vt. urvb. \tt*ctntf kuriUw«f Hubrmu dd. t9. útxbax t«1, 
**| Ilak7i> tt- *kIi- MvtbTi^liia* iti^unrúl dd- 3V> bfviia Kttl, 
***» ViUAdrt. OTcJi, T tfltfnika, Manifotit tíUymn itJ. Iř!j^. kretrm I0S1. — 

tt HfaL >ndi. * EaipmLii. Till; Mi^iifiIiJini tliL >0, ktéliM 1031. 
ft) 1 fil. ■>, »rdi, BUxImiJiin KiTdlnau^«t dd. ea. /crvnA. MuifnObUi vlní 
> ^t^ Mm hnMte i >lAaif>1iti, M- «pt«d roálo do;* ůa (krt trU a h 
Um ditil .roju' JtmrKitíli. Xvctcvni«-n ^nAUlik Úmi" trkl^UAl, it k? 
mvnauúf vfr**" Muufddoru t mt^ld In/tnu, mly pKtl mlftiaMjm 
li^ihAHni, (^ vpid t £«nna podnikvitý mirml mí AvhLo, kdrt tt i 
viUU V«UU Utnrfvld pn^ikl avj(|ii;« ftú oUil^ku. 1^1 v čeirmci něU> puéftí, očickivati. vyptývii ittr jq^rávy liomofalckvcli 
vUdnfffa radů Wdrrjibíti, jcnJ íq>ainn byla v prnifdi dii«i:h mé* 
«fcie {ATTiia a v nfj so vyklAdalo, že ti(t|xu JIí dólir vyiIríuvATi vi^JhIo 
fttA MJMO luiiiň ííUjíd-') NťchWl-li Maurfiíld vojsko. ihkIíí- 
•Utkcm lÍJiiíiiř doljimTi ko v;ípoufť, miLiel se fdvilíit i^ti^ku bwt 
nltliMln nu jchn iiAji^iťilkf, nidiIc<U^ nul k tnmu, ^a nomnlil trpétí, 
ahf Hglfttl bTttc Ilr-mí Falce 4q fltaboToU, iad; své denní roz- 
■tnoloTJill a joj |iírk jiikÍTÍ. Kdyj^ pjík T^ť jíU pří riaiiK^ hrniTÍL'! 
óttké u<L dlniťi u ^^'uuibullí'1l iicLm?]! di^lutif rozlil jt^oritm tm ^t^aué 
ttfd^tickf, Se odrtid clico mlídjit: rtťok »vflj iia fíchy, "} Můíe 
b^tL io KjiAťobom ifrnto chl^l t^on^woiA operacu Boihlena n tuat- 
knďiéto KríLOvskélio podporuvaii a j! Čech uae bojlítú ndóUli. 
iJe jelUcol o nfkuUk diií pu^d^jí Iiri>/i1 xa^e VqiKolo biuubisnké 
a tircimrtké^ aisoilvoiA-li Mskup jujlch pouiocnň sbory k Cech* 
jtvť ir T lom mJmkn, íc hy laké xHpaďii laoiiielfil, kdyby «« mu 
10 Tldeio bjll TÍbudnySfnu'**) 

Tou dobou, kdy Mausfeid úlok svftj cliyHUil, nlu tuk se cboval, 
Řr. nebylo jÍHio, kom mí ohřáli, Mo %a \m ^tnuií líglnfkkĚ potfeboé 
gpftthmí proti nému, Kniit l\Avmky oIiIÍaÍJ kiirlih4)ví Snik^Q 
tvti timjr^l pmlnlknontl l^tJík ir^t llornf Hitcl ii íAdnl )4'j wy'.-D xn 
woktu a tíuito puruíeuím aiultiuvy Uluifltťv ujisti faků m pomoct* 
Kurfih raiuft) jen tíáo*t po«1«dnf, ale tichvAlil útok ovicm tw v^ 
4oviif ; nfr Inlik vyM-ftulo x jrbA fldpoT^tTl, ftu by nu útribu lomu 
unOfMitt^ JtrUkož ph lom bťi«]o o císohké iivolcm\ podol 
TIIIt'* pnini^ T dorazum^-nf b MaTlmlIIniicm, císaH zprávu, ktrmk 
\tiJHko Mumfclduvo doimů imrflhtá H kdyi cf&ař váhal svoleni stí 
dAtl £ pHítn, o nicbí june po^lro^rnĚ vypnivov»ll, Uďl MaxímllUii 
v norem Ustí^ ítřrňjrHf a nribyf.tiA Inííci n/lj*tf*dky rpAsi>biíii] pcitnii^ 
yívbiiAaým. >Iď^bxUlao ntiibV} oCokavaJ, tu liat jcbo bude mlíi •i SCíticlu «. »rch, IpTá-lft Wfki BfdHfihovi dd, ?*' í^^"- ICJÍL 

T. curtDjí 

**| Sm. R^ MťL TUL; \'ulfoti t ^'Inuvjc dd. SOh <vfiuA lOVl, — T^Utti. 

IHf kmrňHot\ Sukůma dd, 31 ^trma Kli, 
***> A^i^ UiiitOldatJ, — TátnifUíň kjpilolfi iUobonlcA Ad. m. čirm* 

tk 9af> tL uTt )lutinlliia huiflhovi l^k^n d^L ft^ In4liu tesi, 
" TkAtíL Km^H Svkj UuiraHÉuoií d(L t»;ďVL kiHoft lAír lOf « 4* h-. jidoutf (Adot^; proto otniiii] •xtlkníldi AlU«ditOTÍ, ň TtrliAir 
ilo Horiii ť&íce a tytval Jej. abj vypovAdi^l ftimiH v Dolní F«ki 
a l«k6 Um úrok poJiiikl.*) Kuímii ji^^ú, jjiky vjfitdck mi^ly trt 
a jiué KDiljy n i<- FcniinaDd dsl dDu i?. JcrvcDco své svolrof 
k úUku.**» M\Uíí MaiIiriUiau I&jOOÚ mvlO, kt«ré b^b IÍ91 
v únom foiDliln. iie[iovhíůviLl ca dONUlcciu^, Tv^rojíl ha vUitaJ 

Xt^lí vťok xlirojciLÍ toto ilokoonJ, AIauhícíJ tiudiukl láni liWk « 
diKl pofJlc vfeťho vdlkn dc Čecb přvD4«tl. aby odtamtud podíl 
rubu kulMI ^(vltiiíliRi<lHktSiriti- Maonfetd luuh] zAiiaié finto do- 
lálmouti 9(véhu účelu, lí>lu'li mu činiti jiut v Tilljm 1 ovčekal-IL 
AŽ by jej MaumtUna vnjitkcni tnfm ^culil \]c. j?n vliřMtiK mobht 
útok >cku Li»iiiiivi^dinltí. poiAíkou ícagndi! by mckribóU núin nv- 
i^bujiit^fttiioii, 

MaQbfolil i[í}Z\C'á^v 80 od t)xvťdAfQ, ío VQjtkD l^lpttickA p«- 
lOlUo «« (jibúanu u HcciKolKdui-fu A v otndách mueďofcli. tcdj 
\tltui bll/^ko u WoidhiLusu, xalij\jíl úink Kvúj tffo, £e rtrfanuv di> 
WTrjmcsQvnuů vni ptvi^J tmn Etíruí iitiTnucQélici vojska chonit^kélio. 
Doj nabyl ^Mhh rozim^rO. jdikoi Til]> pH^p^il » ptcholou ^Ton 
Cliurvúiůiti ELa ijuiriirc: n ^kl1uci1 ni-, jitk iv^ili ajiulo^ie, te pnwiiócb 
Mftiufelili KL'p»má, xuačuctu xtrátcu nepřítck; pudbt prj 600 U* 
giTiLú. kclufJo 7tTilUi voJKkji MaiiRTťltJov^L byln prý ntpntriiiL O dra 
**5^diii p&Jidťjí obnoven boj od Tllljhot kleiy 0<>ujdriMllv l^Igu &^ou 
anuádii na Mnonrcldi]. udeřil. Boj po£aI ni:didťko W^dlutQMt 
v 7 hudíri niuo a trvu.1 du S hvdiu viMivr. Apokgid |iH|ňr;[ij(! Aliun- 
|«]dovi vítiřxftvi 11 udivA ^[Atu jeho na ^00 ntuiů^ ligislft na Ml 
niuAŮ; TilJy [mprtul romii KTdí. íc nrpHKlc ítyHkritc t posiaveuf 
J«bo EAtladl a J:c jťu Iť^ /^hi:lirÍJiU Ji*j pK'il újjIuou poníikou^"**! 
U^imilinn kíiiíll Mjtnsfcldovi xa \inu uejeu leiilo CIoL ujbrt také 
prOTcdcDl rokvunice u laulkrnbOlo LmitblťnbťrnkííiíT. ns, QÍ^mi ty-, 
mul] la.OOO fL-^j Tato rekvizice vUJa »« ui pfcd přepadvoini 

*l VfiL «L utIi. MwiifiílÉv PvnlInLudmi ň± í8, titna l«ai. — llakh> 
tL ■rch. MaxImlhAD urtkii^rfEi MlínYljlATi dá. t^. bnnm tatí. 
**) Vid. A, arrJi. FitdmMil MnittUujion <Jd- IL ítt««scv UU. 
**^ A|>olcffl» WuMfaldoiL su. tL vth. Rtbm tUlrto. ^' uWnlBl fam 

fi Jlulinl^Ui] kurftlAii SiÁUow dJ, |« {«rv«fir« Mít. Sá«. U. vcL ^1 167 orfa a bjU odtud kmmť jjh?pJidDDÍ jmonovMiého uTůditui 
z» dAbu, tf Mauafeld jo rafeltclem mírti, jcní musí byli z& k&idoti 
cem odalrttii{'zi. MiixítejíIíah puukíUfOval k U8]i ukojením k fj>iiiii, 
íu odpnrci flhVv úťTk |KjclnÍklÍ u ž» Uké z Ičlo jrtfťliif iivxini w 
iAiJtnjt v.ihn prifcl^dDl poiilMin Djt^Syhii. Vtc:* la vitnk kitlír pto- 
siáTul (ffQjtaifm im o<lrA^rní u^^pMtelekycb lUoků, Aitlí by vcllti^ll 
Bvéma (lal rozkaz k pochodu, nebot /půMb, jakým MAuari^Ld dQ« 
14. íervcnce dwbjl vfw/atvf a úmv 16, nUwpoň ťťMuf *ť tjVirnnil, '"*' 
t^til idttiu jdi^- Maxuitiliun j^uíaI /ju^v;^ kiirlíh4 .Sn^kt^ho xm 
poiOM připftjiv k túiny prosbu, nby mťl ukí pílny pozor na mar- 
krUiélo Krťiovjtk^bt^, hy h^ nn^pojU ?4 hrnb^tem 7. Muti^fi^MiL Mimo- 
cbodoiu kn podotykiuic. ix nalť^bal tak^ na víwu o pomoc A ^ 
tu jf vaIuI jťii pro pilířuj irciioHlziďb (^fnnf-ŮT. 

Tlily xjLtím puluxil w % vojskem svým iaK "^^Y n^obl vyíkalL 
oi> 4ti úUt IukU' <Kti; poxijwrnf Inkrtvi^ bylo uiu iHt^ Ifm ubiiA- 
doAsOt ^ Maii*r(Tbi po srjUťir dno 16, cui-vejiťe «vd]1] k n^kulíki* i«i 
llaoafnii ^Hm«H. Avgak Juk xa přlmfři; t«k putnm »Uvaly re 
meu&f firtiky mezi jediiotlivými oddíly iitfpfiili^Ukyint, pti nícbl 
vittf nebo niFuif pufet lidiL miioUdy i lOi) mužft zsLfayuulo.'] Jb- 
UlDOf vojsko Mjm^fddo^o imhylu doAUtiHW íisobov^o. íftily a« 
počáUuui trpím epiUciiiickť uemoc-l, ^hni áomii* '20 ni ^ít niM2ft 
pfrdlebJo. Ttíké aruiádi liglatická Crp^k ncntocem^ aIc oncmnci^inf 
mínid tnut luiitThum tMiH^ji Kujrt /.a lul^liHlr^k. Kdy^ dne* 8 frpon '"^^ 
doilo k aové biiu^^ kti-ni xkora »odm biHliu trv&lii, ulr^iek Miuií^í^ld 
ciiedlDiM poráíhu, predco váuk obhijiL Dá^ťp Hvftj u Wal«ibausu sx 
\]0sújim iiolud ujibylí pAdy, icstí mu n^i doT<ird pHIili^-llt a |M>dlu 
B^o UboT MÚj rozbili MdJiiLfuld :(c luniil xlrily Hvé itnlirnditi 
novým nAJtMulnfin, vftbrr d^lnl, ro jrn hylo utofno, nby Tojakii 
ftérau dodal odvaliv a vytrvnio^Ti, Ifut> ^H. ^uu poiluikl uočul lasi 
Tjfiid. alo přvdíaény výstrd nmíkeiu vifburcovul Dťpfitol«; a po- 
dobili'' nu/djLrlI Hu prBliliEt dtin p|]kll^ /^pňlíU bís, Jiriii kryl HiíiKLy, 
Debo< lijlk obťa uhjuil. O pmcli a olovo n o potjřvbuii déta Mjlqs- 
fctd dobti; 6c po;(Uritl; dali jmcnovlli s Ambcrku ilCIa pťirť^l *| Apc<]oj£Íi> M«flSffi^lLlQTa. MltUitlri- arch, v IntpnikiL ZprikV4 vcIknldalL A UJi uá^pu ie nuAdíli. Ale odjiom Í«iho h]rtn na kn&tcc, jelikoit 
Miurímillnn rltrojcaf s\-í ukonďl t n^iii i Tojd^m vrým t^atopofal, 
lihy 80 A 'niljm spojiL Aby m ikMal ni«^ tlvcjf annAdii. k toimi 
Jdanftfeld nvmobl ncclial dojfU a Uk uuicchav jiOvádka T náspu 
D Wa.tiL1inii4U n NOftb ptMůilkti kunťi^ou o:ttAiipÍL*) 
m SdjuíiTiLlIiiu vytrhl dno 12. ttíí xe Hlrubiny.**i káji \tjí 'vjů$} 

provoláni k c^rvaicIslvQ Hdrttt PtJcc, Vrjiořltáoj t ném vftockjr 
;£|oúiuy, jakých ^ MkjimMíI dopuMlU proU lufni Hftakteiii: sípudl 
pry Cucky, dát prý olonjňti inbokfi kupců, klcfí niinii>n<in]i rUd 
hrůÁÍ w ss svým obcbodcm. hranil pr? Vlrrpiirku a Butbťfta. 
pfepodl prý funtkrnbhlvf IjCui^htcitbGn§ki^ ft j. v. To ta bo aosnif 
díle Irpéll pivtu /v kaižc^ ^yUot-uje mkaiu cúttMcéna & ctce 
Mimi^fiTÍda a jťlio pM^Títmw^ polfral). Vyt^a} obyvatelstvo Honf 
Tulce, ikby ho utjjxhi nepntfpnrnv&Jo, uybrt ratlnié jdIm <aAli> 
u^nAlo: vb-bniilf jobo do xt^m^^ nvmi byli tLikomo da újmu » hí 
&c t<!ily [iJkdfjv i»MťvI«ki^bi> l>^o^^f- O fofckrabétt bUIa »w v pro* 
T4>1&DÍ Jod mimodiodem zmiuka, Ale nebylo aUbonOv 1^ Boral FaJc 
hnáti yylúUt^na, at Honiďťld bude x»piiteii.***) 
L«i Diiu IC. KilK ptiniúl MaiiinOiAn k<f Koubi^ n donntíJ p»- 

L«i sádkii 110 vfcodonEiím oblékání ke vedAnf ». (^o2 «e «l4lo 95 
Vláilď Ijoruufukliú JuIa bu uyni vyjudii-liiLli íi kiifjt&ltn. ■ \kíUi 
ú védod, zdali 3 vojákem t^n oúxéhn^ kdyí bv IkUnidetd ftonil 
ťjild o[juhU], Ukáutlo ^ ludy^ jiik opAtni^ MavÍmiIIÍaii jl^iItui], f^ 
ládD^bi> fnkovébo slibu v prcT»láiif kt^ atnďuit; liyU by Jej 
HaU ea filovo, a Jeho neD^Hmamt byla bf ^ jít tkynt objc^tla- 
Tako^ii lepííMibtíiii mohl |)i]íu<lo\ri(iý ústup firlqrtfti ukuci^e na 
dobrou &1iodii. jaká byU mcxi Maiwfeldfím n vlidma uDlj?T«ko«; 
M&xiiuUuu ifTobldidl, tti J^u v j-roj^tlmiiém oh^-azctň ram^ mftřr 
Tiil^ii tanku proti dnUfio ůtokAjo-t)' 

Poknd MAtlmilInn yeii^ oblťbak Roubu, doitnvil «e k nížinu *> .\poU^n MjmbfrilibvA. 
**> Uuiou^ui « lifl* tfrém kuHtn«Tt íwjé;Aibb jnimniv 4fc IV* fih. k^ 

o4vl M SUiblBj' 8». «L unt Uttinfffaa kvflNftfl Siákte* JJ, ir £i« 
tc«i, 

t) MltL iLjicK f IniiinibL Vládl tJnbmki MulnJiíAnfri: Oilp4lA4 M*t^ ( I \*j^ c&ahk^ tfnUnoc Ota z K<Ktk n plciliio^l mu iáiloet m pMm^H. 
k o^iuux Ke bf] cfiuir Dl|;bymu j^ikai /a^LÍ/uh Zv kiUío bfl Dýní 
1i pflvoTnoati jdtt^ m<^Tii^ nnklan^ n uttiitt nud polfkvifjLfasfX ví- 
dOAttU jHilltiky ri/linf-řcn, ui^políchojiími? Wjtwé f»|mlEoviití, pfťdci; 
YÍ*lc nevoli í^ou ia roEUjlu*7 s NoaTicem tcIvJuí!- ncpf ''Jřvil i aJc 
froti pHmíH ptrdnii^l tnlikvrí námitky, Žtí Kynlimoc Kifthl cfsaH 
podati spritu, ktv^r.ik ItoUo s dMio ro^hodaú znunjo.") Nyui 
▼Uk prtbyl lofil DlflŤiy, iAdal knííct^ pfsťmi:ť 2a echůiku a 2a 
^Hméfi. ?klu\ímili:iii uvůuni ftiu ji^rtii^ nni HniW iiřívyhoví^, coi 
pdCkTDijULl lUi\. ^cr j>ry jiíi^iJ Mansfuliliíiii iií-ni íiuhí^ hL:x\iůéuo\ií\^ 
ié Xeáy T0j*kt» jrho musí bjtl roípuilíno.**) 

Kdyi HG MrtxiTJilllnii >^|íí>jil n TílKm, což sv.- wfalo ii f^cluvir^en^ 
fd^u koiiceiu kAtí aucbo poíjíikfím řijuu."*) čflalu vojsko j«yicJi aai 

aiod pnkCi (.iln^jíniiu u lípu íŤÍJTon^inu odpúnri iLdrjirtl, a že it\\i 
pítět vicchno ^>itahna£euf ua^távA pnr^kan M^l ae v hAJ^nf fak< 
krabéto pHpravilí na mbínu iuIki prDHpt^uh hvŮ] ujiiiltltlV Ofií/kn 
tuU> ro^iiaul jU firt^ilu dr^JuiL m^»icl. tady v dub^, kdyx w Dijibf 
ttUral dú Vfdo5; nobof ncmolil pncbTbovnfl^ kiíyliy fin vynníinii' 
faDlm Digbyhu ^t:Uu »LUÍí'ťiii uieií cífiuřuui a faJt^krabéteui, !£<? b^ 
deicl muTého poršiumutf, j^oto bledší jli koncem turvun luinvfťtl 
xvUMnl mír s cfsařuiti, jl tinřfoii|iil ffintii irpftBiibťm tiltíí cvetti, 
jako roku pfcdcílíbo, Jíňroky *vé však ucprťdJoiU ve VíiUii, uybrá 
|I08lředii1cMm |>Mbiizo61io av^bo Rcqi^ dť Chaloa ;Lr<:ikiu^cfm 
niftnf^lfiui v Ifrufitílu- Vru uuiuuc u jiuk T^iv^kuu amvi uiťÁkní- 
kxt£í«te .Ubr«htfl (13, rcrreoco ICSl) nebylo hocd QdpovťdůDO 
u ]^o p(k*iOKivf, liifsnika 1«abHa uJcméač ^t^HIa dot^bé rj* 
Jfidiiiváai Ilou&uvi do Ghaloii. Teulu vydal hb pn>t« áci Xítrim* 
berica a írpraWv udtud |m»lív k itrýci ivímu vyxvnl joj. aby 
vjtkl |iHuir'N'iit< núvrby nTj-iiii} ii^piikujtínfvlaaQiÚio a vojska «vi^,hn- 
Cluloa nebyl splnomoco^n pblnou íiuIduvu luavHH n^hrí inél *) Vfd. *L 9k1l MufouliJUi FfrdiiuuidoH dd i7. láh I«31. — Ola x Kovtlf 
rfnllovidarT U. úA. :stf. ■ <.M. eíH Ar^l. — 1'wiitM, OdporM Muini< 
1ÍMor« Ob»ti 1 Nixtii- <M. IT. fáfi laai. 
**) t^odort*. Huiiiiiljin iHitbyjiin ili]. -JT. tdii l«íl. 170 tcprrí o v^jadaúváuá tjém cí»nH a Ofiato^ xprávu potUlí.*) Jafc* 
tniJc bjl FcrdíaiLiid ii Trjcdnávánl tom ipc^ven, nonottcfll lmll«li 
BavorekŮTrku iidf^llli |iolM»n^ ptmituoctTU^ur n poiidat zároveA tntr- 
krafréte x Aij£pachit za pi <^>-tt< rjkuváui 5 MEui»fDldcin. U«lnl)é 
vrhuvnjo přúiif l<imuf4» du/vi jí r ml Uauíifelda, ic krotaí xadMt- 
vLtiiiení (luklijiriictioo rúewnoblc^ ]iro ^IcknMtc poludiiio pro wbo 
A volako sv^ 7Ap!iCí-uf rjidTinl^Zi^i ^oldu vCecb^h ft l.-ÍUOXN»tl. 
jako2tu íul{l, pijviím)' vojáku v Horní KaicJ ]<itídinu-'*j l^iCMUtlcjr 
jrlio obiuUcljr Ijmto epŮdOb&m s&i 2 mtliODf rlaiycli, kteréž xa- 
pUtít hflo cčsfkH naproKto ncnictíno- Vu Sjíaa^If^ tíUí:, jik M? 
fKHl^l]]^ ucpuvníťivnli luUi buniii ^ll iJtvmiWnou, Dobot ei pHJL 
aby vyjtiduiivíluf tylo xa kaxcIiHi c«DU dokoniDO a imlélmU iHOto 
ni-jim vv V(diu a v BniAdlii »u jeho urycUinif, nfbri oaUdlI «& 
Uhč po^k^rtnouti cÍMň u^kulík *«t tiidc xktydí, Hif vjjntdhráoá 
co mošno bi'íy bjlo ukoiičiíno. Jelikož \iAk lu v^ednAviliif tftboCo 
mnoho í^u oplynulo, nebylo jr^.O ilokouáno, kilri AluimJlba 
láhi ua Koubu- MoasfcJd mu^cl nyní nabyrt pl'e3VAd63if. io p*- 
^uduvky Hv^ nei^mf rak tyaoko naidanti a clice-li Joát^ ni<telio do- 
MUiQOUtU tfi toho mOiti dodlíii jeu vyjeituávánfia 1 kniŽMoD B*- 

Tou doboiL, kdy MuimiluiD vtrhl do Itonil FalG«, Trjcdité- 
vaIo akiLlcčQ^ nt^kollU I>n,vunkyirh komisnrfi »c ití^inipcimi Muulol- 
duvým* plukovuíkeui Coipc^oocDi o siuluuv^, jiudb uii UuuMil 
cbtíl «e 4 3CXJ.OU0 r^lary bpohojltl a ac xavónti, ie dalo oetado 
proll rťanH sloučiti/**) KiulouvciU au UKtattovovnlo, ffí MnmfirrM 
upubti TÉuckfli opovuéni mÍHta jotl« pt«d íplaGoním i^edDODtí tmaf^ 
Q^proVi lomu iiiť<l l^fAXlmlIUD rlAtt plokovnťka KnUic fA mkojmé. 
ítf laké i jťho fctniuy tudua »iucky pudiuíukj apluíitj. Smloum 
proT«d«iia T técitto kuscdi bev prodleof; Mnuafdd odvolal poiMky ■>> rnll. tauMír' PDdinlfikf MjV]iifti:LilAty. Tklrmnlre fO\i'r Ur. iTiídtn |«Hir 

^ 2v H Jvdnidu o >V<;k.l>00 labHk, toudlnui « hjlú IH^by-bo »i£Uf^ Máttá 
rvU dJ- >^tV- l^nt lOíl \\ti^- IL urh^t. t nfml «ii vjpm-.ijr, i^ v 
Bdmfdd <bié4 tpolrojttj ■ 3O0.'W> aottom 3Unie u lo, te L>ifTb7 1^ I 171 I (tet^ycb oUst v« Tailci a Maximili^ mu posltU i>liU(D^uíku Ki«ue; 
«lo siKiA íť tak fllalL>. Mau^rv^ld ^rrťilloiU ijnvó poladavky, kt«r^c1i 
MaiituiHaa uťditčl povolit^ pimiAndA Miilourt mlporovnjy. Poslal 
tody k MrLiiAfi^ldtivl plukovníka LnTLi-Espi^rga a pniui I VicpcckU t 
dd Jťj dArnziii> yyzxutit uh; prolitú^ll, dice-ll uu <tf-ívf»]£/r1i nft- 
nxkh prostat) fl AOJoaTU podepsati nebo ue*J l'íivě kdyi v>- 
JoAn&fánr l6U» li Xyiiiijarktu í« diílci, pfihyl tiuu T>igliy, joná *e 

ut dobrř odifbrjLti íť k nfmii, nl.y *r pouíU o ^'>'jcduiT*DÍ, O némi 
M dlo po%'íy«Ti doslech! A n))y 7Jikro^cu(m t^vjm p^EiniůU pokra- 
cOvá&í Dcbo dokou^cuí jťl^On 

Diglijr u M]LiihfL'ld Míílili í*u HpriTtr^iií do Ni-.Hmnrklii a Muni*- 
Má tjuyi^úx- \yj-\anri; augliiJt^lici c[t> dúvjM Ma^iiiLLlJAUO^ýdi nspn- 
TodtnoTA] prijctf jich »]nlio»tf vojska svého proti annádi:' t>avorHki( 
ft DmAilttln JEikot: k 11^'Tůii ťliová oliyvafolstvo Honif Kulci-: k lumu 
iVTdlU ie Ti>jtf|cu KVÉ norufpUKIf, aylri žu a uíin odtálmt; í\a Dulnl 
ťnlw a io so irifBíifTif v jqi fihhajovánf- Tfí^hy *c vUk tíOKvúdíl, 
ktcTik ťí"- AíuiisfťM KnVjUnl «niloiivnLi /a Ki^lir ii viiJKko »t-Ůi £« 
Mbnflr d/ílr pi>jrl císftíf sloiiiítí. odmfil Tí^dy tvírnif jrho Jrikoífn 
Iwt a uvťdl ji'j iak du ui^jvůtMcIl [lí/jíiika,**) Maitefelíi moiil 
X poíilku ji:n nCkolik /mAtvuýcIi ulov vykoktati, niti ;ípumatOTHV 
ac pHjUiliJiT, íťi \yjuf1nflvitnf nc.iif dnkonj^nna a ín hnr. riouhlaiíii 
Tlády aaibonké iiiieho nouEftVf^ Aia Tyal&aec aogtickf iiuncchal 
«e oklamali, nýbrž prohjdidt tlova ManafeldOTa ja plané yytAíltj: 
|iovíuuohU jolii> £« je» aNy h^)II Uuruf Falc«. Jelikož je fc tomu 
od pAuA *v£ho itptiiomociičti n útok MaiimJlUDŮv bU^nt? svým 
vpédmn do CccIi irpAKolii!. Ilml^(l^li ^vi: íu nťHmf ^nprttdati ía 
maÚM fiáiňtknn, p^uí-vadf by tím, jnkholiv byl po«iid jfídnfm x u^- 
tlaTOi^Aiích vojevůdců, skJcf! nn spm^ríbo ft ctipnlzdin^lio dohru 
družin, tiel tati> qiŮHubilu. lilu(>ok^ dujuiii ua Mausfeld^L, jfiiž i^ 
tU své poltli^lotti neponfridal pK^do; dlu pro či'at n k přáTnlftm 
wrfút dMVNl jnkotiiií pHi:hy1iiDNÍ n tuk pH luučiitií mí uliv/jfVtoval 
IlonU, ée nt^budc jodnati hoii^ctD^. Jsme ptvsv^čcnit že důrajcsd 
M Dlgbyho pvobvdlU lepit citj v dnAI tohoto dobrodruhji a jtk- 

**f DIgty praH I nwflr kd«c uw vj diatiirLed oř fliU]U.'t«d « biuj. 173 kcJl podvudu & lati ulfml ív Ebi^nů Uk«Té nJi iU]e jun iimtl trrý, 
DcjihttctAm i>)'rnc«l; drW kilyí po ^dcbudo Digtnhu vyjedná 
■<^^ ruř£Í nim a knfictnu BAvoifkym zase i^bnoTCAO & dno ItX mw 
ilukAiutnu bylo,*) byl iidliodliji jioiliiifnek D0itj4«tt, Pndi&fii 
Umiú *u u^t^uoTu13Jo, í« m4 v&DCka pcTná mJtU v C 
v Oomf Falci vjklMItí a s dftitojiiiky svorní «« r»viJMÍ, tíjhy 
\rijiJika Jdio iiucht^lo vstoupiti do bluAby císahl:i^, Ae alcf^iwA lu^ 
buJe proli €íiiiLťi iKtJovAU, Za lo nlíbejju tno ittu Jebo osoira 
SOOuOÍNl tolarů a pro j^ljo íoldvťře fiňo.íiou zL K roT^uátánl zbroj* 
itdho lidu jmvolťon lliůtn člniHcUflruiií, jolSki>Jt hUa^fdJ, j«1( prv^llf 
potřebuje lollk řům, áby od ifi^^í* pAnn, fnJckribóte obdiicl pro* 
puSt^ni o mohl taJt se elf e Jevtitt^ ii6toupitl.**J 

MAiisr«M Xiké akutbťué pv tua^it^ui téU> ajulmvj lutonpíl 
í Hunií l''íiíi:o - - jali &« bjrl k foinu ku vjjiMliiáv&uf juváxnl — A 
iiHaviU »i? D^Jnký čiiv u Rottciklturku. Z |wcliDdu t Uto inf«U 
pAal MiiuniltlAiiovl h-rd^ ív id lúc jlnébo nopi^K udil EJtcliováuf 
tiiulouv^ H ?e proti císaM Dubndu ilálu bůjuv&llt ak rit^ifasv^l ai, 
jit kniiv dicijí 5 ii>Jitkvin k^^iii xel ufm tálmouU ■ tak hťxpefuott 
Jeto ohrožoyntl. ktirnífto nbvin^iif limk ^trofíxiíxu im prnrilA » 
uezaldáUalij. Kiifiu ^áui po oou dui oá u^a^íciií ^mlouvf t4^U. 
to oiá plňtnosí ít tťpryí kdji ae fK>2dr>ji prťavídíU, ře M&iufeM 
vuj«ka svélio [leťOjfipUHiil a dy Doliji Viikv túhth-, nnh'dil llIlpnK, 
Aby jej tam niSsledovaL***) 

Kdjí >»yl ÍMříby -^ íAdn^rf iron 7n poroknf pfiw*^H oií NU* 
xlmlUuuď udiiu'štťu^ Hlť^uial ú itir^mii^ u cíbíií-l' ^ vyhnal jtj 
ndnll opath;i]Í, aby «c roatoud uebutiii^ceu^itt t budotic&Mli 
uiobju odvrátitL V E»]tírií(^>i li^cbtD 2ju)hii1i] pHni', rtby Alrixindljnii 
<»d1dlil 1 Horní rnkc a /vmí^ tato, aby Ja£c oderr^djLiia byla folc- 
kr&bfili. Vínnr vsíUc n^w^nl vfc^c r>hkdii na liifo pronbn; dfiirMfiJt 
BC latfm, ic T flcTcratm S^uiMiku txsiímá. au vujE»ku u& lUet fak- 
krabdte, uk rDxhoKeooJ Jabo tiahylo převahy a lamft! naproato n VbL M. vi:h. HulodUu IVrdluailo^ dři. i', hju Hfi. 
■*> Viď iL artíL, BUiiodlifni FndinuLltiTÍ diL l-L tijai Itďl. 

Ika ťcrdiiiudinl díl ti. bitm 1011. 173 iádOflt DigliflKi-*) Vysltinoc uitglíck) ubfnU »o ilálu a chtél dn 
Bnisclu rajctí. aliy, jclikn£ vjUkn r Dolní FaIcI %7puklA vlnou 
ftDglkkéhti plukr)Tiifkfl« iiHtíi^^I ato^poA infaniku k iizavtoDf novAbo 
pHoBíH. ,Ui0Íicky vyftlam-t TriMtilniIl niUHťl túro iúJo^f jelit před 
fHclMHleiii Digliyho do Hnisulu jinínwo jiíluj ptudiif^-^ti, ulť oílpu- 
fŮdtfiQ tnu, iik: iwí. ívnloiif 1;f«n^lT » klifítvtti lisvopik^Un iicmů:eu 
m v Wjt ii«tAlL fidy^ DlicbT koncem H]&a pHbyl dci Bruidu, 
sniáŽII fiB TjtAi^kii luto ;!vnirifJ tím, ?.fí \ik\r;n] ua Hul cf^í-^v. k1i!ry 
io&utciT pouechávd ruxhodiiuuti o |iřfui^, alv tnfautka uu ta od- 
Tétilj). íe moc luío Iwtíi jmým Oítvřídcimíni cfíuil-tivým íTbiHCíuua A 
h b^r jcJ]4i tíoiililojia iiťmA^u pKméff povoliti,**) 

ro«lbv( Digbyhn loil)- ^^pli^^ i*^ ro/tff*ti!o, a*nř «Tnfll víírtl- 
fokkrnL^U' a průji-^il ockotu iivmj Jen k v^j^Hlufiv/iuf^ ktorfm 
bf brl f:Ucknbi:- auad Uului ťaJd irscbo^aL Ale jvllkoi UedíkU 
MChtťl Htlttych M-ií pfbéATÍ, vAtkn /n *ouMiisii jt^ho xiioru */ Unlch. ht. wdi. ClMf Dltbrmg úd. 17. fi}m Htl. - Cd]], Caai. r*iiiij? 

**j Am^ iL, arvb, It^-itHcb Jaltubufi dd. S/H. ^ioft lA^t. — Tunt^L Tli* ]■ 
faiOp. TnipbDtlovj itd. r^iT. Hjaa l«3), — TtLmitín Vllki-rv Cubtnauri 
dA Ikk;"-'!' říjili li^^l. *- MinrN, dtflmí křiihííTii* CnlL ffljníT- f»iphy 
Iflfiuico Jd, n^tl. fljoft Itiil, ^ Tiublú, Uu^buJiiutí LDfiuilky (Li «. U«i^ iUava pátá. Vyjednávám v Halitburko a Mikulovů o aír t MliTontcn. 

to Mtad v cciu pti poíiLku \7JmiuAv&n]. Vy)odn&iluI npoJÍAto 
v TfAinbnrIn], Jiik^o tfidi-iUiii tMji tc Vídni tyj^iiAiaulin tlmio 
(locUiti. ÍEnč J^«Jl0iOTit fiFtfd t/»Unci f»ncoavtk^ntL W Pnck^, 
]'odLtek vjjetlndvlnl. Poíatbrky ubm^ch I^ginluM CiMHtI io- 
idIbilH ifhoTflJi Hf odmiCAv^. Pan i Mrj^^va li K«(«r1uu[T «c TldoL 
li«sol(ic« cMLfOTiL. Pomln tt^JulcA fnoconfiikifcb ■ f^iiaH 
A idunk^iiLi koiaiuH- l\>dmli]ij BotliIeitoTy. UrabA cluďUiá 
Kolucr- BvthlL^D ]>ovoIuJq. Clti^kA nahldantl^ ZnjLmkr, l« ijr]^- 

DfiChlen n uhf^ntl itar^vl Turci. 

U, Vaikft u vyJrH^tiai UuDbonkólio, Ikthkn ic uobUl o pomM 
II BvdfícbL Murknbé Krfjovikí. iNluji ]3«UiliuiAv du Kotk«. 
liuqaoy u ^rpt^inirk^ ESm1il>>n iIftojI, BnqnAy jmAnn n ?íoif«b 
Zň^M^ ZboiibuÉ uimi^c^iául vojiki ciut»k6bi^ UetíJ«ti ip<é> ** 
*' Trovfí » marlsrabíícm Krůuvckjm, 

lU. Morknbí Krfioitkj VtiuJ tu v Steaku. J»bu i]ji-o>iai ii rekrl* 
th;(>. MíLrkrníií poutoupf éo TThor Btihlfm u Pnuk|iin4u. Cepi^alur 
Ki^UilcnaTy, Knnpnftn^ nfej^vdy ohMrM m Monvo. V« Viilni ImCi 
>A po miro^ fklbJcn kJ«oi *o k mink iiunicli u BoUU^V. Ml- 

tV. Poatdk tr3«dii&Tte1. Pai&dftvk)' ButUcnovy • tímiM bitr^. 
?Dlndatkf tliTft uhnnkjrli. r*r)inln<)«í ctUitúTft. r>r» dlplouf. 
UiCuormxl o reAtitna »uik4 clrlt^Aicb. Sůftttk etufflf. 

V. PfUU F1MU& ttttůj fekordu. PřliffU pott^lrt iJmk<^ Tt T|ÍnK 
8Jvol kLtUt » VmtíBfart TQ)«ko mwkrmUtft KiAorakAo^ WA- 175 L hmú\o tihoH oiittnjm vypukniitfní vAlky k tJintn oitpCLrGcin, hbIÍ 
>7ClioiD byli pi^fditli zpnWii, í« válka s UhrAnit vftbec <loziiatA 
!jí}^í<ho pt^ntdcuf, EWAtkom rnfan IfiSl df^lu _hl' vyjuiInJ^Auf 
D nifr, které y^ůk n^niílo vjřiklťdku, uuCe/ ^brujuvdi ú\ €Ív.i\ííí\-$c\i 
tou rairaii m? upotř^lii^vATo, ítn FenUitAnd i tohoto roku muAcl 
ponechat kurfihovl S[i«k6m)i, ahj SloKsko dnlol na uzrl^ a že uf\' 
moU sim opsnov.tTf IIoiTif FaTcí. Aby ?tp límtú /půmklítMii vybiiul 
TMtoudta p&íddavkfliii knÍKultí Itnvomkíbii- Du NíriiťC prmiíkiily 
jftt tctuné pnii^nli o t^ckEo oblíjífdi, niii 5fKn:4frM ucbyl \ \é pff- 
fitté Wpc Tprjivon; (nk vj:ťbílony byly TJbry ml tcbdcjaf cLvIliscrvnué 
Rrropy h ji;ř lit okolnoHÍT íit vc Vfrlní v druTiů polovtol nsku 16^1 
Doodinjili »u^ck6 emErué proi^tfťUkováuf, moUlii i IHcnu míuu 

ttikA. ZApftfi tmlo doisfihl svébo vi^cbole Qodloiiiio jiřvd tfui. neili 
Mnuf«ld umonpU ir IToi-nf Fnloe n poskytoval d&ku/« w pf^KtAveiif 
htdtnbí'lL- u«byli> iiik iil'pHjíiií*ó^ biyby stí ho hyVi vArs\\rf\ vh-ui 
jiktclé T N^mdcb ujnlu ^'lv inbtií tomto budii pojťiduáito o ndi- 
lOMlCCh v rhrrtrb, nríli Ty|i™\'ovntl biidcino o noví^ vílce t I^oliif 
F»lcl 

ClťnáH haM znJUtA «c pamrinijf. kterak [)0!ii'ht^-]~frniicoii7r«k^ 
■i do bitvy l!^l(»hf>n<k£ nmlunuu sw vyi]x^nnsíil4>r nby ypů^hllo vy- 
nnánf ravá d^nřcrm a B^-.thlenein. Sotva viak Bellilim obiUúel 
itrAmi e» niiSťji^TJk^ni \ý»lrdkii lita bitvy, ocbflbl * ponaVAdnf iré 
tfapUOflll, ufataupU od rrfi^fiurku tiu Trtmty o líAdd í,a f^nhoAnf 
prŮTod pro dra ma^aty, ktťH bj xuovu Tyjrdnáviitj započali. 
Vftá tiv^Mí tjiiijuod »t4ivi^t at^ fiv^iTtn, juko by na nic jinébc ůg* 
poofikl, ncál] Ba pokračuTinr vo viko. Vidéllf Jhiuu, jzikyiii v|in- 
Mtan fanodl UoravauÚiii,*J kdyi so sUojlli 4 tísAtvta »c siDJ'řilL •) DU UL tt 7», iU 
Neili zitttnpcj Hoíhleiiovl doCAiili do Vfdné, rjidBM fnatco^ 
Jnii se inovu |irt>slK'c]IcoT«U n TrpriTlIt puu x Pn^Aux 7» «aub 
rvnlIiianilovEi kv knJiífill ^nlniihrailtk^ii:]. poáadi^rce úd ného, 
boc oUcdu D.t pomradnf avé ^oj«ac« om&núl iiudminky. ZAjAkft 
by tivl ochoto[i riifr ufatttti. U Betblena T&*k zatím pAvuiliii » 
lurtiiujiil klidnějšímu uviuovůuf; DcodmdJ «[co ^TJeiluáviiil « 
aJc r^^^^J^^^l piínúii ]E rn^AUX, £e Jim ^polc^Di M rtAvy 
A jich kniliTiii motiT ti> k uiřiiiu svoliti. Abjr jim íAruvcA v JI 
straduié lí^ui poiuvhU puiAikivAl pHmvK^ které bj ve vzUklio 
nji o;IÍ dťjiSté vílcíné n hrodl, budc-li ndqířcoo, íe «u vrbM 
EuJtauQii do it&ručo,*) Jca v toni pKpadř, hdyltf HpivjpQcl JdM 
QObyli pro amfrn^ vjjcdnáriftt cbtél J«iiiuiti ^moatato^ a. aám 
!* duuřvm se Tyrovaati. •*> 

Poj^1ov£ TrAncou^i^ff nemcáhatl podjttl o tom ir^vu fiuiH 
& jcAtoveiLO Ti':]ii<. ]4'/Ludiiut{ jej proaiti, jelikož kaoličU ilucbtki 
z úritkiny hvlh\cniá\y prudili |iuiij Pri^uux co ijťjjťniiíci/jt, uhy 
ta bjlu tttychk-iut. Tivilci: v^ak upljiinlo ii(^bnlik t\ni ftcHl 
proMiÍ«íl, Ac chrč jcD « IkdilťQoiti a Hit? v^)^iiAvatí a 
JQU iL^luIy poioUti, vzdá-U £e kii£:£(5 SwUiiUiriidnkí ^olku n^ 
* Cechi."*; S rOřJjodiíUtím ttoio ponlřil \-i\aih k Angonlénic pana 
2 CroÍAÍlIen k Biilltlt^ao^i, jivtuL/ iiyitf bylo Kti riK^hocInmitl, chci>41 
i« <h1 A|ii]jeactX »Tych odloučili nclio dc. V poraúi-, juni &« d4la 
iDC9d Cnittllkm^ kAnrlŮřan Pi^rbym nEmcricbem Thujte^ roťhodli 
Bo xá^tuIlá UtiUileuovL (lúti bo bttoduf l'«i^1»u: ndoti us pHm^ 
jdLki>;c tio b)'Io \xe doafei j^n forriAlJtmi xfoknulfiii se f^lckrab 
nJ(? b)']i (irbí^tni vjjodnrÍTiil ii mfni n slco je-n pro Ubiy, otiem 
ft djQj^lcm, k atRQUi so |iHkd»Ií, ožiti ku«lů prilmtusii, uby bájili 
pr:>ApL>c]iň f^lckrHlii^tiv í^nnjícis iuti> okolitodf, pomxuSkĎAtf 
iti JkllticD píe& ochotu AMou k v7J«dti£vAui k cífiifmi o n^- 
dnf poidéji ipraTll ry aUhcc friiicoiu»k£. i« falckrabú Jo achirte« 
lyidtuitulí A Ě« ťbt:« hiMUttořn %xi pnglAtLf) AJkoUv jte Mtnobl uájili **1 A nh unÉilfc Pn>pc«ítíin)* EúM b l*efDr<TTjiir lo & Hnr. I«M. 
**f) KMI40M dfl r^prrriir lur lu prPpMkiAM u>nM(*t AnilwMdt. 
tf iMpAitrH (Tt »r. k PriDoe do Tnni^lnui* t«. V^ ívm. áal 1 wuliil, ic budou |iťEidpuat<^ni. \ttGi\m cht^l i^ltk ipftAobiti, tiby u 
také o \ňiktim oiuilu íaJcIitubťtt) uiexi tiím tí ci&uHm jodualo. *) 

Vjsluid fnuicoiixiiii i>odatt cúari /práxn o vyskdkii rcstf 
Orol«AI<^i ale i ti^uinkim»r muh^U kiilik tlnf ťuluLli mi tHipuv^J, 
Uk ie JU ta to vnt\i, ic u dvoi^ occbl^^jí o vyjednávání niúvbi> 
fMMt K\c tuh M véc Deiiit^la; tlfiiU víduů^ká jiříjiilH ji^jícli pro- 
Btredicovájif í cd^Uli jiiu. ie vjrblí<Ua Muai nad Utď,v(>u, kik* Uy 
fyjeduAtiiní nic^lu juii^ill, jiby Lam pu^uJi |ii>t Iccmiiuitft a UhrAui 
ft knáJM J(ulliluni>TÍ aby rolbii jicli £i^!(lu]iců |Kfn<^chit!i. Jlullilťit 
nebyl s oNUDOVMiím tfmio »ro:^uii]íni^ byt proli mr^lii iisUiiovť- 
a&mii^ michtH ííiké pouťcliiU d&iíi vnlhii jaIio honřiftai-ů n jiiiL^iio- 
Tlt( Dechl«J ííUlnycb Uhrů mczJ mimi tqjť^ti. Keoáviftf ji^hu ťolUa 
hlavné proti Mikuláši Efi^lLTluu^yiiiu. iiťj&ldVu^JUziiti ubTiújci |jrúv 
CbaíttkycU; ale prúti toboto cUtfl dtmr niiU iAKtu|>C4:iiL Kvyiii pH 
vyj^dnáviiif. IVuiíťcu/i n!oiÍU poslu *víma dg Tniňvv, iiby Pťtb- 
IttitJi priiii^l k piHoliioHti. CO/. b« IMIL IrtUokrútc jnjd/ďílo. Za /ů- 
fUipCG 6t4 uftAficiWI kiifio SciliilibrilUHky pnUtina Si^iiiundii tor- 
KBctieT lirab^I« ťi^nutiBkA Húttbyniiylio. ttvébo ImueJúhi P<M.-liybu 
4 dva jiné ntidy n iinli</il počátek vyjuclimvůui im d«D I. iL^dniL'*! 
Malin 7Jtpťi>,'Lbjtl f-fí^aii^ nby vyjivliulván' ** mír iK^irotahovnl, 
oybrí aby m ttuUuval tuid ^cim vyísúlou. Kdjby byl uúr iizuvíeji, 
QfOiťl pry by <^t \^niéj&ílio a xlniáui^J^ho ftpojvacti nad Iktli- 
ktto. — Ktirgíích *)OÍ!*i<^ lu^jlí^iiis \ÍnU)^ jjík h? vi^d tiiíiji * vírmisli 
Mblcnovou a táki mu ucujoiilo byií uc^vbio, ic knUc toiui 
riáti íc pAiirm Cbťr Pakli tCjJy cíuh.^ Dapomínul, aby mír lí/n- 
ih^U [loiiuliovftl od uéUo, aby oli^lovol tyé nároky, ktcrTito poía- 
ilitck te VMín unuríl, tak ie byl pňlaiiu vyzviu, Ab>- oapomoiuiU 
ai6 jluain ubrfilll ík u Us xu piiitULrji}, uby pi'Ávd dHííhitu k tJlirárii 
fcyU obnovciiiip*'*) 

Zatím oKJcTily se novf i^frbAiky, pro htcri TyjodnMnf ne- 
noUo počftL ťraucoQú avcblélí jíti Uu MoHtti, potiévadí iulyt«li, •) JAtmolK JooB* W la íínmi V*io*y- 'luM^. 
**i Umalr? prévfnlv h K«l Irm AmbuiAjiilíiiini dd. St. pfi»iiK« lů^ú- Ani- 

IbMtidil. 3. I'ilu lOtl. 
Otahr;] Bt^i/ I-444 nHifc* M^ n l« m 

Jc br^ka li^pKlcb (loma v lomio polodiotciióiu niésMkti pf«p1ii' 
Je miéii,^mi, inc-jrl olmU nďf ^rpidvoLicki tMonocL XavtIiII Uů) 
Novř M^lo i-jt VMní, h hfirryiiiito Uil^rlirni cifiet H0ukl»il i«n>- 
hlitfív, j.v by jirot<f mtvIí] k jiríiuéri. Wivu^ l>j dC vztabovmJQ HA 
rtíoraf ro/proítírnjfcť sť nn Iťwm hř^híi UtňiT a prtvín liMu 
Dunajo. Kdyí li>1 Iti^thlon f>n/iUlán /n MiuhLaf » loiiiio tnéwMU*) 
Teticť ao rorlioříl}. Jemu JU Monl Irj';] pHUft ditlcko, cof tcfirrť 
Not^ iiiést/r; tiihf> ií2L-mf nuiilTňlnf h>b mu pHllA o-liuiexeiié ; cliUJ 
nbj příméH (ilnlib iiji c(it6m viflt^^iítn il^jUtl nbrfuktei » vlnil 
vuáy ciaáHki. ž^ liro hoté il dqv6 ur^vůnl nuilWttVrJi mf^t 1( |mi- 
radám vK^lih^ «rtilrné x^Jc^áv^f Mdí ucmořD^ni. **> Obrlkurlol J 
tnkikTŮto tůjík iit^l>ylci K|irjliii6, JL-]ikuí tVrnicutul itAtrlill Noré nestor ' 
U&dov£ cÍMtHtf byli »vli4»tní ni?j(;ii du MoaIu m vyiUti. ntbrí pH- 
TiilouvAtl HEL fjik6 fL!i rovilícnf Amní itcutrálnilMi n cf^iiiřv, kUirý 
náv^Wtiktjw ííího síolnviil V fiKmOH 1 pro tVoc^riirk n Tiiiíivu, kán 
Bcthlca nyní mi^l ^vA ďiUo.***! Ukázalo m v^Ak, íc ne obvint-nf 
radovu cftiíLťMf^ nýhrí. Botliluii a Jťibo přivr^vncí novo n TiorA |)f^ 
kiížky vyblodávnli. >'L*boI kdfi Fritncůu/i dit^li tn uďebral da 
}{jiiii1>iirkii , jolikoi^ Brtfibm mfKhi tr>tnii:r> il.il přndniMt, pnintwl 
pilatbi vJL^riiu jiroU cfni^U £*: chce kDouí^rbiD ubfTSkjm poskjV 
noutí iJLTri jen pét domů místo ac4il, klerik pr^ |ioiícb\]Jf, íc knit^lJ 
jejidi otl|ilnÍ tituí krUovsUj a líik jii iHijířcd uKíHŤejií mffti alůp 
iujc. Tentokráte váak IV.UKuuxi poxbrlí trpélivovtí a když Ifctiiltt 
fjpi^l ]ii>JtJidoT(Ll, nliy dva ITIi^l ml ť.fitiiFf^ [iMlfliintmif, Ityll vybnfunl 
i \}im\Bíi\áiiú proTiIául vévoda Auguuluuuik^. in okaiuiité doioA 
odjede. t»udc-ii Krtbkn na líoíadjivku tom atitl. fj ííjn( koixečBÉ 
kalÁu |TL-ojvvÍI »\fij KoublaHf Ahf oba UbH súóuctaili ík ^p. vy- 
JedmivW. ate s tftk^vym Tymfnímteii te mundo lAViUti podnít 
k iiOTjni rujEiiiiikAiti ; nvbof /nVA^co,! nvjm komlsaťfUn, oby ae s EsrtOT- 
MH hjuym do iádnfbo jcdnAui nedavaU.it> ''■"^ ^- ^^^^ k<iac£uA AvdMMMila — TtelrL UUn lUoaK, du Vj^piifni til IL Jodrlrt íCli. 
^ bainuliMi donoůD p^f 3dri. Iti AmhoMadrun k Haia- A* rrt^-^iw 179 firancouxtti odiibiali hc d<i Ifiiijilmrku a sonč&8nů » uuiU 
koalflftH cimHtí lirobftU t Mcgeova, BreiHier & Solms, bínkup 
Pétíko^U^tak; Datloe a MlkiUá^ Es/tcrhazy. 

Vfi Vídni itély »o pted wlchodt^iii hon^LaHřA pilTiÉ iiOTady 
o podmlakAch, la jahtch by »e inét mír uxuvhti a kc^ncirjii^ rlo- 
ipétio ao Ee lomu. pořiulfíviit. aIít puistvf cfiuiříivií bvk t pAvoduim 
KÍtn otijunju ubímvťiiir a vulJm ItrUilnun kMiuiii Uliitrskym iih^ 
bjla prolitiilrnn r.ji Df^j-lntnou- DetlileDOvi cQíU býti po^k^tauUi 
náfainila iidí'lcn1m uOklerydí (itntklL, ule bu nUvy u1ii<r«kvmi molo 
t« pťfai:^ níiloíítí. vňem mniiíífi su rnilosU dortati, nybri íťlnf pH- 
TTíenci ISi'flilť[[(kví niťli bytí /AbrilnJin slíitWft putrc«tuii. Ve Vídni 
hptlU 80 oJtilť-jí. ic povHtafcl >Mtiíou to moci v Ulirách, pukli uu 
Uk ptlm^ Jako v Oochácb. pK*dť« aJ«0|ii>A tím rpAsubeui pocrv" 
ftati. jíiko HO wimj?li'Iií HČhút v Kakoiiaích n nu TMon^vř; wiň vť 
Vídni liodiali iii-ji.-n nlatky ubtri^kýmí m ahnhRíii. iLyhrí tjik6 új(Iuv( 
ab«n.ké, irto UťoA^idín/- batif odporu niíivovskřho, noíhojilcdínon 
linD studili. Aby sú zamudly fnslé pKpady^ le potMky tvnf 
lotrwiiíriícli *s Dťiirflekm vvjťduávuřy a ivríc mu poalůupUy, iu«] 
M Tfini>rj ^íikrin, uby rici ]]irviiii-<if pnhrnntciijch mnhly bjU vlo- 
i«By po*Adk>- Qómccké ; pH nrjmcnííro víak mvLa %ů tttáti ni^irava 
ftlfspofi jmrtioTÍnfm otvMícDjch a spolchtlvjdi vrlUclfi> Prilva 
palAliuuiii lu^U býti obiEiL^/ťua. iKiiM^,iiTi jimi muc ki'£LjDV[iká ú^im- 
poxala pHUí do p<ii£adL íi kouti li< mi. I^ býti ijfikvi katolické ^V\.tky 
jtji nnvrAccny. \'6d tyta v Iii-^U-iikd, ktťiuu ubdiivli dfiAttU iy- 
ivdnavatrJí, Jpd potud byiy vyjádřeny, íe jím bylo uloieuo, nby 
4pla4 obnovonf pnuntrí c.fsnfi^kfvbfk p»íadi>VAlÍ /a T.í)k\ai\ k vyjivEiiú- 
Tini') " Z l«]ju udí-ti, íi' cííiař u^aki ncljyl na3LJr>ui^n opúiovat 
iÉbifdn«tí, kl^ byl z poíitku r>ku 1G20 knCít^U Boiiiknovl uClull. 
Vdůvřřť .svf pflMliiíWj byl kníítíftím ttmiirrkyiii^ jtMim ^ťdíe Frau- 
OMUft chtél pvovtřcdkovájjl xr^Hti. Mjiximílinu >iťv /omítl ryzvú&í 
toio prohidienfnu io rAjlťí jeho ncvyznajf mc v /^U-iSltiKtvdi uIiiT' 
ikydj, idi: uapumfiuul cí^^aře* aby vyjednůviuJ obracáJ j^u na Bctli- 


iflO 

ttuň 1 lui tlinr* u. nhy obi^u níčtko wrpoi^lil, co by bflii lui 
iijinu pníT joho.') 

Kdyx kouLÍAAH claAŤiU do Elaiitbiirku £A\1ld^ův v^»UiK«fr«a- 
cfiiir^Ě ii4^>tfrili, tUkup 1'édkMlclMk^ pmjtvU kriU ťnmcoiii' 
íémn diky ra jrhn |in>«tíudko«£iiL Průiuu oilpoTůdti drgnki 
tolo odovcoi ibkljidiijti, kUtttlc »c dAvíhiíe, At tkát i^wi 
tímířlWů HiiiySleuL íádftl taki ib. nIModí podjnluc^, nl>y flu ■ v^- 
j(»lfjůvůiúnj tuMí' UulmI j^o prf<}ioilLi uhťr^di IeoioÍimKL MpotítL 
líjinkup iKubyv klíflu ivélio, Jnl ve u vAAnivf zu ro^^^lli-nf Ifíáti ilukj, 
j;ik>i:li cí^kí- inu^íol F>[iuévti oil BcUikoa, U[:lI b^huto liantnn oq- 
fem^ifmi & l^rdll, lo t dovCkom tímto nvmťUo se Tyjtďnávati ; 
ueaiá prý právA aoL k sobe laotiSf ůáati Uber a má prj m» luvrátlt 
ito tieiluiiliiji']ska, kJt: ae zAvmidénCm |iř«dchllilco *iíbo pootlif 
/muťui] o I ri id mí uklidí, /u jak<> by puiiitKf tfsiňl;^ v UbrMi 
mřl<r byli obiu^onu, oouitkiv i»ry bytí ^«oí, UhH ic iniisujj pctntt 
II odpuitťQí xa «vé pnovi&ínf a tobo tc tc .id vtun ncotOic od 
cfeuh!! (lú&tfiU. ťiLmcouzi udLveD^ po^louoliall t4>iilu v1£dívv výbuch 
ii pHkrou iwpiivoliirjsí, jakji í ivt> lélo tyuniitt: ípaia\ dujcsDt 
juký n/L uA TTpOwblU^ jt^n iim byl xmínií'!], ^ h^ofk Vyl Miuljutvi 
A iiAroil Uuto , pódia zku^uobti vyHlauců v tttl ssi víj^lijok přiH 
háníl" ; Frnnrroii/t iiúfé t» m^^II na řřeT«]i. 1ú rOíh^Áloniť beartobd 
mu&l ňa hULj 1i« ViduU kdu ae aicu UkC* pří runlirn j t^h pí ili^^jl uštech 
po<lobuy[(i i^doobcni mlímloT olv koav^ué pr<»]cc jc&(>m »c po^Uo. 

Vf^Und FrmicoaiáU tedy poaititi«sjiU cblftdné, ktvrék le 
odiUvujl TUkrbji^ ř.ti rittif v miloafi n HnjírHviHttí rv^ tnk ř;ij<lA fuirM- 
ieuť riťUítnftc n ic Dcbudc pojtadornti n^cí, ktctí Ijy byly j«u 
iphdy íiilfivodníTiy, kdyby byl tH hiv-y vyhrál « BeiblťfLa zajtl. 
N<«mi |)ry BG ťftiKim^tíUt, j^ pH/iiiv/ pDdEnftiky hýly kntteUjeéU^ 
Bťdávn^ ftAMiuut> ajAkby judninfm Uk 1>c-Jobt«du^Tn vvhuát fajl 
l^irkAm d<i t^jimfť, Uralit )? ^losffovn a Breimer ftnaill] h; ia|ni- 
dítí ijtptíznivy dtíjveo, íaI^Í' 1?I<^ /pAMihibi váiaiti teč M^kitfimm; 
proKIAdltr. it tímJt poiadioc ip«t kittloTctrf sré vepotMi^e vla^ilně 
miV^hu na^btwtí, a1« #« Jo ffodee odiolcD pHut Ulirú vyilcfdiiiiMili *) 9M- li. WdL UuluaMo ťrnliuufjtfii dit. .to. h*li.|v|u l«lEk TKI 9. 9 vylaovi-ni jim pNmjíIetl, Jiluitkft ie s ujiiE 4 « Bcthlwoni 
chce vyje dní v»ti*) 

Co koru&ii»řÍ cfsot^í tfmto tpfutthvm pojednávnli a tVutcmui 
u Qťjdůlťxitt-jáicli otáilííLťh. kODoU Ulih jiHpnvj k vy^.iáu <Ln im^ntt 
R druJducu ot ih'j2ná ii^fjiou a akvOlou a. zavdali Krancou^ani xiiovu 
|Mftlito>í k nrpíUnivyiu iwjguámilid. 1'rulJáAilU Mnifaiy m nvy 
jcihnéjil íili Wpc řpíuiio XB nnchlulinL-jAÍ Ud -v Kvn>pf. pH řt^iní 
vtol lupomtTDul) Hami v jirui mít bJli, 'Aa /iÍmIiíjk.i; Brlhkmivn 
oUáú] »e kcmclér i*edty a Uhry la^tapoval; pulJilin KorgAcb, dÁle 
Tniřcl Jakusilh. Paviil Ajiponyi a Josťf Sándor. Druhího iluc 1"*'^; «- 
íTém ijcmIu koiiiiriMH iih(Ti^ti učíiuU ťr^Lncou/htn náviti^^vu a orle- 
tulflli jim 1ÍJ4ty oii Itrtlil^mn n iihi<r>kycli MtJLvh^ ji-nit f>řckypovaJy 
^chlťbpiiMvfMi o sliUt? kmb jrjich a o jojlch «nahái:li ve jrrofi^iteti 
k^nuiy uU«r»kO. Kaucléř Pccliy y této pncf sdíAjtcu luál |>odobuou 
úlAba joko |iK*il iUa l}ÍKkiHi Pi^r£k«attilKkf. IVfaiii saufA] tv fokč 
Jij utíiláclLiilití a k piivoliKiKli |>riíirihuiti a íjMaL Iiikf4^>! J^ii «dM<mf 
^•dniinek k vrjodcávHDr Odiiolcdiio Fr.kiicoaxl uiivijtřvTj oirutomll 
B k<ly:£ |]H litiiL vv/;\L]iLf SVÉ /íihl< jhFi<dnťHll n Ckry k xmfmťin' 
tijch uámkA napomínali, tito mtsto pruiiůřuué <id|iijv0ili [lOzdrilill 
tůAqM IiIjj^u hi(^}iLi umí Utnrm fiH[i\m r.fsitřnvn k piklnlínnvi. 
jfAoi ďatam uoqÍ uáiu zuáiiio, klery xiak. Jak tu l\t mámo. obesi- 
botal odiwjvíd cfsa^ovu paUdDovi na jelio DajiumLimtí k pokojL 
tiaai imňuluvui v tmu IÍHti< iibrnivmij pjmKtvI svťlui v Uhrúcli, 
BťUilvu iiiťl Hť v:cdňti tijh{>, c^ dobyl; píi i^cmit rmlníl kc Tvr* 
dlnaiul upMx tklivým HrjtÚKulu^m i> itfi\-ríi'.íir.ich Jc^hii. FniuriMi/i pH- 
ponitvii, iv UliH mají prAvo lioiiiti ne nn t4;iito phpls. ládall viak 
IThry, aby jii^oiíi vyjí^diiJÍvAní díle ncfldporovftll, Lýbri poíálek 
k lomu udiuill a podmiul;y usé ouuáiDiti. UUřl v^ak lu^rJitídí o pu- 
Tolootfd proU ctwui íJt^ií ničeho* jiikio dun ptuit tím bUknp lYli* 
fcottdfikj 1} puvoliiuttU |>ruli tlirAm; tidvrilAvnli at^ im právo «tA, 
iť mohou i koninon nlitríkoLi po svf vůli iiaJužiti a |irHvili, id 
tat\M, jiiké p<]i]mfnky by iu4^]) DdbfdDuuti: ckco^li b^tl cíut j«<iich 
pHtekuii ťc J60u oQJJOtui jeiuu |Hjjuábati, j^j xa hlavu krtnfánfttTA IcnUnudoTi i1(L 3k iednii 19>J. nSDftti a ňraty a stsitkj wfm\ jej ij4d(H>mrnrÍ, fal^by Tiud na 
aéj dlob n^lli; ftlc o tum lo nemflic bjtí fcH, aby m puvtrí 
jeho podrubíll. 

\nKí přuclvůltíio doe; podk iiálthslu jejich mé) dut k^pínMIoé 
prAvD k pFio^Trf r riinidi n jeo o tom pt-ípoiifitíU vrjcdtliváiií, 
kterak hy pamlvi lotn mohlo býti olinovo^n xm pixlniínek pv« 
UeUileua a slarf pKmlTtch a jíia k t<nnu Atclu Bj>ll « proMfcd^ 
kuvAuf- I^rohlilflUi iiůáy, io uhuovt^iJ panství cf«aHkflio povaiujf 
xfL uujtbftuj' podklad k úúMámM vfjťduátí&í a ie by pOdtadaTfcjr 
nhcTskí nrniíli jími l^lidy m uprávrienů, kdfby *e vdahoral^ da 
pojibt^í jidi nUtků SI bvnhnd m na pciitkjtuucí uékterýtk výborl kn^ 
teti ncthlenoTl. UbH vJ^jiTc p^cídcu nr^chUIi itortkliii a fVnUnanda 
iiC^hlAU uhnali; praiili kronK*" Jluťlio, íujcnnvnn tnk protiiiijKlaé 
poiadofBt od král* ml nírtnlu §vílu* 8vDl>r>dD* jrvoli:iiíhi>, aliy M 
i^^íiIjiI panici %^t flvúlio, Jako jt; oil ťLTilluiuiila ui-'KiriybM. klásti takorti 
IH>dju£uk)', jako hy m(1 ju leul ve své ntoci PrAocouíi naproti 
foniu tvrtUli, it^ uiii skuleřníS držai{ zcm^ od jmřlia iii!iuA±« enu- 
tÍCi pmv toho, kilo hyl blavDýiii ;^]>AK<>buiii ;:voU4i ft kiinuiotia, 
X^mtlhii Pcchyho, ki* Ferdinand pHsuliv koniijíiTn^nf nndrieJ n i« 
\Gtly Uhh múti práťú uovúu voIIju vi/kouati, Francoiuí odb|ll po- 
nkizánfm k tomu, Je efe^ od smiil MaiIjSAútt v\ÍÁy oevykonATiJ, 
nýbrž puJaU&uM ji pouecbui H xu puvbtnnfm Hfraíftj^u jo ^ůelihé 
dÁlif lOdpovůiltioiU. 

XomUnHlETi uherským bylo nyní imt rfr/tiodndiiti, idaJMÍ r oď 
puru bvéui |iokfafovati a tak proatťedboyáLí ffancodfiké znuhlL 
nebo cbt^if-li ac s Ferdiiinndť.ni za jlsifcb podmínek dohodfioQll, 
tTkíUiLld ae, ^ bjU jii ruzbuduuti a. /ij puvt^wluí jojii-b jednání 
l>yIo jea manevrvui, kterým ú e)it«li podmínky co inoinjl aeji>riiaí> 
vi^Jji' i^ijistiti; ui?but p» tAidikýrb vytáfkitch |irt:hhláani koucAnt, 
£C j^ow ochotni nrtiaú VcrAiúMá^ t% rrífao kiifclc-. píedloif^t jtnt 
a ficThlcuoil vybodn^, podmtnky. Francku?! nemeškali sdHltl lo 
kutuUa^im claahkfm a otesati m jidi. jakým qiOnubam birdb^f 
přilni lomulo v>hovřiI. 

A)u kiimbnfi dnaBtí mv^il^tt iinitfí zptsoitvrn vyíednMbil 
zahůjlti: jevili jen ochotu pi^i^uUvky oadjiwtiů urtítU, alfl M i Dlirkiii jut ua|ihf(l ústu|iky oabfdDoutl ScliÚvkjL obojích :tú*tu|)cA. 
kterou Fruicdiui aavrUli, roxbila íe o tHiiíy, jclikoí bomiMH cisaHU 
Bcthicnuví jen lítul biiíjtocf přlrujlv^i. [ lt-u1okrdtu djJt ai Pmu- 
COQJii lůlvittrli. aby Ibr} |iHiiic>li k poviilnciailj n |iii:duv»ii[i ^čv<Hla 
i ád^uUttkc Djol w ítfllccní proípOcliu clMr£>vn. l"o JL-bo vťlH 
dwtavll itc CruLuUtífa k Pecb^mu a pteJslavl] mii iii^b<í7|iiiii<iiKtvf 
ilUínfhu oilpuru. Vilť^cuC- vojjtko CL»ahUíé i*i po»tu|ti|jc; jAkiiiile ai 
zjcdni pi^vii'^" opfTiif tlí bjiniív ře rnxboiluut biidť oiud řťouV Tuijff) 
pHinlvý híililo'3 o ■sinvu KjLlcřJNjhti cínníov}' /jiklíulnl si^ un lú "kol- 
Dooii, ž« Bu4lvj> v třcbio dnecb pokrok do Ulicr « íft » tAiii 
zm^cml jťdjiiíUci tirutlu Muvunji^ od Prťipurlcu- 

Ttíchy, }vjx tfi^iiilv nojc']] ú^pťcliy Vf>JHkA cúarnkélio, nýbtž 
Uké Fmncouxí iTTymi domlnvjtml. Mfbil, že Ik^thlcn ic viHů imnHtrf 
nb^rrakébu a i^tr iidjuilu uxfvali titulu královského faio no, hs nn 
bo vvdii. pwkj-iuv-li uiu cíkoť u^bradu a bude-li J>!j TyzoAmcoi- 
T»tl^ niť cHiíM, íiby sTitvově ubi-i^tf »p ta. ta taniHVi u wliy také 
bjU Uf^mk<»jťal CliU^l pak inljcd iJo Tniuvy, Jtby jriiíMjví iivíiilu 
podal zprávu o slam i^jcilnÁvAní ; sic jťliknž phia Imnnj pro dřo- 
BUd nuniubl Bť iifopravhl a Híiluliuiku opuniilí. siidjlii se syéhixtú 
^Kncoajáií (íTÍiiií^ii kojiiísar"-' cíHarskí k |>řfzniví odpovi^dl. Rby 
Pocby iHobl *ii\jfOU > U'|iMiJM jiifoiMJiiťL-iiiL Alť koiamuri upíikovalt 
j«a xnámé v£cí: nvit,o-a pi>- Biilnomocm^m uřco nabídnouti^ nýbrř 
)cn uAvríiy a tídostl vyslHnioiitl a n nlrb yiííhovi svř^mn xprávíi 
půda ti- *} V dbvOrui^ ru^udu^ť s pulutmt^m lÍJtli iiiAtE* jia j^kyiui 
podmíiikanii chtil br Fi^Miitaiid Uhr> přijuiuuii uii iTilloaf,; it:i un- 
vnlcimi HtJilkfi církvi kiitr>liťki^ hL/iilIji mt ui\ivi'-tif vdlm. ZůkIui>cí 
dzidi Ukuciiosli vfi Vfdui plilonjnf f^nudilj ^ rríl přodních okoU, ít? 
kibiinel cfsní^ky qiojc^ujaa podmbeitfm Moiuvy. bodldMi^ vllinicb 
puiuucf /brJUir cíb ilujíU u íe vyjuUuuváuí v Uuiuburcif £^diiů 
vóliy nti^rlklňdŮ, Co je pnvdy nft tčchto donnu^nkjlcli. muácli 
nfiléti bmb*-^ t ^th^a^t^a n Ksjjířrbn/y, kilyí jMiiViIki^Mi nnurn tln ^*^ 
YMhé pro nové instnikcc te odebrati. *•> Jelikož pí-fí Inionj moblo 1. Anvm 
**) 8Mh >L anh, Zviillrr kuiriUui*! í^uktoia dd. m^O. Teďna Ifiai. 
íh B k utiertkfiu sU^fini tun KkroiiiáiUteýiik. 

ran ř Mcgíovft ft K»xtcrhnxr TyonMinžiti se vť ViMní, aby 
CÍMfí vyinnIiJi iirfjtf vn^tdtvDÍT JA^t^U lúliriulu br tbtvl lt«tU«ft»TÍ 
poftkyiQouti A co by AiaTŮm nhenkým chltí tUbití. Ukáuki tr 
bkutefiifi, £b vo Vfilni f^jiuovalu zifuimofif^ jali dzf vyilitid <lrorů» 
Mýni oznaiuoviti. Otsai proliIáuL i« ake iwpoiMla]< ^ Dv^hluo. 
nby se vr-řcrjní ^^dnl Iroruay nbtrTvlcf. al« íe jun tubdy b nik 
usnvt^fi mlr, ncdá-li eo skuli^^nř i6Xť koninyt cfuri jí vydi, thula 
krůlovskébo uiív^tU iiebude & UjnDu ttstinon k urnib vhatm m 
yjkvfLÍL'. DAlu ifii* fnuKÍ Eá-nií opiii^fiitl, puvuutdi potiraslfné poslovpfelit 
uirrcblíky tvtikf. n lubniLskó jinmfiril^ hnibote je Tbumv n s^ok 
j^aiiH 7 Hofkirchíi, jakor \ Emrrtfliii ft Slrtnlilura ThmTíi> a lirabílP 
Ifalttjyímybn vydnil, kAti>fn(ain v^i>cky mlfinté »Utky nnfrátJti « 
lÍHtLuti krtiifcdcraíQf, ktc:-oa s« t^hry s Cecbflml A Ttaknuny apol* 
lily, dftuři uitovzdvill, Zn to t^ ^-ti^cku nabfzifl mu ct«^ iiUtky 
v ccne :í-:íu>Xtoo ti>I^O, kuiíťctvf Opolaké & KaUbot^e a xitiú 
iiímcrkílin Vnlíťfc, n po^tol)pl'nf 13 iup. kta^ byly uiilouvou 
rreípQťakoii líotbtoiiovi |joii>!ťháúy, ncnířb hýli iviiťfktálc reci 
n Jc-u v Uťilioiáfiij pŤffiaUf oi^lo tun bjil poeloiipMin ti<^]ínlik tup 
£& Ti-Ěvu mi ťUH jt-bu Mvutn^ nv&uk i « Ucliiu £D|i^b di^J tísátl 
pobraiilfné peMiOStt vydfttí n katt»líkůj» liyvftl* jejlcb *tatky Bft- 
vrAUli. 

XabfdnutJ tolo bylo pro Itvthlcttu ceny QCT|iatni£, uTdií«ll », 
ÍC «c od Q^hn poAndiivu]*], aUy *,r \/ilal skoni vítiúhi, no dub^; 
co viuk c|H»r ujibfjwl jůÁi-oroů filaidiii ubcc^kyiQt byly Ústujiky cJCu* 
Ufnř (cnooi na poíilc<[. CJ*af chlřl řurvirlr J<^o ^sfnré FTvboJy", 
Étieclilél tudy j>OYuUti Mt>bud * koniiiuvjíčumi diplomu Mvéiu a phrf- 
cbúítcc nv^ho obsaiijuychi a chírVAl lutd^ uechAjí-U «e flUviyré 
alibi^m IfiiitJj pK*lHtftt. fv bulle lufU v luia proKlredířk k pt.fkati>lK 
ivtií /TMn6 ■ k «<40oiii ^Austvi iréhD. o vícobooté (uulivdil iw* 
iiilňd, jdikíix cbfi^l nAhariiití lui ifAlky ptnvuki)^ Vo VMkÍ bjti 
ti tobo dobfa vědomi, ie a uik ui^^atmjnii iial>ídk«iui «tAíf do^ 
«c cflc, BnzJc<lDÍ-U ao pHspťiif i^tkti-rf tdicné asolino^ % pnilo 
«6 nfel učfiiitl p(ikm> |Mxt]]]/ilK kanrléK* l>chybt>. Visái luiHdU, 
abf M mu luťídly Matky a- «by bo mu flUbUo. ie j«J po aniti j 185 

JktlkJoQOvé budo |)0(3j}orOvat v udiŮMui ne u ^dioilixnílsho. *j 
£ tánútú inwtmk^njií vrátili se "hnb^ i UcegovA a E^criuury do 
Iluuburku. 

Kdyi vyclinid Ihmccuaétf « komici duHxí *e se£U k ]Nk* 
niié, xásliipd F«!4tiiaiulovt nabffeli Jeňié iti^ř, oi^li k l«ma bjrU 
^^omocuéiii: knlú Itulhlvii tuél úohXuú statků ]iciiui,* xn SOD.OOO 
datých, Fhincíiuxl tu táuli. Jiilaii hy dMiř vttkvůni ulit^iiikyTii xn- 
ndl M'i^f»tly l(nn£ii0Tačiifiiil diplomy Dové aiihyt^; ki^uii^nh Hs^tt^tf 
vtak poíailavrk t«iilo pKkřc letmllll. prarfcc, £ť prý by lUii aporAm 
aAIwiffiBkým ulcvhiQy byly úvéto do ko^áa. 'lim m koiuiíMtK dosti 
tŤ«jiué (rmuAli k |ii'ognuuu ^ Im^'Tůcvlll tUrů do tCtua církve kA- 
Udickó, n FmTicuiui byli puJiuT/iuJ v /AJtuii kůtoliťhfjii. ahv jt*j 
podporovali. Stavové nheiití irit^ll h<- tijiokujiti h iičkteryiai vtt^ 
olicciiýiiil sliby: JAkmUc by určitč čili jalc ktniiíM^i xc vrjAdHU 
^avdoiolené* rioíAdftvky Fifc-ilDC'«]Í, inélo w to váJ(» pobnéovaU 
a p4Aco] T L'brúcli oiél b^tl xft koidon e«nu TJcdDdu ^i JInjmi 
■kkry, v Uhrjídi m- mtlo u|mkuvuiř. m m: v Ctxh^iťh blalu. 

Po ukoocum Xéio pur>tdy 4j<k'bralí »e 1ť;íuci)uxÍ k ubonkjm 
komíf^tflia, ftt»y Inm írvřdťíi, jnkí^ /|irávy a iiílvrhy iiřiniKl Pschy. 
který te tlo liuiitburku uň^rátil> Podmínky, ia ktcrytii bt^lhlcu 
A AUTové uborůtj se chtťli >iaď-Ití, tyly zrovn/i uk pFriiJjiit^. j.iko 
podmínky ctebh&kjcit ki^uiinuHl; ubé slnmy tak al vcdJy. j&ko b) 
odpůKc byl QpTpí pi>rM<fit n judua dnibfju pFf<kouá>ul>t [lokryt^' 
<\tfttú fnui^mi. ,Jrii nhy nr. nkrtHUf krvo kivKfuiiHkť/ íi?hjUu se 
1 VídnÝ, pdávA 6ť dwr u vyjodUA^iim » llťthipuťw. jcji by cxiobl 
•OtOtD^ 1 EC ScdiDlhnu1sk« vypudili.' Ilrlldtm improti tittuit ují> 
Í1>trI. ic budi^ ^vj^niyni ;l ^loetuÁnym íluboa clsj^ovym a iis mu 
hidf Vťtkeru č«*t prokfl/ovnti, ura\K'-]i & ním nifr pffaolv*-' Z» 
těmito «lovy nkrjvnlA te lu■jví'£^f tu-iiáiiflC u u^jtrptLÍ ujiuvňuuí U& 
Bttoné j«dn6 A uejliutcbu^ti vtn-alotnuoií na struiť druli^, 

ťcdiy probUfllt, íc pinovi jrlm tiidir^f » ^ťUJ^^f- uybrí u čH^tfié 
|«0Uti*uí a Id íu liy ú ifiolii >uu lak adkovjíti. kdtby Jnu dsař 
^taecbAl Kprúru Uher v ^o^avůdním íidk«obu; on ia impridi toiiiu 
Mbndd? cíwH odpfrftd pnnntví dlí (aipydiOia e tin l4io strhli *) IJb^ tL uéh. VttítaMŮ kowWittm Aifin i Rúnburku Jd. i, ůn. lavi. xm xáToJ) pr^iLnfliu lltiitu kráiortk^bo. Ve mloaTé, ktori b; stm 
oXomtunyttU, iv nabwlc aifT»ii titulu krilo^skébo. &lo Ic ac bofl 
tiiVó i](7V3^(U, nJbrJE £c ondik jen budn mlřHi- Jmévrni átAttulirt>~ 
ekych v IViiJtvA ^hmmtíilf-iiycli prnltljwil ruclir ^«, že poil«da}i 
od tittíixv uťjťu potirwnt tvobod při oboji |M»lcdnJ korannTad 
pnvíjjťiiýcli, nfbri taltí ťjiiiluv, liieré ao byly Oaly lonsikébo mka 
v itáA^kt^ Ky^Iríd u kti--rú[ii moc knlkv^á oo utjikt b]rl« oV 
nifJ^ťTia ^ cfrkťT katoHťki *kciri> o vcákcren tWkj uiijťii^k oloupen; 
n xúroveii jiíriU si xíilfil, co tiMť vjromnnití .rtarrnii ^toIiviUiiíí', 
jťjidii ptitvnteuí nabĚzL Kouofnř pTOJcrill D4d^l, ío cÉ«ř r bi 
d<>ucnft*ti lim liuilp puíkyiflvafi ihtiUj^u ua ^vlrio^dnf uÍMrekftli 
pťilimnii^jLJcb fiť^nofilír které h\\y \ úfiyi']Uái ikibách vnué Ittká 
n rakoii^kt^ íirbiiilřlr. Pof^tUv^ky Jtctbleiintx a xlAťA iilimkfcb 
mi^ly tedy utd enL>>L, sby so cÍHah «ft plniiy tíliil krile Uliatibébo 
(JetUcojt Uoibli^u m^l 2ťm& spt^vovAtl) a za prlJmy fCcc nebo imteí 
Dejlftfy^, kiLTt^ hy mu ?. ci^iei /i.Mn6 m^Ly b;^ll o^ívůilény, aaviUií 
k nkutc(^Ri^-iiiu {iilvá[k'nf puplHlku- 

rccliy o<lcliral ?c pikti>rn k cf^nr^kym kombAMin, Aby Jbi 
tol^2 oznÍLiiil] a uaMdky cfiiatovy zvMéL Hrabe zMvggoma fina*- 
nor, od xMú byl přijut uůbĚJwU \ Jemu ,|fin to, co byli FrAMon- 
/Aiii |ifudtii.iAlÍf pijiiilft.01 ivúy jL-štú a tuiu, i» by mu ets&t ué-koWk 
ítifT pu>ttoupU A avolotAli j«a k 2riií«ni uábrády na :K)U0O9 tt 
nubt) k pitAloiipuL ^tnlkfi ť^l» fiiimi> pmir^frM)di- Pndiy t^ilAl 
t«dx Dadťjc UA xdÁmy konce vrjeiiDávdnf a odljol do TruAvy ; 
dAlif ij;ivtrubGe» 

Ti'|n't4 nyní knuiitinři d^ar&t/ rii/jmiu^Quli be b& Si^ 
■WkeQBivř |»f>dlc néhůí iiwli inávo poáíoupiií n*koUIs Hop ta Tlíou, 
"m jiťjediiAli [H»dIo tubu, nýbr^ dcilA/ovuJi Ka /iiuvu ti cfiaúi\ ni^Mi 
niibfdiiuti' mkoTétu učiniti Todlc jcjkh luililcdu nc»mM Efcdtlta 
niti pldi^ pftdy v Ilbrriiili drfí^tt^ rJitAlt. aby Eu^inoy pů^impov 
A huEiHr k iir^voluoflti iIonuliL*) NAvib i^aLo píkttil do Vdd 
hntbf Et['oiiiici\ odťivoilnil i«j zajlité J^ů tívtné & ipAcobO ftku 
torné, £u r»r<liaAud dhvt^j^í hvé mjcIiodnuU ihIvoIaJ n k 
»tou|k«iif vAtb«kjcb tup vke iii«vo)U, nfhtt knUcti naUdl j 
*^ lUUtiA fnmtniíMkTnnnn »4 P^, ti itd, A tua. l0tL Vk it. jp^ 187 O Tjfttýcb dnem lui (H^Dt^-f^fi^b, dílem oJt ^tutcidi a lituL lué- 
ého kuďeKv Cú 4C tyká stavů ulioi^kýcl), flctrraJ f^ svbn 
EHi^éj^fiD iiAMibiutfi jEiieuoviti^ uechtř] kvoIjtí k i^utvrxcní ú[ntiiv 
pj>tH<:k>cb,*> 

S reníilutf íoiitíi TTiitil 8í! Brťiiimr dno 0. i'jíM>ni ilo Huín- 

urku > j.rtiiílio íiíjť piiUyl Ukí Pocliy n Tniňvj. líclhlen jťtil 

1^ vfee povoluuttti et cUtčI v>joííuivaíi t> území. kttíTÍ by mu 

élo li;^£ v ITIirÁi'!] iJoKfoiipfDo. ntTsXúX luily viev im tom^ nby iiiti 

imediáuo \r}ia V^ í\i\k aLo tllitlii kriilovtikvlm laHlit^l stí mii 

Ijnf T^láti^ nybťí povoloval jen v WHn, íc ho tiuřiudw uífvutl. 

'uchy «ujUíI m pn* pn^duvky t}-to ^(eliall hrahatn / Meggiiva ;i 

BrniDcriU nic kX/a\ hluchým uAfm.**) 

V« TjjotluA^ůii/ u uiujkojenf Bothlenn po iti>hoUk dni s9 
inU1«; tou Uobuu ?»ujuíili xo kotsiiian uhutůtf, uhy pru sta^ vy- 
■ubll pHcaiv^ůf nlilif. XájiliijKd cfnař^tf, klnH i»u1j1í imbfilooutl 
m ittUt^ svobady'', udrph^Ji ihiJií uRliídky iimhlMvjtv, ii«j dKrt^ 
býti vyj«rlnÍTjinf ^ DnhkDom ukont^eiio n itn ío munf xe 
(Hkálinouti, nejali hu biutou mucl Ktitťfltu uhej:»býiii n^-ktovů 
tupky ptisk>':jiouii. Jťu lehdy. kdyby stavový orl Bcthlrnn %fí 
odliKičUi iL uJdJL||u^f Kvuu cXitítrí nkutkum uMVi^ilall iitA pK úLukem 
Dvthlciu), xe by <únf » niini vyjcTdmlvnl o jkh u.ipukojeul. 
iPnlnlii^ JMiJ( hyl pH iioHJirjtdnírb p^trnd^ii.b hri^l jati pitdří/imim 
íonrchrLl posarailnf iilr/clUosti a moill s<s komitKro cf* 
dftt^Tunnl porndííml pEimíll k vť'i5f pfivíiluoffT.iH — N'íiblfííil 
-llobřc. co He \ť \ídui vyro/iuiiiAú »suijuii tvotoiUnu* a 
jak+tol zÁméij «■; Ultq zabjvAJí; pix>to poxadov^l, aby so sbKTflm 
lenkym Iwin ví^rrb pni«lninnf(')i ráiijy^in fnrucUci mffvAnJ n^nboil 
ú T li lafíc, pokud jí^ou ob^a^cny v kovnito vakuím diplomu 
'•f^Mndn 11.. aby tc Jim odt^lila v^iiboťQií aiim^^lltr a alfbllo, 
do pobraiik-uýcb puvtiuaU uvbmUf vojrtki) ii^inucké iiubylúuo. 
Mtíy l^j Mti jiujiit^y K\'obod« víry a mjijttc^k hUvA a vídikó 
;y na n%rdi>mi' it na nuijrtek fán\fl mi^l w ntAtl TK^iiioíriýni nd- 
Mm cUil;f> vojska. Co j^c týkA pofllcdnťliu kusu, Uhfi l>y 
snad ijovoiut, joUko£ vojako némecki vjburoé vycvkoué n 

Utk at. aii<b. IfnliDAiul li, iifm k^níuMm v lUiiibiukn Ad. 1. úa. 103Í, 
Uh. *t- uth, CímHbI kondnti ťrnllUDiloTÉ i Haluburka H- ÚD«n 1G31- ii«i Iftft 
j^lilnéK iloiEuicf, ale k tiiafováar 1é Wrl nodoAK j^t^i M? <}- 
jrdiav/br ji>. vři inviilm k1I^a n»bt)o.') C£5aHU bD«b^ podiTi- 

vbJ, rt^ívfto ijrí ly tnolil niJílo ^rfaijch »vuboíl', j^řiii ftolkávi^r 
8 cd|H>roiu. položití QhS CTobodf, které hAIcÍlJI ,vhím říj 
stHvI^iu, cird> ioké atavQ ducbovDÍjnn/ V (ointo xabif lunlUa 
»« HMiJuuvtt u tuír Uk T^Uádati, í« proUvUnd mohott bfU 
filcdovAdt tjch(»f sUtu i!ui-Uovufiuu utrpH^uáelu Uf\íL& Hidboda 
iiitbii^t^iukÁ.**) 

PficTi>\ Jenf AD s novým nnbtdnuiíni rÍKntQťJm Iklcréi 
Kkďlu vyplscťuf 4tKi.<XU 2I.) b;r) vyd«t do 1Van\7, pHtt»l »4] 
ni^t,hk'iiii f]>^t vyjádf<^ii{, íir ?tfí od «tA^^ uherakj^c^b iiogIhti.- oddálil 
•Jíc tfuly u«pok«ji;uf jt?hu iakú na tvíii TÁvvá. ludv-U pož^Ab^ 
^ínri vyhovíno- VTÍMřoní tAto vfhiidilíi 11 vfdťňAyck iiáinM 
pi>d(-j:í'(^nt Ar íttíthíťii, kdjhy i»: |ioíiulnvkftni )t-Jéij nvTyboiM. 
]>í^nkM vyjcdyviuf 7a (ou zimlfikou, že cítňí &c^Oftkmj« nUrOv 
uhťTHlfiiii ^ruluud /jJi-iiKy pro jích ^vubodr SlrftU.t cri-dl tlnt- 
iiícb polAfijivků ftal Pťlhk-n rvcb^riu JAkéd uleliiiAlam, v ku 
jidi nljnks! DP^m^nll, nylirf jnu pndrtibiif^ nvvál foJl^dotA) kni- 
jiířClví upotrikč a Hatibohkí n paniirJ muk^CYské \co 4*be sj 
důdlcc svoje, pniísltí Y íírrhíudi v ťOP^ '^Hi.íX)0 /I, tiinl a^^ihft 
n^k^ho" b „k(t£iut« uherskéiiu", iinmi-hin* roílioíu^nf 2iiftku| 
íi-ího kíiloviikjni /nakeui ubcrídcyiJi a koja^řuí na í«a Ut« 
M-^bo drínír JI, ifprávii i^jť itiip xiílíwtkýdi^ osuitnJcIi D íiiji, ktecýnl 
^IňriJ 110 fliiiloíivů IVIpiiíťké, cktíl obdricti v Ifiio n *owl»í*"l 
jich íprňrii ponecííivfll ikjiUHDnvI 1tonimfmc-ll dobfff tito po-j 
tledul podiQÍnco, aiurk^vdu k lottju. ftbv BeUd«cD bial pdff)i 
i tAcbtn dtrrftl Itrip a pn]atím>vi aby t idcb b^la p^nocliáiia noc,] 
l^kou 1 Qkk Uulhluu jhiauiI vykimávul. */ I7k M. Hrdl. íliiHli komlvh FofUlautilorl dá. 10, OOMs lOtl. 
***j 'j£c lijU iiilD«iLj }FD tpiiTj miEiluj. fii^U 1 lí«0t cittfrk^ hoBšaM] 
1S9 KHrŽ d«íď polaibikT ijto Minítl,"} pmhl:ísi}i komhjiH 

ibvrílC iti mnwji t^c<lnnvjiuf {itťrufití a Uk ^e mélci -itAtL cu 

mnUftH cfosfirt tnk ÍJuHo M bylí pfAli. AIp nyní jť pcíjnl kItacU 

toil krokem lakovAholo doanliu, 1 vj^^rlnll si IhAtu da roxiny^- 

ksoja. aby cfs^H mohli jjoi.btl /právti. V Itiit^ sv^m ncponou- 

fcali ťVnliTULriiUt ^ii^ň k bvxulUmlriŮ lli^|lu\ofl]OAlí jjibo di>|H>Fiuii, 

pfbrí rftrlill ttMy nby ubiuml nnlmtnuTl mó títnuiy žap xAtiti* 

ukydí.**) Ilirnnrr .\ FstírhMy odcbruU m- lio Víclnř, íAy tmu 

pmUli ňiHi íj^TN.toiif. Nalítli f sHioa llsl pnlíilinňv, t nWiií k-nto 

v^klAdiL iTůj náhled o TyjedníVi^Qt. Odporn^ovLit, aby Dcthl^^a^rl 

i^Lo ZátkM puiiCťbADo, JeLIkoj má luiiiiAf conu, doíII kdyby mu 

dMiř potilvupU Htíitků v teiií 3íX) — hIíhmxx) /I„ žiidaJA íáruTcfi, 

lby íTobijily v pofilcdnítti iliplonafi UorunoTA4:tifin íiliSíUiínó, byly 

RterAai »nió^ny,'"j {:í\al' UínUjkmlu jovU vícu imvoltioítí ; ori* 

vMíá 9c luifttnijpltl cH ^Lpy.tl ^Aplntlt 3i^xXi)(X> z], nebo postoii' 

Ul vr<:c tlatkA (^CTiy (iťlm^^f^ťJil^, «o titavy iihťn<kj'iii] ťik,k uoohlřl 

léle vy>řrfj»vali a ^Muyn alilwtii í-c v«flii,+ti 

Koitjiyjiří c^.Éritf /jwc jťíi íií.itťřiiř proviídll, co jim bylo 
■Mtfio, jelikrtý jen tti íapj nb qo UU r^OO.OOO xl nábfdJL 
í nwmínty k TThlunei franeouzsktra!, klcH mřll s Pcrhym ncii* 
bjwJtiUÍ^ íťipali uíuli^jr, iiT Itulbleii si* uíi|"Hkojf, Imile-ll lUii 
ftvitA 7ii]:'>i alíWna a jpUkai ji tifAc cmli iie/U Mimu pfl' 
lira, pnHiLli 41 t<im xpntvii dtJTiH.Ýttl klrry jo nánl^dki^Tn fíibu 
ociúl aabfdjťjui Itcthlemivi čtvilou ítijiu i« toa podmínkou. 
^ wdiíJ všeliké jlii^ imbiitdf.^) 

BlbiiD lidu uubklfuití nt^^hUd dsnř iúM»t vfc» ui-julti: kdyb,v 

ilťn nec.btfl :i liiu bjli «pok«j«c, vók hc ryjcdnái^iaf pfvruidtl. 

frttf iHilřyl mysli /prATnnii, ín scí pHpmvnji* vo/tnřkn iiHV-i mu- 

uherskými a Dethtcauui; n kulic SuUmiluatbky ^hutcřiic »i 

te konútófi, kioré niavuvó iihcráU T\3laU do Rnlnliurku, *J 0lu «t, ar^b. r^r^manil knmlHLmnt t IhÉnburkn itil, v^ ildoa iflSI. 
**1 TuBl^i. UíuHtl lufuiuH ť^nliiuiadi^ii iM. 91. Auan 1411. 

'}ttj l~h. }L H^li. iďatlu komikiifl ť'pnlfavidov[ itiL l. iitvnm 1611- 
IJ Fndiu;ii1 <i^ brpviikUAm ^M. ?. IrfrKiD ICffl- 190 

jMu poJpUocoi. IVo tmwd ioía ncninn AUcued. ptfatiB vM 
Ml od konce úttovA jevil m b^ pffitupotttttu 4l&r4>4&m ji^oAidft li- 
Mhkjcfa ttetil dříve: ilne I. &ebo 3. Ubom in^AJlal itobonu. je 
>« pMdá k cbař!, lKbull^■U mk ouitta. 1 wM^ «c • jl«t«*M 
oMcántl. *t pHUad |i«lidiiiiv Imie tUtaMoTin s kamlufl d- , I ktvé B«tUclM^i, pHdfljf w k d*«H; uké « nOo xa tu, it lin^ 
modiw liduti &o«uíaL». Ptiidskí pou^rj noá BetlUeueai ik 
nbeiifcjAi laapiiítj hýly uO^eeuj: knUe S^linUuiidakj M v řer- 
veiid IGSO ttuíM »pSjredi)7u, RikAoiiii, [C«saiakeH, BmrrkJMiin 
Thnroxia b lUcttjuTia upoluL iia fívot a na »inrl, itmt trc i'b^ 
MFtty zarinly p*> črty »vůj íít*»I Tímt ijlrfnli vlwji proti Flt- 
ALnittiovl « v/líuuun> m podpororaCi; « ftfuí kdínU u práv4 
Uto tloiJlHyré/) V« Vidní koJlU >* lud^t te bndMi k técbtu 
mttilkft f ellce kořbtitj a vypracovAll JU pUn o UÍjrcnJ priNuiEtniDá 
TlMy pro émbL kt«ré Nid« t Ubrick ehšta^tUK 

Podohdo iCf ÍĚ i^jednávánf b«de niMidtTatBé |iřenitea&, ie£hi| 
rvcky, klerý w bjl <ipét Tjibl k BeUiknoti, fuJ viU&Ud, 
DctUen mtaJ^ mt/ptí^ íitíú seta inv- SVuu ťbxřnki ^^«1c 
ncBuUft jeM ét«ki poduUcDOUti, Jebkttl fi«ii«o> pnUúU, te 
vtjilio jeh« wrmS wjtbroitnm. Ui w mn Boloitívi qiUe a |ic ctssif 
JHM btiřdnů. Vj«i^ Mj k€aU&rť« kl«ré r ÍUinb«rku n«HtÍ 
nkf T7>e4DáTáAf jofiU pvMtbotili a pHméH |U drakrilc 
fan£ j«M obooiBL**) Vňcliká auwenf v^sk akuúvrnU, ic Boib) 
Djal líám ttUik poduikDc, wthoi pmiiponú s 1UI> uikíII x 
nary k pR^wrkn. VtXT«TÍI aer, yAit Jcdsou luocMo srélui do 
[Uinbvnkii, Ale uutnkcc;, kUnm mu dal, ťrédtik, ře ú ^Hl 
trtkv; neboT tVcky poiodttnl Micakrátt Jcdvakl* íwpu***) 

Kdji cImH brl poJMdATvk tcDti> i«ui«e&, secbt^l dák tj 4 
'Tli I- T* -^1 rrm iiiiiririiHiiii iiiiir 

ílmUmwm iwl iMUnm b |M»t Mf p4Bf niaMM jf « 
**} Vlk A Htk ClsMU b«^^lFc««a^atÍdiLfL%fa^l«L— p. 
■Hd Mis l iBi nH^ éá. 1^ WwM mi- * r^kUa viMh 41 i1h 

•-*j T^Biál. Cl«m fcj^lwfl TW4ina««<l AI. it 

OvNU ka0Ít^ fV4ÍHiiA»<l 44 It Tfím |«ai. ICU 191 DOTT povAíovAli jca itepjaté. Jedťu x vyil&ncd, Jtctlivuie, odebral 
k PuťlijfTTiu ri íiroKil pjlnu jeh" htuHom I.iiílvťlín XIII,. |Hikli ae 
uDininif. Na lu ri.<i:h,v vjfijil m; d|ij-1 k It(illLÍťTu>ví **) n vrJiCil ilL^ 
s Ďovym probili iťTiíiu, BtiUlcii ;cnLlrDlJ poíadAvoh »i.-ůj utrany ^Hf-, 
ite sa to poimloval, aby mn hy\y áéái^ix& postou|iouy rtr£sá)il6 
SUlkyt icni by upťjáfm držitelům měly býti lyplííceny a Jcdju 
odevxUáiiy; pro nruvy uliri^kf^ piimluvo.! vA(*uTiL'citf udpudti^m' n 
umceui jich livubocl. IV^jliix o/iiňíial poíaibtvky tyta koiijitArítiii 
dahkfni, jcJií pKiáií)Í o nkli y^vávn cfsah t«ntcknltc dáJM potolnovC 
^dporAQtrjfcť, Jíru pm v^oubtrciioii aiiiiieHtil uocht^ll bO roí^i^bhltl. 
Jakkoliv se (i^ntui (>imMiLijíU* ubi jv jibknl pro ti!ti(upi>£«i]AxeL***t 
Kil /]>ríívu tuto vypnifíivali \fi Vfíínl dvíi flíplimjy. r. uíchi 
}«ÍUB tVkal Eiť lk'thlunii ^t dnibv vluvfl iihtíirkýťb Jt jki^IaIÍ j(í jnku 
iJtimninm do llnlnlmrku^ Obfnh poílcdoilifj tíkxiÍ cúrit Jrn.ini. .ilr 
Májne-ll nn ;ioldÍ pi-ahť-h posavmíufb') vyjtiduávůrií. nniiů^omu 
^kyboTAii. ío poiadavkíiiii stavů uliemkydí nevybovoval, nybri 
Id abnaktrval jmi vi^ubuci^é kUI^v, ktvi'É£ |Hi£d6jAí pnmHfiMuváiJ 
■BOiAoTalj, V líftťtuí- Bf^ibleiiovi platfd í^c prarilo* v;£dÁ-U ae 
tUuIn 1(nll^1^kl^b», vyibí li knniim, imbuilL^-fl %r. diilc^ m^rlmt dd 
Hosti xiiiQTvkfch, uiiN-TLitt-U statky dt.^iliců[u Dtu^ctba z ÍIo- 
dncboTrnatvii a ^IccbtlrAm oIoii^t'Qym« xtí mil budou kni- 
ví Opolukil- A hiitX\nínk& potttirupiTuy diidiciiť ji i:[yry iitpy xh- 
túské na tas xbuia « tou iiadmfukou* nfcy obvvatolé tťcbto íup 
onfU rhudit na ^u£my HSaKÍ ji aby iii^rll^lkjiH |jriívcjitM)FtiiiEitÍ ihlIu- 
\BůTé^ Kromi toho Ticho chtíl mu citar uděliti Jcit^ titul kní- 
Ote Hiíikího, ryplntlt nn IkiTíivomí 1í1i'i,I1('H> 7I a T^lnknčfvo odr- 
ndatl Uiu ípAtoboiu, tiby ud tlÉdlců jeho luolUu b>U ;tuplacvutui 
WOXíOO íL T7ba%'€ao.t) ■^ T¥oiia. KovIhK dvHlI rorilundvil dd, it. » 23. tikziui l«9h 
***f TjuhU^, OteaHn konipnti FmlininilAii áA. VA. hPrjTTiA liEtl- — PaIaííh 

cteh UiL 30, bh-juíM ]«>i. 

BlMtcký imh^ CoemUo ku conmctai uiríiu^iit fojUi fcaniDJjuuloru^Ji l99 itti ObA Uiplomjr byly dno ^ ijabuji lundéH PcclQnn« • 
«atAn uli«nkV'íik pt^léiif « ml aldi u niMbatAlc^nA iukíhj. Věch.] 
p^AiJov&l |iri> kitiiut« Tvlaj mÍ*to Muk&či^Ta n píál vi. aby AíUipkf , 
kterf «o TILU mají ytunkytnaíxú^ nexirbcLy ha doditohiÉiii smUve 
Aiůiiju alu^i^k^lio, i:iLi:rití komknří oudbifi, H fc jisi maftUtn^ii 
iJKborávJnf diplomu kdmaoTftínfhDt t* cbaí cbce vydriorAtí n^ 
níťcké posádky v poliranUn^ich |iPvnoiitocb a £o alAvy utt^i) 
febely.'j Cffoř, jiítnux »tlxuo»ti tjv> briy Bdéta), necUtél JliD 
vyhm-fití. imbfzťje urf^lonf iiiinmtie jen h tfm vvmXiiéiifiii, p^- 
jinou-li fttnvov^ [lomccki; jiusicLky ún styUi (iiihnuiLéiiýcd diMift; 
íiehůt )cn rimi^ qidaob«m aori^ nAb^tA prár» sv<rjc pnntoul u 

KAtlťi^pCiČOJllí. **J V Otáxce ÚStAVUf tCily Vt9 Vfdsi UUpOT^IOnU, fljt 

ťo do uiiu«!iii« chtůU (ufmĚji JeUimlt. Obnil 1«nUi juvU ae v Ch^j 
vúnf b Kiiiedciiu Tliuraovi. Tt^nlo násilník a vQdec p«nuM,| 
jeu£ iicPSLiil \vti\f hvúúena. ^n id-iúrittvnl a pHhUiu fituléo^-Mi x>' 
ťlirtvávAl, {H>řjiJ 9C nyiif vykUH; a j.ikkoU Pccbf v ILitocb 
t llab^iurkii jttoá ubsolu^illckrmi cli<)UT.lvnmi ^ikdnkýdi »Utii&<lj 
Jej varo^^ a k vyinalo»ti při řeihlmovi Jej přeoiluriti «o 
ttiuu^ittnl, při*ilt!i< iiťiiiulil rjLbďuiíti^ Jiby 'rhiLfv:n ncJbi^Idl duře 
tmiu^lii^ klcrA mu hyltk íhnvA pot^oícun, Vakb <aař ndéUl mUoaf 
iiAiVtnikúvi. jond: v lílirácU linii uknvmj rikhu, Jakn Thum t Čt- 
ckádi. uonobl pfvikv tn&tali ineaAlch proviiiilcft, uii bf lei 
sebo uvAllI vjHtkn iii^lkMfalAvCjM nesprAi^ťdUiOHli. Kdyí ve Víilui^ 
odbodlolt w nlxaiiy unini^^Ek U úHlupki^iu (tjLf(^i>NÍblvui, dauinfiiuiL ' 
ve fjjbt^, iv to urychlí i^jrtnilni mva Ikthlon^n A nid^ijiiy. JtKt<» 
]n, £« FCťibleD a wlUtm nevnlí po/omvnT roubu pn iiurtt t diuHni^ 
Jchik ^^fiii duli? riiu patiuéji 3ť JuvUtí a iv praví- v tvcbU) dttcdij 
láral »c ni^uAia u Qťbo uivlkajkkb, xtlali dit^jí niiti ndé)í mii'^ 
ULSíH válku, Kdyí nuigniiti fivým MnfritVm Hiiij^Tiiiiíni tw nrujilí, 
tázol «c BethlťQ (UJc, xdnh jutpi^mDiti na Ibt, ktv-rrm oi*^<ill| 
«atUiiovl« ío 6C md^jl podrob! panmf Jeho, luidU >by podBlkUj 
jho cIaíovi^ JiílUuitt ťiuerícb Ihun^ u pLt^c jf^b(l SUubUv trr-' 
dUi» le o toiDUi tifité uUeho nevťili, v Betbl^uOTi rdtypda Hqč ■1 Uk. M. >«b. KťnUwid ivíM k«MlH/ani 4d, ». 4«bM lOVL 
19.1 I pniTlI, U \i iii. co ctiOTitiir jojich zi];i]nenA ft že ixlliid pn)flp4di« 

BeiblCD víďk oevyhl^Jdáviil prDfipÉdiu ftVéli^ v 4infméai vy- 
kTnánf s cťnařťHi. Byl chlmlnynj, liťYohledným ■nbíkcm; n.iproti 
'Énai ámttkt iiifv&l bo/ rwiNthu Intitrvr.li [f.i n. pokrytoclvf, tok 
to by mohl býti <pttc n n&fcluncji Tlupy asiihké nelU za bufi^te 
cIvUIhovadó Evropa po^jtiován^ NfcmAné nadá tň mu upHii oni 
ičné uadiití pímovm^ítů imí byntrá in^otúktvoAC v |innj/i)vjinl 
"poIUickí^vU ]nnní-ríi, IVvnf vlrtstlnosť osviMílJ v Sedmihradsku, káv 
lA utíkO bt-jipfičiHiřt iiiiijulkii, oblačny l>lnbobyf j^ pHjJiiy sWttiií 
dosely ^íCDcbývftlť; politicky byijtrojrrah >m (m1 pumd^in Kvyni 
k r^rti^p 9 Qfí vtllm} vyjudiiávafl o hIíilucÍ, ilIi; [iE\'ili'>^frii Ifin, ía- 
nyní přtniAU vyjťdnáváuí h cÍH&řeiu, učkuliv im tuto chvílí »»moli1 
uíťkAvjiř vyd.-itui^ |io<3piii'y ad stuvt uhi-rskýcli^ jpllkoí byli ocliotni 
a pouhý fttib itiiiJi(?ntío k Fi-ntiiLJUidvin «C aniířifj. MiuS králko- 
rnky byl by «c byl spokojil « Dflbldk&ml daaťjvvini, byl by mfr 
uuivhid a ů*} SediiiitirmlŘka uu ud,vi-áíiL líutMoii vftah iiuhlfiol. 
kdyby Ubiy hcníjSí, o které bůjíůlu, byly cíiitri vyíláuy bmt! ^edi 
]K>Hiiifii(.<k, JM by Uuii /(iviuluno liylri pmi-HÍvf nbHoluUif, ín by ní- 
mectvC otvrfíuy byly dvéře do kořáu a iť by to mťlo i,.\ Dásli?dck 
táhubu šlechty uherské. Čuad by 1o bylo uioblo íoml |in>&|>6tí. 
«k^ íii by ThÍhi r|jt«(n] jdur imuMW byvnJu podkii]iúm>. o (um iiL^mohl 
nijaká pochybovati a Uk neumel \n\> vlojitni bi?/i>nťnox( svoliti 
k uinifmí mfni s dfinh*m^ piikli by Krvdíniíni) iurdili^l ŮMínvti 
TfJtou a &Yi>body v iliplouiu konuio?nciitm ub»ftj^é poivrditi; 
líl uk iiíiníTi, jťlikoi by byl ailm sobů koMsf e vftůíislW ne- 
ufiiiit, XiMncihl KR ttlrr iiadfii, II* vilkou dotiAhiiu kpMfli 
lek, noíti 6C mo nynj' nabfxciy. ale jU tn *tá,\t} ía xíipH^. 
donaiil-U dftaiu k bc7oli lednímu lun^af ihtítvy Hhr.raké, upo«tnl-lt 
líni dmtskĚ paijHtvf k úa]^í inálujuucuuali a umuzuil-U aobů dílM 
mkliánl K do x&Itiíitostí uhvrtkjdu 

Bvihkn i»-,mnhA i^rirn tifuru^iii vyJLsItiúvúiif pm W4|ift1rii£ im^ 
kUriiJ cťfiaf' učinil stavům uhcnk)-Tu, jelikož oíú luni pruti 
. 


!tU nliii w DcohrtíovmB. uíloll poíálck roxCrlk} Lbn, ť; oap-Fol rpe 
vUdUif SVÁ \:Gináa\\iy. Xtvhceme JM lUJc TTiioďtárnti b pMn»- 
m«uime j«ti,'l i« b>ly tg \íám píudaiůUw iiondy, v nU hMI 
■^^^['^itciuitnivtvf |:rr>ia6 hmb^te fírciificra Mutti ry^úu^ ithcfitl, 
k filrnuú cíť^ntíLké m^ hlááifd hoil&ostjtH a tlce arcibblaip Pjuubib, 
nkertk; kancléř a u^binkuii Kalař«kfr binkup I^ber a bán ťbof- 
TÍtxk) u v nfÉ M* utalo j^diuililiiKiié nutiej^i, aby M uputftUo 0(1 
v^jcdnúvúif. OiiQhy tii^> joiviMitaiič, k uuut pH^lrfiíiti w intié 
Thmoh a TmulUaamMlodí, t/dvbr^j »e po(ont k cf^L kde o tto 
otáíťti znovu bylu jeiluAiKi a Id^lioi výalodku <1oc0CMi.**} Buqiwr 

in^ln tl/Jí uhor&kjin iftavflin u |>altt^oTl na é&dofll jujkli za eiu^hm 
clKafskýcli nabJdiiutf. 1 leutoknite j«n vlruiy uunoUe vfcv 
tvulúvaío; ufuAh r^libiiVHl, ^u ^tavftm oilpUHtf v^fclcu prftvUíM, 
cýcb »e povnUtiiiu oá í^ čenoacc L»ll^ dojm.tLílí « fo je v «|(- 
viUif )]i;)i n^Xn^icb tvobuil' ntíbudť obiuriovntt; u ii> poladoTAl, 
fiby diichovfTiifttvu byly tUithy J«lio navráceny,***) FaIaUudtI byU 
jtn »lui(b>- )«Iio, kFťró |iH iéiti jirAeiit04tí vykounl njcité vjiuuti 
muHL irvU^tní »(lii]i''iia ^^l^>l'nn,il potnldn ái) VíJti^ aIij ni* Um 

Kí\yi Vv^by obilr^.l v IfiLinburkii xprAvu o ubmAoiiI, 
M ftUJo vu Vidm «CriiJi; pubtuiiováuí Bu^uoyuva. iidiml juftcí t pu-' 
itlednf chvOi pokiu, n^jťdu/iviuf [prodloužiti. OUáňlt vyHlaAcůsi 
fnincoiurakýn), iv. pnivj^ ohilrtvl itlnoTtiocruKT.vf í>jÍ di^TiilL-tui^ Mby 
tu&vtel uiir & cíbSit^^uú kojiu^ail oa EÍ\Li&áé pofilcditiho jciicb 
iin}kfdtiuT(. buáo-IS pAfiOTt Jeho dovoleuo, aby ini^l Jc^Ti^ až do 
LSai cátku Prvouce i Utu'ůcli puiuo^kulL by uůlilviu ttfitoupHiiftu 
uvalil Qft s«b« nenávist TurkO. Za icntu úKlupťk chl^l 
liDtLiidiati rSfiiiťi áojiro/i, l^uipiirk (nviUik ht^x brodu) ii Truam.ttt* 4 ■j Ul iL M«b. CinHlí kiHriHali ForrlhuilíTl dd. %\ Avbat liSl. 
■*} TwOtt ťnIokoL o affCMd nul; dd, m. duftni Ittl. 

f> i7b. »!■ oreb. U>Ja&ui iliuj} |4Ihííclíi. 
fí} rWitfI. LM pTŮvflilni pru abňifc* jcdnOdiF. 
ftfl TtwUi. ft««ak*A » ■noil nuljr dd. I» dubn* tKsi. Ijet^ na lTn«diú, ic TkthkLi hodlá prosthsdktl ubeitkjcti Ji^té 
tiHoUk iqOsíců pro Kob(^ udfvntl a zmAh&jUi bť uL^dusIntuk (lUtiéx 
u strau# císařfikř ryko^UCiii. Vj'íiUjicí fraiict/iwsií niAtDovall 
Ijimuto ti<'tv]-1[u íúiliioiL piimrnit^ít uýbrž pri>h]iUÍU, íq úko] sWkJ 
purAlují m nkoiuiiíuy n íc w t« vj-judoAvJjif více iievúénatiif. 
I konnli rychle pKpr.in' ^ i"í\Tntu do vlastí, k íeniuž pruut^ly jp 
ii^eii udiUoatl v fiatuhurkUi u^bii |>f-fiD> rítfMíui t Frmickv Král 
a Jebo uinhtn vzddi se my^lťuky podporoval cíi^Jr; íoivtir JU 
lUvno aUbu u}cvap(.'iLi^ dmtt^ho n |K>nť4:h)iviiU pOAly ve Vfdul vfcc 
nby HO xiLikit Á? pnyí íinífu rn^lM 7, upHmu£ siioJiy pu Juku Jtjj-d- 
ftáikt Nyii(tgjik brli sni tohoto pokr>teclvf líui ^pí^ť, jťáiu £p&>ub, 
jftkfiii cfsat hodkl vvkuiiQrit vflr/jiivl íivého und fdckrnb^can a 
Jakým de Qabtibui-kuvé iuožili uncidil »■- vu Vultliuu — o £uui2 
pacdi^ji budťiuo vypriivovuti — rclki- *ť doiykA] fvnucouz&jtjch 
prúMpigchCi. NtsjtVELtiKiNt lYniicie dfi^f pfizn\\k byla v boučích 
A ladvfk mstkúal ^^'jid vyslaucúni, aby Da ttvg /pjli«ctLi cv:ftt^ 
l^umouuU <^uy Unie k zat^huvánf Hvúho spulku a aby je potí* 
ůUi Eudťjf ua |iomr>c (lAUťUUZSkuu, '} Itu/khZ tento prikl pi>/rU\ 
IílIc ic Unii iiutnohl yjtchr^Siut pK'd ruzitndnutliii, jlIc nbmt ve fran- 
coiu&ké politice jo jím o^tlc cbavaktVimovAiL Odchod vy^lnu^a 
friiití>iiz«kych £ Ualubm^ki] můl za uA&ledek, xe také vákbni ontatiil 
kunihfnH uiljuli. 

J«dcu ir ji^dnatclft v llnialnircc íklidíl ápataj vdík za *vou 
I09f- Bptblcii vinil o nť^kotik ntwlť-I po/di^ji kaiícI^N^ PccJiybo 
z wLvicr^y, úaI juj £[Llbuou(i a oi do jubo smrti vi^mlti. Pokud 
Detbku byl oprivui^tt k Eakovčmu jedadnr m avfm kancZ^N^m. ce- 
Win<^; vichot jakkoHv byly kaur.lt^fl itú titruuy dKarskťr r.n jeho 
ilotiri &lii2by etatky auo i kniíod koruna sedmihradská po gmiti 
lové iiahfduuty. ncaí phtidcc fádního dftkaziu £o by byl 
[ikancJér nabíMháni t^iulo |itiprú] tiludiu a ic liy b^^l \iúati stvůho 
zradiL Více odŮT^íduéno /.áu se iii^ byíi pi>di'/řťui, iu Tiícby 
rolm lt32r> byl pHsTiipiTT^ prnc^^ti^m cÍMLhikýBTi , Jak jioiio bylí (luxu 
'aréAiu ua^uadli Kdyby byl Bcikiťii býval přctTedčou o jeho tiii^; 
bfi by jej dal tkihlé ftmrrí xlrcsfatí; poubí u\^7n^f zD&jnoni 


liodlo DáhMu ujiéeho, ic baucléH ii«byU tíůmi vi»a dohiváaL, 
nflirt te bylo Jen yroti nénm podeEl«Di ') 

Za vyJcilbAvJíiif Bfitliluii tiiil skite Pochybo oíkoUkrát^ i«ho 
uskoku, íckc rjchloubaJ »u ftTým »poJ«nfa m lultuKa ■ £e tvnlil, 
ktcriJE mohiduié vojsko turtcké % i&luvké táltiw |»mtí dsahk;^; 
Mbo ;í« jifnLátfml, kt^ruh J«j sullan pn> vijecbáviuf h dvařeni oht^ 
Iqje a kterak j«í vjcraJ. uby toho tMOCkiK iedaal tAfc, iby kvmaaa- 
tfim cfo&hikfm nthaol lítr&dia i pfiTnél je ok k tM( |N>TobiOffti 
V CilíhTudí ouproU toinu daJ ubvfpoto«li bt^bL Jodnatell &i^ 
pánm Docdm a Juicm FUnuyeni. že DeT^jednává 4o oprav^jr, n 
chce daaře Jen klasati a vMiké ptflďboetS uliti, «bf nua Uúila 
ipAMMI. SuUoson n£l. ukr pK m td b al tVíodBti píflelitmlí k rot- 
hitf^i iMUEitvf iTJho, íúni Tiak Dcmfnil, tc by Ttard ntíU daařt 
QAfAd&outi, Djbri Jcu 1« mu m^f {hmIsU d« pomoc pothtfaiié Ti^lku; 
k újdu loTDu pul také dhánovl latánk^u iéda^ M za pHspteL 
pH £eml su díla) naduji na veUkou koH&t t Itakoudktt. **) Kritik 
TaUH a Turd mdli tnu avjtai poniocu6 anoddj piaiatl, njhrt om\ 
nčH Uké odftitit vpád do Ulicr a proto tnfl reUcorcctíT naUd 
Jinteeiii snllina pobrfUnJ tifil Ktattm ul»rd(fMi( inU jin rMiké 
dálif TTfedftáviaX a cf»ařcin EakátaU a stejné psaaf posbti leam 
BuibJeiiain a r ném tv^jeHU »ié poditaif, i« tte puatil do ry^oá'^ 
ttávioi « ctei^n ■ dlU nu proto T^strahu- Obč psial cbte] pak 
BL-lhkn píedlojit wttu Heakétnn, jtyt kodlal aTokU V; 
^y}m úlohl, abj éčdn niko Uedtii dovOuRitl podplác«iiiiii; 
i«4Qcol fe pci»éz tedostávalo, siéU s« dofaidsout] 9 pMly tok^ 
a rakookjnd t CoHhrad^ J«£lé meůk^jftfmi a pcaiM giroatfm 
JcnsUbUL*^ Ochanttí liampd scaTil nkoukfch a tokýdi aiik]r 
Hkaleteé BnkTUti, ii}bd aavdaaU m; oplatit BO.av) tolai^.f) 
Z tobolo kotMtit Mi a IbkoMi loUk ytitiiL ie DtthlcB hlodé4 
Kjql q«hiati ú vpohA a T^meken, kterého » by) dtfTo tyatHkd. 

VsMaXXX. 
**> CMMIao kohkF^ia. 

'-^ Xwk. iL v<k Wl Oni fMtaM4«il M M. étbn mt. . L^ 
fcttlialT cktesH: Tirtft V«j» bel TBrtiiiM fatibtk, bUnkn 

D U^mA raibteM T^ ^ o* k Bfi*c>aí •Q.M» niva él aa éri^ I i 1»7 ^■toĎ vrcfaoUlr, io by] ta MnbnnicrláiiA vydúvAu. tiinto krok^ii 
uiihfl^ 6v£ ůpráMi^nuHiJ. iiobof jukk']]l i Uhrách |>iuisT\-f rcntl- 
UftudOTA nu obávali nebu je odKiuuv^kli, ptťilcr byb /nji>(é fll^ 
konečná Hni^iiďdlul^iSf, n<-Jli jlio l(irr!rk^, ktcr^ Mpolck tcato mohl 
OkJtl v iÁj}(ílU Strnoy v^(ílikť<!io vyuusuAŽt^iií liťUileuovu po/aaiuc* 
ntd dlužno, le Turci pHní jeho. jcu pokud se tyká obou IbtA 
íjhov^U; í ptÍLÍiiř vojsku byla mu jm/dťji jťii Tií>pJilrHÍ pomoc 

pOttk^DUllt.*) IL ICpÉU bodonu' v>|iniVťivnH " tAlce. ktorá junovu Tyímkla, 
n ttniuiti o udúluítťťli, jEiké iv /bťlily uu bojtátl lix vy- 
jeduáváuf T Hamburku, VrímřH, jak znJlniA^ vKtabovalu w jťn 
iM ÚMonf mc;d|Dunnjom jm pnivéin n Lltavnu |>o It^víiH břohu; ua 
M«inivf, v lUkoitrích ur irvím břcbii Duii^Ji* a v Uhrách mohlo se 
Mf viU^lti \tcií\ vgelio ubmvxi^[Ll. PodnUcriny ti^dy úioky /a Dt*- 
dlonho Jta^«. jen ž« pravidelné vycházely i>d roučícb a obraiaycb 
jtT^iků nbca'skyrh, ktrH jnki> dtfvi< tak 1 uyní nn pí'riilntťl] Ktnižfch 
a ^«[Mdánfm jcduotUnch oddfJft víilicť se vyznAmenáTali n '»l- 
fittrrl pravlHcInt!' clfť^dluo^i Škodu JcpůBobill JmOQOvllf Morava 
byla caBt>ml vypravanU tíuthlf^novyuuHuJ^uvzíuap Je^dd jelio proulkti 
ař k Hustopťřl, svedli taju áťaslnou půlku » cíaaNk?iH *ojskpm,"» 
vydirall výpiilnĚ ň pnnftílůli lak jiobrňíku. kturovi TíjI ttellilun juv- 
ac«] proti ^íixfun It^to xcmi^^ Biiquoy pro ^patii^m povCtrnoaC ne- 
maU faly iví annst.hídlfi , nri^k Wr Mpňn nn Tiit.n oknlno^ 
paam-al v tábohj cf^al^kéiu lakový EmdoHLalok ká^ué, £u vytlnuoť 
4|i«a^l«ky nznal ía dobří pioti Euquoy<*vl vystoupiti a jcJ víidll. «L arílL> fliriiniiiTirA rriTiUnnAcr UKliutrmiťi Annl ia vldnam Aiuiriun 

|i«nlui<tL-< «li;i'lit:*iJH jam auppliciU purjuiii ynivuiv him^ rc>nbiuf, <limi 
QQOpv piTLi^rr nOflfWilUB IntiuloacOi. klfltfUonDm ct ťitrcouuD dvíiutati- 
r^ritti >1* mtfiTTKt qf;ai]iie fafiatť, ^iibm nMttt aat^tvr^ laiňtktt ^írnttiAoUtr 199 tr nt>rtbfllcr»tf FTOU mafnou éÁBÍ ro\ska tí«Ahkř!io ^aliiUiQ. Aliy 
ůtíH xloUáy ft nehodf bjl}- udvrAc^aj. navrhoval Obote, abj lijl J 
krotti^ Bui^iMVfi, jeiiJE by fc mbývnl idtíáránini a ;irnvidfBfv ope- I 

hlumí o zechovAni kizQf. XAvtIi tento áoM te ^pintifA BCbri* 
íoiif a vy«1ftiicL uloženo, aby »e poatjiral o JmctbovAnf lobotd dn- 

BcilUař údpécliy Jezdců uherU:vcb trjiíty oůhwlliíaof^i UeUi- 
fíu losuvu njoIUeoí od poluvicu línora by] ptriTOdčen, Íp vjrjcdnivAAf 
nebudť ii](ti vj^Tcdbit^ jnUy hi pH)^ luipomrntil tuk6 UeknMt^ 
k nojvi^iiífnn oiipí>i'u v Slt-^sku n po/^dňl jrj, (vby mu podjil di 
pluky (H^cboty a 1000 ^tizdcA, i^ jojlcbí pomod donfal ImbétAJ 
&ii<]iK7« porajcItL") At^ iúdaú Jťho hpi^ hylo r^^víao, múl 
Í\ pFadiifKtl brnliů ^ Thunni. klcrý byl Tutottiii] clo jcbu -iltiřby: 
i rypnviJ jo) do ^']'Atiakvl>, Aby tojjj ^o aUvy Klcnkýni; uj^liin] 
'polufay pUa opcmf^f.*"! Thum úMn ítvého ncdot.^lil, iwbot 
kilyt dojel do Ti^Mna, obdríel «pnivii, Au Slovko eo bodla cÍ«aH 
podrobiti; i vrálU »ti a nepoří/enou k avénm pAnovL^) 

^Ja boJlíH momvski>-uh«Tr^k«in dfiof^tí od dnili^ pohiv|(i»J 
itTi oičAfca úuorA uobyLí vícv Atfbául ^hůubnjPmi uehod&mL IlukovaOcI 
Tloftebach ziuocidl w hradu Dfivím :í Jelikoi nedJoubo p^ed iCni 
lAké Skalíťu dobyla, ita<li dKATfli v ntkuu Kvjrii dré mblA, n která 
«í opírajíce mobli do Dh«r vniknouti- (t) Bny ha tc opnitovAl 
Bii^iuoy Novou vca (Nciiclorf), nrdnlrko nflvfnn liítídt ktrrVíin 
rifp^ch dopluéu porájkcru IhrA ptl ptepadcuJ &trtíiiico.ttt> B«Ui- 
ten tnažU w mezery těmito err^ami rpOsobcné co tu^t^Hn^fi d«- 
fdidU; pofatotipíl f Tmavý k ťreápurku, odkudi m pokuHÍJ v dubyti 
Dfviiu; ale pokuajoho se n^^daKI ataké útok dji cfaarftké u Uo^ krtJi ůň. e, bt#m4 llíi 
**i Moicb- tL arck. BvOlTaq BrdlícliUTi x TrWTy IS. to&m 1«ai. 
*** Mraiolríilí pro Comte a Umru ia %)^iam pTotďiMctňft ŮÁ. 91. <ii 
iftl- Mnifh atvcb, - Prihbo fi-^hrbnu AA t<: ttnArt lUI. IWl 

ft^ Ml>L nch^ t lalpniku- SUuIj'>o irfiJtJiliťtJ LwpDiJvri <I4. II. Oo. t««|._ 
ftt TiBt^ Sudlna ardkulltti L«vp4UM| dl S. bNutt IMI. Í9& llfc byl oilmíffo-*) PK-st^ *&edtu Ijbttni kť^ ftx-ýiij knCanAm Bfi- 
loohl ikhcdcr Itolhhtn znrii/itrtvuti pnivdy úini ililv palručjM, že 
J€Ah> hOTdy Jesdecků kázni DcmkJÍ, ncbudon moci *lIonhft odpnríi- 
iraJl vycvkVnf^mii n otiiíiEéma v^^akii iicTihltiOshémiJ . Ni^ll M; 
Jeitč u1>drjUM jFprávu, in 'niiim ničeho tiL-pofíiUL aá<Ia1 ^uuvn fAlc- 
IcnMc £IL níktrró iuldlly nřmcckí pfchoty a líhzwťUí- jÍ7-rfT ort- 
voldvnjo HO pil Toto na &lli> markralíéto Ktíio\^Ií*1io, jiííií mu chlíl 
nékolik U&íc mafa BB pomoc poaUtl, jAkmllebf [aJckral>^ k tomn 
ifTolll **} ProMiflnnÍTTi ifmto iIosiAvA su nn Jev s|ic»]i?nf Rcthlor 
fiOTo 4 iiiAjkinbHiinL, k n^muJ: m v Icii^ pojily udůloHti dosahu 

Pedtích * Ifm HoiiMoJitl, n.by Tnni'kribř Krňovfký propůjčil 
vt k iluíbáni kiLÍxťU Sedmiln-tulftkéma ^ tini vojsknn. kE«r6 «ivn 
byl !icbiml'**j Slih touto vSak Bothlcnovi nedosííLííL KAyi vyje- 
dnávjfní v ílninburku byln p^nriL^ifiio, po^jidovnl^ Aljy mu fiilckmbř 
MtvEdaJ v&ccky |řcuíz(\ které byl Jtfttím scbrAÍ, pH ífm* tiboxpí*- 
foTnl, xi" bikrly do ojiravdy ui.tvyjťdiij1val » ^ir í^ť)tvd.lLL(^ ktitdl |io^ 
tadnvky* kt^TÍ m^ly přcruícnt m ii^kclrk; :« rodi^m Ilababuntkýni 
pry nikdy mim ncnirflTfip. BrdHrh hy byl íAjlstf nji a^^luHf ^mUí 
p<i9kyiJ ptiKltutuf ]n\}íh £v\!í^ií' uu Tburu lĚElem soufasofm j^ 
Qbcxpti^vil, jtc Bciblen » cfKuřom nikdy upHmui^ nejednftli-) sA*^ 
kdyl ]MUlf tfltn rloAln, HnrlHrli nnl4/jil no v rii!Jvf*1^cli inwiiA^ffh; 
Unie ^'i- rozpadla a kiál Jakob volico jej UanlI. V vkllč^^ovli 
ffré not»íI iui k slibům odvahy; áút 7ti odpřivflíT, řr nr. r.hcp 
ítrf.rti H|íířlku h IU'Uilťm'm. lúv iiyni íe ueniá prostředků, aby jej 
pcřdporoTAl Mjirkrnbůtc ÍCrtii.>\:ikéhc nAponienul. aby vřmí vytrril 
na rljLfitnf élrnTy n jm<iliíivfl! jo,Í \rň\t\ Mímsfoldfi Kinirnílťm ^vyní 
v meift^ koiuuy íoBké- Snaii tento mohl uBkrito^niti, on^ mii 
v técbto dnecb oi^kdejSf vvcbuf hejtmui v Slezsku Jun KrísTlan 
C l^lmicii xvlá.4lt](iii pNiiisťio dřliU iHuIůji, íotU nbuovili panství 
jeho v Sl<^?'kn, kdyi by se tun do^H mnU Anx\ÁŮA oboHla na ••) Uniíh. H. ajTÍL Bctíii™ BciIttrhíH ad. i>. bfMM IMI> 
Tkurn BodílťhOTl diL 33^ iliilmA LAVt^ tni nlifikovalťle w Kcnnl neti&vidřii^. *) kdjbj b;l BvilHcIi uol>fl 
tAkuvrm uboiAlceui a kdjb^ b?) bfvni mtá UtnleldcTa, ttarkta- 

bylo bf KU lUobJo eiinil jc^tr docílili pKznitélio týilcdku pro Uc* 
knb^, Jcailcoi r knglnAcli. kiJk w vjflkA tv^illd, brln nu obirva- 
CťhtTu uukloikřuii. 

Ji^ItkojÉ m. xMoat Iktlileuotm za ^oltLa^ři! nomrck*.^ [trouUin 
}cii *llby bvlo odporídínn ii Biit|U()j. jultmilu vyj<-<lnri\ůjil v Hala- 
bnrku bylo phTUůcnn, v UhnUli poKlui>ovnl, iwetUvimf kntteto 
Bťtbic-im hUIv de velin! ucutéáenym. K« vf^canv jc^ltí odtjUI se 
od iiťho <)«ti JL<.ho ve1itc16 ItuKuyak a Skl^cIiv, lunori ^lecbltcl ná- 
»linlo^7L|j jejich |>ríktAd n oj^uUuí |jqcu]í fe kulúatt. BeUilen vxtUl 
ao tedy iiodůjc, Ic 1>y e? mobl v PTrlpiirkti nebo TratvĎ lulržeti 
A roKbfKl] fo (iroto lutoujdti «ki Koůlc^j, coď nojkrodlfnA uíjuil, tdí 
ie T prTofcJj dnech m^flice kvvtua dorazil do Koiic«. Na ccalé 
iitihU Jej ]ioh1ovi$ TiiarkrAbéfv KHti>TMhébo, jeiií tw níU ^ nim do- 
hudiionti o q>oj(!UÍ ubou viiiáá. rou^viidi ma tv]Íco nu tum zá* 
Iťíclo, Aby «G o iljitupu j«tiQ ntipHmlv^ ncuDý^klo, 9ti%ňi m 
fauEřítí Jol T^elikýii^l líeitit a vycbtoubáiifiD. Vojsko jvbo mttd 
Iirý fd nejt^fre koHiif ^z^btí^pucUií u jakraik' ac {<* ataiic, raae prj pc»- 
sUiiipr im Vídi-.íi ud<^f u Ijn-h *i Mnrnvy nu vlnvttil úivt Ui liiicciit, 
kdyby DedHcb k pnctil do x-yjcdnávánf (^ cffiAíeiu. Pfi tvá obra* 
volviirnix-ílL ibis|iíl li Utvíhií v.H.f DPJsiuílťjSfcli ; vypTftvoríJt, |p 
tiiiiiul^4ku ruku byly mu uubfduuty od d^iirt- u t)tl hjiouéJhka čt^ry 
riiiliouy xUtycb, kdyby h ninií n|>olvlc untm*l< alv ou ň toho la* 
mftl, jnllkoj? budu HftliHbiirky vidyr^cy potfniii**} Thnni, ýruř 
«fictUlcacnj UfiupOTAl, užítsI Uk( taktiky pánu trébo, pKaK fale 
krnbMl, Ěw Ilcthlm /ft m^síc tóil í:'Hdo v íck "'.HiOO muřň n A** 
liůilníkue výpravu da Vídců."'^ 

Buquby, Jemni st fiAupou ttnito dráho n^-olíďU, poMufoval 
]>rall IhT^imrku, kiuní dur -2£>. dubOA dfiriEil. Ziro^iA c;vrřrjml 
cdoř patuuC jfmi sliboval Uku-Am i^iplnuu ainii«>tii, iHxlrobd-Ei r^t- ^,' Sil il arch. P^rtl nurtfNb^l KrAoi*kf<iiii dl a. kv^lu l«a]. 
i'*-' Midrb. *L n^ 'nwn Bnlfltbwt dl U kitaa ICii. doi úů Ihi^ nslanoTcaÉ; jiných sitbů patent Loob^ahůvar. umabffeb 
M ie4y flnl to, to at> |>odávnlo i>uh1u(Iu1iii dlplomooi.") ří l^iqu^yan 
odebral m také pulttliu do tlier« nbj tnni ujal vjáilu. pokud lif 
to bvkt muhui, ^I{-«iri PrvApurk nekladlo i:ádtLAha xvljUtnfho od- 
poru, nýlir^ i/^diJo w cííiií^kíniu g<*u<'rAlu ÍPray pr* joljo |)Hcbodu; 
ftje liratl stAIťcsťji ee áriel \}jťáiúi^nt pajHtÍiiovi> » veJLIeli-m 
Ito^Adk; Zaycm iwiui^lo Yjslcdka, n Tnit jal a*? Ktirtuuy hmd liom- 
bardotali, d» Diiniiiiulo nií m líOliikciii^ uiibnt puhúdk/i v/iIaIu t^fí 
J[i diift fi- k\říi»x**ř Kroí mDO:rÍly 4c úspCcbr vojska dMHkůho. «»» 
ph fFini konrdo ilobn>u !ituít>u Hiii>jťuí. kl«ré bI hyí clítal' ^cdufll 
s }cdsDlUv)rmi nia^oaly a i«Utdi vujnka. Tntava vydala be 1fe« 
("fponi n julikůř také £lř|HÍn PaMI, Tuináí BuHvynk a fiíťchv »y- 
>tciupili ua liojUtt^ |'ro dwiK', /pŮHobDl «l>ory říjini, lů podrobila 
ffe ulii-nkni borof mí&Ta. Buijiioy luobl táhnouti ^ Koré Zjímky, 
Aby Bc o ohlcÍL-iif toliotu iiiO^ta pokiuU< 

itotUlou níU Aasn. kteří' iQU byl poptilji ob16h&nfin Nových 
Záiiika od dbaHkycb h r^ramoíenf vojska 6v(ho. K lUlloniyru 
j«lio HUaliárii, v nichí {)odpoi-uváD bjt cir iiirjljurlivťji uil Kiiicricha 
TbnRa^ ktoy ptct nJiiřQvimf ítÍ h tiíiařem optl ne bo pHdriovjíl, 
«lKroaitiM>rAl ^ v Koi^td den oár- dniT niKtoiícf pori^t ^oldnAhl 
uimvYkjcb. jinilí \£rot»tk dAvéra jelio t pHxmvý obrat i\by ví* 
tť0tW Um biíxpetiwji do^iilbl, winíU se íjodoatl si ípojoiif s Mans- 
Mdťin a piro^l niarkritbi^tt^ KrAui^kŮlui ii^kullkur^m lumiiiiii, HJ>y 
Sltfttko C0 iKJdíUif iDo^o opustíš a k númu přirazil. jťUkoi 
f Vhtr Hlílui' ^e roithoduutf^ Na ^nMti^k rwviia lu^t^kAval prijH^eid 
v nidrirulM-K^ Mtn-y b« byl k tomu určitým sUbvm xuvjUaI a 
k tomu od Emííricbn Thurza ua úíel BethlímAv poníar obdríol 
Aby viJt^-y nhc^rRké tAnn^ji k whi^ |itlpuuta], rypauj kiifiť tiíi *\en 
t. čcnUA íííekj tnť:o do PiíAov». jemuž chtíl diploon dwrův. 
oviem s lakot-ynil pořBÍmkniní přiídlíMHti, ir Xrtíuftíiníf jťJiH luýbto 
oMfival,"*) C^t fitavů ubortkjcb doaUviln cc na jeho vyxvánf a 
t}dvd«k porad jyScli byl lAkov^. |ak Peihlcn iiíťkAvol- iRf] lOIL *J CIl «L atcIl. piliši Krt^iiid-nJaf <bL &j- cbhnjt IdSI, 20S \m^ ťblél až do ir>. Lforvun vuj«ko své v Rofiicl ^oiirtlhMljtJ n |ki1e tt 
ti'tinoutit áby íg ijiojU tt marknitiétcni, )uiú nif^l pfea bory ibo Uher 
pHtAhnoatl^ *J ProrjLrím po»tnl mu iiApn>tí 2000 jcjcdcfl^ ^^y id 
fokuil mDÍiiT>« \i*^Í\At\\ pTotL útokAm,**) Bcihkn ikioraJ, £0 
npojeui 9 iii;ukrubtteiu bude mCtl po mc« 20,000 «ai4 vojdia, 
jeho* JAiIro fvítHrl iiiíín |iécliol4 uřniwkjl-**") VcUtdl \iaMky tiiř- 
vfi/jliiR'i:h^» StiuíÍHlAvu Tliimoií, púňnl qirávn o looto zlfrojCuf, 
uapomfD3Jc i<^,{ k vylrvAtoF^i lu Rv^m mrnt^., jHIlmiř bi^y k Xo 
Zámkůiri pt[trluiť n na Ilmiitojr uiluH. Kmvríclni Thiir/o^l t 
110 ac;jut<třt>ji vytýkaL že aept-irelakó hnutí t jup^ své pi^tl aůmi 
iBťthknovi) iiťdíjvwll jiotUĚlii a u|iř>mííial JtJ op^ ca áT«t< tá 
vjí/ky. jnkO jim ukUdi mpolok pK<d ri>kuiu OiHvrcMiy^t) Pokuil vf 
čitky 1'řly ndůvodniny, nírvími% Tliur/o vJak in.Uil w rcjtíe 
horlivostí nnbytl op^t diVv&ry ItotIjJvDovj. noboC Vťdcnln jcbo a- 
tAijU le veQky počet TihertkVch ílechticA peimfr ic pHvtD04iU 
Vnfjtctí, tvA Jt^htit jich fiemílo nic vfcť oíIvnítiiL 
o Jeítů potňíkom ít^rvnrt cfnuK^tí <U»nUili úípiViiu; nnficniH 

Sxec^i m^fiU Bresíuo-líADyť Ak to bfl p^rsl^iil ftipt^ch íhnní 
cf^Jih^kvc1I,ttl jtíUkoi Btfthlťii íint vDJftkn svého pohlal ttft l*ojiitť. 
rr-rni' poT^fkA stihla Dt^kdejMlio Í4.'lio ďůvímnta n xiynl dul>kíb(i 
stoujitíiiw.' 'loiii^Ai- hf)Mi}'n!iiVt w>ž wit nfíilt) JindíiU, líi-lliliín lottř pH- 
vábil jej d» tiiboTA «véhck, jAko \iy cHé} o isfr Tjrjcďaitnti, itAčtí >oj 
riAl KalknonrJ, Vojsko ncmajfc tcUtcIc sv^ho brln pK^kvnpcnn a 
pureítmo. JitkiijlIiT iIoBIa zprjlvji o féto udilohtí, nemetli u 
«tríLTi6 cittflNk^ \-&)tko v Č«cUilth n nn Moravř Ipiící do Uber pft- j 
sIttU: n nhj kk ndvrátllo nirli(<:rp(^(*i-nrtfrf: jtikt^ hj iiii>klo !iroi/)i^| 
Uomv^ nechráněné od mAi'kmb4t« Kríi^nkého, poíAdin kmrtM 
^^'^Si Aby JtTJ m^l DA vtoleli. 'i t) TAmt/L Bfltilrji KtDfrifhii TTinrMif dd. t. ^rtmi iCfl, 
rMteod kcTUhail »ufc«P<L ^ KMtntt X\I. «•«, 20a » BsqUĎT, jiU: pinvcíM*, tíhl po pííu rt^ápiirkii k Xovýra Záiu- 
Um 1 jal «o otrííhnii luto tvrz, kily^ bjln poílulkn ptittipnc 
umJtU Tyzránf paTatinovo. »bj se vulftU.*) SuldIkIav Tbur/o 
fitfW^!čil v liůjcuf povtio8ti »k\M AťliopnoftU. nvbot oblAhánf mi^AtJi, 
jnil luif nul miLl^ iiftUiktifn vtkj Vtmujv, ne protaliovalo. nuii 
fcy cÍMřití úi^í^lu !ívříif> ílnsíihU- rulatin roíneimihl str m loholo 
oblétiAnJ a híuscI b^tl ilo IVoovy phívmoB, kilt jnj mrtiicc m- 
uiU a fivotc Jeho kOQcc uMaila. Strana ztrity Jrbo přOSÍ ncpo* 
cfUliit }c11ko£ v pfťigv^di^ciif řivéni iioiutAle aeni Tnm 9v kolísal a 
firOto b^L málo fi^iolehJivyiiu rnvodné byl prottiKUuUnit. jako v^iMua 
ftlecbtků uln-Tských, pozdíji p^dlííhl vlivu nrcíbiskupji Po/mnnn a 
Ktal «i< krilolíki^in, ^^id^ijí oi^íipfiť iK-kouvl povjJ;oiif kv«^ liď pnljitíiui. 
Kdjí Bolbícn mtonpll na jcvi^t^-, jpv)l nfdostalck odhodlwioitl 
v hltJFiul pr^v d^J^kjcli, krok ut krc<ki;in povolovat kufictS Soilini- 
tir^křiuu a ^účumUiíI w iIokoacL\ jak w podob;l« u vulbó jeho 
íEA králť; tepní v HEun^utku ro/hodl si* opft pru ci%nfi^^ patrní 
proti), ic i^ií Tím vfU'VhtA'l juho /.rt/llo byii iicpochjliin^- Kilyí Fťv- 
é]niitiá qbflrád síprAvu o Jeho smrti, nařídil pilnAm Kampani Dov- 
TalliOTi, Stťpáuu OřstruHitliovl & Tetru Koliaryiuu, aby se odehráli 
4o tábora Bu^iuoyoTu n Uini ujali funkcť palaliuovy, Mřli »e *iiaxit 
l&btlí SU'di!ti uh^rskini |n"ii t^-itutfr n !ííi*H hy iKlponivali, ty im^li 
proUivít ta. jibavcQó *tntkft.**j 

Zíitťm iiplyntilrt ji* spdm rodí), CO Buquoy leíel u Níi*'>ch 
ZlmkA a po«ui! íiuaheuy b>ly vku-ky jHio pi^buHy <t óohyti toliolu 
nubta. Při tom hrál vrtiiknjicí úluhu Jmenovité ŠtřpAn Ilorvalíj. 
j iaú v fi-lo 15<J0 iiiu^.íi tijimo lín^sto fálioHl n nbluhívfcí lumstillť 

■ fltoioval. Kyní Hnk postupotalo z KoMcc COOii mxtíd; po jicb 
^■Mrhoitii trmntvT so sIjiv obl^^bajfrícb ^T^tfl pcivii^lívým, jrjttoJEí nyní 
I^TTOiiáliflli jim bylo veliků obtíž^:^ pH hliúiituí pufřebiiú Bpl/ťL*"í 
, Tti kiaIo sť Jedoolio dne, ie Bw|Ut>r t čele malého oAdŮJi jfzde- 

■ cMtio cbtél diráuiti úbor Kliobovad 7Hpf£Í pťivdí^tgfof. VliH iiidlj 

^ Tfcodné 1*10 pH!ťíl(r>!(ii k útoku ha d»ú:»ké a iredii » nímí pňlkti.'",^ 

B *| HiMlAdri, wrhit v Ijkiprtikii, B«|i«i^i«o ]iu[irb^i:%jiu imlJIuin pcnn Qjv«r 
B **t tk o. tnh. tutnikc* pn Jmnnowví pAoj ^. t- íctti^ticd is«i. I ZbMj tíncb i>a41 UA druiiiiu &:iqiioj«Tii, Té\kim TQjtna pi 
fl tu co ibytl, poilkhH I £ vcIhekiD ^^^Ue; Biiqiuiy pidl i J< 

potui'Uó 9V zachoTnli. vritlll iv da bojišť, kde v$«k nakzli )íj 
Jud niTlviiIti vuUtAlovu, kturoii v Miiulha n liutífkoránf dn 

Takovým zpfLH;iti(?iii vkuuMI áírot hvI^ Kxrvk Ifionaifnlni 
2 JxingnuTnlii, hrah*) / l>iii;im>y, ^T^tiíMlny pAu x Vaiu v »Uff 
rokA, Oicc jebD MaxuuíIUii je Lonirxicvnlu. jrol »c byJ na Ih^IM' 
uizu^omi^vycl] vy^tiu^iiiunul a Jodí byl za jtáduh; btA od Ffllpa 11- 
lítulcin limlrůtí! / Buquoy odní-uéii, padl za obléliá&f 
l\inc Alctjuidr rnnicne, klor> « bu velič* wiíU, ^éwvtl 
pH^víi »vuu jodpiitictikléinu Kjna jvhn m u\k Kuvi Bii^wpj dOftJ 
ji* v ST. roce ílíff svého vysob^^dJ tolnostf vojtMiikfcb: MaJ( 
pinkli vufkťiDi a gOLivo.ri]CiJt<?iii AtTA8U. ?0ZLlřJl vyjElinmpiiiil w v hA- 
ji?af Amíeuau proti JindHcbovt IV. a při j&Dvcb pllloiítostccb tou 
fiiLTou, ío by! jniťnuVíLU gmiur^loiH dťl«?ilří?lťCtííL. Vrfbiif vcUtel i 
ipaii«^l)^ký marhéj^ SiuoolEi uill bu xa války s llvUndeia při roK^H 
]i^ú$'cli dAleiltycb pHlciilostCťb n «v/^Hl mti Ircinrnié vclr.nf nnd 
ihormt 1"J,'XH) iimifl, Kdji hyl Matiáů koiuno^ůn ^^ tlvikíartfs 
IluQuoy přibal tam \ dvuiiriť Sj^iuolOTé a přál ^třetí iiovto^ d- 
bařL OkolilUKf IaI^v h fl]'Dliifi nnEkaiii mi^ly /u u^iudifk, žjr jťj 
MfttiiK přijal do xtŮ tluíby, iv^rU niQ vclitcUtvl Tojika proti po- 
Vhrjilrňm Ěp.AkvTT) vyřhn^jciiébo a tak osud iwiií svfbo |>i>1<>Jtil v m&j 
jiibo. B^Uciii ytúky jtroui-Láuuj všeliké nlliut/pli ua Uuquojo: po- 
rbirhoi^o O j«bo »cbtipDo»tťch a o T>'JKiAti jebr> poraJiy, obTifioráb. 
ie ^m 'ív Bubť iiičelid ttupiTiliiiká. tc válkn ^fjliiijKln^ prutultigr, 
že j:o xbkuchllvoati účjtituí tc v loupcicDÍ vojih^ frthí> a ic 
i; boulnlnid rh ubohurryc, Vyíilkr lyií* nejsou fn^J^ůtofliiy, %&VŮcr 
Tvnk xá»tuby jvho o rod Ilftbsbui^y j«ou utrpopL-aledhié, UiisiMiy 
híAvI Irpr^ftin líd^lAiií Tojrugkého ueiU vfiJckAi jeho odpftrtl aje- 
Jikoi Uk> uuiIovBilli / prílčlué j«hu opatmot^í kumtJti a jvhú jio- 
byhy^ Ibťvi-eiicky xAji»Té dobřt T^počU^^^ finntití- pLs^riel polv, 

-^ VUb>ArjL. iKb. 1 1nJynik*. AUrlfifitn r>)i|iu*«vl dl 30. í«miK« mi. — ' 
lib tň. bdi. Znldlcr kvjhon ^iikímn dd. V^<- f<TTfiv» ir.fL 
KmomXXX. I db 3/>5 «du>tív mu EApAfeltl bylo s nun^b^mi odpůrci n rti^koliv h nftlduil 
T nemi a <>byvnii>UtvBiu iiupřfilBlakJiu; n přtoaU se miiaf, £o uý- 
|pr«T7 j«ho jcu Jia dH^ouNÍvu vy|iočitiniÓ n n^iv oa poikchn v. L61S 
A roku IBJíl n>vnajf ir nojíltvíli^j^fm ^jkoiiňm jiních gpncríl&- 
Bitqao7«iii — a fir hvla lit/ivuí joLo /Jb^Tuliu — odvrj^ccím byla 
uImbA cí»Hře. zactirAnču byl vůak cíaat teprve potQOCÍ vojska U- 
^Uck^bd pod llllym, jcuř hvou iul dobu Lubdfjfií zcjjIu niMihy- 
fcJQon tAhtJlicm 'jf^unimC vňlku v Cvcb/ich tnk i7^h]i- ukcnnl, 

MaximlIiMi n Ucchtcnéidnn, kt<rrí iijftl vditcIaU-ť po Bu- 
^ttyorl, uopoi^íval, \»k se [loJobA, z^lA^nf důvěry u c.fe»ťe, no1>or 
kdfi Fvrdiímnd oMiiel řprávu. íti Buquoy padl, poslal k Noi-Jtu 
Zimkftiii plnlfo^Tifku hrtibĚtť Stadíoiui. jji.kDífo vi-rhnfíío vijllfelo- 
K<-iJL v«ak íSUdioii pťljol k Xuvym /ttrnkLÍEu, viiJ^kQ cj^aMt? upu* 
vtUo od ftblebdiLf. poDÍvAdi dne I6, fenmiCíí Mířil si? tlťtlilen su 
sbyikom lojtkit svfíhu a cfsai^tf, ani jli dřfvtf špfžl «vou jcii kMÍ 
rekvUicemi ú oiralřovali. uiutieU se obávali, že by jim vSellkí spo- 
jťttf hflfi íiunťi^ťtm, kdyby trn -^vůiu misií iwrrvnlj. Líi]<;}i(«[i&Iěi1ii 
ivÁy jnTtlnJ pKtkomťhy k poi-jul^, v oQ ctnlo su uicii«AeDÍ, ůhy 
vojako vstDiipIlo, co£ bylo také skittcM jift vjVdnii bndinii a pbl- 
tiocl Tvkonájiu. Vét£l ^bT ildL oblíliacfcb a stl'c[lva musola «o ac- 
|iř^ie1ám zfksiavlti v ^lun. ch16[0'li vojako cíaatské dosp-^U he^^- 
pfiéného pojit;uťnf,") AíJkuliv u^nwiií totu hjlo rydílu pruvfttbsuo, 
pltdc« UhH inoUlí T 004 puacit se kb d«ftř«kýmt n pH pft!choda 
píV9 NUriL nn ni^ udi^tlll T.TIiM dobyli tii ilíoktrm h^Rli^bi na kvíin 
hMa tek\ kkidho a od d^aibkyťb obtáčeného n pronáxkdovaU 
J« pak 1 ptc^ toku dlicm ji ph^brodlvk a pfcplnvav&r, dílem po^ 
scupi^icu |to uiOHiů loifkuvřm, kiury byl IJuiibluuatKia yv> spůchu 
joi ii^leéní pobořil n klírý *i Uhři dodůlali,*"! Jcu bažinftté 
úzvmf 7nr-brTiiilI<^ cfuiih.kó ]ih;d úplanu iHiTiliknu it iimnJttiilo jím 
tUiiioLil^ tavfttodca Qutty ptl Ů&tí Vihu do Duuaji' luifLibo. Zde 
cliieDBiolu daJ položiti lodk&vy most pfes Dunaj, nby sc' po 
sém uiobl 3|iiuiiti ojí unUui (.'-iHllokui, kdyby iiupřílel j<y uřtMlů' 

Iioral. K lifelu torna dni otti^v jij nyní obvoditi plukem vojáka 
>^ Mul aniUv v lalprakn. 2právy 4 Ubar JtL tO. imrmMC 16^1. I 
I 

I 
tUl '2CM> y pod ktaMMm ŠUkcm, ahy pojii^i^a hrl fmti tirptiÍteU)rtiu litokáui 
K té iltrmj* ArmiÚA denhiká L'ítaU tohdáz, odnuÍMio-U ztrit; 
právč Titn>6Aé. ani 8000 muifi Qťjvfco ^'^ťhoty, kdcfiio Bcfhlťu 
veld íM lX\Mf líinifí. \ Ibli^* klerj Livdituu^u-uL jcw^tiU cinaH 
za Ufttripováuf Hv(ho, tvrdil, 'm pri l^iu t&Aafch tirii neulipél a 
ilstíp QspmvetUůnvnl Hikvoilťtn, ovňsin i^r^vi^^iijm, kújhy titk bjl 
v úia tieuCbtl, i*t by bj^o vuíki!ro tojeko xnlijBiUi>» ji^ltkoí ot- 
liHlet \trf sir jtEiLOOjU lifeudi pfochodA/J 

Uíiřl IJvdice t Vl(Ů£Stv( Bv6ho koHetiti doráioU ocufriálc m 
d»AHké: ji^koUv biLífikT toky Jiřích znemadÍAOval), pubCJi-li uebo 
xoJlmaU opozdilé vojfiky ■ ^aicl^ r^^^ifl^i ^'> Biidfnn a Um j« 
TurkAlH prodávali Jrlíkr^> parno črrvcumi^-A, tmi^t^rní n ilstup 
lytrvuloaC iolduéíů cíisařskycli proti noutílAJym álok&ia iczdcú uli«r- 
*kiíii ocbrouiovaly,^j ivxliodl so UechtonfeTolo i^ře^íliodu na ostrov 
C»dlvkú;(9kj ilčle jn^udkládaLi, jiL<y jvj ud IIitQ ívki dřtUa. ťf> 
té u1il<^l podlo D^iiiujc jKiHliJup!ií k it[^ii^Ldn(:iut výbCJku ofdruvsv, 
tvdf Dvdaloko PreSpurku, kaiai najirniL vrnlnl fHXi mužA k «e«Qaiil 
poflidky,"**) Tam mohl podjc poti-cby btij přrs r>iiuňj do Treft- 
půrku nu |»řvj)ruvlti. nofHi ctn prav^ liti-b |iřtjíf1 u tak ij>ujuui 
4 Vidní M xftbc!/|icčíti, Kilyž již táhl před ae, obdržet zprzni, íu i 
riiři pwl áu^piini^in fl(irvjit1n:ni pK^Vitičili Duiii^ v tĚdi mfalAch, ■ 
kdv CfiillnkDj: poduA a jtc ba ovtrové nA«vp naháxclL llribč $lik 
JI plukiiviilk l.rlirl, joiií tAhli iiB]ih3d, iicIl^H}! nn Ubry, (tobyll ti>- 
hc*lo i^pavi]('nl » porubati 3Ú 300 muíů, tAk ze cUaHtí t^tUi ti^ 
/jtóť nwibuiťíL-iiýiiii pAiiy cmtrova.t) ťoiíuaniiíiiJití dluxnu, ic Ue- 
chu^usLtviii uijťii iijiLÍ, iiybiž tuké pi;xiK-ji vek^l vujciku cííhiihtk^mv, 
iR<bu{ mi; c>n, nni nrJHt«iT.4f po nůni plukovník Tioff^nhitch ttťruiiUl- 
vAli hrvbůtv StadluuH £a bv^Uu ptodtt^y^uélio n tik St^cíioii. Jak 
w podobil, vříti] ac opt^t do Vídní n FCTdlnnud dá1« notreatal 
*Tych nepoddřyiiji;!! plukovufků.tt) I I ***) Ttul^ PappuB arcJkiLltvU L«>po1duvl ild, i7. ^Nnan lOVL 
1] TMUt^l Buulion urcikoJdLiii LuupuMDvi dd. :il- E^orvimcii lfl>l. -^ TataUA 

Vap^m arikíútcn Kcopf>ld«Tl dd. 1. srpiui lail. 
ttJ 6él H bcii, ZrídLttr kurAHuti Sutému úil O/lfi. sUÍ tflll. IIL vii adoouUJ mhU^ toto po kr&Uiétu odporu kokapUukcL K ]mi- 
jrJ byl povolrn svobodai odchod. iuukIÍ ttt? pHpojiti íÁké 
ivsmUs, ktvíř ilťihtuu f pucátku ditol UAt |H]i>rttTÍtÍ, ale 
tt« liilvsť Déktcrfch (ťluíjpfcL kaiolíkO pikk jo propuEiU] ca «\-o- 
tmiu. PK*i)ukC ji^ti ti^la jmiru^ irfiulitta slmí^dkL-Tn, tit-hi>C tH>toni 
le diovjíl k jcfuitdtn vchni přWetiv^, ria\ ha ccslé tri z ulch 
4o fv^bo voKu a bAvl] sť a iilinl o púdiiiliikActi míru^ kl^^r^ iim 
brty T Umlurku od cbaiu iuiUdiiut)\ l^n vScliké tri>k6 xku- 
I taMBti, ktvrf b}lir lakového ilniliu, jc chUt moro o infr vyjod- 
nivatít tubjl prcdcv nové luydi. poD^vndž ao « uíiu fapojll u IVnav) 
i4k toi]>i:^i:ř oůcháTATiy luarknjbč Krfiovsky a vojnko jobo sc^lJ 
dOOO muii u«jvfcť péťlioty u pniui'r<?u;-ju pcit^luih d^L /a jdkjch 
olicttf bUIo *e toto 3|>i}jvnť, o toiii c1ic4.-iiiť TyprnrorEtti. 

ÉKurdřt Saakf, Jak ummo. jípřOoval se T^dati ^UvOui si 
akord od dmfv poun-uuý*! puafiiftiU itbiujuý hv&j llrl ifr 
jeíU on poíct -KXM) umitL Dillf Jejich sniflly potům k tomu 
NiofíoYfilv, hhy podmÍTikji ínta Uj]» xpfnOnji; JAtcým KpA»>bcm 9C 
jim to podalilo. o tom později podiiuo zprávu, prozatiui diceme 
rjlíčiti ciiovácí ať markmběte ICrňowkíhu vůCi tímto krokům. 
UArk/fthf^ byl hy «u by] ptiddal uc/bjitLii!^lÍ, liy] hy n<iv6 pjuiuttf 
niDol a liyl by Uk mUlt^dovnl fiřfklnd rrchního hcjtninnn v Slvmkit; 
sle klotbn ua u^^g \yuoSuoJÍ sajnidllfl joj núrsLliiť ilij ÍJtrl nvjíhíti-l 
cCsfltovVch. 2 této pt£61ny mařil vyJedD^váuf ttavti akrakjt^h 
h kurfittťiTi SiLslivm n ju^í^hlí'1 iiM i-02pUHtlt a\^ aoldué^lí» uybri 
^■b&íil 1^ ahiomaidii kolon «cbc kitidčho, kdo cht^t KlouHti pod 
' Jeho praporem i^oribljisl] wdy 9 títn. h* BťťlHcb jťj jniiMinva! 
tiTýiu |íouin'uk-iii a iiluuuiocuíio koiuí^ařem,") u /o mu uloíil, sby 
povolil také do aJuiby sví vojsko od stííml iDorAvak>'cb pn>piiřt«.^n6. 
Kdy^. ini^ byln poťntknni dubím i tlagu uloi^oo. aby H vojtikeiii •) Du m, nr. 3IM). nú 1 potílkťtni ar^iUA vtjuiouc fit*koUk pumfcli ntat m oslroT OtaJkikAc 
J ctilych Uhv7 Mpufieuo. CiHif kiiaží] m* memy tw mjM4 itvéui 
/a k&ldiM cenu vtpliďti, mxki/a}. nhy vivdco lojiko k Ccdt ft 
Momvy, jaliDJí v Ucb reuiJcti oobylu uutu^ pothrtif. táhlo ilo Ulitr 
a uiiHdlI iiové Ui^fmiiii; kftU« Uavonkjr mél drželi Maiufeld* u 

<h1iui1 f^ilckrabrUr, aby do Strnka itGbi> do Čoch poffOU n iioduUcl 
Vniku, Jciii dobr> vffilodek !illbovAL&**) 2Afot-«ú iQnrta^bA KrAat- 
■ký íwIaI DodHcIia xa itodponi dCKlav k tuira |>uhrůiku. nebud^G 
mu vyhnv^nn, i:c »r pi'idá fcc knftetl ScffaoUirJulKlittnu a žr jrj 
UínA » lírA)p Cp*k*hfi/"p — Cf«ftf*k6 pOfAílcc v lYr^purto Tricl 
plukcivvfk Lazar SciiweiwlL. Jwii konai pi>lh]l)iké pHpnravy krytrtB- 
l^iu luijťuf. Iloe 1^ vTpti& virikl mrpHCfl Aa ptudMÉttf a jal sv 
páliti na bríiiu BiíchAlakou, &Io ji*]ÍkDž děln tohdái lUleko neéfh 
ntíehi a ko\Ů4i n^jvý^ ^ liber vAtltr. nirmAld bnmbftnlovůaf xvliU- 
ufho úfiDkii. Obléhající finl toho nemokli pťt^kiďitl* le po Duii^i 
dopraveno dn pcmoiti iwkolik «et mui<i a zao^ houf dD)>Ttict,Ť) 
a tuk *ltiam r.itnfvkA knjlln 4c nadřjf, tc poiádkn )niil« n tMd 
uhijiti, fcláíté ái^ méU DuuaJ \v syé moci íl (io Ivca léto wMBir- 
vftla spojeni a brodem. Naduje tnió vyrontla. kctrx ponádtt xdaHl 
Ae Hktélf vjpiul. \ir\ umtf. Sřiá) m-ptátvl Eii»ribrian a n/^kolik dél 
utluč<!&Qtt>J Ilťthlcn, jcní ^v 1>>'I rycbtoubil po areu pHcbodu, 
lo mítita a hi-adu v několika <bEicb doNyde, in4l jeStA f W MftEli 
kti s\é Ikuilé. U^rm/Mi |hm]>-i, které i:fi>tLH1J iii^Tkái«lt — Jod 
X čedi a MovAvy prítáhimutí m6lo ain 5000 miiM '— v £«s na 
b^jiMé tt SHimjťU Ki< ('{ilUlro » Llrťlitcrnfcidnem. mn^ln mi ktifMt 
Sedinilirtd«k«inu u r'rt«purkn usaditi Joáté dt»dlut|tí mna, l^l^íIí í I *> XaUquXXX.i1f. OdobrU Kpkii podáni iprA^ Mdlcr kuríDtn Íi«^teH 

^t Mnlrb, iL arfk IWlhkii ISrílhftit.rt 'Id. S4 tri><k« Km- 

l««l. - TUbKůL Ottlrvoa ta «lr íimt^ C«hffl ibL T/13. leih 16<i. 
t^ Hlil«fl. mlí, t tnlitnikn. Zprl*^ od ikliwvtMJiko lU- 11 trpu If^l 

itdknllifS LeopvU^Tl JiL ta. jn>w ><tl- 21] tijla jionykn círmfskýťti ii Novťch ZAmkAn Ut-tliten obávuju m 

^t» luiUjltofy U«l^] ji odvrátiti tiin. ie v noiji na L rAli to^i 
(kri Dtiléhilnf urfmipU, Tťbdíii, jak se wíjí, vypiikk ríin.^ ue- 
[lluoda uieai uiiukTMJ>i'(L-iri KiiiovTikym jt Kiimrkho^ii Tlmneiii. 
icmi miu'kTabC v^tjrhjj Tbiinovi ni^ostittek vojou&kjch vú- 

CfttnpQin od l'i'(!JtJUťku hnúltá Jititlili^ii |Tti!(ltiv»Liii i>»jtHtÍt 
vqjako hsů ^titi út^kCnů vojiiha dMHki^hn ha ostrovř C/allokdiu 
tábidfcQto; u«vjciUI nť váak jvili^ ilálíf uriTu^lvv. tiyUťt jiMpi^vuva] 
dlolí un HorAvi). tfíh<^ imi pusjUTkn prcfipunká, auI vojvku cfMr- 
ak>4 X jmcDoíaiiMio ostrova proí^aliiii noinulilu i^řukiixiti. Mornv* mu 
«knicíii^ bfla vyd&DA v fianc, jelikož \ iiidůtcm, *rUtoI vojAkji dsuř' 
sk^hu par (I ikodofttAttík peii^ rujmuhl po-iloTiovntK Mvbri V7iÍ(iftduí4Aatí 
HOfavy miutvl mvakjitj, Kv viUunu Jn^ti> vypuklo povi^tánf obyratel- 
m* v acvprtrýchodní Části zemů a uabylo lukůi-^-ch roxmfra. fo 
konUull / lilutrídjMťiiiA jiLkfííJ) <(pn^Tcr> Murnvv poikil d^uiH H* 
flOSt, ab} pluk AldobnuiiJiui oákl/uLum pApi;íí^k>jiL najaty n^poílnl 
k ['rv^iiTku^ tkfhri aby bi> npotíebil k pot1ru:iiaí ptki^Um', CAst 
voj:ika cUahkélio byla to(ty vníthiiiij uophtderu upouUlaa.'*) BeUi- 
li-it Tiuocnlv HO uoJdHvc uherské rrobranl^Dé povuo^ Skalice Knifbii 
ivUiiste Kuubťni. jtsitf. vjftcmpil úa }c]\<t >liLÍtt>r, dobyl prik morav- 
akttfc miíl Shiíníco. \'e*tU n Uhcwkého Drodu;*") a iiúikoíi 
při dobyvAni i^rbEr> mÍAt byl také iii^kd(fJ3f zomskv tiejCniaa Ladí* 
al&v V«lca X Žfiotfna a pio ki^tlc BcdJicba je ob^atfll podobalo 
se, ie M ^5m*šlí Dfl řic7Tkr<řsftwlni o)^Ttnvť»f panstTí Hedrícliovn^tl 
Nu sinaé cífiaHk^ iiiusi*lí w- vzdáli uadeju nu vtdiimtí d» Uher 
n nmseli vi^xli lit upi)tv<;biti k liájťiii Monivy^ Vrtjuka na C^Kallo- ^ Hl«t arch. t iMpntW^i DtA f«Lni rlifo*> ňů. n. t&fl I4tf: * Tiiitél 
I>|ivErul,<irÍii Hruunirruví diL i- t&Ji\ ItU. — TwuMí V«IdiL?ln irríkCLUtii 

I<f«|K»]Llt1l|. 

■^ Vti. it •nrK P*p dP PhrtTWíir l>ÍMlnrhitt4nA>{ dd. Ýfí. ráH 1121, 

IjfVp4ldv«i ďl. 30- tih l«il ítiilclL rt. iirvli. ttiiiru liJchritbAil dcL IX. 
1^ I4Í1. 212 ion Mxn y\í}sná idfaoHdinu iláa rwliajt, $i*y 0|m«Uc osUnv tiUilu ]iodU) 
Inmoje ai k lUiAbiirku * pjík poMonp^lo ha M<ir&*«, kdo ^y m 
ffpojilQ a vojskem tnín^Afm a &e Sttsy, kil>1*y fe Siwifcfl Um pH- 
tikll K<l>h>- Mí Kpojvtif lolo podtřílo, hájila by MorAvy vniida 
nejen tout^jií nežit vojilcít BothlenOTo a mnrkrabéto, Q^bii také 
tepe Tycv]í«DA a vy^bruji^T^^ I'rotí Itatrhynnlmii, Juvž v pcoMal 
dobé poditlkaT loupcíod náj<idy tflk^ do Čtvrtko, \ypnvctx pls* 
kuviifk I']ii;i<-(r!olt. ťfmí m^la I^L jrAi]a kiyte.*) 

Ačkoliv rtizkaiy Tyto n^hlc byl^ provodeny, doaUl^ «q pMce 
vojsko dE»r^!ik#. avA t3.0(K) inuMk poéffjiJM. pozdů uft Moravu, Uk 
ie BfTtliIcnovi nvmoblo více dobytí jméno vtiu^ch tnini prckaxití; 
1 muiclo proEAlJm přc«totÍ n* !(pojmif ^vérri s ViiMiitcliiťiB. Tak 
se stalo, jte UhH Jd^ dáit^ puMijpíMfLJÍ, íi.^ přtimdli a vypliy 
uai UtovU, Cučov, ZíUeb ano i tubovou i tlm dodali Uké 
jrmii^UoMJ poiAdcL' ua DodalckÉ pevnoatl kladské. H pocrryáfeb 
na v{iá'l do Čťch^**k iJnu 20^ Hjiui doůla vprivu do Uber' 
^fhii IhnúihX^^ kde vctjako dHithk<^ ho spojilo, ie t^iH Mrojf m 
1 TLtL méalo Olomouc adeHI.i-***^ íC]irdviL íaU> nobfU (iA|iro)<ui boJi- 
ddvodna; Setkleii nemel alce v úmyďu vzdálili ^ uk dftioktt mI 
it6 boidi cpirměnÍT Jili* vypravil ťAat vujtiku BV^bo b naricrabéte 
Krtov«k4h9 k Olomouci, aby u raxíl Cťttu do Slexfka a odtamtail 
povolal íjr^tvé ponly^ jicbf niiUtí potřvboval- Unrkmh^ xmocniv 
£e m^flta Ti^rova, vyd^ apolefnů s BcihlcDcoa manifest h eUvOia 
4k:£8křui. vy/fvdjc Jo. abr ao k nim pHjifOlh a vyslance ív4 do 
l"h(Tskííiri Hniilu vypruvULtl HUivuiů ^le/-ňtí přáli ub^a knf- 
taitm v^bo idiiru- ale k tomu jicb ti<^tnolil nikdo polmouti, aby 
%c k nim VTítt^jiti^ pHHali, jolikojt xaiúi mi krlni knfiiTU- SmJk'é]m. 
SmfilOQi avé cl«aH ncptatclíké osvCdčovali jca vábavoMi a TSdo- 
ro^rftOSU. S Jakou Bi^ diovalrk rojakc jt^jich v stufbC cfs^^Tf Ptu- 
koinfk KfLDibal £ Doulna, JeoÁ velel I90U jetdctúu a 2T00 nuilAm 4 I 
I 

4 KCk. *> AkM* HtTTvhOTikf. MfidotIbId o ůaíiim Tcdcnl tíHtt- Uiil. 

1 Iji4|cuku. Pi|ii|m> >rokrUi>tti L^opnMon AA. ťJ. njttA lOtl 
■^ Mtai^ mh. v loiiuiitEU. Z|infrvft r Bnu úá. It. flint It-St, 
•^ TuaiH PfcUiI LifojiionMnúiv dd. M. mu* i«í- 

Unnktn ilil- V li*UJptdii IVL *- TuntM^ IMblrn tUfOtt «kcik^ 2n |>Mttly a ]gii1 mři t»bof loulo dor&U b anuiU^ dsohiká uti Uo^ 
ravo, ponuumuial t pmitl tvúuu ii* «* toho mlUc odvážiti jcu 
e ion podmfnVoa, upuskdinou-H hri vojkl (!)>*) rncboFdtcHbc j<4li, 
lo tu Uhov^ch tikolno«tí luxinoltl «c zabdÍLlr poi^boi] irijirkrnbůir 
k liramd tJot«li4 a ;tc jťB proto lu^docáLJ tvUllio úspťchn, pOQř- 
sňAt flo na ktnitlcL jioiitAvtto pn>11 ii^mu ilob^ ^H/eué t\ tádu^ 
?Tplúcc»é Tojílo tuuké redeniiu plukovníka (Sulditeina & ůCokf 
Jffho odrndlDi^j kdežto Hutihatn x Dnnfna v julnč Htyé pcinuil-^^t 
Pi» jt t»4>iifiift Uňúi VnrňHn íii [lomoc, kl.i^i^ ^*ak ncbflti víci* 
potíi*bJ, jcUkoJE vyjrvlQMAnf o mír s IScDUcutui zatmi kť konci w 

Toio ucaaditlř QzavfenJ oUru ncUfJo ilfli^m uOkolika dni. 
uyhrt ííjrlo jU po vk^ mííícŮ oři obím rálčfdch itríui. tťtly liikí 
uil Betklt-ii* |ií«t utuky jdio pHpravoviliiQ. O o^klonnokti k míiu 
T Dcdit^ ulivniké, ktcxi tc hi^ ro^^trik; » TtetMcitom DcbroHlJiH 
vjrpTftTiijtf jod«u Jt JMultů. kUiK ««.> bOi ^ knfiutiim av^fi i 'l^ruaví. 
KjIjí oe totiž > brau«m »t^ loučil » ItutliJoiivni, [lokyudl ntu 
geuerBluf kapíUn tihi^mk^ tvuinké hoir>voHfl Mťliduir Alji^lii a [)0- 
itcpIaJ mu. Ic b; mn po svém MvC-iiifku rád sdělil u^^ktcrč diilť- 
Mcé t*d, Pflzďfjl dnmAvil ac skutc^ni^ k Jpwihovi kňi^-IlfT;* 
tíoditle A abvJtpoco^uJ Jej, tv ilediUi je »jta u^UuictTÍ tictttl*^ 
DOVft a £ť 90 Dcbopf první vhodné prílvillouU, aby »e sproitUa 
uéUaku Iubi3, Kdyby dmir voJHku tti^ sevdil tou uiArou, íc by n* 
vniutvl j«ho inoblu bt^^pečué ofekávAti, pHdolJ bj prý «ť k núntu 
tltjbt^ liiicknHlťrhliH. Srli>lt-nf Tut^i, oJdiiU nprávEumli »<.-uiA£muu 
podíjbovAtí, avédd, ie ficthloD pohyboval «e ca aopcc. A Bdlitcn 
aáin.t) j^k «o podobAx TO cuMl ncbot hledal opél rjvduotl ri 
ff^Cftf a irlouK^m. Z lYiiat^y. fedy jeHč v méníú C^neud^ vy- 
infD VTSl&iici-, po uiiiú dil iádali xa i^fxnivřjáí |>odTnínky^ nejtll 
m bflj v Ifniiilmrku nubťdnuty. idli fijii* ťt;l — T«qit^^. HnliLintik FJ>)#4 T^mubMkliTon lil M.fljnaiaai,— 
lual^i. Sttuloldu ■r^iLb^jtrii Lt^ip^ldiní Jd- i:. října 144], 
**j Sm. tu mkL Kdfflh í^kj FvrdiniadDií IL dd. 7. pnttlnc? ISSI^ ^ 
ThiIťI:. VfiiiiHf! Uidtpratft dd, VA- li«lcp>íln iHir 

tj HlvL tnh T ln*|iruku. Ih^Uir* jfmliyovrto tjjrdnáiiul lU. M^ f«t Iflll. ií4 TjlIo DádiyliiOEf k minu leHcf te ^fio$ pMltiliif icp^y na 
bojlatl^ vfbuxcnA byla v Hollilenovl D4*jbpffto ptofivAdtondn. J« m^ 
danno » nodéjv i>omocl x CaHhrodu. V&eckj jcfco jrprávy u vftó>- 
cLvCdi nufl rfNuřfkyiiil itnbytýdi, Hter.Vy jeho pohrúíky, ic * ciutem 
mít w/Mvh\ uvriiťJy rn~^iiihu v ('nHhmjlť--, kďr snt iiomfli evuclUi 
8 mluicl spi>]f«Tifch zomf. ktc^t uin hvU před rok«in b bt^ftt^ 
dary pHJ<ílL* uubot je nockoli oilťjiii Juko leSrAby, UAjt jim byla 
iftellká pcmioc z tiomoyn zaHUvunji, Jodiiiy ogA jugntk^ ddilaňl 
*e k Bcth]vno\i nt 150 jt^^ďci a jiné pomoci ii«do«|jOo le nu 
od Turka, >ojicM pomoc pá^l knfjo SodmlhnuIMrý píwd sfjnL 
epojoDcl DejméDů ua 30.000 muia. AJo }ako ckt^l vidycky sedfU 
UH (Ivou kvicích, tak uoJL<n imbdl] dsi^ pudaifuky mirxi. nýfaii 
jMlf-lal tnkt £ TruAvy uové (injutl vetkovcurOTi. vykUdajcr mu^ j«kou 
potupu prý Turci iit*člinioin" tivnu iiji jí'hn jtriénn uvalili,*) Ni^* 
apHtu zAj'ovťfi H Ifiiitit pKnniui lypmvil kuoiu vjxljincc i^vúho Hl- 
cknla ToltlolnifhTlio k ^^4^^ íiiJnjc npíi ía laOOO muííi liUDCkéfao 
H 10-0(H) mu^/i tnUkj-Kk6ti<i vojska fruniociiélm. Niwtdrtf-U tréhmp 
2b dal ui^ft^lin slibu, ue^bydo pry mu oic jinébow ii«iU » dttřctt 
lufr uiFBvHU a tak k z&Zújuuí pauMtvI jvho pomábatL**) 

K Tyjcdnátauí Iletblcrt^i >i cíjíuíl-iu ptiňnl ac Uké Em^rícli 
Thum> a. vyiiitílil ax xvcibuiluý fmlviHl***) nu, rrj;t.i> ke kJVdJBáln 
DictnchítifinoTi, jcmu^ in41o bylj tenkráte od alrany c£»a£«ké »ů- 
hTin ^^jiídiiAvílnf, Thunro byl pf-csvírlíeL, ii* by m ijTOTOlaf 
luoliiu bUU, kdjby ue více uupuiailovplo tie^li « Hjiiiiiiurkii; í Udal 
kiJdisiJB> oby v touitn nm,Tslu pA»&btl tux cfiu^v^t) Ocboim > ^kon 
lu VR Vídni prividil svobodný prhvnd. svjíb^lu doftjiu^í, h^ um 
byli ocbocni k vůUf jiovolAOtíi. ii«ď pH píed«iléro T)J«daáviat 
o nifr Mynfi vr Vídul byjy volíce flkifé^ny íprÍTtinl o pl«u^gí 
a loupoiívofiti ihr£L. klcr^ wl luěske ^t^vuticu dusné dn Vfdné 
|iH>dkA7ťly, Vypravováno. U LbH lidi ei dobytek odvid^l a an- 

■^ BtUlni tvlkotvilnvi dd, T, vrpn 1^31, TOMk Jii^jnufeatl 
''é UL IL tn^h. Bnbotbt iirfttoa fvdiiuiMb li prft ttiaf^ Iten Od. 915 in?L pUAin lubCtvjl Kvoboiiti *n vyplAlu faroolcc, uebufioa-li iKinf^o in 
pé flotony, i« Tm^kflm budou |irúilAiil. Zť Ntnicli^ ptcd vojakeui 
Bf|>Mlť]«kfni byl> clutrnč limdb^ niř.^Ukí ha spícb opravavAsy; 
k utmn nafelala UíVů dmbotji, jdik(>^ vájla ilopruv;t 2 tJhťr n po- 
trrtriit^ t»l«lf mnseTn sp k havt»r iJnvúyvti. Nl-jcii v r:víl^ cfiiAr»)M^, 
nřbrt Tc vílách soukrumýdi ilomvch pojtMlniLvAiiit ti opUjcit, init-ll 
mi • UctUťniMn tnfr luntřítl Dtrbo uc. Kdo byli pro |>okntťUvául 
V« válce, IvntilL h^ ]íY*hí \ííí\ ilrubyru ^Irin hroxíb ju^fi^ vůtnf 
0<}l»erp?OoP8tii XL' uyui BL*fi)li^u a Tliri prLvtxluiii j$nu iijl iniÁnu 
p II- vAlku iicbuHaii jt£ moci dlouho révti;**) iJo tnlrových nebila 
mni v liliu wat 1 mrld cffttťské véltbiu Pruvilo se n^nf. £e válka 
iibcrftká masf ser m^rlU jbytu m^tkccu. dcéU o JLaj'iiil /^uiéiiii, 
l« vedle kaitil«ht> vítťíaiví číhá j^lioiibii ň kdyby viUka dflu in-uln. 
le jMt HJ obátnti nov61ui |>QVKlánf nn Moinví n v lUkonsích. 
Nebyly teAy xainituuty oáTrhy o mim. které BeTMrD xA loupťi- 
njch flvfdi vyprav íIuI iIo Vldm"' oni/í;iíilr, řvláůtí ic kftnJiníl '^;;j 
ft DieificbAlcina ilůtklivi^ ruilii k iiunrhiunti a jJiiMdxťUiiktvIiu jjl- 
Mhoti l^vftrirm, jent ponIAji v lil^ilornnHckí iluihd n vy^ibukuťtvl 
caKhr&ibUo&tio 4oM jakéíi tí/fLO^tin iluhoiluuto se « BetUviumi 
o UiAlf u u inf^tř k vyjednávlnt. 

Jlú tob> ptodbť^inf^ vyJAttnáiiinf pitiiávii iii>vj ilUkmi o a^&r- 
llTOtti, r<r/enfliiOfld a poklesloHti doby tohdoj^t; na uh<-.t>k6 vtranč 
byli laíc liTOfi TTifetům, ktíré cJsHř k porAdAni onvrhl, i<nJtdřjÍ Hily 
»t uvkoiL^LiiÉ porady o rukoj[[|ldi, ki^ii^ uW strnuv pio bexpcfnofl 
vyitfdii*vniolů mčli poskytnouti; íkráika ooló lo jwlDánl níí'Jo *pftc 
rái amlaUký ni^jHl 1^vrl»p^ký. (1 iHidriiírikiLcIi uiíi'u pr&r.atlm j^ftté 
m umbIuyUo. Icdft by «c »Kb Enioicha Thnna, ž« ou a osutof 
uhortif delegáti nrrbuiloii Ikithloon knUrTiii liffiInvAti^ ptivMÍLivnl za 
fiMth&iieiíci v/iíáiif KL* koniQ}' ubcrtkC ^e ítraDy Hciltknory^**) 
Bothl^ svřril xoMuiwvAfflí iié krowĚ EiiiPricIiB Thiir/a, jcni byl 
také od Ktatfi iibrrvkjch k tuiuu Hptaoiiiucu^. Janu Sandorovi, 
Stepán KjKWiovi a Ět^pánn TratcroTÍ, kd«xto dsař nstanoíHI 
k vyjednává*! Icromú Iii-«iiDrrfl a Rextiirbanbu. klcH jik v Ihán- rivi **> \iL wL «nh. LimUíw Fvdiyxndoti IL V iriina lAll- im 1 ™ Pmouuu, VnedaáváDJ uiik- poftti dac í*. láH v llarnubcHni, 
ék prMililo M. >elUE«>ji ktrlUil o«cbt4) bc n itMnoii cena vv^iif 
do taceta toh», jenmi hročly rilofcj nqiíiltfUé, unfrb^JL- k l«niii 
lípě ohráuCn; Uíkuluv/j 

Hamch < hnl>« Malfí oa nflrnif (.^uJIo^Cf, kde UÍmIAí Ji^frti- ij|^ 
ImHIo fOjBko <l«ďakés fcbf i<FricliivUI Eieckl^nMHu a ncTtubmcItt. 
■by ciniRB hnMIe SMdlMu ui trtAwAo vellIvK X«doRáUL ftak 
licidn «v£lio; licditriiMdD H}í vrnivtu J^e >v <l>v« jihMlnoNl ité> 
fcoiuti, kiio «e DA bojiiii nctynuraciiA] a rht^) vyviMiidtl x rojski., 
kdyby ťí«uř Dfl evřrik MtrvnL**) S mItot* (^uUokóui odvbril sr 
HattíkU do VftTtburku. kd« B«tUem nwikjd pM TtHinnilm sryvi 
nn Mi>rn«u***) n iMudl xu s kníMriu eootu strany epOaiAu 
« Luiktriercui jji ajvdiuuiélio u itnat UAo^ thy pono^njo přfoiéHt 
kd<! 9t hnér. ryjcdnivAtk Pak m ťidcbrfll ik» VfdnA n jHidAl t«ni 
dsati qirái^ i> výslrdkn s\^a ihibIAbí, ftl<^ ÚTiúry Jeho nUni no- 
avédčUy* Jťlikiu ud jtrdnutU^yck oůúb z družiny BťUikDovy ukí 
rvi^lH, íl^ v Tíhrádi rddi by m h dNihrin dinfHli a íe vnjskotna^ 
krftbétc Ki-třHVftk^lio ji; nn^pokojono a jeUkoii kromé t^D >ám f>o* 
/nnovjíL kli^i-flk Toj'iko ItrTtloTit^Vrt nodofllAUiťnV- hrlo Q^bnlflio, že 
UA pt^ mezi ^^le^dd sot%8 )vdcti ivél dobrou baMlritku: ftEiml a 
dobré radh cfiaři, «by upaalil od vTJťdaávisf > Vť váki- polci** 
£o«nI. Alu Kerdínnod Uni^l pn nfru. jriiknjí od »ydi ptnkiitofkft 
AMoycb skTétydí ^Ů Táic^ýcli oeMckával a uk t ohMv m 
kAnlJojíla hi^lrkhAielfta natnuoTlI Mlkuhr n ftbroniAldUtO k t;^ 
>iidMiiviii£ u dál to uxiuíuiUí kiiIícTi SwfuiilirMlfikteu jio a^vtimiifin 
vydaDclt) AfkoliT Bciblou puilaík] potoiu bt4j ut^t vpU I ***) 2;|f*T« A H-jfil 4ť clflaNklfan j^^nilrin ■ BnbWtvrn « Tinnra rfp- 

1 to lp n iU- Li>4 wnl §iirftim, ale pochoti iiriii^" *d lIjtmichB, >fljkiit 

if^lvii n.1 lij) ukft jtný (Uroly Udf n^ififiť T^j^á^lnl i IklblMinB.— 
í^a- »C MCL 7,«dlrt karahoti ÍHtLámu lUI. |£fí. vlH Ittl, 
* I Mul tfrk. T Intrndn. Zprt** urlknUnl LrDpoMffti éí. *l, AlH U S17 Wí Uonvu* pc^tÍAJa se |7Í0<1ce vyjedAávAEi. Itethlou neaioUl *á bijíli. 
Ic t^vkdky jHio jtAIi^H jtMt v i>lu|)Ovíiií ř^iUifdi aud ji ío spť^^f- 
r^f on hhitaitll Ji^ho ](Kd<-.ů. ale Jío by v btUú s rojvkcm cůmí- 
ek^ Zttjlatí ]j4:ii»iku utrpi<l. JoUkoí vojtko mArkribék' Krůov- 
Bkéfao vjíl(7r!uýnii tivO:oIí iic?iTTrfrn<'* hýlu iitqH^lo, Ki^uuiť (0)10 i'0h1| 
ám odv diic iiudcwtalirk nu MoraviS ktcrit muMfla uboji vi>J>ko 
acfiHK^ÍftkA v^TCvjítl- Vj^rftvovall jsme JLÍ, kUrftk ^odUki^m n 
fiiatkAtflm u«>i1o«tdvAlo w {yMvhaCho MK brr^ \mí-»\ ho Jeviti 
tflkt dedttiUt«k imVt A birU v ii-16 xviui duAábla vý^L' Utitil^^cImiLé. 
Z objTJiteljdvn doniácťljo ntn lidf v iiraTřm alovn ?iniy*lu /umřeli 
h]«d«ta n nn uLcnfcf jkh počiU. ixidluhl meči o knnihnki^ké xurivoMlJ 
UhiÚ, proti Dimi li^jUi £l)ftok mďjťtkti svého. V omohýtrh osadádi 
tífl flpl^ v H|TiilvikÍ3tkU JL^jlch vl<]Ml trylo putOFfiiůlQuó turivoly Jjťfl 
obfvatel1!l; nebut luu|H!Jdvi ^oldučtl xapáliU jiiii clioCičc nad lUn- 
vuďA. Va kmji Ht\i{\ i^pidcmjcki^ nirmocl jimí Uké vojáci 0I1011 
)(trau XA obi>t pu<Lh1í: BetMoa rnolil ho kojdýra Kpftsnbcun j^ii MiHv 
ua Morava odrK^ti, kdyby ie i^oMarAl o dosinioía^ dovox potr&iia. 
de tíiD by ne bfta vAlkn prn ti^j velicti /driižílti, tnk íe v of 
aiauri proto luUti. PucuMiicnati jc^tt- dhtbo, ie inu pu^déjt pu- 
«U»0 bylo HH pomoc '20<"M TnUrň. nic jo*ln jU-b více HPpiífřrbovid, 
poslal jtf jEpťt khI btuuk at;ilmiliradKk;ídi.*) Ltvtítlvu tiúiu luc^kfti 
Xft vjjodnáváuf o nitni nvjtlce r L<herHkéiu í^rod^. K vůli kurdiiiuLu t Dbtrichílcioa ufttanovcu Mikulov k tj- 
jcdniráni a letrtiuo pn tom, ačkoliv Emťrícb Tbur7o, kKrv pro 
manoc pHrtií dloube i^vsTy h(4 obával, |in>ti vo)ljť< luliol^j uif^tíi jiro- 
tcttftTtl. Kd.Yl » průvodci fv^mi dne 1(X rijnu do jui^juuvauébd 1*^ 
mMa pHbyl, bylí tani jlí komísnří ifiinnítf. Vyj iid mívání, irnA 
te phMiUu due Jtaliůjitu. x ^íitku se DcdatilOp ntbot ani jedna *p F<vrt»^ MjijtjvrEiťiri Ti'irtoJi4<lini RmJ^^k, fíi*lhlr<it irsim^i |>a Mtliunii 

D Kudd; Tj^nviijť K mnobu o Turrlck. Jimi tv rii)M ^třúůvnoti )»»- 
J«nlí, al' jtn^il jtf^ (ui nn^h^lnval n^IcnlOi vi maáA, >k fjvfU nr 
iiTZala£ * k^rf «poiidťn<v IWiliIrntriy t otíhraďm- 21^ 
a ani flnliA etruifl uebmla m xAkJjiil úflupky v Uúiiburlm 
úLíJiét tjhrt nífv&lA |)o4obT;ých Aďcota a vytiálE jtko pH prvalm 
jvilnúní. aliy nu ofIpAni úiitu^iok iiéjakj ir^iDolklii. UíiH clrlfkl, ákj 
CvHi a lUkixřhjLii^^ hýli n^Lám k v^ť<biivJaiJ a kityí púxAtovk 
byl maltunr^ proliliiill Tburra. ta chce do trji^diiAváiLf piOJB 
Jem uiarkrahi^tf KrAovelcAho a jloA mfoů ilAlcilitó o<ot> n ie 
ní budť pnumlovHLt vfcť £pbsob«jii pHiolut^ uedtU proftMkovU, 
nlíj v odnK^ttn líru lietblenu púřAdcral fiansli-f nul erfýiiii L' 
A ía to iiafjí/i^l cÍ8sd\ jm i\^nti^ jvlm i-]ntjvntX.\í. IVto vÍToé i^w- 
JenatTf zamítli f áatnpcl cfsařoTl xtothh ulc j^ko poiidATck Htmf 
pnnHlvI nad ci^Uml IJhruiuI: Kiiierlcli Tliurao w nyní umfrnU a 
poJEiidoml Eilcujioh /Mni im lecfrin břehu Oannje a IVcApUfkcn *) 
JI Mfi tňkň lenili poíiidavck liyl ininltnut. dtuH koD^čné, 
*>dpťird uávrhy tví^ |ifi^dloíiH» 

tJbr; ^klidil a krATon^kfilio tlhilii w- vtún[\ wtitd tsu nt 
náhiBchi na peaéiích a ha sutcicli. Myi Tliuno dat6l náluul 
tuto pofuati, jirahláHÍli /útupLi eS^aityvi, Ia dcJ^ou Ic určitý 
vAbldkAm xplnomocoi&i, pokud hy m BctliJun vfHlcTná Bcn4tl 
Dtuln knUnva kvítko. B wtpovi^^f trxiio oddindl «e Sunrloi' a KmmI 
ďo Uk«nkéko Drodu pio pouleni, Jtk bf mméji tackv^^ii. akilfi 
«C ^átifi, vyjrdnivBll dál« sami, JeUkoi Tfaurao d> 01111I Oiwna^ 
CQ^l pgí^lovuii, aby c&at )2 jcup, kter6 lijl Itutlkliuiuví pDčátkt?ri» 
roku Iť^i k iprAvfV poufdutil, kuQetí ix dídidtin jeho oderxdAl 
M ttplnoii svrch omnosli, -- ciiin ab«o1vta lOihemAtiono- — k loma 
aby pHdal statky MukRÁcTiK Ediod a SiAttuar, XOO.OOO iL 
fklf. knUtUTtvf Opoletcé a RatiboHkA ha ^ íItoU. tíml knttelo 
flvaxé (tíAkMké A ITheniké Hk\ liJa& ua nůiueckéiD Hiakte Hučimi 
i\Ué rovno, r^i^hojnénl múkH piMll^ noré lUb^Ftých xfoaí, 
l'anIuHick^, kdyby lij] uil Turkb ea SudiinliTnHtkii %^^iitun, ko* 
nťfii« |H)ifiuť proti TurkCtni, kdyhv na u^j ntok «{íttUÍ- DotJúv 
*) 3í«a* ifjinrtitéui uUiidi v* iKf|ik4 n« pmtukt^If. klfť^ iepiáU rtmH 

wrrf^níl manW Httíiii tijeádivAiil toho «p l^luuvi « ikiAeb a4ahh<^ 
ik»Jniúc- 
2111 Kdjr &m\\ ii^ié \tiki poMnTkf, noisti m pnčritlni ^7Íťduáfáa( 

Ka ^traoé ctuhké bylo Tfce povolnosii, pouůTftdž sů na- 
bMlo. ío AiiL pratl atavůui uhet^tcým rvni pruli ftuthTr^iiovl tiel/ť< 
provésti zámírA, * JMkfini ^r v lUinburkii 7^nhf\MXi. A tuk od< 
hodhli vplíTCrtini rtsiupVftm, ocili k jakým w byli pflrodní tiro- 
im. Po dfrktAilii^ piírnili'1 t dAv^iufky svymi, tftČi rurtoucíjiiu 
nedoiUlku nabídl Ferdinand odpflrcJ fiv^mu knfiocirf Opolaké 
JL RjitíboNkA a Hyr^ zo. Ti^oii lErífcf řiijiy ua Ooá života, dále 
rodní pffcfpřvík tónOOO zl. k vydriování pevuodU v i&ťlilo iupácli 
40 niJfrjijfcfch. puk ^t«íky Miikučcvo, ToknL ííťiiiRí.tnr a tílnl 
nioeclcéha knlí^tv nitsk6li<>. OHEJttnf pirímlit^ky byly ^umftnuty^ 
immoTlM n<>cht<VI mu cfsAř propA]fÍtl titul kolžctc Ulicrekího 
a Dficbt^l !ŤC 7jivA/aI k iidi^lt^nf milosti NěiricAiii. h pL^lbtirucm spol- 
čeným, to Jo»t markTAMi Kriiuv^kému, Hiuťuovi n pánovi z Ilof- 
kiiTlm. 1 

Kombari d«úůti prolj1á:iili hnuil^, kdyí požadavky Rctblcinovy 
pHjimati, tc n^btiddu pikvolcny, n mobly W4y tvrteiií íttů ]co op»* 
kovsti^ kd^i dolly e Vfdu^ ná\Tliy ud dauřu. U vy^eduávtiu Alala 
se ptofttávkn tH nedt-1 a olnovmo xtyrté dno il. Ibtopjulu n 8ic« len 
lid SUnihiavn 1'liiir£u« ntryci^ hmericliAvn, jcJikní triito aitfm ni> 
moci fTÓ jiodlchl. V <potoč&6 porady ktcri pripom«Dut«bo dne 
hyl» ndbj^iinn, piidnl urjprvé KprAvu Kasaal. žo Bothltm IrvA un 
trém poindavku ^tiJiiiy Ki £U]^ ale oMlaUié «f je iiakloriéu k avy 
▼étíí povolnoalí. a Jinunovílé iť ve víom atojí dsařl k flluíbAtii, 
StJutiHlav 'Í')iur!£u dfiložil k tiinni, íií ju ucliuU^u podat Hi^hli^novl 
/.prátu, hixllji-li F«rdiiiAnd jdité S mcbo 3 Supy phdnt;, čími 
QAiniu^ll, řr ktifíi^ xn;ul budí' jt^AtJ^ poTftln^fif- Ha. tata pobynutf 
odebn] 8L- Effltcfhafy do Viiinů a doi^hl sv$uú vfktoidy bes Qe- 
8ná2f» In tlíUl jť^t^ ftl jlm^ jřup>- ]>oatoupíti**| Jellkoí vfiak 
ťvrdúiaud knÍ£«ti uedCiv6ri>iaÍ a sn obávaly ití jtni uu oku vjj<»fl- 
■ávi. poí»dcv&) od n^bi), aby pr^ubou iXŮňU íc d<i&tojf podnitn- 


»0 I kán ^]«llwiiínL Gi^tí kotuliaK t UíknlmÉ uapnTedlDii\i& 
pvimbvck t^nio uolojalufiu chi:<t.infm Ri-lltlrno^vni, jdíkol $m j}* 
Juduivi&i o uúr tjxtu) Huvy tic£^6. íí^S odp«4U « oá l^ltA 
pomoc potiulntitl' Z iflKiiř clůvudn vyivůll také tkan\ítc su 
uliiTr^k>i:]], ť Uhen^k^m Itruil^ nliviiiiiáiiléiiŮT nbi m i*r4uU. 
«e FřidAjí k cfsMi, kilyliT BcihlcD pm »vou owliu I15I ii»i>ako) 

ilAirk ťirnLiiuu^itav, zaoUll J^j. jclikol frcn HiikloiilwsC k 
EiemCLÍi* DftT^ddti jiným fpAetulwn. ucžlt lijriá obj^i-^ u jiu^ 
knUňl a ^ l^y nctloil iádué pHftdij. l^hMlcc Wflk putail TJ 
boHI FťrdinjiitdovL í« vyilal li«ti«u ob«lLliilM<^ «l^^- ^ ^''^ ' 
xttcbDVJ&TiU poílmfiiky infni, klťi* br bjly v Mlkuluvř iiivij..^.. 
7Aa\1 tak ijImlí imli.vl více b(-2]iL<čUQ»tit o loiu dccIiccui; 
hndnoutL 

pr>£ůlu sv vjfjednávftil lak^ o nspokojenf Uhvr^ ťtieríU i 
ptulIiiíiU uKDdvu, jtMií obtiobovnlu v^ckv půiiiiUvk^. ktvré byl 
ji:í v jlriinhitrku u/^iiJiiDny, Ivdy tiuqbvcaon Aitmt^Ui a pot 
ríecb sToticídL jmcuovlcí Tícb, které obsAiwvnI VonmovftÉnf p*ton 
KenliuauilAv n vylnucttui itůuicckycb tiAáiíéř^'* xc vdech puhraAí 
uýcb [Wktio^tL Když v<- Vídní pi>^]uUÍ tyto poŽuUrky. 
dobfu, tti hy imvnlctnfiii jícb pnbřbcny byly vcAhcn' luuUju nn 
konfiskace, oa jjotlaccib proti^laolú a da ulfmr£«itf a^tu^oícb av9bo4- 
Cí«&f ptal éi AoiimiL mťQÉuf avydí t^n;řdi ;l »vych ivbcr^kych rwlé, 
nňkiL-ryvli bobuMotríl^ jaknt i vyNlaucu JijiMiiátid&Abih Kiiftjy 
láldtclo jim ua pHiBÍ téchto rirlcfl, byU by bývali »tiivov6 uh 
iftki'' líVTif otibyil pUnými a dví-Jsiiif^lnyiní friÍ/<:niV Jflko drukily, 
mIc pHot; vikťué u&báu^lj w Vfdní |jiilihuť^hu hIthcIhl X tou 
htoxklfi uotí bonh? í Némocka Jelikož Tcdíť MamíeMi rpjloupil , 
nti hojii4« uků HrihlluL z HriJbumliuELa, Uk í» kniĚr EkTsc^kýfl 
tóttíil po míru K Dvthk-iicni, «bj ^nnidv ivoti iiu>bl vojskefa dk^^ 
>Lk^ nrsdliri. Proit totniitn roj^foiuifiiKi nebe/]^>'i'ii«ivf nnobattAly 
tájutáj jiunk roifaodJDř hůjeué a taH Uiuulof oté ptlponái^li, íe dyď 
iiittv prnuciiAuiA iriH^ti o, jim io ilfUti, & radt^vA ae n^lovtli. 
1 Uk ti. vek D^OH uflccnncoriutt HHkSmí Ai M.IML imi. 
I I ^l le s otimeKcnítn Mnry muaf j>nuiLliiii t^ckftU. S'A?il«cTkem Ukov<^ 
hoto dobr(>fdAuÍ vy4ivl císjíl íUojí o^víilíooi, .fediio pro BpHilťiiii. "X™ 
ii uémž poidéji promluvliijc. A druh^ jí-to sUvy nhcr^é. v uéiai 
kromfi dvuu kuftú ivuluvjtl ki^ v^m jcjidi ituíArbvkArn. ^Hbuje jiirr 
bťSpcíndftt majetku a. /cichovAiti i^ubud i)Ab</^tLítkjdi n iiolitickyclu 
Z<lvoa ku«A konmoríifnílio jrhfi diplomu, kicrťí nccU^I ikotvi^tL 
tJkBl !ftu Jeden ťUrt^ho l»c (cprvé roku líl'2ll iiMitoDéhi>} B]tolku 
Uber % CťCliauú. kierii r^riliímnd iíh'DioiviiUu Cechů prohtá»U 
ra tiťplainý a ^irulÉý hťrpUrn^ho ruivrácptií některých ItAkoiiKAin 
;»»taii>aýdt hmdůt k trniií/ mťhléJ R^tíIUI. Ewlorb»/.y, jcsltó brl 
It télDia pomdÁm odjel do VMné. vrátil se doc Iti. proaluco do jmi 
M&kiilovn n ;>i>dj«t Iíitm ^^firi^ii o cf-MiHkéin riiriliorluiilf. l\»ii^vaflA 
MAvnví Ljhrr^tl iu':chtpli pMjmtniti vrliTiutviil jidi ta tykajid, ntUKcI 
ctwrf povoUn i vpHpomenmtch dvo« kuMtch 4 noi^n svůj dEploni 
korunovnfnf ^ celeni .K'lio ru£'áahii pirtvrdiU. tijhi-í I suitouvu o mfni 
VfdeAsIcém x roku 10^ a konuiovAcuf diplom přeikUůcktr uvéhv 
Mfttídte > ke vJkimu jf^té inii4f1 pHdill >lili, ^c; da SEt!!>U iiu\slcO 
AVolA nfrm Hiwk^ il íi^ utlrlf nmn^niii wi víiocky xZoólny, vrniily 
JI loupeiť od i. bťťzna 161Í1 spáchaní^ n s poTSiáiifm smivlsfcf^*] 
Vk^ckA tíiiu itsiAitovHjf |uij[itn kur]Lv-iu> íIu diplomu i» míru uJiťrBkém. 

V diplomOt ji^Tii plnlil Bclliltiiovi, od^-prd mu vhai iid^U-»f 
knfírrfíio tltiilii uhrrskího b požndovnl , aljy bucd pv* iiznvřvTif 
mira navrioeuj' lpyl> vftecky alatky, poUiaoié prfvrKUiicňiu j^bu a 
docboTcnstvu kiii:^lickéiuii v celých Uhrách, tedy uk^. v lé íiUti, 
iJt niMfl hýú BuUiloniivi piiiiťtlirtiin. P« dlouíiům spin»)víU;í tt 

komffiari cffcAřňtJ ^ielikf dálil ij»tiipck ^AtniUi n íc lyrovuáDÍ 
pfenif. hrorili, ^áátupcl BetbIeQovl ^nkitjlll w % ph^rlhžcnfml 
tuúiidU\iiih lílrn^ hjly pjík iluií fi, letlim líJ2í oil cfoah? pudujináiiy. 
ÍJi^omcni Ro ustm^ovovokí, úby kcfzc Sedmlhradaký \zúaI ív ti> 
tntn krlIoTak^ho* aby vydnl kommi m kJniniy říř«kí, xa to pd- 
stouiiemi Jim AinUa fup oa ta^ žlvoU a kuiíecCvf Opol^ké t HiUí- 
b«4tli6 rlédUnč jťíiiu a iyuůui jc!i*J maníclíkym nebo xíV vtA^Tcf 
fUjat^i dilc niu propůjfirii tilu! tM>ini*ckébii kuf^tit« H^éhu a ") Ch, «L «nh- DiljJumit d'[. f- l«Ju idi^í, — TktBlIá. Keiolgbv CkmtIv 
dd. il. proiiDfe 1«SL. Kaum JUUX. ad ^ i«IC. sa 1 éiaj nm v záiiib tXavky Ualaí«ri> n Ech«4, které mtMj byú od 
fU^dicA FvnliituiMúvycb 400.000 £L X«M tjpl«cciyT pc^kytnuu tnu 
uibnu^A lOOXKXi zl \e ^aif", kuiroQí samou mol&l Tobaj vfptatlti 
a pro Mtbc uííviiti JI koneční' Klíbvu mu ročiit lUkliod 6UjOOU il^ 
aby vydrloTatl moHA pcvao^ti na iitciní jcha idHcC Hhilx ilccfa* 
tlcki^, ktur<^ ti>] Hetll^D t Uhtúch luopQídl, hs\y ud c^kíic yh]iiI» 
Qináuy. Abv ]»eívo cÍaah»vo k župám, llXcré bylj kaílctl poAott- 
jNTUf, doJ^lu vyriím, uHtaiiovťnu, Jiby opr^vn&aí fith ubpMniŮ luohli 
chodit DA ptfitf «a^ty HÉA6 u iUi> tclct tupADÓ a vbUleK po- 
hraal^afcb cvnJ qa Ozcmf totalo w nalfugfdch, Jákoí I nfvtM 
aiidf A seiial<iM /zvážnil neJ^EUfi jakojto kmli Ubortkůmti jiHialiuai 
io la fiwU BecbhuuvA uikdy zbianí 1'rotl oému «o nciKltopi 
IJlplúin 1k<ihk<tmví ^vi^d^cT ob^ubovhl Jcfii^ iiÉklerú JIM ilA^ 
k^lá uíitAuoveiif, ktcTiU iniiiiochodcin réčouo, diovnla v Mbů lá* 
rod^k U ftui^jmidm ro/míAkAin. Byln totljt UHlaiiovc&4>, obvotobim, 
kt;^ri^ /-a Dtiuii]>ch iiupokojfi iia svém lu^ctko ^odu ^^5i tudj 
pť«dc yiim duchovf^nfciT^. do&tAlo »o dpbé njlhia^;. BcthJesi mk\ 
itnly iiavrfilitj vůi^cky Htatky^ hti^j^ byl tiékdc^filiu Jt^lch dríllelOjii 
pvbnd- ítJ- ntďtky. klťté darural jinýiu o«o1>£iu, iiiélo ^e tik ctáli 
d» dvnu m^fO, kd^To n ^yvtiJiE^rií sUilků. kU^^A tiyl xa pcnfw 
xacUiil, mél ptílti řQriíý snéni uůiaiti luu^^oui. Uf»tAQov<miiii( 
Eím] dKnr pMijiml m^ n^Jm o diirJinTťDstvo. aytirl také o některé 
ívé pNvrtoQCtf, jeii2 byli |raUU ta ubt-t btabtvubii svydí ci(l|idrťfl. 
tak JmCDovíté o dt-dlc« Homonium. K poriMuzu^f tobo, co «tU- 
ncvniii bybj i? sUtcfdi, iH^^onicMkJtvťunn, ív lr|irré |»o dknibĎD 
aiMrovjiiii do»pť^lo tť k no/Qa^diÉoLu dohodnutí- Ctrai |ioiAd<»val pIL- 
vinínř-, nhy fio rvítJtiii-,** bcipro&ttťdní Blila a o nábradř mrpa 
itíiiJvlEiJkůni Aby bc Icpcré jHMdťjx dety jiurudy. Vr*Aí Uiuiii prO' 
hlAjiil w. Kjuk^I Jmi^nem Bolbknov^ co ocjro/hudiKJi; k nbcnié 
siraiiy uautLUao, kd>by nUtky, jkhj jiti týfc, t>rly i^yo^jííni jfjkli 
mnjťtixfkdui. ii<'jvíco dfiMijjníkAft jv vojítt Bottileu^vé b^Lo TSi>lia 
iHlfiaty, íe by Ui im^lo TX|>t;vrni zn iiáfiJod«k, Ale budi^li aJr 
Braiti'ii a oitelitOi4 luli> k iwjl>U2&fmu Auémn K^kéiaii Mllotenn, 
bmdijTi pry «o moct b>;x velikého i>Jp>j4u byitklyK drittijlim pfAm 
jrjkb itf^Td tlU, kdji by m Duvym míjUcLAm poskytla uJihnúla.') 

', ÍHl ftt- Brdu Ktnlbul i PiitricUtrini » njdfaiMiri v IQktf«it I I 
I 32S Hfr Wfí dstH Rc^výĚtj vílAii. ueboC jej S|H'ci«tU aJvspoú i&AÚ 
^ffU^ kter^ QCitnJU XflpmvoTati. V mésici Hjnu djú ]>ÍMliif^ftll 
Filipovi IV. lááost ití. |ioil]>[>ni. ktcrAJ ítikvIa t^ik ibiloi^htiS Jnko xa 
dob iwjTítM t&uě. Kril, \tjaŘ nesl nákLid na válku v Dolaf Fdd. 
T^bovCl i tuuU>tcrjiIo /iíduHti FfrdiiULUiIttvÉ b jiaal mu, ít? ju uťlioicii 
SBpTftvLIl lýliiliy m HQOí} mtiíA tíli vlavtoů ia v tolik umíA ro3^ 
nuKižf vojsko avúje. *) Ne£ se cprAva uilo do^tnln do VMd^, 
brlr lonm jU drn in^dfci-, co iiifr h RetblLMiorii Ijy1 a/atř^^ii a po- 
mocí télo k vlii>liif nbrUDt^ neubylo vke |iutrubí« iijbil iiiijIlIo ?hi; jí 
ttpoflřcliitl k ůíokii uA Oobí Vtik\, v nimň sť nyní rnkí cí*iiř 
fl<l£MtaU. Tak# v Jiném ohlodu \7h0Tel ř^llp IV. j^trinl str$c« 
flvfho, Kdji F«rLlJii;iiHl pru nepoddajuoaC h ctUádoatlvoaf «v;ícti 
phikovoíhA noiaohl ilovirlitl vrchnnio Tt<Utub« pultldftl tDipn IV„ 
aSj mil postál QM;ti;róh(i ivého rojevůdco. Po dnUfiu vyj^^ríiul- 
viaí, M Břhot l:aiidtdáti kladli pHUl vyiokť pořndAvky a |io«t^ 
VťTif své vo vojůtí ájmiR^Nkórn flík- diíůll pyilrKCTl, stivlo »y dn- 
iiodiiuti » markéHeni t Muutuuc^gio, ktťi^ho:č Tilip odporučil cíitďi 
JI tott pror«l?au, nby mti j^nbtďptifil IjlIu^vÍ pt^my jftko hrabati 
BiiqaoyovL **i S novjm tfmto vdhclem setkáme se roku II32H 
&fl utkonk^ bújtftti^ 

Zť zpríkt 11 UíitAncivoiií iiiíru Mikulovského i^"sv(lň. kv. w 
vnahtvn^ jenom djl Ii';thkDn a nfl Uhry & ie dcpahi^IotaI nljftU 
tm Mckrabdo, lak Ac vmaieiiT byly Tc^kery nadi^Je, ku^ré atiBd 
00 a [jHvrionci )uho vkbíd^di v lun^Ťuiif uifi-u. Hťibluim iw]xv 
kdrad v tum «hh*dii. JťUki>ž k míru birl důnuc^n. ide co w: tyče 
mju-kmbi^tcf Krfkovnkébn, ol^ilÍ pn>At kříklnvé uovd^^jiniífi. AI tc 
HA Tfc pohUM jskkoJÚ nuda «c upřftí, že jod pomoc iiiajrkrab«(e 
Krtfiwkího Jícdunl;* BťlhleD0\1 iiwřnofífK alir vtrhl na Morarvi 
n dciUjl taiu Cťttijcli uHml u uii^t, julíktiž markruh^ oiH pii- 
tlobiá drta d p^cboln^ Bethlcn byl ti-^dy povincti ovud iiinr* 
knilif'ta o ^idin jrho n/jitkýiu qiAitobi-m vnlir/poiMH. K^yt iiisr- 
knbt DAbyt p>f;<vi:>d£caf, i*^ vyjcdDáTánJ o mír oeoifi/o oJrrálílL 
vM) 90 T D^m ^úijisUiLtl ate t^ podufuck. klcrd riiuMiuť po- 1 itti «*) TuuUi. miM IV. ťi«dÍBAudv\j II. dd. i, éaom tm. £U « éovA^ a tt pojuttTjiu DitoiiHkjiii a ISolinuilMlEfm bjl jtúSl«titkii 
vyiuť»*p A Ht^hlťT^ Abr byl vrcliiJm jctio princiu Konfia; v aí* 
hnbdu xA po^^ujulijí Rimřky a výlohy m6\y tun býti ^iMUmpeaj 
KlAd«ko a knfjccMi Op^vaki^, kl<THi taktéž ocnaďy mfti dsaio fiče 
m svého vrcliiifhu iiána. Voj&ku je1u> uiél h^tl v>i»latírii ioU »- 
ihioly a mi^dku jvb^i Tcjtnů melo bjli nádhmo, byl<Ji br iivktery 
X nich mnjtTiilt^jiL «taikA v Čcckácb a Dji KEoravé,*) 

Piftjiiulu^k; Ijlo hýly tak ptemrMny, le BtUtka Doomhl ao 
Jicli vpiAidové ujmouti : ule ka^jin ipůbobeoi mH M taaadlt, 
aliv ntíirkiaí^í^S [íoníícliíiit byl vlfljtni juho nij^Juliík. i kdyby m 
bvl Eiiuhcl v/d^U ii^klCT^Iio uovA luthyti^ho kufitc^ctYt Ojiob 
Qobo RjtiihnMtbo a taktél nití z vluinf jHiklndny %7]]UlÍt t^Jaku 
j<;bo J^ld m^ffui^ Alo BcUiloii Dii^Tinl aul uhlodu 8tl1 vcI(£qo«U; 
oa neufitáté nalůbiof markinbOte, aby vyjudnáTŮal tak^ na n^i ^ 
vxlabúvůla, oJpovfdnl. Ic ani vm tu ni^niyMín aby inir luavtt-l a it 
CckA jt-ii ds um pHhurlu nn ^oiiior- vojvkn turocké- rMttiTiafni 
takoi-ym ncm^ihl ciarkrab^tť i>klJtmad« jcUkož icnto dotiíc v^él, 
íi^ tato Joniii^lA pomne J^ pifuliýiii áiraňák«iii nu. cfsahků vyiedna- 
vatek; ptťx lo viak [}oiiťcli;Ll kuiiotí \-eikere »v6 déJofttrdectvo, 
iflji kdyjí tvatf} konnrJH pnisinťií ii^imipil dn llnrr priil xAmíůkou, te 
cc> ncjdjfvc vtrhne opfit na MoiaTU a ic se tam u OlomoiKe spoji 
9 nmrlcTMlcm^ Mnrln-ixhí' v*!ik ncdňvť^ínvnl tímto almltm Opnatlv 
TUJtikv avé vydul -^e k BulJilťUmí^ aby aiiovu vy^kuurnui. Jak nu 
véc má a vyjoiluúvánini ci mir a aby poiadovul niétifcui žold pro 
4vA ToJKkn, ktcr6 icbdAjS ijiboHlo u OTnmmioo. T«ntukri(t«i aa do* 
iTédil k <réiDtt a^^éenC, Ée uUr s^ u/avřeu a £c nic nebylo ty- 
jc^dnáno pro Jebo vlafitnf be:fpefno»C a pro napokojoní Jobo Tnjaba. 
V^Dcky iAdo^tl markraběte u jt-hti plukuvnfkfk a da^^l>jBlkft byly 
OT^lyňány. utuvcival ni xloHtí ctAtnnioťnon : ntamcnalf, Jak cbytřv 
BctbJím j(j pMatil, jak ae fniocaU J«bi> d^loatf«t«ctťa a pak v £«> 
utFoiipIl, aby nAol ftomaté podvodenydí vojiikfl. Nabyla ma nic 
jlnL^bo, ue«lí dflOujnfk&u rylfuli /uufiily »tuT a aUbili, ře Jim iohl 4 

4 ťndilltfnn a ímbdv Qvoifjo durUouq trfl UMgvUť prvpflitiad 
HtU Con. Omrhir, V snicb. dv, btaůnifi 


badoucD^ vyplAcen; vojsku «T«mu t«c tiito omtmll písemná 
DťboC EW oliiivnl, ití tiy jej vj-dall vojflku 4:fmhItéiuo* nf liy mi na* 
nilil btmch tťuto itťbjl udAvoibi^u. Dvlxit hiir<liuiil x Pitrtricb' 
itclAA Dtl^fill mil vví>h(Hliiý firAviid^ kiyby lU! clii^l vjdnti ke kiir- 
fiHmt Hr-inlbor^y^iiu, iloniui vvtfk luurkmtfA nť4Avi>h?íiU a také 

toho uvpík}^**) 

Tak B« ftlnlo, řo iiiitrkrabt^ kAfcUj-I ii Rcthltínu h <I*j KoSiťť 
ív] lub^liMlovttl. AtkoUv K iiíin iii^liyl DJjnkí »|Kiki]jan- Kili^ »mml 
podmínky iijíru, ucmoblo ujíti jobo oatrovtlpu, ie pomti, t jakém 
bjtp 7 íu]! ua obů Hlrnjiy uaprotl císaři n Hetlilouovl h zAvajikv 
ciuh>vy k caplacťui v^iiokyoU kuiu, kícvi' titjislé ncbudo mocí zu- 
platiti^ obsahovaly v -wb^ tolik lútky /^|inl»^, í(^ vílku hvry zanv 
nfilanu; n pn>lo au iijkíkhíI ^iIhIjuí ií vuSkojý svi\j vliv v/DaloíJtí, 
B4<Ueii& k zApnsu tomu povzbuzoval 
Kdyí Bti v MlkulovA o infr v^J«dnjlvů[u, dsaři vctIIcu nti tom 
eído. Aby hvtj byl uzavři^u, jelikož tdiilaž LH>mj'á]ťL ua ^ťuítbu 
a v kUv Rukiiíd^kř VTiti.m]Lt(i ni-^molil, pokiuL válka /uHlii pfei] 
branaiúi vřdpřitkyTnin Jií rDku IG20 vyjodiiivnlo řť vv $pimi^l}>ku 
o itruhém sůalku cbahtvu a uklílno pH toiij na dceiu knlíetf* 
voJHktJio- Alu Furdiiukutl Jevil u«i:liuC jirutí blií^íiiiu v|>i)}iTuf 
OdpOiCfin, Jejž povttioval ía pc»toi^ÍUébo n^pHiclc. Kdyí brJA 
a liix [lc!l£f íiw iiMiitiipiln íJrt xttíwuU. poínitmcoal brabí- Kho- 
r, joui tohdái moskal da Uov^luiié vu Vfrlui, v mf-vEcí /.'In 
vjalancl fipoDřlsk^mu. je by aů ťjsur mohl ^hodluti k lůatku 
Tttkcru Muríi^ D lili Ml- uEilitl/fTl prliu: Wab^^kV. Jrliku;^ twtk 
VD fipo&fl&ku raku iafnnlky nvcbtC^U aHbiti vdovci k détrai a Ofiatc 
proto da) odpovťil vrbybiivíuí, Frrdlujind obrjStll poTífírntist stou 
prifiCH/uč KlťiouořB Majilovonsků a ulo/il důvřniému ivĚJim 
Jld, pdnovi ;: I-^igťubei-ka, aby *e vydal iiu Mault^vy a uim t» ruko 

y fic tlcbJiKC^L Kí:{;Líubbrk vydnl sr im ciístu |hi(1 inu sul- ^J^ 
on, čo puiqj« do LorotUu Místo toto aice uarčtliriK ale pak 
00 odťbrol do Flonrocc. kdo doHI pokloau volkok&ě;íDí^ nestře 
cbifiiTé a po priucuifuo w puptávai ťodiiiy ijju byly ujbté pH< *} íbA iL anii. I^ioii k«iJlnBl* a Lrirtriahtotaa dd, to. IrdnA i«»- - 
TkmléJL Htrknliii Kn^nnh* BDJtlni h^u úií. 19, Ifdni liwa— Mnirh. 
«L ufh. MA«k>4l4 KrňMtkj UnUicb<f í dd. r Mt«u t>1». 
' «vl*If » 0<;iv I4AH* I .m m Pit It |S 2S6 twAié tpriyjt liHwt i^^aJ m do M^iilvfy « T^koMl Un^ eo na 
kjrlo ulo^ao 11 k^Me, braira nevčetiiu, Pdacciu EkMiorA tlU 
oJ nnrd itfch r«dU& v 1cUUt«^ odkwdl fiíiredcitt oA hrakroté 
ffvé A adítatto iU fo císař na vchAxf 9 ruka jojf. Jak ve podoM 
rodtodhi fls bci dlonliélio přiDiMaf, po«DldjJ« pjJ; v bnkii >v}cb 
pHbun>di. qaM byla veUtfma du kaple, kdu EfE^cohca^b oftddlié 
m iKfaá«ri o mkn jojf a co tiitiqicť cfuřúv b;l d &£ td bblnpft 
MiQtovjbtfkébo iMDOttbcB. Po pH»1uliiidt ocvtraooUdi o4etvdUI 
Kgg«atbark Ei«onot« prrt^ lUamuMovf , itnš byl páíoD na I54XN) 
korun A pokMI před aí jako pMt stov vfiUtelkoa; l>oM»é M- 
nUl I iwr«liif povTanf \\09té botdujfctí tak víneAcmoali Unpeni- 
lonk^ JiTiut byla puluu^ aJo pK riavnwtnfch |iHkÍit«vtKh tawa 
vipUpoUU. Po %é DtvrátlU so princuM do klátUra. kde ji Effscti- 
bork op^( uavWvíl. aby Jf iMlevedal ndkrÍAfk h poMdiBOu c6ia- 
hrT«n a orlu x diainontů t omů 9aO0O koras a jisé kJeooty, 
nafdt fc rrátil do Vrdné> 

K prvníma fietkiitf tooaboiícft n. k rbutnlnin ctetkii uato- 
D0V4& liiApruk, Cbař by m tam byl vydal hued po uaifof miru 
Miktilov^Vi^ho. kd)rby ho byl nelúikl dvulij julio tiúUie a dtréfnnt 
hrabe Ti Darrachu, aby pMtil přfioiiuiOKtf iivdu svatební tcsoU 
dwry jebo ^ mUdým MajďaaJnaniTiR x Vnld^rbin. Cifiař at. ticr»d 
TjbQiél proabé Jeho a dostavil se na avadbu« kUrrd byla dn« 

v-$a 17. leifaia ra velikého leeku ik nAdbery alAvinía, Za dra dal pak 
naatonpíl cevAu <lu Injtpruku, lui uli liyl rn V<dM aUvnonUii^ uvf- 
Uu od ttavů tioiDorakoiitkych, Žikdah )oj xa odpnitteí potsUfif 
trébo « lu důkaz své odd£uto«d poctUi Je) dairam 40CH> dokllA.*) 
Udlud |eJ tíaát dálu phut 3^alc|>\irk do lii£|iruku a a méaU tobuTn 
povili iúst své družily ouproti nevžiti. kt«rá xatte pfibyla 4o 
ttrixevn. 

iM Piincooa deonoTi příjola dc l&iprako dat S. iiora pro- 

vánoa jttoiK bratrem stjm a Jílio mani^lkoa, Jelo se ronio* 
cmon d» hlMTsfUo kodtela. kde (irlncvzru poprvé no acUsaJa a d- 
•atai- Kdyi )«j cočiU. tia mu nj||irotÍ a poklekla pM lite; •> Gu. it vek Z«idJ«r bnrAnotl ^Mik^wo Itti, pmiDn ictl a«'iv. Ifdoa 
4 
227 lyl ^ 1c íCíbí pú/dA-ilil, ťhttíji mu ntcu políbiíi, í^hož vftsk 
aepHintftkl, Fokomií Wí} ňcta f!i)ctA<lAla m *ici? částeťnů na ob- 
vjklřcli obřadech, ale zde prlnccniA cboviU %t tak »jLtté i z úcty 
Ic moriliif vtnaůinHwlř íuulťlia «vi^ho. ^mouboncl pak pfcdslniipiH, 
prorizeiií JMDuce nojvyňíjtm lioilodtláíi, pHH oltář, b<lo byli Mbriti^ 
oddáiď- rřraiíbc* (lne dnrovívl d«al- .ivĚ krit^ní » ií^prvé áfl raky 
Btaf^ choti ilrnhocťnné lileDoty n podarovKl ni^m^ně intíiiv ji^jího 

A sUe pftia S&lcpurk 'lu ét, Hradeu a uUtjiiiiiud da Viilni>, kilr^ tv 
dK4h A chuti jcliu uil bl^fdil; il méiCdUKtvu doBtolo tkvélébo 
wftiní. Zbyvd nAiii ftodati jpi^vii o s\ůva vi^cf, jak^' to v ^ťzskiT 
vjňaul^ kJvx a&rkrjilH> Kruovsky udt^Miitud vjíUuhl ji t^ Ituthlvtiem 

Vypravovnli jnmo att. řvím místé/) íu kurllřt Síisky íío řpí* 
r>l TTJnti Sk/doM akoid, ponůvadí ni^ovlli oclioly k rDzpnitAiif 
irojuéiiu Lidu ftvílío, N>ul hU Biituíli thybu lulu uuijntvíti a blť- 
tkli fpůaobhl propuM^ul vujákft tím /iiacobcni, le jitn vyávM 
dliiinl úpth>, x;t ktc^rt^ v piticd^jArch df]T:iAch m^lt nhdrít^ti Mú xn- 
diiiUy. Jedna čÁ»t vnjákil snad 1^13 tpokojil.i ? takovouto výplatou, 
jiné íástl vypl^Cťn Má zúpínti, Irttf kiiQťťui; přidali ie k mar- 
kraběti KťúuvfakÉULU lí HiU-vuli Iťdy v iiovntútit FoaévaU/ btavové 
AleadU k mAikrab^tl Kiúovskému aa ui^přldAll, doaiáli do nn^fco 
kr^nn dťíipcJň TcirinjUiu^ mě jmvĚnnosfi, PrwUc dHvi^jííljo míIio 
lifiiťšcní Dcmrikali ^Tpuvíii po*i-Utn ke dvoru cfsaiíík^iniu n 6vé- 
íi]i ňknl lf^nl« í^tytcm osolijlni. jujirbi iH^putrn*^ postavení svědčí. 
jak málo ccatA tio Vidné lákala vyuikigld pán} v wiiii- Vypravťutt 
do Vidné kromé purkrabí HAolbab £ Donfna, kutrý 9« byl jU jako 
jiHvrieBM foáti vUahkéXiú donUtuaiů uHvi^t-tl, pdiiuvú ř^i^^mund 
/ Kodin, doktor Rdnbard Itosa a Il[ikuJá« Ki^rb^n n ac vydali 
ocídHvc do Diiiifau, jcliknA chi^lí pořidar knrfířtA tů, profflN^- 
IciyiráiU T lálfttílOAti, kUrá jim veUce lej^ta aa anlci. V ukoi-dti iVí *i iHi tn. VII. uo. tů' 22ft [)TftvUo tč v dvodo, l« t34eako ú£«)teiutTbii rrpu t takén pu- 
xtt&ní A volbou krále vluibié dt^áalo. ie muí lnodea KVJcU pH- 
viliTJi. Vi^rji iMtn i«tJLv> tfsuiLu* iioniviidj m? dillí i>otf^rd»i vrirlfi^t 
vyiUvftb lulc 2« v^Ucdek loUosd cíi^ké. Proto tidnU aav.^Té, 
aby úvod UMitu byl zm^D^a* ab/ air (i (lOf^tilul oedfU čidud uuíaka 
B xthec bby s<^ on udÁlonti Ijtu xapomu&lo.*) SUvuré oMu&TsU 
Mptn^ íádoiftt n\é Ciui ap&o, JL^likod zhrojnf sfi^ lid aI wt tOOtt 
jcfflcA ik 30im:» miiiíil p^dioty Ijfli ru/pii»liU n KtMtik tťnto címH 
k vdIdíhju pOQtíti nabídli. Kurářt HcbvAiil Háoii Jt^jkb a odpo- 
ruůU ji ťÍHftH/** 

re}>rv{ Qyuí vydftU w T^úancí iif> Vítbé. kd<* tuto xádoeT 
ph*dnť»]Í^ chovÁnf ifvé v neáivné nilnultistí ijniUttiiulf h víšM 
k úfitůcbAiii jbbn kifitU pHtL RoEiIll lutvt pruvtíiu tčdi duputacv 
a Tyslnncft monnkycb. ki?H r>fcd n^holUpi m^d m£U sWécwí 
u cfriahr, hll jiNoio do o^r. FirrdiitaiiiJ jiťlJAl jť jnko 7j>liLrtci\ 
> niiiiU byla uutfeua smlouva fiTáTi>pUtQá, podal kftlidómu ruku 
a iiberiíťčova] ju, Uiti-ak mu „bylo lífn*, iť kiiíMn a sUkvavt 
^uocliali KU líik ditlvku jcnvéirti & ío fitř tiiíctijUJ du puiKliaí*, JUe 
Iclikoi ^pnMnti/t^.nť iíÍ iiiínň,li, íc jhn í tř-lého snira? Kvébu í*d- 
|iouátC A ttí jim lúho ucbudc vlcc i^pomJnaii^, Slova Uto proBod 
c^t iém: krom^- nf-bn nr^brl nikdo t 4i(d1 audl^M a ocutll 
k lomu )nk^ uapťoll MoiATanHiu knnclét^ svého. Že po tok nuto^ti- 
vém príj«lí byla laké piosbn SlcaňJiů vysljftona a akord xpůttt>beai 
nd nicb iioíntlovuit^rn pK-prfti'Ut^, lu^ttubu iwí dokl(Uljitt- /Jnll 
přbpriicuvauý orl^ool byl TyKlancAm htitá ottvtácu nc1>o tr^^rxé 
na vDCmf kolMt « stA^-Yi ko dul :t. llstopndn K^^lftním, oruJ nán j^iinmu. V« Vídul unconl byli fvotatl ^Titm nejen f tobo dftvo^iL £e 
M) irtéb ua ui^m dokuoai: &ui&mí xntn^ b c^Niu, ujbrí také 
firMo, ie bylo pouéx Do-^bjíné potf^bl. a. kteroui pKHuM cbtůli 
pffanóil íMiú. uky uo^ou véXid bi-nií upraríliL, puaAvMlI rftlpvKkn 
mawlo » upu*th od kofxG&kacL Címť idtii) rozbodjniU «t^ e flmiiy 


*««) Uia a ewlá if Éhm fi n r U |i»tl]lA LíSll- s^l tbiuf fďLfiEitt sleifk^lio diir 2h xMi kurfiřtovi SA^kémH Mdnjc ii^i 
sj» »bj mčiu jiuéuuiu jtíto eaIm.IíI « jioiaílavkO jeho OA néi:i hrt- 
J1L*I Úkol tenfo níLplnSl kurflHji it4|iok(ijiMiťm : Kliiviiuatní vfíinl 
|io1io8tuiHlvf. jnlci^lio f<^ mu dufttoJii ua cvKtú do VnilÍ!tluv^ vf 
viecll sleitkych niextccb, nic pMi^vifm dftidiitii dbbA, jiilioii raél 
br^ll Jm^umii cfeitíovju], poclilohoTal) Jeho Jc^ITnotti, \ii}y^ i*hU^i 
4o Vrntl^UivÍ! íí ohnnimou ftvou dnmuuu ur>t anob. aJUádajfcf ae 
2r itecItticA n tohnjů vilcho Hrnhu^ x ko£f a poilkunf , ") u kdyí 
tMii byl od kuížai ^Iczr^kvcii tivítún, iieUdovII plfArí lU-n ki: imE- 
tflf jwmé » dBařeni. Vec wíln **; tím iptÍEJ>bem rřrdscviífi, te 
hrtfintCiii II itavArn TiK^ř^n^iia byla formule lioldovřicf, íili^ nikoliv 
9kUy EiJi Eli isnhnhntL poiif^vitil^ f-v tak t>jlo ^tiEo jíí r^ 1517^ nýbné 
•bj- jen iKtd.iníui roky slíbili, H bndon vímorf KncíiovílvítH. Pro 
^Uký poíet oi^ob k tomn jiovoltiiij^ch vyindtivsl výkon Iťiíti) dvn 
dni čami.*"; V&eckii knfi4jclvf uebyla za*toup(jua při lioldovAnf, 'jj^^ 
ihAjvWi MíAvovf knfieKiví Rvíílnk-Vího , JnvonÚL^kílio , ÍIlířTiúv- 
10, QpoUkóbo II fiiitibob^kébot juu^ i'^^ omlnuvali Um dQvoiteuk 
jon domu povlTiol j^oti hoMoTAtí. KurťiH ^ThovM niíiiihcK třio: 
saiéíí íi jioíd<^Ji j! VraliHlavĚ do JavoruíkA, h&mí ívolftl sljivy 
svídmckí A javomickí, do ortainícli pak koíioctvf poiílal n^cbníbn 
hcjUnjum nli-x^k^hii k hold^vfLnf. f ) 

Kdyi boldovftuí bylo odbyta, požndoral kurfiřt jménem cf* 
lafoT^ od fflavň přfspííTek na pení^fcb. M^liř řlořili jtídnnu 
jiro vjtd^ f>i^>.(Xvj tolttrů. jiak niHl pobkytaoull po ^G«t let ro^l 
irl»p^vek lOO.OOti lolarl Ufl vydrtovánť nhrrRtJch pevností po- 
dťnydí. rtjllu KL< mHi /nvúuiti k ]HJHUdiii duni i [ňyn a tdc« 
deut let po o gP>íKh » kfti*lÉlio ím!u, koneční nitlí <«ní vy- 
ivfttí Ud fVrojliy od nirh nnjuty, dokud hr vidkji iichyln Aknn- 
tt) 1'roii l^zuto po^adavkůui přcdneficuv vfceliké 6tlAnofti ji 
iilky; íiftvofé ukaíovall na výlohy zn pfedcAlJch Jci, kTcri* *> S«B. HT. irefa. Fcjdlnnnd knrflJtofl fokteo dd. U. liff Htl. 

t'1taMM.KarflHSttkfnth(dmulu<)tuuiotÍBJ<.>uk4}muJd. f\^^ ^^^l- 
ttí Tuaiei CíhM« pMlokr ktfikMOD ■ futftn iinvkyn im iL<íjvia jtÁté úhrtžtaíy, wi platy, k ttlMt le pH ro/|)o«tM£W dojala 
j^nvúftji a proliljltíli, le pi^^Mti t to, aby vjtiotéli podadáTkůtt 
cCuď^lEÍm, "SAhdcU «c XBplftlU 400X00 ti»fc loltrt b£h£n droa 
Wt tupIUiT pH^tfcb; UA vydržováni nhenk^cli i>«vaosU pokm- 
nlčurdi clii^fi poikTtnoul! TO.OUC^ tJ^larih behom tK pHMích rokO, 
Ji k lUuil piRiiidiií moluiull uiké jtiu oa ttl 1£u.") U dvora duiK 
«ké1io txnli Ka vdéli » linito naUdnuUm, punévadž kuriiřt bjTl 
a tím Bro/uméa a Difotef joho rMikodmalo, \f^ Vfilni ciunéJi lu 
opích uiiti iiiod vnovů utLbjtf, DybrS jmoecbnli hurfihoví vnlnou 
ruku k obMUovuií \á*xh úradA v teml a oovAdfoTali v tom TUlnoaf, 
od iijU tolikrArc píikiiruuou. \e ViúxA Kuj!j4t«^ JuvIM doatalok ri2- 
iiusti a |iHRno».1i j(tn i^m, kdu prolc»plm^tt mobU byli {loUa^eiii »dio 
*UlkT fcabAveoy. ňk pro vieck>- jiní úlohy vhidahiké a pro ty- 
půattJváDÍ Hjiululilivélm hUvu útedluli^kéJiu nebyb inm íAdnAo 
MuyHlu.") 

V Sl(!í*kti vMjjuvaly |H>niiVry iiťjvýpe pováilivé, aékollv i« 
7.úÁ]'\ /D je jiihciljbicu prutudoDA. Judeu ytm úxúhéhj» prarokoval 
dpflíJek pftiisuí ťUařtk^o; ale jltK-iif bylo by pihii lo vSťcko přít- 
ftUJo, kd^liy bylo uebrozílo uebe/pufen&Uf od vojstka oiaxirabéle 
KifiovHkého. klerýito Ud ab)1ováu byl t ckolí OImdoUcc^ Hylo< 
Hb uljávuti, i% vojako luiri uddá au xutilíLléiiiu iuupuíeuf^ JvUkoá 
jak (jflo uahoH o/uióueuo, m&viu Míkulovtkym a«byl rojdEU 1om& 
iádny Ai^td vyjmlri/in- Aby jJC!hii£[iri'riiKtTl ínut byln (iilvriccwi, 
Hua^il 6<T Arclknfic líarcl ptim<ii Tgjsko «Jo2fikt a «i«ké k ůtoka 
ua íuSdutiro lUjLrkrabťcf;^**^ alo nadnrmo o to nHUt>vn]. Haiilbal 
'/, 1>uafuu jiukitHil Kv |M ilobrém, vyjednáváním Bd te«ta itspoko- 
jiti i vTxúdal Hi k lomu pcíií^bné plnomoceuatvf, klcré ma arc^ 
kuíjca ockoLuL- ud^HL Sluxí-li íiildnári /br;iui\ nnbfxL-l jiin iaUl, 
který jim otavové alexjti optali dluiiit, dokud jiu iit<MiiÍU;t> ale 
dCUtojnfťí AJirknUifvf iiruiUditlIÍ lak pN^nirit^ni^ pnžaďnvky, ie Je- I **) l>41niy o «ér<cb uUrr ^l^lrL^ik « « ttrwvd BAieiii ■olHW la * iDArt* 

qxindeackh ih*^ il, kiv.\i.^ iiiuti«<1iié i viaakb tiSl, tV- 
*^j Séc. bl tfdi. Kalpv a« 3t*dlaaa nlattMl UopoItV^it dl > Moa 

t> TUdtt Ujolbal t Voním trclknitoi KsrioH AL li. IaJhs I49t. — 
Tvmtffc iHInikos HcftaOai* Kals dl la Mn l««i. •á\i ve bytí i (jukéoiu jrlukovufku Bodenhauaeaovi priUdojmi: 
i roih^ 10 po úmluvé tt pauuiit x l>uubia k útoku nti vuJhIu^ 
iii«tknb6cl' KuptáioUky »lH>r vtrhnuv do kiiUectvi Opuv^ího 
ttb3FlovA] «tf tftin T r^koUkn m/^^tcch. Bod^hAUXťD n pan « Do- 
nfns «pajlv^ 813 tedy v UpavA, udErfiU ucj|irvé eu blíxký BJlovec 
11 doaulili i>04idku ke kApitabcf; v^dalat au, kdjijf byl avobodný 
odchod puvolcD- Podul>t]y oiud ntlhl Ukí Hudui prApnrců^ j«nl 
SB T id4«(^ Odrůdí ubylovalj. Mjúflodkem fobo DtrliodjAln nid 
oiUtaf vojiko klásti odpor a nabídlo «e Slezako vrkUdiil, bnde-U 
mil sTobodo^t odcbod povoluiL lísjíicliii tobo doaůlilo w £a pfitr-uk 
dal; 10 aetuiu dllťiu i^diuly dílem jkdy pokuniráe ae o nepftlniý i"! 
udpUT uaiúupUy n pole. liiiiií by byly ohdduly Khc meaií ČAstku 
BA ifídj Md. Jen Tubuiy llrJlt>^ z Titunm »c tioj>oddal, n^brt 
ttchýtil se s několika prapord xlq Kladsko, kde so uudU, oit3ic»dUn 
Ju tobolo poTO^o iDfHta prolj haídému b^jifi Kdyliy sl* ta bylo 
piřfidifdAlo, ^^ by >e na u^j mohlo ukr^^! muiuvlku Jiho, ktifti 
r Bfloid iipidla do rukou HnutbjkU a lh>iifji]i, pa^olilU ll pt>lirfti' 
kjuni >iy ^lulL-nfiU, a.W pmi k Oouída uodinl tuto dmbou «ri«lATa 
k tiqvůt«i mriíurofiti nodrnhfLiiscnovů odojítL*) 

Za dobytím Kladtka ucata ne nyid tuubft stihaný dutí^fi; 
ale infsio aby m bylo k louiu u^tlo vlaatfiflio tojuku. jtfují po 
mfťu SltkulDVKk^iiii ]( takovým pudmkAin tiylo pohittnvf^ iinnléiui 
jcdua jcbo iítťt do Dolní Fftlcv & tc zbytkem bevhoio uůkoUk 
paT^fcb mfot v Čť^^bácb od ncpHtolc hdjcnych, Zbmjuý M sMvé 
fteak^ ndiodU tt6 duhtv k ublAbánf. Jen2 vyiadúvsio vojenských 
vť-domovtf a tak vc^urá aad^e Eikládina Jen na vojsko suke. 
kurli^l Hkuiuču^ djLl putň^bny roEka/ vn^hnímu vcltlult voJNkA 
»Yíbo, hnbťti Volfovi / Moutfcldu. ktcry vUk jcj bodlil jen tehdy 
provésti, i'Tidni]OÍ hiitTovř t.\p.z\ti potřebnou spfíl doditvnfl Poitt- 
darvk tcoto vtak ^rcbní hi^jtmau v StujiHku zainftl. pouévadÁ jrí 
tbu do oblcií^nf nk ncni, auo Kladsko uyiií k Cecliám i^álcif.^j 
Zatím vypoffi^o tv nu Mlniuř n^kfi, kolik vDJňkn u vňlcťuébo 

a. DnorA 
I 333 

matcrUlu hj byh> J!a|>oti^1if k Uimnto poilníku; í m^o fc a U^ 
U hy «o proti KlAdeku nuiBdo poslali uejm^é 2f^ mttíft pé- 
dsoty, pít praporců jtedy a S3 dMa.*) UtAb^ AUiurfeM polcvsti 

ite w pohárkem dubiu Euiouiiti jte Kladska uililjtu ptqiadunte^ 
I uduHl na ph^dméittf, kterfiha Uobyl a klcrf ibJ vypWrnlti,** » ak^ 
<f pmiiOMÍ DiiinnnD m pokuňl; i u»to»ptl bc£ paHjecnf, Kcnal^l 
Tftké fafiu, sby vykODal rocA&klcjftf pHpi^^vy k obléháuf* n^boílcnr- 
fiH^ ivnf. !iG tťhdůž utiAval útoku KriatliLtia EUHieriitaillakéliQ. 
vidlí \i>i%\ín fvčiiiu ahy Slcz&ko co iiqíq^ůinčji ojiualUo a tak b 
romO TAto promtfm hrib oMežcnf ipnitttea.*^ 

Na «tnuiA ckíLh«k£ nim^ m ufiif n^ca o to «UnUl 
Kladeki bylo Tojak^ai cf«aldc^ obleMno, B^brl Icdyi vojako 
Ha&k6 odlfLljIu. mu&Gly býU tak6 da nfikt^cli mt^i slenkých |mi- 
třcb»6 poB^^y vloženy. lio^Uoduulf o (échto xáJeiilostcdi po* 
uei;}Lal umkni^ Kiiri^l Kuiiihiilůvi / Iloiifiin, kti^Hi podlil ryrnku 
soakélio ishikuviiíku Uoduubausvaů jwú vr vi^cudi vojvttHkvťU 
úplnou ncschopuíwl a Altirtcbtovi ř ViJdítclnn, jcní njnf poíal 
bntti na bojišti úlohu vyniki^f cT* t) ťokiid je nům eqůido, konaJ 
Albredit / Vald^teiuu tuk táJiafé svou úlobu. iv mtaily Tlram 
niuhl -fi Kladnlcn vypudjUi fl iiii^Iji ii v:jÍ na uifltí kulkolL-m |t]f-nitJ, 

"« O oblcivQl tedy nrbylo nui řečí a Icprvé v currcnd, kdyi hralii> 
íi Thiimu byl již pMíií víilk-jTli *kod nadilaK vypraveny tíH pluky 
pěchoty a néc^> jíídy k oblúháiií mésU^tt) ^" ftrpwu kouučnř 
mOšto opiavdoTč nevřeno. Posádka hledéla ae a«uadátfiui výpady 
K|irD!<1Íti HVŤck nuphttiíl n piinibulu jurlnuu M> ^vých odpQrtft, 
ftlu jcUkvil ac jf po^o spUe nodofitirati, musela ko konucné od- 

Ihodbei k<i kiiph.uljtri. Podmínky Dnbfdnui^ byk ^i^rn^^ jnk pra 
posJMlku uk pio obyvatvinvo; kaMy siiiél nmjcldt £vúj avoboduí ■) Plnk^tttfci Ooldicriu » Krohrn knrflHqvl áaik^ti diL 1.1]. I^ch !«». 
:^M M. ardi. 

**)!>«. «t. mrcL MaioIvIlI kuilftttf SkiUaia dd. ^ .^A ^i?^ "*<* 

7- dnbni 

3a«k^ lUiiafrJJuvi diL 114. dttliM |«Sl ■ ib4 pum. 
tt> «kita ?. «!>, j ^PHriltl u^bu odvi^zrí, iiiěátHn^ mohu mHjrrtok ivůj jtrodud, cbfi^li-li 

viry; t Kl^díVrnt u-ňy imlofeDO Jako se Slazskcw- Dne fi9. f(]l» ttté 
■ stoki Bti dolic)d[iutf o rozll^ufcJi 1^4^ podinlukácli. itH,Ci-K uilráliU 
pu«idkjl a«i J.OOO miuů ai!uá pr<»vá;Lt;im jnouc od 2<Xh> mužů vojáka 
dwhikÚJiA Aí ki; linmicím i^lc^Kkým, ronuitnrnnti ^liiiiKv že ví- 

ft e Aicmíin klad^k^in Dakládáuo. Tvjnjouc koutiakact;. jftko a Ce- 
Hlara Šestá, Válka v Dolni Fatcl a touiednich krajinách. 

1. ArcEkutlD AJbrudil ■ Í<ďio cli^. rřlnOI t Polní Fúti tkoo^O. 
rfpence voj«ku ípa^ii^lHkího. OblAbAnl PnnLmktlittu, IUmMiI 
vTflinp díl Dfllnl F*kc. Coráont npftjí io • TiUym- PoMdjkiJ! ni 
ila^itvllrcrk' Cfin]ut& odloučí ia oj iíllThg a pri>QiU«dQ« Imt- 

TOikŽl vdinko v rimnidi byl«di^ Muiifdd n EUftskďio ZDifaoav. 
Jak M &Lra"burBtl chovají k tlruiám vii£lct£a. 

H Acbie 3 llnnlnu t Kodoai, Najimft vojiko lui r<iiku fiJeknkbtU. 
KrliUnu u Udboriitadtu i dth-^tí jcbu íiiot. FtfdA le k UU- 
krnbiItL OdiwvřiT jtdiu un u]&&ř!iké uapfjmeuuU. Jvbo ibrujtoL 
líUtcA n Kittorfn. Kiintlim x HAlbmtfulTi] vpdilrin iln blHk«p<tn 
rodcrborDikťbo. VrdirA td<? hel YiJ?cb stiinich, >1arkltb£ Bv 
ibfa^kv, ?i]ior jeho * UMKn ^^ouďov^ra^ Jtbo xWQjeol- Arci- 
knffo Umi>Lr1i1 10 iniai, tily JcJ advnltll od nqit^t«l clnhiTj^^ 
Mu-krutií vtáA w j^nnetrL ve proBjí^^b vyna vrtfbo. 

TIL Jftk >« cboTftJ nerlřScb t Uté tr<31. Pnul J&kubr^Ta F1!S)><vt1 TT. 
a Kar^oflattovi It- ťorAiJy cltaíoTy ■ Mulmilianooi DATOnkým 
k totmif od|iorBi- Bodhrli |ioiifl& l«b&uuv{ tfVémn sMhjrcf^ft ptuil 
efuHkiV, Opntfftnl JAtmbftva. O n^thnitA jt^bn t ilolui vn^mAV- 
DOD. IWdtii^b TTpran Tjiluico át> Dfcnikk, BCTcroibo ■ Jtinlb^ 
KiraocUk « lio KnuciV Kurtift BnuiíbunkC. PaitolkkA ]>OBpe 
pro vunta n I.ien^ Po^At Tojtkn nn ohn^i «tnuiAt<b. 

ir. (Vckrsbú udvl^ahi bu I Muiifoldort. TyJodiiATiiil Ijiíímtkj b Muift* 
Céldtm, lii>J n M InffoUbrintn, Hím n VimpfJnn a Jrijt niiUdk^^ 
LuUcnbť LuiTlk /jO*1. KrtiUaii llAtb«rtUdt»ki r'^>rai«a n ll&ckttn 
ml TUJjrhu- Ludvik DwmsUdUkj prupnatúu ud aivliudu- ťaJc- 
knbJ^ pi^pnUf íkUnifAldii a Kf1<bnft ft^h'^u4l>h^hn u *v4 i4altif . 
HutfeJd Uboc Lothriukaml ik< FrflticJc. Patoic >« obrali do Ipft* 
MItbtfbo MixcttAuukA. Bic\a n ťl«un. Vilka mni ^pwél; » B^ 
biuIUijr. ObldCíiL! Bcrgcjn op Zooni' i 4 
4 á^ 
235 JelUEOi mírem Mikulovsky rojtko cíoařské bylo uvcIu^uot 
niohU se na fitr&ní cfaaHká oddávati luulťji. iv \ boji bude «< 
Bjrof ráí:ařj1 pokrařoviiti, KlmUko Íp brxy 1>udť doljjTi> n viUka 
fycbU- HkonÍpQtt. Zatím v»^sk jťíli^ dJouho tn trvulo hcxIí Kluiiako 
hy]p dmuceno ke kapliulaci a vňlto v Dolui Falci nn^yill řiifwm 
tAlEDvfcb roEinf]-fl, íl- inunťla bytí ito polv ^'y{>rayl^Dn nnnsúln. 
ktari ilsleko ptua^nhi^vniu pO(-»1 vojnkn, julm bylo upotřebeno 
k vyproYÉ <lo Cveh, 

Kdfi FeiillDftod <Iao lí. ferviruGc nloMl Uiiííctt Uaiimilinuon, ,„,. 
»by ^IrU do n«mí Fulce, slíbil také, ie se posiari aby phiuéH 
s DolnJ Fald bylo Typyvřzťno,') A pitu l»hí í*ktiíuťaí jíí don 
před tám afcikuižoti Albn-chtoTi a ulomil tnu^ aby gmiLLikl úlok. 
Jalonllfi úhATi( ijiríni, ic Ucí^lmlIiaD se dni ua pochod/** Mm- 
lUa obrátil do ]iA ^im oAkolik duí dHvu 8 prosbou ilál« aAbft' 
[Cd ua arciknfíeie: ^ádal totiž, db> a« !>oufjuué |io£alv vimu 
v obou fhlťícli, tiy odpňrcť uetubyl íwu,'") Arrikufřo Albrecht 
viak AcmobJ t^lo i>rosbám a ro^azům vícfi Tyhov^. uebol 
seratd dne 13. íerveoce \tj2L 

P« aiurti urdkuíi^to H)ala vlůrlu i^ltot jvijo IhuIwU a pi^e- 
krafila »\it důktadnou Jtuolosti xálciito^CÍ xtiitnícb. Vzdulo ^ 
o Df «kc, ftc bývnln il^Yrridcf otcii t^v^^bo Fílljia II, i\ řk ti.-nti) jí 
adéJoiaJ livduiy :^ále/it[rKti rotíjíhté «té HiCt ale od tobo oka- 
udďn, kdy »e -i manžolťiii ^vým usadila v Brufkelu, vyhýbala *ť 
pttmí ailrill^Hfťm vrrrjuýiii a Uk vu ji DOprbu^ovala iádná 
aiUMiif Jlcli lualoGt V skutečnosti ráok bývala rádkynf fvélio 
majBlťla, btcri ke kaidé u ní ndviti.Wi> pHnťHl a vcbnu balík 
Uatio, klíírř jí pmllořil a mínhú jojf lau^uati si přál. Tím w 
chceme tvntiTi, £q m^U tvláaituí uiuláuí puuuvuické. oyhrt rhrL^itc 
ponte na7naf'lTÍt fc m^ln jakna^i jr[mlii«t v£cí, kdyi ji bytu ^ulua- 
Blalné Yláda tMl.tl C'0 se i>káobltda, jakAmínimUoray .Ubiecbr 

*) PvrAnafiil hluimittuioi.1 ild. A^ frr>«(Lťtf iCdl. Vid- *L atcfa, 
**! Tmtíl. J^Vtdiuna urikuJteti AIlirTchtúvl dd. b. hmnov UJÍ. 
«*i aUkb, vt, Bch. MiktnuUu AibncbloTt dd. ». í«rTiiA iti4l. 
■t) Bam- U Rocm dd PoJalLiaiio »e Mil osvAd^oTs] DftproU pt-ájtf králo AngjicUUlii. UmbA iMtolfl, >k 
podoba* QCibjla probiknuld; ncbc^r neodporovala touit oo dUť' 

* l>fAI a lUk mu fizndmJtl, ío pKmJ^l t Dolnd KiJd vjíMivf, jnkmlj 
ji (^(»j(lu xprávn, to ja podnikimt Atnk na Hnnií Ke^cí.*) 
V«titoJsTvf nňá gpanMskfin vojskem t Dolní tnld 
bflo VAlíni giTuurálir Coniovovl, JollkoA Spiliola m^l vóflU 
prolj UoInDifaiiQju. kttir^iii hyiv |itCiuéh roku liKřJ ux&vtettt Ic 
«lovnúmii roíkdju Filtpn IV- rypov/íiťiií», ť'f>tiiuvrt hlcdíl, rtbj f« 
ni^dNvn DactoéfiL dnba, kil; m^l Ittoh iinilnikiii>iiiL jrUkod diraU, 
ic by ^uadjio ponuU vůj&ko ncptátelski^, ktťié ic»u dotrc>u tiootniiri^ 
flelo ptúB 7000 nii]^i\ u m joIluí velUule itoTaiovatl dliiino na 
gtkkébc i>lukLiTnfkn Vtím. J(»'!í |>Tiivd^i^ ci> vypnivujt; v^učuu^ 
Tfc: xnnlý Kv^Jck. **) že brl tnk^ uiiT^oTnciiiit cň kiuiiíU Moh 
Mho EL lniitkvjibi'!« Hcisgviukůho, Aby rif'>k podiiikJ, d tom 
chccnQc rozbodiiouti; a]o addui toto nepoinzuje ■« Jcdniním 
obou t^clitu huftut, juni «Ecu cf^aH přáli, lúv suiui pi^koj mátiy 
vávulL Jibtu jv pt>uiti to, žu CoriíovA jMi^lal tlAviruuu v«ol>a 
k Spínolovi, nbv j>j přesvídííl, íp je potřrbí boj obiir-viti n iifcy 
obdrioL od Uťho pHm^eiió rcekasy. ř^piuoU, ]«ni utulái 
rovAl Eotauďmiy u Veselý, byl sro^rim^u 3 tiá^T^kcm Corilo 
alu vypriivii juirUi flvNiu do Bruttulu. ahy tnlJiriTk^ "jfinílji pod 
roíhoilxLUti'- J&k rozhodnuti toto dopAdln^ xihli infMilk& vjliorila 
přání cfvnFovu, nobi* zdoli vyTivnk niMipríbí rrhniom, aby IhiMX 
titok potLnlkJ. nei^ nám mimo, Kdjbv ho b^io ^Toto daiJi p 
rtli, IvyJo by se přtoíH v Dclni FftJcI ikonfilo i*prvé » drniié 
puluvici int\ilci^ ráH. puti^imlJt MaiiiiilliiLn lL-prv£ 12- dituitii m^ 
sklí vuhl do ilomf Falcc^ ono k válcv bjr bjlo annid aal uimIoUo, 

'JiUkní drtř lyhuvi^l Di^hmiia •••) jl Infiintkia řMal, aby př 
potoUJA, kdyby mu to aobylo na ^Jmu. .U< koůlkj vilky byly jl 
fricny* ueíU Cordova s ]cdiiA iwAmi druk6 Mr&ny obdnívl nrdtý 
rwlcu^ Jl <ráJkji v DolixI ť«]d xnovu tw n>QruřílA.t) na- 

itfin 
. vvOl>a 

í pOKO-fl 

JvoTfm^ 

|KHdl9dlU^ 

i *'} Vlil. li. btcIl babPh FtonUai^^dorl dď Jih érrrc-oů? lítt. 
■*^j VIjL 4t. »nk fcrdlomd lMb«lfl dl 6. irpu l»r 

aláckic kd;« 41k> jidt (f«t nptteli. SS7 

Že iiqkNulfi^ foet! VfpulGlcf, lim hýlu vbiiiJi xaniu íftrauu 
Ulcká. K Oí|irAVv41iiL^uf t^ :iUuuy &u uvóáf, Ic vojnku íalolcrAl^^cf 
tr|i4ki Q«jiťxif ncdoifUU^k it ^^ ri^to vniklo do o^ktui^ch o*nd*^,;^" 
bmktipa ^ik^Tsk^lii), hIii '4Í opalHlo potř«bDé potraviny,*) Av^ak 
}ttkkoHv h\'Ml IV yvS*:c uiCířx hjú iloiuXeiuym áHvnďim k ůloku, 
I vAr- taA]t> xo vi\ kiiJilnti cunu uiíú vlnaUtfťh prtti^ttGdkfi^ jvUkúí ku 
jinak S|uuiM(iin, klcH mdl i^f'uvaiiu, poiskylln ^imUika k \metii 
vijkT, A skuUíÍBd. jokiuilc Corrtí»vji zredčl, ic osívrty bUkupovy 
bylv přqiadf^iiy, u2il léu> přflefJiMStl iiujtiu k bůjent ikiMuf tibku- 
pOfa* nylň puihukl háiu úluk im liruil Stdii &iul Ityueui le^íd, 
ktíTý ojHinovnl- Ztrjltuu tc»uto ^juiniU-iií byli pHvrícnci fUkkrn- 
hMv-, pooi-vnili ŘpjiíiOIí uAhyU Um opoiy on pmvéio bhihu rjii- 
akém. OleiitrnuT pt^ku^ ať tody^ ithy hndu u«o dobyl, ale da- 
ilaniKi ft 10 uflUovnl, Je1Ikui> SpauM náspy aa rydUo /HzeD.Viui 
m; |rUjbt>li prúU úlokůiu. 'NepředJcteiij úluk im ú/unií IntPikupn 
SpýnkÉbu aíL-^julil vid fitlckrabélw rtnn tiťíbiyitLMInMJ. Nťjlípi." 
to ijivítá /. li iilwluajiti, ío cÍHď, kícry a udjUoM.tídi v Dutoi 
Falci uemél jc£i^ bcj:pcfD.tch iRpiáv, k njiléhjLnf Dlgbyho dne 
11. zA.ti luíttiilťtí pHmu uaHdlI, aby eo pMmůH znchavávalo. kilyl^y wn 
lo pro j:vIubiiii' oUoiuoatí nebylo Uoiou nemoxuuatí.*' J Okolností 
Ukovi^di ^iwUvíly hť ph^jiailL^nJHi ůí-euiS \m\i\ipM\ui a císař m^i 
ouihiVQ, J«clIJ uRdbn] íf^ílnych ohIvdA naproti falrkrabétL 

V £|iun^hli^m hljivíifrn siiim'^ nvřiiíi>vnlA ap uyni oijbika, má^li 
dAl&f úlok podiiikuuufi utt 1' :-aidti.*nlliat i^eliu na MuniiJitiinn nliojf 

:uutí ipťjťuo bvlrj 5 ucbťJTpťCťualvím- pokml vujskci uciJld* 
UiWké ni-dtybí tKtriuíi--tui, Jidíkní {:{«nhbtf m^MÍ pii rutu? od t^ dobj, 
co SpÍBol» udUhl. svu L1.1XK> niu^a, CvAJiv víolíké okoluo»li 
focliodl s? Cofdr*va, pr^ dink nn FrjinktmtluiL ale potkM w s o1^ 
tilMlI, o klťrycb z po<:úiku nuiiiid mu ludvul Odlojcli l<idy pro- 
tMíím oblexvuí a rocbwil ne udvHli napřed na vujnko falcké n Búť 
tiMáltt a DdílicSmu UUifkí. [IHiúí tnk ůiw 33, rÁfi. túe k boji u 
mlíodn^uiu ucdutlo, pon^vaiLě ápan^-Jé DtrodvájUii se pí-iW^ daleko, 
abávajfce it. kdylry tiitA podnikli, iff by f^c na ní í Icryi^cli xil- 


■srn ■ isi bopd ciHlcdO' Vcčuv po léto niJť« Vere t acjvdtim ^^é^:ku 
nstoiipil unírtan k U^atthcinm^ Pojodí^ dovrddíH «c Spuiílé, I* 
nq^telf nbytovuli dvou pěchotu v Monnhefaii^. Kraukiuillialii a 
)l«idí-i}bercr. túvt jfxdii t Ltileiiboricu. tíaá xi^naitiÚ aú lyporMi 
v oícvřcním poli 

JefrU^ rlno 22. ZÁH rtttut odbyvAím nora ^áj«£ai poraiU 
v ipADi-Mákéni lilAvuim vUAů, t nfl ao CordoTs ro^bodJ pro lhok 
na KniHi^nljLUttínj, oby ttm epAsobom r»£^U úxoinf. ^ uíbol bj 
«i^ moh] K^iHibiimlJ. Akd hvou xaliájil Hnu re h lituTaS ňlon fiyakm 
AT^bo poMáTll fK a DfirkMmii. aby noptild x hnmkejiihiúa Mh« 
Mantiliťiiiiu netnolil KnitíťntAutťmu F<HJfTi iin poinoc, iirócC tyj>n<l| 

iiai :f4lO0 lELUiů pmtf toniuio iii^iiL kt^H Uu« I. M]iu lUll » na po- 
diod » jií ibii* :V donutili pobídku k \£MaS ao. Před tiéknlila 
dnf umocnili fie époa^lé rOxIíéných jliifcli mÍAt^ muxi uiaú l;ndii 
StuHconburku: kdyby uk^ TVAnkmihil ft MftUBhcira do^taJy «fl 
do liťh rukou^ iwmohl hy «^ HoUloltrrrk důTe dríotl ^ celá Fh^al 
Falc bylA bj dobyU. CordovA byl odbodUn flvp^ha tobo se 
domiUuití, potii^viidi nepřítel Ktrutim mu ncsiabáiu^l a kramA 
lobo kitfóo Bavorský pomoc mu dfbíl, J^UedŽ ú byl ptňt^ |Nki* 
m&nU Uúraf l-'alcl n ^ Mansfcldcm c roíptiftt^Bf voj^hn Jeho vy- 
jednával*] 7.0. iiik pi-r^m^ýcl ohobiOHlf guut^ml ^i^&néllky 4él& 
ueváhul porlníknouli útok nu FHukenttmL Kdy> byl poloiecJ mfstJk 
vyííťfMl, o ffir-vní liihom sr. fiostni-nl n jpdnotlSvft jiři-kAřky oih 

wi slnuuK dal koiiatí ubJébacf příkopy a jal He due "i. Hjda idMo 
důr^ixn)!!! xpú»obvni obléhali Aváak Aiu po^dka nelezLÍU. Jak- . 
Eiiílc in(M'> hyln iE<ívh?no, iMiMUnn OcIAdojfcf »u x 1300 iii^M. lutí-fl 
Tfce Afiflllčaaft Am»jlcl potřabnA d£la, blcdťln smAHtí priM oUé-^ 
bací a «tMMa íc Řpnníly dcnné vicn nc^o min* kr*«\"* |>otýřky. 
V fiVbiOTd tomto pudporavHiui bjla od od]iodlaué4io loWawtTv, 
ktorť iMJen porotKhftné hrjudby ofa'JvvoTalo. nybrj jeíté DOVé iiá«|if 
dťliJo a v bi^ionf rlomAcIlio Vrbu obOTnr6 >« ridfiiJttnnOr 

Dao 14. HJoa ítjvojioi^ovai Cciilovjí. íi« abi>r nep^^tcIfÍEf ÍU£( 
M m^tu po laoslé rto^^^nt, ptUnf v com dmyHltt. aby *e dMUl 
d(i ťnnktuitbjílti ; í uéiitíl ippatiťnf. ibj to amwl Jvliknt pH* I i«i ■| Ihan- lA gimnt ďl MMÍPtd& ^m dtibA dno obdrfol Eprávu. že T>jedjiAv]Laí a Mansfr^ldern *fí^ tnxht}o 
m tento le tálme du DoM Falce. uzuM £A poiřvbué iiapui>uti úsWÍ 
Nfojv, aby se mf^iia pokud mti/nu bn:y zmuoiO- K lomu úMxi 
áú duc 1if. Hjim htuiti útokem ur dví^ rviluly^ klfrf^ byli Fron- '^^ 
kentlialttí mů nii^atA fHdlli; jodu^ z qÍcIl dobyta a obsat^a, 
lEiI«£to a druhá obl^bůtclé umřeli Dstouplti a moltli jf trprvé ]>H- 
ItfliO dne oimiii útokům dobýiL T<?clito ivdut užil gc&erál "k po- 
hUvcuJ dov^ fmtrrli?, x nfj! mt^inl nn mi^fto ohnlrí Ironie 80 Kboi' 
L^íké. 1)110 19, Hjna doáZa ho zpráva, £o M;iaHreld hlflf so bo ^' 
400 lodd A l^K) pCt^y !L (Mtatuf vojftko io xji alm ohleduje* 
Jlffvý lenlf* nopHlel imiBtd bjtí uaUvmi, uiťlo-li b^tl jtiíhíIu do- 
byto; prot) Ccrdova iLtdlil poc^Arlky /. iii-knlikn voujivdoích nifst a 
fesuvtr z nich ebor 3u00 iqiiíCl p^Uotf s potfcbuoii jiiion po- 
Afavlt Jij me^ LnnibabrTlmcin u Lainperihelniera, aby Matnetolda 
odnxU i Iflk vbnluil Tújskú ohl&N^kL NtíttcH dlbtojuiú b^ll 
tolio n&hJadiit ic by fc úfulu toho «Dá^e doruUilo, !<dyby pnbofi^u 
byi moRl ptiw Ryii ii Mannbclntu, přes kJcry M^m^fcldovi byli> 
tUmoniL NArrb tento so Cordotori x&inil 1 dni d&^ť^jnfkům 
ftv^ putřebiiii m/híL/y; uk v iioi^lurliifui okuiiAíku /d^bje odvold 
&e}fptfl« t obaX7t ic by předmostí, j«i neptit«16 u mostu rřldiU 
a ébfftdUI, mnhlo byli ji-n ^ vtdkjml nbJ^tifii dnhyUi. Zel Idu pH- 
íinoii eu^L se m4«tA co ucjdtivc mo^o dobýti. Když r^ak duc 
26, tfjtfca obdríťT řpi-Avii^ a^ Mansfold domztl do MRonlicImu a řc ^^ 
t( ťojakQiUT ktvi^ \ liolui FjlIcí k íKjbi' p^ibial, mil luid ním phe- 
Mbn. íTOlttl váltčnou radu. v uíl ao stalo usnp&fuí obléháuí měata 
/rnifchjiU A d" puvnObu f^lcinu luiloupitt- ir^tneficuf lotu priivt^ilfEiin 
pratfbo diu» siclkymi xinitamí. Ve spfichu totU opomcauto zpra* 
TÍU o ibiupu T Oíí íliov, joní obsnícnó dr*cl pKkopy obtílmcf. 
PoiMka, JHiiŤ kJiiil^ himti uepríiťlia Ttudliv^ podporovala, vyrazila 
X Bfe(«t»T JAkmilc uabyih jUtoty, io pryč tábae a pt«pAdiiouc vo- 
jáJky t pHkopi-cb %'^tcky piinibnbL- Hlavní nlla viiJAku udUUiU do 
^tntt, pícuocOTala Um a poatuporala pHMlho dne dáJe an^mi 
k Oppe&bdmu. u n^^l CotdovA proflAtCm may «v4 rosMI. Nyoí 
ovion prjirdé xvůflfJ, Žtt Ttlly h Ijgbty »eQi lálutu a kdyby byl 
a FrankcotliaJu >ctrrtt), ic by b>'l mohl taa^t k Tiltyia podniknouti 
IcatnUiioTaii} dtok na Uansfolda. Í40 MAU«f«M rocbmll m tMi doboa, kárt Ic iiiJ6hiaí Digbyh^l 
u iTJedn&vůai mvóui a kuUjftefn MaxIihIIIaiiojii jon u otio iiokni- 
ř^váí^ nbj pak pOEiléjj vyj«iiuáv^ to naprosto ptrcruAil, Uhaonli J 
flo Dolní ya\c<\ nbf «o loiu itpojll » viijikffti fnkJcrabAdm. UoU^ 
elcit bjli jisl^ íi; Hily h}n\ií jej iiA^lt^^^OTitll, ii; w itpoJ( w d|u- . 
»é1y ufouuul mu pHpmvf luuohvm liorůí ]HifitAiYni£, uealll jnV6inii fl 
iiyTtf hk^iíM ujjiknotiti, ak' uocJit^l-li ibrauÉ doiili, oniwtl ittabot- ' 
pcé€ii*iví toTDiJ fliuílc v*třfc poliliJcd. Z Tn&obtch dŮrodU jtHI 
Mj mu bytL l€Uto pokuH niéaS iiebcf|)L-£iiyni| ii^U <IjUM sctrráal 
\ iiumf Falci: blUilu »e idnia, ktťrů tetkdái v£elii>ib 0|p«rAcáDi 
viJefiJyni mnohem rícr byk nn xávndii ndHí nyní; bú:( Urolcj 
Itfn u;itiiaciT tyto «ti^jíovB], jcllkoí etmon «Ubší, doaUla-li »c >pÉíii6 
lift dniby hMi. mohla 1 pťeailc o«pHieJfik^ odoUU a krooaC toto, 
Jak (Ule ukúďumu, falckruljú vifhloilílvul iu>vé ^loJoDCO, ItiťH by 
X jnra pEÍKtihii sroku mohh 7J<MÍi)ut uUrM tc vhIcv. Béielu teily ^ 
a tíi. sfaicnfi íftf, v klcréito ptíčtnc Muifíolii I tcutokritc o»ví.-dcil " 
6Té mbtrovatvf^ Na i>i»chodu <tQ DotuJ Falcit mtóCsué noflnbcrUf 
IJ0ilpf>n:iali jej clubrovoln^ potravínAOil potK^buyiui. a]>t ^e uk tj- 
liiutli inwthif^irní vyHít^imí MiHj*l «'. * tím ^poW^.^jiit, jrJihni (ř 
ubavfti, ůby ho Tílly ůGi]'jtioiiil » uik ucaniťl mattU o^u olupoiáutiu 
liseimr Dorimbeiskébo. NorlmborMi tuf§io aby byli vil&fcii ca lato 
ml TLUylto jriokázai^uu pJttxbu, blvíttvnli ni po^i^i cfnaH nd fikodv, 
Jakúu jílu Ugbti. kdrí okolo tní^ta jejich Uhlí^ xpL^^obUJ a « roiJioftt- 
nlm i-junflli po^hitavi^k knfji^t€ MhxIiqIIIada, nhy p^hpť■JI na \^toby 
víluÉiié.*) ' l>ále bylo láttuuuti Muiufeldovi muub>rui fiiuoiayaú 
mÉ«ty« kierA byla válkou p^Au<l ncnti^^dla a jetikox ae nyui oo- 
nuhul ohÚirLli. }i- TÍUy v pntiklL irj n4>4li'dnjť^ TyniicnvsJ no nich 
pHipftky. kromě jiných učinil uk ve VUupfeuu, uh kt«dréiii pft- 
j^jiili^vd ni-jprv^ li^.ono Klatých a teprve po dlouJiĚm prolení m 
amlouránf pi>ÍAdavek teutu kuííII na COOQ xlalých.'*) Aid « ICXOOO 
touiA dorazu <lo Manshcimu, kde cv x nim tpojlU plukomfcl Vttre, 
W^dnauahMueu, Ucrvpii, LAndschad a J w ad 4e 7-*^000 *} TU. IV), tijr1>. Trmmkťť >'-:r4mhsAtha prrjiiani k MMÍnidUM«4 Qk 

f4ivni}m lid. iiíVíi Mjn* Ifií. 
■^Yii >4. uvk V«iHfft.| U1M14 ^imptwm <tl 11, 1*^ O. Miiu ir4l 
211 muíA; fidmd pak spojviuí nmiAdu tAhb d<] Fninkcntlialu,*,! M^sto 
tutó zapUUlo MansícMovi, kdji tam pHiůhl, IŽhOUO ilatrcli. 
MiuiBjtjIíI poHtu|Hivjd dál^^ ho Stůlna h tím ibn]rAtom, aby éprmfly 
iltMtíliJ a jv pnnutll, aIc jelikož tilo ú popílili n iní^U jiNscidvA 
ktítí obtadUi, vxdaJ sr úf/iku n <\tU\ ac uswiit ve Vt^rmsu, br>* 
<Uai<^ tévitt K bujnj^cli prcj^fřiNlki^t tol^trlo m^^v^ta. S'uhU)l áfiani^lHk.v 
Ulcdťl xáinCr tuulo prťku/ili vyxváuím Voniiflkjclii, iii]> prljalj |w- 
sAdkii jcíít*, která nic je nchinlc uliti, nýbri sprámé budt.' zA*o- 
t>ovdkiu. Vyzváuf toto jjunítniito ; m08tu Dtiottívtťlo íiko aul firal.«£']i 
BrlanBUeldoii ns^cU braa, ale pouk^tle mu jiríap^v^k i^,0<>0, pi^dlv 
jÍDJ-di xpriv I<il),<iJI» rf."j Jelíkaí briLbíí iiudoíiílil takto pevnÉ 
opory *' lít" knijíiií^ odlouril »c od vnji^kn, kteró se bjlo í Dbn 
flpOJUo pod Vťieni a osmtidiiil plnkovalkv: iborj tyto uaviáUly 
ne ilo ftvfcb áturft^li bylů, MuusrL^tE puk odúbral au du ÚMmí hi- 
alnjp& SpJTskAlio. jvtií Ividu da pravém breliu pnryii»k6iii n vj- 
ďlrál um koutrlbncc oiivyklym ^vým ^^asobcm. Vt^Mky sví 
oXniaiU fakknib^tl Jtiiiž li]! vulici^ bpi>ko,)L<ii, ^Ae nejihftol iiucuD 
bjl oil ubl^liúd tVmikeullialu upusiiti a UíbU mu v^iiju^uuu nvou 
imdpara- ItiulHch ntýtm dovciltl MttJivfuldovi, iiby Mdn<^ ninlil tiji^ 
loíUi s ĎO.IXU^ xl. kterými jej GeDOrůLul atavoTŮ clitéli zvAti taistkné 
podporou A ti. uýbťž dal mu takt^ k volnéum puitílU ^W.tJOU liber, 
ktehS Jakub v tnv^la lÍAlopudu piiKkytiiouti m: imbfill a imňnlmii 
otinil » (ůsli rtnbiTiélKí nádobí, kKrrá byl nejspi*e /. Trahy odvcal 
fl na míat* bcřpc^nfra tiNCboval. Falckrnbť- m*^! jp-íifí 3ii zIat^gIi 
mÍH, klťró byl uložil a judijoho uiéňfuuu uuríinbei-ínKébi), iúv tůeU 
jcíti^ ncchl^l Qpotřťbitl Ki* konci svébo li.ftu 3lil>0Tal lirabéti 
bntkou prinini; yfí ?rvi-ni1Tiu Xi>iiici:kn a iinpnmfnnl jej k «voniosti 
H Vírem- ***> 

Po odchodu M&nsfeTdové z Homí Fakv byl by MnxlinilLui 
moU ůlulíu t(>ou putiUiivjíL :ui yytfíiaiou, jťlikoí dsnř ji-j vyrval, 
Aby jco ímÍ xtmi Ulckydí obsadil. Kdyt v^k vidél, iv byl od ■*) f«jL. »L «rdL Fcnllniid ronliiffiRl dd t«. U»uip- ť(!±i, 
***k MokÉ. HL mb. ť*klcnú>^ UAuiMdoil M. S.'Í3. pn>L 1021 - T^tniH. 
Um fatohr^bUr dd. iVt«. hp^ laai, - ThoiUií. J^kub Brdhchovi Jd. 312 Huti^cldM přelMte a le tcnló tc M na pocbod do Dolní F«]c« 
ueiitJial úkcl »nbů sfOfcaýr jíní m^ usiůn<ivtivftloT aby BlouFf^rl 
tftltLJil, proviilčtt uké v Doíui FaIcL I bAíidil llUpau, abf ^tríiJ 1I0 
DoInfFalt^ft Q^níl tak mnoMJilač roiliodDiitf, kinécfuřdoilaiefné 
scbvítiH.*! §pHnJy|6 vytýluJ] poHójí M^imlliaiMvL, ío n^rkar ii^nti 
vv^a] iitíltH |toj!di^, nvboC jinak te uiulil hýtj limbe &Uuhíťitl lui iv>- 
<hoilii do I>otnf Fakfí luluAen ; tvrdili jíc MiixImllLan j«tt pMo válmi, 
«1iiF inřl pHdmi v Dolnf Fulcí ife usaditi a tak vi«cky aeniA Eař&- 
krabMo díl rukun ic\^cli ilcujtatl. Výčitka^ Jio /iLJ^tf^lnA válial, zdi 
m nAm býti, urážfme-U oitattii ^qirAvy, ncodŮvodA^-Dovi : ale le » 
rAá nchopU l^tu pKtotito^ti, aby nabjl puvnč ptid; v Uiklnf Fnld, 
i> tom xitjt&té nvmfljči^ hyll pocbjluuntl podiv tfcli |H>Í4ulaiU» kturé 
ňn] i'i%nn pííMlo^iti, kdjí «<' ^fMlnnlo a rznciiefLf na n^ hodaoed 

TiUj, jcQK pHUft poxdé dal «« s vo}ik«im VYjm na |h>cImi1 n 
jenž t/ij^ včdi>l^ iti^ MiiiiHTold dalvko od n^lio >o vxdJUll, npusttl 
l^rfíAnUn* od jdin pr>mi>]c^diiY[íiif n xnničHI dn dícnií UiilkraliMt> 
Ik^Mtu-UaimjitadlHkébo s tÍDi diojalcni, ibj se ípů^l i Corxlutxiu, 
kdyhy tn/ul ^ rraiikiTiilhnIu iikFou(uI ^t uhy piik tť|>rv«S pjtdnlkl 
ůtck na MaiL»felda a Jeho »(ioji;ncí v DolnJ FoJci. T\\\j m^ Mné 
délo«třcle«;Uo, pfís MaW mnř* píťhoty a pfrf 26 |>rrt|x>rf* |f*dy, 
UJÍ r>nn r>, lif4'jpudu m/tiH liluvuJ svA^ Man v Dieburku^ príňlilii* dun 
T Pfunggtadtu a jclíkoA tMtfm příiaďňlo k nHm IfiOO jeid<A ad . 
í Tojtika ípan^lfk^lio, oLná^i^la arm^A, \ií. r^lrl, nsl 16,riOi) iuiiž4.**)fl 4 
4 o dallfch opcradcli- Kdybr w ob* YojL-vňdci *poj:li, míli bj roív 
hodnou fi^rvnhii nad svynú ťrdptVnrl ei kihfiy tn t>|)i> i|<i podI« 
jt&můra TiUyho, byli hy i předvahy av6 rychle koHatíU. Ale Cocdim 
mé) ca íK'lcU npjen l^olní F^lcl. níbrfi obJtval so. aby se lajfttkribé 
llťBMTii-KaKiflKký vH/mocud nenadal) rii propadcBlm li/uihamfbu a 
■by Dťvrenitíl (pojvuí jcbo s Daudry a tak abýTnl »« tící- & «!• 
vrkenínt tobolo a jjtaůho utbex^enmi nalil e nor^ ituken. 
I^mmIuv k nUjn nt^cfliki » tody iádoiufUa doliadnuU. "nUjí I *) Tli, m* Kdi. Pmiljupif MuiniUaiwii M. t. i^nu, i«at. 

••1 S«. «, Mrk. 2iď*n « Dkttal BUlte dá, ^' ■ r^" - IdVl. 
^^ diiél. aby se Mohl Oddetberk, a »hy ito im\sú\t\ útok na MS^Ait 
nqiřátuUhí v otetH-iiím jiuU afojfcf, jmcnoviU: na MfiD^fd^ln. jcni 
Dovjm najfniiiiiliu ilcrnn^ ynů ^uaUoval; Conlova vtAk liyl pní to, 
ab]F ť^c^e vilm poCrcAUn byl Vorm^ xjí ponjoc Macafeldovi )h>- 
iikytzmtou- NtuUrriin Tů]f nlniravnl nn ilůleíilo*ť BdíTt-ibtrkii, 
ktcréinuito uíHIm iitikUihU l»kc>vriu d^fó/itost jiiko l^tuťj tvrdili* 
íc ticliký ni^por vť/w konce. tiuJe-U ni^aUi loto dobylo, C^ordovA 
tn^l Eftllíflá prnvdii. DO|Hivažovii!'li porúvnánf toto jm pfbn^ťcíié. 
Ale <k<Ipor jtlio v toiu ziiúl Htxiu pra^xtu |>rir:inu, xn hu cid vté buo 
r>]H-nvčnf ncditi^l |iHHft vj(driliti ^ imrtioviii^ >ť nc^cbt^l Rýn a Kcknr 
ptvkrD^iti; iiiNloí^-Uvalo »hi]i mu zJ^rňtku odhod laiin&lL Koacťui> v^k 
povolU A pHpojU ee k Tiltyiuu, kdyx Wutu mutouitil pochod oa 
HeWHbcik. 

dobyl n\y loůsU Lfuli^nlturkii n kooal pnk pntK^bni^ 
'Ic ŤyíUvť-uí TQoatn přes Nckar, kierouxu* prAcl IJudél 
llni ííw urychliti, jdíkuá zvřdřl, iu uwri uejiřdtóly jevť ať íiu|m>- 
fáAky ft iu útoku dAraz-ut^inci nť()dolMJi. Úik « cťlyin viiJDkcm 
tvým « *r xnTn7:juny ptckJ pi"^ Rckar. kdTí Cordovjt »' í|u^<^ot/i1 
Sft Din unFiJcdoVíitL'') Corilovu. byl jťit uurud ponluupU uíi {rr^Lvy 
bMi ryu4k>\ n^iii in^l tAké Xukiur ptckmčitj a tuk xádn tívá cv 
iiiTJvfct; iihnixíti, l<ibo lu^.rlit^t r-a Mnou rriiu iií.fnft.L Ofirbml iw 
k l^ilymn. pK'-d»I;ivií\ul mu, ie Jo pHlíg po^dul duba k ubtť- 
m^atď íL Jelikox vůj^kci fAlck^^' v dobře oiicvuéiiyck mfitoch sť^ 
abyloviiio« eo ui uny muE»f iru ud vk-líkých vrTďfi^li puiixiiků upU' 
fititi 8 nA pozoTovAiiť MntL^fcldjL K obměniti, rtí txini kl^l váliu 
Da okolnfisf, ii^ pK^kuci^ dylii ^ nolnf KnU:i kvLlll Apnn^l^ki^mu 
odaTxdánti » Tíllj a vuJKkeuÉ svyui žu luA ji-u jiuiiiáliati, ía' nu 
niptavit, <i» pronedbal Ifm, ic Unrt«fiddA ac.-ftúutl a Je hi> otá po- 
ftUmchAtl. r^rdova byl ínhn mOdvdu. řc j*ín tohdy ly *r mnklo 
ii«pr&v«áliilÚ ilTbauU qa prj^vy břvh. kdtliy se zde mohlo odi^nti 
M MurfoMa, «k jcKkoi <c to prnrdó nepodobu. poufivAdí Mad^ 
fnid to jim bude vybjliHtl. le mntf 7Jiujuir>utt Ihtx|h<čué |Hi»tttifo.iil- 
nUy vjrvmcvje lyio uďid^dy 2^&^>bil kuuei^ué lollk u ípMiél»4t^i> 
gcoenUl. ie tlfbU ^imú u LAlenbtirku, xHúiAi iaui Hily dobry -I Vid. tL tf^> TUl^ Mulnilkmii áá. M. liOnp. 1«1L w» ^44 i«n I iSMt ft opemHl \ej phMiniivitúii, aby pltcbod fiřm nij IqtI 

liroail fri od D^o ur£lté roikazy n prohUsU. btide-U mn rozUod- 
nutr puii4>chfluu. Ic beis proiU^ul za Kfo to nnvnUi. Kůyf *nUy 
nnhyl ]ire0TédřcDÍ, ii^ na účivtmatií Cimloi; MmUu m: bopoénft 
spoIchnTiiri, obtncjtil «c v opcnidch svrch tím, te m bicdil mocritl 
pí-LHrhuilA |ih*fl Ni^kuriri] llc^lbmnu lUí k Mannhekou atak i^ukuM 
doxox piitraviu du Heidclboiku a MannlbtitmiL Pn> nupobudy jrintnf 
mf I rtUnitíf i cT K/iaT>hDvúiif iLkjvka »Téhu i mxd^lil prnto jín!u tTOtt 
lui M.'vornf ^iriiEKV podlt^ lici^ké vUatcu n pn^n] hlskiipj Mofan^ 
^kélio A Micpunkého xa potl«bnA povoi^ pro íJsobovacf «vé ko- 
louj, S tuuiu íiUloatJ by] odmr^Iéu, Jellkuí biskupovi nei^téfi 
luUilížťti, '/.v tnké xítt^znÁ \Mkií vy^jidujo flalšfcti ubi-il*i 

/aliiii doiu^Kťiiu f]^']'^'^}'"! ^llicZŮm xpriva, áv Mánsfold $0 
«tťoJf Rýa pK^kročifi, nhy r lui^mí l>i«kupa &p)-reki^hf> ua loTte 
břehu tymáhal koDiribucc. A Maosfeld abutchiů poíadanj ml 
KtHxn $1)^1-11 2'V).CKK) /I.. K luboí mu bylu ^ráiik m&i nulo 3ea|i^ 
i;enn,**y 'i'aj%vui Maii>ri2h]ovíi lut liiiy bfch rýuKky iraidolo ConliK ■ 
vovi ^ájikiJtkri probM^iH, Ap (Kiláhar toků kev Rýii» díleai abj fl 
hUkupcdví b^U, díliím uby Uh vypluli &vé plůof a uh ilruhý hivb 
»e doit^il TUly Hcbvalavol looioki^te jtíhu /ám^ a Oal mu cii«t 
voJmIcli %v«^hft uu |wiai)ť^ Dun 2'. lÍ.-.U>|Hidu |ifvJ<nKÚI i'c>nbvn Ryn 
u ř>ieiuu T tolc 4(]tir> miúft p6cbi^ly a ItXK) jtidců a ia aIeq lihlo 
ííiOOmuiů pěchoty a itiOOjcjadcft lÍRÍstlckýct tek *c Teld oelkeiu 
Abnni ^H*l» niu^^A^ i uuiiil, ív »i! tiboroui Uiuto 111AA0 tw adviiid 
bojť » Miuhfpldťi^^. ilť důvcTtt Jvho mLrehL kdyl nbdiM) qirávu 
ofitjiui^ kluntU)U, íe W^i :«ii Kinfbut }ln!bi.-]<h1ju1i«k7, Jcji byl Uk' 
hrahO |iro scbť Kiskal, s ^NJUi) nittiů, jce bude |>udpi>ruvúu od tuať 
krabéte Ho^sen-Rn^ťlski^ho a íe DCJHpfii* pomud jťlio idvkrb^ 
nVii u 81. 4iimi'u, Kiirtiřt MubiiiUhý ii lantkrah^ ?l(W(Oti-íl«n»- 
«tAdtaký dcvoUvjíIi ve již ilpčnlit^ pomocí, Cordom tktél Kri&tt- 
fluoii HAlbďstndiflkťrau KobrAiikl přechod ph» RJti, Av^til umto 
iikol pr^Minnlku Luietovi de Yllit^. k čoomž uatanovU liiKI m«M, -> vid, iL aftb. Tlilj MMhntJkoort M k. tim^. Hti. 4 74^ JaV «o o uéni« oT^^-m omykiii, vyprAv^vnhi. 

nvtj lilHvuf íUU 11 l>ťídUHhťiiiiu. fcyl sjce tulliudláií Mjmrtfcldn 
Dnp^ooijíi, uk ohávitl «i-, ±i< im mu vyhnij a:itu lm<f u Manu] il.^ (mu 
přejd« na dmhy Sfcb mibo no obrátí dí> ŠtrnsbHrkii. raní iqnví 
Rýn přcki^o^f a tak odpfirxo i^vť donutJ, aliy »\im oiwnřui č/mi 
jtútč TÍce piDiIloLúili^ JeUkox au tťdy ueam^lv vňhati, piwtciupíl 
CordoTM dD4^ 1. pmxitir(- k T)oid:<^hťEiim. niti Mjmtiftild prorlct^ nnbyl ifn 
totlk £nsi]» sto vlo^tiv iioTiňiIkii dti jnirnnvnui^ho m^f.ia uatoupU. 
Contova udeřil na I^oUlccthcdu. rtnl kopati ptíki>|iy obléhud n ulíuÍI 
T^ckn opulřcuf, rtLy ííi_' m^HUi br/y jtiuotnilH tušak |ioHŮ.£lk« přodoi- 
fie iihrAiJitu, dpiinólt^ kujilí ki< iiuHvjJt í.c budiMi iniiri odpnr tlo' 
ndtl. lo nepřítel uhtnptjjo k Strjisburku* ale dno 6. proauicv nft- ^•^ 
padaní byli od vrt^fdi oildťTťiif nqiFiilol^kyH^ luk iv iHrmuhli 
▼to pockybutaci, žv ui^prilul je na blízku. Dob^Jh k irj^cr, r uíx 
&pfliL61é ndatn^ w- brnnili. tnk :ti- p4>AjtdkR v DeídcKlielm^ nuiseU 
koDoén^ knpknlovatf n na &vol>oi1n£iD odchodu iiřonlalL Maitďuid 
lUlOupil Ao GermerslLeUTiu a /mařil tfiu uddéji ireiivráJa iponÉl* 

v ičto poj»Iq( dobo phbli^ti so k tufslu tak pevuůuin jako byl 
Qennershelin, Cordova ae c«dy rrtíbodl rozloíltJ voj^u do ^lufcb 
liytft^ \/dal lití Dťjd(!fthť.ímu pnívr dobyiíbo n nuatimpíl dm- 10. ihiv 
fiacc pochod do Vonnsu. Tyl by »(í rad n/wilím v mť*ti^ tAroli^ 
nbyiovn), jlí proto, aby je potroatal m pHrhyliioKf k Mnnsfddtni, 
4lp láfĚ^ů nliiedy byly mu if lom im ph*ká£ku. kiiiké ui^su^ 
Vonm bylo nr s jlnymí knfřM>' unionitfitckŤml odtrhlo od íak- 
kiabte: kdyhy hyTri ptr& rnto uknhirh)i( iiapndriio, ji^kciliv k tnnin 
podporováním Mtiuitfulda cavdUo ]jHčÍ[iu» mohlo by (o vpAíioblti 
nejvHif TOzCilvni Dťbu míti dokonce ta nůalcdek moviuřizvnf 
Uola nedftritd ni:qtn^t/^n4^ f^oi-duvu mi>l v fomtii pffpmK^ vfcť 
•hMu &a «mf^eui v ^énidch SpAiiólftm nepHiotvé n4!žJÍ d«Rj 
nftin, nebol byl príví vyírán od Fcrdlnandn, aby Vorm* mminř 
ub««dU.*k Iti-tto loUu gtinurál £j7anC'Uky i^íiduJ jitť^fany, ňby •t ikIl ťtfi^inatl Cordorori di. 1«, IIiI«|«i1a IAíI d<ibrovoLD^ pH}«U posAdku. kterou Aám chtél v]rdi±aTáll: ok 
iLi(>ůtAuÓ I u)af iAún»i jeho rnmílli jftko liyH Ji-douu jli nHnJlL 
Cordnvn nunžW irn tcdv, nby ■pr^Mkoviuiiitt IcwftHn Alubu^ktíi(» 
n markriLbétr Danosindisk^ho ilNu st^^o do>ihl a Mjrt ani U»iv 
eiiOsubvin iicb>'lu iířůnf Jt^hn vylioi^fia. voshW éxam KvfkJ v Ojipvn- 
Iwánu n rxndo^l TnJKku nvů r j-imntch h^ecb. Z Opiivnlicíniu p<wW 
boALDCcc KprAvu, v nií *fí v>'tbTil proti jicifaTnjnímtt rďtenl n rtká\l 
biiif k roziELiiočuuf aj[ndcly, aby fw iK-[tMTcl luohl potHU Mbo k v>' 
JeduávÁiií* oby be uoblo ťu/ afeujbl vyt^jruouti £ této frlepé ttlUfcy.*) 
?jc lllly v mi<«fd pivrAinrí gi-ntrůlA (^iHtivm dák gepodpo- 
nnvlt mélo t lom bvnu fi^lanu, Ac m voj«k«3ii vvym ilnh jrsl jedao- 
tilv^li pH Nekaru lezidcb mObt* kict^cb «c tnké nnocaU flf lu 
HťltluLfacrk n jtíM. jedna mfáío. Vojuhu atů ac^IiII ncjťiu puciéil- 
k&nii áo dobytýcli inĚ»t Tlaienými b pomocQjni diormiT ktiirr hy\ 
poHkytl ecncmílfní ípfiiiM«k^(i, kterýžto «bor vrn^H xncnábjft na 
«1va jikky píiclioty a ]kt«t pi-oiiorcú Jfuly. ledy nn N>J(» aniM. 
nfótt také podpoioit, jakou pcMk.rt1 kurfiitovi Mobncakénu o buu- 
kmlifti HiM^en-Danustiufiakt^iu. ktmýrn ikihIiU -KÚO iniiiA díUm 
ptcboty ilílim jt2dy« aby ei! spojUJ « uové oajatym vojskem t^tl» 
kiifi&t a Aby KQ tak oiohU opHti Kri^iknovt HalberModiskihnn. 
kt^rý tam k toj»kuni av^m t^L VelitcrlHUJ utul tiutlo Hborvin 
arétil rroboduéiau pánovi x AnboltiL, jeiti roxbi] UUvnJ »tAJ nttm 
m AMhfllTdnburlin Tlily »i< itpftiribrni tfmtn tou m^u m ' ' í' 
že vlj^staÝ nemobl iiLc záva/uébo podulknotitl a JEd by byJ ,i ' 
pudlvhl kntbítí MniinfiTldiivi, krlyby »tí byl Iriilii njTnmlále vM n> 
pn>ý btcb f^'n»k>'. i podal kníicrí MjL\tiuÍ1inii»vÍ iprivu o ^tecb 
ticblo iidAlfisicc^k n nnpomcTJul Ji^j k iTcbl^rTaz nnJAlf vMíAm oA- ^ 
dlím' jUduébo, punóvaití jm t^iklu uiukl by t»v i^priti ktabéU ^ 
MfK^MdĎTl a j^ pokrotlti. Maxtmillaiioi-í xpráva TTIlybo nafcnaja 
tolik strachu, ta ibjívtl im^ádal cfítíih^ alfy iii-ini hifnitlku napu'^ 
nenul k ruxintuut&í voj^k^i MÍh9, njM, aby lak6 ^'é Tlaatni 
Tojako vyi>rnTll k Rýnu, piiu{^VAd;t luathatfin miru a IW(Žd«nciD 
tode bcolubo undiKéuOp**f < 4 
~) V(iL iL vtrb. TB^ M4)LialUn>il 4L a. pr««biff t«*l. - TtOáŠL 
liiDffTttji IVriímAdDTt 11 AI U ifniíiAt lisí M&oifuld, Jeui v jtímě b>'l iJujiftti^u pmti iitokům sijcii iu-> 
|itát^, odlrul úifeinf oban/eiiií na xle^ «1ritlUÍcli; Uk tiA ft, míxtí> 
H«feniitu donutil k rjx|ifnv<<uí vuljkML t^mn; aa tom ví;ak nt^iK-staJ, 
mfhrt mUcnuT do oiťsla lolio íádil v u*m hOiť iíujčIí uťjliortf 
BífiKiel t^nk hc ulfráiU ilo Humfhu KltuLuka, půi^hniU kinjína 
Ista váikoQ j(?itó nťutrjM-lA il b{>bjaou kottitC fditiikvaln. JÍ2 ffM 
óbcÉSCufin llngcimvy, dokud ManfíTcifl iáhM] ]ctl( u LauIoi^uiIcij. 
oUvall hu á\4cAt4, £« ibviLžeDf <;blJf •/. KlzM^kA k iiliii bii(ÍL' !m' 
HtjiTeno i vjpnmii [»iuul na ualóhúnf ucikiiíňťte I^iropold/i, joiií 
t«kdiit vftčam^ vilUt » Grí»oiuktim1 ^Ijiitnf pMl; k Mtiufoldovt, 
po ulťhi jej (EaJÍ Marl, lihy ilAlu k jlliu iiJ-pu?<lAiiptl, Jvllkui bf 
IÍM mohto b>'U rjAtavuuo xá&i>t>uvjluf jťjkh Xťuii^. Maiisft-ld od- 
ndtitnv pořiiiliiviík tento,*] po«toir|ii]» kdyl bf\ Hagotinvi: obMulil,";^; 
k FJsvdH^iiiu /.nWran, jitiy I toto mOfeUi vj-pleull. JpILkoá vlftk 
ZabvruJU otlhadJacé m bniuiJi. vtecky útoky udnuili \í \ MéHiú. 
kteří Jii ilv^iuůci dni trv^ilo, pro vnmy ncmohJo se poki^nčovntí, 
KTolil &[uattft?]d k príiiičií n n^iliídl íw, Av oduUiiip. huflo-tl mu 
KMXOOO toinrA ínf^Inccao. Ale ZabcrniAtí uiljWVi^^U |H>tupUř, ic 
» tf p«ld£« DJLkcpujif rAdt^Jl pracku n ulava- 1'jik byl Mausfold 
vnceo odtihciouil od tuBta, poiiúvjt.Ix mu liroxíJy tukové ztráty, 
i<! by jiak imbyly ii^klint^tMi} I k<iyhy mi^sto otMinovnl"*) Iflinvuf 
jeho ttMi hfl. jak ao podobá, uujifra v tiugi,'tuL>«^, a,i'iufLtla jeho 
vftíJf n>jrfl^1cuj byla v oiou^i sbory, ktťré na .-tvýcli vS-prnvílch lou- 
pfiiLjch /ídrílmiy iií liu iH']jiiiní'jttnui 1'Jf.aska, n**ilbiijfírL- loho. iť 
nrdk];fÍL' IxojíoIlI t jídíioflÍTjth matech vvlřl mbu mou&f pt^ 
wUky Tydrtoval, Ptrní:? Takto nabytích iiíll k novímu u^júnánf, 
tíÓL ití vupko jt<1i(f Y niťHfcl kituu tL ůxELiiu duuuě Hu rozmnoí otbIo ; 
také v bi>iku|i»tTí rulo;bonL»kÉm diL jak poxdvjl budeme vypra- 
twMtl, dvjt ptiikj TUi RvA Atruiy nnjfmnti- l^ro dál^f ibqitl^cb |khI' 
viiA JťJift m^lo tiej«4i£f důlcilloit pOíTaTcnl, jaké bur^- 'iniminti 
métfa étrni3iuck u proto od mi-^fce dnora tteiuiále k tomu ^n-tcl 
■ri)} ohrnod, ^by z&kjd toto [ii^to. lun II^V* hnl-^lr MKHl^^tiJjk lyqUikn^m sTÍcxrHkjiti [bl. 17.^7. prni- |iř:f[. 'i4>c ud ftlckrab^tv, aJi- DOťr[rameDul od t^ ilob; pH luiilé vIkhIuA pH- 
kiitohti oivi^dČofMi jeam a ptítiieiicim yátí> «Té »pnv«U<s n^ m 
b>1^U pH totn Dobcrpotaslvf. ŠCruTniiitf qa pl-. utl^VRlI ri m 
ti Ulniskfiiil II cf8ah?t mi fiv(f«lci. které jednotlM mhta iUékk 
muHeji uUc<iua«ti od vojtikft Ugbtického. a ipau^l^kélio u rátky 
I Mtii»;f4.ddi!in.'} Iiqllfiiaiibiit « vojfuům Mjutďťldovýni ncbc^Tl 
o|J8k> pí^ír^inpu do méiU, ^omlUi jini kupovati tftuUbé vfd, kteří 
potf«bovAli n jakojio i^ihilolciir htatkth wplaiill MassfeMofl lOO.OOO 
vlatydí. k écmul ne hyUi Hn^uDftvii zatáuila. kde^ B&mrefk udě- 
ph^U rtJiaknficU Lcujmldoií všelikó ihiíltT, xm klcri j« loato Tft 
prospOcli (fí^ířův politdAL l,eopnlil pa-ihú t^dj Vtlten VtfOit x L*' i 
denlfurku k rad^ m^fitekiS » tt^ínTiLT ú ntyon ns dnib^, Jiik^ ini^sto I 
koná odpůrcOni Jch^ úput pot»á*>ra} také, ^y bo étn^borMi u- 
vAsall^ £ir iiť|>hlti*lAm mbránf pfc^iL^od piv* m^u^t rfn-tk^ a jftt 
voJHku juho po ti^m precháiutí dovolá n £0; (>udi>u AicikDÍieto t^ ei&- 
aoboviol Tojfikn jeho podporovni,**) Pi>iAdavk:r t^o nanlmntr. 
O nakolik diil poíid^JI požadoval c£sař podobní TérL od Řlrwtbitrkii 
JL od oitUtnlch inv^t kraje Sv£b»k6hD. Uoiiil UJc ua Tvxváaí ka(* 

mtíi za XXK 2c flouseduf ftlaixivé H^UJ«uu pu>mui upHtí sts lou- 
peálvýn^ mcidům MaLafcldov+iQ & ie bť* prodknl vyhoří vjrféai 
diEftiuvu, aby Utk uí-íiiitl ("fsiiř chopil *l* \nkt^ ihranA řim díllft 
i«i9 Tfce opotícboTuič ; TTdjU( oa ug duc 4. leduď ktvlbd^ ťimi kui- 
iflrtin Hkkým ú^cémo n povlimo^ aby Jej prooisledovalL Uk*- 
laia 90 i^k, ia nnjmmviuutS a nMkiuy dnnřfivy mnnik tjtk idAIo 
proapťly, jciko pnti^hy airiknííHc: Stm^mrítí iffobJAdli, tt na* 
Ijudljgt Hu ^/jliili Hv/ neutr AlnnslI ve proBpfich cfsi^ a ^ §tT«AV 
fiAdiiovánJ Tojftku ncprítiďíkénm liájlii m Tyt4(bamL 

Mannfcld, jeut ic brl }c<liia'f^U svynt ;IA po nfkoUk nodí) í **) Ik&tAI. Qdtroi^d mém Stnibiirtv lyilttd vrUral^b' Ač. Jft9. táH 

ťVI. — Tutfi. tevtrakc pn Vilíma 1 l^ndAnticAi ^- 13, |tr' 
**•» TkL «L mK tMiM idliil Mih* ŮKna f*dy dd. *«. ft€tiaa . :< &i ÉnTttl, oby Stroslutk pro s«be ffftloU, vyprn^-il tluc 9- bturnA ia» 
nové posohtvf k md^ m^HUké n v^tvhJ JI, abv do « nfin simjtSu 
D^htoré odpůrctí íali^kmbíío . jni<nio«1té ^m. Wolfa mpucULi. 
Aitafc k tAbnrému ueiirAlulahi (utrii cÍHAřl niřscslji nulu n^-m^Mii 
'dutd • KHiifÚn Tprriíjif toti^ /ruvím tak, juku ii uťkulik iliií |k>- 
fiM)} nAvrli o (polku, ktfrrý jf dni fnlr.kniliA po xvIlUtníui (lOHlu 
prcdloíitl. ' I d&at vSak nahlížel, kd od kníi^X a stnvO i^váb^ikjch 
mftíť ořvkilvnit Df^jv^áL' imdiylinou iR<tifrjtT»uHf ; u. lak chtiVt sq 
u^( i^pokojlií 1^ i«'jit:h [ii<utriL|Q(i»tf, kdiďto ji.^^ dHvr ^jidaJ, o-by se 
fl ním &Eit»J]ll, Za tou pKdnou podfll imsldcotn K£»k^ itromf rnfly,'',^^' 
hrmlii^it.' z Hi>lii'níOÍ]<irt]. kt> ktifri^tí VIrtumTMrr>k<^ttiit a IkduDí^kému. 
jimi m^rliU byli iiiTJvyi^i; iu!l>ť;!pťctiytrii n požadoval od nidi, :tby 
niiJÍDiÁDÍ vaj^kA bylo xa«t.ivcíno, ^Jmt An} doKtnti^né nu í.u\7.' 
f&ou, v Jakfm jo má imilť^řt^iif. Kiifžc Vlrti^mbrrsk^, kb«r$ 
n^Ak; cAH nevťdOl, kť kůtuu by »u voil přidati. pOToUl; markr&li^ 
BodcnftkV nap^viil tomu tfni Imrlir^ji «r slJtrn], nby vnjnko h%'^ 11. Pozjianiťii.ili jíLQiL*, £v UouAfeliiovi »libťii;i hvla pOd]H)ra mfai- 
dhttího bUkujm llnlboiiitndtíkíbo Kň»tÍAnn / BruttíTÍku. Zbro* 
jmi, jnkr Krisimji podnikal po límluvt s falrkmbí^tciiiH hyl" K** 
dánkeni ¥ I^cIťJfU viuLikýdi přípru*, kicryini Bedricti i»řcs «lib 
lUnf tchánovi ^véiou, cbtOl cuud avAj » mi-cťuj v vacu aapraiitl. 
Faltkrubf- loíl ii:ny*l impiiilnouH PÍmiřtr n prnio, jak IHjíby vy- 
iTUJo, roAkáral brabf^li )[au8lvlikr\L, uljy vtrUl du Čech a v prvnf 
irtó m^frfce arpua i>o&lal Afliúce z Doufoa ke králi DiuíikÍHiTr ^^ 
'ň^íAikiiti, ab> mu jiontii.li^il vojjcka pro si^bc i;rjjlIA Krii\ D^uiAky 
byl X jara, jsn odliodl^ « BcdBchiTDi 6«í apolfiti, iiajftl OiiiO □iiiiů 
w jítli) nři-kjivajť» íc se k Q(.^idi[ phd^f UidiJ íl kfill ATttrtlrky 
t Owtcrálutml >lavy. Alci Jvlikůí UdÍu mfr « dKuíi-iii ujutvK']a 
t Inrál Axi^lickj o tůIcc nechtěl nič^u itlytcti, lu^ln také acbotuoif 'I DOlffil/i líilinv T 1uiT{vr«)r^ tt. Arvb, icao m KrUtSkoa IV. rjrcUy konec, tok ia tojtlKi cv^ rojritiutil, *) Vah 
t Donfna ji.4 ilo KotLwú př» lluibvrk a snkal hc Uiii fi nuio- 
hýinj ImjtiDuiy vojtkn príi^ roipu^léníliu. kttré sprána n-tjjil ftni 
fflkkrnb^tv.*') Káyi přibal do Ivodiui:. dt>atalo k uu tom i4 
Krbfúuiii pHitnivéhu tiHjťt/; prnU xlricaf trrido dokottce p&I dst, 
^ftUkoá hrál jkixvaI Ty«lniico k hoj^lio^ U Krlfíti^oA ocbyl ' ivk 

dobré TAIe a 1^ pau z Doulua uAk*ifl nadčjť, jmUi kril i-v^-i .L-ibiit 
fAlckrabřti % yuJAkcm i^výiii na pomoc, jdikoi je jíž rozpB^tJl, it » 
liMcc luile podporovat iiaJ(tH jeho pro Bi^iltichft. Ale konefná Mipt- fl 
>f^7"i^ krúbvu UB«e tyto xniařUa; pouki^iUt k tuuiu. káyi kng DoIb^ ^ 
iui4ký louíf po mfm. Í4! by wná am n t»Jslci-in ivfm ncmcU >r 
do jiíuycb XriiK^c liliisUti, fl (b>To£il trjiCLS £ť ki^ál Jakvb iii*'*l mu 
jstt zlé dirpJvQi. iiDuřTadi prf Uoi pttkáH ^ttofméuiu provthidk^ 
váaf* Anglb.***) lUtlil pri^io faLckroljÉlf, nby nú amfHl i cÍKftřeni 
i ,kilyby tobo nnhjJn lici; i»f(j«nnn^l proMívdky do«£bnoutÍ% Í9i 
hy led)^ ibu«gIt Ať E>HD6«ti obi^U, o oidii ua drotv falckéna n^l 
ťbiřU unl íJySeU. l*aii x Jionfim nmljirmo ao t^aiiuiílL uhy janft- 
iu>no bjlo rv/hoilniili loln^ jfm>, m; v^dikú poilpc»ni odpírulii, ŽidAl 
krile DáAEkébo za půj«.^ku nebo in. podporovAnf Krlstkoft llalbct- 
aUdthk^tio v tinjlnulxif vcíjdkíi, ale řjiů.sohtl tiiii, it* kril Oí(ji;l, alrt 
tv ^hniil dJÍl^fm juUr> |irrr«báni. t) I^ ' Doiifím mu^l tedr ode- 
jfrl « or^poH^i^n^iu n v HAinHnrku v nnjfmAnf kv^ pokrkíovatL ■ 
Faldirabi^ aua^e au oAjlmánf ur^clilltL povolal k wbř uikolik pl«- ^ 
komiků do Enertchii* kd« medka] v tibořu boland^kt^itt, nhy 
s nimi uxBVtcI mntouvu. Vyjodnávnl takt-. % KrblUni;m Halhfv* 
atadiíkjmou^aU pluku jUdy. Ale pro nedost^^lck ppuéx n^duinf *} Mulctu tlAlDl W^řv. Odpuir^ď KrUtliLTii IV, Afbifpii jí l>oafii& dA ••«, upiv ICílI *■) Zprát* Q vriVutAul )>JUifc a DuuÍiia dd, tV.^Vk ei^ tttl, V UbÍcIl hL 551 loto ic \\M0 m koucDiu Mi nodonpnn ^e ilAlu, nejíU xv kroiDť^ i«fi 
phlku KrffillAUA IInll>er«u4l^^lio bUIo v |k»|í jcu IS pta]itirt:ů 
|)íť1ioty n ilvA finip{>rE^<' iif-^f- Vsťťlío !oít> viysko tlili^Il iclidAí 
posUU do Uohii VnU-v, \ii-\ Ci-iDí hjto uUcmi i^n ]KiviUfT»ou, Ab^ 
Dvbjrlo nn pochodu svém od ^^[rřfide uapAdcDO a pomeno^ 

KnUc KrislíAii hrunftvíťUy, tnámCj&í v <tj:-jiuách jkmIi' jmřiirm 
EritUaiuur iTidlit-ntUtilUu bvl truIiEii nyiwm nnobn Krij/rti' Juidnclifl 
JuHn DninJvirkřho, jí-ní rokc llilU mwi císařem Hudolfotn » krrt- 
lun Uiktidí^ni prtjf^irodkuvnl a moxi roj^vud^jujmí hmtrj aiatřml 
BariUmo xj«dnati uuloi^. Jelikož Jinilřlch Jubun byl jií jako 
dv»ii!c1i clila|iťc r^nli^ii hÍAkiiiH^iti llnlbťTKi.idtRkýnis hledal bf»kiip* 
rtvf ft fítaivkyiii svok-uínj lodu 8Vi^aLU eaeliuvatl a v>iiioIiI ti po^ 
atdill smlouvu s kapitolou Uoiberíitudtikou Loho jí|>ůfiobu. se pu 
flurti jfiho T'7nť»v IiotlnoHl MHku|Hkuu ují iu^ktrr6hn vynu juho. 
Kapitola ifplniin ttmttJ ^Vi\\ iinliof |>i>n]ínoiic itrjntjLr^fho f^yun Fri- 
ilrlcba OldHcba, ktory mujioupil vládu po sv^m otci v Dniu4vic;kii. 
zvolila po utíhú dvu tiiljkrií^f sviiy Jtndřirlio Julia a kilyx objí ouui^ 
awmldl,]. Iflhi KrUtiotta hÍ»ku]Jťrn lijLtbviítUdbkyui. JiudHcb JuUiu 
0|MitHI i^nilin «*7m vyrhiivrtnf nn tí^hdrjíí ddhu pťřlivf ^ wio j^ řXiti 
I btt^C, podobá 80 s^ak^ ž« jii^nO p£'itklJícl k loniu. nhy si osvojili 
pOToha, Jeni by dovedla drlell na lud^ vb^mf přáuf ei cbouiky; 
neboC pravé v té krítlcki^ dobi', kdy buvb du}^rúv» vjitmr.liii. t/dnl 
so |>6£« • tTou rodinu, v t*in/ť pobývaje n jmenovitá uiliiiAho 
KiMoiiia Jea najatým atimlfím pniu^ťhAvnjr — Mludy knlř<* Rnm- 
dvkk} u matku jeku Aliůbětu. ttofctrsi krůto Djíiiakóho, iiiuhcli iw- 
nlf ji přinésti mnohou oMt, aby kapitola shuteéii^ tvoIUa KrUtUna 

tt4?hdúji trjirvé iTtilpCřlm n stál" fo jhh1i> ilálMdi íibi-tl, aby kiipi- 
tola dopfála mu ořlvánf statků bí&kup^kycli. Kdyí KrístiaD vládn 
nMtoupU, MdU fle Qťiv(co radou dra. z Wktcr^hclmu, Jouf mn 
■ byl udpiiruťim od iimiky, Ictvra ad huitU uuuiít-dd K\-fM*i pudpui-o- 
hM^^OA <Tiiy STCtj«. Ačkoliv tdidii vťUi část knížat it«iii«ck}xrh 
PmHBr iwpW«l«VA smyMcnf k rodu Habsburskému, Alíbítjt při- 
diiovak ti& jiolttikj icmiMho avébo manžela, xrtuiOTala tjnv rré, 
aby do L*iiie uvvitoupili a radUa jim. aby joduall podle korAhji 
gtKkéku.*) 

*1 Opft, Utr al«dcaVfaflU(bHUnJub« Krit« hledat poetfidDr ňjikf kntnlictvf v^iúti« l^jil ^Onaif UMietal 
Tdtiby v loipitolc, ohy jm prorp^inAtl uoh8 Mri do nf pNjfiiuUi 
d nifdhiil m^bizú dsohivfch, kii-r) liyl proti tjtu^ifduf kutotikA. 
$|H>r, Jaký irrotri vodí % chah^ni* Mtladt j^ pKrDJMié ůo t*^ 
Meh, kteH boj proti kAtolickřm ITnbHSurtcAm oUnti td ui ill£i>l H- 
votnr V mlEidlLkťi %\é /[t(i|iiia?nk fouitil po A\áv(r vn;nn^6 »>ellkni 
tir Itcxt tc»I<J v« /Jiiliuovt, cM^ juj aUvuvO ivm tísksOÍ. &by o^^i) 
Iiink jířdy, V.vjťdwivánf o tom rojřljílo se k tvUká r^o^U tiLDik]rl 
joho, kt«rů UnU< Jako niúitrtkTitl mfni ptala put^tiku ti i^tj.J 
rtťa to láftk KrUliifl Dcbyl i)p1n6 pro^t vftfllktfha iU««t«iisrílj 
v ítíakýdi KAk-21ro^1i^h. /pvA 133(1 iidebnl ío do Ffolftndu, i^«éiil] 
»e t»iti K priiLGcnL OruiiXHkjiii « (cnčutuU M J&ko vyéáf <t&stojiul; 
jMťtky vt výprrtvĚ, Ulfrmn^ jik jnoc vyjiríiTorall, podslklo ni| 
pod;!Ím jiť^knUk tinfc mii^h vnjifka lio]&nd«k^o }nA príimmi JIP' 
dlicbcm dn Dnlnl Fnlco. 

Kcinc4iii] roku f^tala «e evli^nf roztritka ? lEuUmfiB rodt 
[úiíjo fjiniiit vičky 1'iidrlcli Oldiiíh jevil lak miálo fChoiiBOSt/.^iaj 
mnrkn jrho a srryc kríl l^iinský rnkii tfil*^ nrnnTt x* potřebí)/' 
přidati lim k nivu iiiiBtoiližitctu n pi>;rd^i, jak hu puiU^bán mtíí 
o nĚm jcátf? har^ niíoi^&í. neboť koncem roku IC^ laatkK j<^ 
x4LuÚ0ula au luySlunkou, vlildy jvj Ehnviti it hÍHkvpii Hji]lipr»iadt*j 
Mkého im Íi-b4? místo do«*dítí. líitkup snid byl i!ifv4cou do loltotol 
pldnu, nlo k provcdtnf jfUo nodoilo. pon^vndx rodové FHdrklu 
OIiíHcTlh lUéll hU iis. pu£t>ru ;i jJÁim sv^-titi u«w>piiKUti^ .lalikn^ř iltibro- 
dnú&ý Knstjjin Efnlberitadtiký brry nn to uaIciI pHmOhJOé «obé| 
/iuiK?(Tn/^nJ, oíilíiíNí plHn prnli T-Vlddchnvl Oldfírhorl sofiDnvnny.l 
Kruty p«nd íiLckrftbÍ)to a cbuti jehu vzbudil t Kn*itiiiiiovi miuciuj 
tím moKij/ijM. íc byli bUEcf pKbuittf. u<íbíjt .Uíbeu byl* juřw 
Htf^oid. Její a jebo niÁiku b^ly Etvhlry, i:t)i bylu dosiiUiM^noii 
dDiJU, Aby fHlckr&b«tÍ pomábal. Unioienít mby tc xbrvjllo, ku-t^l 
trnutu krftji^ l>olmrtuwké!m t kvému IClíl učtoU, doUo tt cíbv r»- 
doitJiíbn obUfu; cbtél vy&toupíti na bojtité r^ i^iáfa kiwtinf^cnUmi, 
vetíi Jnký znn in^em byl nloiťQ a tak ň o vclAcaocfch vyplíti 
lOjXM lolarút ^y íílohy x Civbu ■ i ' mobl jyipríiviil Td 

ciAtk*. jAk :or ^iLÍ -i )udfiiiUm j. v ,>.a uxiaiiu^iim jel^ůA mj S53 i^la, éie \ngik\ Unii? i Dáimko v lioji se ^úía^tnl. Kúji 
dotan^ky tjlQ iw ovihotirctU; ft Kríntiati IV. vujAk^r «v£ roE- 
iMAtlJ, poíala w JGVltí roziríkA mcri inljutýru biKkupi-m. j^biv 
íimkuii ^ ^Lrfccm. ZvúdMu ao, £o vojsko své nomiriiuetil a iv 
<nI £ailckT!il>Oti- pHjaJ iiut^ul* ktiíry jt-j .ipluouiocíAovol k do jali 
tOOil jcxrkA, při ťcitit HiílíuiíJícií (n^ht*fiii byli /íiprjkOrE prtíif vj- 
Iohr> Koncfmi /illl MkUtUlu se vt<jHko na df«t ÍHlrknibi^tf* u^j^é im\ 
Z Jizduíbo pluku Krihtiauo^v* r. dvou |ira]icrc& jiué jfxdf n 1tí 
pniiorrft |i('^cli'ity. I*iičcl íohoto li<!ii udAvri nu od wuúanntch *pi- 

ríjík fprávy, Jaké nám (lObkytuje koro^poudcacc^ falckr^ht^cf. dcikn- 
tnii, ie v£cho váudy ittAb Hutva 4000 tuuíú ve KbrauL ik^dflt^li 
iJOMd jíž nyiii )ivť'HI vrchní vclUrli^Lvf liUkupovi IlaUienUdbkimu, 
ařkoUr voJKk^ uobyJo Jeltů 3|n>J«do. u^brž Icpi-vó v lIcMtat-KovscIti 
mtíil B8 Kfuziti, Kri-iUiui Tuřl tnin í»ljuti v íťlo av6 Jíídj-, alo p6- 
(^oU mřlft tnm Uliiuiuli » vůdd Avými (iťovibit-iiu jsiuuť od Acliáce 
7 Donfaft n hoUudsk^ho konibnřc. 

Kdyjč pau z Dodíeiu £ddal kuiintň, ji^jiulií zunif^iiil tnulo ne 
vojíko ubfrntl. xa avolenf k tomu. kuí^e Luuebur^kV ni^o dcda- 
niiUl síinké kiiiic HniiL^vír-ký iirm^l x p4;čiitku »ÍřHii> pn^tí lomu; 
Ak k^lyx toj«ko t-i^kuiiatTiin HUduskcini^kym k ú^umf jelio ťc pH- 
blQilo. nkftr2r.ival ]iuchod jebo a UIaiI) uiu vůliuc váuilké překiUky 
tu c«BtiL l^ri dTute widfinihfLtli-dHkém Tutpřúli nyiif itruUviijíd 
vftinvř vált^é a cliU^li tedy Ti^j^ku důJii ]>t>chud £tm«nti; uubol 
fedl* ptrliofft rtpustiln ilriinf hninílvíťkí ji fJíhlň KldwfrWrm, hyljr 
IH praporce od lidu krajakůlio ua rycblu Htíl>rím6bo iirtipudiMiy a 
pon^Any. ua^ei jciie lii jtoó prnporce «c imbéhly. Pan t Doiiíua 
lihl |i&k dAln Htrtvn » ptdovl^kon pAvodiifbo sboru bÍflku|iHtxím 
FnJdikym d^ ll«aeeifr-EB«fioUka. I zt\*^ Tťiji^lt f«i pNirr ji-luk ilniiii^ 
sbOullUm A kdy2 konečné obdixel líprávu, uc přechod} pica M(ihau 
obourmij j.inu od v^Hkit TilhlMi u bkkupn \1rcpunké1ii>, ro^tbéhl 
to mu poHlcdaf zbyt«k ptichoty n tak^ dva |ini|ii»rcii jCzdy mt mK- 
prrhly, Kdyi KristiaD HnlbcrslíidiskT ? pUiktiii *vyni donuU do 
Ltiťjufťlilu, ihurédél se (aui, iv abur fnlr-knihi^tr- iipliit> ^c rozpotlL") 

"t yjáfh, nt. tĚtk^ Ikriiinn dK IÍ«fanM, » in flnuriacjLVPiAiKliviL ^t* 
Uwirm tf wtWM. — SUL o. Éfth. KréMiiui Vtlum nurfcndté DmTilbonký Í54 8111^ ) lnu Jíl T'^^^'(^h knUnc krftju IkrlHOttftkéhv, tafcf 

ilétí iilukovníliu kmjo UotnoHLulcého kitfMi KriKtknorl Umt-Cmr- 
tkéma, £u dicc rozbíti 3^tnn> m^ t biflku|M^ niUi»licšm»kťin 
A tam vojako dJJ« oaJfiuAil. ani kniíe LnDcburtl:; , ml koffe t^D- 
frrlck^ DtídaJi k tmuu st^Iio avateuf. 01)u Jr<) >ui|hhmiiiiU, tdtj tu 
nKiíná i]cj(IHtc / kmje odUiliI, jcdaání «\ého tinvclial m poiiUJI 
přiilnln ar k ahu t^k^ ninikA jrho, jcnA « liriiEou poxotvivnjA, Ir 
fijii Jcjf ^Í|ivjU »u k fjtlcKmlitti, >hoA ee ďokli Dfjmocflřii^ ksl- 

ire iTácv-. nfHmnfho, xftpHftalmlft jej, ftbynť ryhnal fJinuln^ fiiuBÍai 
jjikA jr vp4-)(^]i^L h jMiiliilk<T|ii ji»ho. Kriyi! fHVk fn UrktiUlc iluf pr 
4oívř(tťlji, Kc cí&ůř joj chce 'ůbec jfba^itl dř*UcTT< p^i r*"!*" bnia- 
ivlckéiu, i^rroHiI)- Její ť^bacy^ 1 t^rprutlla k iii>iiiii (tflv^amdJiii ^ivébv 
aUtífllinflca. Hibyjrj kr, kníHoii ci^nii iidvnUil od jeho jihMbevxťti;**^ 
aJc nlA^f mul nemel slucliu ani pro fira^hy %jú pro rfsttahiy, 
Zalfm alironiAidiU «e kntí^la iMnoftaůlJ itji 4jť7'U- v llniDívikii » 
nťktei-f it nich kc rc^xhofllí, potkylnout kníJteti BmuůvklEéinti pomiw 
trí^jiiAHtibnnii n biiď(^-l1 pcrlfiíbf, jiiiiTi> vflál, aby «o uhránHi prtái 
ilíiSiim [ir*tulk^ žoMjklvii falckébo. Když so nmcstní K^lo, ot£«ia 
JCQ T^lřilnou slítlo. — M«<ktcnburk íi Itakovcc se k tomu ii«pH- 
doH -^ Juitila3 HiiíiiEL THUiknibřli iitmiif^ kterým ji^ ]ďovy o*ir^i 
nipouioiul, ftby ec cfsaH podd^: iuuáv»Io m, le útoky prati cf<- 
wM m^htlfcíiiil poatavenf 8v6 řborSujc: itccfcftt Twly se [»oddá B 
obuoveuf panství ivéhiT ivifnijui vyji^dimiúufni TjkleiUvů; tid^toto 
mil uňj rada* jaké w mu Dcttrtilu doptávalo od Jakubuu***) Khíía burithůtl Sukénu Aá. in l Kjiu líHí. — MnidL m. éhé^ Aeljf r !>«- 

*l iSikL fi. AA-b. AduúnitLntur Uigilv^unkj UdlHoH ínbX^wi I II, tUna 
HtU ^ TUni^ ivoAtoi JkUh^ «pn trftBa Kri«el4D0ii [blhrr*tadi* 
tUivíM -.■^llii> tljEij i<ni 

III 1' * 

••r Sw. •■ «ik CtMitid *ittď4 l«|r tM*»njk^liD cl^l- ^'^^ kMLL 96l> kkv ů4vi>4lčíl jdíté tloe lojáluMti nežli oeIaIuÍ sU^^ové krajští ; 

ftlf cfiiaH xprívu, to od poídtkn m^cc Hjiw pr^U vojáku fflk- **" 

, kroliMniu potíiiild a <1o1oíll, to ho v Itraji nechi^l tqi<^^-*) ^** 

B«« tjťe náp^invuuti. kUré i^etd liotnoMKkJ uciiiii ÍAlckriilieiú ]»)* 

ynftTnc<finií illiunn, f« je) nemálo popudilo n ^t- jon v tom přfiiuH^ 

ťhuM povulitl. kdyby dsať na pnuf Jeho ki ok orlpuv^d^I pixliibunu 

povolDo^tf. KiJIot^ttE Č^kélw ut^chtťl i^e Jík ptvdem vzdiU, njbrí 

diltí líik Uťiult tcpní lífhtím TyjwInAvůiií-*') 

Krlttiiui ]lnltn.-r>taftl»]tj jL-uvnJ iilí vv^m rozliodnuU pfvn 
Tíclikf lupnmfn^inf n jiiv* viťlikí přokáiky, jtim mi m" v coírn 
MAvvly; A co hl ]>NNlsov/ali nev/iUI ic tnlm ani t^bdy, kdyA cti- 
diiel jrprávu, ie rojrpmil av ibor do IJ««éeu-Eua«ln Uhnoucl* 
Z Btelťfvldii íddnl /LlxtujiiJ.- tcrajo DalnumLikólio. ahy aiucM krojfím 
ttm Idlmouti. ale brntr Di:ícbUTl euu n> iif JinJ l4>lio povulití ,***) knijAii 
koibiiaH <tobk08«Jti ^-Uk ujaJi ae jeho poxnd^ivku » Tak mohl Kri- 
tftUn icíkrí tiliiioutl. Pmvf w, iw vf»j»ko jťho otrnúinlo pH 
tťto |ďf1oL^Ítg,-itÍ 1:í.1H^I muJ^Ai podlil Umto Jmuf \j^jJk ^|lnivlly u je 
ToHcť jíhOiiiAOv, jilikoí KristlaH vclol íkHic*:uí> .jcn plnlíii svímu. ft 
V tAiiLkral>í'U lI^b?vu>lúwM^iKk1^ll mOl vúrniHiu ppík-Iť, j«iiÁ iuq 
pífikjriovul pi'uf;it.' u jiuč vileoif potřeb;. Za pockodu nvÉbo oa- 
p«id Ibt (imlijvny rfsnH, kUrry jrj ku pokoji hj] iiJiponK-iuil a 
pOMlrji n.tpc>meDittf lolo po svém brstroii a po flílmiuietrAíoroxi ^^ ^^ 
MJt^dťbur^k^m dal opakovati. tT^ Odpovtď Kristiánova je pH- ^^ ■> «M. iL ««li. Bjf«l iblDOMIkf lid, H'li. nina lOÍL 
••j Uní(h, it *reh, Hřdricli Tn*jl IlnlnoMikřmt» íd, "" *^'**i'»^" layi. 

•^ř Opct I, UK, 
■t) Trnu ly-wký |ini>.l vrittfl Uitl KrtUiiUi v MHé danfrm 10. liímp. tdi-u 

ntM rpwii o »nj< * rbrqjíinf Kr1fltiuia«A a }(>ná TTpniniJc» lo p4?lioDt 
jvbifl «b&«bMA • i>roiliici t<-ivn «» nmtA. 2pTA*ft o ilnni 19,00(1 ronfi), 
ínnil irrr KriitUu lun ilirUtti ir]<.'l, jak Břktmí diij^ity vyprvEJji. jv 

ucrili 1300 ^éft. — UoklJ^ly ^ iji. ti- V>eh. 
tt^ )l>k'b. dt, knlhtiiiiJi. CaAI CofliPtif, ťL-nIlaulA uinuuivLniIcrovi Ma^di^ 
ImnkPait n tVidiii^liLM Oldhi-Ufivi Bnuklvlcik^mii dd- 11- littopcda 1631. 256 '31 

úmM padnou Umtracf roi)(;mo(tnn»tí ncj\7W tfpvivj Hl^kí. k nfi 
v Néincicb fto htatutí scIijIoviiIDi kli^i^ s^ r^k njní Mni n Ji 
ibiůnfiu knuat jvduoiiiv^cli ai pf-aiá kKklJtvé j<^1U. EriAi 
ribt^^riM-^fuvAl <:(ftjirv, íl- mu Jťdiiuu ochotof wmI avtij MhfdiMi A 
k úfolu loiím obru] i^i vujlj[|:(1t1 zn nvů Mftvai zun^sUiáni X] 
kil)i mu velitelství itad plukem jfidjr b^W oiLbtdiauto a. ahj j«| éft 
DuIqí Vnku (lovedL bylo uioieuo, dovídá ib k llio^ii któ, íe 
cJtoíi ucnf vhod A i« jťj ii»]>oiiJÍiiá, ab]r ť^Ut^ tAuedul, Kdfl 
to byl dří^c vtdťl, byl U pry 7aji»t^ voiilíJrtrí nq^^al. ňlc njuJ, 
£e Ji£ DL-iii&^e coumuutí a tak ao uftflóji^ ^ mn to &ob«dc u 
p»klúdluD, pnniWjirlJ^ nqrHjn.1 IhhIiiohIÍ gcutfráli, o.^trič J«o i^^\ 
vojín sluibu koní a majetku kurťiftorA nhňfiú bKdf- KoMÍné 
Kn^Uím ]in>Ji*vl? nailťji, ^tr |h>jidi>il ee auLiíkylho |;řÉlc:iiUi»t, Ahy 
cfsaH mohl bIoeiííU a tiat iiiiloit a (ihEeti jťbo al xbkatL — Kj 
ňloVQ v lomln pvtinf byb potapon dHMi<^ vmí^Jnuiasl!, ale 
Ktiau iri[1»-rttkJÍ<K|í> T''^^'!!^^^'^ váocky ly vAd tak pi-íroanýin xpA- 
«obcni. iako b^ ^c pijtitúuf nárc^kú citiařiikfch lauo aebúu ron- 
Di^lo, Jako by vybláil«itf klmby na Talckríibi^iu uiúibo nt-xnuiitiOJíK 
jako by knížali HhiXÍ ncbyU uijakí pomú ro^^kiuA a zAjmft d- 
Hiřovýťíi dbáff. r>Ií>ubý jLí fjtó byl lo akntočny si molib by m 
ukOTo řfci pntvui ítiiv ^ Hsí, altf zjiAivibtiiu t«k iisdrýiii, jako w lu 
ffiAlo v tomto Ust^ Krlšliuiift Uulbu-vtAdukého, j«oii pomtry t«b- 
da^ki jeu v uifiluktdrjdi píurTnnnstrr.h vylkmity 

7' ftkTcfcLilu po&CúLjpM Krlfiiáu k Mabajju a tlonuil 
díf. Usioi'!idn <4o Am<^ob<irkii v u-dbbkapjtlvi Mobtifakém. Icdešj 
iobyl «íiuku a « iiém ui:hvilt1t vclikun kof\*i nu piini^j:t<^b n 
iravlnáclL Jelikox KmtiAn ucjcd tomuto luistu, v^bnč celé okotui 
kn^hié uUůdnl tyjmld^, pnAl/it fa iiri-mri iAíitkrjNf're fkosen-Danb- 
itoAtský, }ebol ac v^ týkabt, uěkoUk mtlA k tiaiMirnmiiilte, nbj 
w obrítlU KiísiÍhu oTftem jiiutU nApodicnuif toto mimo »eba a ^ 
Iioltrodíl luatirubfti fílokmi. iii;p»a««ltfUkl mil Tftady volcou cMo-fl 
EjuikTibí' vWt odpoTidél také pobx-ůikou jirohlÉM*. řc í»nní 
fttébu brnnuii rakou Nade Ujití; zArordi radil KrútUuaii, tby 257 iU!tou]>ll, |>oiiůta^Í nebude moci čeliti Fillxmu a Conlovoví, kl«^ 
nujl Md nfm v<r1Íkou pff^tlu/) Mtsio abj uposlechl tétovýftrilif, 
vzttjtl se KdstJAn v^och ohbrlA, k ^'idilí ti ofIvaK»vHÍ právo z po- 
hrOiky lantknUičte AozuáiuU tau^ 2e zemi ji^lio tude iJlvitUi, ivhoi 
buJrtohi> k vTdritovdní vojřOcn -tvého mĚl rJipi>třťíif-"J Ncřli Ittnt- 
krabd obdríf] tooto <idpnvÉilní línt, obri&til ^e nu ^trVco «vAho 
Beatccn-Kuftolflkélio, Jid^jc jej xaia^ íc n KťiAiiana. abj »ezasti 
vrám ilú kruJL* Dohia^atih^ho. Ak hLnthr&l>é MAdríi? a rn^i^ittf 
aTfbkl vjprii^u KrÍHtionovu. jcni mohl falckrabi^ti v Usm jclio jim- 
«péti I dopHI mti violik^ podixrry. ŽádotC Untkrnbero D<'kria- 
6t«dr8k^lio umill s Um podotkiiut/iii la ha Kriaitlftua nomá íAiiii<^ 
mod; aám it^xov&l sobe na útok. který épASél^ iKxlnikti irn lirxiby 
jrhft n BhtilnfelitD třtoné a vjtkvjiI proto taníkrnbi^ic t^udriko, nby 
mu pHFpÉI v lújení jirív* jcho.**"> Tento nvchtél véHtS, *o by 
Mimilc nom^l aa KrtstUuA íiidoé moct: kdyst se snfm tedy pr&v^ 
v Iťchto iluťc.b m^rkjkl, /ittliil jej tfui úsibvnvjl. nby byl pninftHv 
!it«rych .tnitiiv rodjuuydí n jt^uiu }Htmohl; íile Mtiurk mu nu vi^rcku 
atttindnf b na vfťťky prii#by jtn ryhýbnvi- 0(ípovM*I,tl Kdyby 
Maurlc byl m41 odTabu ptání svému dodati poLhebuého ddrusu. 
byl by ec aim vrhl ua 4lrýo« arébo a obraní jej potíraly alo té 
ite mn nedontátulu, čuiiiuí nuuiQžuuiv u; lUvili. vídfniv^U, jnk slabé 
poipory falckrabčti st dMtávalo- lAutkrabé Ludrik vtak DnliUzo}, 
kdyby strana falrká rdU^ri]^ fc by pHIii^l na Trddmi fl proto ue- 
vilt^ vrbQOini w úpliit:' d»ari do uáruL^e. V ilislUm pntd Ifůil 
cfinH 4tniiy.]ak1cli mu bylo ^u^eU od Kristiána HalbcnUdtdkíb^, 
jakiMl t nvpHtfíhké\ia ji*dnánl ntrjcn nvdht}^ iMtú ji^ /a pomoc a 
mdli M Uk «? icxnJ avou pod jeho i>chrtaii.tt} Zároveň sd 
umhitU • kiiTl^Hi^ Moluiéflk^ a a bi&kupom Mrcpiutic^ o opt- *} SáiL fit aceb- LuMk HMUn-DiinBkUdlvkf KríittJKnnri Ttalb^nUdbtk^a 

S- fTOiiiire 

***> Ku. il wťlt Manríc Ku>«tiký Luilrtkovl DanuUdULúaiu Ůú. 
prDtrni.'« iftL 

ftli^vd^ Dwi»t«dUk)r 1 ritlLnaadixi IL Id. 11^1. priMlact im. 

«t- anb. 
0i>*H*. iH|iv TaW^B >p^inBL mi tT 17 tia. vu. 4 S59 ifcDÍch, Jlclif by hf\o poth^M k tirigombé olmiiií « íitUI TUljrlto 
E& fbrojnou pomoc, femui ivato, jak jcnic vjrprttvoTidE, vjlio 

pfliii«]» X Aiiliollu,*) 

AtthoLl jjui»tu|)uj«. knin mu bylo nkájiioo, |Mnl k Mrtiů po- 
iilj« klra-f nni tArtlkrabé Ludvik po»ljiI. a cM4 » vpoJUl Uké 
s vctjskom vlrcpurakjui. Uveré k hí-iuti táhlo, uby puk udtM lu 
Krlail^a Ealbontadukéfaa. Krí»fi«n cmífik čili t"^ dobyti Amdm^- 
burkii xbytcřiiými pocliody; pHbliiUt íe hc Oic£«cav. potom tiU di 
Kittorf u tťpi-v6 Zlil) poBlAvU ac proti A&lioltuvl, kletý ve tMe 
chtd íyhuoutí útoku itepřálelíikÉroUf jelikoi tejďtů nc-^pojU vroj 
"iC *keiii vuTpunkým, Doilo ri*k přcdcc k iráiG«. ** ntí 

p&byl X pnČjUkij Uťjnkydí vjbod, nlo te veJel pouze ]f/ilť, nemoi 
s ii-yTioiI t^chio koHflLiti il (lostjil xo palUoa uvptUtvUkjxli oitiAI 
t.^rtk Iji-ry ftu t&Hové tíbq^, ic diual^I k Kcusctojltu ttitoupitl n 
vftliu ligxitlitVí^lH) gnnerila nxnati**) Anbť»lt pobyv tři iluí n IDl-' 
torfii phtrbl k Amonoborko a vyzrál posádku, aby 40 TzdaU.^ 
KrÍAtinu UiboHl uA blf^ktt, ala ii«cdvAjm tsti iit/>k obuovltí, jaltkutlvfl 
Juj bojovnost k tomu pudíU a jakkoli «c sům iidaébo nvbcxp^ 
či^nntvf uťhTOííl. Do tíboia lIjElslIekť.bo n Amnor>iiirkv pífliyl 
dvH Hi!Ri;![k'KaKKuláU v,t^lai]d, (uUiízujíťU AuWtovj jui^n^m 
flTébOi it Amónchurk pnm^l ke Txd^til w; lontkrabé Maurí* 
ďitél hrad ujftl n pMi jfj InirHHovi Mohuř^bí-mu vydfOí, Zárovidi 
im^nrlomli od Anlmlt^ aáhradu na ákuUu, jakou ^xijaho jcbo 
BObUo na. územi kaMobkém; o^-boC rálka doUUa sq tkuloínft 
1 tohoto lUeiQf. Anhoít řorrifU tíf^lsy tytt> iiabfílky a iT^jřadiurky 
Auifimburk tnual yrj býti bcio vieho proBttcdkoviiiif Uittkr&bíl 
Uauríce uvrác^ni kurúhovl ^rohaf^ůmu a o náhrada vtllťfnA no> 
itifkli; prý hfú protu jU fvin, puof-vaiU lautkrabú uekoual tvou 
vUmoaC Jakotto krijfiký plako^-uík a vpHd KHAlaaAv DcphrkazU* 
Ano Aííh^lt aíni poslal zAíiupcr Htíiu> k Maurlcnví jirqc ni zrh* cjrp^ 
Hbyl^ *) to, it. >nb, Lodttk D>nwWJl>kf kurfHtiri MUoio bx daUa, 
palao T praaiurj icrt. 

l&vhtt] ltritp>4tk ruii>itE*'ii Jii- i^-^'^ i^uit *^^- ' 1^^^ U«lii 

t* 1j<hvilhubii kintíuvi Siuktína ilA. lOk^, ladna Htl- 259 ilé4* M*^ ^ ^''■llJ^ '^^ chovali A viá-li £ (ifra jako £ iitítcEcm iiolu> 
^ko it ur^rftcďťin JLMlnjitL Xe[induMI se Mdiiricdoposnil k« KrUti- 
aikkL nyní fití ioIki mohl lim m^-nij tjú^íi/Áú a tnk / doiiLict^ní ij^iml 
sJlb, te ^KrlsIlAnovl bude piKÍIc sví mo/uo^U ]>fcťhiulH bríniU;-') 
a íťml so 1IA ahrtiif llKÍaíiť-ků jiriijiíttíni Hpkojíli. KriiiS,in xíóa, ic 
by M u Xt^unCjidtii iivudriul. Ulil dn:itnfiii Kjttíwlhkyni, tuúi hy mu 
lAnArAV »|ih.-dindLi bvMl*. ilo binkiipnvf rndoťbOťLskóho, o n^mi 
vMdl, ic n<v.í nikyiD hÁJcao a kde ic hmlUl ua /iiini ubyTumtl 
Ujtiy mu liixidlo a^berpečeiibivt, mohl du Iloljuidii u!iinu|dtu 

Ki^Hlmi vtrbl mi ti/finf pudiTbortiiskí v tahovérn íapc, kdj 
opnUnv ncpřítul iK'íhttlji;j ná<Inti>vali. BJskujiJitví iiJÍIo£i«lii ív\Mt 
kurUHo^l (kahn«hč]ii[], ji^n^ kromó toho držel bÍKku|)vUf LuLU«k£ 
u Múímlereké 'a JL'H/ hyl "pnívcaiu hískujwtví HildťiiUťimskfhiv 
PdoíviuIí kurfiřt muMil bvU fin|>ravvii tin útok HnlAnďann. Jihri>- 
mnídn nfífťtn^ ivÉ vnj.-*ko blíttin^ |"!*Í It>ii'\ kdcilo t Paderboi'DU 
A UdiKtoru udr^t>VEL| jti^^ no[iatrn<^ posftdky. Kd)'£ ledy Krihlmu 
djw 28. proj^ce vuíkl na loto tuoiiú. uepufataTil ho mu iiikil^i un !->■ 
odpor; 1 mnhl podh tré libtifitl kuntribitoi^ ryb{rntl a vid a dvoiy^ 
kitrré b; w ii<T\7k<itii>ÍJy, \ti\\i,tu co£ laké l>ťJ:it/dDf J«lio žolduéH 
od VT^Nných pnUi^Q prováTcní. dcikn*> koaall, Mozl vt-^t^fml osa- 
dami* ji*jidi£ ubruuQut !i(H>J«iii> hjlo a uéhttiryini přvhiUkKdiif Ktálf 
V júiidní rod*,^ l.ippfiladt a SocAt. Ob4 m^U miia«lA> jakmile kní- 
ícfí KrÍHlljinfPvi Wány nt^ nT.iivh-k, bro^nyml auinamt ^ vyplatiti; 
So«sl pry í.tplatil podle odhadu u«Ohpi^ pivtuiau^^ho. I\^i.*j0o lo- 
hrt n kron^ř tofad j^moctLll ^ vftéz JB^té pokladu koaiclofbo, kierf 
Uui hrl dnv^gf binikuji Tadorbarupltý přťd iiůkuUk* lety ulní-th 
DUIlch ůtpůchŮ mohl ic Kn^tian jťn lohdy nadíti^ »««nf-lí dc 
pnimý ívfij *hňr: aponívndí mi^l mv^í iiatMihí pcnf^, DciueSkal 
tAkfr voj&ko iiajíiuaU. JU koiicťm hjduu Liiěl pře« 2000 jezdců a tabi 
utínU patření k najatf pluku pecbotj« k1<^r^ vaM býti cc nvj- 
difie puimnuwlé, jultkt>J pnipiiíiV-ul íi xHAblí vojíni liDufn^ mi 
k a*niu hmuli.**) O itrnÁctc dní poiidéjl raohl so již poviAoT«ti 
» pjjia ci^lďbo új^rvmfn Jelikož ! m^to PAderbom čá^E^M poraocf *^ te> •!- ■rek. Uilirluu ■« ScbvilbMiliu kurflhoH Rufcibnu dd. I»3». proiealajiukých in^áuuA do wúkw jeho «p«4b. Zde se ma -lu- 
skjrtU tni>vu ^aná pHIeilloif k v^fnáhánf vyt/ikfeh koTitribud, 
jflkAí uklidni I]i«ki]p^k6niii knucléH, kolrji jmiitrké AjrduotliT^ 
ki>m)Am. Véccbay poklíLdr a drahoccEDiid rouclu iDOMobf j^luirefty 
a apouéfiouy^ uk nu \ň. HtNlimA ^kHft. t ait b^to diaviiio léli 
AT. Liboru, palá<c híakupak) bj) \ypku4u ■ nthlinié nádoU Ml 
a jlnť domácí náhidf v cfmi^ lOiXO toljuú pobráso, iwvftetfciio] 
Ant hrt»bu iIHv^jéfhn Mskiiim l>4'Uichji ^ PanteubvrhB, njbrí otoTffin| 
a vmfv z Dťho pmcu n berU bltkupskA.*) RitetUi) bjl bjr se 
t£(I /Tnotnll lak<? dOUaiiA knpltolufbu, af^y un tiáiii iirovlU vjwilié 
výplatu^, Ale t«» kd A|mKlE útOklrm. Jnk volkc KnatiAii ?« |Toto limiiL 
viděli j« X lobo, Ic vjiivkI ccuu lO.<X>i) toUrA tu j<^ utkntiti. 
Jako odfrdnf nhvvAt«Utya Mm ddle fini vfco 8« mucJlIos um m^rou 
pMbftAlo Tleská EriatltnovA a dtíy »e pHpravy k TdJoe: 36 dél, 
kter^ ukcirWtil, thil pl-Bvář.tl (l<i Upiwtntltii a opi!\Ti\í toto nftto, 
jibj 1111*1 bu«j}rhiůii cípůTu jak h vy1>i}jai]^, tuk k <»bTii]i'S Po Pa- 
4crboi*iT«kn d^^h fstňn na hi^kujivtvf MiiDET4.Tsk4, kde Jednotlivý 
nssíbím uloíeno ^-fpnhié. Nářek obyralybtía, Jcnl n Mnjch po- 
júirem icujčťnycli oi^íd v niruzu ii ^cithu mujtel^ prdiftli ji p ř i ift elf 

□cbiiuloH tviktT^ jťho jednáni s^Vidi-iJo <> divoká zpuimufkU: i:b1ubii 
so, ÍR >nn pop dovede popy pokrolír & « trtríbju nuloujivit^lio dd 
raajú peuíze w nápimíiti: nfi^ini" l-rHUnd uiid i\e? Praff^rn Fciod* 
fl dtiiiutil pry v jjtkéin^l pnueníikém kJjl£t«Fc jeptišky, áby j«nui 
n finM'']nťkAni jchn pH inhiill nnhó poalnhovfllv.**) ?oíal »e ibř 
Iflkť nazjTaU biskupem ťsdínboiuíikjíu a MúnHifír>*kínii**^ nk 
ncKdil ae, fe by byl m^l úmval na ůkjxíí lonKo »e unoditi, iteto 
potbil. kdyi ťailvrbcint oturtdil, dfkri-^nifkii svébo pima v VTirtCTO- 
behnu ke KriatUnovi Diniktrnu. nabJdJ mu tMo Makvpelví. kUrby 
ite K bib^ki^rtbrtuiti i^pAjIl a blrdfl jnj Tnilfit zváMti tfmf/i TnadJiDeift. 
jnkim L'ni« krAk Wcc nd pE^d rokem JstehAti blt^iiéliL-t) , *> Sh. 11' arch. &^haUjui f K^Uf rtavTii" iliL $ ia. d-Tinn 1«S1 — Tvotéá. 

Zf^enng ua <lna HCin Poil^rbon. 
**1 Su. 11, >[di. Z Knukfurlu diL II. únun tOSií. f» Op«l. L Ml. i4. únan TTícíM ICitt. MI Cbař hy] xayiíXé Dprrivn^u v}liJi8ÍiÍ klatbu da blabupu Ual- 
bvnfUdt«l:£h^» ale ncurbil Ui\u\ cjbri mroi^ jťj nvjflHve JívJíitliLÚn 
pfoaúD, "kUsfůl thM knCívtl Bntaívictcémn a ^idnUnUtTAloroii 
Eiugdebunkéiuu a tfin rozkazem, oby jv biskupoil donii^ill, Afbnl' 
túštntOi (Kiintíui ViLóiu Ilintubonky) vvdlJ sv u lom f Fnibríciiem 
OldHclMm Bmni^vlGkýTn u obu kc rorbodli ^7hov01í rt^ikAfu d- 
HaMéimi.*) T*lo pn|>^rovd výítralia iieméln riak židnftbo i&íbku; 
KriaUau konal j:brojcní gté Jo£W rá^n«<Jl a mil t pofilku tf«ziM JU 
JlOOOjujdcŮ a 400fHrHiM píchoty, Uuohú ilechtíců t Prtikrbonisku 
se k néfliii príiljiE*). iJimvvnii^ dáial xnitňii(>ii čiai pauér. nu luku 
a T« TOÍ4I4 Jeho hc^ní ki^lal kyank, Por^ff o l(riitíjint>vl jítúÁ- 
kala taL6 Ud, ktorj byl markrabt^ Krfitivhky |mj [iifni MikulovskAin 
fítudu irteu pouetka], mnoho vt^jfuů a dftjiUijufka duriui]i> vkrát- 
kta (■«& tc ^Itxfktí do riulMrlonui- tU->kiip9LtTf »|oiiiílu ostatnů 
DO^i vni^kii KrístiAlin ]lNÍbi-rtitji4tUbi^ho xn shiomá^diáté^ T m^fcfdi 
lAdon « ilQcru dah lam Uk4 markrnbé BadoD&ky a hrabe i Manb^ i^ 
feldtt ua ú^ťt ^vůj rtnjfruiiri a ^ke m&Hinibí SOOa a Mamrdd 
IWD jexdcd a >.Maén tilo livli jjA konoun úju>m ďtroiDdíd^i 
v n&todi usUDOTcn^di ^crkajfcc Jetk na potřebné zbrani. Také 
Vilům k»iňf Vjíiiuraky. jcjii pnt Hv^inzUv. iNijImnl lOOl) jezdců n 
3000 ro«i& pi^choty, diU cáftf jlcb na újtomí padťmboni«kfm sbí- 
rati, tjík ir iniitírlíi vydr^ovitii n^jmínt^ I2XÍ00 možíl nepn^ti^fc 
xiikoduft), (mcholky. ženy adétL Jicb^ bjlu ajuhiiuú tukg tuUk.**) 

Aby Ta/lvrbcoii a Miiuatr oprostil této nevftiané chiáky, kur- 
fiH RtiIftiNky diHiiUvul ^ia |iuiiiod (ii<jl'(i u iípiLuáld. u l.ig^' u u d- 
utrr. ajbrx riímjil laké n napiiullin vit-ch R*>ch íil, Tvčútkcm 
bhasa míiJ pohi^cmmílř ptrs lOOíl Jťtdcd n lO prap<>rcft p^koty, i"*" 
kto^ihi sbui upalxuú ponUipoval k MUnal^ru. Kjiť^u^í do-LiAvilo 
40 Tojako li^ilcV^ Koncem února prltrbl voitťufin Anholto^-^ ^*" 
sb*r WOa muit HÍIný HcvHiTti-Kiuvrbkrin kn hmiikhii M>ku|tttW 
r«á«rhi>ni*kÉbo, inH tetai pochod driavami protCAiautakymi znsť tafi, 
.^•íTaMÍÉ. Koiwfiutch kurfiftn ťí«A*mii dd ^ - i^^ — ICISL 262 Atadtskj' velel v^t^ti ikoTu wtU ^vueril U^bťUikj, irmtc? iiui>ér 
dtL^dtii^ Etrdcy. Aiiliolt totóí p^rpndl Jwl&olliré oindf, i* uidil 
KťirtJuiL TA^i-/n^nl pottáilky a Uil o^VixrfťUJ v nich pomlmL C-éel 

aetijrlj uíjokc z^ttieu^r pordtk^u. jiko^u KrUtiau xfftioUl vojtlca 
kuHri-ik^itu u Ubcroy, *) l^uioTuh domněnka, ív KrUtUa \mlí 
yjiustí lurmí PjwiviíniTniiké n íc >íc upojí j" VílfliM"Tn kii/^dťiD V*- 
uui-skjoi. Aby y\'AAh ilo Ekliaft^ldu a oDusudaích krftJUi htho Uké 
íť chí^ť poJuti ruku lirabfii / Mau.sMdti. uhy sjíojeuíiii vuicf ob** 
Hlí M' uri tigijsly H ŠpiuiiOy.**; Pi-o^alíin uvnUilo «c AIÍ Ui, OUÍ 
<ruo: Kristinu tiicd^l ncjdtfvt- znpudit AdLoIIa^ k(cry nyaf Ufl^l 
1»1ik rAfurjgU jjiko dhfvL\ uýbrí Abor arAj nUsu^DÍm Jednollíkirdi 
iijÍAt rirx|itylíl a uodutiliilvk sily otrvédči). Aby mokl uibriuiU aovi 
acbrii&í !«e plukA ÍNidcn^kych u uiuii^iMdiikjch, Uk íi- tytn pfiet 
poóAtorDf i.*Mí^o liy]> v rliihuu lijiliiO v,\7JtrnJfli^ n X vi^Uť tftstí 
v hÍHkL[i>nhi MdLiMt-vak^m lOKloieuy. IúI^iíju] Ilitlbcnuiuky ttd«ril 
f(Jjj{^*taii dnhnu nu uiJ^Ktn (iť:iíki<. krluí l^yln |KiiiůiikA uabolbU ISDO 
muÉA HÍluá majid za vtUtcIc podplukoi nika Erwítlť. Teoto 
hrtjil S(? velmi skříplo, fnk ři' víii-irky ňtnky byly odmžríjy n Krl- 
slinil iLiiiKcO M' JUEiiuviiji ťtťátaiiiL ustoupiti, [mui^vxdi i^bilnel 
spritvu, it Anltolt tAluiu mésiu na |iomoc, Opét raáit^iui brb 
povést, íc KríHfinti rhr.i! ^e k ^Iniinfi^Uluin Tf|iujitl a ]'hiiflrb(Tninki> ■ 
opunlíti, uhy t; ním k jLbu nebo nii xipnd w vypraní. KmtUa^ 
iwniolil ic uyuf id4ni(u z}fft6c>bcnk lUoulio iidrtrli v Mtkiip^niW VV' 
Matčin; inuEu*l hiiď udtťkliiiuiiii ilu Čech a ^a iiochodu ua >ÉvJifcj 
odjior »v iďijinríti iirbo iimtel ^e spojiti s brAljĚleio MaoKÍcItUoi 
t ^ nfni &)m»<^1y ji ItgÍKly naiHu^iioufi. /úp/t<t tmitn ni^hy] luprofto 
bii£Tmdi^j&y, jak by se mohlo za lo miUi irouvžiadi ttarj' přli«l, 
JtH rrirlrícb, inarkralř Badcoiky opét 30 odhodlaL na bojm^ I Tuxttt, KfitiniUuEi korilhu SAtk^-ui^ lU^ iiitiL dnJtm Itm^ H 2I!3 Atkňzt o BTé odhodlauosti a jto^^^ji ieu 9 uejv^í litilť^tli ncwl 
rospaduulf Unie KitjrA pK-i^ tu vúlku ntl^i-ulit Umcc a ^pnoéTé a 

jednou inciV Kr choptii n pro ItťdHcha fc ikiohLásid, Dflera prímůU 
Joj k lomu Douárkt |»rot1 katoUhAm. kti-rj[]i i^a AAduou 04*011 ne- 
chul panetví d^pfáti. liJ^vué v^ak ubiLva. i« b^ ciuir utc>Ii1 aad 
ním ií*pHniUv tóiid vtiiÍ-*IÍ. TíihI 17 roky tlťÍ04j /cinf^l dr^itol 
lUdoii-Riiicnií, mwbiibt Eduai^d Fonunjit ritóUvlT tH sjny. jcjklú 
právo dědické popfr/ino b^lo od ^f^e jojlch mjirkruliéTij Bjl- 
4leiisk^I>iirlaA»kého AniuáUk iVidrii^ba u pi^ mirtí (nholo od jtsbo 
bmtra. niurknibL^to Jiřího Fridiichn % úen ř If yiříélnv, ic ptí 
lUAths Markí r Elki^uu, dcitiji (horiííhu rjiai^áJkn v Rrusi^ln )k^ 
1 rodn níik^bo a i« tedy duti £ tobolo mAD/ťt£tví licmobou trfLa 
il«<lllí. JiHmu Frlďríťbovi byto ^aUm r. IGrift v IYhku ^puru^ 4^ 
lUctvf udíleno x létto a tou podtaiiikoir aby ji- poiituuiij! dťlťtij 
Edimrdi^vým Iícjmí v^cho zpťíováoi. kdyby jim liylci ud fÍMíik- pH* 
»oii2filio. F«TU^.Dfc] d^ir EdiiariioTych an-ikiii^í^ AUirtichl n krubC 
t hi^Dburkn. vnjosli roí^wuKeuí pK^ Uto nn Huškou dvornť mřín a 
nu n&skt^m íiu^mr v ftw/uí- fr. ItíííKJ olifMdili sť proti lomu. iů 
JÍK Fridrich mil lakc hks ^ bonif BA<ieusko. Cfsat roibodl 
v jt^ho jiravpť-rJi: nn ptr^rích ni^MifrJi nn^l Tilwtu ttibo iiífvuU ale 
\á}\ káyi by ti k louu vymobl uaptcd cí«&ffk4 tvolcnJ 
HQlNKVityí b) pře byla v jeho prospěch i'í»íítodunlrt,*> 

Jťlikiii řfAskú dvurní ruiin v iMuleusků £áJ«2Íto«tt iádii6ho 
roxmdku n^TjncsUs markmbé Jiří ťridrlch ^kutefuA drtcl ^p&roA 
t( s doufal, TtiiiU^^H j<^d[ioiL Apiir iiiíniriumO ruxřváuu. /.v rať 
Tfp&dne z pránilcb d&vodů v jcUo prniipt^ciL Ale m^íitnEn&ého 
rotndkii uemolii oéi^kávall, ponévadl w it6Mti.'ii4tyfui svým y Unii 
pHpnvil n \tHf.eh cfHnruvu tt p4iiůvad£ — cui Jeftté vCcc padalo na 
— déti Eíhiardovy, kir^ chtíl [> dédictvi připraviti, hyly 
kHcky vycboTÍuT, Alarkrnlíř Tma*pl ar uyjif iibivali, jíe hVr- 
iU]UUi4 MT pokUKf. jiby lioruí ItttJieiigko doptalo %<• áa rukou k^to* 
lÍcl:ého phbuxuéh<K j^í doká^uo. io ^ta^kT11b^ I vp spolku í kur- *J TTpATvJrm? «ile podLp [Elbiřribi SfakMlirga, 304 ůHcm Filckým MU trn MtAy wáMtaĚikjmL '£n ptuvr&tfi, i(*tii 
HO v Némclch pHpmvnvaly, )em ten nwhl so uditi uáulřvtU, kdo 
privjt sT^ho mobJ ibnatf ulkájlU a tflk I marbnH m }i ocbopU: 
Julio uuuůvíat j»ro[l ktttolOcftm^ jebá litra^ ptvil n)C6QiUi?si cte- 
fm-yin M v |Ki»]uduí laAi ctU&doiI a toulu pa rormnoŽeAl iiu^«lkta 
jEpA^dbilf, ic ^dhodUaí bkdřl ^-^Ifk ncbcxpcfoMlvf a Že se pí1(UJ 
k fAlckrnliórr 

N>m U-iolu uiLi Jcu ti io, íby zbro')em j&bo m^yUk Bápuliié 
nvliik nby vTlIi^uiymi íáiiiffikjuiij liy]'> (Mpruvcdlnéiko » pTub> pof«t 
vnjnkA, joj2 chtt'l imjniiJUli, udův&l vctnii iifxko m jvilni&í fV^ ts» 
kTTTQl plíiAhVcia lújAJnlm K úh'\n Icrniu Háa\ cfanh: m svolaní 
h lukjatf tirijt^lio po£tu j^olíluéK, Ab>' pfucbodA 10 sTé ccml aioh] 
li4jíU proti loui>efii^ oAjezdaiii vojska fjtlcktho a ApaMéUcéliOL *> 
[*«uif j«tLO ptťhyiiuvjju ujUfuváAto o vímoMJ « uddunoití, Uk Žn 
di^Aí pruti dirojuuí jelio [i^ukiIiI nicelia patnňiiti^ fvláiti^ ie o uó- 
fcolik nodčl fi^Ji^ťJL fiim nAřídil sUvAm kraje šribi^tího^ sbyMuna- 
fclilovl ¥ ulčent uouodr^avjitl n vAfldy mu průchodu bráultU roi 
se predce imaoblo atiti be;t i^edchí^fko jibrojvnJ. Uuzkjut tento 
\ta\ KÍ i]iarkTAl>^ ra ^jlmlukii kdálMmu TiujfinAitf, nt-hní v p^u^ota, 
ktcrnn knížete VUi^nu Vfniankíbo tplupmocuíl k najati pluku, 
pnznnmcTinil výslutiif, *r vojsku tolui potťobiljo ^k b^Cttl *t* 
/emů proti vojfiku cizímu, aby ma v zeioi ut-leotelu u hv utrobatr 
pfechodA Jftk Jíího crflflřskA HiB4k^ VelitenstvC nil utsÍmUú»ú\i-jki 
liůn J4J uit]iiiliiuuutV Ptuloluié fíň tti^Xy iaUé pntL-rjly, kCcr^ vydít 
jbjm i^ukomíkůia. Ltž t^U so jnko čerrcná uil zuoUnyni 
klabkriii vAucb vctcjnýck poioArlk a lak pocbopiijome, H bmtH 
YU^nift Vjmartk^bo, Blrjd svémii» kurfihovi Ka^kČlBlu kdyi je 
pn> jiTJlcb ndjfmilnf aapoobeouL ukáxuli ttn dotlovnf a^aíoi pttoiiUl 
ttniice, £« Uijjiiu^fce rojukv ji-dnujf mk, jjík dtiat nnřfdi].**) 

Vq YfdiU sice vedéU, co jest soadhi o dovech luarkraliétu 
Jirfbu Fríiiňduiii ale jrlikní dck^K pn rtico potfcba^k proilfcdkft. 4 '] Y(d, tt wh. Ubric^bl líAara^ TVrdimodoti 41 UiVik M^M liíL 
■^íSi*. •!. ftnb, ViiAnt iiackr*l4l« lUdfliitkttH iR ii^li- proi* IMt. — 

TwbíH. Mlírccbt A&rmatri Vfcomkf kiirtřVMl BMkfaa 01 *? ■ J ^^ - 

i«n. 21^ jcý I; pt>ki3jl ilouutiJL mbitli itt prox*túu účelu tdio ilotiA- 
hnouti TijcdAAváafm- Ckol u^ntu rr.ú tm se Ardlcnfir beopold, 
kt«r^hú au t^ Jakoíio lii»iku|ui otTotbamliíliu u(?jv(gv doijhfUA 
a iádil oiArkraMlv íí acliOxku. JIH Frúlricli sv v&ák vjlitbul 
QVobufintt Mtkjliií A \ak povliil k nrdku(í«tí iTcfanDiu svóho fojtu 
T Píonbeiin^^ »bf &oma\ jeho dAti-Iiv, Ijc^iioM iicbamiíU] [liřGíhu 
phMl vy&J8ticciu proti ibrojtiaf toftrkrab^^ ftlv jK>£nf!ovnl jtivnmé 
oavédfeftl. ití vújakiL lolm nťbudv olkily užito k ilioku pruti ui>iuii 
ueho jAho fitútvlQiiL, /jL^ťi nUbuval, ke uuukrAhtfti iáduů ůkodj 
aesplbobf. 7*ěxo\i:íí paináa^íá. ahy Jiří FrUIrich ttiél ítrnibiimk^ 
Ir teniu, b^ ALausrdilovi nudovolili nžlviiti Um^-jAflio mostu |itc8 
Hýu u k^jrby túho uc^litéll ui-liiitL aby t^ Díia luoalu lolio cIiríLofl 
neřio jemu wiu^mn itito /riIi.'i£ítoíií ])K^uii4:hitJ^ Vr^ťcky lyía puKtt- 
liAvk; pKčUy »u političtí jokuu miirkrabi> cktčl pntTn^tivittJ, m 
ktcroii:t přířluon xfbtnpce jebo ii8pro»ta j*: j:Mnííl: nc^c>itéJf nní 
urdlfui /pfíHoltiTEii Htfiilf], £v inarkruhiv ua jiroLkiifícU.' ci pf'7'L(vlv 
j«hé útoku ittpudulkiiť, aui iv chce ya spolku & uiiu v ha.ieni 
atfleilu iS-ii»>6ho iv sz'i6jLKtniti nebo jemu niiméruu tnta /jlluj.icost 
ptca«cb«ti; byl J«q ocUotc-D poalati do Štrasburku Jidoud aapo- 

itf, poD^^VAili o^bivaL £c mHto f^fo hnAt^. ')p<\mt\ x x&jron 
ileaUntcd&éiii, Zpíbifbvm tfinlu ^kixičJJn ar poraik buř \iAledkiu 
leda bychonn vjflittdok povnioTsli tii okT^luo^f* it* aaiknf že uobyl 
Wcc svtíln o Toni, tebo se o^ mflrkrnbi^tr inold oMvnTi*} 

Kdyí 66 uedalu docfliU prAtelukůhv ilulioduutj, cbtůl «* o to 
LeóimU ii^ltutíti pcíirftik»«i; I vTitravil htjoi! po odcbodu fojl«Tí 
kaiuoH ii\-6lii> Humprcchtu ía WeH^uiiburku k luaikiAbéti a botovém 
ultimtum. PoÍAdovalf KnU roxbodn^ aby Jih Tridrkh qiAjU 
9Q ■ dcafmn k jmrUinú bnibi^i^ MnniLfiíbla: bi^K jirý <i odvrácení 
hrftaijGb obaiviio8U n proto iť h< um u«utrúlii[^$r noiuAžc |iovoliti. 
J«Uk<^ martrab^ ucbyl jeftié se řbrojcaíin svvni >iiHnv, |Hi«lal 
k lfiNi|H>lHDri fliwtJifbo ivéhci tiyiiJi, nby Tyjediiúvúui protáiil. Po&yuu 
flv^D netijiblzcl Atii avutrAliiD?iC vjpi^obecuoo a Ti^[todiufnřaoUf nfbrí 
POUtrálimsf li^ci^ ohninli^i-noTi, jaivÁ m! mi-l^í v^taltuvuEi jeu ua jvbú dntfteu dd. f1/lis. L^rtA IfíVt. 
9BB vlMtDÍtaft úiVTixí Mctknf bele LeopnldA. uitat»f ocukól Iijil vá^, 
mohl tedy clirauf sTj^cb iiííCi tM>8 I |iroU á|MUi6ldin uvho IÍ^IŮul 
Kdyby LeopoIU návrh t«uto i-HJai ti<JÍ^^*al mirtcr^Cs nhj ckfau 
vcrjHku nt^ii^ví>li} prndiorhi itTvni iíyr;iafm a xfl to h}\ pcbolťit 
Uinci nn Mui^fultJuvi ttíih, ii^ uttvtH ^lAtkQ arcikiilietu lU ivvtiu 
břehu Rýna lajících.*) Krty! tfraua c^w^lcd Irto nKvMbeaí a lyi 

Jdikui jtíduu X jilukttTBÍků, jťmuř mJukríiW avůHI iii^Jfai 
vo]&kA Pfl úxemi iiadurbom^kéiiis pui x rivckni^lelu fvrvjoů rO 
hla&oTftl. íc itujfiTjini loto důjc 9C ^e prospřcli Udíc, Mí«im 
Bftvcnký »I^jí(>vjlI sí im to ii Jiřího FYldrtdia a di>]íijtit, J:f; tíok' 
je bkordcni Muhiirakyin xruíitTnn. **^ Stiinoftf Uto invi* m ni- 
íilísdck, í<í rajirkmbí 7l}roj<<iif *tí jcitó %'fc« ur.rcWU, iíUůlř 1g< 
i»n l^ílly ilnl vi^dí^ti, iv so niQ»C v xcmí julio položiti jnileuu * 
Mansfpldovi MbrAnll přechod |*os Ryn,'") Kdyí Voiiftřof J 
KHdrkh bvt jlsu £u vojsko jt^fio, kíeréi ytičll ua *J(iL(NKf inujfi « 
spojení H MaiiAfelrli^ni il Kr[rtiau<;m Ualbt*r^iltakfm Imde 
pťc^vfLhn ifftd TicpffEifkmt \-7.Aíi\ ^i'- p^KavuiTiif hvť^ pK^lT^ky. Dve 
3UIJ V5. (tuuiia sliruiuáiilil kul^m ftebe syny a ludr stojc a vidol m 
T jich prítoiuíiOSŤ.l íťiut avýcb ve proapřch svAlio oijstňriiTin »jim 
prubJÚMv. íjtí mlciul chcn b^Li jťu vujíuum u i« dKve uvuataaci, 
dokud Žpanélú x Nčmec noTypudf a. fftickiftbĚti k zťmfm )obo ae^ 
dnpiiniAžtv Jithkollv HhlAilnl vHfkixi rlAvi^ni v tniiojnn^ dly, pNidce 
naklí^el, ív by jej uiohi Titiliuoiili oHud fatckrnbMi:, coi chkl o^- 
VTjltlll ivaiKi^Aci ve proapéch erého ajtia. který v jcdnAml joho 
namel uiiti úr^uHlťustvL XiUlJ odpún:!, kd)lij dosiliU vf(i 
budou mujiítku »yuA jeho ietřiti a idAli br ua ué} útoku 
idktt, o loni nebylu judnáno; niarkrobi'' poHUvil ^v nuélt? fstHi 
i tomuto nebL-Kin-^CE^tt^itTL $Tědct rc«ÍpAC4i havOi ce pH t^o fti* >L Ufh. UfOiurUl prv' ťrblrtflu BMen^iliii JI iTi'.^ Mu !(»& 
•*' ihá€L H. VCb. Huimlluik mirknliMi li*>1-<Mk«nii lU. >, bfroa !«». I 
SOT Ictlio^. )ak br vfi^mtf Qíllli kniiie Baronkf io41 b>1i xe jcviiii 
avjefc vypnwu a sUíkj lEuthonif míly hýli wtuvrny, bbkiitiové 
Mobnčtkf, Vírcpuntky n ép^raký hrMÍ kroniů toho dUol xtratltL*! 
lUiXiiiaf M samo vclou. Ic trikov^to přut>);it4 Mi dJu/uct kljbti 
■■ ůtei oksmAitAlxo roztilítuí, iiIú jluto jt^nU^ í*; iTuhrOlku h struny 
■u^ettoa ducliivnrího mfu^uá livla ik> ojn^vfly, neliof ^e )Ji(Hli?i^ln 
» progr^uiium, jJikv ruio jm tří lůta slod&vnlíL ^^ ktilicti; BAvc^r* 
xkíbo hyVi in^ :(] Iitk6 rňdi vylilíilH ^ji obut. o tum n^of |rotfťbí 
liocliybovftd; aIc ineJíi vAIf a bkutkcm loží reUkJi ttiuzira. TIL 

Co přátelé fAlckrabiUť ji.iEuačeaýfu iriiOfiobeui k lák^ pN- 
prATy kcnuli, mít Ltodrkh ui^ktddul rukuu v klfii, nibrí chtél w 
dok^ctt »f>obu« vif vAJcíí «úťJi>liiiLi n vjdnl »ť- v ni^ld «r|«im, kdv *••* 
I^Jfllir ve Vfdui lyjcduňval, do tábora bolau^iakého n FmcrLcbu. 
Káyt Jjik»b nabyl u toiu v^MMiiid^ti, ri»/hoK'i.*ijf Jdiit ilufiúlilu uoj- 
TtJEÍíhíi ^tuiiuť. 1 (Ul l}i-<lrjc1ia i>£vuti, B\>y iv ukaiuiít^ navrátil 
do lÍBgQ n hn^KlI mu, ír »ť ^pují í^ ji^liit lt(^pi■Atdv, itimpunk-cliiL(.<'11 
loboto rozkazu, **} BcdHcb «c iftcbova] podle toho ro/knzu, aby, 
jftk pravQ, Ttbánovi svému uílnil po vflU, ajc skuictnC Jcd pro(o, 
Žo mu ůtrupr vůloiMtá nif^luuííly u xnnita tak milu AO jxmdůjí 
véc, kdyí ocholcD byl ctHaťc uriproiiti, co* byl Digby tiATríiK 
Kíbof T m^moini. kl€i^ oJfvídal ryiíH VilUrraovl, ji^jí Irbín jdm 
k nému |H>&lal, nt^ii^e bí ua pudíubifúf, jaké bg od Qťlio po^iidujc, 
pouíTiílí by b&ň malUo vťřuou iiotnpu a prohlaSuje tnké. *« 
plnomoťVTDilvf, ktrn^^ Tiyl i\n\ oinrkrubrlj KríiuvakéuiU a lii'abůtl 
MaD«íetdoTÍ JeD lehdy odvol*, budť-li pojiitdia jeho i^Mtttucť. ale 
nť ^ lom připadl}, kdyby tím inobi pnusic pHmř-ři rlnsillmuuti. 
BrilHcb id 'ivm iláU-; nlflijll Uenerikifiu &t»viUu, íg »c^ koruny *>8ai, n-aivL ZprtmoroilpiBduiarknbíwBiidvQiiyiiq dd. n^ai dubiu 

t«n 
■*)M«b Bídřitboíi dít, ni-tůíí TWI. MnldL it wk JbIciiIi Tirmil H^mn 
ml, aMip«lMtn?'U ruly jvfao, Ctr t? ho liťko'' ■ iv *V ttiké ixoll n^mo ^e^ tfontmJi ieAů nibdj QcvKiIA; a s dmnUni Umto le tfUlUMlo, lDd)rl *t 
0tafA], aby n^eUrif syn jeho byl »lc:*po4i éíncéné 6»ky vra^Uí. 
ZfLrovců podpuťov*l« i%k JtanB Jll rjTiraTovall. hrsUi^tu MAtt^fdiU, 
ktXyi u«tii|mjc 3í Jbnif FaIcc xn puinoc J«j poiidal, Jelikož Ěperícy ^ 
aré v Amflt^rodftiDé aost&vU a jttDU k i-obi^u pouiili clnJ pcitíer, 1 
kUsré lim pLieli)rill (lenenUuf hIayovi^- I^>dáviijr o UtDi 2|irivn rJíilé 
HTů v lluídvlbvrku, ^]fbiI toké, ie jf xaále |ieiiie«i. kber^cU M f AH' 
gllo ludát, a \7rvAl ji. puiUiria !ti-, ií1>t vůUea byta ptenetoia la^ 
úxomf katoIU-hé, kilo ii4 btt; mÍcc mUJáI ittotřon. ,á1e fiOfita »' 
má vdd, coí jejich je«i a mri »b f^^omAícUli, kby rojfai ^ xulmi- 
lllf <IAh(Utjiiú'i mulili liyti / loho uiltiiénéiil*,*^ 

Klál Jokutr byl l>y »■; ^ujleI yro ivaUt spU pam^cni Jtité Tlce 
mxbút^íl tia £i't(^ 9v<^lio, kdyby l>yl i;i.*uirpi^l jirárt di|iloi»«dGlG<m 
poráiku; uirbuť xoti juhi» nvbvti> povoluuo pHmAH, 4<!kollv tj^Jairac 
JskubAv [y|j(1)v w o to EnfazovaL Necdar t«iilo hiiů* J«bo vmAr- 
idL i*u^fL^tT fuleki-Jibíti mI^tM j»M]iiiKivn! mu. ji síct* přivém. 
it^Jný uťxilv tyj Lvt lili váuf; vytyknl vau Av MuiufoMu u nurkrabáu 
KrAov^ého imcDOVAl srjmJ gPocrAly, te tc vlíci! poknfoTft] tt^ 
iioÁ Ut j^uthlktul se v m£afd ^aH Oeuor^luCfn faUvfiixL* £e m a 
iádDou ciJTLii fícvriU koruny 6««ké; lo ríeckc^ it učinil kdyi byl 
»UviK^ silibil, ^ti nv mduu Juho triicti< irpmvnvntS, Pctiičriulí vlak 
kril Domobk iú tolto Ujiti, io xeC jolio byl k UkoTfm vMem srt- 
dcn oílňvoíln*nJ^n stmchnm pM síými oilpilrd. krAl <}otožU u 
kimd. Ke utíchce daiť /kounuU, |wki«f jeuu sUzuof^tl L-^ařovy 
odůvodjičny. IVMtrcdknvAd jeho fniiaTiíLmiif u«by[ v^k fft4Cf 
jvKíř-. uknji-n. r.litj^l Hí|>](it[inlirk<i nv^ iim^nf jifM<S jťdnuo KknMtti 
A mír t>odaatÍ W^ krvcproldvá&í a tíco on zikl^dč nivítych pod- 
mfncOc, Ictcrfi B<^clHrh mM ^cbvAHIL ZAroTcA slťbll Jft1nab> í«^ nu 
h lOOUO Úbor pntvu dofu^eujai iiů£k dálSfcb ai^.iCK) Uber a 
VĎ Ttlbec v^«okoíiié posUr^ Aby byl mtítuováft.") 

ťoilnifnky Jjikulnivy, jujichjí liC^hviUcni aá fAlrkrAb^i? f^ia^' tia. lS^p*dD ic«t. - r*Mék- T^ekj u^ «±M» UAsrte hMCUtt 
I tinmu ibL Ittf- T^Qft iciíi. 
**) UaÍ<^ EL anb. Jftkutr IMMcbotl PkkMnD OiL Íí/t2. Ump»dB l«j. S6» ti iMi. I doTBl a kt«ré potom cfonH cbtAL pruilloiíd, KáJdfrly v tom, aliy 
ws IJedřich. bude-li L'ť;stítuf>viii, laváol, it «e rzúá konmy ffaké 
lA m1>0 a »jtiiv ?iv6ho, tr. cit^nfv \nn\v. tddut kil ťKl|itiá(f-[if & Au 
u^inf osvWř^ní o FTům podiohiTiií, jaki:* v podobnřch pfi[m(k-ch 
cinivujf feutiatft «te]uélio postat^ful a koDcíB^, Xť nc^buiEc niťti 
títlnych lajných HpoIkA a iv- nvl>iiik< pl-ekúAutJ dHAřk ¥ itri(iiif jtiLio 
atvml.*) Jftkvb pudiuíukr tyto ojniáiuíl cfiiAh a krilí épuuélHkéiiiu 
jeití- áHvCt nw*U obdríel sonhlns íťtí iiv6íií>, V p**ii: *vťin Vit- 
dlukndoil Ft^íiivn] M iia bo/oltlvdiiosf, iijiiknu h^ }ki>kr:Lfuji^ « tinji"iwi 
|jto1í fdlckrabéti př^ae víecky ftUby, £& mu xa podmíuek bude 
pHini^H povolťTiu u liro^. neburlu-H fu^tllitci- jbIw í& puildifiieJc 
ptiMUoŽeDVch povolena, xv %í: \w hmh- iimitrl i^ln-ujiinn rukciu 
^Jmoutl^ V dopije FUipnvi IV. pronesl .ÍAkuh podobné pohrAfky 
a lupomonutf a jioíjuloval \v^X^ ivlúbít, abj poniocDj «bor Apa- 
n£bk^ b;l i Fntcií odvolůn, kdyby cbai aechtél puvuUU. **> FUip 
odpověděl her pTkídluní uii pMpiB Jukubflv a %U:e xpňH(i>»om. jen* 
vyhoToval př-auf Jobo: sliboval, íp 4p iitíčoií, itby přinutí bylo 
tuatř^BO. te «« «dča»tlif v« TT^odniviol. k n^mui Dnis«I unvThl 
a te Tíťckv i»nin\ nby vyjiídnAvúii iD^lo vfHlurl«k. Jůk,v rA. Jakub 

Sořll tfwř odpovřJil na p*jiuí krílr- Atiglkktííci, fjiiltU kiif- 
ivU fiAvortkébu /a radu a juvU ph tuni irpi^t «vuu úzkoattivo«f 
% fitTOxbodnoHt. uvbot cbtřl m pobrbíce poddali a přfru^tf po- 
voUtLf) V Mnkbnví IcrArnli ^Jilim (idhodlcuic? pu dnbi- p-dimu 
UftstiAfieDé. jcuí m^la ^koučiti Lip|]u>ii pi>riU)cou falckriibétc n pndtt; 
tOlHt Typailla takt oilpovM, jfíwdosljtfo cíantíVímii pirrdovi. hra* 
béti a H<diiuuoll<-ru. Cíbah FaUéui>, aJ>y jou Uthdy s^LI k píl- 
ib6H. bttd«-li mti obojí Falc !ic v^eml hTB;cťnynti luÍHty na tAk 
dtoubo vydAnt^ aj hv o Apom uim msArxidH. NL^pl-LJiii»'IÍ proIírnA 
atnna tnto podmínku. nt^cUat cteaf uavrbue v^uobecjiá odibrojeJlf 
a n podmCnku pH tom, aby odpůrci utipM zbrauí ďoiUI 8 fto- 
Uktíid 1onpf!Í<fU] ;r«tt(^bit]B, nli? fnlrknitpt^ odt-olal plwimiiťviiHtvf *> Atcbiv v Ila4»[i, Jakub KcnllTULDdoTl Jd. ivaft. lisUi^ijnlu [OSI. 

*"V Tunifi. tňiiii IV. JiJtub^vt Úd, m pruaíncc liltt, 
t> Tld. BU mth. FMdlnuid HatimlUqavvf dá. U. proi. letl. ÍTO 1«9I ^ Itnibai UonffHdovl a KrJ«lluavÍ HalticrslA^UliéiDU uilMniéa 
každého nccIuJ v Umi^ co njmf árií, pokud jittiío Beb«il« t^J 
Mbiú, *) JrJfkoí náTrii ti-uti> ď^l přvikvlfiii nu tnň^l OililHt«Í««f 
fA]|.-hTR^Ou^ lak žnb> fw miiH^I poxd^-jilnu roxhoilaiitl bta odpMn 
poiti^i-Mti, ilo^ol anuliUtu \i dvora, vrdcAslEíbo a Fcnlliiiuiil ne- 
mvákal na llHt JaltuMv od|>OT^ílL ProlilML. io Jo 6<liutL-ii h^tnů^ 
uráno v^'j«duA«;liif. i^kolir fiilckn^bě ucuhIÍIÓ aepHtoUtvI ocvi^Uu) 
n íc xcňy cbo^ X7prav)it ib Bni»c1u vyslance crébo. ■ - 'pl 
iQomi<nrl hi*L^1p AugUi.bého oJtoámf^ Jaká jo tAIo < * 

V £em by zaležela vůle cf^AÍ^oťa, hjUt krAU prozatím molCvno, 

Kdyř BbrlHťh niihy] v Ha^u TMuTTiaí<tÍ a ^aámítícách, k nimi 
mél \n^ i»fAní JiikiihoT^ tii^Uti, mli>4val tlAklAdnou |wru4D> t bQ 
ío íúíoxtnlU Cjimcnrin^ &>l[n* a AdsIÍ^au f^rktoo. DcdHch m 
^^^ k<iiii!ihh^ udhoilluj iitJTnuutl podmfiiky p^ed1<IlÍ1:lló» nlo vylm 
tobé. íiby Jukub xnlajil. iu ou k mm nvolil a kdyby císir tculi' 
hic: odqiřoT, aby mu Tl^tiwi ^voli^vun roAc navrilríl Pn tom víjOc 
Gh(i^] vo Kbro.LcDÍ 8vém po kritik o v (itl ^ hj] k tooju poc^buzcii me^va 
slibem Jakubovým, ku mu poskytne důlíl podpunu nýbrž toU 
zprávou, jnkou nhdr^l o pljlnnrJi cftttiřikjHi, Fi^i'dinAJiil t 
pfioJ, jak |H>2di>jL budemo v^jrarc-vati, v mt^fci ^u RUpoví IV 
Zoďlgovl a jiD^iu osobám* hr hoiilil >iodnost kurflhn Vékké 
VKQésU ua MHximiriaiM Hnvur>ikéko u Ibty tybu paUly >Liuiirddn 
do nikoLi a byly r.Atilány Mckrnhéú áo íln^. BedHcb lubyJ 
DCfvrAtnélio ildkaTU, líi? w vo Vírinl uaupsli riplnf jrj eaIibU 
u prcTlu by] phvivi><lccn, ^ j<i (r[iii^ii^u u/iU ť^h proftMkft kil 
[(V# obraci, Y poradť^ pHpMneniité nntclcno, facbycené Ušty títa^ 
řnvy uUlltl vanm apMtrlfOým knfiAtAm, poíilflt vynl/inr-iido Djímka, 
di^ibka, do ktAjfí Volaonaského, S&dcDski^* Viitomboialu, Lou- 
rbk, étraaburku a t. d, ;i íádnl m pomoc rileínou, aby »c přo- 
kiLClIy ^lAuy ko ;ikrá<:tiuf i»n>EruiUiitů Kmi-h^jiuf- ť^nc^ii; toto adé- 
Icoo i Jakobovi a jťUkoi ma byla jcncbrccná punf poslům y tom 
domn^nf, ie bud<T pobovton^ pflpojcna t^xúvc(l piTonbH, nby 
DOroval a^naUy falckrnbéto u jmraiuiuiýcli kuUat a aby Jra« 
'> Vtd. «l, arch, Joditfr Utai»vi dd. «. l^-lna l^t 
■•) Ifivcb. «L >nb. F«r^ad JiAabtr*í Anslkkénii 4L S4, itfci Itn. 271 Mino-ll nn pnaůtí pohrAiky Jakubovy, které obsahovat^ 
Ui(y tf^bo |thul kn'i(kVm tiincm vifinH A kri-iH Š]iauOlttkfiiiii xiUiíuttt, 
mohli btchviii sjo dimiiLrvjíti, ;íc t«iiU>hf[ll4f vj»:ho|if kc k riUii^ |ki- 
tttice; Jhlť hild xn&i plány, Jakjmi »e |)h dTofo Jeho ^náí^^lL, 
miisol o lom poc1i>bovhti. KrA] a flftv^mfk jvliu vévorlii / Hiickiug' 
humu {lyli ojii^t \WÍ<:c pni>ij?:cui nu Jlítlantf/Lny i roJchoř^cnoKC lala^ 
jU « nimi AdTIclí mnoKf AD^ll^aué. mčU trou phflnii ádt-m \r 
vsAjnD&fch apurot.h a Doj}fAtoÍHk;ícli «mkTtáť1i, Jakými ^c VychoiiliH 
indick;! obchodní t^oiv^-uoát a bolaudákA obdioduf ipaletnoal ve 
toflácb hidkkydí pnHíiiskilcivnly, áHvm laMfi. v lom, /« Holítuifaiiř 
k<lfí o|>vt npiikJiL vJílka »<i' ápnnAlskom, uiídiUili írpóti. x\*y m* 
V AngUe dotiicly vátť^né patív.by do ípan^Iek6ho Xl^7cm»kit. 
híů\']\ JalciilJ úmysl a ndkfm válku vébll, byli ti> Hohiiiídm^, n ne 
Ěpinélé. B nimU hj sn byl rml^ji i-pcilčíl. K« vfitiiDii juvte uabyl 
Duckinghnm i^dnmrK^ti it potnimycb h-čech. jaků <> iii^m ri^deny 
b.vlv V Himu y domd fitlckrab^f^ ; coí Jiného Dinhtn to míli xa nu- 
aledck. neíli fe ^moUboať jťho byla ttm ur^i^iia a 1ti se pak 
tií'tgíimil pHlií hc»rlivů tit-řiťastiiť^liíi fiiU"krnbůltt.*') I'hidť0 %^ak bo 
uGCbt^Hl v Londýna oaproatc opu»tirÍ. nýbrí hoAloJi ve prOf>pécli 
Jeho udtdt některé vál««ué jířlpravy. k <^un£ pKs]^^l ivlillé lord 
Dlgby. kdy£ imvrdliv trn du Anglie |io(laJ j!{jrÁvy o m/uu puřízualn 
ParUaicnt vv^Un tta dou ^. liftcpodu. a mél byli požád^D ea i<^ 
ponfi^^ eby se mohl^i poMtI h rálkmi jin>tl rÍKAti n jiibu ápauúl' 
i^fJmu epojend. Ali^ pravic ti^ho dne obdrícl Jjikub od JiHho 
Oage v Aiinč, j«ní um vyjeilnáva] v xálcillostl staxhi ^ati^l- 
ikého, xprtini, íp. pnpoi jtt uchnluii iidéliU k iiL'tiiu dÍ!ipi.niK, i1l»- 
8tuioii*Q ic kAiolíkům anglickým ti^jnké koDcciu^. / toho byl 
iékáh potoku tou TD^rou, íc dal poíAdnt \7Klnarc ^poni^lnkébíft ^ Xddk d<- knlhovu. OoIkfitiD C^mor. Ik^cb Jftkub«rt dd. ^^ ^}^^- 
«- _. li<'»^ ,^, _ Tuiti>|. Urnciírf ftJdtfllrifji pra Jákr-há A^L m y Gundomani^ ahf- toho ncdbn], o éan ac snad bnile mluviti r 
Ininnité. od (Jakub] ^ se. |MMtflrá, aby »o nic nottek. co bj- ae 
králi éfiQuólakéiuu luoblo itelíbttL. VhosOa-U ttei to 8p*tiélskii 
dávím k UťiTiu, MrfcínK", ■Jl- k»Adím xplh-Jbftui véilílo su jli n 
Ai* tiUctnych jchij ptihTŮiuk nclíatm kUAti au rákc- 
i«i Kdyl dne L proshico pjrtuacvt te Metl, brtn mu jimiloteu 

od kráfe, Jeoj! firo skutotaoti iiobo jen doiiniílÉiii nomoc iimIU 
< N«iniiftrk«tu , íódotri m pHHpévek na podpora ("ftkvu Dt^ 
fxlprtrufitji.' jádasť knÚAvu T>-hJáds1 del4f feéf, íq Jak«li liiMf «lwl 
liceni sToa dáti v innc nobo 6o pHprítvnvnti k vMn, io k ů^eb 
tomu mttfl«jl h|li poh»tov6 ponfle k vydrt<»vAni voíika Vcrova > 
Muuďfddota il k vyzbrojení novicím vojska, které bj xjara Typrď 
vi;nti bylfl Hit T)n1uf ťalc« ■ H výlohy ?^a ri>k «lccpob 900JXIO liber 
budou obuAioti- D^TOdy T)]H;bTho4otly v dolnJ ftoimavné Uttfoébít 
wrahtnf^ii, vgickiii nkora ř&Mň iironAAoll tttíaosti Uft SpMiiihtO 
poAMlujkcs «by ^« bu^ prodleuJ válka vjpof6d«la; itlEt^McMU 
také nícitho !i1yiťCl o ^an^bVÉm Mbatkit a o irifahé poTolMWU 
naproU kalolílfQni. Aby pak král iemnX jihLuf puiluruenlii, wsfr 
ieoo^ ai.'jcii ]jtlHiwvky poladoT&iié povoliti, aybrJ v>'liuiii kráU iv 
K\'láAtiif pťtki. jn)( pnríimmiii. ^iiiý&lf h čďiQ KÍ prejv.*) 

Petice 7 třchto dŮTOdů »epsiiaá obaaboje t ivdnotUvjxb svých 
kiiiHr-h ri)7:hcHhi^ (id^iuvjíf potutvadnf vnitJiif n xnUrntúhié pcilltUi, 
krátovy: radůno mu, aby dAramé počal válkTi proti knlietit } 
Falcko nejdříve píepadl, tedy profi Sp^očlakn. oby ee t tom 
(ibnu!£il ua l''jiJnko, nylvrí vhidj mknmí^ kda by tohn hyío pu 
•by uitl pomoci /jihranií^Tcb soutítců, aby ayaoň sréiim 
btrtdal r* mnTih^lkii protcatAfltikioii pHnw^ii a proti 
témis vjvtoupii, aby ledy uetrpéL io uv^l«řf x vicli Tvthorf 
Jscru u hraDicaml. nybrl aby roofcául, by siroici po r^tdičfcb ka> 
tolkký;^ *— dáui faylí prot4^[(tanÍ3ikvin néiiA^lOm na V7v-Jiavi 
Vlečky tyto ládoati a niTrfay pKOly ae T£ak n^vt«]^iteu pH 
JakulHiTTi: radfDo mu k vfUco aa §|M]i41ak?ni» \tt<fré a? on p 
vtocky pro&t>y a pHap^^ky cTitél vybiiontí irn kuUou rtnu; «»é- 
mavna rMfln «yDaJcho oieohi a protcflntiUkoii prin<cxno«i, Jak«b 
■itdM 

6k u<. m ti. IV. a »kd 275 TiAk boroacQ^ tmilU po biiatkii b prluomau ípaněMou ; Buémovua 
chtíU tioKobleduf! |rroDAH]t<fbvutI k^tiilfk^r, nn vlak chiH lí1«tb;i 
» nich Hniti a poáÚMXŮ tvé Tzíg(!iiui6 MndivlivnMi tvyltaú. *) 

R« íifjuto^tAlíu MigUd(6íiťi íi prňtíistňnt.-íTííShíi uH^c pochybo- 
bov»lÍ^ ^ (kliif siif'.iiiovnii orl[ioriMiř""U ]ho!itihii jnlin" i*i>ťiWnofi 
<t. i potttfktt fjfoiiiDa, hdc^io ífliáňelívíiíf, jaků král clitíl katalíkůiu 
4topKlJ. vylif>\'uje poíntkvkAiu RpnivulTunsti n xnoiíícni tNiy kIo- 
iióTŠko ide^ní. Nefchvttloxala-lí t<ihir Mii:(uf>vniL, tit:Auluhiiji' xn 
til iutprti»tého pobinbtf, mBUti kiioIlkfLm strjaoti m^oii, j.ikou 
(irntcctiUjtHin ini.Mo b.Vti nii^tťiuo; vM^lf, ia katoHd se w\fl)M»koJf 
e púuliou fluJácntÍTosU, iij^ri xa poal^ji butlou poiaáovdtl Tonio* 
právDOtfC a puk iiadvljídu; «uud[líf pixiU* řit^biv Í4.1 b^ Nik^ tak je- 
ilnnlL Dokud u.-íbužvnskú jiřviivtidčciii hyht hluboko ^ duii xnkn- 
Fien^no a iivot jí^lnoflivcc (iríúvjílo, ní'ttohli> býti Hi\ o uptímn^ 
frnáidlroetl ccNo rovuaprárnohtí. pon^vadl rozdílaf vyzu^vafl mezi 
MOáTid^U u(^bo aebdu upOTrbovali; ha ro^i>pi-ůvuo»t 
jkOoMleii tiíprvé «& xu^di dob. iioiK^rad^ čatné mnbr 
ohoa »Uůiii vlon nvbo m^ú nor^i j«oa xíidivioatf a pon^viid^. 
voclfd njw mySlonky ncmnjl ticc vcniki wvíbo 7 křcsínnetví tiýhr/ 
vyplýtajf xo Miab Mroitufcti, politických, průmjslovfcb fl védccbfdi. 

KeiU bjlft pdkc doluí ^émovn; odovidAua, nabyl Oondomnr 
vOdomunti v jujiin obojiliti, n p«U hráli Jukiihfivt, íu jon pn^to 
coodjd :hncd z Anglio, pr>ni:TAdt doiiíA, že J/iknb Jtlomjilnoftt 
paríaaHmtii [li^fslttfnym sqiiVsobťni potrvati Ust tcnln, jmi n<TJen 
ptankoval diir«|«£^ hrauíco, ajbfi Uké im Toiitol pi^Utikn cbtét 
ticinkovAiL Ecřl býti vlastu^ od JakoU odmítnut,'*) rde to ao no- 
fttola, nnopnk Jukub vybnvůl trmiii, co v iti^rii bytu projm-i-no, ťr«d* 
flfldarl dobii Entinomy tnsTal p^Juif, v n4mi pr^jcril nad Um ^von 
ndtbMC io Dt^kollk „horkokrevných ft nm^finýdi i^stnncc^ *r 
OMuttUo ftVjmiůíUTi mluvili o t^wí-Ii, iia uéž im/uih jiTtcli ue^tad*. 
N«nAtoí-U doliti raémovnA ty ku»y, jenž nbiiiUly jebo ncUbo&t a 
med nimtž zrlAM/^ iirodl «nnfrk k prÍDC();£0(ru ^pnui^lBkou n juilkimti 
jftdaoho iHifilancct '« jí nepřijme a da ni neodpoví***) **) Gtfdínu MA oiT. tt. IL IQT. 

■*^ l^Minin H«rep»eiu» AOi- fHpli MULt pftdiBÍOfl inAnofny. 
oiiii^rt iii%ii/ c«iA* iiiHÉm M ir. 18 
I I Tfipls krflftv hy{ v úíAtd huí^ibovii^ éién, ale \tttn tn 
mémomu při ívťin usuc^uC, aby >« toUJE p«4kvo<lrv7djiU; iicbpt^ 
Icdtyby K poTolllo, bylo hy lim umáito, Jbo cn^nomi Dcná práti 

■lovA, jelíkoí |)D«ki;ťc jciltu jťu ptuEu bvl j^tiuBt te M jeéto 
laAli MU qcIiI^ÍIa. KAji: krů]\ hj\a omr-k&f tMo ofoánwoo, ^cihl 
k jiD^lancflin fAjontDfkn nvébo n dni jim rwJfá^tí, tbj tBBPCh^Jfm 
Téelikélio jiuťlju JeUaáitf pokr^itovatL v pondádi o vlddaicli prmť 
lohách. ^i^iDovujt míslo .if>y iij>oii lodila, nťhvillli Movua liwHmt, 
v lití ftbsjíli fví pcllci^ (iqiniv<íil]tLUVAfii a ta milgttdié jrjl máitrsí j. 
jidflU.*) S LbUuou touto pc^Uua áo Ktiraurtcni 04^piltace,l 
jmi hviu od \cri\f pHvřHví pHjata a i^fsťmDOU odpůví^r oil itého ' 
lui olMlritlu,**) Ak mlíMJvťJ tálo, jroJ hjLu diii- ^4, p^uacR r 4o1aí 

ObtnlinvalaC luaohd vJH^y po^laacnm : Jnou prý uovdé^, JcUkoí 
utuximll dolirOQiTtflnoHtJ a niilOttU kialory, jrapotnlbaji pK na 
Kvou patiaiioHt, ponérndi^ niffti) a1)]r byli lidu vforein vUdn jAú 
tnpC a jeduAjf pry drze, tvrdíc*, lo tM nujiíijm íprivim n sxtm- 
likkUn ňonktivi-fmi^ Odjiovídaív pak uti oTivah prvuf j^jícli |Hdtf»^ 
obiJuíiijcT 1^4: proti ji^jich rnd^, nhy vedl vállra k králem $X'^ntí»k1m 
n vyji'dn^riliií n f^fmikn pM^ii^l; <in ír. po^dovnl oií nicb jcil 
pontío na vfjrbrojfoi rojak&, jtmí by ťalci* hájil. aJo do tabovA 
radv, jalíů petice obsahnje. JwbiQf jejicli Je mu tak pHpaili. 
jalíii lídjby kujiw, mI Miití by hu ijdloíil jHriifai' nu t)t:1rroj«uiJ 
vojska, chlť) nstiinoTití, jakým j:pů«ol>«in by w vALka lu^la T^tL 
Dnlirf sněmovna nrmAŽc pr>' mu dáti doM rady v MbnudíníA 
3Eáte£Uofitucb, Í>uuÉvadi Jf iiujbuu jfiiúiuy dtuin^ us mvuíd podnvb- 
fioAti Tr njcdnáránf a fak ě« platí o nich pdnlorf: nitor no Qlln 
ťit^pjilani. Co su lýru aifíuotitf. iv by nadržttrjj kilj>lfkdni, ud- 
l>^-(d^l Jikub. ic jim netrpí iUnfch přcdtmAtA, alo io lu^iaif 
» nimi krviJ^ nnhljidAií. aby iiopopndll knffiii kat«lirkych k ihh 
ilobnéiiLii naklAdiUjf b protmUuty ve bvýcli ^viafcli. V pHdni^ pri- 
Tiliejf snéiDonLfcb okraiovat m proti tmeiif, jako by je rntil, afe 4 •] Hinatvna rnr^piaam «». ItlpK dfilb[ icíniatnr Jtkulo^i 
**> Qwtfiatf w u*. OL 11. IIOl 
275 toho io ucnMc irpéQ, 4tj oil poelnucil vytUvjiiiy brly tu ,»Ui7 
nqtocbybiLj 8Utok dědičuy", něhot piivUcje tylo íe V7pl3iiulj' 
„:is JL^Iiu tt iiti-ilkú jťhu milfHti u Hvulvnf* a £ folio tc «c nedi 

ajknivu jtoklAiliiT. ihjhIuuuu nt juJíu |Mjpudí1a, u JullVuií kríl] iiií-«hii 
iijfadiúif tíhy [lOftl^uc*.' uclUáchoEil. uvlcsJu se ^ui-utuvu* hájiti srrych 
priiv pv(ftc»ii'j]i, kttn-y iif-íloxiLt k pri>lokoIiL V proU^lu Cnmto 
ívriliii. ptťs odp»]' kr.UfiVt /o ijrivilťju a Hvuboily 6pA pouLÍujt ^a 
0Tti dédicDý m^jc^rek, ia )iiu |ihsluáf právo r&diti 8« a Jodniti 
o TJudi vjtlťílKDtťch. jijui ?^ Ijkajf krdk, vllity, Hngliťkfi tfrkro 
a Tolikých DcpuiádkA a »tf^oslj~, ííc luícly poftljiuec m&Áu ftvo* 
bodii^ luiD^oi «ié proséetl a ic Dcamí býti v^tkxiut bc^ svoltni 
»néiucivu>\ ClitAla-li sněmovna tvrKOoJm ?ivým ua^uaflti, ík iiárviky 
tytu Uii-ly v/ilycky i^lutiKiAt, putřubí ju J4-n ukúiilí k putLií-rAm r^i 
Alitoy ft JliidlichA Vlil . ntyrboTQ nAbyll přcs^dfirnf, t** parU- 
luťia ii^pciEfvHl v£il)cky prj^v^ kt^-rá 8Í nycí oBobovnl, aIu Ili L>>1o 
kftidynt způvobcMii upAtru6« kc putdand datéli prívA iioarčltá a nť^ 

v lom ainfVii niK^fHli, nl>T byln Mvnbndn aUivti Jtuhu/pvii&iifl, 
vet «by byli cLif^Qéui pruU Lboroln^ma proiuUlťdoviluf 
vuť aby lylg dovoleno prouákl av6 mínřuf o ncjdůlníi- 
ttJticb xálciilúFitvrJi vi^ťjnych, l*nivn Uittí pma xákltiduíiiii jkiiI- 
utLnkuuí opmvdov^ ii»tAvnoGti, kd^bysoledy kidli povolilo, mu^iul 
by ůo Tcí^jny řlvot v Anglii dití tímtéi amutn;^ smCrciOH jflki^mo 
TO SiMUiřUku pmjirulL*f 

Jiik^^b ic roJE^uHl luul i<ťotťa(em doluf iučmovBy tou i&érou. 
žo se odpchni] X NfíWmnrkFlu rlo paUrj' wliiU-Iiullflki^ho u ia\ KÍ^\I!!T' 
tam příoůtfU pMoW, v ih-ujj^ byl i^rolc^t zaiu^řc-d; list prott-st 
ttuo obuhojfcl u pnloiunoiii vtyái ruclú vh/ftuuničuO vytrbl. To 
vftftk hiidtM Jrhrt Jtvstů nL^iDifJLi^ilo ; vydítlť roíikius, uby ^uLknuti 
bylt Ui ptedul WkdcQvc opozice Cokc. ThcUps ji Ifaliory. dal je 
vsMUd do Tovcni, naf^ parlament r^i^piif^lL Gmulonmr sln^il' 
njnf Dqtéttf rfl^zedvL KoKmfůku mtďi kriluiu a dolui toriuovnou 
mtíji jui nÁ!>kdck, iii nebyly íkXné pťafxu iwvoleuy, že ani Vcrc o, T. ■) 6KdlDfr u nt. ti tA», ir 
276 uii vdjnko iuiiui>)i]o vyibrojiU. Káfhj ]>j^b;r bfl n^ podáu 4o 

]htO|io- Kiiicijosti, ieoA by váUi<m innliln ItrLuiU. líttcIdiigtuB nv 
radovu) jc (}bíAiu, Jaký véci Tialy a pHI vytlaud afumél^Vtea 
^léaU, kilví jťj na^&tIvil- Dlgdy nn|miti lomu Jía vulkc cknnoHV- 
cv« prfFiiu«1 w ptcd nryDíí pfMcti, iv králi mc jiuíbu n^dipi. fl 
ncltí ^7hi>v£rl loiuu, co ri éfOLiiAlsko phrjr- ft ph^il JAkvhrm «e * 
vyiAéHl ív |Ki6uiI ueuaiiUo radil ke tůináé 6 nrvtALoU £íimuíMe«, 
ale lyni fvý knUi. iiL'chcť<lÍ ac ptiréntL na mitiím. ntc JiiiéW a»- 
tb)^^, Di-ďl vrbiiouti fc £fia:iLMsku do lUtu^^ 

l.iTrl Digby oluinill falckrnhHi pořitton loifna, ^ bodAvno 
bylo uitLckDo v rail4 iariUoralLé. tyilrtoviit ad lO-^X^O pniú r DoU 

^,^*Fald a o den (loedi^ii ]i^ iaků Jakvib letl srénm a iibcipci^ovaT 
i«j. £o » oj^^^^^frn publorú o iebo i«*tituci, ale ie ^An>r«A 
»bromiUifii)i* nabylní potfebj válečné i Um borUvmif n iill&o«1i, 
jak toho ^ItTÍJtiHít tak dOIctíU «7ÍaclE;Jc. \Í6otiky tyto t.Uby a iihw- 
pe^DTáaf nebylf, v^jnottc vytféeué Jednáni, nic jlnéko neiU Id 
ni*b()f jnk mohl .Titkab \ir'bi>T^li |i4>th-tiíliii. bylU pnrliuttiMit roJí* 
puát^, anll hj h\\ \i*:virv povolil, ak knUe •ntél^ io aoobe 
l>^omabdnf sliblit v(d, n nlcbí by] tířcstfd^, £e |kli Klro liro- 

_ véíftl SiniU také. £e nuU£D£ mociio^ti na pťmwů vytn pa vy- 
tUncích nebo ^Hpbf, aby ited Jobo ponihaly. A v tom okMu 
úritií jdo^vi, nťíbot juidal do Fnukciu a f^Varí&k hmla Ooiiciu;t/n^ 
krále Dán^k^bo a knfJtaU kraj« Dolnosaak^lio upomcBiiJ /vliil- 
iifml U&ty. **> Jediná Jolio rcnioc v tom zAleoIola. fo raalal firiitíilcy 
na AUfauuJcb :^\fVO Uhew Jv\JAť)i e XHo tnmy po^kyluaio b^la 
Vcro^ $Í.CiOO, 3faiLAf«td<»vi í!iO.O00 i Kriaibcovi tialbervUdiákémii 
SOiOOO d»*"*1 b>] fdlckrabí upfit bex ptniůi aponlal nmou Uáost *} Olodiacr d» nv. «. O. 16Vh 
•^ D>1L Ctmt. Uifit htÚBthtri ŮŮ. 

TmtAL J«fcnb IkdbchOft AL ttmUé. r«nl — «) UolA. KL «h, SAbU í^frrt t OfMn dd ■II ; -\ 

U. 1. , l-^ ^ 

íoTKEjriiišr 

3L pPPi. IťJ I 
IČ^lédM i 4ti 

l«. prM, IWI m 

JakubovL který |I pti D^l«pí£ vůli usmabl splíuU, n«cktfil-]i vnithir 
STOU politiku jTin^nttl. 

JtkkoU T Ilogu roiitií&kf mvň králttiu a lukrliimi^nlom nngH- 
^tfm vdnJ ocntllL! tifv^li, a jm v^c fftldJAbffo nfjhoráf<:L Jiádl^tlkti 
eo z tuho miisoli ubijiatl, přcttco ee vi^oo^atEt |>ímluf po^Aurnorit 
válce oaallvajfd. V Bitga ujjio se práiií, i^by Maiij»feld a V<tc 
Tojuko !(vé 00 nojvf^u ruKiiinoílIiT pK'« Uohrm !t<^ pfvpravill, % Kn- 
fitía&vu ibilbiírKtndt«hjm 9fí Kjjqili a lAlhii na katotlcki^ iW.i mf 
ilo Udra|kttTi Viícpurak^ho & EkhsUttsk^ho |iíicu«all. Kilyiv a« 
spojení loto 211 Mob&iium ÁUtstaé ziitk^Uo, cht^t m" lEi-^dKch oilu- 
bnti za TvjTikcui a vrchní velitvbilví nh av xtili.*) '/Amvr tontv 
<iiDÍ]nci] Johubon » tou itádu^tf, uhy ^X jiopnil » vr/hrojcufoi sU- 
bKtAha ¥i>jíkA^ j^,o fácJDt^ t^Io nc1>Lido rvliovdin, o tom po roz> 
puitéitf pATlamuitu nemoUlo aa poclij/boraiL Záro^'«ň byly t Hagu 
Bfi&uuVKiiy osoby, klerř by bjly vj-slňuy k spřAiťlťnyiH Unf^^jHfírn ; 
VpduitH.tYi kv krúli ^JÍlL^ké^lu a iln kniji? HnlnoMUski^ho n^-^^jvno 
CiiD«rftTlovI, o podpijru krjílc $T^(Í«k^bi) (■uíit.am Adolfa md 4C 
iifj|ů£«t[ Krhilim t Auliultu, ke knfdeÚ LolArlníkéiuu m^l su vy> 
dali Sirtíf i Lowcnaicina, k ílcnflm bfvalé Uuiea do Doluf Falce 
Kolb £ VnrtiTiiburkd ji kuu(H^uL- ku krili ťnkiiuuu^KkOiuu Cluvrutlii 

Prmf dd^uU tíkiilu i^v^tini ('nmoravluR, jcití nt^jsp^r koučem 
r^^OUl oitl^l du Kodani?. lI>!o Uiu ulij^euu, pa^ádut kriJe hibliaim >*» 
til mésíOnf příapi^vok a za jtnou podporu, J;^ko£ i /a prímlunt 
Q krujv no1m»n]i.'^ki^1m a u kuiiirttt Suak^bu :t ukázuii uu pumiH% 
k niž Je nyni král Jakub ^cliatcu. Av3&k jakkoliv Ciiinuviinn^ 
iádost (TOU ndT>cini^0¥n1 i^^fy TýmlEiruvinl ii jakkoliv (ika;^ovitl nn 
Mbuepočfin^lvi 1in>/£cí proli^ataufi^iii, v Kodauí uevjíaobl a.ni pi-rti^K 
sni tUbu, ic ])omoc bude poskytnuta: kr^ prohbSait, iv cti-iřť, 
J«llt mu nic úĎho uvuríitil^ tirinfiAtr unuilt i vnúil fHlckmht^l, uby 
M vyr^vnaJ & clsaťcm tnnlm>-iD vyjvditáratutn. Jca k tomn se tia- 
bán], £o bf i^osť faicknib^lci odpornčU kuf^AlAm krajíc Didnu- ') lúiáái. m. ojrh. rnUTthlalc«ffi BfdfakAn ihL M/ta^ IcLtna lAS*, — ToíQ' 
f««. lUUíKlilia lom T/17. Jml IBSL -^ l^kfflUi. b*dhi;fa Jikijbori dd. 
Til1» úiiQm 1039. íra 1 eAAkébo. CamiTrarluft mél ee 2 Kodani vydali V jnlAotUffni kíď 
iftidiu & ifUvOiu kntje DdnoiBAkéljo T^ťdné^itt iadosf O p«aft» 
a vojsko, ale ij^tmch, tthv na ecKt^ ncpiftdt dn ntk^iu néhieréN 
ptívr^íenct! cfnnKivn, lnu v lom ph^kéikfl, n x této pfCČlnr así luAla 
návAtév umínil. \ vM. které so CAmerarini nt cf^ticb ovycli 4o- 
nxMl byh ni^lrf tiií-itní^t slySvlf Erjikí ifibiofdl im inudoAcoT, 
juk^lio n* (lopn>tilÍ ínlflnČtl prcdL-ilfho n>ku HAJali, kdyl 
% Enmhnrkn na Eirhrfddí ftotv^d^íl *e, kurtilc fcmíJo Bnn^iiickj' 
im'-luu ulčeliu «lvřL-li u poiljiorovftiif falckrnbrle, fíctui^vAiliř mél 
pfiiLexrťtif, xe bnitr jGlio, Mftkmp llilberf^ljuluký, cbce jej tlmlo 
xpňsobcTD o kníáem-í x«KprnvÍti n i>c"bbní vícL*> Kdyí sníia' 

'^J^^loliiOBíLíký tíc &íiroíííAíilil. DkA/alo Bť Jcrho ^D^ionítn^ *í m?í sbo 
ucaiu>álf jijiA^, iL(>íU Jednotlivci. Slalo ac biče i njnf umřená, 
jtoJfttS cJ*aH idiloHf. alíy fnlukraliffu rMtituaTnl, pMlralif-1) 9C a 
odpio^f-lí, íJii o loiH nvbvlo K'Éi. ttby se nro pfiotnc podcjtift, 
«n^ c>itfl jen nico voj»kí» vy^brojltlH ale ani ve profpéch dutt, 
aut ve pro^p^eh fakkrnh^ti; Tto Deupi>(M>Í11« nVlirž \en .oniieiifv 
kijfíalům, kde liy tobo bylo potrhli, pomocnů ruky poJafi'. V\ 
íguÍ tttict iii^rnNn Jiného HmvHlii, nníll ž(i ittavn^í ú cbtí^^ vrijfnoií 
pomŮliatL prutl iitlaůov^ul a p]i?núuf jeilnoUi^fcti sliorA* af b; 
komukoli ěloiiiily. "I 

Zuáiuti-U tuto nnijůleul, pciroi^uiiifmc uitm^iluiil. btnr^ 

titt liném ki^JsVj o dv4 m^ke poxdéji opCt vrolanj. KoDcem 

ro/hodl >»' rinuf pfrdToíUI také j^ným kra\tm v ffH tídoif, klmMl 
byl před ttúkoUka noUi^lťEiii, poslat kaji dvíUiHkénjii, aby jej to-M 
podporor^fll t»roti Jeho uepriMlům; kraj P<>!nOKn^l(ý jnKnoritA iftcnfj 

1 
■ftoafl 

I Itia. — 1'mmiéL VtpWtífoi kr«lF DáuUlia dd. l*tf^. Iilffrra )««. — 
TnnMl. Cěmnaian Bpítítíiort di l^J;*^*im,-Tjii»tí- latinka 

|V0 CÉtt<v«K« u onu k fUr&m kntft I>a1iiAa«tE£l>* M ^^4!^= 1C9C 


1. Ůl>4fV 

CďulM 
iTEbi* I9tt. ««A jtM přúf £i<k aa ^chíjíÍcIi u £a pontOc k poUr.íiif Kristiánu 
1I«lbonudt£kíhi). Ůleaort trSaSEÓ dri^&f rady Ueck a MclAadcr 
nAvMivili k tumii ůfvlu jvilnotJIvft knOftU v kniji Dolno-uuk^. 
požadavek duuCiv udpuniu£«li im loí^mú, klorý jti; ectol 
lem čcrvDA ] rc^iokrUft rylkvuto usacicnfio noutnUnf bU- 
DOfiako, j*á stavoví přáli a\ aauJííMtl; Uticllli^lí ne aui o falcltra- 
bMe Eiauotdii. aut tCaari b^ pu vAlt. Jt^ji pru tun |)H|jj£d byli 
ochotni upraviti čtmáck Hnukýrh mírjfcAi kdyí: by dsiir fnlo 
kfoMto re«tltuovMl, KrjtvAiiiíUffl na Hé^Ain fnémi^ roku lOlH ohlí- 
teoá oditmiLiJ A ftUTOai evMigeliťkym drxeoí dUtků «lucbft^ťclt 
|ioliTdtl. 'j /kr/ilkL^ ^tarovČ ni-chti^ti poilporovnti nul falckmbůtc 
n nlec xc fclivtť.liu, noi cÍ8Ařo, pnn(.^viuU nm ntíj>řjiil- ^tál némocky 
byl vioivm nejhlubiE rozervAnoiti uej^a udríováa jádajm spoloč- 
tifm fif-cispLVlitim, liyl cfl£ádotilivfni uái^cItifkAm puUlLtkym tiubo 
rojcatthym pmiihou půiliju k ufokftin; lOo přvde vMiq molili cí/f 
ipocnniiti zcrai w ito r.in kr\-ňctjícl jclt* vlco potiííill Jií fůjblé 
i^lboiHTcld vyJ<idDl¥!Ll « l.udvfkem XIU,, aby p^\i&\ korunu u^ 
UMdcou,**) 

i<6»tft CuneruioTA oemfla tedy lidoudho vJBlcdku pro falo- 
knibdtc Ji ttJcé ostatní TyHliuid aufoho n«pofIdíli. Ktific x Anholtu 
IkOlAdnl jli cfsafc Kff, mitost n odnlira) «c do ^v^iEfikn, nby íim 
IMxlal AiiWoi^ £e nemi Jli ú^Ml^uiitví v upjakýcli piklecli |>roli 
nAuiL J^Tůlo mu líkol od fiítkrEibĚie svrn-uy nebyl nijnk^ v-b«d; 
vybovÉl mu i-uu\ alu u knlltí Avííí-skťhn nnyinDhl dí.VÍio, nciiiof 
Ibilyi mu t''^"^^! iádnst> aby fnlrkrAbí-tc jura^ú jiodporovai], Gn- 
atuT Adolf w. íimlonvnJ, ŽD síra Jo x í^c^x^i7,ich.***) Tnkí poiliaí 
Kolba X ViLrti'iibt'1'kn u ttiírnleLu nuiuélo ž^Uii^hii výnludkii- 

Kolb X Vurlcn1ii.'rkn - inél to pr<:dvvŇfm udubrad do Dolní 
F«Jťe, nhj Um ui-hlArhnUI plukoviiíkn Voru, ktrrt kI trn ncdo- 
llalilE peuťx a Bplic al^iovol a poiadvvíLt, aby uq Maiitďtild byl HVl. « HemuriAl iliL 4. dubu* im. * TiuuLtí, Oa|iu<><il iqíeuh IuaJa 
rh)ikQHAk-']i0. - f^fLV. vu ■reh, Sncíenf uhAdlu ki«|u DubiDviikího dd, 

lířřf, llVTM 1ŮÍÍÍ, nouti k UpéUviMtL ai by doUa podporo od Jakuba ftUbeaá i Jq 
poúíjLiti. uby ilArH\'o?t »vm nii\yrúíi MnnHfťldovl pn> obeoié itohr^ 
fllr^cl xiA Ludť, nvhutlut liry k loiuu luiti jrtfciuy, jakiitPe Bodtldi 
k Vojtku trHnu xc dosiarí.*! tCromC ttcb1Áclii>k'ní Vvn oloi^io 
mu iiavídvlti morkrahůlo x ťulmbochu, Aníftocbu n ICadeaii, kitf- 
ÁtXK V\n-:mbQnkéh<f a joi^ia ^trulmk. Norlmbcrt « ťUiu kd* 
mél přťtiiiíyii tuléi řůiloi^f, juka CAuemrlun v D^buku ■ i»i>ilj>oro- 
vnti ji poukjteóiUm k IlaIÚíu ^uch^cťujiu, Folcknbé uJtU viUiac 
r^ditu Ulitu tfiiittí vTpíbubcni. Jako ruk jtHá tfiii Itfl cfioí ufidl 
e konccláH HuhallftkQU. Jako d%iit ichňák ptilviiin niulil t^TiUli, 
^ událovtl r CtchA^ bjly dllcm dobťe i-romjihfiého splkamf, 
T QÉmA m6U lilftTnr účastoDHTvf kurQK ťAlcký h IvtíuIjiii AcIiAjukf, 
tak mohl njruf fakkratiC k toiuu ukazovali, it re Vídni ne po- 
niv^lf Jtin ua ji*}iu zúJiubu a j^ vAvckjr filib^ dfjf M tOtt ponxo 

Kolb z VurtL-ntcrkA nuvíiJ^-il trn f\i Of^t^ klfmui podnOd 
])fio8 FrAiiclLi n^jpnů v£v<idu 2 ítouUlonu, ktor^í nm o^iuil iiuJIffiU 
allby 9, odjet pak do £laa&ku^ kde ac setkal a MaasftMctD. Djlo 
t(i jtuiVilkťtit bři^m, ttiríy v ilubi^. kdj najfuiánf vqjnkA tirabAti 
dobře se dařilo a cťjlt-půf nadt^ju Titbuforalo. » brry b«id« mtti 
phaa 3UA)U0 luu^fi pulimiiuidiK Vysluiiťc jiudnl n hiiQ qiráru Calc- 
krnbéti a vriirArgval mu lůkČ, xc Mau^fcld ]>o6iJ vyjednávati 
skTftlrm FmiiťmíM-ym fř přyrtí koruny níTmcckřn**) Pak odeliral 
M3 k mJLi'krub«l4 Badooflk&mti, kdei pobtdbttá jehu j>íidlo uticn ot 
pftdu vehni úrodnou: a)v maUa j^Jiu^ uby u kitííutu Vtrtembcr- 
Hkébu A u iiii'-it fi^kjťli vyuiobl |iudiHkrii [ira tiiWMra-hvtfí a aby 
jo tuk poliuul k nťpHinímu obitoftuí U&ic, Qcm4ly iidiičlio vy- 
tdtfilkn. 51ú>tji HáHká mlínOJA liulíkuu vcbe}noii podporu a k&fJe 
Tirtcmbcnkf dal na sťofiimf^nou, £o so k falcktabóU jon l«lidy 
p^idí, nabiidc'll vAlka pro néj pHioiv^Uio obratu. Ale tím mu. 't TabOI. Puaru Alia <lt« Kolb Toa V^jutrabcra utt Vtto t 


im. 


3dt pro^ xrovjíA ink n^iUo jAko psuín, ktenii xa«U] cííaH, a1>y cm 
mi)o«( vypTOíi]* Dcbú svoliDim Hiicniu knúe $TÁb«lcého, trn n^ml 
0UJO tc UHno^CDÍ vyzbrojiti 4000 inu^ a vojiik('iu lim iirt^i.hiid^ 
obftaditL NťlvC airaua c£»iťh};d. au:i íbrvjvut torna iiijaki ucítůvé- 
fxivnU- hludi^U je jiK^kamlL ('udaUlu w lo, ijom^v^tdi ^ojnlío liyí- 
»tÍckÉ btlu ťjí^u^^uů iiA lucmí řváNkčin uh^tovikno. *) Tfrii (IdImhi, 
kd) K0II/ f VarlcutcrkA vyp^ac^iu fiiůbobcm Úkol 4vůj proTáddlr UI«(Í^I 
BvT«t«l v Píktízi uuklucikl krulii l'vikiiťuit/8kl^bu f»lckrAbťtÍ. U dvom 
IrUAcouxskťbo ^ix |iřbd rukťHi |>]-cataJi dtratúU iUbfliiukůiu íl čo 
totu xuiénOnó taný^lcnf jlj nynf akutkvm ve itnn«včdčovalo, tlm lijly 
ví&Dj Miíltiii zmniky, Uťbot Ludvík bv] iiaeeii ch«'|iill m? ^bniiif 
Í_^JIiJ4Hniotům- OdpovťJ, jakí ac Búnflyvj do&talo a LtaT^^ 
noobaalio^ulď asi určUjch řJiÍJŮ. *•) Aui SltťíArti k L5wou- 
ůU*Íii« u<;dunUilo »tf |jrí/uÍYi^jj<í odi>nv(dÍ od k&i£otD rolArluEtkéhu^ 
kd>ž jej tSáal za prosth^dkoTADf. Kiifxv uejvti že /údost jvbo /a- 
m(U, n^hrA radU fiLLckiAbi^U a ubalím, vv.dáii si^ bdduu-iti kikrtirU 
AkÉ, ftby ^«mé fv&Je zachoval. '*') l'iuii, juxl<j JtodHcIi ť.^lul kiif- 
žetí Savoj-tk^Tim a v [ifiu^ i lolioio koiíctc íAdal za |h>iuoc, lůkň 
uic dcx]>uiddZjJi»- X tobo víchu vyfc\ítd. £e z jara inuhl HudHdi 
[toCfiJLti jen nn ^[AIlafc1da. mnrkrab^to Badva»k6ho fl Kri^tÍAiia 
Hal burs Udlakí-bu a ua jqlcU u^alC- vnJAkti; ni^bot kik£íctc lEcib- 
lauů, aeiuobl vfco pOTn3:i>iuti xa nvího vpojcuce, pouévadí aa Uj'! 
« dnníciii vyrovnril. 

Jmu-U piaidiry zuřivý o po^u vojáka £ jara IS2S vn pro- 
spécb WckrAbůio mívcrbovAuího, »fálů v míaíci dubuu pio q^ 
v poU aú IM.OtXJ luu^a. ^ujdkci Maurifddovci ititH f.a na 31^000, TOHj A1A, liři-Th» 14^-17^ — Su. K, urh — Sa«Íepl In^«k4bi> furiuii v {.'[uii 

(> diihu [O. aohim 

Utl ■ UJuu dd. tOSU. dnIinA IVUV. — Atiuťb, et. utli. Cndh>Í r&t«i 

T*ebanniiU4Tf d^ IK LLubun iBi;^. 

^ Uaiub- IL IaL Ml-ojuiíhI uro BAnllji dd, -i— n- — - Hm^ 

ikc d« t«nmuic T«rod« Jua doc dt 1>ciii|»dU dd^ 3- breau iont SP2 '-i tsi DA 15.000 mužů. Mj T^k |>oc-]a;buj«tte. ie by čbU Calo Itth 
Bpn^vna & iDimo zk t^ ic lidu rTin^néb^ b^ta "^ »<><va pln 
60.000 nmífl, pH řfrml nejvfc« od|>otílATáiDa od rů^tiat UaufoU^n 
Vť ji]n-áv]ic:h tdchto uťut laifaky O fnuflřtov) Brm^boivM* 
1 BfukyHijc «ť: otjbk», ncvyrvjíM! Mdcnbé ftvukra ^rétio, tbf 
sAía^tnli Vť Klirojnnl |'nali ríf^^h mntfi^íCfiD, iw^ bjHi posuj 

Otfik u^L iii?j po(lruhi><^^ lírtjřich poiÁůtí Inu^ťtA nťjcn fn [nnaoc 
ra p?nf^.rch a db voJKku, nýliri tokfi ui TjjediiiirAiil fi Inutttcn 
S«dk^. itbv «o nM ffk)1kii « dsnf^m; nic ani ji^liu^ uii draU 
K&ilost n4:parlTit na ptáti úrodnou. Tak holÁroým j^ka k poféUa 
r&kn IGíl kiiiíiii HÍťtí ^Jce ii«^yU nepatrné ^apécJiy rojsb* ťíwN 
sltíhu ilodiily mu odriUij, ír lakdvnl ve >týdi zeinfch uj^fiuád 

poptul nyní i v BcrKn^ n jbj-cli m4€tecb pohortiiAnví n^kiprm 
VfiilkAjkfTii (^cftXjni iij^i^cliTíkOm Jnko na jiF. Iijvaléntn iK>)vyA§fBm 
kmdén čvdíéiTJTi jiáaovi r. Roupovn; nln přddce >e ueodráiiJ 
ihrnnĚ W! nchoTilrt, pf^névadí nu hrorUo l^o^^-■ípcřcn*lv^ lie hj 
jnYiiikt ittho ů^euif mohlo býU nap&dtrQo i FlamlrA a ^^^ m 
I? Polskn, Pnzdi^Jt m zdálo, jako by »e chU<} odhodUtl k pMkjt-^ 
Ulití pif^iiůvku iwuéEuího, nJe nni v luwttí ahltdn uwiflttll naiUjl 
v ot^j ^kládauou.*) V boji ut^távnjfcfm imijnl k^nvén^ netitrálof 
piicitflvrnf- ^ 

jAkí^ pHprnvy byly tttiiox vykcfuáiiy na sirAn^ kaiolÍcl:67 ^ 
Jf^liVoí Ani LIjEA, adI císař HcftlU flobfil do«ll fiUnfmi nVy 
^Ittlil 6 doTirjm uUi^flUi boj podjiíkuuuU, jrut^lAlJ ik-tuUIc pApdi 
Í%ACťM^V(i fildostt ra podporu; od pripcžt: poíAdoraU hbvoA f«* 
dEus. Na &t«>lid npufitijlsbuu byl irdjfiii jiný jmp^ doAcdl, PFcdcilj 
impeá Tavel V. nuín byl mrtňd nJbloAaii drkentl ^ftinoaU, 
ktonMi TiaipuFádAl xa TfliíZiM nA Bf]^ Hofv, a zemřd dM fiS. ledu 
lOÍJ. T^Ttl apnm>TAl (thá ^Míjhky po 16 Ict^ byb tedy xaMÍaá t IcT^A AI, USV yiu. ILíL - Vfd, iL Br«b KnrfiH Brvm ^^ 

M n;;; prwinr* l«au-T«ua AcUo t Dooliii lbkÍEnb*U úLifX% 2^3 tM kniidJnAJA od ni^ho JmcDovůna a julikoj^ trn porllt* ubríejir y^H- 
dniiiU k Jebo vaukon. kardinálu J)i:rgh(>tiovt, utrirtolil li;^ii tiikdu 
7Vfi|i-ti het pHífpínf jťho, Itiíyř m? condntr. ilnc S- línor* k noří *■" 

k platut^mu noku! uřkUrého milce jcbu puuíi? dii Utoy, kte- 
rých přoíť r^erko přťííťhojif UhíIÍ níTmfthl riHkatl; I ndhodlAJ ío 
Itttl A při.iktn|irRi~rn víU^iiitvf fvAhci dtrnillmnuli, K1Í5-I ^yl lnfÍi 
r.Uk»\ pfftríencc sví, uhy \oÍiH knHinAIn rampnríbo, clitél rvo- 
1<Tnf jťho zpAsoMci tfm Epůsolieiu, As byjoj v lom (ikftmjttku, k^fil 
kardiuábvé Ulaniv zpívi^jfce do ci>iiclai« vstupují, k pHírícnci 
tivínri jnkoítft nnBMvAJfcflio pui»cíť uctivou poklonou j>07dmri] íl 
tím Je] jftkjii z iii>ipirjicť rm ^volrnílm proliljí^ll. Molilf se nniirtl, 
ito odpůrci ptckvftpeul tímto hoMov&ufia ba<lou ae Uvnutírali, Jíe 
Caiiipuri má vrct> přfvr^ťurů. rtuHl Jích t Kkuti-řuuHtl bylo, iv ntts 
£ bi/D^ ph-(l pHi^tiiiJ poTiovriiktnu r^dftjí xv^ho odporu ji Ijík kio* 
joho Imdou podporovjíTi, AK' tnjmrvr ť^nro so ntpodnril, po- 
li eo zfL ípfvánf litaiiif pHIL^ mnohu !ídf uoIit-quIo do voluhaf 
■filé m radu kajdiuálů přeLrlili, UV ic BorglteaP, kdyi kftrdiuálové 
]>iiíd^1 wuní řňstnll. niMnřl vfw ndvrtliy U provinlnif mMih íámíni, 
ai^koliv by w to bylo itiOÍlIo Í Dynf jcÉtt st^ti. Orsíní, přcditf odpůrcd 
Cumporlbo, po^iUiovaJ zAfliii avé pHvríeuc^. nby klasovnU proti 
ii(*iuÍvMb'<ni^n]ti kurdňiiílovi b vynnsnn^nf juho mOlo j^n uáiilcdi^k, 
ic toho ánn nchyln vo7hJi pl-tidspríit*, njbrt ic »o oKUUk ři»ii 
vénoTDl k rfsItAnf odi^Arcfi. Jnkkollv %c Rnrghťsn tAhnťJ> npHMfho 
ffne vyttauuju:iival. iiby /ískiU pro Caniporiho |>otř«hné dví th-tÍDy, 
pW« *ť mu 10 nepoiiafil* a lak ac musel koncín* ohlťdnouU 
po jlnřifi knndidAln. Vyrhňjiojc rdy roimTS^iúy T4!iivéjbtby poíknl 
odpftrce fcvtíto, kaj-diiiáU Oreiniíi^, jrjí piovíícli kvdinálori Vlo 
a ItetllAqiiA A iiAvi')il jim kirdlnllft Ludovlal,^, itvíkra Pavtn V> 
Iindovimo pojtvul potud doM [lOvÍMa iv ae chTálUa jobo níenoat 
« Jťho počcftťa^ flvot. ^' ofredčovnl milo rájtoosCi, nupoklJdAno 
mil Z)i vadu. nfbrJ ui vloidiioRf, pro khrrou mu <1li]>nn liAli pírd- 
no«t, jelikož ostJitDf kardinilorf ncpotři^hovdi se oháVAtj, jtc by 
Jnko p«pď pnksp^fh<l JrJLch poniftU. Kávrh tmto j^at/btt st^ knr- 
lUuAlu Untiuiu-iu, i iiťohUsil, ío JijeduÍHÍ nouhlaA svýcU pKvrx«acA, 
Mioi B« ma lAké doaUlo. 6 t<.^ml1o odebral su k JI»tb6 Ludoví- su M 

tíůHt kUBl íáki «i3Cttiil IcarďoilaTi to slinmU, uk íe l»;l Lttd^ 

ObmL hÍ jin^iitf ftrboř XV. 

Zemřely pJ^pcJ: liŤi'aJ kúrán, žť nvii-iUlc KhnMnRŽďi^e ofii 
}m<:ui pro Nvé ptílnixiié; luifiuti imuit »c cUviUilo, ±4) vcji 

Htaiiuvlsku ď Uk v DÍčoni nťj^iiUil iwbtAvcní et^u jtkoito Uai 
drkvv. ^juí']^ pap&ž iasIoluLI ú y^ésk všeobecnou cliválu il 
njch kutjtíkb. Na aiulci |iu(>ujřak£ni \M dále nvftj íbořiiý íii 
tt Mclionlvjíl polilíku Hi6ho i^Ťvildiúdcu; krom^ toho tiuliroi 
poklide ua poklad}', •ajhdc hyl (^cbotcn pHiifAJ kaídou nbél, ji 
rytadova] |iroHi»óc1i viry kaittHobi!', h^ry |>o iksedu^jU uď stoUd 
Alioi^l^bkou uAbídl Hv nwsiCul pH«pÉv<fk 20.1>X> datjcU do (élo 
íltíby císaři pOrtkTluvmiý im &0.000 xkitých r*T4iti. crf t^buiik 
xámt u vjtMeuiců bavi>r»k>cli CVitvUí]ji> a Ujiudcr^, kti:r( lal 
iádoli, ohy ic Lík^ ojx^t vyplácel prf^pcrcík od PrvU V. povoJcnji 
Ucsi ulmi o. vyftbDcpm epAnMbkjm, JeitJi uťjvfcc hd |ifidiiiU o 
fieof phtpévku cfeařU da^o k catrómu aporu; v}alajicfc indíl, 
Ltgii nťitiiif d;U(* iiu pupcíti mJ^batl, cbiIrfdA prý mltitili^bíi ml 
I Itňlic pApcAnkvcli pi-tKpčvkti n draátku 67^.000 zj. a dc^» 
v Keřích jí pfjvnltiiiý tyncAl pvý 2 miliony. Vyslanci prohtJ 
po&lodnl udiLQÍ «a pKlií píohuué a zajiali d privi-m, alia pi 
SHm* prtpcMyth přfKiifvItft T^cuamfl^l dIé^Iio, **J Kdyi kurfii 
Kulúutkj £vld^tuiuj pNLUuii ^joiůáal pupe^t^ xn ilálJd podporu 
X.igii, ílcbur ulofil iK-kolika kjXrdiuálAjn, aby vi-c proakoimialL AI 
pouěvadí práti trrhdfii doMn do Vfdnf epráva, éů Cnie se 
pad]«, dooiuhali »o kardiuůio^^é, ioUi;a |iuiiioú iloo uqmth^n^cJ 
a miTriifK aliy Udo&t Jťjl byla laiaíluutci. U dvoqr* papc^k^tio' 
cbtéli pro^alUii jim cftuirir pudpurt>\nti , potí ^vridi vyjeidaávé&f 
■ Bctfalenem (v dul&u I4!2I> »« roibilo a jak au d<piuuiv)ai. 
it« li 1s tlrl Phjii (jN^uriu XV. ■ pno^ kArdiiulIa BorgW iJiqtJTi UJ. 
dd> UK ilDon Ktl, 

i^t. '- ViiL it- «nli. SaioUí Fcidiuadgti II. iiL ti. ilel«n itiii. 2SS I Uké i»l TurkA ncbe^fpeíonstvf hroxllo. KAIoiitosf Uto iirovadiw 
konečnv lim jijiO^wbfm, ie h« u^affiifi poeftalo do Viůnt jen 
20X)0a Ú., ffl «<jiUtiLÍc1] 30.000 xl. najnl «e v drlctiviilfn tdÁié p\tik 
jt^boty A vjdríovnl m p/vk ds bnjiiti.*) Cfenř byl prti^jiltm hpn- 
Irajea » Ukí-voulo podporou. aJkotW hy hy\ mHi^ji oMr^d colvch 
50.000 :fL ruíU pluk p^^hoty. Koiicciii rokti \\yií Háa] Fer<tiauud 
giApc^^ aby i»a pHtitHl tAkč inťj»í<afcb 2UO0O e1^« kt<^rv1ui |>o»iid 
|i<r(1porovRl hrjtli- Polského, ji^liknit <cntn nifr !( 'Fm-ky luravtd A 
pcbé/ (íťh více iwputf<tt*tiji^, ŽjIííosI iJito bvln /mnftjiiiTft h rA- 
«ulu pH Ttuné uatutoven*^ ; usprali tomu papci o«vM^ Bciroost 
txun ligB Um, ivt ji pohIhI líiků flaOÍO kL") 

Kd(TMi> iin jťcfné H(nn6 njeiln^m liyln pomoc a podpora í^* 
1koF« XV,, BlAiimnUn tnkí ncloiul, itby vojsko TUlfko noTfm nft- 
jínánlfii Imťiiotirr jí^i^ly k^&ÍIíL 7ÁrG\ttt svdIaI stavy kr^A fUror- 
ttkihv a rraudcébo a vyloživ Jim, kterak je nutno, aby nn dile 
vbn>ji!f>, ifsknl ju [rro Tilíirb, fttiy n6kr>Tik tixíc mTiíň po«tAv«iio 
by1f> ďu j^olo,"*) Mnxiiiúliiin uiké nuasUUc anL^hjil nu cfsjíhi, uby 
knje Svibfky A DoboNisky potMtí z& iiomoc 4 podobně rodil 
kurfiKurl Sft^<>DiQ jakolto uAřfrluíkovi knýo Hiirnmnukťhti. KAyt 
bo d^lt fprivA, xc vyjvdniTinf o ndr v Ikthknem ttastné jcet 
flkfilkřeikd. puíftttOTiiJ, uhy ciníf v^Uf CÍjiC i|-ojlkil KV^bo po«l&t ^ 
Dolai FiitcQ B HKTrkl, kudy by mdo tiliQOuU. &bj pochucl jchn 
«« uryclilil- FiTrditiAnd dtt£l Mdn^ tAo Tybovét^ lile ponnaatt 
«vuu pliiil obTjklyní íTjm TiJmvjín zpdsiObem a potkl na ín 
blnvikč jctt vojako od Spon^lflki vjdrit>^nné, k cnnuž bntl ;^jki- 
nói&k) lUI bvů KvoteuL V kvélua Ubiy Hyry pbtky pěchoty a 
leOOO jtfiddl k Bjsn n pfíndJo tam w soIva ticu nuÁU ilXK) mn^. 
pMd^l poíUl cfeoř H^tAm n.i pomoc nakolik tí^k kcjt^kfk, jenž 
t Skoku douzjli; iJo JcUkOiě jujicb t^luibn ur-šiúla va 1011 liJl. — VM, «. wtIi Siiťlli F<i(lLiiMiLi|uví (til 1. a SI. kWcnt líST, — 

*ilE FwdiaudcTi áÚ. t. kdu |«sl. 

*«^ Sm. ■!. trdL M—IttíTUti kurfltOTl Bvlrfma dd. uft. ]«di» l«íj. S86 Uiody a nestUa), kure iu dftlIW vilefnta i|iftfoliUl, odroUl 
v m^ol »^Du a poHl^ je ji|i6t ito Jcjkli iftoinovA.') 

£ TyroUká, rŤ(^1tirh<k Hiikon^kA a t obou yiho Usluiivivf a ixi- 

jem míla pr^ipicbu cfaahrr^ t Dolnf Tuld a v HboifGh Ují 
j4£3( uiláxd ^lu vAvbo T4^»ha v dubuu un lOO.OOO muiA- Hf-loC |aý 
OÍkaUk)i:l] T<rjll pomocnýdi a voj«ka icpftn#jik6lio jioil CordntiiMi 
6GÚ0 ji^uIcA K 15jOOO mnM přcIiotT, Toj»kik Iw>^cké1ii> rJ.5(JU 
JQXdcA a l^iÁÁÁi iuuACl pf^chnt^, pod ni'cíkii(^t«[n Leo|H>)doni ILOOtl 
mM, toiikA i kr^ja Ihi^or^čbo & Fruichi^ho 4000 muxO, xvlái 
fittor hlKkupa Vtrriiur^kélio |iů£il tu UU 3U0() inaia u koDtingcDt 
fl|ia:i^l»h]rt jriu: uiiil uu piKiiOC x Mílúuikn^ lulúiol /ns tm íMXi 
niiiía,*^j CitVice tyto iiuj»ou ztovoa uik hoduoTíné Jako rjku; 
o vpjfku ffilctrab^tj &lou^.fdui; |ih.'d^tůvujf z^bu^ j«tL ftočei^ }•- 
ktboí &c ch»]o dosiho-iutl, ilo v «kst«i^oftU so ba nuikwUik^ 
ftvMk lu iiuťilLku vjliky struna cfNafaki tládln msohcou véttím 
vojskem, tiu^U Její udiJŮrci uubledíc k tomu, iu ^jvkn cií^Nké f^ 
driováno brto způsobem praví delurro. kdcito itomocntd ÍAkknib^ce 
jen lupuiii Hií ilvUi 4 ptuto ĚáiUiá lúluá tuuQU mi uchii¥ATalJ nc- 
mohlA. VoJKko p;ip(*i«k« r bořtj-iúii Hczunuié uenl iiTedoiio, bjkit 
Kcb^ImliT Opl&r óirapmiii ^uniiiiiii, luk iu Fi-rdhhutd nidU pApcU, 
abr j« [ozpubtil a jemu ijáťji poskytl pcnůcu, itcrt na ixi>»kiO trn 
I toto véiMjje.*'*j IV. Ka aintnÝ fakké byli lí t pnrifch tndefcfcli roka 1623 v64uiai 
ofatIJtf, jeni iriulf [qKijtmí MiKiHTiidn « KrLatiAiícm HcUbcraudl3ky», 
Ucíi obAnui Icdoli totii Cordova a 'Uliv a prolo «v nouDliki ^ 
■> Tíd. A. •x«b- FMiund Fílimm IT. dd. W. Uenu I4n. ^ Sttkf tL. 
areli. MillTiDlin F«diaiadiivl id- 4- ktAtnft 14H. — IWl-^t. f*r^ 

**) 5bl wl vcL ScsaíM diL > Tě^a najlat dd. S4. ůDom a ll/lT' dnl«ft. 

**} Vid. tt. «Hh, ťpnilEUfid |«|M-ti lid. M. bíua4 Ittl. — lúaUi. Ftcdt 
sud kvdiaálotl x HobMualhty dd. 11. hhtm leta. ^ ^ tL <r^ I Sd? éTRili DM cvtiů lÉlo Itro/ilo nebejcpečenAtvC, kdyby ho učkolik 
tllfc mviťk iL(^|>n>vA/t]n a princ z Onuilť. který »c mutcl loJti iiii 
poconi před ioJT<U'tLi fiiu»<'-l«kVin, ijomoci T^to pm^ytuoutl Dťiiiohl, 
tOilKtdl *t^ ísíUknibK tc «c vydi k rojricu MnnsfcldijTiL BcdHch 
opofitil HíiK * nolvéi&f t^iiosU dne 7. duUiA ítri>vá/tírt jsa ítókjm '^' 
nprcUfkem Siuikm £ Blichaloilc a judmm nlaívliitíkcrri jahéhuM 
knpcc AtnuburakAbo, fo lodi pK^plAvil ikí do KrLmcit;. nuvitthil 
PVihi a odchiil M odtud pťi% 1^4nrinky dn Elsoska. Ka craťA 
nuiMl ť Biucbl £ifivl11 oékoUk bodiu ye spotc^o»ii ncptitti^l&kyGlt 
TltltllA, tt ultuiž pH Jfdio iitu^L.'! pfll MU lúar nvfcíi sití}itÁÍv]. NtUlir 
ucmil ]Kidťj:tťuí, jvUkd/ falckrtiZiv jako UadiMil vypodjil a Uik 
mobt Ci^fttovatl dJlť ph^:i Zweibrd<'k(!0^ kd(^ nni hvÍ »c«try nciiN- 
fltíyíl, aliy Kt« iucogiuU' /nclkoval, <]a Hiirjncbii, Xdu sclksJ stí 
80 ppoJcDCcm fi^ m-arkrab^ietD BAdoaakým a mobl poprvé vy- 
Aouidti iLÍi-Ju^, iiiúťž odťbral ho k Mfttwfddovj do (ivnutrntbdDiiL*^ 
Phbtl M!iu v tom tikaiuiíku, kd) Miun^fcld mil dáti pánovi e EoI- 
liuftciis vyilanct in5intky iHnbtOy kouřnou odpovéit nu nuvA .4pu- 
tidftké D^iUídkv. 

Vyjel niiviLoí mcíl MňUflfcMoiii a dvnrera bmBclakým nikdy 
nvbilu ]iřwu&uiii>, Ifubu w v ufm uatulo. JU |^lčálk4^ul lislopudu 
16?! d«l AfAuiifcld V7,kjt^ali infantcc, žu by tc duijodl tpílc k jiujiu 
JvdPAlťlťTn tir7.1l se ( ^inlonriii, kTrr^^lHi pitvoiiival lui nvi^hu ud[iii- 
vUaého Di^i^ritťk* A utázal |>íi loiu na déditofbo maňiiJkj lucetLi^ 
bur»k^bo. PolTA Amoůta i ItoUIngeu. stai^bn stíbo prfl^lu. Dfr 
diřu} iiiar^iluk liyl oduHi-u vyhuvůti priHÍ MuusMiloiu a jirlikoí 
InfuKka Qc-aoidiLlyiD TCrbcutlm jchu dn Doliví FiUcv byla ni^uiůio 
pi^kitu. Ulítala ráda Toto nabídnutí. RclUn^i^n vydíil rw na Lo^ia 
a navátívU ue><U-Jie bbkuiiy Mokiií&kého, TfCTÍf*kůho a SpJnkíUo, I^«i4buil tartřt«T| Saikénu dd^ 0. 4«n<»e« ť^n- — FmUmuid tnU- 

*) Uolfh. «L ufb. ttE/viukbau*^ Pialonnri ŮA. l'iH. dubnn IASS-— SuA 
aL ÉHb, ^tbvilbiLdi kuríítti}vi S^a^iuLi díl, ItjST, (tubo« IBIt. ^ Vhr^lnna 
Evmpvnin- >rduáiáaí s Maiiftr«td«ai k Ataí^tn^Eim kooci do^o. Jnt^vi 
bl^iipnvé n kiif]řt> B^vombÝ hyll odiútnl apUtllL £ásf lO^^^lstn'^ 
Biimy. jnicanvitč kniče l^aiTDTilcf proUUil, i« bj; ws póffttnl <\ S*mu«J] 
tolarů, rí-l TÍcIIkíiD tom TiíjoiliiiTitif sv předpokládalo, Jl> Mm 
Uťrlmcto puíadnvAll více Dfííli T in^^iJcí £ÍH r. tOSl ; mle kd>i 
n nbn ItolliiLgvu pa»tU do ofir^rdovůho v^fjodnAvAnf, QkjíiJil 
nptk toho, Infantka \?tiik hjlft oťhofiub vyhoT^U t fVn - 'i^lin' *^^ polndavkfiro u xilo^ln ^Amu jednateli, ahv nu lubfil! _ tó-j l«rífc <od durhotufch kiiTfiHfl>, KAOOO dukirt íod lUvonlca) 
100.000 datýcb knrnn lod ní »iiiiél a abj mii nlHiiK lo 
l>urlc adřK'iia úplim amunestib & íc mu tnfnnllEA TynftJo kDl3f«cl 
fítul u dt^ih*. Kromf tAlii> |mtjeviU lofuiikn dc^ui. fiKji 
jiTJ «iT OOOn inuii p^liotj" & IQOn jtu^dd dq ftv6 dtiiby n 
DcdiAil nn jncnotátif viicch dů^tojnM t tomto <bora, p-^MAnl 
HD u zaopflttťmf QafaiDího Jvho voj^n a nad lo ftftd« 
TTpliťKti inu doííT^tnÚ ročui {-iftuú t2.0U0 komn a opciliiti 
hndfojtstvf hogeiiitT^ké. Xnd^o, ic 'hiňn^Mň U-.inHo *k-rř^jml 
lifilLiLrtii uccbá ŘG u&Tnadlti, počala bny nú:roil: rpfasí iďal 
ÍIS^''"^^ * IloUiagea stéiOTiJ el. ie v Bniseh trtoditdvjcf DeradKH* 
tnll v tAJnnMI n lo p&n jubo ^krJlI'^ BivlHch ?^ h<i lui 10 tfaAl;^ 
&«mMo prt » t«dr dHi-c roxboďnonti, d<^1ciid nn pKpí» stů) s Hoffdl 
iicdotiniif^ odpoW^if. ?í<'pnchytifniP ffj^lsM, noUcdiinivU r-řmnu 
ti^hrito xúlijUf v uhliMtodi (lu BudKclio^ iijbrf v naliídaiiif, klt? 
mu učinil luArkrnbí IUdcn«k>'. K wkrib^ti pnMrikU u^j 
pOT^fit o Ty)ťdnAvúnf ManBfclďvr^ 4 lofiuilloti fl jfrUk4>f by 
padoutim MnoáMdoAj-m plin maihrab^ be miif^l íboHti. 
wi i/nfíi tn^fřfH MAQsfetdA u iinny Wck6 a pwto rni.i &ftbf<U 
xuiuf, klciA Ludou dubyiy, t»ÍKkii|)KtTf Štýntké n bindíuJthU-f 
nnttkč a k ti^mu rulcu jcdsů své dccr7.*| VnndidJo takiKt lofili 
i«m dMnck, ia hlnn^fcld lDffi«ic« poíAdavkr fvé Jf^lé vfc« v]nfi] 
a kromi v4d uabfdnulfcb podbdoiiil, Ab; td>or, j«cř in& |ihijftl di 
a1«tby In&niany, bjj v^tif niaill hfi> pArodsA nsUnonao a 

-) Véd ^r«» UTnnffuHBi* m &U3*dl pvttUia f4i«4akb, nfM poillfl' Vďimflirti, i>M«iuML ». u. iBÍl DSid ttim ncotoc9^«né v^^lonJ; a InndfajUM lLaf!CT]íLv^k£ ůby 
hyh iiHř^eno aejcii jomu. njhrx i Jt^ho maaíelco. kdyby «o oíonll, 
A jeho ilclem, IoÍ^iLa chiůjfc NLuiAfcIda íískati j:n každou ccuu,"^«»' 
splnomocnilu ji^dnniolf* swéhu, nhr itvolil i k tť-inUj podinfnkAm it 
lluisTcMovi vl/lnL í(i íjifnnlkA pHjme rlo sví fthiiby thav VJSMV 
muift a ie luu typlatí je4l^ ^.".(KX) korun. ItoUíngen doíiavll te 
s tíímto nlfby k MrtTHfi.'liIí»ri dn Tnrmti^hrímu. MownfoW l>yl 

iiék<»Ukerou žádogt o pciií^e jen liubcnynit drobty odbyli SnAd 
aynf n«tii»I/lJf objerauf *o fíLkkrabůtť v Ot-rmer^ holinu mulo ta- 
kový ÚL^iiic^k j[iko před nrkolikn idi^jJcÍ |ir(cliod Di^bybti du Ni^u- 
mvktu \ Jako Mannfťld irbdAí se zmCnW k víčItkAm tvíUuco bů- 
glkk6ho. Uk ?mod I iipf zhrozil «p fritijy ii pHlomnosTl toho, 
juhoí frŮT m^l tuijJtJ. MAUKfťld udníl ro;(tLodnuIÍ toho zpúsobm 
Že pícnulil vyjťdnílvAnf: nciHin^ť.n miiMol odt-jfíi m nf?p(»řfyťiuni, 
kdyi byl jn^(^ "d rAlckrnliťU? po^in k h^KiiiiA a od nt^lio obdrxcl 
pCitil|iDOii dAlkii, žr mn chco odvritit nojlcpfiflio fcencriila.*! 

I^ckrribř jKikn^il ag x OcrmerHlitriuiu Jo^tA jtvlnitu j»F«iTi[uvLt 
fcnUcto Virtrmlu-rakřho, -iby m'LíU"j:Tt)v:il příldud iTiJirkriibóiL- Bitdvn- 
•1»^hn, ra \zU'Tini>. pW\nou vypruvíl k nomii hríibůtti / OfliríibiirkiL*** 
KaÍ4a byl by rád prosba .jeho vyhovól, kdyby nvbyl fiíi^tTi^dřco. 
ftc bj tAk QA srbc uvalil céé hřfmí války-***) 6UIo jrj í-^ za- 
júrtié tiUiý vijitřuf btijf uezli se r(i/Ji(M]l k iHo odciiftuvil- ndpdVLHlS, 
ndM by] prťí vieliké nobeíjTťícnfttví po nťko3ík dní odbodláu 
fl markmb^loin IIínU"ti,*kírií sn siMíjiti u nn ÍMijínfí* vynloupiU. Přf" 
loBnoHt ÍAlckrnbíHe jen ten ro^la ťičinck, J:r nékln-á Híska m^d 
^ JUnfch ífmdch uvolila ao k ncpnirnym nh/^tj-m.l) llí^ilbron po- 
ftkjtJ prf hrabťli a Maiieťulflii jfťufiť^ Sjjýr n Ulni pfopofltili pry 
íÁsi taÍ3iU\ia vv6bo lidu. Aby mohl vsttauplti do služby fftlcknib^. 
Tmést/ícb Hlrtkýr-h rr^OA opftt nwiAvlKť k rtrun^ rÍKííhikfi: v Htul- 
broDuA Ds př. byli ligietífU markytdid M Tfitioném DŮmistf obrÁiu, *) TUlononl' Ethimie d^r Miuufdd. Su. iL vofa. Diduw k 7$. Julmu I4VÍ, 
"-í Vlií it nn^h. Vjíah í clftiřmrhri IIriii íld, UT. (Inbnk TB«. 
•^ Is^i, *. ureli- Vtfrtfiii drt í]»if. tl**«iJiÉ'ií Donaonbcrv IaI dun Ilerifig 
raa Waitembrnr. Antwort WDrUmtirrfi Ait &^ft- krůtu t$St, 
F-tt Tfd- mí. urh, MuJmiliao ftvómMiUíoxi íí. AA. 13- WíEnft lAM: 
nfiif f*Mfrt r*fWM. IK fT. 1f 9K» « Knfíť Mfliimillm tx«l ai událosC ttibf n táailftlEK láiUt císaře. 
Éby paru£il núnlUf by jinjjJu do bruliíb Mých posádku l%bÚckoc 

PtAtA v Umto okAiníiku kodlnl Jokuli 9p^t lueatl 
Mrai; ic vrhnouti, jdíXol ncchUl, ab^ niieao bjlu protftM 
kovinJ. jel Dl^b^ míL ve ^]KiDMskti pr^rádétl a Uivó « di 
ni^očAlf^ tyjcfliiAvúiií. rEkbuirfitl /Cil fiiAuii, ÍD ÉCutuí se il 
do Dtflití Fukn ■ k br^bvli BJjuiitfcldOTi iv jinpajU, aJc Hda) íq 
aby t« vyiThlml virllktliu kroku ncrojvAtc^ho, hj oubj jrho 
maHh Zkráikn jAknh i^oíailoval, nhf BnďHcIi je EMut řoJw 
oúcbÚMl, ua [likubů lilohu nci^odiiibiil. D^brí vt vU<c UAti}; ano 
ílíUI mu jťiimó yjdlk)', i6 i»Kťhudcm svjín do Gormcr«h«Ínn 
vrjcídDJkTJUii Hmufelduvo 3 inlJiutkúu preruSU a vyzval jej postarat 
*Cy ahy lirnbé lii<iiif hn ihokiii nepfcdscvzal,*) Rady I^'t bylo hj »ej 
buad imoblu upOKUvchuouti, kdyby byl Bvdílcb vUďl fojf^rw Umw-fl 
feldovym ft kdyby byl mil po ruco ptuhticdky k Jclw trydríOTájil: 
n)e louto dobuu, kdy vojtko lUAii^fcId^k^, badviifikA n UberMladbké 
j,im tflk M iiioMo vyihovarl, mťoUo-ii ti\é byty, uvOdčíIa lálo nuU 
o úp\Ďé ncniMo^ti itava véd. 

Tilly upotřebil itoKtl, Jůui uienáhla ee dub(d^x>valy> k touni, 
aby cstAlní pt-\iul mfttta v Dokf FaIcÍ. |ioku<l moíno^ čohiaI Ai* 
»vé mod, K(ly>! Liilfk-U-Jtf V4^^ku IJ^Ístiťkčbo xAiiid: v Dí!:(bcfku 
oblčbíiiOi dtíila Tjinivm, ic odpůrci tTMoupí djU vyhojnií li 
uíalcdkcui loho odti^]ilI od DUsbt^kiJ. Mou^íold skvtořné p4»:l 
lljn u (íurmunduuwu tt j;t] «« h lujríkitin Mjut v bdnkupBlvf Ěpji 
hkém obvyklým fpt»obciu Hdíti. Kdyí u WictMIia niuil 
TlUylio. a sLledAl, íe mi d^brt posUvcnf, ucdŮvCMral ^ &a d«í 
udcHti^ nybri ustoupil nuUídko, Itik ia jun ttt Míugotiibei 
^■^' ncpřdtdiké onnády oddMovolA, M&mfdd cbt^l phltih'> ůms 
tmouli ilÁb- do Scbni!jHnf;tra a lok odyiArťl aTH^am m trbnoui 
idu lILIy 2u:uuuuaje tunUf ^lůtuér, vrhl sv na Mdaf v<4 araiůd] 
Miu&fťUovy, Touto, aby u^yl Í4du vojski> iré k iMlvé M^ikOTati 
xairllfl MiuRolFlicíin. V(lr hnal knul- 114 loja^ko fiinfiltkť a Ummé 
UAú apuBtU M pmdkj t^ák, lak ix mutx^o x útoku utUti. M^m^- 4 
•'. Urf^, ■(. vth. Jttrnh BfdHifíQvt áá. 


inc. 2dt bM byl bf ráit uMl tiUt ptGailUisIl Ic ú^apn, ale lijl bj déla 
tvá muMl d£ti v gAUť, j«llkoí v roxvUilé ^ad^ Dcbjlo moino na 
ijohl^ jo adiĚKti- V iřcjiío ri>;ípacťch obrňiil sl^ Munefiiíit iia falc- 
krvlj^> jcili u « dmiiuč jehv naléxal, adťlil mix tuto tikvlnunt 
doloztv, in &ivbýTjL njc jinfbo ncíli dolit nt^pHtí^li Tíin<irhutí Dub4> 
bitvu tívéhú. hcd^lťli d;il svolení 8vé h tri1.vi> u M^ijihftnbl odlinď 
laní' ixMú tiX uvptítek. Túiy oUp^ porážku, v ofž Jilrattl nv)- 
méuiJ 2tKX) muift u nckonis lU^-') XůkUrí, ariak mMa jwruíi^né 
qini\7, 7,inUi 'i'i[l}hu udávili nmobcm vyk^ Mjiikmljt^ ftudniiMky 
^XÁltl tem po Ijltn^ a tpoJU ao » Maiufolilťm. Alo xaiMo «by 
bjU fepoj(TD>mI bIIutiiI gciiuráln Uglaiickébo prouáakdovall a Jcf 
píoúlou »vou udu!dll« optM 113 uddi^tili, ^iřl ítimí. u«i'uAÍi{>dovaly 
tou m^rou obiíxc v jia^obovinf Tojsk.i. jako spfíc vUjcutiii iár- 
ItvusC, jdiku£ ka/.iiy K uiťb osoboval si vrchní vulLtelfitvf. 

JiH ťrídrícb toUJ uyui ujt VinipCeu, kum bjU poioit^ui ar- 
máda ustoupll.i- TUly sť ai-jnkf ía^ vdicu obAvnl iiA»li^clkA |i(inUkT a 
xa|iřlsalml gmivrála Curdovu, aby ha i nim hodin'- ťr^> ^(>i»j^^ j<>~ 
likoi ,bčíi o b!iihi> KSť". CordotA nenic&kal'*) vvliovít* vvzvánf 
totniltfl, hrtr obitou na to» íc ve pMU^ v/dAU nd K}iui- ťoni^vadf 
ÓDB b. kvéiuA plitrblo k nbn také TOQ CliorvďtQ, citalo voj«ki> i« 
tílaářskič oai l&.LXXl mujců a melo roKbodnou pK^vabn nad mArkrn- 
Utcni^ jojiií podU? biu^jK^j^cb zpráv vnhd |iiiii/(' I^.tHM) umiiil. 
HUy, j«ití dnu (j- kvéla;i důkladnO i:*bled] okolí Vjmi-kJia. iniiKuil 
ae návrál. které později aulo so luu výbornou oponou. ThlarkrabA 
xatlm ni^liil e<vi\J hlavní ^Uui iiicxl \"niipf«iieiu tt Ui^iniromiciD * 
poitATiJ voJAko fcvé ;(pafiobem, jcni upomúial nn války Imdtaké. 
a\c pob;Ulr«6tl vojska jeho velice byl na »jmu lltvoHl tjuíM 
j;iki>Ubi brudbu vofiivuu kuloiii Avjch iliM, vo:eú »o »tivliveoj a £ůaU 
HVjdi iAVujLdťl A nmU^ v &{ včUJ dil pi4 pěchoty: xni: těchto 
lirtdcb tCil J47II xbyíok pécboty ujf/dn. Hoh^ bojccbtlvntii a cbtčK lU."*"^?^!™* I6ÍS. — ThcBímni puropiimun. - Mnldi. aL wcb, UmlfiiU 

BOAnktíú KrůoT^^mp dli. 1^^^^ lOM, 
**) VilltiiiHtal D* av. tt. 
ai2 wi 4c r>TnTnjll hrabati UanaTelďi^Tt. kaUJU dno !>. ItvMoa mni 

čtvrtou hodSimu r^o Ur\-ii pntflhoii fctřel^01l x il^l« ka Idt^ftiit 
li^ti nutně <]iTpíní{]aIÍ u útoinfkům lUtLilLné xlr^y í:p(UobÍti. Mmt- 

□adArmo; dopotodne iLcsla^lo se £áda£ rozhodnutf. 7:i polodH 
UíUto íť v Loji pro vťliltĚ hoxVo a TilU pophU tOjvku »iéifi(f 
T k-Kftfm í<tť]iu odpučhiku n iiciflení, O drii)j(^ bodbt' morkraU 
Itiiilirni^ky dni xDoni Blfflctí « ddl, Ddíf^i dsaKlf vfco iivoivilaJÍ 
itlt:*k pf^doikiioTitl, TUly r>irajEÍ1 t íelo fte»ti ^luků přcboly pr^fé 
kHdlo Ei<*phíIv|íJ£# a ohro£ov]Ll jffdTi krfdlu. iumtilť* ph^lt-limotu 
JÍ£ tv dniimíval^ iíp J jí/dn KCd/k iin útřk, »li' talojjila ii< d&n2aě 
p(Mhipf>vntÍ. pnrtibiilA niDoho Uid^ & EJihnah jfxdu jriidi m 
lík^k, V toriitf) kritickřiu okaiiiieíku přkpulu lifEl^lQm ha (louioc 
\oisk*i Cordovovo. tnk řť Ifitva ví^U jiný obrat, ťíi piHi1ii>diiifi6iu 
TTUírdní-iM boj: niHrltriLbř TíncieniVý iitrpfl ívizh«dní*a portílrn; on 
fiOOi) niujft polci-ýiuln bojiátů o 1000 muýfi ^ifíHdto ilo zaj&tJ. Zlrťlla 
lato byla ()]r oepAdlu tou mQTOU nu viihii. Icdjby byl mArkn)Ȏ 
nťpKii'1 tnk# a vríkcrou hvou vý/broj vaIitítiou ji kdybj byl n^- 
chctval Tíce dcžJí hoI;í ^ivot 6yfy ň. uprcbljcb vojInQ; Tfcecka skoro 
áMa, bradbn voxovd^ zavazodU a všecka SpCíe pAdlf do rukou 
nrprlrck- íl kruiíiť l^ha jtiĚlň lOň.OOO lolnrft. Utírí hytj u:l dvou 
vo/fcli vť voj>lfr vcjtcDT, Ze Tiuejcnj'c]] o»ob, |cujt pH této pH* 
IfíltOftl Kftbyniiíy, tnAdfmi^ knfřcTc Mainift Virtemberakílio. Jctíí 
«» ptíd^l k uiurkralmU, aiUialit iiÍ4'!i^1iiík rjdu ju1ir> Di^utnílDosC 
racbovů^-al. Kagjiui byl t bttr^ XAJat »d Í4^dQi>bo vojnukAo 
fouriťrji, nh dm jť/dci jnoucu Mrllvl nn ftítn ki>Mrf knflpu^ imi 
vynAlL Fouricr puNtD w %K nimi a kiUxi^l« iu ^adu xastři>UK 
tTbnmA xirůuL ípnii^m a ll^Tlatá p;t^*l1a se na 500 muíft.*) 

Jakiíi pDiJubuoAl iwsá bilvou u Mni|ifcnif a bitvou ua BHČ 4 *} Vfrl. at irfh, TJtAh v jf^lnnhii puti ifil :£a^ rtuboA iw», — fteiký vt wcb, Ki^IUq Karel Bejmp knrí^ton RoMmit dl 1. krMaa iCtl; — 
TaiDl<-l. 2prVK o portlcÉ d Vii^itnin rlď. a ktMM Ittl. - TttaWi, 

flMchkiilr sui; íiaírni, FnoJE«J 'U^ Hirvy WO ť(>nhňB»L^ik. ktth 
fxý kiyll Hrtap mukt^iMp IbbJíwiWho a pÁ too MbjnqH, vOTnirteir 
»B ■ ůaHikm HnlinUD^Tyin, jmá lula hfvIdrDiBDB pvriďaflci naitt 4 

I 
I 59S llcbs hvM^áii' » objevuje tcmu, kdo zui bih v«d. Bitvu u Vliii^- 
fcnu nebyla tňco Uk kvupu^ ji I^ |Kim|io^u t|iAttulwin m^ltodDuU 
Jako bítvn u Pr>tiy, ucb{>C <KlpuIediiv bojovalo m; |tD |kt!'r hodlo 
miui proti muil a vit^ysTvi ncb>lo výtlodlvum několika <jkamidki; 
alo tu 1 taiu iiiél vllf-^ ^lo ruce vfitlf a ikuůtíiii^jéf ^-oJhIíi), Jeboi 
tjiké obmtu^Jí u^oirvbLI a káfk bfh ro;cbi>dxtTitu, na ťf ^Uauu tc 
vitť-7Mtvf kUtrif, irrruTJlI \»>Titttíui lilavu, j»ko mí -itiilo u Prahy, 
NtíboC o* a liimlu lojiuů tvoři amiildii, vosk<;rou vjYlirwj dali 
v iá;nc aby «pulll boly dlrot a Uk po t«tj> blt^i^ Qcmoblo av více 
mluvit! u vojtika markraběte Baduuaki^lio. Jdki> ntrbylu více vDjska 
č<»kéhu po bitvÉ ua BUé Hoře 

M^krkia^L!' Iliult-n&ký by] touto [loriikou £ poéátku jako omámBU 
& dal vikůiatí «yuu svému, ab; hlodal za každou c&uu hjlA % d- 
itařeiii /JI di)bT4>, nk' po^ilť*)! ho rasu wuluíU a pHpujU na mc thylkaň 
Tojťka AvčbQ k bridičU Mauiďi^lduTt, Mludy Frídňcb u|Kl^lucbl roí- 
ka^a otcovu a omlouval el kní/rti; MaKÍmiUaDA neptáte ]»ké Jednání 
»Tébo oic.L\ ale: obilnici la. oil|Hiviní, ko omluva Jubu Joii tchdáž 
oz&iaa bujde ia plcLiuou. puUi-li uvpochybuÉ důkazy, £e uuchce 
kn^Ml v MC-|>ríidi iiLťu HvAbo, >tí t«dy ptiď»jřvjijfr,f vojaikik kv6 pru- 
pdBU a cteafi prcuecha.*) N«&f nim £iiůmo, ji-alli maikrabů upo- 
<d«chl tobolo uapomcnnlf, noJepf&L' tak noufiikll. nebol později roz- 
botliiuto. aXty exukucu firoU núittu byla provedena; /aihn vaak 
vojsko UgííticVÉ Q císařské vj-wávalo zemi jtho ubytováním.") — 
Ulubůf dojom iiriU »ii TrL^irVritbt^rr ?rpiV(kbiTu fior^/kri u Vímpbmu 
ua mt^^iJi íUbkú. Fo^vadat útrapy válečná, jinibt obchod byt 
ockrouKn. poilovulctví skoro nGuioinym uřluíoo, zdřlávdní rolí 
2Unra»uii> a la^i^dniu v jícli šivuoHlvcb lisJcer^ Skwbi qiůaobiuia, 
luiL.H^y ac jťbt^ ixi££Qno^tÍ, kdyby válka lo protÁhla. Mv«ta ^UAa- 
burk, Norbuberk a Ulm ob&VfiJÍGj; SG t^clito tiA»TcdkA obvi&tila au 
na kuniru Siuhúki & pru»buu, ^ mlt zproatředkov&l ; iurliít odtolinjA ^ u Ptlui^mvy díjiny Pfonliclmu, kdnl ikaiky lYoribiilu- 
ftkjch jL'ti ti" Iřjti íLruTiiýmí- 
*> Su. iL ufti, MaiIqlíIíiii Bnnttikj mUdčisi] ui«fkiiir4ti ttwJuuLiuui dd. 
tfl, kirf^a 11^^.: — Ttíaték. K|inl«ii o ttitn B4deiiikB. 
"*) Vid. íT. vUl Uobcfif«U«ea olMtí dl U. tUu 1<>*^ »4 ion MftiiufoM hledď taUm vft^tff ató u ^Ílikf{ul4hf<liaii 
HkUU tím 2]iůKobiMn, it jako bniikébo roku ^tjj bÍAkn|>a 
bcTfkého a Vircpimk^ho u rtíkýcli pn!iT^ck» ibj xtů} koutiaiieM 
Jí voJhLa 'nilyho ndvuhJ a xAroveb poiftdovAt, nhj fdpruil áůfliOOO 
duk>UA iý|i(LLiÉ]i(i. ]*o»lupige důl^ udtfil ua Ladealiturk, jení bjl 
i;^nmo hijcn ofi |>^d]>hikůvnfkn Kynn-ttciu n j>ho:( !ut mAU) qbih 
rulti lepnů prulikyni hoinbar<k'váiiiiiJ x brubicli ik^l, kturř roiii 
dal dc»v62ti 2 BlHnuhmm,"! Kdti uiJyM o poriice u Ylni|>feau, 
numcí ofťkárftti dř^ík Tilly^io, rrňril thí tcdj na levý bJtdi rýnský 
A tak HO itro/.iiiiiii v*^JÍ^tíl pi^^^i i^llknn DvliorUiii. Iii|tntí«)c|' |{o- 
Derál vtak iiepomyibl ua jdio jiro&ílsledoTáof, Djbrl odA^UI m^ 
Cordo¥y, ient iik-1 Majisfdfla dále pĎiorovatL, f(^ul ptít clilél w 
ophti KrÍKlimKiTi Ifnlhentodlvkému. 

KildřU) vilcřní opí^rnci* bUvoí nn pnivím hfthu r^tkřm «» 
podulkaly, nrťlkufíc li4^upo^l uíill tólo itF-rhoilnf dobj, nbjr to 
-^mocnil iiií^t v KlKiu^fťli, pokud ol»^a^L-Ily hy]y ^tá tD))La mjuil- 
frídj»k(*hí». Kdy* tAlíl na HaRPiinvii, uhy mh^Tn toto «iblť.h1, Mu»- 
íeld |ířť&<Tl ua drubf tif«h i^uskií, lak £« mu bjto ucjflřívc ř nÚD 
boj pud»ioii|iltl, Loopotd JrQvS le odpArti svéniiT í-itAntHit pf^ 
rhudy k linn;<"""ví vt-doud, nlw ji^jsdťi jdui bili oilriiícmi íi (ak nwi 
DiďbýriU^ ji^likoj dtil se b^slabyiu nAproti hmliéti Mjtndeldovi, 
nic iÍD^hu« DeÉU lutoupití, coí ?(e také arjilo s vclk^t vmimtd 
un liiTu, anvnjuiiilpi-li, stMivii n r-bmji. Matisfťhl ptvkničU tiyní 
opH řckit JíyB, aby urjcblco^i pocliodj jto^toupU do ItanosUdtit, 
na (bi^mi lan(krabřt« Lu<lvfk& koHfitU a pnkiirl by bfln mittoo 
a KrUliAUťui HjilbL-mLidtakjiii xu tf-p»jir Ji^tikoí Cordora oedcjstáf 
4kolu BVf^inu. aby Manafddi po2oroťal hlavnť OKůcm pro nediv 
BbUirk lojrkii ]i jefíkrtí laké avulimlTLy \tfiii r. AnholUi ai^tntipil do 
Aadiafri^ri) burku, aby Uan ofckával TU)ybo, ncpřtkáiolo MAnfl(^l4o«1 kWtoR IdSl — Ikml/i- KurfiH Suky jmcnonDým nil«clliD ftiikyra dit 
") lliilmuka » ««. o. L 15&, 305 skoro nki vbf eo spojij s Kristianuui flalliciratjwltok^.*) Maje při 
aobf ftlckrAbéte. ktcry bo od setkáni v Qenuc^i^niincr luí ha 
i>lcaini^ik n^opuBLll, poiiupnval MiuisJí-M proti DnnnstííHra- knnoi 
ilanuil ánv 2. řamm. ruulkrahi'-. [^iidifh, jcit^ ^i^ mí.ííI i)d<1jlvnl 
a&d^ju ^c TyfimTin IaIo QcpUtí j^mii, ovbrv lii Muuafolil lAtiia' jťu 
senf jebo & lei pleuúuf J<*u 1u a tam puAttnn Imilr vt^lnil tuHjt. 
miuwl )« líny pftsvtiijjiti, ie vf>j«ko pniáhlo k hnrÁfint /^vry, ífriMif 
kdyi Inn^kra^^^ na. iJlby falclfíhci IcflmiřAřc P^^bllM, ic pjín iclio 
.knU Cf-akj^jni jakn píftuj pHcIiAxf, otovřťM M liriji) l>arm- 
sCAdtiL vojHko QciFř^tcIsk^ vtrhlo do uiéaU. obanililo všecky vtráxo 
v m£»Cř a Kdiiilr[i^ ud^traiiUu t^)uani>u «trÁJ Ijtntknilii^lc, jonsE bcx- 
pnchyby ii)(i:i(vln /Iihlíl ^1(»íj<í tiii?i(i niť-jilo opustiti n poí^onli sJ 
TŮbcc, JAko by byli m^su dobyli a do jako pťát«Jé. Fnlckr^b^ 
abofttil Ke a Dcjpr«dudjí!iiil dfbtojnflEy, mťd nímti tyli knížnU 
Výmarllf Jui \nin3Ff h Fridrich, t zjiiukti, kdi^ito MnnMfťli) iiby- 
tavtí w ll> rAdnlni^ nu<v£ wlltt^K; a |toi!H/rnf mi^l] dobt-i^. f-jisy. 
Mftrkrabfr pokusil :^c pfi hostlutkb, ktct^ byl uuccu clivaii fiTJm 
&ltf?iliflii hostím* oHlýcIiav^ Da^nafltl, iSo ^y fitk-krnbé DGini.^1 Ty- 
jcdnávání nd tchána jcbo provád^oďio tak xhola nedbali. íe by 
se tDů) rUnfi pnclriiblti a pod.: u.f» bytti tir jaku by hrůch nn «tMn 
h&x^l faJi^i^bé ucchto] o odprolcní rtm s\yieÚ, uevedK prf války 
proíi cJsaH. aíbrí proti kráU fiť^kénm FťrdStiaudovI ; poíad^vnl 
iakt, aby trn lULJ dAvul ritul krjiloinkj u vthnc ukrtzitvril^ >ť na pu- 
viAaatí. xn\ 1- daleka nopomjÁli' rtozmrtclosf Ijintkrab^tc roítln, 
kdjí ao od Drbo pojíailikrji.lo, aby Vrom^ ^J^obnvilof Tnjuka u vAo 
Ukýdi krmtríbucí pouectuj /alckrabůti také jefttů ilaiy počet sTích 
dCMdjuikft a aby rou iwskytl ^i)00 Tolarů (xid Utuli^i paj^ky. 
Poiadavi-k a strany ílňstiJinfkfl liintkrahí' řniiifU, pinitWml* by svo- 
luoi k [i'^Qia inajncnaln tolik jako rozptLatiti u^alA «té vujtko, 
al6 ftabfď «c pofikyuonrl falckrab^ 10X100 kI. a když a pi!iQ/^ 
li^mitn bťbyl spiiknjtiti, cbt^i k uiui přidali dáBfch lOiKXi £|atfcb| 
ktert přv by *e mmel vypůjíiii vu Frnnkfartř, X;uiiílli> ae luu 
vtak» trp^^Ml ní lí>.fíTX> xl, Je h» inůf.ii vydlEutílí KUiriu vNil, i uu mu 

t mtm 
414 2Ctó vknitku bylo |>atrDO> !« ndpdrei ditidl x aéliu títiti; áMmI }ehtf 

Ve vyjcduávánJ «e nyní jcdcu den nstáJo, ak fiHí\Í ncdfU 
vcívT ihut^víl flc VSblbt k 1/uitkrnb^U, práti kd)t chtd uli-faDo«tl 
!L po;!ndnvEiJ q<J Doho, nby viim atym flitmn au uauovol o re-, 
adincl fatckiíibůtc, Aby mu vymobl tuLbradu tn ftkodj utrpení, 
why mu ud«vzdA] puvoost lC<l«scJabdm, do xciii^ (Té pooocbal »a 
TÍdjr volny pK^up a ab;r se bac t^okal , králova* z Dam 
nerodili civiJ. OcboUiociI avou k ijutuzcuf ttchto po£u1ďvkfi 
lantknibč xnnicitl nqjuii «libi;ni, nybri také udci/diuíiu jv 
ívtbo ^técc za rukojmó. Kdjí PůbOtt :te rtmu, iU\ v\ HnikiwU 
povulalt 8vébu nc]«tarůibú &;iia, inariálka «vého dvoru a m 
kancléře, adťiil jhii uutl>cliaiié poitadavky lV»bliM\y a pr ti'-;:'' 
le 7n íAiliiuu ťoiiu k ním uťaiolí. uíbrí rJiJí-ji tiprclnie. ^ i i 
oba jiHtoiuui úňiLluid » alOko EnLtovullf pončvoitž in* jt^to buriidi 
n^lcdkC nbivnlí, lanikrubú yHcc i('tn~Al ptí Tt'éin roxhodnutf a 
pojnv drLilii!ibu hvuil fivfilio, juii bfl k oému pfki^iiuu, jia rubt, 
doatal ic / brudu l^ujiu vycbbilem ua aiiiilcí,*r ■ 

N<ďli jrití^ (jh'')^ fukkruhC-te yohsl v /miu^jďf, odíral M^fl 
FrídHch^ bratr lAuUtrabčtc ráne* ke knUatům VVnuicl^ýis a Udal 
jp- prí> pWtrlsktf- sinkiivj. jakfi hy\y odr <iAva» mod ivdom hca- 
E^cufikjTQ A lymainkviii ^ ^lOirluvu u fálckiabéte^ vhy ec i'xd8l 
dvjch poítidaTků, pH ccuii jiiu laků »d£Ii], xe brair ith^ ujirckl. 
Kflyí fnlrkmb^ nahyl vf'dt>mfmtí o tomto dfíku, vclino w ruxho 
uk kiii^v ?vůj pak blcdčl aatířJti tvrzeoím, ic pi'V oaproMo a«- 
hodlal níitl ujiaílí proti LudvflMTí, nvbrt ie » uim cbtél Jen ry- 
joduttvaii a ha prý uiu tivk na vůli jwítm nr.bii dniliý kuft U 
krabťte xainftuouti. Ca k o tiW zálciitofiU lokovalo, divila ipriva 
iť litntícmlM^ E.tjdvťk nn útéku svém p^dl do mkú4i mArkrabéC« 
Badeofikéhu; Luitvfh bvl »knliuinč pHKtíhL> dm^ prlvirnai du Uotmi- 
Stadiu a odei-idAn Uckrabéli, lf.Xcrf jej odtud povjt;íova] a. dvfho 
x4jiLl«L I\>i;Avndí Mtricof lanlkrabátc oa pocbodccb pftwbllo 
ridtké obtUc, potadoi^ faidiratiÉi, aby AlfliO, íť midioe aprciiH 
Boad $1^ tcato Lndrik uOoU, ale Tio^y jiné pcúadafky. *i Sm* iL artb. £}drt« o rjifiaiflal kurCha Ueitíc^ i 
2í>r ItQiftílfihťiiii , vjírvnlu mmSUú. DniJij fnitr . laalkr^bů FUiii 

C(>i1 lautkrabt-ti Kníscl^k^mu a Jej ve íiuyalu rodovydí ^mlo^^ 
\ítr6 kaíJůlii> i:\ciiii \k' iiiui'! fůvn/ovaly k (lo^kyluiití pHiii'^ pf>- 
laocl* XdiUI, iiby ?»0 nt Ludvíka priniliivíl u f^UckniMtir^ Mnurlc, 
jcni po cely n>k íím Hftlij jcvU títií Qďř^tclHtTÍ lc LndvťkorJ, 
ud|iovi!id(.U ua prosbn Ciilo Jen i7lá<!-kíLfnl ; dh\u pry su niMid vy- 
ůetHlJ. nťLíaviiiU-li Luilvfk sáiu itvůj oíiud^ při Iohj ctd xmjUi, £í 
by byl tídiuruu Hi-BSťu-DarniaijuIt nám :ipnivnvnti, z rrh<i/ bylo 
patniě viilcHi xáoiťr Jvho^ nby » sUt pánem iUYiiif liad\1ki>v}ch. 
[■ TidA, £r by DcdosjQk] íáxloucf podpoty, vídal m3 vyjodufiváiií 
tAk miiHcTo razboduoull oalti m^^a o ostudu brntrn jcbo/) 

Ju nvjMiiNí opalruui Houxfuldova hytn podle tolio« žo cf 
tnoblci DčukávAli roxhodnutf \c prosp^b xbranf cUahk>c[i, uubor 
lutyt byl pi^^toupit jU k ťVfriburhu, aby uu ^l^i^íl ^^ Krlf^tlaiiuni 
Halbcr^iadtflkjui, který libcHl vb Vacliř,"| a aby ^a puk poslavU 
prutí TiUyiiiu, ji-uí ^ni táld^ ii.ftuiípí] nrihlr k Maniihiiímír Tilly 
hledél Qfttup U^uto xamcxití > udcHl »kutcCD^ oa zodnl voj Uaofi- 
feldfiv, nk pfvslnl na T«m, íc mu KpfřsoMI Jnkoud ztrátu a Dcclinl 
j<j ]i«fi btír^ pMíúiky djUť tibuouU. LhIuji t«uUi byl niniii^vviTiii 
naprcvto pucliybcnyni, jakyu^i válka Tflci^tilcU bohaté cpijrd, ncbof 
MoDsfcId nii^t KA kJL^don c^,mi hltňH Hpojiti «o s KH^tUncro Hal- 
bcntwlUikjui, pouL-vddž jcu 5pojun>ml tilamí luoblt w vft^6tvf 
ibnucci. 

KrlKito Tfnlbrn(fad1:iký dal ittí v puluvki kvt^triii n^ ptiduid 
X bui)ni^si\i ťiiderb(frii£k<:bo a z&nii^il na Eidisícld. Smůr luQtO 
ic nniK-l tou luérou uu myali ^pojt^nl « MaiBÍeldvui přt 
jjiko bljiWiipíivf Vtrqmrskí^ u BMnhi'Tí*kó; wimd imd l;ikĚ 
ůByiJ podjicirovďli m.irkiHb^Te Dadcntkúbo, jenž do Cccb lábl. AC 
«D VĚC mi jakkoli, Kristián ptcsvédtU se bny, tt ncmilic »ii *} Tvat^L RuDnuthBdiv BibícIU, vÍk ti uijl ikr lEÍDiMliTimaii Udmd- 
Dwmiudu uictpmsva dd. LU- (ovtji lOia. — Taniét- UutumiauDK 
di* Luilurjfi^it niÍltpT> nút Li&drnf Morílx ild, %'tt. ^rriiA If^iK. ^ 
tntA*L PrvivLgtl bviOKlícL dar GsfiwtfMiuvbuLunjiC útm LAudRralro- 098 f mocniti j«diidtlÍTfdk př«dLodflu kttré voJ«ko kariha Su^ébo a^ 
obsMcené; i obrátil »o teiljr e Eích^ulihi k utpulm a il(»Ud ao éicnf 
TaiitkrM>At« Eloemm-KiiíiKiltik^lio, kbrrý ptone Ttedfi» *TOJe xbrvjtfoí 
« ačkoliv m^l přes u>.o» muiů » oTtcm ueH^o sodUlrít --, 
Item^l odvnby ku KriaLúiiiovi !m (>rlilatL &jb]^ na lom pH'«i^, lo 
jig na pochodu ji^fio piidponivjíj. Kd^bv bj] KrUUaa nťnAHl dtft. 
TTmAhAnfiu kontribad v fécb iní4tccb, kUrývl Ulil, byl br hy\ 
v ]jrvtifch iliiocb iiif^ce ť^^m dor&zll ilo DafmivUdtu « Um «* 
■ipoji] í Mauvftildt^m. n.\t oni cia, aui Muwifeld iK^i^Ji^vali ilOffUMlt 
poj^unutHli Ttiu(f4ilmti dčcin této nUkx- O pniHu vujikn, Jami 
KrlHtioD TdoJ, Epn^Tj ae ro;cUilíj^f, podlojodué t>buá«ol iw 1;\0QU 
poUJe fpráv tiaítkydí jt-^a IC.OUl) uiužb, Krialiau tájot viůit^ vodítko 
fivf* na 3lvOrj() mmíů; r^d purkmiAtra trcffurbkébu imjidaval Ab»gů 
iipiií i^íTj uk TolikA vojsko/) 

Kdyí MAnsfťld ustoupil. mM TUJy rtaorstl virJkťrou atoňf 
po^orucist KH-^tJuuovi it lifi^i^Eé a ájtiLut^l^ fikutti^ů koiuJl vfto^ 
iiiu^ué pH|irnvy^ jibj i^íiy !&t6 h|Hi}Í]Í n uby se ptk vrbli t^ Kit- 

Mď ntiAiiA TljLlbpjrsUdtflk^bo. Anboll l«io] okofo $, Či-muv uOulbrduu, 
TiHy }iMtálil dnu 1.^ t, m. úň IJielíurska, Curdow iJkinl tflu 
dobou r KwingiMjburkii n koiufčiií přibyl dne 1-1. oírvoa do Mil- 
loiibiTrliii dlunbft jít oi^i^kůx^iiný pontociiý Mbor vuj>.kti. duúrtkObo 
pod gcnerikm Cnracclolim duilcl &500 muiA pÉcboty ft 903 jcxdrik- 
Vc£kor£ toto vojako spojilo do bez [ioau;'af ua prftvém hMnx mi^ 
luuixkihi] u Drliiiif^mi. '^i SÍIjl fňuhti biUo vujdkA uclátá Mi na 
2G.00i> mužů. klorjílo u«p«truy počít jcQ tím ** dá TTHvčditi, ia 
)iR miisoty vložiti c^taé a bojné poiddky do m^l v Dnlnf Fold. 
KrlbUau XáA] £tiuiiúb.b> x ú/uiiif tjLutkrabť!j^ H«[bťru4ki.^Ii;r k yobiiail 

íi« ai dornHI dne IT. á«rviu do tlíJchNtu. kdyi brl áva pivd líto ]ivj«it 
^ plHk[>vufků jvhii (fkmpbAEJMrn) dontitíl nhyvjíJdi; Uiboia if:L'HU, i 
^7 »c poddali. Odti»d bodbU w ptcpraTlU j*h*6 Mob&n a d>l I 
im sprch rffdltl mo« lodkov^, ua »flí Frukkrrrtítf, kicH w» Qi^jaký " 
ťaa ru/prikuvuli, čůa( políebuébu mail^biJu poi^kyUU ^^ kIavSou 
ttO*t>i byl Kricftiui botOT doc SO. ferina a dal Hái xavnxadel 
'") Hdlaunn L lU. 2&S MahBJi přepravlfi, nle sAm f^ vojskem svjm uoiábl pK*s moet 
Dfbr£ BffitAvi] >e v AUc bti«rviif. jelUtox se dOEVéflél, «e "nU; táhne 
pú pravím bK'hii Mohoiiti íi jiS HAťhstu «« iiHblíiU. 

V bilvi^t jrn^ brJiy nn. in rn'^ mXAiiHln, tíii\n vivJNko 'nilyho li 
CordoTOvo mc3!d Eacbbomom a ItůdellKiiDomH k^lcfto ormAda Krí- 
fidftiift HnUK-nlmlrnk^hu roxtařena byla oilo vsi Snchscithefinu n£ 
k Mohatiu n ují ú^t^mf loinlo lui ^nkopoliv. Hned x pocútku iňUjt. 
^iewi Djutytá *c u ITocbetu, jrviU ¥t^ pfcvjíbn Tyíbro.ícní lÍ;;ii«Hc- 
kéko. TiTly m^I ph*^ 11« á^t kdu^o u>lp(irci jirho joii tH h ^-bou 
TctEJL 2 nlohi dr^ huiíO £ pi>čAtku bótvy iituk ae uťpoiiebujml. 
TWi Bc atAl«i, íc Tlily řím dáli* tím rťcť půdy nabf^iU u kunuřné 
fr dobyti bnMiby kc i:ir>bl |M^kiT»<ili, jfi KiiftUii kryl kv^ puntAVcní, 

IBitT* pofjiln v polodup fl trvala ai do 7. boíiin vcccr- Dubytí 
hrsdbj tyb> Enainchfm k v^t^obecii^mti ritébu, da n^t éáttt ifoji^ka 
imcbldft po luoi&ií- IrTdkovém, túnl ilnitiÁ. 1 1^ Be uMial lámKri- 
tfÚBXi^ a pf'ri prkpi>rci jf/dy, prin Kfnhan, Pr>luTiťe armády ttůiy* 
naU dflíin v bn.fi díloin im »ítAku, tnk í.ií pi>/JťjÍ jcQ ii*i ftOi30 
mtiM )>p4>jno se 1 Manefcldem. Ztráu bylA by jďt^ bftfc dopnáli, 
kdyiy byl Tilly ilul Inu-d stfliiití prrJiftjftí ji ilvť hodiny * Ifiu uu- 
MtaL Alo co riťy TiUilo noííli jírátrt liHti. byla zlriu xbroje, 
tjiLkoii simnii fnlck^ i ziIp urrp-Míi ') Kdjí! Krisrkn ilno. 32. íorvna ^^íj* 
Jen cc CO J^^dci p^tbjrl il<» MuiiuIk-íiiiu. do^u k bouJIivúiuu vf- 
J«vU med vCm n FalckrAbétrni, píi čemž Kriiiliau ii »téJ;ov»]« je 
nebyl doHluliŤn^ pitiljiornviin.*^» ^laiinMd vink iiumuhl 9li? ilďn 
kdiMi * Jd:iDub«imti, Jakkoliv byl zdi? kryt rckoii Ryncm, ocbof 
vo ToJM- Jofao a uii>xi uprclilfky u anoády Jebo nirnAhln stf shr>- 
Plftítfkijldiiii ju^Un »■-' UkciviL doniorrtliAiitť. it^ díiptujuJd oIjá^jíIí 
M ti«obccnó rqwary; iT>xb9dimto tnly uKtu|>ovntT úMc dc» HiRukA 
■ xáritTro uitAiLiTVcniOt £c Mnosfeld bodt^ vrrhjiím ii^)lf<*]nni a EvH- 
stJidi JLalbcrtfAdLdk; íí' pud tiíiii budu jinl^ lelerJ. Markrabí Bo- 
dcB»ky iiMdiíwUiil ue dált- tw vypraié Mui^IdoTé. pu bltv^ 
u Huchtflu vffluJ ttu ujirl^jií, i^c. by Cnklirob^ nu mohl tadriuti u Luk 
jie fiátl prouUm vMiké dáJ^ čiiuiosti. "} fi»L A. iRlt V^ub t Jcilnobo p«aal dd- Uj73. tvrsm i«ai^ - Tímt^i .w> NcjdHvc mCU bitm ■ ElAdurtn pHinivy náiiloilolí p^ra LodWld. 
liiiitkmb^to I[4;»urin'l>»niibfjii]tské1iiK Kájt Jakubovi ikhUoa h^U 
r.^Tá\A o tomU> fckutku ná&ilnickte, Jevil z toho volLuu d«toU a 
nnřfiUI. uby lanlkrabú by! ckaniilt^ ]iro|iHŮlfn. R«4lndi by bj 
Eohofo TOukAib MM uudbiJ, JAko dhvv nejodiul pddk tobo, co 
J^ikub mu iikláikl, u1<) vommí tnáúMá, te Unikrab^bi jrb}'l 
s Bťilion ilctlv; kily^ toHy i liwtkrvbé Mauďc K^ttiehký ai 
MC priiulonval. rozboiU » IMHdi, tit^Ú^j lyto okob^uU 
T 1j/iu[Uvi> ua líVůbiHtu )oj propuMtl. *J Ncf.U ac lak Dta2u, pb' 
íodovnlí mt ného kjuidčr Plqiciftfii a tajcrinuik Mavríc jDčnvtt 
krftbtte, aby w xnvixiJ, íu hc bude u cbuiřc uuweotatí o 
&tcteJH^t4T H ie Dcibudo TyhkdáTAtl ni0ty M to, to ta inn 
LudvOc DGcbiůl poilcpaaU pů^cdloícné liftiay, r ftli kroriké Jlnéb» 
frUcknibi^ krnlvrn byl uuz^vůn uji*u vlrtrJíibtrnikéiau iwli^ Ituwinck- 
haiuoDOvif kt^rý [ikii:^oviil hlíivuč ua túcUylii'>i4 tupkA kUaiCel' 
Aoxí ke v:qiuU!V, čamm, Lmh^ •£& Icožduu umu miu£ vjCtl, fo- 
dařilo 50 pfumluTiti j^ k pov;>Liiu»1i, Kdyt vyjcdnáviioi Uilo byb* 
ukoonéODO, iKízv&a lauikiKbů k hosdnf, pH stí KrbtUa ElaJhei- 
Atadbiký ^náiiifm ^vpa An&ÚcVpu /i>tobemL tdsproDádcI odeonfck 
událostech. Členy bývalé Unio a juiá knixata aJmocTcň, kt«H tu 
vAlcit Tifiini^lí Ú4^ju(h<j]»iT,ví, nji:;^ial ,|uwJondiy n xbiib^lyml cblipyfl 
čert «by jej \-xa1, aoponutí-lí ic lu ueutiilocb.* Hxo;siJ bnUn 
sfému. tr4>pil fii i^«^ť£ky ee apostofieiir, ktcrébo «v bO dopa«tÍJ 
v iMukijpaUí foderbunuikém a dofoiíL iť- iair |io iiúm huúti i^ 
.plA^tivá památka'. Dovedeme ú pvcdxUviti- kterak |iokoixui 
EÍlil Si-- býti lanikrihbt^ pH tj;i;hlo ř«^cb, ale Dtrpoul^l •& do fi- 
diiého hovoru a mlčky pootnl^val.**! ťři&líbo iluo iKKkpoo] 
sdnu pfodJoíeuou a by) pmpuátťii na, svobodo.*^) Jetíl: 
podmíukaml v liaUiiů ié obbožjmyiuí sarA^tn byl k ftlrLTáb 
přátfiblcy se cboTití, povaíovnl to in pi^lupu, ág byl k piHlepváttl 
liifttiiiy douucL-o- I dul fc tjbtttl hirflHa SoakílKi, wiuf-U cávuti *) MntEh. it- «nh. Jiknb fiMliicLgtt cM 17,11 4mnA |0f& •- Saikf 

**J Séé. 4L arrli. /ptán « •«&. co Kn«i4U lUltpvnMdUkj prannL 

toto BtpMi Ludrik Jatt4 m činlira pua^ 
**■> Sk ib vek, l^bUlmt hiitkr«l<fiA LudiOa dd- ia>«C. Ůtnoft Ittft. mi 
ito pAVAJoT.iH n. |ir&Topbititf : ^ pTes^Mfcn jsa, it utni po- 
tÍhued ^^a^kii toho ptnítl, chtj^T w vydali úo Brumlu a Um po- 
židjitj £iL [TAiíMit a u peu£:tť k ujijfmúuí vt>jfik&, s nimi by i^dl 
9 frlckraličtrm a j<ho ffáfdi, poMUje v (o ncJKpfAi' i «trýcu nvťho 
ICM»lsk6hn! 

JaJaaí)« vojsko uatmipUo od KUanhciiun. noatala fíLlckiabáti 
doha Hirastf h iiokofiivůnT. ponívnilí vojaho a Vťllldé joho tuJakJt 
bn imllinli n fdlcknJii^ uc^molil více jfodivbavAtí. ie oyiif budoa 

vl«diBottii v^ni^uf FHVi^ho Ich^^iift a od unnJUly hc ndli>ii£iti. aliT 

rtpún M^u ocvkíi^ oil vyji^luúváuf t' Ilrusclu. u ac^nií pojtd^l 

c iTpniTOTíiti. ZvUňtníni putontcm propiiMÍHirahóto. jí Man*- 

da fl t<Uku])a Halbi^rííailískílin /ít mYí ^hííhj- a pjiimí t doraz- 

IniDčai B iifiu obil vjílťculd podali ptfílihu duť /jirávti TlUnau 
O jTřm propuhtínf, iůdajíce, abjr bjli prynli dn itlii^y cfíaS 
fiké. Obn jako dHvc uiL nynf numílL toho úmyslu, alv cbtAl 
ttabfifnotfin rtmTA oví>1íi!ií rticr fftlcfcmbí^tc, aby mobl pr.lvom tvr- 
dili. £*• SB obinť/irjt.1 jiTii na pomoc plukovníka Věra v, itíi í'bea£i}tiÁ 
mirtíi T Dobií ťaKl a ie nn ditif útok otrpomýdlf ) F0Jcknli6 
ditM nkcilniiitt i^lo ti^id tita /pAKobum, sřc Hf^ dal tibíati nvnbod- 
oflio pána z Tlily, dovolí-IÍ mu, abj mcik«l v DoIdí Falc! & no- 
pod&lkne-li naí] diIMko útokn. Pon^vaiU vAak TUly na orixkn 
tuto iii-od|KiTi'dť!^ niuM^I BudHdi ít MaiiHrolilutn úá\tí fáhnuuU n 
opuKtÍT jcj tf^o-ré, kdrx vtríO do Francir, odebral se k Tévodoň 
v Bonltlnnn ňa Si^iknci, ndkiid^, pi>icd^jS mm do Hripi odi*^'L 

MaD»Md> klm od TLlIyho Uk6 ncjsplfie kůán^ od^ovi^idi ne- 
oMrfel. Mhl dále dotniml Elansy do Lotariak a vydíral pH léto 
pHk£la»ti uoifÉ koutribuiTfi na jedu vílí v} i-h iti^Kieťh idNrukýťh^ 
Kdji idmU ncmohooťe kontnl>ii<:<^ lyto xapravití, tliby jej chtěla 
odltftl, MAii»fHd dal /iLtknonií u^kTJrri^ inřéCany a tkkl Jes9ffbon Ifl, *AL tft fjiifttí ní^mn Jiřimo ílit -^^- I^ÍS- 
**) Mpiuh. ii<, Lnihuiun. OllffL CuDflr. BadNcli iiropouňti bj^bAlft Jbot- 

— TiBt^ MHAMd TiltpBo dd. 4nt. iwmn rett. 3oa 
jaku nikO}inf, až iu^Ia idlhim svým toták. N« ribseHf 
riiiskhni cbU-L sv vuik chuv^tí jináco. UalC nkái&ti tt^uiiu^ 
LoUriSfk^mu, tc voj«ko it\'^. bude diicti pH»ó t* iuil#, í 
Ji^, Aby ilechny vM, hturé iija)! ocim, iloprifltl lUI da n 
bť^i^^^t pou^vadé m Bvé voják; fl«mfli« eláti; v otlnénu *» 
puíadrrvd ^áflobtitróiif utéhi} i^jukii, poknd liitdt- ieleti v Ij> 
IcšcIl f^ té pnJt^twti udÍLVol Tui^ko cvé lu IfjuUOO nivíA 
cňocj ik lO.ilOO jcxdců, tik nťpifrhybťiTic irnjiftté, p^m^-U tcA 

úih pottlupoval, odpCird Jobo láiaaU tí blam dooKníakuU, J 
»& ubrali. Vo TtdcAfik)-di vláMliiftJi krui^kli luf&lula m, bncjr 
UuunfiiIiL lulritijr ?;puj«!nl v oácvlufky buf^icuUkyiiú, jeni p 
s kr^ík.ii) svým vílčill,**) \vrrf m«c, ic chce kM Frtca 
nahiúnfíUiX sliižby své ])rotÍ Hu^^cDotůni ; v BniHilii EAjimtl (ouq 
obÁvtll fie virtmaii jebo do Luc«m1iurvka. kleréA by meio zm uir 
el^k vyrlihO ]JHfi1uá<inl, v tjíbuK* llllybo kAnečué íu doninfviiL 
ití MuuCdd vjínduD 7. Uilaríiik du úivml tr«vlnkélio. JVo^tto 
učlnána bjria j«n aa slraař JiflJstícitl} poctebni optířcof. nbf vr 
útok MďUHrtiMův uiůM udruiti: avobodnéraa páuuvE £ AuIkiU 
okoeiio, it-y ei kúui> uíu^ láld do Etnskft > tau >e spojil s 
knfikilftm rooimldcTii. ^lůlo linliAxvIo u Atibnli byl hy pfvkro 
brauicv friinoouiiké, p&bot král Fráucoiudif, jolné voj^u proli 
HtijcfaioiAm typnivcu^ kíi^ln Icbdáí u Monípcmc^ru, ncrnitl nftlicm^ 
lúci )uuirÍuHk6 iáduélw vcyska a ^(niuvafU Uiu dutou » kUadJcI^ 
ddm Acvyjeiínával a fpodiž neiifdteUh^h pudnlkC ^ jtlko vtnuy 9^ 
i>bív(i1, pciítí<Inl hnf£<i{H^ liavnntki^.lm, nhy inu posUl na pomoc 
tíOOU ni«£Ů A bnj ua (o opakor&l tvou íádotil J(& lOUU j 
SfadmUlui oaNdU TiU^n, aby po«laJ xa Anbulun poi«ilov«ný 
lOUO miub a AiUiuLtov) rifláxalj aby tw túr^tú u hrcnic franc 
Bkýcht dokvd by kntl uei^olU k iÍMtím usaa n<-aiimym (loduafii- 
kám, mUtiií vAaV aby (bttal pozor, cbcc-U Mangfuld TpjMlDú&tl 
úiemí tr«Y&«ké uého íuasíuhiínké a aby J4;| Uuu uial^uvjU.' 


pomoc, 

vmýcfl ■) VUlfvtnoitt- Rnwvt d^ MJV«Md. 
**) V t^tmkůtůmL ObalAt IM dd. 10. irpiu 1C9!. 

KriffSfHchlCftlP TAR Biím 305 ?r«íÍA M, te Ťry hyl LudrA XIIl. arcUl k podinfaldiD. la 
Jolcych M/iximitkLD ^y] ochoiuii vjí^r-n^ii ABljoItíi ;rfx^ brauit« lo- 
Uiiuitké, alcHioú |E«DeTál Jífitial na p(l(l« némecki a poD«cha] Flna- 
ooiuůu, aby tainl Jtniohli ^In^ínfi^lrtn. V« (VaucU rioTnufrnli 9c lůké 
ntgpTYÉ, jak" vv Vldnk, /r Mntit^fvlil tifli4uj» tpnjutil x Elugtmfrty 
ft kftt^lfd bylí prolo rumiiilo p^Hlt^štvni, Xíkfiré wíhodujťcí oaohy 
chtMf. ah; liylaxvmé odhranlo M ilvnuAct mil ^li-okn iqiii^to^dnJi, 
by n«pKCo1 ucuiohl poatnpotad, jLoí itawr nwlili aby se iizavř«l 
ttpulťk i'^ ^iiun<t\n\ívm a. a Li^oit a nliy fiu vojtiho jrjif:h povolala 

ym^titůi pjíuo^ osTůfUUJ vclikoii (»b(.^vo«r, flv^Ak an) pH Dfjv^t^í 
IiOtUtohII nemohlo tifll vojsko srn ram^ vyJupáDO & tak NfaiiKfi.-ld 
prozatím nali^vl 6mu jir;mfUt;U o dálifch krocích. Mi w byii 
^gto^ ít' nciu^l určitého plíiití, kilyí Vlrhl di* Ijntnrínk, Vévodn 
sBoulHofiu, u nébo^ fnlcknib^ iiKJ^kjil, <ta\ joj poí^fii xii !^(Unu 
línána ^^rotl^ i Rcbauu, aby eluiby f-ré luavétil zlIoiltofttL kn- 
genolokr n ?<lflij| Tita »i li> pritn>l)r]ť pvuttt^udky k vydí^vánf 
vcti*kn juhu. Nb^U Mftii>fi'Id f^t- iTicibl u^jak^^-ni j:pAviJ>cíni roahod- 
miůú, doataHl bc k uřmu potipl vĚvndy k Ncrtr-rsn a vyíVftl j*-) 
juiéui^m krále FraucoLUtkélio, aby » ťialj TojUia vBioupil do Jeho 
Kluj^bv ílihují.' lávůvvh^ te vtíja-Vn, ktťrí bude propuSlřno. yypUceij 
biídr ň^ld rjuřríídv- KíVTThi: ti^rkrn MnnsfHd, jjxklíidiv \\H] Hnpis 
Uol&iu^ ae^aiDltl. iiao]»ak odolal vdeiu pokusůjn vévody i BouiLioiia, 
kUqrf se T>UAfii\ťJ JťJ riskutí nebo boniprom1fi>vat1. \vÍTík aékolfv 
Huufeld voUrn m dal /áliiíeti. aby vjjuduiiviiuí s NL-verBwm bvlo 
iiTyckJcQo, iprcdcc se ke kond ncdoxp^lo, ponfTrtdi Ncvcra Hjiuí- 
ftlda likHťl jen klamati a sátím onvA nnjai/ vojekc chcfl sbl- 
buoati aby se TtArelcu muc( j&braiié aproatJJ. Maaateid uahlí/el 
tketojioteui^tvf. T jakými ic dctl; před ufm polomilo ve polom 
voftlto francinix^k^f. jdiol^ dcnoA pHbtvp.lo, 7^ miri nnfó/^il m<- ^-^ 
voda Lotarinakj', j^u/ takt62 /brojil a jii néJiuUk tlric možb tnd 
p«}troiQadř, na brmnidi Lucemburky ch oCekJival jej Cordova. joní 
tte byl tíd Ttllyhci nddřlll ji Uim in\ byl ttdi^bral. Ke v^mii jeMi 
ovpobodl ti^ 4 Ivrj^lbiiuai Ualbervtadukynu jcui neclitét ani aly^ 
ífltí O TyjedaAváiJÍ s Ludvíkem XIII. a spor t«nlo zocbvitll i wjako 
jeho, tak lu čU cLlic nu oddťliti, táhla m Oordurou a ryjeduárala 3(4 Á li^ II Bím O Ttiouptiní do Klnibf ipBAbk^. Jen ibkokem i»AI 
pHvTicncA ftUiuT^donrcb Devodlo vjJodn^vAsr Utbi k cHL uo 
inOb i^a náflMí^k krvavou Hhtfku o&kakt « Ooniovoa, Ntrms 
vdvolflj ttKé pftruilui imbíHmiti; thUU pHjniuuti do ftlii£b7 frsn* 
coualoé Bďtío dOCO J&n ^RJO mníů a nftWdl onjO&Jtmt vojtlcn, 
JouA br bflo rozpuf^LůDo, mfeto SOOjOOO ivn m.m} tolaift; Uyř 
vak MiLunfelil H u^LlnduQtint Ifinto nebjl spokojíš, vév«d« ykt- 
ra^\ vyjtrdnjiviiií a vyxvu] jt^j, atiy ofuiRlJl új:fjai inauomDíké. Ve^ 
Frnncík l>jti nyiif nik MAustMiifi tnu Uiťmu TttáKiHvíá, ^ LwIiA^ 
Xlll uložil TvílADcAm flT?m t Bruselu, aby TVEvall infinUni k «^ 
kfnfiuu jMinAut pruii n^'mu. 

UTO«d, jímli Šp*BÍ'lsko a Frinric nn *chc byly nísírpínoy od 
4lab;, cu au 3piii>Alski> bylo uamtllo ve VolUinu. Vyslflooc hu^ 
ocnudJcj v Bnifti>lii. Tenciiid. prťdbxU btCutce Dďvrbj o spol«fiii& 
aIecí, Atc cn II* o nt jťdualo, •ňtňl ji, Ic Ttrhnutí Msmifeltla dn 
ťrttde »<talo &D í^Jpjf doroniEn^níin a ua 8tr&D6 ^RAéMA miisd 
M hurlíve |)ficÍDÍtl. ahy Ýy^]%ac^ j^«»rédčUI O opaku lo^o, Alt 
kdy^ lira^i^ ]iro n^tnut^f nchf/pf^priiíGlví konnfné hc udhodUl íá^ 
ImoiiU ipaaéUkym Nurozomfik<:m áo noUadu, oby tak vybovéJ 
l-fiucl Oranísk^mu, kter^ Je) voIaI na pomoc prod SplnoL^vi, král 
Kniiic&iUAkf se DMtarul JáJti o ocJuauu olinfxeuébo uiemf lOiUA- 
dom, Qtíhot od tí clitn«, kdy M&iufeld &Amuil xbraů n^u h 
|ifitcly cbuifovy, povnžnvjtl jrj knU zn H^hn spojj^nri*. 

Nuili M^LDéfeld vtrhl D^t úwmí íafjiDičiDo, ^fdi) vivcka k>-^ 
ruodln. jež pocliod jeho ídrxOvnlA a da hoiH-V ktcr^Th iakxo nal^lfl 
pwwLU velikou říLtí STÍ iii^dHíty,*) tak í« mél S(MXJ j«řilťů, de ]«^ 
pFiini-rc^Ti6 mniy pořťt pčchoty. Za vclikébo pmloiciif a pkftftnl 
táhl Mnnivrdd provA/.nn j^a KiinH.incm HAlbcraiadcským ph]» Mon 
u Mtuiéros do Aabentouii & odlud k Fleuruttu. Zd^ vraiU at 
^^i^Cordiyni, jeiií knpom »«m přitáhl, ahy xumezú daUf p 

StrUa M bttTp, v ufí KrÍKtian HAJlvrHUidiiký n^réfltí] mi jiko mj 
cdTáiníMI a lU^udAtn^ál guuenl Ji^dy. lak 1« hlaTDti j«éo nUluh 
hyb DqktiUrlAká péchota roiraieaA, hěM plitkf >eD stMf vobl •> VUknvDi. Knini Jt MisifrkL 
ÍI05 lijll iwTllOÉMiTft U(ln!on>< Spuiól^ připisovali »t koiteéni^ va^Atvf 
a 0«b^L je y DTus«!a »lATDýni Tedeum; iJc kIavuohC tuto ueliyU 
[lij^ki o|>rávuťn;i, fipinířk* uiiflorniihU híi ijldoiícíbo líítpfrJLiiT j^lilco]fc 
UuuLfeíiinti iivbjlu ddsí cckU tnbrálléliJiH <fnk vniiké Átníy lijly 
IM obou stranAch. ncmíUcmo bez|H>6iA udAtl, iwaévadí zprávjr 
o Uint al iHl;ioi'ujf. Meist luLdlými iia strana prof«ttt&uTiik£ avésU 
lUaino KruliŤthM. kuixL-ttj Vyniar»křko; jíiu lnúinUi tobolo r^iclu 
xmlicki pkvi/^Atím i Imjlh^. jcItkf>J! biAtr j<>}u> .^in AnioAt hyl ]Ii 
ptiNl ířemi ricítólfiTiii /ajííí oii ^pAiii-lú v jotlné iihtce [tMrtidi htrňží. 
KrUtiflú nalbcrtlodtaky byl a Fkuru^u porůu^a úq Itfvéko mitiviia 
K JI jnlíkoJt rány iíii» uvolili řiivul tli>ř.rí peiUvi^. riii"íllUn w? « ptipmvilji 
Lm n lovuu rnku, 7. 1i^-li, jnu pttctli im nlrwnir kat^tTJck^^ uvilillmť 
^Bbbilho mar^lkn DoDit Fríincifico dc [bm-m, Jehož ^amť smrtL 
■ T tdjniu rivjopisu pol/o aol doxtl Iklovtili Siti^full ne to vy|ii'jii^ 
fí^m^ly it Corriímr ilo Dolní TuTa? r létech !(I2<» n lifSI a vylfdl 

PJI rpAaobr^m t.ik podrobo>Tn a rybornym n Mv^.áH\ utk }nmý n-ak 

Pn httT^ II rif^iinifiu j^iiAíQpDval llaorfcM hG7. ph^k-Jfky k EIlt- 
guti op Zoont kdej; &e opojil & Hdan^ny. Voj iho Jeho ^tTAdáium 
na pOGh'j4lu JI (KMistilýtii impadcULÍrti ncprftde ee^chlo se Ka nakolik 
ndlM nn čtvrtinu £TtSh(» tijvalt^ho ptxHu; ^hylut tnu málo fihsti 61N)0 
mufů, kUryiu ^e íjsUIuč véeho, nk liUvnO jw>tří;biiého odiWu ne* 
4lOttátalo, Uk íc ac podobali otrhAiiynt írbrjikflni ; phirErc líjík 
ilťntM^lo )vjívh [ibjt-^vuiif au jdod lřf^rgeu«RL oby Sphola ujtuKtil 
od oMúhání tohoto iné»ta. 

WinřH. J«M bylo med ^iiimAlakeiit k Holmhuy r. 16Qttii« 
13 Ifft nm^fiTuo, m-bylo, jak Jsme jii vypritvOTitlí r, 1621 vfce Obno- 
v«»0«Uk byla v^lkA poiIuíkiiLiTá r. 1620 ^rn xAmlĎkou. íc H"lnEid 
plMliyiuje pornite faU^krúbt^^tl, ninl xavíi ápmjÉlhkviii it [1ulaUTk']Ji 
alále tcdfrua,**] DcTSprnMri^dni pohnutku k vypovt^xuuf prim^H •> ÍM gntrrň tle PalJHin*ilo por P«l Rrocisira ds lUrro, i}ilÍiuo<L MvívU 
ťVuL S*i. •(. »ři:h. /prtíJL jíik hil JjiřJ Arriíiůi iujní — Tnntřl. Hrlaw 
v tlléam. kUTvbv i^-inloui i1gl<il nivl >tiu»Trldi-ni. ^ 'l^mOi riniht 
nlwvv 

«^< D4>^4i^iiwt***^*^ Pa iT^ VO Q^nl ú ttúnáf Icril ^juiu^Uhy t úlolctt, jfjl ti by] hoUbd^kv b- 
pltia v kvůtua jiuBiiovADfho roku ilofalll jiralt koráliAn l|Hn& 
flEviij,*} ř4]i3uo1»« ivivi hjl bffjuté fakké vyEQi-ail tA httfihá 
dfiluJm ItýD<^, pí-ítAbl li víjKktfni ttvtm blkko toíM Woriit, 
nbluhftldc m^hta Jnlidjii. JHioA dolijv&l ft|iiu4Uý |pL'iifril JlndHrii 
t Buigu. chr&uU proti prlnd >Ianríci>ii. Í1>l(u4 priiicŮT, aby 

tlo xbLliii:li hylh. SpÍQuld toluh pou^LT, uhj »w qNkjil k nonrom 
Ttti T út^ku nn JuHch »c RÚčjiaTiJI, klcrr)- ilac Ž3. řjjiui donnc«& bjij 
kapHnlovalL 

Z jnra prJI1ibi> r^u ititl princ MadHc t^ frkujui»li. ím Brn- 
bAfiLiko ncmřlo ^iinŮlikf ch poNÍdiek i rurkául hntm itrémxi prUd 
Fríilridiovi J Ind Helioví, aby v ée\e diW jitiáctt a UV<i» iou£ů pě- 
choty vu^hl cto T»lioto \4\*wlstvf. Krajby. kun Oolandtuř nriilf, 
hyfy lUvoftr^ HpiiHtnAťpy ii knrtai nikloniMMia hontizii ndvuKna iM' 
milota b(i'pofnň. Spíitithi clitr-l u;ijrxd tímU) pnm»tili ubklinttíin 
Porfcnu op Zooiu, aJo obiéháuí, aíkollv voUtcl IpaikčUkr Co D^- 
<■ ú&Elovui^ji s! iioWiiiU, vri>tdhla »c od íervenoe aí ilo k(*iicť itAřf, mbU 
by inťfílo bylo dobyto, Zatím »i«k vojnk« boloodské byJo tou 
mírou wjrmnoíefio^ iv princ Mflurio mtthl íp <iAri oa porbod, aby 
Bergcu otkvubudll. ?oufivaiU su uu^daril pirkufi hr&b^lu z Bergu 
pflruůtl HohDďtny k (onm. aby tojAko trvé roxdélUt « t^k xm^itl 
OKwbfíMíiii' riiťíitJL, tniiKol Sptnobi fi]třitdili w? * Tnyt^ienknii, Ic od 
Burgenu ustoupl, co£ takd ^tedué Qi!:iuil, kdyii Man^feld do WDiA 
pntdU a ^oj»ko holandftkí jeSté více scoflll. 

Co tta tyti) ^Ad il^]y, rtuiiilli ku llHy a a.i'CikoÍŽ« InvípAbl, 
ftby pJUutT^ nqiHtcUkf v ElMiifdi a v Dol&f Fdd úploě vynitJli 
Ardkvflfo íoHo br^ dosiUit, jt^ItknJt hít 'ni\'«(;1kAl «it xniu^u^ od- 
poran, obtttii4jif byl ůkoJ, jeL2 i^ekal ha TiUybo. Po vítéxu^ Uivg 
n HOchsto idhl k LAdenburku, dobyl mHiA loho a půatoiipU k lín* 
táM ^dberku, joltoi {touil dne 1. ťv-rvuntu {fubyviiiL Prmf ůl^y 1^1- 
lyboj^nlbrly iiaidrané*eT«nif podnikautyt byly odraieny aJeUku£ 
niblcdl, ftf: b>- 7Ůr. ú»\U jch^ d«mífo iupMm, Mbrtl stany fvé. 
nitil fio do tadciibiirka, pr^tsl ph« NuKm ^ A«^rd tivňicUmrk *^ IVatfwi B^rDpánm, R Anlioltn s >V)i~h.~» muíů^ nhy ManjftJiiit po^firovAt, nwiél ilosii 
t<|)«1U^ JU»y řiiííhl iJiMu íir-fv dnlnlL Tť|»r\í v dniiií poloiid 
mésfco arpun jnt ne uiř^io UůrazD^ji obl^lutU. dal kopati t^í-fkopy. 
nu m^lo x potfUvL-íiI d*ibru víilwnélio tiii Tůocky slrtiiy ftfllcti 
a u«i1oTal rfldlni>rlk jt^io nulut «c ^nkiiciiili. Ale ubbí^^itf bráiuU 
Ge ttdauié tt Uk mohl icn trok xn knik^rm |řňíiy nnliýT^itl. Dne 
15, £dřf uuKdil Tlily vfii^ohucuy tttuk. joii;? byl oilrn^tiii, ulr /flúln 
MS, ic Kfln obUj^ců byln tím lyů^rpáaa. nebuC bumbardoviUiíiii pří- 
ftUch dnft ^o»iB}y so ilo rukou john dúlt^lt^ ]>Kí(1iif hrjulbj^ uk 
lo dilíf hiiijonf Málo so «koro iiRiiio^nym*) a ntivyiu liUrkiun mi^i^tn 
padlo. Vdile) fftkké poeádky Mciioa n^toiipil qa In-M n ur^hťM 
bo Ttdálj, ilokiid hy iLL'ubili'^^o1 iir^itAlio ros^knxu oil Vt-ra. jeu£ 
XAtfm IvďiJl v MjiniiliritDť-. Tílly niu iloi^li!, Áby Tj|iniiit] mohl 
pouk pro |>ot^cbD^ roi-.kíiíy, naíri fiíwrl vr.ítíl *c b odpovf-df, aI^ 
Uerveo Jeiliial jioillc ok^luoalf. Jollkue ei< mu uedůotávalu polra* 
vtn, jol M vyjťdiuivali o hupitiilaci a uxavh^l ji áxiis 19. /útí, kúyt 
byl poAiid^c pflvi>lrii irrnbo<itif oilclind^ kfcr&lto p4»dmfiikn línk 
byU fru£t^illiJoat.f vftAí^A poniíuDn, a j<?ik rázuémn ícakrwcnf 'lil- 
lyho bylo dekovali, iť *ojiko hcUiíckí provedlo zbovadilA trá|i«iií 
jťD iiM nfítoiika tniiíích p<Hiiiilky fnli^k^. Kroiiii^ EipitutciH^nf n vy- 
plcnéuí Flríiilctbcrkii iLlrpťlo celé Némccko p&dcni tohoto m^Mn 
nmnhrAjUlrlnriTi zirátii tím /pňeobcm. io Maxi mil i au ttarorský 
clnhoť(^uuou kuilio^iiu lútijU pa|w2i daruval u iJu ílícuu ji oilvŮ£ti 
poniíi].**) 

/ llrirlrlbrrkii I jihl Tlily nji Mauitlmím^ knni iliu^ 30, ritH (ín- ion 
r&l-W a m^o hu<?'l obhlKik ^IPbio bylo od Vura Uoi-]iY'> 1)ďji.*tto, ulu 
luíťd pfedíun mi/i.'!;! naděje, íu *e budo moc; nojjrílťli oiluUU. 
jťtikoí niTbylfj btc hjuIíU w DHvnbit/imf ii imKiIdkn byU iirmlrkA^n- 
ikUni útinpAmi tnk »csUbi;Da, íc ncniolila klesti doaiafo^uélio 
odponi. Veio Jfll se !<*dy vyjwlnívntl o kdTtimljici, ccí bylo duí 
2. iUl4iprutii dokuiiíziu^ l^onádťť (tuvubii ?^\i]bi}diiy oddiod tta mt 
}<řjíhg dcrnovn <Anglw}, bohoNlovcůia u jiným KluzcbiUk^Di koalpl- 


im xtim puvoK'Uo rik«tntí v Miumbiriai^ ií»1eii4 by id jisdf týtini pe- 
jtniiimttili. To té Tifly podnikl oblfhňnf tVRakcvUiohi. Ale ftu*- 
iiljm 'tdporvni po^Adky a iiiéi(«iifitr«. jiOtot I pohrofU^ ttMtn 
byl iloauťfrn, £■> niiu4L<l pfc^lůii nu pouhém obhlfícui nftllii. 

Anbolt vlrU /aiiin nu úxvnú Vaůmbt>TttM, fmirnáí Ih wě. 
Tirnoícícli Intnrinskjdi iii-bylL> xkn mpalfvhí d itiiAíU «e jrs|ni41l 
po»údk}^ j(t^ h)i KriAlLnii KiLlhvivlnHtiiky r uél^tor^ch iiilřinh £t- 
uecbol, Mnotí katolíci mťh za M. io cQc avibi> Jie iIomUí ji 
dáli f«. le du^mtnt] knfžai* Ji*ui byl pravic svnUn ikt fteziiii, kux-| 
tiHitvf Ttilcké A 3WU1Ů H ním ttpiijvaé «piuliioti jim ito ktfnA 
djlIJiilin odpom. Nc^mfTDC «c divftk. ií »c kojili loulouil^Jf. Jdikol] 
tun dobou žádiiý kufíu af-in«cký fuTckťubftti ^iitcřn^ .sr &cujfiu«l' 
n v_\-»iéhuvaki čeátC ju jvii ihI imíriiihn doluidantí i ť/^ntviu ttio- 
kAvuU tílevn v ^mtitn^ ^hn í,Hr\í a uAbniihi ka fiiatkj ienán 
ji'jiríí niili-írjM. ') '/MUi w. íť válka jť ukuiiň-.ua: ře vA«knova 
a pruitťcji vypukjft, o lo pmi^jnl ^o op^t v první tftd^ I 
X Miinsfoldu. *i Ujllch. «c ucli- Tui I Kuu^jcni iSnlřicU^ii dJ- 1.'U- sáH liTUt, Hlava sedmiL Vyjednáváni o přunoaeni ^Jckého hurflHstvf. 

L Jak u cb«val boUoř XV, t otáust karůíKké. lU«r Jlytoínt. 
Cimř přfmMC hodiioft kuH^^tHkou i>Hr<r[ir]^ ují knliťte MaxÍioí^ 

(}útuiijv MjLvimíliiuM. Jakua uilpoit^ hy m^ duli pofieti. JiOe 
tu chovdf clnchotTi] kurtifti i tJLlftlilúftii hd^lfiami volébnt Arci- 
kiiUo lúud u JauD Jlftho. lí^honxollorD cto harllHa t^ukffhu rm 
^víá kiiiJtai. 

FlIJp* ÍV- XchTÍ krtJ, iphfi lUilnt progiam- Vn Řpdfi^lnkii f.btíjl 
f^hoTítí ji^lJii Jakobť-vii 1 flnny rc«rilu<^p fiJrknbíLc, 1'9ildl fi- 
•ftl^bí^ 1 fáJi*£itubli k'j[iírtBkv. lilivvvukillHr a V, llyanui vyuu- 
ut&tqj] Rcr rJpiliiAli j-pnnNiik^ noaliliu fe phin^^Ai^n! íioiIdobEI kiir- 
IIHik^- Cir^j^cnf pLtvrix Uj«ciuit« te Vida). 

m. CiMí T]r|iraTl hrabflfi Jifiho Ludvika £P Scbt^ůi-Hubi-rkn d^? Ii^n- 
ófax^ O vyjvduůvAuI t EEruWlu. Jak w i-]\»\Á fjL|<-kr«liA urvyttiil 
toniDln v>'kduůvjinl- V^tidiiáTftitr navtrdn b JtiVlauclmu výelodku. 
DIghT ^ SpjinítikQ. ZnfiiíEA z^mtV- Eh^vmhjllr^r -<* vyrrinnAJuj^, 
Abf kiil ťiljp «otrv«] i'H *-<ívn UuíaiUiAauvi |Ji'UniD<^ui ro/,lioit- 
Dali Ohrnt v ipan%ki< [it^ltllf-R po i^nirtl '/.v\''.\a\^\^ a ]>\í pHchuilu 
T^j^vho du M«lndu, Jnkub le lioril ua pirůbťta t3'jOiJ]ifivftni bni- 
•rlKkfhv. Vvpravl Kudfuiiuua V^tUm t notfiDl iuvtrukceiui do 
fipwfjika, T MíVíIriíW <r ros^hruřnaa tyluříÁtí ptŮTíí Jalinbova. 
OUttrfai^> piiB o v3Tůvoiat- I. 

1 |-prATOVAll jsme, k^txiik ]r9,^i Bobof XV., kdfí na trůn 
ti, ddl si iňlrlrtl, ahy tmnvj^Am kiiTolIcktrn v SVmpciEn do- 
hi Bo uchrMiT a klei'Bk t&iihi odiotiiú pc-dporoval vt^Ufmí p(«iié£l< 


310 ictu Buvunkébo a ív lodv uobnil iidotlio ohledu iia ^ -i*! 

jciliiollWTch rírkcí-ních kutial r NV^mocku, jak" ob Vr^. m kurlíŤlA 
MoliLTíflk^hu. JU T ^rvou 16^1 iJoJtsiloTul oJ Hlipn IV., ibj 
nMHlpQHiTJiI ]irciu3á«Ll bijtliioati kur&íttké u nůktn^lio k&CtoU 
k«t4fljck^hu *) ft snoíil >«? uiMiiMnítl vft«dinjr pfiekilV;, Jv&ž m iU-' 
tély v ci*«lu puv^ju^Jit ^^(lxifllilUlla un tuto hodtKUC, k fi-niuí uid 
itluicb kapucína P. ilTatíuta dc Cu&lc. -fnk tiniTi> ptvtriy nukkh 
duilul M.' k Ij^fo imlilurké roli, IcIcTOu n>iif iio^nl hráli, uc^fm^: 
jen tu jv iiiÚTj xnanjo, ýv také \iuiic Bnvomkt udiíovflt nim ftpp- 
}cq[ a ív^ skrze néj čl»l odpoi-vuL^cii dTum pnpcitk^u u jedDot^j 
Uvalil karitiuat&Mi iúdoHti své ira [ludporu pem^^nf.**! ť. Hfftdal 
fiuad Ur|»rié při t£ti> frril(.-JItfif4I /Jiknl xi dAťrni []a|iei« A karti-J 
luik Ludov1<dB t^u tni^niti, tv jvj p^i^nljili rlo Nřmcc, abv úaxht 
kurfiílv jiiicuovit^ Mo1mÉ«k4ho a Trirvínk^lio xr&MVftl e odporu 
ph>11 pHnoknf lioduobU kurfiřiikt.'") Mnidi kApacIiukT mél ««i 
vj^ati i k cíiitrl ku iUniéi úéuhrn : i ]>ťihy\ dn Vfdné přivě v lůml 
okunjíku. k(l|i w Um DÍk^ xjuhA^uvjl] o nstituci fnlckrmN^u., 
HjAClnt ptiólcll ac borU^^, aby opak Tubo prosadil n pntaÁmváÍt\ 
— Jak UL lo jnájuB Utí ua tůikoí papuíť, u;rbrž pu ptáni 
lIaTiovi> — aljy cfujnř dobrou hvou vCdS pru v^c kutoUtkMi jU iiji 
(iKVí-dťil a hodiif^sf kurlíHtikou iiu kiifÉi<ti^ 1k%-or4k^i)» pdi 
plvnesl. DoKÁbl skutečnu sv^bu účelu, aíkoUv tyl TudiitMid it 
posud požadavek cente zamlul a a^coUt byt pdn t Posile o^i 
vu UiiatU til pHmi^if riuhuři* pflpciuiimub>u, ktuidilu ióducd umiIiI 
dňti jwliticc clsAhkf Jsorj %mvT, kdjbjr k uí b)-1u nvoknu. f) ■í T SlmuKim. fetbot XV. ÍHÍporl IT. lU. ti. Atfvn* I«l- 
**) StUiÍEuJlJJtíi kurfUtAia Mi'hii<4ki:iDU, VoUnikiiBn ■ Trwtrtfkvna dd, 

*") MulcIl fl. nrcb iiihoT K\. du<twTilttn koffittUm dl I^ «ltí lAll, 
Vid- at lur-U, ^Htr]]j ťTEtUumiiIv*! diL 'JA, Tintu* lilJI' 
t) Mitoniao řVnUfiariJuti áú. t. hju le^i .bit liál niU- lev mi^ 
r-UjválitkfCvkait. »L IluHllbriťrQl uiuhl drr UipUljri«cl^ imt\ 
n«g«lÉliriÍgli dmu jcb Kov Ul bthairlick" fuldltt^ Aki 
di^Hrttm, lo zUr tn^tvckidiv >■■ wirklÉitírn Kfcri vd btrOrdna ■&« 

olj i^cmal bodsMt <v)ílibir ■' t><LovaU ííiKt iň- • Ci^imCi |ji' ' u 

Jh, te cMíft jikBik ti MJx^ai iioukks dpuiíuka a kajflltt &okA« 911 TMfL ■ fttíM 1i]rb dne S^h jííK od cí»Af« fN)d«psánfl n odcvxclávalo !iu jf 
I ilrŤcui huHitCElvI f&Ickélio Ma.^cimUiAiiovi a jolio brattltu (kurritlnn 
I K^lúiikÉina ď kaůšMí Albrechtovi* a víemu j«jtch irotum^tviL Z|»A- 
* ^b«in tímUt nřátii^w krok n^xhoility, L-fsuf- ul i^uvK-I cťntu kaiuttenJ 
t íalckrobÉtem- 

J«1UC0£ F^dinaoil xpú&obcm limxa rozhodl »c |>rn Maxínií- 
lluiia. ťhu^l la U> JE dobytí Komf Falci] fnu hoW koKstilk; k dfulii 
limiu Tv|jrnTÍl hrab^ x IlulicLuoUctu du MuLdjovn u dat tnia 'iac 
opakoVAti drfv^tf fvAj potiuJnTiík^ al>v mu ]tInxíiaIUj.ii upvrátíl 
Horaí fUkou^j' a 10(^^10 nlcb ptljal v ^lUlavu HoniJ ťald, která 
rilKiá TétáJ ceab". Hrabu méi upomeuoati ku£ičL*tij ua Jelio »lib, 
io Ií5 Ilomf KiiU-j, kflyby ji ioduou op*novul, suiíiiíl ta Hi»rn( 
ICal^>u»y. a aby /intir^W vÁrjikoii jobo pLtchybuof^fi mi^l jvj iiliu/* 
pedtl. ic by mu cí&Af, kdybv bji za vdlky e Horai Falce vypu- 
cea. .jio^toopil bez proillcaf Jinou (třílvijtuu ji duatatofuiiu ^nájáiavu 
(llornidi Kakou» uejmuuuviU} a iv hy ma tik ^kmJu jebo iiunrji* 
^1'. V fom Dcptodvldanéiu pHliAdí, ic by Mni;ÍEitÍIÍML nrr.btti] 
Uomfcb Kakuus vvcbkfl^ ni^\ vyjilojioc poradovati, ah) Uurni ťiiki 
oduTxda] du rukiju cbur^ikýcli/ juUkux ns m\í in poiadavky jcli^ 
aí-Tníiřd ptitiírí.hiLfi dvíyi Kilitava.*) Nuhyl iti vfiiUc jodiiiý úkol, 
J«U£ hiabťú í JlohcQ^tolkn^ bylo pr^vů»ti; mi\ *k také otázati knf- 
leM. Jakfm v,pA?ukbcm by niobia ^ýtI knlli SpanÉlsk6inu. tako^^fA 
priTuiiuu aÍAtu;ici iii-cikutíi'tť AlbtDuíita oduVídiUm Uolm" Falc* 
hy líia btln v HSi uuiá boarL- n^zuíceuíu Vť Viduí (le ledy 
»ťli^ jnko h} ui^ebu uovi^dťdl o u^irocfuli, jáki' hÍ AlaxJiuilku 
dfUI na Iin^kai Falci. Hlcdnibíni tlinto byl MiUimilina popuxcu 
ftJftkkalW mil bylJi boiinoi^f km-flHfiká Jli pfwmn^ ndf^lcaft, nkvll 
přvtlOtr uv^úli !iv6 V i>Jpovťdl, Llerou dal ^yalůiKÍ cíbahikůuiUH řlft 
jtltb L xtrauy iuu-uéuí UoruC Falce xa Eloruí lUkouvy aechté) m 
npainatfixati a puJíadjivtk l<Tnrn xiunltl, pna^vitrlí n/i Hitnif Fuli'Í 
il^ ac }c*ti^ miiohé úloky a oa ^cmi, ktaioii drif, ucraůíc vynji^ 
nlli ťA néca wíarŤMé\\o. Také by] proti fjoatoupraf liolai Faloř Iwk «ábMi uiUUnl lEuilii<nU ImrltfEkbé iiirít-jdlL — Viď- iL UKh. OMj- 
gVlon dtf kttit. ^L irrilHU II«noje U^xImlUjui ion Bilvni dd. 31. linoia 
ion, 
*} Vl± íL udL ťfa. imimkie pr« bmbélv i lIolmutolknL 3IÍ ^ 'Hily riitíiii do xemA iáU> vtrhl a poaériidt u ďftlia nfckivntl, te 
ťuli^ to útvtni ojiautijo. UuimkiiAn ohául ma BcbcqioivfkBtvL Jtká 
l> poiutví Biittu^lKké i UoliJ Faki intio u uáale-lek « poodonJ^ 
nb| krill rili]i bvl iin m^ ti;Kiír<inW3i: luprv^ aí hj důéltt adpoTé^^ 
ud lt1Í|Mi, cht^l iiroJGViii nvA mJQf-4tf, kleré iwl^Uiř x lůdilo vjti- 

Vedofovlté «koro Jed&ánf Mnxlmlllaiiovo a JBcmyrlIfr o^pO' 
jclko ptijtixmn^-uuuf iliirnicli JCukoiuzAviliUcHlpůrcAm^u \v VMuÍ 
— kti^i^ch Um mil hojní rvlAilř pro »«íU *pciHi-o»í - víutio 
jiHlťJtltn^t, idiy J<^ v oé.fch rli^iLtovych siiUili, Vj^Ioiikn jirutilfcft- 
vébu lilu ueiloAďlUi; jiko se Funlinajud neciohl xHd ^u^lula, tak 
THTiiio^il ftiii bjLvaríJtí' poojoci iio^lráibiL l^iaMtf ytho uf^bylo ani 
T Ůecliách, aui \- ItAkoujtídi dofflAlrCné iiptiTiiéiio n r Clirůcb po- 
tiVjíii luutol nouKtálc sr6 ncpřildy n tuk br b^l maní poálcbnoiiití 
machSimcfm KVjch /uhrani^D^ch nvpřátfilr hdyk^ lio b>U do|mmI 
rovMi titl; a|iol«bUvi prátvK' jAko bylo Bavoiiko a dtoníbko, S 
mohl tcMly di>|ihl(i ftltidxti Mvyni krátkcnmkýui Bluii-bTifkAai n aimtcl 
Tždy Ulíti on pgDiitL, ■bj' pr^péifa bvhj ^rovuol s |iQ]žftdA<7ky U 
xhnlIljiDovJmL Aby «c to moMo M.-tli, bylo pctř(ihf z&ití Urč&l 
buuiu, jiLkou by Maxiitiilmu pn ůcluv^uf /ti pouiuc puHkj inuliKt 
pojřmlovAl; Jen v lomlo pHf>^dé uiobl cíaur ulili ns poniť |i 
ph ivjcIl iiihTT^fíh. lihy ll<i]'ní hiU' byict \TniÉi]<!-i]n rji Uoml 1U' 
kon^. Ve Vldsi ledy loxhoduvlo vj^lati ^ncivti híiibétozJIub 
sruileru du Mnichova a žiUati kuiíei« )i1juíuUEÍjia&. aUj hnj nučtov 
i^ýh>hy Jta ;>oiu(ic ruku I61W jiEi?<kytuuiuu u iib> Jlorui Yahsi 
wilal dnři k «prn^'uvÁllí a tiilráiif. MaiirnUuJk %Wi^ tt ob 
témtu puíndavhfiti^ vvhoif:**] iDÓn^ fiHfBlvA byín jeho ndpoT 
1UI poíadiLVvk (tvti, u(l ndio Jti udtoliLr^o ttoriiatiiy. Cé^^ií 
cht^J ic Rpoknjitl < v>-býbavon odpovědi UoxlmlBaiiovuu t stnii 
oduv^'láu( Dolní Fake $]'au^-lBkii. imíaduja, ubr koih^ pmliUatl :l pjt4iiu^ — TtntM. llrvM « llobtuccilki* jtdofMR « vlwht^dl naft 
Cil 7, > 11. |ifa«. |«ll, 
■'1 Vil M. anfa. M^milUo PrnUnMidOTl dd. Si. Uu:|tt3G IMU— Ti 
CKitftfci iutnkT* m ImWn ■ IklicaMlkni dd. 10. pr«h Wl. 
I I SLS le iilAeho n tctai faJckfch. jmcoovílí Dotnf Folee pm aolio bq- 
poÍAd^j«, úíhn Ad «p «iiokoJf » hodiwHtf kiirílH.nhoUi jnkol Uké 
duď blkdr Bic jbi^bo nosSArlI. ]N>iadAvck t«nto MajdrnillAn iddi>* 
býuii ulcUkAiiiT p ^hradHtnl, ale ;iti-iUe ra^hudn^ íjuuftj. Mnxl- 
luiLJAu iitvil«tfnU |]t«tv<ldť«nÚ io HUp uvůíÍt i>btuu> jnké \)j í]m- 
jcDV bjly tc aMolm Hohí Fnlcc, xcmí tito *e ^rxM ix^íki iť 
eíUvMiobC tuto jHJDDcbA Il4^F0/llCHillul[l1l ; ukftznval fjík^ Da nmiiiísC 
a jakuu by %c panaKí ípui^bké v N^ucťch netkalu n j&k 1>y J«] 
lMubníliaDU» ^COiIj^ kdrhf »c tirilnl líto 2i.'iní: n nárokflni AfiU' 
aÉkkým sloiiíi) inkto n uiAttitk. Ncfímvf pry uk prolily jaUo hv 
toda liflbflburfikímu loboto Kvétícuí uopl^ aio l^pc iti; l>y byks 
aby av udřBknnti uiiii od ného ut^pužuUovalo. iioliof ř« í»e iiumQí^ 
Tédéti* jak/ kout^c válkA ve^iuc n jemu Jic b^ uškodilo, nbjr mt 
pMťm vfdal fcmf kurtířtovycb, poiu^vMli moÍ hodaofit knrAHakuu 
nomá iiLbozpefcnou, AA na níj hoduo^f tali> lude přmo^Da, pnk 
ie M o této xáJcxitogii luůxe dilt* vTjťduůvnti. *) 

Hnbí K Hdhoiíiťfillťru vyiUl su » tííuto udiMiréilf ilo SpJ^ 
fiiarkUi kde hv nt-lkid « dMiivm, kdy^ nu tnuto vricd * moniDl- 
Ieoq «vou it Inípmku. Ff^-rdlnaud ncproJrvIT n^iif Aádn^ch niiTnUck 
|rolÍ odiTuvédi kuÍÁi(i- blnxiiuiU^Luu & btmny jtouií Ulckiulic^ťfcU. 
mefll klidili xuuituatí Jdiuiíni liáno vo n ú&tjdcil pten to i^chdtu 
Kfdnití dib «rflj ii sbvnAm ptrncVnf hcdimrdi kurf&řUk«^, jtui To 
«J vjbradU, aby selu bUlu IvpMÉ lelidj, aí laků §|Jiuiůlski> iidídf 
k umo avé avoknr K jmyoIuobU liíUt. J^oí ai.- sknm fljt poddA- 
DOtcti podobala, odhodlal tus sniiud ua duté |ttiauí vynoce ^tťuého 
IMpvic. íteboř byl giiQto iivpokojutni^ ío hodnoit kurhřtikjl uu' 
byU j«4lé ^-^híJn« ba kníAMe UaxbnllUaa Tií«D(il.ena: 1 xukIuI vhi^ 
|iÉ^l, f uéuú um M&\ Jtaouié f^tkr, £o proiap^ch cfrkTe tak 
t»Ubé pi?d|)Oruj(.' a poiadoval x&roveh |>o nunciovi \>ro-i]>i[ii, kc^r^bo 
zji tou piHťinou Jidivilné Tyjrrftfil k duf-I, ithy liudnciHt koriiriak^ 
byto ua klaiiniUiuui co &^<V(fft ^Uvnosluim ipCiaobcm ph:D«li;njL 
iáígUt aby uudcIotI šém odpov^dtl a aby ukázal qa obllíc. ]flk«y 
by áfAu^kko niuUlii pbtf^bHiT ilokod ne iiuajiHUial Tsoubba jtho, 
F^rdiund poluloTal. Aby um Muitnilian udělil radu, jolcou od- *> TU. M. urh^ Uktpflrtí AluindltAmiA dd. t«. h-dn* IflVí, M4 |h>Tči| b> dkI papťij diti'j JvlikoJE linAtí jt Hnkmuxineru mnMt 
B ulifkou 1o;tCo iKljcti xnve do UnJchota, dos* luii jAroruft otáiks 
ilriilii; FvriliUAiid si pPdl v^i^tl, Jniů liiitiipky b>' můl |>ocilcjUkoull 
kráti AugUdcému, k<lyli^ »ť n mm znuvu vyjcdnáTaJo. 
Mh Hdyf krttbé ir ilohoii/ollcni lUc IT. ilrnírn fiHbjl Uo Mni- 

diova^ tvtkal «« Uni :i monflf juité ockutaostí srďll itHvv. Kufiv 
nMrht^I fic adliodtjill k »op«ájLl dobt^ho xdAai, <i> «o tW« odfov^ 
klerd M luÉTa |>H|iuži mlMíli. punóviidi vvřitkj ftuholv XV. }fli 
jebo vluiUii mrvlenk)' vvJHElfijvnly a jcu » i^ TjmúU oa ate 

liuihio^tJ kuríLhs^é, jiLkiulk s pfékill sTfml vjkoaá i^wiiié pH- 
pmvj. U bťJEdéCuč tAlo rad^ pH|JojU i^sk MaximUUu ilaramé 
tiai^oiuu^uiiV iLliy <'Ui& investltMt7 d^lc ncodklMid i nby uiii buď 
iLutt kudiřlAkou |^M>T>L^jHL u<.-jtléJc do ^e^dii kufint, julikoi l)j i^ 
Jťdttfitánt na Uimlo »j»d6 mulib snadno celou t^c aDAHti, Aby 
Iironoel mfuf-uf i^vfi n i:tíitu[icfi:1i, jahó by Kj^rdLuand iii^I porolHl 
králi Anglickému, pťritiiduvvk Ic&tij Miuíniilían iui>E0ft1u umiÚH 
Xtíhm in'tl\\\-i-vn \(-1i*t[L mu inUcti, ncbot mo obírdJ, ic by tiíMM 
sUtufcl zá|Kiruou odpovéd jeho dobrozitúuiiu zíikrjiulL, tiflum mŮ 
novédi^ls na Jakém záJclJid^ by tic melo vyjednávati. jrt1>oj> ckld 
fulckralJiHu £uu'Í1h MaxíiEiílmn úitviX ylihvu TMifliké vyjuituáTáil 
učiniti ueutiMUTiu a pruto po/^idovol (hI dutrct aby co w ty^ bod- 
nouti kurííitxk6, i^AuMiitl TÍvch ujnoatf, vrlmf. Vájř. ft^ani Joho4o 
áiJiuLiiliika zafliauá byla ithctiycuiia, ke tii\ňiáuí nic neiJíVspé^ a 
pnito uccbAf králi Angtidcéuiu c»tevrvQé oeu&iu^ ix tu roiliodl 
hrMln»:^f ki]L'f^flAkfm jnnu jinni^U^i^' **) 

ítoifaoduy ipú«ob, jdikyRi MuiniiiiAii bojil prar iu1>)1$^ 
u jakým od cfsafiG pnJAdomJ, nby nMnfJeho bylo ukojeno. vedoM 
■UkvAicnl Q& dvoto Tiddiftkém. kilu se ditéli ^jri4ři>i4li svehio rofl<j 
hwbébo jedniAf. dokud by ^anéliko douklus t^tj ncp^ujcTtJo. 
V tomUi xnjyalu cn^lu tak( i>d|>nmr, }\i Krnlimind mW^lfl kiifloín^^ 
nnaciovi Vcro^úniL rroblásill, xo boduMsf kuhiitikft luantie bfi 
im^jJviUL, dobod nerf, J^m amércm dá «t^ nové vy}«diUlváiifl **J Vid. it «ffh. tlobrBKcIWn fVntiniHilni dít. fl. ka. Ittl. — Ti 
HaTonki oéftníd n^ fimioskc UiAMsalImfy át ti- ťot. tteR ■Hifi Jiknbnn. t dokud si nfiflbci|wJf podpora vcfch phitcl, jncou- 

lv)(^ papťíe pro tcu iiffpHil^ íe by <íť vyji^doftváuí lulo rodiUo. 

^Cfsftř tcd> vylkl fiodiimtkF- na j«jichje vyplu^of ui^lo £ivbetj jdi» 

iDduutf^ (Ulpovéif fíifo vsak nuvrho^-HVíik Ltht.rttkcíin, ktor^ 

Vcrusfii v Kfiu<V nbdi^uj ii líiíoriimcUii Mik\imilÍAiir>vyni, u Uťljtiií 

ipůjíťuf liudnosti kurtiťtské ucm^ki ^iué ptck^ky, nQiW uoroj^- 

kulnn^r ťiiiurovu.*) Verospt tedy oUIMI, it » o4pr>vťdf ixcni 

LojtMi a prouťal požadavek anhonUny, ktvry vnik oá* iMTniůi« 

iF«kTfipiid, nvilífmť*U, H cfnAt éún dftk j^ril rj-tí( povolniM^ |^o- 

LVťk Uitlí liin, nby proiiůjóeaí bodnnsfl kiirrrh^k^ noeávkselo 

\íu Aplu^uf poUiDluek nahofc utedoa^xli, ajhrL aby ?tf kujittll 

iUtorsk^nni |)utlui'1lu1o itótatmvciif Ihftly í')» kdy >>y mí t<j niMo 

li^titi; Mu,\L[i]iÍmii loJ)' mid ra/liodiioiitl, xdiili ^ k^ly hy so udNunf 

[}w(lDiMi(i kMrtirt:ik^ hrx nfbí-^fpcccn^Kf mohlo prwlscvzftl. Ferdl- 

ind vjsfcc.h) kliiin^ tťiLlo uráílkf iMÍailavek a prttbtJbil, že 

donjtum6iiÍ » MuimJliAuem iadiié přfltr/ltuhti ucciEmiirAkA, nbr 

lU pnjptyjčíl hL^Lnusf kurtirl»kuu, jnktiilli^ by itc ti> niohl^^ »ljtti 

DrtM^pV^-ItHTf. "í 

Císař byl ikoteCné odhodlán alibu fcvému dosfiill a pokud 
>y mi nĚiii xůlvielo, ^S(*diuy uMíže odHlraTutt: (iniTti iw vuriJ-il 
yed&nti kÍ Muhlaií kurfiřta Mohu6ikébo a krátť ápnni>Ulcélii) a kur* 
Suk^ho v pfráfrlttkA jclm pffťhylnosii iitvriílti. Kurřinn Ho- 
iuéskél]u liízal s« jnňté dříve, iieili Maúiuíííauoví lUI prijioiueiiutv 
lib pisťiTJii*, nemá-li predcť hoduoif kurůiiikou propiyíitS kol- 
AUxiinlIfcnnnii ji'Mv phid .-(Ju/iIl^eei kiuíur, aLkuU^ jej kurfiH 
ihf « tohc zra^ujť. Jelikož se iv Vídni obávAli, xo říclivv^ck- 
I ^bledu na Sasko birdt^ se tomu optratj, mdi) hrnbi^ K Ho- 
^notlcni. líláíaU ň« Iju iin svédomi jťLo, jaků Je piavř jelio 
a poúidovaU t»d iiťhí> jen liatuí odpovĚrf. Kurfiřt Mobuč- 
' lÁxal w itvjcb ituudruhi^, kudíHa KnlťijMkúbci u IVuifrakĚbo, 
[wk olU ftmyMcjí x té vtci, uctili *im odpDvčdíl. Kurfiít Eolfiwkr ■> Vili ML urb' OdpivAif nnatíoTt WmpimiL 
*■> V»d. iŘ. iTfít. SoltUuiUa rMOlDl(<)nÉf ullimw 8. Oit». IlU*. don. V«io4pJo 

— tamiíi; Koiliaifiit pipcll dl Ib. dubna 141!:í. MG I propi4)feiiiif énhf t^ak ■ toho ffaroiul, dokml w nahodilá MU- 
Uu kuHma S34kélH>.*i KoueťiiA odpovM kiir&íU MohiiMéfa» 
ťf!cul-l nvni mim ^nAiiin, domAfráinu íw shik^ ie vftťln juko «iI]h>- 
vM jeho TOiidnilíft 'iYfTVÍrftkíln>, iipf^nln-1i juMí: dJUť. Nelwí kdjí 
n uékúlik missícti tiu£dt'ji kuifiK &uk> ^7pi»vi) laMkrtiíC-u? Lod- 
vftca T i^omUMlvf k Suliv^íťklLiLrltírví. iib^jnrrovKl tciilo LiidiíkA, ic^ 
vMj^l<y li?) <o[)i> mfnisní, aby L^i^nř fuJckrAbéti ndčiil míl^itt & aIij 
nlc^spoů ^y^Qvi jcbo poncchoJ bodiKn^C karfiftú:o(L On ^^cbvckk*- 
lijLrf) žu fii cbuváDÍm avýni KÍak&l lou m^niu noqiokojuwnl .d^ 
•tydritého mniclia'* (pjiterA JJyatíala), ie mu rvntv v Jedftoin ^šud , 
hroxU »koiro ctkomunlkAcf^ nic ibc; mnlcbn iiokáml, u lurpcie « ii cX-fl 
íAřu co ifpjdúikliv^jl aa n^ hÍ post^ior^l a jn mu «pt^«. abx ^ 
mu ícn v)d do kutay."*') 

Suažjco w i\ÁW prov^Hll. k ^^ruu au byU u dvari ds&hkého 
vť jrruKp^li kiif/clc MAximilJJkjm mxiioiili. u«tiim>vili vypiariti uavé 
pQMcIfltrf do DrAíifjvti. Aiťzitnf^c Knivl mfl w cxlcbratí k Juia 
JiKiiiu n ruťil mu «dt^)iti, j^ik tío i^fsař^ riJí^horU: Ío knížirli líuvor- 
skéniu k04jnoA( hur^rtskuLL Jix mXn^ a pínr^mik* pikjbtil n i« toly 
iii:můAr l»yU yice fvAi u vyjodiiáráttf % tAlcknhHvm, v ltfni^, bj 
cc pomytlolo im fo«Utiid hoduoHli tt^ru. Vť Vidol řtf ki^jili luudťjí. 
xe tímto iiiiřfinuyni vyiuáiafni kurfitt biiil« jcfskin a i'^ :4(>uhbitfa 
tivébo. btL-rv b^l ju nlfbll, umjdqikv AmkiifÍL' jirovtidl úktU vo 
mW^ht k itptaÉ ^lokojcvMtJ cfitirovř, Jnii JíH bfl 
"lín^s propAí^í^nfm bodno&lS knrtih&ké a piobliWl, řc za. JnU 
pomérA mu&L hu lui tu (ramiUúvati, JAk by «bttí4kA slovo, 
n r^-^ceC Tiiobl; b^i mcliorAnj o. xc eim cbcť k tomo dobr^ iirat- 
promuirln pddnibioiiti a v.o by uihh nhiíidn víniA vykuiijii)*/ 
i^i^rblá^cul loto i»|K>kojili> dvAr vjddisky; mílo >c cm to, ic 
budůu mocí fcpolrhnnntl nn ^oithlus knrfihA ^skíhOi fl£ 
aToJi ij«3od kufíatt UA ktcreui chlel boduoat rotebuf Alaxim^Uaui 
propAjčUL 

— Knrflit TrnMh; llakaiMe^rm) dd. U. vtíi i4tfi. 

fMdUk*»u M M. 4nom «L alb* «ai4 daUiRi?< lt». 
•**) OdpMM UM t^vrtii I touptkD^ kwroai hnh* ■ tlobrnf^km o1 

»I7 Tu H \Ms, Malo^ ;ť psaiJ, která rfsa^ pt^shiJ dn fipuiél«1^n 
m T DJchi projdi] pevný sťf^ úmpl k 4tnui> pmiiůj<na1 Tioilii^tsti 
kitrllhíkA. upadla <lu rtíkuu Mjmsfťldových fl po^iUjI od fdcki-ft- 
bť!e byla avfrhjiihin. Jiikoii |inj:ciniosE víImiíIÍIh UIc- JiůlulUixť, 
neé& te nui pofríaci; jířcdurtím udtU vUu mou KurtiK Suky, 
pooAVAilK «T na/xnítné ukAíulo. #ť tpolek j«h(> a cÍBaři-m je nn 
Qjuiu próltitautQ^ pTul JiH pr^jtúdril jirnto likiilhnib^tD Bcf««niik^híi 
Ludvfkn. iiliy W3 ^7*1*1 ke kurfiřtovi ^l^hn^íbémn a máxni m' Ijo. 
juk #1; \^z másli^ty jfELchyťcuyiril, obsah jj.*JldL poftuicuji^pi-y f^tii^L' 
k noiiavéh?, fce viech ilrau poifulujíj iiý ho ml líího vy^^tluiif, 
aébollT prý nm o iéUt véel (n propůjČL^nf hoilno^fi burHH«k^> nevd 
nic jruámu ^i nlkrly \u\ in nebyl lá^n-ili — KuriiH. mí tot\y uu- 
lumatovA]. Jnkon LiSpovi^d byl t\a\ (nm ivého ardkntíeli Kjirlovl 
a bArordcému xťkHtupd WnirOnovi a Jiik velice Je jEasvrt-L-ii ilu /n- 
mřrů dvoru vldelutkólio. Kurfiřt Mchučxky odp(»vídřl ha tnitu 
dolAK i|rfk«obcri« klvry j>rojrvoT»il rdikř při-kvripcní n přokv-iptnf 
toto nebylo tak llí ono ^ jako uovoilomo&í JjinuJlHlio, iiťbuf Sfliwciok- 
biirt Mohuóeký cKtél fie poitiť ptidriovAil ttpolku Ae Sdslccui n luť-l 
dAařl lEA ]t\é, fjB tib udhiHllui propftjcHuf liodiiosti kuvliitHké pf' 
tvé iamHú jl huríiftA S«»kÉhn pri.HláiiLnym umcJD^nám /Ani^ru 

\t Vftlul so obávAti, ^tt Jau JIH budtr frl hrÁrí přcil svatem 
Dť^iin^ho a řo »e nosiifa^tnf v iiítatávajíťíin a^iezJí knížat a ív 
ik njxiijtiiíif niíTpaky cí-snrnvy, .Inko tiyl Mn^imiliaii íádáu /a tnda 
Tc T*<ch x/ivižnych ř/ilciítoítccli. tik se "IjiId i nyiif, limbů 
7 nohonrnIIcni musel se opít vydati do Mnichova n ot/i/iiti sť, 
jakby námitky Híuké^ kdyby byly Uííiuíuy. inubly b^ti vyvráceny, 
KeJU Mnxlinilion na tuto oiáxkit oilpovéílí'1, prohlásí], ie cftař 
ne mniif luiitaraií. aby ciUmn ira prt-nfArHi liodmHilí kiiríiHBkť uť- 
pftdlo na iiíj íMA.\iniiiiflBa^ clsftt- íc mu ji dobvovoluí wlíbiL ic 
Se 1*dy muaf svého vlastního -iHa wwfávaiL Co w? týřn ki:rf^Hn 
Sw^^Ilo, nutil, nby m k núii jtr<iuulo upHniiiě a aby ae mu ale *) &U* «l> ATtIi, Jiuj Jlf IjLiIiLkpfi Knivulitmii dd, 9í\9- úuk>r« lAII. — 
l^aitfdL DilEXivJd kiirUha MokuGvkJbfl Rft dolu LivIvUm IffMorirťhg 31 » Df^t^iki, \hy w mofclo CHlmráUll ni>beip«éenstvf, jaké by 
prtififtj^eiil l^otJaoait kiuliřUké aohld miiú v cijiůU. m^l m 
lu ijHÍKte) KJi^xdii kiifi^t dolioilnouti i k«t<j1ÍEkjinl VnfiatT » 
«ku|iv i»lrna>' pu^kviiiutf pcmoci b. MnxÚDitUD «Ubil luptol, 
Ulcé podponi po«JcytiK^ ,u05iii-U cfsař4 bil épasélsk^ uké 

iym^^iif llnrnf ťjiloí j;u llvmí Itsúí^ianj^ ponřvjuU ilu cíKfthkí 
pokladiiy z tťlo ml MadaícMa pofkkn^n^ a jmt^i-fi od Bavoři 
míii^ zi'111^ ii(-plynul /ililiif iižllek' Ktifiíe 1 C«fil«kTétft pof*iU\4 
xamítU alu djil ^núti, :íti by byl suad povolnůjif. jikmQe by nw 
bodnovt kurfiřtská byU príŤ^JÍcia,*) Vyaluicc anittel * tonlo ní- 
povedl Jeli do ^oproiJ4^« kde dsoř me^kAt, j!a iiNHiioii coAivd ulia^ 
Bkího, V aeeeni tnjiié rad^. t nfí »e eti^aáCulh fiRffettlicrff, llfsh^ 
X Ho^itM/íilIera, TrniiHmjinudorff, UťClilL>uůt«Ííi a Uliu, liyb ^ivin 

nebyli zcuU ipnknjcni ^^fi^Hce « rndMif uvflftli nubtdtiuif ji 
sírany Ijigy a uhi^^ipi^^ovRli Joj v |msdi^jilm parní, Ic cf^Af' usli 
aa papeže a krále épauřiAkélio, aby m k uratym flllbOn nváxalL* 

V Siqironi AHj M- porjtily <i iiixlnikci, jnkil by au dnU hn- 
hůú z Hiiheiuolicru na ce&lu do I>rá£ďai], Sulo w luncéonl vpQ- 
ini?Doiit1 knrfii^U nft Joho odpov^^tf^ kti^ron dal pYcá mkcm ard- 
kiu/':ti Kai-Jovl aa qiráiu, iv ditař jirupůji-il jjÍhruiuů hodu^^t k«t^ 
fiHikou kaiž&ti Bavonkému. Htab^ z Hoheiu^olleni mě) km 
poxvnd, «by se osobní- doHtivH nn yníd kiií#*i, k(rrý čími 
**^ dvn I. zutí typimijti a měl uiu slíbiti, U se na D^m bnd«; 

o udélcni miloitti fnlckrabčti, ilHíMS, íe dsBÍe odpiosf n pHméf«n« 
xadotfluťin^iif vykotiri.*'*i VyttUuer cÍKuhOi) iiudi>uiaJ alce U 
kritc v Drái^aD«ch přikUVého pnj«tJ, jakého tc dostalo axtU 
t€i\ KjítIoví, MUlir sp lam opniméj^mi a kladli kft}M ^vo 
TÚÁku. ala tolik, jak £a to tuél, mohi íultiliU páuovi s^^u, it> iau 
i^ Dvbudc prtuv^eoi hodnosti kuráít»k4 odpororatL — roaelflTÍm ■) Tli it vcb. FVnlinaiii] H. Iirul^ti i lUbvntOlIriQ 41 11. kWtlU U 

**1 Vid. tt. «fvh. rrr4l7Uifd AU^mUiUKrí áá. tA, tiwiA |i1f:j 
***1 Vli tL >ttb. Cto. ÚMlruLM \\T^ Halitntunfn 41. «». ímru lon. SlO tlmio don^ity so a&iliy ds^vr, ivbr kivli^ta německá oakloiill mihli indl uíjrtlíí vliv, stíJl v prvtí řailř Isfrilovů ějMn^lHký b 
Francoiiiiíikj- Xebjti-U o^» títn knf^Is pn^ri tnrnu. molit Mhxl- 

fUe; «1e j&k «e moblo oO^ciki^vAll, £e títo jiMroíoar IlGp^átťIf^ liiidou 
\^ sáleíitOKU takové dfUezítu^ii J^^^dač iiijflli? Cíaar vxitfll ito pře^i^m 
Diidéjo. řť Ity molil KrnncU nfik/ili, n poncrliHl U\ VTifřr.'ti }ťiiTor- 
skéniiK aby ú rjťihinl mjuUIus Liidiíku XIU. Miiximitiaii v/,a) na 
m 6cbolu£ Imui rikol; o výsledku jrho funJ^.cMif ^tidomo poid^JI 
tj^ravovňll. 

Vť Špjm^lsku iia^1ou|iÍIn bf1i(?m rnku ^mi^ua vládr. kterou 
pro [KiHttku cf.trirvkoii hýly vícJik^ píckAjAky odKtnint^ny- kdďto 
[Jiiké po^vudy. l)R(f :n. bf^n/Dft 1631 zemtol krif Filip IIL, miut 
4obnHD)-*tDy. ale iitálo nadAUj^, jehoí »kronié scliopnfAtí ochro- 
meny JkH^ snm^iiati. v jaká 31^ aítr. drjcl a imftrtilyni vychuvúiifnu 
V poajoiluíc^ dnech íÍvoUl fv«ho tkahltdl, Ic nedovUl úMa. jjkky 
Bftb vxoeaJa prozřriedliio^ i at^£ova1 ú krdico pted ainrtf na fivi^hn 
prTuHid miaiKErfi vi^vndii ■/. tlri*ily a nik j(|>ovi-diifl(jL Luina / Atia^v. 
fee mu nuukAvAh cctWi pravou a pToJťvil obavu, i* pro Spalné 
paaotá&r JťJ nť«kiiá rafiA^ťnl Uzrdu n Alio^ iinrbuiiio stt niiU' 
au, diy »L* ufrpruvťdliiUi a vdechu T&uu épdCnýcb v)vl<:dků na ne- 
iUiftlt>R< ílípe KČCDO lemvoíiti královu pvsllli. nniifinnii vynňntioiny 
be jíní^ íitohy, ahy králo [mteSilj a slmny budaucuoatl joj upoko- 
jily, ueuatal fcteíOTBti íobí, jU povolSp jiný /poveihnlť jeatiitři TIů- 
rtoitJo. jeli krAl clil Jako vcltk<^ho kiiJintclr. Míhíji nby tífcil krále, 
dĚk) ma nuvý x|iuv^dttik ti^ké výfitk). íe ee «pniTOTal nttlcí a 
a í« tncxi né iiluckny ťr^ pHjmy roonrliAl a poi&doval od n^bo 
Qrílty slib» i^c sr pnlrpíí. uvdravMi hi- iv nv^ ni<inud- hyl<» tu 
poMJIé poíaduvuli tůkovyto tlLb od loboto ubohého muic, j«ii± 
nilcdy acmd trnnoautuíbo dsadkv; Flore&Uo snad to sámsahlf^cl 
« Cttd jcJi pmtit vyfodotAl aUmt Klíbt aliv tímftajícíiuu dodal :t3n je iHiblidAL 7*0. tnkového na|Niiiifuáttr« ibšai m iDintkrnl král m 
ftrelťni sií niriťhunl. Dvn il[^í přixl nuiti povohJ k «ob^ sjv 
■v^o fl. iinpnmfn&l jcj> nby f-jkniTciilIv/^ pruc^vAl a dnitřu |Hid|i»- 
rovnU tíáiti b)1 jifeil Tiťk>iUkft iliiv |>i>ukJÚnJ k lomu úiv-iix da p>- 
tNt>iié xbriijcuf dn MÍMuh, Itnit^Ju a <Io Vf4aé 1.5MUÚ0 diijcátl 
Krůt mniVAjťcf |><jvniuiAl (loilpcru, jtikon cfttH fiosl^foval, 
(Lunosr, jdjf^ plriL-iil vIoÉil iia »rlc« i »i6niu nátlupcL') V zá\ 
své uaUuo^il kruutK iťt&^di nadaci n dirů e milosti. Aby «e 
4(UK)0 iiiAÍ na «p/lhu duíi; jeho. 

římrt HbGotul[ikh pruiovníkA rnfiLÍjf^i jiHilkt kdy n \ 
ttnbmt ve vUilttl jrpůeol]^* alo tidyckj- *(■ díjť írafny 9 nMth&Bá] 
jcM 8|jnwujf iicjvjí.^[ úŤtuly. Žárlhuxf a ^vis( lilod^í Iw? usUil 
na poitatťni uvjryáaich milcíl, Jim ]>npiHujO w tIha víecb o^mJ 
}:a |i(mlnliif iltídy ji iHlpAifi jtjlr.li doumfyiiji' cte irnivád^ dd* 
rtpiaTPiUivft, jjrTicují-li k j<*jiťli ^iri^pnf, Lutu^o přiedoo alouJf jet 
vlaatnf cliiádostj. Tak k' atdo 1 po amrti FiOp& lU. fl T«rod«ii 
aUj^y H |íMvi*BMci juho; íololiy byly Urzikrálo ofiráTOi^u^jáJ ui 
jindy, Qubol od&VfKJn^jiy byly úplnt: všecky výčitky, které 
m^ pmiiiUcly na. Icnlvnnf a nr-řch4>pEiO)if vívtidy n nn Jrlm 
chtivost, ^[<tlilo se jon pocliyborai], jiu novy |i&uoviiíh baile ml 
dnstl odliodlanoalL, aliy ptedsev^al zméuu <fiej\>^fmi svými 
nOHUiri. |iiiui'vai!x l>yl tvprvé ]4 nM Már n nf. ptn^uJ byl půae 
joho okc iH-jvíiií jfto mcri íiínakymi wcbovkn, AJc ACkotW fcjl 
tik mlíWI, pl-i'^cc pojal IíiJdou neoAvbf k vévodovi i Vioůf * 
byl tťdy OLhuiun p(i|jřjíti ilmlm rudun bnibrhi k OUvrtyvu, jeil 
mél nad i^im ]ii úeUx ías dohUdku a jcni »i byl zífkul \^\it dŮ- 
véru, JU ilnilmhn diiii po Hmitl or«[>Ti^ propnitlí] vt^vmln z iJtvAj^ 
z nífcimcb ji:bi> liřiutá a ponechal mu po\i£tt lUad uej^7>£Uio boFfl 
mielra a níjvytailio koinořf; kioDiA loho pfvdaevíal tméuj $ »é* 
kiirr^Eid itfrdiLikjr VráUivj^ké Ujné nuly, Jrui sv 1UI11 ly.^T/Uld jvi 
T« amytla núlc&in před^il^ha ki-ilc crpt-Jznitáci, I^-ont£ul 
vAfl^ fe nová vláda bude »c lo^tr roj^hoduťji jprAVovati bhtOA intl. — T^jai^ T<niýi unuU dd. il> brum lidi. cfrkcfvnijui ncíli přudoíU, fitibnC htitht Eho^ctihiilcr byt iw n^kolUí 
ilnl Tzicnon osobností v ^fjulriil^ jelikož E^lip IV, usi*d«^ovAl 
oflT^áf uctn |inj dbah-; uké m fudoEialo, xe j« útUiotlliii na 
jdiu [luilporii Di!Jv^tAf obili \iHué>-i\. Zt ítvn ílni ik> Mnrří itvťliu 
otce Tydnl «■ íKi *kvřlr>vi ilrviíiaoii dt> lilíUtrm LiinfliíiitfuiřWůlníi 
•bjr tá rfijdftl r»do eUré ardkntiny Maikéiy. klcríi ovřcm po- 
BOmoft lato vvlici^ UcItutUa u ktcni kráW 'iňj^mé rady svů neode- 
přel^'] V prfňbťli dnech iwbvl OlivnrťN jemuž mí UJMnůítf uj^HU 
ufiHmiiA Unthu^ nhy Spaní-liskn l»ylc» t ňpuiiku svÉho p<ivniriťiio, 
úfibié mod imd kr&Iein, tnk že podléhal vlivu jeho skoio Inkjjtko 
ítoc Jeho tUvu Lenoy a UíMy. Uiodori hjij odiiAiy úřady, 
kter^ jeiW uitiUSval a íii>tiiííTiů byl vypuvfjfcii ode dvora» w»Í'í'oi* 
sOtcetD juho jLi dKvo ^c sitjikj. Úřrul iivJTjiiHio koinoH piDpf^Čou 
brabM Ollvarcaovi; vedle n^ho nabyl mocnélio tUto strýc jcbo 
ZuAl^H uA H£«jif polkLky lahraiil^D^. VSIo.litii ptívržoiici dHvi^- 
Iňio itiikc l;r.Hc»v;i byli / jxjbavad^ich svycli tniat mUtranOui.. Ilo- 
<fni»ilÁrí tiio pc*klfslí tím mírůu u' veřťjufiH niíiiénf, Ý.e trn rsotra 
aa^U ukA/Aíi na ulici^ UJu;fvAiii ilwlřji »tAtuf iiokhuliiy u rycllka 
lato natnafi^na také kriZovskíin uaKzotifiii, kl<M^iii imrnnovcno. 
ftlw rifiKlndcí nklAdiili oťUud přímit úřly u své sprlvů u aby \*ť- 
lik* ocporidky a pí>avoiiy xa dtfvi^»l vlády byly ^yictřony. VyAi> 
Itortaf tf>U) mřlo nnjprvé ICQ výsledek. íe řňbRvcny byly pHjniy 
\ésůáy I term; TíkUCKJ dakáiD ubuA^kf, kturS um Ual ;^&(ufuiy 
Icril nt irffjmťch ^Ldlidc^ch poukiUati; vétodové UíwU ji Osín&a 
bjH uitkiinli- 'Ánnlň vtábifrh pi^iiiřrft AptmíJ^kych moli]! »v>u[ii 
b^tt ptesYÓd^mU, ic na tůchto krodch fi« pírslaoo a Jv p(bot6, 
Jojlchi svobodA mj^ťitku hrozí njiif nebezpe^ouatvf^ rodlnotiDt 
Hvjuii afaaky lUiUoiuu pHiiuétnu Iruntáuf: \úc iiruzatTict rFbuá tytii 
kvoky ipAsobily mačný dojem^ jcni byt j^iitt tfjit rvý»cD, že r^»uby 
do nrjvyfáfdi ft|mtmfch tt^adft n do tAJnA rudy vijotí^ povnlaiiA 
sn*ély pilnSnlavŮBvobodn^ji pronáčoti, uožU posud bývalo.**) HrabA 
Kh«TvabUIer nespomcnnl t pnidjii slyíťuf. které um ki^ udílll* 1*^^ 
bivUvusi jirbu puduik<uvati, \ái tu; YjUiaviiHt ilůdy ilffvfJKE u lyjviU ■) Tld. RL vrh. KhnRDhUkr F«fdlmod«tl lU. i, ditlrrta iCtf). 
•n Vid. il. anrii, V»f# liítfl Kb«Mnj]])L?roneb FvrdtouiiJo^ 4ii, «. a W, 

ui^^r^ iffah; *t«k»H ftTuiif. tni tv. ti 32* 


jfiiniRiiuU t.otr> (labmnLVfLtar vy»Ji?chl a slfhil, iv ht jfM budo 

Co 40 M& o»ohQíi4fi iiiiTébu iiahottlUeh, WTůd^viiJ lltiod 
/ piil^ilku vfcv Hť^ripunuti u tjcu jjti^hu iiiota Milí jchfi pM- 
chftdcc. Ne hti dQrtípa pronctl «c jcitniw n rfthotÁMÍ, Jak4^ 
f<? mil oi\ jehif olcť ^11 vbiatii^ oú jeho mili-A iImUI^; vát«ét 
X Vxeúy wytůta] dabře. Ío mne rytrtit jh* ípolefiionij nuiMk^ a 
j[ín xiíiiivkjnt miní píioodml; inuJti^lf bili liv ml u^i^^ Tfiocko je»- 
tul&clt, VdA y^tmlčrli liylo « jejich prnKprchtnn, ■!« tjtv nuw «t|^ 
jtornll; na riechny praktiky a tak chci djhí h Iratí pomoff nad 
^voit irvH<*b1iÍ a prá/iliiou fivou {Hiklaitoii iiapliiltj. — Jako 
iiitubdriel ujbté vi4l«cké}i<i vjsdélÍDC ^Iť i^tedce do£taď«, 
jíJio jihy*tnti, ithT pomni /iiikudiiivim( n pudvatW v»ťHťDvcb h^ 
i]no*,1Áf(i ft joUko£ iij^il iivjlrph-f /uni^rj, kdri ^tj^du i^jaU «retUa« 
<^i{ k prád jcvlL pfl fcnií pj^tm^ povjrhiuoTjJ jej Olivtres i4- 
4uéhn immafaAnf sl* Drhi-o/fd. mohl) he v ki/ile Hklúdatl pédaé 
nrul^jo. ÍÁwl pti <lvi>ro mntlríiiiikéin b^t njnl ú|ilii£ xiiii^néa; 
IMiRiid VfTárnlo ac tcprvř o poli^ilnAiih jl trprv/ř ^ půboci 
Éi-r]\JLli>. Mlatlf kiúl ^iak vslávul o palů koiUué rámo, ^'Mdl 
ki^Ei iiHru 1IA vfl^r a proháněl ao tioba Aťsl liodin pod ihyíM 
řĎuí^ uvídél v xoul'al»tví Hluěehuiky »i;é, j«aí Ukivténu luunátiAaf 
iK-byli ivrkli Kúyf. mu »čfcu přilkjxíilo, OEiTídíord vétlí ;iral06f 
rozumu n dAkU4iii!-l:^f xnalo^ 7Á\p.t\t.mxi ^ítriv^kh podrobný 
pr»jťvij\/iiLÍEii Kxiúta íxiiuvtd^ kierti. ptipujovul k |>rt>Uikiililiu » vt^ 
xoafch tajtu^ riLdy; také v podpcirťrvauf ucíviif jevil jeuiituii krae^ 
chul ftle f^umif^Eif oinlmQftif Hic tré tiťpttitvdl poik^vudi se wi 
■edostávula po(M)né fÁ/uostl a |HiD<-vadl vylahr vjU«ciié tuk řfie 
Jeto vpttrivaJy. T^-drífdi ra^^loock ne mu uedoffUnb Jako ^o 
nitnufUůiu a joLíkoí so ffnávp iiddal Ukň ratkttvttcs, DcaplaD 
Řúňíté X naiéff, jak# v uéj hýly x počátku >ehi> panoránf aUáii^f, 

fn v ffá? iin>^mnii^ jiTJí nyiii za tlHpiA IV, v ^ltlc« 
lu^tnkúf^ chti-ti prorád^ti, byl Úkory JAk(> jeu vUáy phsdvAldi 
ditéli cf^afie |iodporoVAll proti Jchd odpIbt&iiL, alť také phit«lalvi <) KbmddUcf . Auuk* F<«d. 333 ItrUo AfiglkkÓho «1 nárteú m itrolo fdUkrAliť ueinél býti ú^lní 
Tfdáo v toc poioalé dMf^vé. V« v^eduávÁui (» itúAtdk t ftíitoejD 

iiiN;léh(i ktillo^ [)(.'bL>f Vúlii UL xiiajv nudiul dctrrv %\f k ftfiittkit 
« prolf^atnntoD. fntiývjíl *c jU tiůkulLk iiifsfctl přvd smrtí «vou 
tt |ilifi«im, zAaW by se |iřjkií krflle Anglického Domuhla ťyhoTi^í 
tím xpAaobviu. ic by cfsAř <lGem *tou Matrii Afluu dal príaL-i ^VA- 
Imlcéinii x» ntuuíulku. !fn dolat, jisož byl ji.^^iú roku lOSO v i^ 
pfMii4 učLiión TR VMíiJ, pel^yU od tomtui ilúiui odpr^vrJ a FtUp 
111. Mv4W ri konečné jLuÁ^o iit>mod, nelili ii£-ol)I;i^t-ii;ni uu HDir- 
imIIuó p06leU, Jo od liíiafku aiigtickélio upouSIÍ u žu r<i prejty jihj 
iicnm Jobu (tottntn »u nytiovi dmrzi ťenUu&iidn au mnu^rku. Vý. 
rokmn ttato a odporem mfuitkT, jnttl ur^ti^ av V7}údHl&, £ť 
príDcL WaleHkéniu ruky své nikdy nirpodji, byly rucii mladfhu 
krile }U nn^dvd *v^^/) Ardkuči^u^ MarkeU, jťui u tčchU 
pottiCnsck mrvili vf'iť>mO!tt m síiatkn an^Uckámit nikdy nepf-AlA, pi>- 
vnlovnln r-a «vnii iKiviuiiost užiti pHKTkÍv6ho lUvu rér4 pro f^ycho 
«trj<« D^eck^lio. Itone&iat se 2a sly^uif. ktcrť udůlJJa lirabÉtl 

Ěrreuliilltirnvi, ku cimr iiuiiiClxu déíi tťúJmtí a íu lUUhí íMaú ťJi 
n lúfanlky prc^ Kvcl^n ^yua, čvhoŽ je potřebu Uni u4l£liATéjíf, 
b}- dvnjf tfiaíťk francouzsky molil mnAw rjt^riJiHli při^,!»kť 
*y s ťraudf. kdyby ae to v £a« nezamezUo.") 
Po tomto ryrfixd dt^ Ufímohl d^le ot^lotJ a musel 9& ur^í* 
cjianohi-iii vyjúdHtl, cbctí-tí ikc-ru ivou diÁl princj íLUfiliťkfitiiii 
Ixi niAiiŽdkii Acbcd-li «c pr\> vyuA (Téhg ucháxcti d ruku infantky. 
Mohlo (iy ae sa to mfil. íe v prvním nhivdn wti^dfí tuk niAlo 
ochuty juko dvDr ipaiu^ifiký, ptudce v£ak poméraů anadno svolit 
k navriťuéinu ?(íuitkLj Aii(^U(k6iiitr. NHproU lomu nebyl irojmn^í^o 
9V, Miaikc-in Kyna j^v^hn, xn^híti iKh}\a ani Jiiító nnl Uindctr Ict a 
byl »koro » d«^ leU mladU uc^ iaf^utkii. o jcjíuii zdraví a ^fle 
ilvotni nwbfhaly povístl přaiS pHznlví, Aviak pro řiv&zky, Jíi- 
kými Iiyl pmincn SiMTiiOnku. muHul uJtmíLky r^vé |K>Umtj; í tffd- I *) Z IMIn f Wmatiffmi chovu jr4^ 

**} Vbi A. étcIl Klir^pnl^illi^ FirdiniUidQTi ÚA. 31, kfltnA tiltl- DiOjlm 
rtrn^ m vyn^fotuívi uf ui líiAlah ťilip* IV. ■ BrriliTjBlQy \aigr ■ im^ 
Mtukkfm Latliilun XU). « pitoocUDii AUbétan, 

II' 3»l nmnocDlI TVílaucír ivéhn, ahy i>jodiiáTiÍaf dokiwW. « tím v>iiil 
něufm, Áti hj »o ^hule^ny sdíjiiek na Dékolik kt oilíoítl*) Mim' 
pHfíni) pochybuvntí, ta cv^iIcm trato £uilbl >i^t^ Kbuvfruliitlora 
v Mmlririr-p jríikíi* přiví t l/rlt rtnHi *<? "d«tiral ilo ItftkoaiL 
Kd^i KLcveubLUcr i-tljcl ůa Vdia^, tís^ ehiiH ttňftkUÚ vroJ 
k m^nťmliimf nyím avéh<» r iiifaulkou a clitfil m láui o ■! ttchá- 
xi-U. alij jdikoA ve Ěpuitu jirojvklu tumu tteprali 4 fiž FUif* IIL 
proti ntntkti H dxAfcm «ť Kyl vvkIot!].**) imnit) je} OAaie jn Iim 
E&mllikou, Ée inn^í n lom \nyůaú zprAvu iLo Mmkidii- Na raliiovM 
tnt^i DDcIitíl cf«af etikou a ucliixel so. iik jliufi Typravovnll, o raku 
princc/nv iDJiutovnn<kĚ- Hrnbřli Klit"vťTiíullen>vÍ puk uložil, kÓji 
au hoiicein roku \ei\ vmcoJ {>p^t ilo ^tndríitu. abjr ^uAnUmn 
poxůdal £11 niku infflnlkr Marie pro syna j*bo/**) 

Kdjí so nn Kňniky lyfo iminf^eld. dofrla do ^tridridii afirtv 
o fUM^ hrnliíto / l!oJioiuculJi-i-u do AtnJcIurvA. z hUrtíU) fprá*7 
Yyroííumíll, tv MaxlmitUn míhodnř pcřadujo, ahy mxi ItrtdBciff 
VurfíKi^ků a zemC- faJckratiAli.- byl)' iid^teny. 2o se kibo itéclu uir- 
do^utiiKí bej: vdJky n íe méfliecll protentanLi. Hdand u Aag&r 
Tilccko vyitflloíf, ntiy 1^ i.nMnltL vMndrídf^ vc^lml dr>bhi cublUcU, 
a ani o tmu nebyli v pocbybno slzeli > iv npííMskv. bude Ea|>rBvlll 
útraty vále^uť. V sezení Jpan^Ukí isjui rady, v nit «e UTa£>- 
T&b> o téUi xúlt^^itoHlV v^aluMli m Miifcj nifhodně pru Ui, ikf 
ic cífiar ^pcikojij^ xt* zemi rvých vakc nahyl il aby pfánf kiitícH 
fisvorskébo nrvybov^^i, nVhnt bOrkmbHi' n^fttiiiiova], JcdnoillTf 
raduvA ]'ravi!l. £e k vfill BavoreJcu a J«tio zrétůenf DenHkia 
TD vAlce pokratoYati a ií ije lajlsté Yyhťídajť řpůiob ■ prostředky, 
aby w kniStdl doNTjiJu mhiény 7jl ?ilti£by prokAjAu^. Maihci 
z Villnfninky rjwlíl, aby « vypraTÍl di> Křmcc xvlijtiii vjsUnec, 
JťJif by rífinM .1 kiTfíiiti fkiroT^ktmu su^o a bcx obala povéd^ 
io ájiAuAUko uehude fďpr&vDvati vjlohy va dálftf nAlkn a ho 
9 ktjittn Anglickem cb<e žni v přdteljitvl. Ttúp pfláal u k m 
nřni mýd) Tjynycb nulíl a nnHdlI^ nhf jak ardk&Kcti AJbrech 


*] VM, it wcb. Kcr^iAUi] Kbeivubdlennl Od, T, j^rrcttcit l«St. 

■**| Tttnitt. 04tff IlUpiivt IV. >I<L. a. tW a si i>riA;3<« l«Sl. — Ti«i 
Raiku ř\lj«« IV. Jua«ii di Čine* AI U tl>ui Itai. .125 OíiAtovi uHíltinír livly |'0tfrcbu6 rozkuj. S vysl^uiLem augli* 
ckfa T Madride tak IďskaTů ab i^hizvlo, tc pctňnl difmfl j-aido3ln4>u 
atprára, cjj se tyká Palr^, ie bpLi^ua budu pfánf ki^tlo Jakobn.') 
O nékolík uedtl ikh/hiIl-Jí, v tai-AÍá KrpoiL i>u'UI Zub&g» kiálÍíi6iRU 
dobré iá.M a aiáicc íakVt, kXcvUia Filip tttliYúlil b vytlnnci tivíiim 
TV Vfdni víikIaI, nby «« jim t jodiiáol »vém »:pnvu>Al. Za íáiIilou 
c«Dii ic ctoftt DOmí Ijoduoat kurfirUkou prop^Hil MAtlrnUi^utovi, 
njbtt íu mu mflii- iHfl v nillinufu iiijU-LrubBití Iturfcuvuké iii^bo 
pué nkniuk^f lUt^iil, jvii tu ^(^ md/c suaJ pO/dduvAlL dbjr IfťiUicU 
u Txdal horlDotti kiirfiHské tc pixiiípocb trna xv^bo a abr tciiln 
syn by{ tu Vfdiil v)cliovůu.*'» Jak vLdéU. krAl a jifhQ lidc^it^ 
hjÚ odbodláui iiomoci fnkkrjLbůlJ. ahj ^«e n&b;L tvrch zeiutf. 

Vu Vídiii viak vyíUirťU přilni MJUtunllUmuvu. idouoall ua 
Ii4p v mú«fcí xiUf |ihun>i]0 builiiosi kiirfirljikoa; i muMrli ač »iuúiti, ^^ 
abf odpor $p8Dť'lska od»trRii1Ji. Khcvcnbillera cfmobi rcrdiiinmí 
tohdáí u|ru1J-Lihiti k itronth^dkovfmf , puťw^ulž 1i.'liiláj% itobyl vu 
S|Hmébku v Uk prghL uabídnutf palťm JlyuciutjL jtrui se mu zo 
Strubiny — ni*jipf&ii ua unléMiif Maximílknovo -- k ťťsfí do 
MJidjida OKbfdl ji ocbotu k túma u TfíMck jakfbofl bojt>k6ho 
nmbnatf vydAval CaTaffa, iwípeáskf DUJkcIaH ^o Vfdnl. pi^dfu^rovnl 
I7I0 «iuiby piiídUuji- iFii ťÍHuru, iiby jikaI kriUÍ éimut-lbkúiuu, btir- 
licif A Zuiiigovi /4 aby jo blcdvl dsknU pro udóloui budngitl kur- 
fiíbk^ Mďilmlllitno^i EtnvnndiCrQU, PonUDAnd /ACknviLl tr. ptiiltc 
léto rndy i\ m\isa\ aim D^«ii pauU, uflinl iji.\[icb At1iv»y, jcii pH 
p6a«r Zuliíj^ofi, kioré bylo obfcfrDÍlůf, u£U ixxuocl řfá^ko.lm <lvnr- 
iiflin rzwly -S(mhkrii!i>rfii. l'řvd ('jiralTuu nt^ ^yjáilHl, á; pKnui aínn 
píle, ficjcQ protOi flb)- xacboval tuJQiaKtM. u^hrSt ftby tiik6 ukAxal, 
jmk vťllcií nu Itíf na nnlrl prosjífch knfM.ť Iíavfir8h(^ho a JnV bc 
IDU c)iG>6 vdiCiifm cavéddLi. kdjby |fh tuuj uiťl viabtof ftvou krvv AniL («. krcL, Ácum to Sir 6wrg< Caln^rt dd. I9< května Ifill. — 
tmavt, CflUhisloii C«ltCTtii« iM ^^-^J|^ líiai.— Acton f*li«vtMÍ Ad. ^tLwrna l«tl. 


pUlUo /ufLigovf. vcbuf v n^ FeriRnaiiil mIttvi ■ ardiju > 
p^beiit, húXfí vioch fLostulf ti frAxf tvklAd^ dfl^x>d}', jeui >véi|ŮI 
pro oloupeni falckrabiite % vtom rrebolily, Ivbudo 
De[Me]e([i & £e i^l' mu fi^dy nesméjf poiiedioti v moo praslfwlhy. 
nby nvjrřdtuUtvf *fé mnhl Hkntlani otivi^oratj; v/poura t Sixo- 
Kimslwi žo bcUftbo jen p&mocl fakVou ibttdlilA aiélio úÉehi."*) 
Aby 8L- i^FífL&f bez]>i.'L-ii^ 'Ic^lfilfi ^(IfeMlAm, ttobfdl >« Cnrsí&k, le 
Je poálť miAciuvi rlr>Iku^clu tf odumtud i!o Spau^Ulu. u 1c 

HC TjitlntJln, Df^liof DA ccHlé du Bni^vhi pAdU ptnui iloruki>«i hn^ 
hHe X MiUtsfiíMi]. jem. Je zaahl Iftldmih^i « ijfiiiihl pra takto 
Tííluii bhlkfju /britit k litokAin nft poUtUni daalskrrii, kUrród, )ab 
Jňme pHpumťudí, bylo vydatiiů uíito. Odjmd Hvarjiil&T l^yU í*k 
iw :u1ď. a^abavl;nil» t.^hto piAnf odroři-n. tak ž« »e tikvii^řn^ 1«prré 
pH^tilio rokli t\mU<\ ito řpnaélskn. 

Kn dvofci iLiJulrí liskám panovnlo intfm clálo BOif&lcuf nfstif«cf 
fakknibéti! pfíEiiLv^; zde uuhovíli vfco clit^iiticJLm titk^tí DoJaf 
FáJcíi Jtuií byl Oaate dal vfraf a proto T etititl rsidO jetila 
louba jfachovati přiu-Uký poíiiOr a Aniillf. V sořctJ, y ribni j 
Btí podúliA, Olíwinjs a /afusa ^ť iiuřůr^uBlijíli. vjbIoiÍIÍ jie vrildiri 
^K^raldov6 vyjma Dkgu dr; Itrum. prod udi-leiii hoduoxU kurlíítblhí: 
sIfbLJdi jí fUnf kiiíActí Biivureki^mii, oiv^mf prf ii1at& drželi, 
Bůíadi by Um zpllflobeiia byla íáljubíi UvaCaushl a Hée Nf mcťké 
a protú ie t^u také ncxiuí vália UAxU ua iiřímluvu pa|]ťlovi;i. [b^m 
ficiu^t l^ťliiu ubaVf hyl |iřuATud^tMi. íaí irclUiidlauA a btďoblvdné 
Jednábf pHiitse drkvi katolicko ^^hody ucsčlslné. Král nqiMda] 
au k mfnůnf kvA atArnf rndy tak sT>^i^nÍT Jtiko v mťafd fetnn. 
*) i4ttam* Oka p. f^ndmoTi dd ia r^na insi. mi«io. íh umetal 

•volftttr pílMÍdlill> Ul: darf OltéUfm Uwuo wliAccn Oi^w 
rffuilairen vai«-utnU 

nudan a Oa, :ie. xlH l«ttl> — I^niduip, FrnliDUiá iftUEBÍlBť 
b*U dli L& h]n> IVtL * Tamia. rmlinMd niipAii IV, lU* la. t^t 

L«tl. 823 ujlrri odročil rozbtx^nulí ^\i na d£>bu ni^urtítou.*) O núkulik iiedúl"^J£* 
|(UJ(ilcj) uilbjnrniji m: « tí*ml(> pMra&CH dovJÍ poraili ft op^l mx' 
bodu ac (ntJul vílchnJ) ibjdI mdové. aby píáui králo AufEllck^bo 

tUli iu <jdp^roui:ťli jirviicďi:ui hv<iiEotti hui-tíft^k^ itii :*yn^ ttvdn- 

liJLtimilbJíavl.**) 

l^onévaiU ptaaf cfuMcá tiálniiv ifHinmvunXíi do Mmlrldu e? 
nrdoHUUBf nehjlu |»ofiud iádofihu pjiumého odporu |;rotí i^ií-ruliivkůii] 
Aat;lickyiu, jJc oivMo m státi jináfa, hdyA v mf«fct b^<;(ijLi brnbO '"^ 
Kboi-ahUlcr a jcitfi dHvc uk£ Pater Hyacint do M:idrlilu tkHb}U 
• ládiifitl cfpJLrovy u kiLÍi^utd tíuvarak^hu hl^ /unlúvjíli. KbcvuuhilkT 
dcjel do MjLdňdu uu ttuA uubť/-|it-xtitiKtv£- NvnúvijvE jakm na wbu 
ťcrdiniutd uvnll! i^iítikuci v Či^Jíňch. bybí tak velikji. jtc vytUncc 
jebo Dol>yl jini nvyii^ itivoti^iiL jl^t. JahniUo He doaUl do o^jiii, Vúa 
hj4bti\ protestanti.***} Vo Craucou^dkí [jruvliuu IJuiogwké Uu- 
gmoH v^ady úkliuly mu strojili n nb)<^]iJili joj xrovQjk uji orkoUkn 
uUtccb, kilu ti chlt'l odpodiiuull, Ink i*:- ^v Juilmut jun tfni i^''^- 
tobem mohl s^bIU. 2l- ftrljal houf o2biH>JeucA do iivé aluíby n |io- 
BiAď juiidi ucíťiií ri(»k uitmy.il, Jukiuilu dnu I, bKvnjtďu Mudiidu lan' 
ilotvxU. Jal >c íhniil |>udpurovatí laahy Pnlct-A HyadnUt. Jaký^u 
niftwhcin jiiicniiVAEiy iuttcT konal dkol »viij n kijflc ;h i>llvnixv«L(, 
^^■Df nim áuůuio,t> uo^dá ho vSuk, iv by ttyl brcy ildaúhi |rjiiniůbi> 
^^bécbu« jelikuř M^iximlliiui Buvonky rpnonl ivfm vyiJoitci dsar* 
^pfantt hÍ ?ii(iJuJir, ^4i:<u vil Spjwrlsku iiHklMtl jukiiii vňUa nAmkCrzi 
falckr^búte Xouburskího nn hodnost kiiifKskon.hJ Po piidiodu 
KhvrT<-iihlllcrovÉ /Jcp^ll se sUv v^cf pro kjiQeto-r poi^iiorováo Jsn 
od flfdknůiuy Maikťij a imI Ztiňlpy, juni m uyni ]iridíil ríu^huibit^ 
k MjuiijnJtumuvi xpQjubil v celá vbci v iicjkrut^i dobi^ prkxnivý 
obnt. Znnign ujiítoval Khevcubillom^ íc král dQvody propii^f^nf •i Uvdlarí rul ar. IT, m- alf*. 

**} TA Cort^jo 4t KfUcIv kl Key JI 4. prtulace Hír Archi» liinvuaBlLf 
***) VM. 4L vdL. KbavmliiUrr FfrdiniEidirvL iJd. 10. daon l«3^, 
*> K«mpcindniw< ifel tf w týli^lcf < tl^í, *l, aríh jtníři nf-njilfv^ « fin>- 

ffl Vid, «L wcIl lUuiiiilujj Kb-Trahlll^pjii dd. I. bffUiB l«2l. 3íft revktt 1ir«1i6ti OAiUmí. &liy ^ Vftlvl prfptí to4uu iiťDgU4>vá)» fifé 
1a1i> ndiylu %\os Ytiinyni 3ufllila*«m » p1A&,<r Te Vfdui uje^jumjml 
&Iq iiřťdťť ae jf iDohIn uk roxiiai(tL, ic Koohliv tcD bny bmlr 
nAbiíirlovAti. MjijUiniliJtTi M ^^^ Ekittefiif iisfiokojai flihnootU Kbv- 
veitbillvroviju ti utvědčvvfJ ma uťjvrelejáfmi 9\t>rj Til^^oat srojl, 
211 hi>flivoftr- jftlcou fiL' iijnl jcbo xiljiiiů,*> VyKljuicc w jem oUnL 
aby pHcIiiid I^bylko tlo &]ian6HV^ uťďi>Ůsi>b|l imiam a ahj m 
Jmenv^t^ utivjjedaiiT&lo op^i o h&ůI^ infAaiky s princem W*-, 

ttvtn iiuAU Jiby [^vittú rakm k^au iwdiUa."") 

CfjViif TíHYi djvl poíAdAt kr.tlc SpíiiiéhkéAiO iknc Khcrrvr 

n vtct i( na btabéto Onatc, J<td£ o lom domA ifirim podtl a xá* 
ruvtiíi chtiví evC'il£tl^ luďli |k>í»iIovuIÍ Volni ťnJd pro Avébo páu^' 
liudc-U hudJDwf kurlíHaki urlélriin h[jLJ,utÍ nanmJEémii-*** > ?t 
odporť-di, jnkri mc dostuJn vyslanci na jeho oVádru a taků 
uuDÍ smáiuo rozhodnuti, Jaké obiLr^,^ koiméoú P. K^^riiiL 
pnpt»j^>/^1i ípráv Kli^teuhíllcrw^ch mohto by ae za to mtti, ic 
Bi* ?i i>H]riihuu f>clp()TMf (Pfiiilm nrv^Lhaln, Ale :(fa]n ?vr jinAfo. PMcr 
ueiiKiht dloubu olidi/i^ti jakéhokoliv tlihu, odbývali joj vyiát^kAtal, 
pojtiLilujfr.r. uhy »r^ (iiírbriil ilo Ttriisclu a taui byl pHWmvm EiL>i'énP 
vyjcditáTAni mozi Jakubi^iu a KtiEiJkaiidiTiu, alt Hyacbl iToxuravalr 
íe JťJ chtťjf jen udstriLuiti a nutávaL <c líiii ro^hcdnéji Ma^io 
liána. u^Toláv^ií! í^\'- pn tnta nri papuícT. O od|K>víi(1] Jaké SQ no 
knctočaé dostalo, je dvojf zpr&tu: jak iM-ái Kbti^«uliiUer»t' 1^^^ 
tak kinucoDfi, ío flo z QÍ vohlo TyTOrataítí jea Deurfití t^ádMd. 
iť niip prt-jo kufžoti Itavunkťijim kiirřÍH!<tvf foleké. Podln n^Hi^T 
Elradiiio^y bylo \Ul< k odpovědi lůio pripojCTo iúštukt nabo pC- 
Hviuué) vreJů pi^uí K^ípiixu, abj cfi^nř « nd^loiiJiii kodkOtU Icňr- 
fihHké knfíeti BAvin^kéino ucvúUaJ a aby tak odiúl jidlé pml 
1 *J Tum^t MulmUlta KhiomhUlKvrl dd. )0. ffVftbCa UM. 
**i TmAU. Kbi-<rnhlller }fniimuiilfrrt dd. ^. liřf^n IIM, 
■*•; TamfEL ťttikhU tmlTEikAr pn KlurciUjlilcn ÚJ. 3^ £«mft ItSt .}^ fjtsxétm laifjíaL'! Elyaclnc fi^kutei^tiť! po návram trim ili) Vídni 
mluvil líintii rpAAutiťfii, -LDO doloáU J(n^Il\ vm Mlip Je ocIiolťQ |>o- 
skytiui-iiti %^ii:LÍkvu jmnidc* kúyhy hj^l cfoař proto napadeo* Fei^ 
iliBADd byl te *Ub« tnhn tcHcí" ^líktřipn, jřílikusi si" siiiT JHftií dřfvť, 
uedU Mim (hit iitnlnťííti th*[ah-t 7ň poilporii, ulir divil w nemálo, 
ie ktil ft pnípůjá^iiím biirtUtit\í uvclicv čekaU taň na konvent 
Icnr^Kvkf, k(lťžij> infuntlcn IsubťlJi jťj vurovala, aby před kou- 
iiiíiii tímto JÍůilnóbo n/hocliiC^ho kmliiL iiciimU. L jtuiucmU ^ 
JňkíUi nedfiv^TA t pravdomlHMi-Jsl mBÍchfi\-ii, tdc íc iio»|>í'cb4i1 
a vykouAjiím lohu . co iimich ntdil , iiybr^ roKhoct! tLl^ loprvů 
u K)ic-veulLÍIl<;i'& ^-yívůdťli, jak »ť *íc mi * iiTi>ÍUB&ťním ťilipo^Tin, 
YM «e, íe rňtiTU livíidnloYi dr»iii-TÍi!im byla xprá^n o pudiybímsti^h 
císftfovjcb n íií (itL to vj]PLiv»'(f FilípitTU jnkxi £inC-EiÍI, noboC iVuli- 
u^od neodeslal Klievculiillcrovl liftu již napsaného, njbri psul mu, 
íjb kúUHl Bavoi^ikÉuiu lioiluouf kurtiH^kAU nqirojrCtjťf jiřťd kaw 
vťateoi kiuliilakyiii. u>l>nt!Ú te|irv4 na utoi 4 xu cůmfr hvAj pro* 
v4Mk!, i kdyb^^ „o vsccbiy íívÍ wiiiif ciií^i iiřSjíli'*.''*) JeAté pted |;í'tchoaeiii Di^b^ho do épauC-laka, klorj, jak :>« 
KlicrenhillcTr právom ubúvuL nttkl&uil opét kabiuet inadrídtiký n^* 
uritDti fnlťkrflbírjít o«vídíÍU tíikft Infantku v Ilruríplu vkt* pHmř 
auaírnému vyjednávání tipžli kJy pfvd tim ň iHiilpflrovflia noví i-y- 
Jcdnávjluí UMiíi rťrdiuaudcm a JuWHbrm. k nímiií rvntnkiiiJi- Itiu- 
Ncl i»tjinu>vii. Jakub Uidy vyjedu^vul ikvveii oa dvou oibtecbi 
v Madride n v Bnmclii- Vyj^^duáv^d v KruHťlu mtlo ddSí fíudchru. 

ČTcDjlH daSI í^ fiiLmntiijí^ hi FrrtlinAiid nri pi>lirA^Ívi\ iksnnf 
.TaltulfA Aii^liokvho ítí dno 32- IÍ6ť>i'ndu ltí2L odpovédi^l al^Huu, 
ío TTpwví k Ulomil /pluornoccCnĚho avého vyslance, 0> tc Vídni 
MadBtovali íustrukd pro lubotií vy^lJ^K''l.- lilavué lm (<j vňlju kla- 
douce, tl»y Ulcknibi: impřvd xbran^ i^ložiU predlojdl bfabi> OújlU 
pT^nf lltfAittky tmbrty. v jiiani: pn^iufovjíl;^ Jiliy dsiiř AVnlíl k pH- 
mvti Da jťdiíu rok, do tO^ UiHty atrany apomů mť^lj podrietí mfaU *) Vid. iL uxb. »rilLUiud KhtiiHuUUťniti iM lO, uvu I0!f. 330 oboaxcnů u cfui> ojetaéi inké podaikoMiti ébokvk iia ndMA r '*" 
klfiá fklcIvAbv múl ju^o oIimmbé.*) ^jcboA irpTÍllLU podlm* 
iKMlfii^u fkkvotnott infiiDtlcVr tniufnie doloitití^ íť iifiutl Ji*if Mrpiite 
byltj honcem tciluit 1*12;^, tedy i dobé, kity AUdaícU, nirknbé 
l^adeoaky « KtIaUau lUlbťmUdiftkjr ^ibnijciilvi acmi* w vcďorali, 
kdy vATku i^ Hokndeui jit xaťili a. kfly mHM UésíS váJeM 
mobb puTiLíltn jiřiiiá»ti, Va Vfdai jnfli v«UI áttér^ T á^éti 
'braní clflAtsk^ch ftocchti^li Icdj pi-dn^H cclorcičaAo 7^vt>lhi; «lr 
jf^Jkud iiáTrli lufuDfv^n nGinolill yt-oM umfuiouti, c^Ufll lUtJ o> 
maim fiozdé Jiávunou cfd|KivéiT. tv prot^ odklJdiD odcbod 
<íl^ťho LtiJ^vfkft re 8ctr:«r7ťubcrkn, jen^ Ttii^l na m* vifU ákot 
blauťxky, lak ■>,\s toprvé t dubnu pHb?! áo \4mdyim. kik; byl 
TM 17, přiJit od kriilt-. t^Muf l^ti^Jy loélo za i^cdck, te 
iiiuMd v LuDdjuf pťKiiitflTl uu ÍTÍíiSdt ht&vftmaanftti^ tketwt k 
iiiHinlas iiu«U]^] Ty;cvudifj. ž(» cimií u liwlnOfftj kKrfertliLŮ jii 
liodl; vyslanec hjijll «c <lokcacť di/yni tvririifin, i« zkIi 
I^ULÍ císařova Jeou podvrícnn a fe hyia v HnIaJidQ iw|KáBA. 
kiilfctť ISaTuntkélio ntiMUÉl tedy ládnébo opr*vdi>v«hi> ik&bfdMBlf 
iiálnltt; L pi'ohUaÍl> ři:- t^itvtf ponrdml mfaiitcc im váli, difft- 
k iJKmC-if bVůLiU uuLd oe n £« je ochotna tq vyjcdojv.inf tom 
v 13ru4elu «e ailťů&tuit!^ Jakub ai pfál. aby Sasko fl Bavorako bfl 
k vyjťduťlvdiLf loinulu přittcÁtil, a kivcpiúUl |iii^AiluTkuut vyn 
IjúcČ souhlAjil.**) Co 4c tf^ Buvonko, slíbil vtec acžii moli) i] 
nill, nťboC MnKlnilDrtii ^amfll vSclOlí ilL^ňsti-DStvr***) Pnad.^^jl l*yi 
v ili'u£wlu EikuLuna^ /u.s^}U[)mu jvti tVíiUmuidt Jakub a ííiIudUx 
\l'C9Loii, }crtŘ by] od JokubiL poiláfi ůo Bmaetu s tfi dni 
jiK^i] bUvnu 11 VJtn|ifťnii tarii pHhyf,tl ^iii^/uloval od infontly 
Vincd u prniiliv> alyicuí, aby uiila srého plDomoccnArl % 
poToHla ItJiboln nrííčtt- «c ac svVml radaiul bylď achirton pov 
t*rúaéíi MauHfcMovl, markrabC-ti JiAd«uifk(\inu aKíinUiiautí Uulfaer 
*> Vid. iL trrlL i>f)iilf tVriIjnuil^ii JI ili in, Ouorm l«Vl Intetkft pM- 
**) SftB. «t orolL JIH Lnifrlk fc ^bviru-nbubi dwh dl !«. InftM Itn. 

|] fiw4UH M nr. n. IL m. i X»i iitritutkr. k»Hťlír rírrqtihw ± pan t l^mKhttUi poatndavii^h tento 
xuuitli, uítvrtil t7»lftnuc nii^llcby, &liy ao (joAaIc Ilmed r^ji-ilnávMl 
o podrofokiich miru a požadoval, aby byl poToliu k tcinu uudhrj 
Parrl klťfého falckrobĚ Tplal do Bnjii^elu. iáňoxíi líto bylo 
Tybovéno. 

Filckrab^ nechtěl pAvoítu^ ua ua^ivajCcf vyjedu^vAnf brrill 
okNrdii, nCbri^ upárfy !i\é jt*u ibniui vj^hMávutL Kt\yí vluXi mai-' 

■ kmbé Bail«n^kv utn^ílO por^iíku n V]rn|kf€ntJ. hizIiimII mi pMlati 
HÉlMopc- fivčbn >1(i Prasclit; tu v^k ofxlriťl opa tprÁra, tc Kň- 
^^bn l^rJbi.TbluifLvkj iwíitiipuju n ul(tuil£JU^ r,&«e vxalo n ni^ho vrcb 
I lákem' Mjjynlťiií- Kcchl<'^i7 upi':! Tila^liu %lyt(vti o tonu aby ubtuiKie 

■ tMŮhú vypvflvU, piiAtupoiii] « Man^fclilcm tin úífmi durmKUMltHk^- 
Jakub byl iin. /etů svřho ]jro jobo kolfsavosf velice popu^non adé- 
laju uiu pi-(i*lk6 vyCirky -i polirůiky vyjtvítl jťj» nby obLniMrí vy- 

Ípmvil /istupct" ivfhfi (Iq ItniHirlti, jinak íi? «« ho naiiroíto /fťkiie 
a plukoTTiflcn Wt-o odvolá: uičlm qa «v(t6 íc «c ticnochjl pr^ti 
tÚI Bvé atrhQouti ito vďlky a ío zajisti zraaK viccky ^b(^ iin- 
[(trojme lííky. IVvtn ptislal íÍei ?ííiiií*c lonia ťhichťfilťra a rai- 
kAnl mu, aby k t Vcít^ nmhivi) o auvratu vojska aii^ltckóho, 
jakniilií ty w fakfcrnbř podle přání Jeho ncKachovnl,*! T)Mve 
j«éti^ &«£{) a& iiohrŮilivy lÍAt Jnkubfkv duhla] ilu rukou Nckra- 
MCCt odhodlal au tenT^i ni^Ktjmtí m^lrukci, jiodle nfi by Ondh^j 
Pa*p! lutjil v HruMitíT jrho prosp^hň, povolniisí UiUi ri-nk /puso* 

■ tma byla ro^toucfiLi utib^^irt-roiulvJm da bojiíti. pon^iodit Manv 
feld mns«l x UaniiHUdtu uiitoupili a Kriatiana Balhcramdtsk^ko 
onilu jťbo |i(iTifiťhíUL Insfnikc.í poíVT7UJť siu ^tiovu. tw jsme íalc- 
krab^í iU lolikiAic íytykali, ic 8c mu Tolíi riRproítii nodoítáralo 
porozumění ^uvii vM a znalost pom^rt» Falckmbó byl phuuo^t^i 
n w jEunii flvýcli lypiumi n pívdcti opůt ao Qtidittit spokojiti « na- 
Tráccftím i^^mf dédkných jv ho<!T)o^ kurfiřtaké, uybrí poíadovnl nil- *j HaidL íL «rcb> Jakub bfMJrirfafrn dil- H1>i. ůfrmA Ifitftf- >- liiuilSJíf-r u 
V*, m. IL SOV- :^ lira£u m |M-Bff« v CmJiůcIi Hpoitťborinfi. iikoií 1 £a ttoilu^ lni 
iitr])'^! nn KtjTb icinfdi ■ cliUt, aliy t>ri*lilriA joby M moll 
xa^AtLti 6L^ íoMo. kitrV úd b>1 d]«£m vojtku svfimii. Ž« ki 
lohu ]iuitAdutul, nby -ivubodd ťír> v Čoďiádi byla obi»OTua« s 
apuUfuci bflo lid ktrnlinkacl iiroti ilcclitú tJUP^if, Bcclieana 
IM llť pokládali, TLOn^VAili tím [Í04Fti] jira ícdM %ié ptMztii>9Ú.** 
KdyA Ka nfkoflk diiJ ut/p<M Ki-iftllaa x HAllwr^Min |m>i 
\i Uóámv. i»UI w BedíieJi ]>ovoln^)áfin; tbtél b« itdJiti 
JI n-mf vr proip^di lymi wů\w. dtUl ttv ndlouíHtí od lt\ 
a Kristián HalbcmtAdti^kflio ft v Ih>lní ritlcí tc utadilit kdj 

obilrřťl od Tíllyho řůiloiicf odpovAdt, u^toujiU Tii-jdHv* ilť* Sodi 
a, (loxdřji do Ílu^'U, kd*^ i^čcik&tikl vj^ludek ili|i)oiuutid£élki> 
íi*nf JjUruhnvn. 

Vfj«dnATJÍuf v Drufiolu otálelo ee atUm uvj^ictr J<ii obAa 
otázek form&lDťch* jelikož vyBbnrc cffioiský (kil oAmliky i<f4tl 
jtluomoLHTQídvf /AMu]»cl' ridcbtidiÉcflko , iHiiitivAiU Boflridi iúi^ 
v uúiu titulu knrlirtn>^ého. Jakub clit£l, ttb; xo( jelio i v loi 
kn^i: pornlil n Atituť tAJíriiiiifk f^nlvnrl r^idll prioro fnlckubMi, 
]>iuoinoc«iistvi vuovv H«bt»\ J ii juD kie^liiím jmřu^m jo podepuL' 
B«dťich i-Ady tétů upoHleclil.it ttU bylo to Dadarmo, 
diuir |rro dobří /právy k bojíiité uedit^l itáltí TjrjtíduÁiuU- Ki 
Angliťkéiuu o;tnáiiiÍ] tu Ferliatod s Um tyxvásfm^ tíhy po:>U] 
lotí stupce ^ví íio lííT/nii nn sjrTrl kuHiřt^kýK jtniE biwlr %■ Hjna xabJ 
a QA aém^ ruzhrxbiuto buiiu o o&udu íaicki^btUfi. lN>dJtf \Qle 
dlojiudoTy melo ae jen putud ^ijednávatU nei by 6e po omli 
[1 infnntknii n kn^i^lrm }{avt>rKkym titulu rlri]i»i]izuti u iHiuM. \nrté 
bjr »e jeu wi nakolik mf»t t DolnJ FMd ritabofnlo.l t) Krviué tob» *> HikicL «t ATcIi, ttnlrukot Uckrnbibr ^n Onúh}^ Parla dd. aiV. te- 

l«T*. j 

■ni^fld. Iiw1tir:i J*1ruliotl dd. 1010. éemift Ifln. | 

lMhfb«ii Icvol iloboo. 
it Ubiek 4f. bbbunij. CviL Cnur. VfidiftT i Utt* S«49Ícfcoia dá. Ib' 
■Étt HS3. 
{-(> CcJL ťamfr iWdbVh Jjknhoirl áS.. tK inpiu ÍOXt^ 33:f «T0l0Tailí v Bnuvlii k tomtr jf-ittnťmu ůttupku, ahy fnlcJrcial^ů a± 

a gpnucr^hť^Iiiisk^lio. ůváak 6 tíni vymfnéiifiTi, jthy jioIjoHI hruHbr 
mtulif^uiifibč. tak ^ ly v rukou *«jí:U podněvl judhinu irrviinikt 

lKih;ťnoHÍ uatl tímto uai~rhi*ni ; nroj<ť-kAvnjr sám ilálél povi>|]i(»blI 
od oiípfLrcfi. Tu\\\ f^lckrabéti. aby za k&íilou cuou za^e /brauC- ^e 
ndiopit. Xřjnký ttx» aÁm Jnkub hyl pupuxi^n nad Um. *e »i? vy- 
rovikjici j«hu pokuA nL'/^ÍaHI; Buckineham jMnl u1ťK|inřk fiij cLrtilu^ti. 
ie kril je wUiodJáD vN-povAdUi válku dfi&H, budo-U lak DcpovolDvui. 
Bodflch T^nk jL£ vi^d^l^ ,)ak ceniti niuflf takoviítu b&ei a pamanu-nal 
t odpovĎdi yiů^ iť í vyjťduAvím t Bn»du iivoíekívrtl jmébo vj- 
4lodk(i, Dťili jflky mfln vyjt!duávúnf DJftbyho v^ Vídni.**) NicménĚ 
pooslAl zrifrdipi^i! svólio do Lonii>iin e (ifnáiueulDi, Im Hcldclb^irk 
T^réví upadl 1-]^) iLikoii uoptJtcI ft pj^ipojll k tomu £á406f, ftby 
.Fakuh DruK<^ki^ iijl Mandiy udeřili jl uliy králr Dánidcéllo [if-umlu- 
tU k podotio^iiii j^nkmmif pruU kutotíkůiii v N\^mdch. *'*) Juku* 
bovo ráíc^é ícn)ilcnf ncmNo vink dloiiTiĚhn ivvAní; Wcrton musej 
pohm^ovati irit tyjmlii^váui, hteréí Tynasudimnim Di^bjho a za- 
ltn>čcaim králť šponC-lského melo. jak brs^y uvidímt^, jakási ovfiem 
bubuny vý«1ťdi'li, 

Edyby »a byl Jakuli tioiuzkmotH) » parlamcnlcin, nybrí pď 
IBOcl Jťbo iLčil, Aby rt^dl ^tí yiim dAruom vUku vo Fald, byl 
by nigby Kiiad m^podiiikl cimiu du ápuuúlHkd ud Ofiata tok vrolo 
odporacovjLDoii- Jelikož viak ki^ál .Vn^litky DťchtÉl o vilco ae Řpa- 
nfhkcm tíiú ^l^ctl n rnda (U^iidnmumv^i i ItmiokriUi? vrťliu u uCbo 
« doiucbla^ tťval ua aváiu ra/buduulí a vi-pra^iJ jmcnovanÓbo 
lorda do ^ladridu. aby se kromě rcfllltucc zcté Jobo zasa/ovňl 
j«At£ o jiní dví* 7ál<'řitňitti, ktrrť tnu ?>kor"» jťĚLt víť<( ati srdcí 
btely, loliK u TtJiAtf-k a Lufiujtkou a o válko s lIolamlcEn. na ktcr>- 
^1 aynf tice roíhořfcu neili kdykoli pfcd tftntl J^^ dfivímť 

*) TamEfaE, VttiU « lúlu r>itlovji dil, ie,'36. tifl iSIl, 
**} Hnklu <[. u<^h. l?[i<-Ji!n|;hani &«lh«hOTl dd. Hl^ tiH lOU. — Tkmta. 

***) IkBfitt. 3£«nDÍn< pour Mr. d* ^4Jii>mbprf, j«iii hfí vytlán dD AniCll* " 
Iteltt SaWek Jaknbon dd, lAlO. ritt 1&B3. 
J; DarJuM ká ffv, n. tlr loi. i«CT I-Híp^vi IV. v m^kl dubnu — ti^dy i dab£, kdjr ae iířlpnivuTA); 
ro<hodué tKýo da bojl»ta ii«3nvGk^ai ^ ftbjr t Ani^ a ve SkoUks 
mohl dTA pluky pro atoa Muibu MlmoíHl.*) [>l|Elir «rUBtÍ1 Ka^. 

■^ ilue .Si), U^iffitt P pMlijl iiofAtkvfD femm do MailiUii, it udloéill 
posd^i náitodoTol xa tiint (iiHidoiuur, jaiut bjl irUlté 2 LondjM; 
ixlt^áji, a1>r «o uHli mohlo rndy jeho v Jtál^iUci^ttifli ^liJtrch. 

Dlj^h; £itTiA)Í1 p'i pHchodř sv^ do Undríilu TjjrdiiáviMl 
vpjitniyDí /půtuUuui: /^tratil (alcki«b«tv • odu«dil KjKQeni J«W 
■ IbUnsfťlctcrn ■ Kristinuain x tUlbirr^UiItu^ naprotí tumu cbv&UI 
efiafe a kr&Ie ápoDélskétic^ jaht> nUmií a Hjirurrdlivé kadžvU, ■)» 
xolvl loho. iv He »uLJ louikAiol knížete BAunrfilc^o. J<tt Aby MJ 
ukujihi ťiHndoHr tubuio ktilJiTlť, iii^uiá N^nocko AojHú |kok«je « 
válku má imbytí Ktrinich rv/mfrA iia ujma Mmí Fťj'dmiiMlitrfck a| 
Filipovi tli, ■*) DůTody, ktcrů hýly provázeny ftochlel 
chváJami a projev ovhuítii '^udtn, dvka.} stáU]fk*r' ^iiihk6, €c w] 
fttiJi pHitupnějiliij^J jtíluj v>kladCLm; > kd}/ gí \nkio aprsňl 
produkt ftvř návrhy, Jodí n>^Jy ^ d£^ reiiUucl Cklckrftbfee 
HE^itirk infojjlky h (irúii^Kui Wuh<Akyi(i. Ahy niMy Irýli iidxUmtoyl 
vioUinj pí«kiiitlrť, které bv cíw, kníjíc Bnvflirílíy • bJckrah^J 
mnlill iiMní\ poílmUMm mfni, njivrliovíil fipokk Anglíi.! «u SpiKJ 
jiélakein; Filip a Jjthub mvli vojska avá tpii^lÚ v Dolaf ťoJd 
toum« kdu by ití nochtil iním podrobitL podniJoky díktOTHtL***>] 
VytKisnn^imf DĚi^hyho m^lo tcA ú^íniik. to m? « iSvrTta ip^' 
xinUkého itpuAlilLJ utl jtoUtiby, k upokojeul baTonkfc^ poiadavků 
nmvrujfd. ihk t^e jevila v odpov^dčch a oBv^dfenfcb KhfveahUl*- 
mvi o i\ Hyncint^iví tiiifitunydí: nLÍ«tf> lohii rfirt-iiráli *c opét pro 
rctftitud UI<:kn>b«tc a král xiulal pHfnéřvni Tiakňry infAntcij ib| 
Bni^clu ft O^nto^, XAdrdkcm tfvho OhaU? fl1^^'í(tval wl daa#«t{ 
aby u hodnoALi kurfiHakA aeruAhudl do LouvuuLu k«r6KKk^ho %' 
v mvmoiru povd^i pi>díuiét& oUAň] dokimce pro4<.-*t áptuiťl^x 
nuhuiÍ0-|] píánf tutEmto vyhoveno, f) Pteii Ia viik ac\ nyní bcnohl ■h Tamirfl- U- íllí- 

***) Véd, iL iTiib KbfiTiuhilIn F<^íia&i1ovi iIJ, K ImwA Usi. 
t) TkMM, Kutolivk FfTtlifiudaTí dd. il. xtfl I«X1 — Aiek. M nikdo ht-jfpuťiiť TLpol^liJiií nn nc^ obrftt ve k{mxvh)Lů polítki-, 
pokud uUctítovti ^Alirvutk^né i^pr^ivuiíiil Zuťilgii, pon^vjuljt ptil kRÍ- 
ž«ll B&vorak4iniU Itiumluvii med ufm m Khťviijhíilcrtun, joii£ bj' 
ilobír lanhla ph-d^tuTovAri viJL-v v^Ívn<hUifho kusu f&tri^iuk&bo> 
podává k tir/irul nHftcnm nojlo|i^f íh:»tracL, Jeiiaolm dfio Utiíi 
icM tc císaHký. v\>L&uec v krátovsk^m pAláci » Zunigou a xde 
mililitr ftpiuélftkif opakuvti] n přfiumiuiHti oiDuhýdi nt^nh poiAdAvck. 
wlbf di^ D lioilncifsti kuT!iH^kl^ liiirT4> iin i^jojuK^ kurftlIfiki^Di rv2- 
bodl ft pn toiH nť tídiJ 'bhrii/íUiíÍHi kurňiiů MolHii-ckťlio, Trevii'- 
skébo II Sa«kMio « li^f^ntkv ^paQ^IbkA. KtK^^^ciliinL^r pj-uliUvíl, i£i* 
Jeii l«hdf bf o U>iu uoltU bjti t«ČT kdjby \}^iivii-ii] InnrliKJvU tito 
nn kntíutt.^ Itnvfintkéhn, kfi-n^fuíi jt djiař slílál^ nrnmhlo býH zhla- 
tťud. \ri iifJjKtviVr (iiVi Zaj(iúi» |in>nv«l r^h>u J.irio vynlvk: jfdaEli 
pry c^t TiodlA ai|i)ABti épaQéldk<> do uekoueOuť válk) > Auglií a 
Ntetfckcm, 2d&1U jo tli flfk xa ti^žké ubĚti, jiik^ krůl pHm-sL, ie 
hcz JoJin vAťlomíWti roehodi^fť mí [> knrlmwli kiiPflHskťí. KhcviTiíliiniir 
nednl ív lánk ^a&ti^alltl; nemokli puBAvadnl cbováiif /uulgoro tro- 
vnatl a iřuiho vfHfknmi a doiiiufvul hl\ ío aIaví Uk llu udiv jihnl 
ttinohviui srvtilk)^ Ifcvnou u«voJl abj %ií to vyslanci raj.'U<:kéniu 
donr^lo ii kfill í^s*nnř^lský ahv íívk íipm«fAn řiyl výritkv, ír ijťvv- 
hovťl piáui ;iuuiickétjjij. Když br pa/di^ji oba luu^j scfLl tveic 
HtMrft, byU domněnka Kb^Túiilúlkn-ova )iiitVT2»ua: ^uiiiga se 
pHznal W' •iiiiMctiii, iv. lirál kimiuclii u ulHtfjii^i^.iivul, ia kufJtuti 
Bamrtki^iDn hudii<>«f kuiljfUkA w piPcjv, dtAťi str v«ixk fv rudí, 
ib? byl opalrnťjftí, kdyby kurtiH fea.^ky prnpíijfťní tf' hfMintiGfí uď 
pornvRl.*] S Unitd iijififijvúji/tu Kb^vuiibilIíM' v^k ív nc8poko}U, 
udrv^ntt tiKitfhu ňnp. krill mi;iiioire< v iiťtnx pvůlUfiídl jménem 
ctaktv, io ti-oto knf^ťtl HtLToi^ki^iiiu eti mijdHvi' )iodTHkKf kurtíH- 
§kva proj>Aj(-^i a 2tf tedy <ut ^ádikou cenu iKinfifc ivolití k r^í^lituci 
f»lt:kml>ůtc^ I'uiArlovaV tíhy krdl lo^ln nijcbyrou a fftrauj TvstJ- 
tuoc knHIMHlif pfivrdÉt ěintcu prnvdu i uby mu ikiuuHuU Juu un- 
éíjl, ie tířJíř £ ohlpíío n* kvnlr Anptkkfho učinť n^jnkí limipky 
ny vcuU folckyck Podoben fíc, iv- \ krAt HIÍp cbcť bráti 


3.Tfí 3< Alipftu rakuvou JHko /tiíii^ a ^ neriioe brill íiiiU6lii> qIiMb 
Jjútubti^ n«bo( odpo^^d^l pfúairé ui nienwif^ ,tMÍ |>ri «, 
d»ftt «c ke kifiku ť^mii odhodl-il* a tAk mM KbewahUlcr uiď- 
mltl ilomft vfť>xofJ:iviié. í*^ vyslanci' ui|ďichébu fířcnioli] *> 

fintriMiiTLi £l^ byi v jti<1n^ x p^ftlích xhívd ItrUprvké tajné ndr 
liKtnioiíit, kUnvj brl KlK^iťO lili tur imdnl a. kterf cbM ZqíiIkh |h>4 
Ují oilsiranlTl. \t\ikot poúkvax Atkoj. ns v D^mockjch jtálf^^Uucti^ch^ 
lijíuial 90 klif/ťfť lIíivonkHjií il ia \*w\j ptovií)r«va] |>o|ÍTlku, ktrrí 
«c |kHi^a KinýAlunf HAt^itiihiJi tAjnjclt nulŮ. V nKii^Hru rnx^itilfiui 
bflo ujHt^iaf, íc krtí přrjc kiiCtotl BftTorek^ii bodonst kuiáHakoa 
jfltao vloj^luimit riHÍi], pak 04Í|iov^<t P. Hyndiiioti ndf-leaá, v nfl 
:ti |třjU bi'£k6 lytí/eiií íHí." i,éiU^xl'jilÍ- To Atvdalo uěkXctým u^nja 
rftdfim ])ndn^'t k pntákjni útokAai au Zufif^u, ponf^Adi vyrokflm 
krili>v]rm iiHpíwvall sijtíi d()tci£1to6f« neitt Jakou Hkotofoé 
Zodi^A. jeioui nebylo dolitťi. vjíal si iŤruky trto tou nároci k 
^'i4M*iíi^ ve do opravdy roxneuiulil u ^^i mrkoUk rlnf zeinřel. Zufii( 
pHM KhtíVciiUilIor n oojvůtií řVou ptniponi, iichoř jiA t kriUkůi 
Caae » ukůíaio, ie ee v Mndridé chx^ii viňÁtl politiky, koí k us\ 
hckjisul rfAarflk]Fi'!i pfj^rtf Miiořtivala. 4 í« ku clit^J ptjiJx£«tÍ pk 
3h stMtnj dc^dka Ukkrahčckk^ ktťrř byl púvodnó Ziini^ uAvrhl 
OHrntvHt ktiirj nyní tijiil Ffuml xAbJitimlf znltnudíhij&h, proTtdl 
tato imÉitu: JAko nový n^ubtr rAd by byl snad zaTedl soviily 
Dochtet proto vitooplti v ilépéje pfedchtdee i^ébo, ab.* jako Mitiii 
DCioiibl j<i4lnutj jliulřr, nvMaí &pniu>hku nEirTiiililo brti lbii«d<yioj 
podriti-ll poiQ^r j«bo k Anglii tvůj posavaduf píátolíikT ráx ii«1m 
uvnU-ll HA whc krom^ hsrndvc^giJ franc^mzaké jeítí Uk4 vopfi^ 
ií^hvri Júi^3i». Otirores uaklouU én lufru lim tfca, ěh Jakub a^ 
jeho milce f ívoda £ Buckingbamu pro fatckrabito zaovi; xe wvédíUl^ 
Kdyí U>liA v LoEidjiiú nabytí v^domofd, kumk vjjvdoá^^itffl 
[trusciu iHbujc nAlo dobry vyglcdek pn> Ulckj:ahvtc> naytia] 
Buckiiqt^am Gondomarov! Ua. v u<^ml ikola proUáMl^ l« Jiikt»b 
nraiůie ae itrjjíti natTíeiiiT -diuwv m ápaařbtknD, biidou-l) pwl- rokflm 

31 *) VIJ. íL ví- KlK^ttahlIIrt Ftydlncdari H, M SL liK l«f«. Hib 
337 Wkiny jtskiĚ dilM iiokf nu, jebu xvié^) Ust touto jn^ož í psftuJ 

hkkubtjvó Digbymu, v u«nU vykliilnl &v4 poiadftTky £ Btrauy aíiatkn 

Faotičliin, pHiícAutir byly Au MuJridu UtfO přuil suirtí /uíiigovoa. 

idc Hlip privč- se dvůvcm avj-m incikAl n byl přAlcUlcy iivíláu 

id Olivnrc-.ej^ který ut^J§]»fŘfi ]U xnAl ob^ab listu BuckiiígliAJDfiviL 

iU $|>auélakj pruMáMl, jc papež. j«i£ aůaiek tuTautkj a vriucťiu 

^nloakyui aurými inj^liiiínkiiřui stíiujiT, hntU'. í> jliííin pou^ji^ jjík 

ludv podobolu, hmllal h< /nswljt o mhUnivul irřrhsU^k. Jvf;t^ 

»HiUlíEl^Íl xísM inťla ^lova jeho, kdr2 se dotkl záMlto&d falcké; 

tlňfoval, ta krát jebo ui-«chvalii.íe Jedudnf cÍHafovo a buile-ll pt>- 

its vfij^ko Hv6 iipojf p onnádou Jakubovou. Skóru Iť^diie 

utít niíp. kdy/ pnioiii DIgby mél u ai^bo alyicuí; podbí ívči 

iId numohlo býlí Uúii(^ pocity biio«tÍ, Ic ju /SM\] pro rMtltucl 

iclia**) a skutečna byl za n^oUk duí poaláu rozkaz íufautce 

ÚVy aby ncjvu vltutnfinu vujaku :?HkjlzjLl[L všeliké tie|irjt(d:itvf 

tÚ ilolni rnlci- nybrí u.by vyKvaU Tillf bo, aby »<* tak^ tuk r-l:i>vat 

nhv t)ň obléhilní MAiinhuimn nputtil Vtthcc m^^a poBLÍ<3<-k nn- 

Ickjcb cUiáiiiii proti v£«likímu ált»kii a bylo-li by potřebí. = nimi 

JJitL'**) 

fivAd^íl-U ti-iiha ro/knz, iu vit l^piiiiélvku poriiy^IiOi u]iřfmiij^ 
rrnrtiuÍBj s Ulckrabdli-iu Itcdncheuít uzrila tam pomá vftlc 
vnínf Mc provfsH, kdy* 7 AnjrlUi pHhyl dhvJ posel a osttcj- 
LDí.U-ukcuznj pro loida I>lflbybo, Kdyk XoWSi Jnkub obdržel 
l*u od WťstOGíu ie vyjcdnAvinf v Bnrficln uebudc mftl Mdoébo 
fýnialkn. — íufmitka jvM. ueubdríeU ru^kui^ uaburu pn|Kinu)nutý 
% kdyi «0 do£véd(], že Ikifleibvrk pvdl do rukou 'fíllybo, byl 
I, Jakoí 1 r&ňwré Jeho nnl Hufkliířclinmji nc^-yjímí^jc vcUcp pů- 
j atjili] Ae uanedcQf. oznámili krdll épajiúlt&kdiuu kulego- 
fpCitobein, kteiAk »e od uébo oiiťkivA, í« bfib«[n TO diiC 
(ddťlbcrk imI rínitií: xjih dotttuiio u fjilckmht^H jfj postoupí- Krdll 
lélfikŮDiu mílo b}tí dAlo 02uáin<!no, ie a Jakub př^e, Aby tv 
zftao tyjednáTuJo o nwUtud BcdHchd a kdyby cÍMf k t^mu 

*) GArdhn n or td. til^ 
•^ Oarlhivr w ny. m. tL Sfli 
-M^ UiiťlL ftL anlt F^ rr, InfAEiUT luť^lo >ld. <a. tljM I4n. onvoUl, melo se Španělsko tftvizatí k viMué ponod 
nle^Ijoii k (omu, io vojtku nA^Uckétuu povolf llmilíy cihaoi 
Kilvh> ťíli[i <!t> (kiíti du^T kdy/ iim Imtlou poiaidavkj l^io vit 
mcny. ncdnJ pc£3^&ivf odporidi, im^l Híi^by pfoulhi tak^ v^Jednái 
o afkatbii a MAddil opu&lltj. V ^ugUcké tiláiiif r»dů mttivUo sr 
njQf j«!u o válctf. pDu^vadi se ^ ^pnu^bka i>cekávab £áp«AÍ 
otl|iov^ir 11 ponévndí MÁt\ilc\ nní^lUíí bylí uké pudrAždéoi dot^ 
liodinfDkaiDl.jCa kt«rjiiii pnjir^ rbUl duv4}1ilí timUsk iníasúty *i)riiic«ni, 
Walwkyin; jítfMQio jjira iii*lft hft\ ryi>r^rtta^ do prio AraA4B 
iii 40X100 muíD a mula «a velení priijue Waleak^ho tiliuouii 
FaIcu. Fráíé :»v Jiiul pO!<d udebruti a uiriímlviu do &\ 
kdyí pHby] dřív^ií i-yřlancc re SpaníUJm CotliagtíMi a typrai 
kterak bldtnfcl Spani^Utí nejsou fi|iokoJenl a navJíuL, od pajifít 
irtedloxenjnú podmíakami il kttirak poiadují, ahj lijrly £iačuiřa|, 
OkoliioaC tate poKUinla, iiTiy .Tjiknl;^]^ opr^l tisnifřila aaíkoli v&li 
Mtiil tadoH, Bitek Lutí>]nm a v jich crli^ sAm princ WalQ«k} 
proti TÍeUk^m změnám t ultíniatajn do MadddQ ucbjsUn^iB, kríJ 
nevaaJ obludu ua jejich nilnénf a iiatfdll lordu Di^brmiu abr lU- 
dňdii Di^opouátčL kdyby oilpc>Tťd Fílíiiova iiubyla utjf&kojivá, ajhri 
aby o lom tqn-ví podal domů zprávu/J 

Poavt, Jeii£ m^] novů ro^kaay du &]itmc~!lbka daaétiti, byl í«- 

kfai EodyniioD Porter, Jenž podivným fíxvutm otndu ii«)|Trvé né* 

kiilik roků kIuuí^I] brabi^tl 7. Olivnnuu a po?'d4Í TJ5vť»doví 

i*x kiughamiL Kdyí dno 11, liatopada dorazU do Madridu, 

krJl v méM\ mláto abyJednoduSe dťpQii lordu DIgbymii odettdal 
u jemu dii\i.Í kn>ky poni;chaJ. Porter uíuiitl xti áíiívtti nn tIi 
pČNf jťdiutí u »njid drívéjÉHic sv^bo poméru k 0]ÍTar««ot1 ifiiú] 
i ddobrul M- ]i n^mn^ po£adi;JOi aby vojsko dpuit^laké thiMd 
«pojUo 8 vojskem anglickem. Ačkoliv iHiíaiUixcfk teut4> ve arx>vnái 
fe sliby kabl£«ta épasébkého, v Olívaratovt ptcdcc T^kyp^^h iM\ 
mad byt uruivn p^^dř^ťnýni pojiUvcnfm jednatel >>výni a 
to za nqiHilniuť, pojtAduj^lJ ae, aby krdl $pa&vlik> utíU ibi 
avýcb proti cfsaH a Ug^ kctolickf. Kdy2 Mgby poráiil ae liM 
co by řeč lalo mela EaamanBli, omlouval tie Oliurťt tin. *] CiwtJfnT QA uv m, tL iM a ikd. pfeil miiiuni jako Jq Porter, neditL^I Oáfi v fianc státní tajemstva 
JU tAto oniluvji irtcihla /ajilEt^tí jivdAvvru, ale jeÉlŮ spise iiiiuuK> 
íc uk ítdii, fcdyí krdl o rlcn nebo Uvn dtií poxíifji pronesl se 
|iřiMl .Vftlouiom, budi>-U poíKitrf, áv vojako avú ^pojl ^ Jirtaúikou lui- 
glivkou.*) Vti jijiyslu t^cUto u^koUlcráte ve proei>i-clj Au^ii^ uči- 
néfiýcli c^v^dÓLmí dostnvil ne krá]r>vi1cf mumník Cirlga u Khorcu* 
falUcTA s vyavíiil jej jiuf^iivm krih ív£ho, nby íť ,fiA|>tNlkl l\ Hj- 
ACfnta* nephkUdalJL ve VCdni Jbá válio, nežli jak o tom Oiiaio 
T^lnd porMvA — JlUc ae vře mela s tfriiío oavěilčeufnv o unu 
evídčl dosloUntť iiKriiioJrc OfiaUkv iialjoru prípf/mcuiitj — ahy tc 
l^j hodnost knrfi^taki ncudílovflla knfícti Bnvoi^sk^u píeil nn- 
•íiéiajíchtt konvoQleui Héskym n na konvisuté ady se ukEUi včl^cIi 
siuiruydí prontreiUcA^ Ciri^a hrozil, uťbude-U po^iidnvkiL toiiiii vy- 
hOT^o, tc UrAl iift>OAl(ytiiu tifiiťi Mdné poni(tcÉ vfco.**) ^ Vrnkí 
i&ďÍDek zin£nf>ui^ho cIiovúilJ v,i^. AjranOltka objevil so dhUIiií v Bru^ 
velu. kd<; l])lo koneem listopadu ujeitnáno merl Jakubem a iu- 
fanik"" pfímíH tiaji^deu rok, ktťrýnj falí^krabíti ponťchdny pHjiuy 
K m^t lIvďdelbBrkTi, Mjiimhciinu n Krnukentlinlu- Byla jun ntáskn, 
>U dai^ a kníic Bavorsky k ti>mulo pHm^^H a ryd^-li tento 
l&di^ltwrk a Miumhuuir. kttirý do rnkoii TillyUo právC- upadU 
Mft \*ní»ÍAii tkutcfui jLavrht pHméK a ct»nj' odloííl svč ro/hodnuU 
aa snům tczensky. Proj:ntfin atátiLÍ angllck; f^omnfk Calvcrt podnl 
folckniliť-U xprůvu o Unnla výsludku ui'opijriiunuv \yjAdnli tivé zn- 
d09tu£míiii.*^J 

Podle Instnikcf, kUirč t>yly /i^ římni^ls^ka piiiílA[ty dn Ifnniidu 
q do \iiiuiiy neinílže lr>ti pocbyltuosti, áo se v Madride upMnmé 
0fliilít ^^y docílili vyrovnáDi ^ Jaknbem. alo ilmy^ leulo mel 
dví Tady. prv) kl.oré nťnii^l Háué iiinj. l^rude všíui ncdfiKtjivulo 
M v UadňdÉ rázaofiti, aiby vyi^Toáni provedli píes odpor cIhíúv 
a proti němá; a pak ao ho domibaU na tftkovíin ziUilndt\ íc jnj 
mohl »ntvA Jakub přijmouti utítkuli fatcknibé, (Hiinrea totíí 
(MvojU si návrh o vyrovnání' ^^fivodu^ oil Znmgy vypracoTtty, *i T$miéá, 11 2119. 

Tualď. C4liflJi lleUfíciLOvl tAl^fma dd. iO.^O. b|t«pftdd K3«. ItU .IK) dofJnll Jej svým qiAsKtlwRi a ^(t!l je) linbJ^ti lOii^tirnUIIcTu 
l>oiién4A k Tomu bvLo portťbf »o«htRM dfatoro, Clit^t Um 
aáljDínilI dvujlbo dčtíu: jabřTjíeíill si pHlcbCvl J^JL^bovo a ^^ 
IcrLiti^lp tiHpciknjitL K iinufinn cd) it>(^1o uí jimccitiíi, alu dít t4l- 
níiH iuJ.iuUcy vn i*riříw Mnlií^Vůhi^ nr *kc jTťolo. iw liyta HHbaui 
synu tísitnra, nybri proto, le m tnnU }oJJ Dcchul k totnviQ 
fiítatku; itudAvno jtiůif' prohUeita, fo fyrru Jakubtnn, Ictort lok 110- 
pníme? kciiiGiJw knloUkůro pcivottij<^, mlcy své idkdy nepodá, ufUrt 
i^ rtulíji vftou]tf do kUitorjL. ^íiíOi ^r wdy ohH pHnJwtí, iwcliaf ji. 
tuk eoudll inlnlslr Éi>]ii:i''Isk>\ [uKlTiikne ťf^f* a Foniinand ^titořař 
— Slovíme kdy. ale kixdinj způsobeni roka ICÍÍ — *e urolil, 
dťont svua :fíLr»mmbť s iinT;(X'.:ii M"alť!"kí'm- Smlrpnf h fal 
bi^tem tiiťlo *ci 7jw(imtí lim xijftřiíliťiii, ío hy *yn jkJ«» zsMioitbfii 
hy] n dnihoM dcerou cf«afoTiMi, ie by byl vydíor^ TeVfdlii a Ir 
hy mu |ink byly íi^-m^ a liodnoatl otcrovy jiriipA)feny- 

Plán tenlo by a« mohl pUTaitovHU z» jH>uby vrtoťh, juni 
HfrAdA T^L^tikfhD iii>Udnfh<i vAkladu ; fif^bor kdo pak dni ii^n 
t|muM^h6mu prAvo. iiby vřKl, ír fjkkltnvhií při^jmo podinlnkii, kUrí 
by jcj n minulost jfho xncctUa a ír^ vyAĚ. syna sv^bo. ndi] 
aui h foEiLtL, žfi krťl] Ari^Ui-ky ucliú/ul nt^ o ruku [itfknlky a 
rakoiuké iLrciktu-J!iiy, lián t(<uto v^iLk itcnl tuk tíMiůay* jak 
w nn prviif puliUul molilfi vilAU, iiifttnisll jim na i^ot«U divj^my- 
sLné chováaf, jak^ Jnkub, r otíakicli nůboieuskjch ]U Cucid 
nynf opíT pH vyJtdMTání o sflaiku oavůdčSI. LVlnat kato 
váellké Atiby it jirotit^^O xi^juiliiuu phnl príiicitm lotnrlaskÝm, fft 
99 rA-d pokiL<(U o ^mírotif mciei pHvricud ivxdíliijch tynká&f: 
piipiířti |Hivniujr< 7,n bkvM drktr a íir by mu rAd vyicl (t>T7krcdey 
vrtHc, kflyby jen jeden krjk uciiiU.') Jaku krňl vhavtúl jk tnnud 
atAtnícl ntígliřtí, krom*} jinoch anglický vyriftucc CottÍngU>B. klet? 
ai, kdyl jej \ Madridů té£ká ntmio<: !j»tLbbL» jakn bniolfk počís«3. 
roťilkeiT] roku 1631 doKla^il ve -dokonce ku Kbe\eukUli<fv»vi 
vémlk vyalnnťi' aiíglir.ki^ho, a Trprával se ho na pnivlřudky, 
by mohl bj(i mír v NeincfcJi obnovťii, |^ mnř da! ita arontm 
fv by bylo nf^JI^po, &by duř 4al ÍAkkraHlo pot^ adkUdhl tořflř *> tUnk>> iTíf fúnáocOirv np«t» 1L Alfi. 
311 pf \nCs ^iluvn johry pojtil ííí mniiíulkti. *) kec tniu. ]fl oslalnA 
1I& niliy DťpříkliiliLmi--. ili^kiuujt- ^luvpofj, ie iniui >táfDfty fln* 
110 pDtfntly rfvii protivní loiiíiyt jHfu porlponijfcí /ájnif 
':b1ckniK^ n diuUy iH»lnjí jiiídiyvající n hTnířvní n ftfiuutn pHííiivj, 
za jchoá hinvu trálc dlnžno rovniovali, Jakub v otA/kAch cď- 
kev[i£cb uuubvéikuvo] yv\ué a ro^liiidiiť jiutiiiliif, iiik6 ifihdúi kalo- 
liky a iirotVKtuuty «kuru bt9/vjmiuťť.ui7 u^vovilIo, iiýbri pu^aUzi j«h^ 
l^cchilxctu íio vřťch bjircv; ký rtiv, oďiliÍrnI-U »c Ollvan* nnd^l, 
JÍo Jakiih i^LmOjo falckrttbéte, flby synu mv6Ijo ilat vycIiovatJ vtt 
vfřc kaiť-llché. V«důl(. ke cboC Jalcubova pu nťkuHk I«t av hUaiU 
k ťirkví kafoUt^kf u ji!llkoí lohu irinaíell svéaxyt numuhTH i:Atj]jiti 
II iin> iJiiy»k'ití >\f: /MMw jrKktiřf od nůhii lu^/JikUMilA, mokTo ic» 
Kfl 10 míti, íc iiťoílcpfc ívok-ni srďio. nhy vnnk byl vycliovAn vt 
vOv kniolické."} Fl-os to víiok ii«byUi možno jilAu ťHÍvutM«flv 
proT^TS, uvhi>i iiCkoll ^ei\'J^Ů lufu^ui tiuniilo teUiUí <JUoho ^'ýj^uivcm, 
jako njuf, byli by pmlo.* p^í^ť^IJlllti |io v&uih /cniftb |nurl\íhlS 
pokíík, jnkniilc by o uilAlnsti (fitti nnbytk vť^dumonlí ji jvtt|lohtn^* 
tiřmu od»»iií<-nf nebyl liy ir rnolil Jini Jftkub viopfítL Glkli^Y pvr F. FnuicibCD iln JfiBUi. Vydkno oil (mntlniTft «tr, W. Kliťv«i> Hlavu osmá. Sn6m deputovaných v ftaznA. I. t^nnliy ďAřuvy, uby M^l w bonv^uc kniíM, JfrlnattÍTl kntUU 
tmiX jtou proti ti>mu. CiMf Odyoda do fUiiu. VlJu t UdícIiOv^, 
i*onidy v ftciuů, ml-U lo |iliftaU|iUi k ípuiibkjm |itvpoitcf]D 
v- íttmny pttmíh v Dolnf Fald. ápcuifíaké tiitrhy mniumty nft- 

proU oiUUqí Loduoktl kiuflHskA knliaU flatonkéma. 

IL CiMÍikA propoiteo vo dne T, Jodua. Ffleliod UvdoiUiuidT do 
RiKsuk Porady depixtovrmjob^ Vjcelajii^u ErJiaur^uztky prohláal K 
ifl ruDipíoh M43d»iili»na, FaJí-krnbi* Vt^nfiurskí- iKoJt auťteDl 
(lcputúV(U3yck. Udpovůir ditřoTBi, Jnkjm ipft»ob«lD proCMlÉAtt 

(i katolíci b&iilí nvóhu mluénl « Binuy vjdání bl«Cby lu Uc- 

uioeícQo pTDptUCLU kcIlnU liavonk^mu h<fdnciii: kurtitlikov jOD 
uaobni^ a tiv dAdi^i^> Vy^Luifi trcviráti pudáTU^t ju ?joid<} do* 
ifřny D&Trb. jenl ťid l^nTikt^ pHjiit JakI. R<itbodanU clnforo 
o tiódaoBli koiVířtik^- IXInl cUaMiů LiJtluA. Jcní b^tft od«Tiiáiu 
kDlidtl Buvonkdraq. Taiuatítum. OiTJJJj^t^nl dttojvk^ fiilfknli^ 

Ao, Gliahkd m-iloiti, CttaHtí ratrailk} v« (pom o ^illein 
t»DdijuHkd ů moribuntí. 

Ul- Jaiým ípůiobAúJ bjl dutí t Ubrteb uvod«ij v diitful knjiu >iioií 
nobylfcb. Stublav Tharto. Cfiořliu knmitoM i KotlnL KomiB 
<*iiUl tydlna. filiikr tiJ^m * Soproal. Kinů^tn lUUkt od IMi- 
Iej>4 iiďsavinjck, Vrjlbu i?akliaa> Spur tmtoliiů « jfCT>t«>1aatf> 
XJmcckiT povídky. HAlhlť^novci pniolntvl k t^nH ft méma ftí^ 
*kitfinu> DctUco vypnvl bmbílo i Tkamn do Cahhndv- VývloMí 
■uL TbamntBhi FMo&di t Uiiru, B^tlileii je t J»ft 10^ od- 
IimIUh ni (-faiřif ftt^ podalkooBll 

IV, iici \el\iiůMkk % Jcďl a4>lodky. SoUoan ŮUdndtkl, rofttml 
vld«bikjdi aUlvOH) t« ipOrotf oiixc«- Vilka taena %^fvkMa^ 4 m:^ Válkft 1^1 \V]>ukiji?, Smlouva LíihIuvt^I^A. Mn^iruHiaQ GaToreký 
twvli w proitfpdXovtřs v sllpltiůitl Tcltíinrirf, Půkun J^bo m* d*- 
távíi. y^ivda^siotí u apoIeJií DUÍ Muiioiliuwtu a LÍ4^u oa joclnj 
« ťnikdl Hlt ÚTUhŮ BtnnC. 

V. UADifohl, Kríitiui lÍJillinrutultAkj a Vlito Vjmankř tbrqjl. Sařm 
kn^e DoIaoiuUdtiD d jqIlo uanticni. Jak fto rmf ttchoroJ )u 
PT4U i]«D9i«aliu kr^> Ihiliiobukého. ItoeiulškA mvá libuBÍvldcm 
■ KrictlBnem HalbanUult«bjm. ^ii^louva KitI"nbAr«kjl. Si-tid/ka 
knrfiMA SAskího il Snudbonkfbo v Annubírtu, Kurfiřt ř^aikí ja- 
mllno vyiTfkoL kurfířtft Uianibonkéba, s»b} bi» ťbu|ii] zbroJii [iruti 
cUařl. Viléni V/man^ki ^jwjf an f Krifcllaiípni iíaJbVfŤiWuItókJiu. 
MftzwlWld a brudbonUy vj^iUnaa, BedHfh fl J&kob. 

VT, Katolíci ft proteHt&Dtí roitcbAi^^ji te. £ú sp iS^tí uHpovMl au i^n^n 
kdit eiiftf«k£ propo»k<i, m u^ati «e j«du& o pojiii^ul míru hb- 
ikťbo. Ugft v^«diiAv4 I clufnin o viájamot^ i^oiaoal. 2iUofit1 
tíftařOTy u papífta, Zádmiti clBJitoir>- k jednotlivém IrrnJAfD Hiakfm. 

>J«jlehi7H«c:]E. Spolek polsky. KurElM Mobuffk^ ft «ftjltf \)iIjiDd. 

ifi pui!jí(ki.-m rL>ku Ifl31 KimAňct iw rf»^ r úmp-Uím svolnd 
I kur(tMú> nu a^it!^ chtiví pK^dniTvdtL Klnvtuutiif udt^liKií 
boilnnti kurliřukí MaiímiliAnorí DArorskémo; ale rozUčnjiDi okol* 
noctal. fl nídi^ srnnlrt jlí /mfnkn, pn^whlo se uBkutfiínínf tflbflío 
zAméHL Pře* violikí ))f«ká;ikv dfiňř kuiietuů vyjisal ajeíd leuto 
IML htomulce roku tG22 a dal o tom védétt kurlirtůiii; ale ji£ 
s počátku roku imUUulU fo IhflU Ijitfi nomfižit kit dodržtttt, imii^vmiljt 
spéiitbko HfpiojovUo jťitií soublasu srébo a přoucscoíin ho<luoEti 
InirAftkk^, novd válka hiorila a ve Vídni miuvll uké \zlú ohlťd 
u pobrůilky Jukubovy. VypMjmý Afr/d kurfířt^ký ndroi^iTii incly 
M důibu neurřitoo/) Kdyi poídřjMml ů^půcby ns bojiíti irí^hod- 
iilj*f polltJkM byla nmořnřua a zprávy ao Spanťlskn Tíiktíi pK^nirí 
Zftély, FerdLnAud vypsal duit 17. ícrvu/i mivý ki>jivuul lui iluu 
1. tím, kittý T&Ak nemél bÝti poubym fjcxdcin kiidirCjtkym, ttybri 
snémun Héiikych fttiputovnnicb , on nťmž méll prAvo Knsrdnli LW *) S«a. R> >rrb> ťfrJlnonil kan^Hail SAikrmt: AA. lU. Irdnft lŮiS. .144 
■■oillu tolicí, ci> ustaDOTono bylu x XVL stolvď, iiujeu hnrlířU, nybí 
uk<^ kiLÍiaU Bi^t-n3ty. Bmaliický a PoinotaDAk:^. UatkraU II< 
i>aniiHlu<lLHky, an-iliÍBkillJ SftlcpiirHkýa Imkupo^i^ Vtrct^mk), Kam- 

ic ni^nr^i^Tif tohoio jf.cn<-j:tilit> shrornAídínf iDohh \icc tmi 
nA A^ď,lift^ iiL.^li [ihuv^i?D( pouhtiia ^p^iIti kiirfitUfeélio. 

Zvacftni luty. ktec^ bjly xAďáu) jiuenovauJukBUAtftau 
dfuK nlíjr flortíitjU aiť (l^oblT<^ iw Mfi^iit- Aí nn líutíha 
ttkílin iiyli knifllíc.^ k tnmii nckotjii. z iinikMJiiUú 'JíImI jim [.nd^i 
Ii3iioMfidt»ky« iv fio doatnvf. asUtuf kofžAia dilem odřckti, dtkm 
>tjia1u]Í tik krL>uccui^ nliby, iv im, [irídioil J^ich ui^mnhio se |iod< 
UiU. Kurfttt llmn]b(ji>kv f-iorÁdi-l ukovou politiku^ že v ]>rvai vti 
odpovř<1Í rlůlitl im^fjí, ^i^ «tf dosUví, ale im pn/vAití fMinl^ftf 
^W vklik^ nAmitíiy, hí kouoÍJiĎ IJo^vAaí d»ď.fnvo fonittL*) 
xd^i je] Dp^t pojftU báxcb. £o by krok Uuto mobt biti re vij 
vyklMiu; 1 vy?vd avé rndy, aby nui jiixIaII ilobrí viUdI. co b] 
ta Unúíio vbtiinycli puiiivrCi uiůl uuilí. bEluvul jejích nebylo 4oí 
iirdté; brrili ohlťd nn uccbut kurfiřtovu k TíGlikému ccvIo^-íbI 
oJe upojMJtullL jej tahí iís, Debť^ecenalví. jakému fie dAvá v Auc' 
svjm nepřAteUlvím. Piva lo vSak ktii-firt aemal na svém. v ř«ml 
jHJ iit>r/ov!Llo lUuvi^ú diuviUiJ juhu KiiMAuilu El ii)(rtnilitíii> Kpojontt^ 
kurfirU Saiikího.**) Jmi Jiří byl půvoilnt *l(b;l, to w dostaTÍ 
> r»ii pmlmfitkmx, aby ukť' trAiiUiif knrflhi osobné fie GéifiaiitlU dofl U. lid. nfCb nk Aru 1. tiíi le^?- — TftMUá. KmÚH Uiwiilvnkj ť 

r íwnťiicp ""' ™^ "" '™*' 

**) Bwt (L arch. DuWtNiúAaí bnoik iwlb diL mt. 11901 inr— X 
UmirriAlhdrfiřliBnníl3arBt«ho proSiABiaiiJaGAUV<li1,~-^^ I' 1022. — KnUc PorooftBA^ radkandůtt 
_ VI- irpua 1 uft KcnUavid bnMtí 1 Hobenzvlllfii 61. 31. i*nm'^: ti 3ťi róT* pwMlvil nťcblěi »t vázati Toaco podutínhou, nfbil vlíbU. £1: ptli<lo, 
ftlr l>rE7 KuiLt |>tudlu£]| tu púdiiifabii, aby flle^oJi ttiidiovnf kurfiřti 

«e Tjrd&l d(>flc2na, ak Vdyí kirr6rt ^tíllt^ lomu odporoml- li objevy 
(vé 1 i»IAnft MaTiiniilSůuuvjch objevil, lnkí J/iíi JIH odtTuhcl ^'é,,^. 
il(Aj»tiiii«Uf a Hlj1:il jetj, ie fle dá Jako oaialuf Uuiíata prokíitaut^u 

Nolili'd(c k ilíikiitfiii zjtjmftin, o iilcbž «o na konrDDli niAlo 
riMliudiíCuti A kitfrt o\ii.-u] tiniily ptotv&tanty. aby t»yU op&trnl, 
ctíU vyjudiiíí^"áiif íi o)>ť"ilííuf kimvpuiu bylo tak fK>ijii^iij{d T*ro cf-ijiře, 
^ TSn}\M ilobřc cítil tnifi jfm^ hr>niua nrinurkjt byln praplotcuv; 
iuua<<If pi-oaltf n jebťAll. nby kttfiAiA pH^li nn konvent, jfvko by 
byl a\'^Á iitnil uqlkoKfni u :iej£|Hítiifj»iin u mi libivuu HfK^. Ýa^ m 
tdko^ébíi ;rvuif, odiiovúlánL h jíii^h^k dopi»OTAjif, mijiulji Ihbtt^ kdy 
^csd M mil icjfli. roxumf su tnnto sebou a tnk diubcI býti o^kT 
ndro^ťD n mi den 1. KJiia iiMoíoii; a^^ak nní tHo lhůty itorlo^ 
<lnct;no. Kurfiřt Mohu^aky d^nl jeátó v poiludjii cJivíiJ vietiké 
nimithy % cht^^^ přy^ti, díj*uivf-U w také kurlih. Pasítý n toprví, 
kdyi um to bylo sUbeoo, píOblůsIL dno IT. října, d« ]Kidlá do ^"* 
ftexna přijeti,*") nmž by řeka! ua pHchod Jana Jlřfhct. SjTif vt- 
BiMiiiínvMl rtť Káiii. aíiy knriiHii Sn^kčbo prittic^t k nbt^ldnf Kut^mu 
a by) by toho skoro dOBŮbl, kdyby bylo vypuzeuí lutbtíi^aunk^cb 
ksíéií z Praliy krok tento pro kni-fift^ Saakébo uťino/uym ueuči- 
nlJo-'^ Kdti Kurdlnimd do ítuzun j>nb>I, ixi/vul kurfiřlji /uovii. 
od&Todiiujc pro«bu ifou tfra, že kudirt Brnaiboriiky n. hnfžc ?o- 
motAUEjcf «1fb{II př(](tf, doHtAvf-1Í M(< on. Obi knížntii aknto^é ua 
tiot6 ftojiváui cífial'0VL> OílpovědéU (ou to vytáčkou a mk umKw] kur- 
fih Sft*ký. uecht^I-U *v odvolati nu íavřťiif lutluM-anřkycb kottdAv 
T Pnuu, noicu jiríauu ni v>Tuy^]ítI, pro ku^.rou tiy ucmob] do ŘcEua *» Su. U. vrh. Knílířt SMký Fřjilbjíndftii .Ifl, -V".> '. 1*^*' Hín* 

i- njnt 

KM- - tCurllřt Suhi kurfiřtovi Bmniiionkínvu dd. ^^lJ^ io^v. 

■•) VU- «. anh. Ilkuiii Jniinb Kun le Seirňřjuui FonJifliuuluTÍ Jd, SJ. lářl 

**") Ifatfck. aL ardi. Kunti Suk^ karftfinvS MDbuřAlrAmn dd^ 4/11. litinri. .!« ivú. ?£»J, íe hy pf^cl, k|vb7 mu b/lo onaimeim x« kurfiH Bn- 
uiboniky Bu cluaiuvil n tak mél FeriUiJuid raa Bnullxinkélio uq^ 
tiuinoiitit Abf príAel. *) Tnk «c diMiř iigUybonl ilo Iwla a o»- 
<1ohUI m ku ptcdu, ní kouc^uů Jui J£K bni tulo okoo^LL K^ 
ioUí [rifilka JL-hi> zurriKOa, vymlouval se, io boJeil lun hvámí oi 
ceitu nu v)dati il Uiti h)lo rcudiudouto, xe do (Lexnn uepí-yadc***' 
CfsRt DMiDiipll ce«lti do ll«xii« «c svou chotí ta obTikU4» 
tuhďájí Iťfiku^ jako liy pokludny Jeho uebyly al du duo TjjirÍBditény. 
V dniiiné jeho uttléiCAii ae IH kutšiLta SaSU ^ tyn Kcijtuitiji icAu- 
bnltu, jcu^ Vyl v bitvé nii Bfló Ifofc i^JAt a ČotJiým sloven t« 
mUAul ravjUtbtJ^ ie fivobwly uouAiJo k útíkn, ChbiJToutia svjv 
cbovůuim ziftkal «i pHzeň uéko)ikn ixueůcujch dam *fd«ii»kýclL 
u^Hlodki^ui 4^oboí byl v fioxnť hcT.c vif rýpUty propiijl^n B> »Tft- 
boda. KroifLi: ti>cbto kniM pixivA^r;; cíbiiIu vékkiii Ujaf nidoré 
s jiné vj-oikajíd osobnosti, jako Eggeuberk, Hn JiH í Hobvs- 
Sfolleru, Harmch. Trflullíuansdorťr, Lobkovic, VratÍ»!4T t FUnrtea- 
horka, Adjuri x V^Lldštťiiia a Otu sí Xo^IÍC' K iůn»to »« |i^>jJU rs- 
dové kOzliCnycli úrodu n knnccIilH jako tia pf. řfl»kd dvonil 
tady, dvoruf komory, dvorské r.-uly vák-čué, ulieraké u éuáká 
kaucelářů, ueboC cíiar byl připraven ua dlouhý pobrt t ÍIcxq^, a 
ulu^oIa m tody udUimtuil vb'idri \6.tiťi. V cbtihké drufinú bylo 
dólo muoho kuchtíků, itoLbĎ a osob ko kuclijul a k obfilozo kata, 
100 iU'Aica a ICJ trabantů, lak i« celí druiíiiu, podiAjk r (o 
i :^liiŽpbnti-rHVci cf^Jirovtimo, (ibujti^^la tin tlOf) ocuib, k jvjíchí ubyto- 
vaní muaelo bytí lutiobo dúmů v ňi*£n^ ui>r8Vono, kdrito cf tftř £Ía 
*c chtřl ubytovati v tiskuptikém t^JUácl*'*> Kdyí duť 24. I]jtof<ado 
př]jíid«l k At^uii, učtikiivuli jitj arcíTilNkuji říuh^pur^ky, lmku|t 
Vircpursky a lantkrabč DamiHtadtiký, jcoí mu byli \-yicU DA^tí 
\i provéíwli jťj d<i rtií^-^m; o dm pozdíjl pHbyll Wiké kmďhj Mo- 
buí^k) a Kolínsky. AckoUv puLyt tak cettiyctt a bobut^ck boall, 
k túmt pnbyli j«?fttť ?Jatu|ici cufch knfiat, a alce pttfieiv, krfle **) Hu «L atrb. FtrAínmň hurtttoii SuUma éj. 9. yr-.^ I«at :U7 loáfplo Ma.utosjkushSho« Luckého a Modcuskébo, 
Otu řťzonskym vy data vm [nAiUťuviu pHjinů^ 
néffto kunvtmtu nevítalo s oi:hut:iu,4i^ jaké by *t\ mahln očt^hilvatL. 
U^éfjULŮ hc Qví bu^ pHčÍJiy obAviili^ lir httstí bndou se dc^iwuAt^tl 
ttsfc«Týc1i v^tno^tf A UkovAlo vylilfdka pro xÁmxtiu^ jmtiidy ue* 
byla líyakí lákavá*) 

S vyjediiáiáufiu iicpočaio m Uueil iio příchodu iiír^uhi a jmci- 
fionsýcli knfiAt, pi>ii<^VAdj «b oickAral jcit^ kurůh Snský a to líiu 
ApEte^ iHJni^Tacfž uc*by11 ohlA^nl i^af vyatancl »í^ii. KurfiHa Braul- 
kmkého takčjeJtč ulkdo nusa^tupov^ ; n Uk prvuf du^ íLrdvtTiiy 
Tz&jemn^l ndv^tíntmi. Káyí. v^ak del.^f fan iiiilviiul a. kdo byli 
oískáTiiii, nu sBÉin stj aedosUvlJi, cf^at ce ro^bodl TyjediiAvánf 
díle aeodUMftEi. Nejdřfvo předloženo sbromáidéní k poi-adé pří- 
mčH inEuitky s krAJuni JukultíMH ujtnvřon/^, 

Vypmvorali jsmo, ir Mflxliailían Havíhrsky t pHméHm u«* 
ttocihlAdU a J« cťsaí' Je zamfct s tfia poiioTkuLLtím, 2o na au^mé du- 
|ill1ovAnýcb budt* o U>in i-u/liodiiut<i. Knliu hJi\ttTHký utkvůl na 
tňméru. Í.X&Ú ne pineii^ ^utzif filckycli íím pcvn(>ji od Iť doby, cD 
se Tlily iíiiiííc.ní! vť^tftf řiM Dolní Falce n jmrnnvir<^ cíi dobyl 
UeSdeiberku a Manulietmu, Ciuar, jvní hu nalé^íul v tiHpřfjťMiuůiu 
púiUrení mťíi ímfniytiií luhrliy ípanéUkrmi a buvorakrmi (chout- 
kami po ívírlJoDÍ. poAlnJ Tnísíjřknnrlí^tv Htskílm Ulmn do MnííJíovíi 
Da rudu, co by taél do Bruhtlu a tlrauy ]j!liiii^n iidpovóditi. To 
se slaJo asi £tru£ťle duť před Nuétuein re^vnakym. Vyjcdndvínriu 
K kitíiirtL-ni a jifhii radiLiuí, jnu^noviti'^ » drt^iii Jochuruin, prvHvédůll 
ftc Ulia bizy. £c v Muicbovů uchodl.ijl re vilcv iwUti Vitucky 
ůtroáj. kterÍTui Miuiiulliau hájil pokrafoTáof ve Tálcc, mřly jra 
ctiiádosi joU<i T&krjU a hýly ti^y Hr« ntiho rubati bludáuy. Jen 
ýídca taél (lůlcíitoaf ucpopíraicdlnoH. Kafác ukaxovaJ k toniu» ku 
UuufeM A KHstíflU HnlbrraUdtslíy auovu počnll /hríijlli, ír icijsko 
jqjjcll broet á/eiuf kuilJilA Kotfnskčfao a ze fc« tody nomů^e u^ji* 
třťli ^niérl a jejich »p&jencťni, falckrabétcm BcdHchem. Zbrojtof 
nrp^álcl 4nitc<^nA nahývalo tivnui rútu pnvái]ivi^^fhi> a v Eui- *} Sm. 4L ftf^h- Mí^niortAl m«iU llrmi pro ciínfip t mWd tOna avbi* 
IMiqfftdo mL M» ;«ti diov£ todj frivcin ^ obAvnlf, io vilka, kk-nU z Jam rafi 
xnovii vr^ukDu. Za l^dilc* potnilt T nUU tTbii <ťIkoii se fítiiTui- 
val H minéiiím bavonk^ni. doáU cd Tillrlio vprÁvA, kl«rak Uilajitíu 
ftil niha po2ddtu'c, ittiy dríi^l jiHujťří ti imÍ obléliAfif Ftuikcnthala 
tipuAlil, MAslmiJi^ui Uí fd(T|U iiii^ti^kaui^Hří ru^himu a tAol 
lio nu j<rho njfníní, kterf mílo v tÁkorý wnytl, Jako by byl v el 
bATOTftké. Radil taUi, aby TiDy v obléliáuf rAjrtkí pokracov 
MiOžu-U ce puvoovli jm aékolik dní unocaiti; alu kdyby «t oU 
liíLul pro KlmDÍ pov^tmovt mélci jdrot^lmouti, aby r«ii;ii od 
pryf odtáhl a tak lufnutcír u^lnU po vúUL — Jak poaodN 
v MníchovĚ aa dUiiaiiciLC liudiionti kuilitbikí^ iikiulo jw |flv«Téd 
Cujkíni zpĎsobcm i pH Ic^iiito tTJť'1návánf^ UaxtmLIUii a radoT 
Jedo mi^H cfaaK vellcu ^a /Ic, ^ít dal i>r[iv(^ ojnl lotboAiMkó kiwtft 
if Cťchácb i:avHti a 2d Um korliřiovl Sa«kčma icavdaj pH^ino. 
iiojul do fWua;') zkrMa siavéM uit odiv áuú^tlit Or^f, kurrá O 
illmiho uctrvalu- Pcnu^uuU MaxiniilUu ucdittl ^e jentů do íbta 
odcbraU, ailioUv cÍJwiř uiu jíž mžikal, ni/lioduiiif o pHii>£H 
Hltalo ae (t&l44 udklúdatl, pualal Uun dra Jochcru a svóbo inlsto- 
kaiícHrc dra lEichclo, aby ac dal jbni |)H poradách Jtaatiifi>- 
valí a v oiťtíťi' pNmí+f pr(Mq>čdia *vf\in hájilL 

V puraitAcli. jvuz se podaly doc 5. jrroíjliictN tú^tidll •• 
i-odoTé i^Htúmuých kníhat lUobui^akého, KoUofikiřbo, Salcpordcé^, 
Vírcpuntk6Ho a HtiHKi^ii-UjiruiHLLtlifHki^lio) n xániuiid ncrpHtomBjne 
knížal Trvvfrckého n llavoi^kiéhu. K.iacelar cfaarak& (N^ 
Uvi^ llAtlsy, psáni. J(mŽ byli knfíAt.i poi^iUUni ía doM xd^nf Ol 
luGH n uii-niDrlal šiuiuélhkůbo vyslmiCQ Urubét« Oíiate, v uhitř. 
JednátaJ o poduíitkách jťbci,*^) Falckrabétt mél^r bjti poacTchauf 
pl(juiy v fd^reaů luuddlitinikélin, niannhmEU^lifhn afraukiTftlhoJiizftba 
a méfto Jlcidclbcrk i naproti torna méj BcUkh FiBiikcbthal a Maaa- 
hcEm (který Jeáté ucbyl dobyt, když ao pHm^ seaTtcIa) po^Uivp 
Fcrdiiurailúi] itil, HA. litioi'aAa }*tti. 

Otelův (Id. a. fivijaiv Ktf9. — TuRLt^L LudtŮi [|«ma-]>tn»it«dl 
9. jmttuc* kúíMtWi S^tatu clil. ]CiV^ :U9 iufanicfT. KiiyliT >1<^ rokn iio>>5l mfr mtav^oi}, miH HeidťilbtTk upAt 
v^ti&ti lojhku holickému « nbMuliÚ M^miilidm n í ntutcuiithnL — 

rV násltvltijících ponulrirh rnrloví kíirfiírn Kolín»kí^h<> liAJilS ulíími* 
vWm l>íiVflT>lířtm, »yli jir*)tl oíIíjvzííÍdí HdiU^Iljíirku fjilokírtln:fl» 
, pou^vAdjĚ by líni b)JA ^kutcfni^ n^loveuu jakii^t i^u^Uttice: Liylj 
liroti pHVoluní pKiiiťH, piiuřvnilž by proíi ňtíikřlm Mannfťlíldvjíii 
nvbylo jUtot; ít pniik-H hy w nftin ninnohlo jitíUiti, jclikná HťtnA 
liúÍD^ remé a nikdo by zatím nechtěl dobrovolná vojska jolio vy- 
di^o^Atl, Rndové bHvarůtf ]>rL>iiucalÍ tytéž ilflvudy n poirL>fihill jť 
jtéU poubiucJLUim k tonm, ic katohkAiii Ju Kkorn již uumo^íno voj* 
tfco tné átíi^ vyíivovntí. žn rcdy tnuscjf válku sVoii^ití a ne pH< 

IMH^m Ji jiroillouí^ilL OíititTif rndovů DOpťonoBll určitélio míii^nfT 
D>'bfz prolilúflili. iv uioaťjí uu^řťá podatt jtprAvu avjm jjánůiti: 
jen rudoví tiTvfrSif kluTiili -m vi-. svém dobroxiUní / polovici* k Bii- 

ITorvku tt z pnliivicv k iafiuitc€- 
Kd>'í ^ir niOrd lijí*: Olo ílno v poradé pokiaíovalo, KoKnH 
ynuvu iikaUnll k nrlio/pečfiitutvl, jťnž hrod od Maii^f^Man HhIku- 
daiiA. jLůetupci Bavonku k tomu, iu MjLiinhuíiu ipo u^n-vřt^uém 
l^ni^H v llniitidut kyl dultyt it ííi wí tfm vřťi ytnínlly, Oi*tíiiirf 
mdové klonili ^ k tomuto mínění, jou IIeeHeu-Dariii£Udt«1í zn*- 

Is&^vall »c- o ptfm^H prosfco přílonuití, Aby neu(tnlll usiie&ciif. 
df>kuii Lievy^echuou hu.rliM4L i^sHkélio u jiby jej pnidi pojtád^iU 
«úca»1i]ít %'í v porad^h řťzetiRkych. *) NiiTTb l^ínto dole! v^e- 
ofa<^coéhi> hiMiMnRii^ Uk h' kuil^ítnr] Sn^k^mu poalAmi r,i- snAmii 
xTlAltnl po^Anli .ilc iiom^lo také £Ídiii3Uo vjHluilku jako drive 
T^xTiid a pro&by cfaařovy. 
■ Z ^^hl^ c(t imJiohf vypni\»rrmo, lyKvffj^ iii MaxiniiliciTk llit- 

^^BT^ 'kmí mdy ^^6 mol i^xbodity vlJv ua katolické Ueny kou- 
^^Vani !i vliv tento Vřtnhovnl ^e I qj» cřaar** coi vldťti z odpovědi. 

> jakou daJ TVidajicI ňpiuii/lbki^mu. kdví tím iikuúiiuI, ie je |jHiiiúrl 
imvftrno. ťcrdinmjd je d^tvl jen t<^dy potvrditi, nehudou^ti falc- 
hmVlI niii Heiddlvrk iml MniinJiriin rrdány ft hIoÍMI Ke vfthrr 
jbraA, budo-li tedy stratia clsahká pojíítéiLa proti u^e^dbui Mans- 
feUorrn, ktcH ji/ opťt postoupil cn dzenif mUnaterskÉ- Kdyby *j 8«B «. ■tgIih PrriCfikot kcin>i*(Lfu ffjtrniliťhcj^ Uy u- újfaiíCkn t bují b utni ifúčn^iníti a prolo vojína «f6 na a;Eenif 
fí^sb^ vfpm-iti. JcIDvOJ OfiAtc iiptímne <l pi^, aby bylo iiHmtHj 
lutiLvřuuu i)H základe podiiilik^k ud iDÍftntky uavriuurch, &U!»pok<tJ3] 
%v « touto ddjHiVL^tlt, tif\yri ultň^il k tomiL, ie na bl^rftMte 
ncmůíc svalovntí /odpoviduoM 7.1 úiokr boUadAké od MAtufeldA] 
pudDikúDÓ, poÍAilovjíI Hťiilcll]i?rk pru falckmbťur a jen n 4inuiy 
M^iiuLlieinm pri^JOiUtf^l dúlU tjjťdnáváuf, Cť^af- míHo aby yutoSu 
«ttiil jťP nv6 dřívíjW pfiduifnk>': trprví kdyhy MaiufeU n KriilUaj 
HnDwTftiultskj byli oiUbrojfinl, m$l by iiilckrdii^ 1 K^clcli |tt- 
bfvali. PruTiI^af-U r^lckrubi- vtavué H budv-li osTédčeuí «a4 
aemnfi opiikovnti, ta ttv mVl TminxiHFo vtoUkébo itpojCDÍ « 3lui«<1 
fdtlvm, pak íc cfr^ni- iivř.H tvíymf jclm. iiJv itní I«h4y J« ty aciimU 
fnlckvnbéti dovolili pobyt v N^mcfcli. dokud Maa^fcldi a Krbliua 
HiJU't%1ftdt8kéhc] neučiní iieÍLkofEiiýnd. 'f 

Aby «t: jiojblili pti>Ú ikivoJdi^hIí K^ulluJUidovĚ, záittupci hm^, 
Toiití /lulnli císaH pHpif, v o^idí sÍco tvrdili, ic jtn b^ ícdI 
o mÍTi oJo zárovoh prohláaUi, ie pAii Jejich Fldúolberk u UaiuiMm 
Jea tehi^ vydá, sptní-H cljtařavŮJ vlib v stnmy prof Ajčenl liodiMifi 
knrtiŤtské n po«kytDr-lÍ náhrsdu ia. vjlahy vrtk^fjjí,**) O tcMo 
poiadayek muaelo se rozMti vtocko d^Uáí vy^edmávAiii; cbar 
cbttl a Domoht lUaiitl n kde mťli vzftl falckr&bé nebo Jakub K 
niUlůiiA cltftjch, které UjixíiiiíIíjíii i^htiil ú^lovAti m uboa/vnf Honí\ 
a. Dolui Fůlcc-' Cfsní- tedy iIaI fc povolujm k poladatkúm kai- 
act« Dflvorakího nejen ncbc^pcíejwfvíni, kteří mn inova krodb 
od U&ni^fitlda n krur^muí ne mohl jen [winocf Ll^y 
iBlté i^A^t^vjíjKfni u(:i.L>vÁnlm o »luibéch od i^^ 
Xtái^W jwmii, kítrnk Icníiii pít! driib^ho roku DcflifJ flliicliapn 
uapojníaaLf x Vidné ů púuoc avou >a válkj' če^á uaútlúv^l ; jedAou 
oill té podrufaé jiné vylAťky, po&évadž clitčl nA dj»are ctvAjitl Uké 
Tflohy u tíLku >' I)t>liiJ a Homl Fald. Kdyí mditví ínbo t ftecná, «) iiM. «. arch. UtaniA IpÉDiUkih^ vpluoe dd. y-^^;^'' 1*"- 

TiDlél. HfaalMIo awMrti. - Tímtt. — Oruod* L^iw::! rrfUn. 
TudUI tT]i«iior rnolulia c*f«rl«, 
**> Tid. kL mil. Batoritl *>ibiná ÍVrdutnduti dd. ». a KL pr» i^n XA ro/mliiT^r fTohfMlilS^ tc poiiulavky hnvoi^í budou obuiUcti juÍ 
20 inllLon^k vht^ť.h, cfsař su ti^o iLu^mínii^ vIito^IL Aby »o [tcuíze 
Ijto xúr«kcidJ]r, ueHtaciU \ic*s JcáAtavu horuoriiLkúusk^ J&iié polo- 
vice Cvcli by w rouitcla k t<>mu príditU*) n o vvpkci-iif t^chlu 
xcmí nebylo Uy Wcc ťnčl. Cííoř ualiibtvL žu ijOoI tuiito jť.n lotidy 
bude sulžto. budili povdnvm k po£«davbů0i tavovflkyui. Povoloui 
pHEiiětf trn zůklittlť poihiitriok od OAute lULirít^nvť^ bylo (udy dv- 

dci^utoTAnycIi l^ř^■dIoíi] a k nft Sť později nálimc, dokni^o^nln, h 
W- Hdil tltutu:i j. £e Ma\iinillAu v kajtdétu obloilu /vir^zil nad J«bo 
nKlIťtn odporem. 

Bí^íiLMK Hiíifcr proMiicť |*ř-iliyU kfřiicíuÉ do ftuiírm vyalhnd 
hnrAHji SHřikí^hc, hdiito vynikne] brniiilxn&t.f. bnJtišviíli n jiomo- 
řviiii poBud «c o^ehAvaíL Jau JIM Av^í-il zutupo^^ ^vé pánfun 
I«idůi lErňut|('iiůtoiiio%'Í- Jlrfum K Werlliírni, dvu Tílutjíťlovi u xy- 
ílnnci při dvíii^ dK^i-tfJtóEii Zridlun>vi, ú\»iiv jiiii^ uh}' |imlL ^nbri- 
voráiií ltithí:rin*kýoh kosfíilň v Čochách protestovali, nic pí^^íí^jvsím 
ahj vosvolill h ptenoScnf hodiiobtl burRft^ké nit MailmilkDn- Kur- 
6h ííaiky odvdil Cim bvé dřfi^SÍ *Iiby. událoslmi v íecbácb byl 
v ^t^ilmiif f'^'im s^fiqioknjctti n riit^l jott s Um ^vflj Miiilihtn |iri>- 
Jevtil, uby bodnoGC korfiřtská n tcmií fiilckrnbéco pí^cíly na dcti 
Bcdřícliovy, aby lakto ly\ polresiAn. *^ 

Kdyi di"ii v!i iUiťui ui(jiil u jií dví* iiťdřlu uil novřbo roku 
upliuaiy, aniž by se bySi ostntní pojívajií knf^ntn ■ ^iUtupci jejii:Ij 
d«StflvlU, rozhodl m rfsAt jtropoelcl hr-J dAl^fho ndklAdAní vnt^init 
píedloíiti a jiiu^uovítÉ preim^euí hoiUioatl kurfiřtekó tta Moxími- 

oxxu&mht. V ditjitsk^n ka^uet^ ]e^« ? poč-AtJcu roku 1623 
roithodtiiiTi, jnkyini niovy l»y proptmiiu slilisovalh i:hWli vkÍU 
oUeO uíi iiutnikd vyslaucil^m sa^kfcu udůlonoo; protú požA^fiu 
kurfift !i!ohDfxkf, aby hledíl néjakjiu řpůsobcru Iftjcmalvf loto vy- 

i.***) Kurfiřt nahnint nn uvalil nluíhu tutu vykonull, ale jak 

■) alilkL <L arch, S^ktT t Sclia» H»iiibíUttKrti ^il, 7 a M- prM Iti^U. 
1Wt«|. lliniiofl«l JoubTTůt cíkiL^ díl. v^ iiTotincNi )«22. — Tua1«i. Jorbcr 
HjxímniiUiOTi dJ. T, iTffuinrf ifiSíL — TrnniíJ. Unilmltiin Joch^TOti 

■•) @AL M. mb- íniwiikíí i""!* »T*l»íir* kurflftt SMkíhu d*» IEiuql aS2 iiiálo»« mohli »pi>khDOUil ua jcht> hoiílvoic, vynltt t tnbu, ie 
v poHinUif clivfll [fitíiAl propAJ^^^' 1ioilu<wU a DM:lÉt^ iifay se ii at' 
ittnla /afukn v |iropo»Ed, Jemu lo bylu yrofd mjriJi viiUti «« du 
fEcmn- |ioiiiH-ii(l2 1t(^/fri'n^ ni^rédOl, builit^i tniu tMkó kwiiitl ř^sb 
u [Hrolilítfill. tv oiijcdt- |iry^ ni^l>udi.^-lj Subo xutou]HTiii>. l^Mo- 
^Ánk luťJo w poOltl « TTjodniT&aJm a sice o Iciuo. join«£ »« opbil 
A jehoř Stí obával. Snaill ae pruto |»řfi(nlu^ii cbAíe, thy talA! 
y.^lr.^itoitf /^ píDpoitce ^vé vviitrchAL jilť ironui Uk noiUnnv jAltti 
Oiiflio, IcUT* chtíl, ftliy %'<'-ikíTĚ jcilniiif bylo oároícco al d» plfrl 
ť}]o<lu karfitta Saabébo. YjsIaDoc tp&nékkj «HlAi'odii[l itvoii í^doif 
l^j'l>beiiL, j^ehoč ípUoi^aicIcui by mohl tyti muohciu »pli«o mi^ilurul 
jttAtnílf tiťjli jtrnvtwřTuj é|uui4>l. 7a řáduoti ci-jjti, pmvfl. neiinl 
8r jciiiiJiil I>ť7,u))kiiiu- li fXnvií\6 inx>k«tjiufůll nesmál bili oilpit^] 
xov^U Jelikož bv U} lu^lo n ui»l«dek válku ciboienskui: ajBfj 
íť jo |>Hleailofi( iiáTbTHti mír, kterého fl« uichlo ílocílSlL, jole wiw* 
itťbou Mi jo^i]jiki>lo. juu tuhilyT kilyhy íoJcknibJ^ byl rotitaovAiip 
f^t\Mt: Y,^to(i|iU ru^lindiii^ jnko odpůrce Bnionkí; jcdnnl podiv 
Itifttmkcc liifaDt^Iii\\ kteH stnk wrjté\í\ tak iir£ltó; pKIn ai sJDcv 
Aby koiiTcui Uí uuorlb^val kdyby kurfiřt Sů^ký de n^iio^TAvil, ah 
jtiirai^iífi kliullA kTJ)[i i^pmkM.ski^inu nn ^n]tti% aby dtitř« a fcnb>UkA 
DtoiGckycb nri>p<íu>uil, kdyby Fci^inaurl ^ttw xUxkO Eraiorélif! 
bodDos' kiirflti^koii udělil n Icdybj proio hotA válka vypnUa.^ 
Teuto v [lahleduí chvíli pioii xiiuévu dBJířdVu se jovfriuil|inr 
neiméml více rozbodimlf cf^dřoTa: rcnlínuiil byl knú^ti Jki\^c- 
«k^ii tolíkrňl %]ihí\. řc imi bnHnii^f kunittskou ndéíf, Takí ani 
ii pÍAeiuiií pmp^dU a Deniohl tedy tIc« ii«IaupttL Xcjeu |Miii(^akí 
niLQCIiu povzbttzoval cbaře, aby vytrval na dráz« iiaftti>iij>«[i4, Uk4 
''iflť*^'- Hyudi:' vyíádal ti o m\i rok ^Tyš^llf n [iu:niainoiirLl^ kdyl m 
byle fdřlťno. i* dotla hutA p^auf, t« p^pci a Li^a £AÍ^ buiUn 
ťfsah: podporovRti. kdyby pro iidMenf boduostl kurtUlHké broxUo 
n^jak6 nebee|ifv«u»tvl. Za dynťuf tobolo Ferdinauil iminá;*-! ia- 
1')by* ieni oljB«Aují patfaTeufýfbonaiiTotiliaxiciiliaiioTl. PťohláaiJ, 
kterak i laiky k Htrfci av^Tnii Jo mUerdd ochoieu daný sUb splnillf, 

*> V fSImaartAn Vti^i% <\r im i^rivl pntfmAj^ |l Enp«rtdiir d« p«rt* id 
(SDdil'' iiir (>bMc i-iL ř Ir Mnvr^- MSi. ^ Tiai|«l, l*iU)C««* úv rvUM 4* 
b S. lahsu 3&3 niki>)Xf Je » vMh unu 1 oj SpandaU varován, ktemk pro4o 
inaUl u 9ebe niAsiííiilní vfbby a oMíltv jť<jicliž kuncet uviuMo 4I11- 
til^^duuuti. I*K'n to VKJík íu ulubuto «? \'H ^y^tíluiiviaí u ^rhinéri, 
ktcf Al král JjJcub pOJtui^fiTa), kicmk MjulmUUn chce pudrivt: Uhé 
obea^eiDé kraJIc)' v Ituhif Kald vnzdriiku, n)i^ mu \iy\j ^lohy nn^ 
hratray a, kterak lvil>' lloruí lUkou»7 a Honu' ťa)cho De|ioviuitjc 
fa xánikit ilo^tarr^DAii ! Tu íc jt; protí »llbii, kItTÝž MujíiiiíIíail 

ltt«dy *a MMlni^ci rylohy v I>oliil Fdcl. Všecliny lyli žaloby n 
pcnaámk) duhAjri>Taly, ie cfKuř chtď pféuí Spoii^TKkn f Hiraiiy 
DuIdÍ ¥iůcc t}'liciYčtÍ a EnlcItmlK^ti ji npirl postoupiti, jlIv í;^ kiiAdv 
)*bo rořhimlny krok mníra byl BAvor^krm. ktwé cfni <IJlc tíď 
\fmu^ po£iiitovAlo,'i n. JvTlkoI E^ify clsaP byl udbivlIAii !dtibu Aváum Ju-fidlJ. pu7,vjU 
éUsny ki^nvt^ntu. iihy nt- k nóinu pru píotlloha ^loAtAviti- V ^vlvu6 
dtU bUVtipsk* ivsáílíiii^t^ ofííkAvnl cfsíif knfinta a vy^lnocr knlí.crf'^^* 
fr((tt^ u fctola a pOiCiLuvít ju ki-átkyiu o^uveuím, ktvrýiu je iiuUú 
CA imilu ď od«v;edaJ pak prupo!ilcf kuHiHoň Moliufiikdmu, jinU by 
|rHUimiiýrii TyklMiLl^ ťo Eth^jihujit, rcim^vuttjt mi ilnb l«tii^iiJ6fch nc- 
P«iiovaIt j«^^ tnkov^ pnilamcQUml obryklosU Jako uynf o. úlohy 
n^l^ly jl^ ptrdpin rozdány, nciijnl ac nllcdo t přflomnych 9^ova. 
nby cCbéH vdto^^důl KiirfJK Mubučhký phjav phídlnbu z ruknu 
ríunrf^ powl*tyupÍI ke tlvcHm mc son<li-uhy tvými a tíial »o 
jfch^ dili^l-ll by ni^krlo ? nich, kdo ]c v tfch t£c«ch 7bCh]ojáf ih?í1I 
Aft, címH odpovédiii Tťprvé kityí uikJo k tumu m uťpHkljíúJ, 
předstoupil opH v řele sbroraiidĚuích před cÍMře a ubcípecovíil 
jrj, XL- ]tfťi]lcibu irhn pilní' n ATÚiLnmít^ nttíf a ie mii puk pctilují 
qirdm o rJim močeni. 

FHdMiA nbsnbovala DÍkollk ku^fl velikého do^u, o n1ch£ 
br Elf byto moblajea tebdy t Uobrjni zdunini ju<!jiatf, kilyby <u 
bylo ' ponulé nUasOiUo ne ponxe nakolik koi^tit, nybrit culy Kni^in ui»Mrt Wp^ *>*><W jB'ii<<< Pa IT t> 


fihtíeí a kšjhy iTb Ba tn^mé. lijhU hj «totiiH vita Élvny jehi 
urrofii&luTnJfl a kdj-by liyU IeeQaIa ta kiíAou ccbu MplcbáivS 

í.pAsobllL Ncjyirvó ozuamoval cfnuř, řt? fbavlt fnlrkniMt^ limLiidvit 
kurliHaké prcr jeho nuualálé ur-ptáteUké jiNluáuí, it Iwlftofff toto 
pmfrftjříl knífxli ríKTumkĚMiLt )fnxÍDilUaiiin1 a Ic řa kumvriitit fur- 
TnAhit^ ji iifl ni^j pKMiiv^r^ V diJiticb hiuvcli pfiJodutaJ rttdUt jnkí 
opfttřCDJ t»y Kf mt^lo j>í^e(Lfcvxn.Í, aby jcmti a knfíiitftjti, kti^H nnr^ 
filítilll iroiaoc HVOQ h ilobjrif /«mf mltrfi?ii>T^, bji mír mbGifiQéaH 
II alw „řlé úkladv a iiraktitty'* ucpnUl mohly bjií ixjvricvnj'. juk" 
by tc ini>h]i> ndpornvtitl IloliLii<fjitil^iri n ynk hj nii>bU býti x 
kilť ii^kobk infiht obftfulilí, Knjiu/riii, jak liy n: mollio vylwi 
stí^itostcin, kicrf t« na vnémech Htakj^c^i od r 1019 př«faiáádf 
konečiir JAk li> MOudiilHvf a niincůvrUclvl z ú)>adku fiTfbo UbuUn' 
bfll ji(j^^u«ácuu. K UL'tvL'UÍLiii tímto {lOjila k« íitkiát » jiobk 
puu^lHÍ k lulrjuvAiiF iiiihmiuhkjcb puvnu^if ubcnikfclL*) 

Jakiiiilv LÍKAt vch;jui^ >ť k lomu pHKiui], tv hodnoiC kur- 
fiHíknu prnpViJf]] kufíoll I^avorab^mu. MníiLiiilliAa ncBcáliaJ 4* 
ÍCi^;ciiii bu tyilatL Zh ituika jl nuilhťry. k XíU ne iki lu^fo^ |:^ 
1U3 jívAvovAl, tjť] dnv 12. lednft večťť ti m;iiiíťlkau svou do toliot^ 
mi^sljL, firuvA/«ii jnu brutruiii !i\jiii, kurňrtj^ni Ki^1fn»kým. Jeiii mn 
byl na nakolik mil cť»ly lítřic vyjel- líražinu >cbo (roHli iHnl- 
rid jebo a raíl^ví. ílvoUtf slrái a tnibaoll a telaí'}ií alccblíd 
v xvnň ji.-bi> tiidlid- ktt-ré byl k lofiiu nchvjUii^ pni^vnl, ř41iiif*tm£h« 
lidu, jcnjc « iiím \jel dt> ftexua nubo |>fed uim Uni |>fibyl, |K)4tlat» 
?ap iTt\ flsob.**í IT-Fíntílui ilmr kíifíi* MniSHiilian iwTitívU d»ř«i 
u iL^ha^ tc mifhl aiíúUi přijeti c[> Dej§Iívi^lťjUUQ. V Jakéiii jixn. 
\ífi\6xa\ se Krnlfiiaiii] ph'd rřom! roky, kdyi ob* t Mnichova 
iluůvnli o «polck, H v jaliÉiu byl ujufl ^it K4 :íIji1 <j]>títL 1aki>i 
mohl KÍ MajdsnUlaai aJespofi k pobi-ice m 2jt»búiu p^kUilaU. 
*> Hu. M. ai«b. Cíi^ká pro|i<n{w iM. 7, Mna 15)1 

I t-(ini«ih^ť]i:ii M. s.iijuji lití. ddkuurfi ki|4£ialdlni AL a. í^u II 
3.J& iiebyl ZftijaXé ti?^^^íhi'iti n t«k uvHnl knížek ^m^uu tnk jiHvHJ' 
rymí fclavr, jiko mu ^ttiky chWI vdíínoít stoq osrídíKi. Tfil 
(IruIiA liodiuy rrvula prvui n^Tdvévd MaxiiuUIjiiiutn u cl&i^ a My^ 
tt lira dui pofUvjí cfKur Qávitéta tuio 0|ilácť], pobyl iti bmlinj 
n knCfrlc. Bt]o [talrnu, íe pnnujo mod nttci dAi^rny pdm^, klc- 
t6inuj illcngv^ konventu vt^uovnli Jtroina tuk svou Tio2oruo«t jnki> 

L^ItuiiIíi fiittdj^tť duf uťili kUDveiitKL*poťal rnrtUIodiiAfMké 
pmjJtfMCi. ZaIúd doEiLivili ic tnků koucícui: v5^T»]lcj brnAibL>rMÍ. 
fx pHbndon, oedAiucho b»b cfíiiH od karUřlji íivU*litfm lirtcm. 
T iiiyinJ i^r prtviin, iv utinil jtŽ pHprjivv. nhy so ufiobiiů odybr/L! 
4o fi«Ea«. ala io zemřela m&lka kuilirUi i;usk£hu u i^u /e musí 
jíll na pohřeb Jejr Krt)rrK> tuhu m^ doitvťdC!, iSť knrfift Sa^kf n 
kuJJ&U Bviuúvicky n l^)]nohu]Kký UkŮ <lu fttixnn acitojodciu » trt 
pry ccmi-Hlf, íc by Um mnlil císrH pfftomuoatí evou néjak pro- 
sily. ") ^ Kť kt>ncL dmtnvIU be také JeAt£ ttsIuucí pumořniM, 
tak te Jtu DrunK^icki) 4 Mbkluuburk uotiyly mjiíUi zudoupiíuy. 
Vjíland brauIlHjrítí sťsííill oposici, jU im k*>Tivi-ntr^ tvoHly Síi^ko 
»i avboC kilyJ v ioiouí duc- ^-1^ kiltiii bbLu])uv6 
llu flvfi} « prvním ku^^nk propoaloc tf^ar^k^ V. j. 
ft propť^tťufm hikluuHli kuHirUnk^^ Ludvík DiLrmntíuliaky a vyídmtd 
fftlCl fl brwjtboriti byli proli torno.*'*) ShroauUdimi »c roxcllo, 
■sli by Rc^ hfln AtAlo k^vutti^ «tioAodÍ. 

Z té okoluubli, iv kurUH Moliuťtiký, /lí snad uarad, v^iia,! be 
ftré opoaice a fe av probli^U pra MoxIiuiliauA ^Méti j&it, jak 
m/ir-oé Ne nu nřj áČinko^iLln - pjipLt^ři^Vý niinciuH ini^l při tura nu- 
pocbjbnů jitcdnf ů\oh^, Vy^Unec (raucouzfikj po£^áa, aby iliwU 
odpor Saska. Mazlmllian vzal m ^ebv. Jak uidmo. z£sknd donlilaa 
řVancío li iidi^lťuCni hodnosti kurHtlHké; poíidřji vnliiiuA »ti k hWi- 
báu i^ftto, jciu k dli vedly a poxinmeaávime J«q, Jte uloi^no 
vy«la))cl fninťiMi/íkÍTiiri pfi dvořo cf^fském, aby k-nťíí-tr Rnv*ir- 
ftbé^o pod|ioiwaI ^'ď^adkisuk tobu ijabrnuc fraucutLudi^ doblavil *'> 9u. fl: an^ Li>bnlu>r kurfittoTl tektaa dd. TH. Iada& Ifi3«^ 
•*j VjJ. it hrth. Kuffiři ttcvni^iAnk/ ťt^tK Aň. 1,-11. lodím ICíď^ 
-**) S«t 11. vfh. i^tí fl>iiai,^-i ku^urtvií Sukéma M. U9I tídiv l«ft].-^ lASi wn «c k Tiistiipcůn] mukým > ÍAdol Je, úry se Tidail o4|mr« ťvélo 
|irot] fiový^r Ma3Eliiill1anA nu lnntuosf kat4Kal:nu_ V^ítlusec fru- 
cwuskf uedoíiÁhL kÍcc dtžviu tiTčhUf jelikoi xáitvpd jmoio^auJ qr' 
amíH jciín^ii jiDCi ív^ instrukci, »lc kn>kcDi tftnta pmicvirno, j«U 
fltanovlŘka zaujímala Krunt-ie v tííúxttí hudiuHil htrrflnsh^') 

Kromf iiroCť^UnlA. kivH přei jiHmluTu Í-VaiicÍ(í polLlUAH O 
ne ÍG^tnim DvsvoUti k tomn. ahy lindoo^l karůftKkii kttoUkoH 
bjflfl pť0|ifijt^(<nni vyminkníovat m tak^ falckmbé NDubiinký, Mby 
ra id«»|M>u kuLif^Ci IteTunkůmti oedoaUla, Cíttí ihU jQi nadlouho 
jíM TuhAjfínfiEi honvvTitu poďitdatt po P. Hyndnloií la ftAoUii 
Ale fAlckrabé nn v^^ii.y v^kf'krly knfittcfa^kélio miáchft odfKiYfdAl 
pookuzovásím k Zlnlé bule. jouA t^jl pr4vA ptfbimi]^fa po xa^l 
tíik ie llynclut mUHHl odL-jfti s uepořfaoiiíJii. ťuIckraW Neubvmh^i 
vylinulJI M jirAvo, E]Í1i?^ili?^tÍ xv6 tin koinviité b^iti,'*^ ktur0uŽU>| 

'lu}' pohrůiku takí provedl. Z/l^UIí krtnvrntu ipK v nimi ne zailo^ 

kfnt Tpftsoboni práv svjcb ZHHljiva). Kroih^ ZIaió Imly odfolátal 

KU im ob^-ykbiíť r rfU, která Dcdopoufití, abj pKÍ>uiiii po méd] 

byli ^kráccuit ha ^mluury rorloré^ jcnS byly od nt^koliko ciutt 

{ttíiYncny. ale zvlA^té ua (lHv£rj£( prí^půjčenf tů bodnc^ v DMtď; 

\'ůdl* linie lieidelberské uvAdíua byla llnio Qoubunká .t on sÁm 

ink^ xftlnvnů. n kimihit> m nlili uinéliu FurdtuiuiU, kUsrf mu 

hodooffT tuto «]fbU, když jlí íakknH IIodHc^ vroti aíoia »fr' 

piwdnU.***) 

v';^' V nůMfjdujícfui hezení konvcútu sunžif ^e kurtíH Eolíuflkf 

»cfi]nbÍlL dojťni, Jejž xpAttobíl pHpia folckrnb^e Kenbonlcébo: tfčflí| 
jirovln^ni Gi^třlcbnTn rnkc^vyinl hAr^nmi, ífí podlí-, tohn i pHhitnrí 
po me^ tuťji o Hv6 j^rávu plijltL Kdyby fakkisbH nd^ltton bjUi 
fnUoíir. že by ofwif sám byl polrcatín, íellkoi by vjllkou utrpí! 
ninnhtMii i^l^f ^kodu i;:t avt^iii mnJQtkii ut^žti ^kkrnln'-. 1'nitťnlaat- 
#tr clenoré koaT«i>tn ohrxio táli »c proti tomuto nCDCuC KdyA bylo 
pojcdoáno n nékrcTfcb válcílto^tccb, jcJKto sf^ ni4A Htsk/ch tjlmly, 
bylu btitvtd ukouteDOn O dva ihJ poxd^í kanSK HubuénJ^ milil *> £da. bc. uth. tnttítaH tíĚkf^ "jéMudi U. ml kdm ifiti. 
ledu* iftas. a5i iluneelAH ciuhJoA odpovírf koovcDiu; katolíci proji^tllí sou^Iaa 
sttj s iTopAjítsnFro hoduorti kurfirtoké, pruiu^tnuU vfMik nlirmllH 
w proti tomu. OdpovM byU KMnvcna lakortm dachcm. x*> kiu- 
RHuH Mi.ilii»!-skAuiu uomohln «e v tů jvtfCiu^ vyUtuoiitl íddiió^traa- 
niclvL uiLOi»iik w podobá, ke chiC^l cisari j«ůtů jviUiuu p?i!d«titiUl^ 
Í«k iwTio^fpcčné ra]^b<u]ruitf ričiuil a ^c proln nrbnitky [^rou--ílfliLl& 
B vAUÍiii ddrnjr€iii uvcdj, uc^li důvoilv hAtolfků.*) L&utíiiAb^ 
IftutustftdrakT Uedét účinek, jnkf odpovřd kouveutu miuteia jc|>ú- 
tH>UtÍ ua císarť, jfíňtť' tíiu z\'í4lti, žť jvj líhi>i iliw uim^Uril il 
v x^jmu ctbutTUěbu (iiiru /-;l ru^tiluci ÍAkkraiít^k po^iWal. **^i iv 
kottt^4 tnbé bratr ri^dřichftv \->i>rA^'ÍJ Vtého Ká«mpce do flcxott 
« ÍQ £ádii1 za udůleoí bndaotiU kurflřt^ké pro avrtu iwobu, hdyb/ 
ji diAř Bůdl-lcbori odúal. <:hc<juie jen miiuodiodttni poruaiu&iatL'**) 
\" mdí FťtvlíniiiHiiiví' pHpťjivovjíl w nyní 5|d!*, Jcui rařl ty- 
ttl opontriif nnbluij- piotojiUiitA o tom, rHBltJÍL/-fi císaři B kur- 
flftsttfiD f^iIckMu sTntKKln^ ntUciiti. Ddc dCk ledsa byl £pb hotov 
:m lOkSAu kou^eotu, tVrdiuttud iftiottoval si v n^m pr^lvo iiuob- 
flwnnůbo rOKbodováiif o buduouti kurtiřiaké a x^uUuU prublifleiil 
toto jen dodatkům, Íit ju ochutí;;! pFlJTihiuti f^ilcIcrtibtMť. nn milonf 
A o DftvTÁcenl ítTuí ř ufro v.vjedivAvíUi. ti Katolíci bjli b pro* 
httieitfin Túnto spokojeni, ale protestanti )ť zamfill Jako dKve 

FlláfTfa CÍKKhk)^ 

M&ohý z í1i:nrtrů itniul h* tjiic^ co vlutoé bylo v ;tá]e^iito[iti 
koHlhBli^ ^ prAvcnit molil rí«nt vyhlť^íti klr^ibu na fulekndirtd 
» £ vcjební joliu hodností svobodné nabíliti nebo no. Qo tc mA2o 
odpovédíli nu tuto oiáíku blMíc k ^porofm ^plaHm obou Mran^ 
jvitn byly pH třiť příl^íiti^nti a pu/i1i'-ji jnidAiiy, ťhLiín«ř řúu v krít- 

Odpůrci k]ci)>y. Joní byla na Cklckrab^ití vyhlášena, blodfii IÍ33L — iKUJlti. OllpifTHii kl/U^VlLEH Ifk 'XikjHIli^U ^|l||lOll<'l tSÁ. M. 1«dbl 

tata. 

— > Sm. tL arcb fvr-iAkal k^PtiTrntu ÍLufnikíbn- 

S«*. *L laxlj- Oi«ti«IÍvn>-, vjtlvjK l|lil<Hílinfink# kou*™to dd. -^ '^^^~ 

i) Tittitt. CMMti 0dp«v44 hufuraui (Jd. d. Oiic^rK í<m ÉÉ a»kA£Atl. fe i>|katřiBiiá túío je nuJiÍhi>Dlí^ oUvtiliiihUm » k $.^^ 
a 2it cfoaíaké vo1«biil kapitulace- rrntfn io uttasovciio. tc dMř 
bvi s^atnu a kiniiřty nvmií t .daieiltá vM** roibuiInotiU; t ^ 3fl 
9c praiib, :!« nad iMuyni m^fm Klakfm MunJ IryU v^Uiki^ 
klMba, dokud D<^1jyl flyMii. Zárorvli avidftj UVA djitawiiJ^ mhiIuI 
f&ú ki.>[noruí ^ ruku Ibbó, v DÉmž vyijirniů 1j>1o ml&úoveii*, íe 
áímúetm j^ftl vMwfZftl cx«kud Icpiré Iclidy proti náktrrés* 
fltuctvi f^tAvb Háďktch, Ai kletbu budo privo]>1ntiii am^iiB. Ah 
to £o » ÍBlcknibétem se ue^tolo; \'fv pt7 avbylA poxAi ntoa Mil- 
ným zpteobcm MTcdona, iu nebyl rohuún a, idyůáa a tl^ ledy 
nebyl HAu& odsoiuseo. *f 

Na Htinjii: ctA&Hké a baronka SDallU sa prof^fU dflluo, If 
UtvWL^nl Pi-^ktijníhe féáií z r. Ifíni Ticiimjf |>lnli]i:<»l o Jťpti^m 
^Rfmita n íc pry vfibcc byUi JibyícCiuí fdlckialičtc jak g. 3(t tw 
lebuf kapiiukcG uítanoynjc, titcd ryhUtenfni klatby vydccbnovii 
punůvudí byl od cífiaH dKvo n^iiumnuut^ poii<>vndi iKiniouf iníi 
Hi^kůbo, jeboi **^ pHjťtíiu kuruuy ivaké doi^imll, bylo ooiork 
• pohDJIaim A výnlecbtiiu obvíui^D^bu ulc prý by ^ bylo i 
*} £. se 4luftk« volAbfri kapltoUra cul d«h3Tn4: ,W|r mUA 

fbmx BtkiliiahftAcA ddiI Abi-Euadifiu JDď^npli KhJcunlcr dmUmf 
Kx^illnn fnhťJInn, <lf«»rllii'n ihrf^ l^ht*ii\mr^ iinJ Lrh'» kHb 
turJjfCD TcLLor iiawMiierlivb ii>Ldcil'akfi^i] lufetu^ lu vlcblifuft 3*«bfi 
10 dD* Utiťb bflircfftfD. buLd Aaíkiifi lirr Cbnrforiin 
nnd TlpH«^nkfnA Emu ^ťhrjiuťh'-!], inKirultrWil iň^ Btvn 
man Dud díJ ICťiLlii liůlitEb juiI t<^rttb[L. GraTou, llAita * :» A4r1 ttf 
(mdeitn fbrUchfu Ltiiť-u nicbL i^du lut uiu«ii. aurh «ubrcaibtí]t éo< 
M im SUkh truluíirr XiUicin niifl nnil*ni Oifn nrmiya bUd 
dulo btKfilfnik der Hftcbit&cliifii vjl viT^tiťm, ^ulrt }idib«n« 
kaiuoiíB* Míjnit abo bfFHlrllťtu ňimút mHuiúfííir^ tddi-u-aig 
Jutllk RdmlnlfkErírt irrrilfn mOfv,* — |. ťft |^n|if?iuviiTiri tapilular* 

■ui U«fa» íílWBD^ bulit* odcT iil^Ihi^'s SUtadUt CbuAknl 
«t«r uidtfMi 6bne Crakeh mafii miyrrlii-rt in S/t Arhl '-^'- 
(Mbui, bn^ od« crkUrl <midct Kiudara in *:^<^^« or: 
n«a Vdd d«< b- r0mÍKbcii Itt^lrfai vMíaf uMftvit Sftimír ni':i .^ n 
4e« b- rVabetoi BHcbt faa gonirliltťTJi íi^ J«l» rHum^rMi K- 
iprrkbMiTdoaiitf luid lUmf criblfflcf Kgic b» b »d»wi in dnn 
mi vBlbofin wrdi. Doob dna &uab>(Ugic& idft (l^mvthr 
drf LudfiMCB* oulArodd^' »5& dalo. co hj b^to tíd^ )«hu xaiunall^j. ueliledt- aqí k tomii* £« itoto- 
rickýiu pomůeuÍTii míru víuulk íjiíti /íiolíř k\**XhC- tivup,i£|ji. Dňícrly, 
jímič ttnuia ciMíňká uetiIuu^aIa tu ukoJiUMfi ía falckritl)^ iiebyl 
pohntlíi, ocibj] Mc KiijUté tiú: xhok orll^ti poxníUnkoii, ie 7ákon 
v /uůiiJ Hvéin hjl poru^cír hh^J-li cúwť U0}iO|ifťAtcilJiié právu ke 
koruné české — « at ^lauovUkii pr^vnlUo iwfuolil toho nxkiáo po- 
pírati— b^l fůkkrhbů (iHVŮdí^uJm ruáltulutn min;, jcui wí nemohl 
iVCřUvoti nu iiivtií tékou^ ktiyhy druhu Hltnnu j:ákoua tnhn ru 
smyvln piloti fjilckmhfH ovb^Ijt poi-UfiLs, Xa strana cfsaíakó 
■i&hll se, íe f&leknkbť^ltr ucípolinAlu itxkú ttiu uiuluuvatJ, h' hy byl 
jugi»té vyrrúif diwřuvs ueupoftkclil u £q hy ne hyl k KudpuiildáLu 
nudoxf^til, kilyit príjnl kt^runu do^kmi- ('iVitf- vAnk louflyin 2píl- 
HtWni jiorutil ^ I^V ^vé Tokbiií knpjtuliuv c^ do xuóiil i cu clti 
■Dfalu leho. nebol t dftJcdló iiUoiiiObtl — u co cQohlo byiL ilA- 
loIimMho, uužU vyldáůvuí kÍL>thy uuburiiHA? — ue^^u&l ni nulu 
kurtíHů El jtánai /pŮ^i>ham tfiuto Ubott^luA. 

Vyfítkjt lAtii proDáída k, juk ífLmo Acbou 8u roxoiuf. Jeu w 
atfuuy pn>(«8taut4ků atdce od kurfitCu Braziibunikéhtf, niihuf kata* 
Uci byU by bei udpom prujevUi lOuUas » po^íitdnvkcm cÚAřuTym. 
\vMk \mf'li iw dHirJ- tut kurliřtfi Hrjiiiihurskébo, Ic poničil i- iSfJ 
Éfé w\vbui kapilulacu, |rotÍL>h[ Jeat ilíl ilrulié stnfié uvážiti. xiIjiIí 
DczaucdbAll naproti uOmu poviuuL«»ti tvé, kdo k tomu byli xa* 
váfáui bSie bylii puviiinri l^íeuU';', jjikiiAtJ> prtiviiOio ilr^itric kciniiiy 
ívftké. vdrřuuíjiTJí gbhujovjíti; mlsTo toho Brruiiboreko ^a poistÁnf 
cbtJKul» ^u uupr»tí falrkioVti rr- ni^jpokojn^jl, pK^kn^lln sván mo- 
ráluí vtíuosU. ic íG kiHj Ilikruobíi^ky uuptidAl ke kuvJUtuvt ^nr 
flk^iu a íc císftH pomoc ut-poakyrJ, ji jediido vůbec inV, jjiko by 
A rxmě jeho Eidpoživali <n;liriLiiy Hsi' Ní-inrckí, Kilyby hyll kiií- 
MU n**ii }m\\'ínm.úi cinnvc profi rakouským a feHkyiu po^^tulcúm, 
bytí by mnhll /iijisié prárom poiÍAilovnti, aby vulcbul tté kapliu- 
lace t íá<lDém ku*^ aopoi-uáil, u1« kiiíxaia, jLl(4j ijirvu*} u jmcaji 
proti iiému půaoblU, nemalí pa'ávu jioímbjvaij, nby dosUl Tokbnf 
kupíuiluri; rwi xnjUu^ pHnabul iiu ní » T'»(i pmlmfukon. ktcrit 
nice nabyli t7«loniil< proocifcjiA, alo sauiá bubou air rCf^ujiK^lu, ^u 
luk* tífií budí avjch po^lmioatí (íAiuúliiva, Výklndetn avynj o spo* 
ftfdi H ftuajiy u^aLvul kJeiby uu fiUckrnbi-tti ukú/Ati ^mo uiií.tlV^, aoo žo dfttř Bejednnl tak Ubotviaít. jal: M tvrdtrft; láDmér^' 'bn 

Dobw n»hodnva;l tnkovyin zjiAsot-em, i&ka otiy£«Jooii pH SMkn^ 
nuQ. Jako celá Eno^a, Ják ne domofvHk, fig i^ráva JodiuJa. blp 
Hť 1 utjbcu « imHluupntísC Tť ^pBBOsku fjOHiAvfla proií tcitkoti 
Luilvlkii XlV.f fiťkoUv lijL iiriiv^ni di'-tlic<;i]^ ponévaiU hvpbodk 
Evropy r^o ccLQn, n«ill uspokoj ctif práv dMUk^: iiodohaé 
í T-'oriltnnni] inc^bl uedbatl oAktcr^ch uataiiovonf řéán txaktttsBNa, 
puitřvjídx li^ kdo je vydirali, neméU tehdái lu zřolcli iinulcdil 
Ticiutlivť iidrtLosti, i)5l>TÍ mcnAf qniry n jffvduaatf jťd[ii>ilJv^ck 
knfiat řfé^kých. Cfa^ nmlil tódito UMtunorml aBdbaU tfiu qdÉM, 
kdj-í (.y víiĚi»lW svého uííl k uhTZfal >UluÍh& lH«<il ^r lEé- 
frkiicbu; k tWmiii rSak byla málu i>udr\j(.v L^i byl Tjrnátifm rDx* 
il^leu. itratiy udboítm^kí políntly »o hbíví sctíli ilu^VAJf btnuiT 
tiiroduf A praUi byly vnivna lak ptXfti utulaoá Bod d^afcsk^ )tko 
knttaU íQskA. Vo vyíňlch a alíáídi \Tatvách ii]>) vfii«l»iva ne- 
doétátali* «e apol«ťiiébo jrroqf^u, kCurfiI MAta dudáni iwvniMli 
a v krilickýdi flabáck iKMopouMf i.Mtn(^ púťhvbnoiti a tom, (O j« 
povuiao«tí jfidDOtilTCe. Kctry poiidok byl by ae bjl lUI jen tw- 
dahlrdnoa fodnn nAsllných skutkft EAV^d, poD^vadí DevyplynJ 
£e eiJfiÍ&^&b4> uyímul it j;u spok<fiié potfvliy a |Hifi^vad:ř tyti> bn 
nevyžadovaly. NCkivH liiftorlkoré aícc »o domafvajl, ío jakéti «ui* 
fiknee bylo ji^ nkom doMuEDDo, kdys^ Vnld^T^^in TojakfOD av^ Xt- 
mecko saphTlI, ale beiu^doá nim&úa lie£ uprát^éiiůbo niódafka 
— pon^radi daař ae o ni DWUraJ a Valdáieiu byJ j«n rdíidia 
a ua |HLU«m — viÁif nepořádek itiv vUd^ vfdiTAaké n Irrniy bau- 
krot, kUrry jf a^jcn Uroxil. nýbri by] HtáLym jťjf pritvoditíni, iMthoft 
xpíbf>bitl jílfAín ircmť, řdp np roz^ITvrnl panaiví, luobou Ekrálki 
ipůfobitl ro^padunlf sUlo. ú*» uť jtrbi) £tM>vmrí^t^M(. 3líla-U tTti 
rtlnba Uio rOTivSciiu, vyxa<[u^iU smtelou aopřcCrlitou ph^i* ic- 
litxiioa udbodljuiubt, |iHniiiu np^iKvcMť a itprAvn^ pXuétíí potinMid, 
vlAídnn&tí <o, kterých se frlAinfkOm Ttde^kjru, Jaki>l i ilobrotii\?d- 
ii^iuu a .4tf<lrémit Ferdinandovi uedofttáv^o. Jako oéo%>y aouhromf 
bylí snad p-jmUmáid lioilu^mU ale (akoválo vlmŘwnt otad iááwím 
poJkUen pro stii rosrpo^dAiajíci », j^nl md bylá tnom rKm> 
>'a kounmlé proU<tín:itl iia^lf ph^arMM. to faUkraWtl 
í sm \xv \it& pemod: pr«io r^lAJaci kurfiřta ^jMk^ho jcdnnjkv pc»dle 
»vÉ mHlt%Lkc«- pouodidH jtj o^iida tvvůmu a :<a tovuiIuv,v. kterou 
můli s rndnmi braulborskrml, nAvrhU, aby se protťstAnlJ iijoli 
jpii jebo á^lL Braiiibofátf iá>k uávrli U^^trlo 2iimíUi n ponfvAiljt 
1 kaucléř liuUcmiíC^tti Diiriiitttuidlitkéiio ^^rohtáA^ iť lio c[«»ř d<-- 
»djráli, iicmc^l In-ok tento žjÍiUi^Iio výílťdkii- VyslAnd aaAli 
v diUfoJ^ iiorafUcÍL konvcriitu <nUni^vaIÍ m jednnduto |it-otl pni- 
^^qJ hodnOflti knríiřteki^, uk i^ ptl lilatoTáuf uoj^filu lu j^jidnh 
ftwtiik& oiKH uiml, l{ranibi.*rahi'iii a HuHften-Onnuslacitmi,*") Kdyl 
cbaíL niěfa býti fiotliíiia druliá udptjvOtf koiiv^atu, i^IlJjíjíÍJ hi knrfiří 
Utihvíhky, fc tcnlokrítc odponijft^ť id inín^tif obiínuy Dervloii. 
nýhrl fx^ Jednoiiudů podá zprávu o dobřeni ídáitf v^ULojr; ali; uA* 
hledu jvbo upíťl ^e Uutkiabé a oatAtui protestanU a knríitt prrhid 
pavoUl, ?L« dv xavů^nl (la^dati d\san pi-utnk(i1y o jiNliiJint konviruhi, 
Koaocnr viH^k 1n hliUf)' protVHlant^kč pojaty proder do ndpovi^]] 
a tak vsAi poiluny xřctcL k ininCui mcn^tiy^^j 

Kaacláh uiohu^^iki' snažil f-c íoiikrumou ro/mluvoii prcmlu- 
Vítl radj la&kf. aby ae prUali ke katolik-ům, ale ú.Mn ti>bu ui^- 
dnftAhl jako dKvií vyalnnnr fruncuiij^jf ikiuíWu^I^ rufJovi^ uinkdl 
joduati >w» podle toho, co jim bylo uloícuo.***J Odpor kurfiita 
Saakého, j«ií w^ /pfinohrm tímto pfidnl k tníiiínf Bnudborskíi 
A if}Liiuúiií kiettiy uad fiilcJuzibťtviu chi^l udvrátin, ak je^ti^ víct* 
xbr^jeui, které 9t toutu dftliou dAto v kraji Doliiosaakéin u jebos 
M! Btihk) pruti katt>iíkAEi) upoirubiti. pu^trJl^ilu tbaK- a raily jntio 
licr Dcíli Tiedíy vy^traby arcibiskupa Mobu^akébo a hmbt-te OAat:i. 
Kd^ všecky pokusy riskatt Jnnn JiHlm u yinnkn poxvitnf, hlcrí 
mu b^it jťfti.' v lu^fd leduu a óuoni iraaljituL, nby ae ua kouvent n 
Ucísta^U iiemCly tiTileílku a na důrody, kterA Calckrabé Neuburskí 
pfíHiuiHLl. itic pndirt-^ tutali n iioilnlv w iiaiufluouU, po^dí itii %- kolu- 
DOlft cbMhhkéui kloniti k jíučmu iníuéuf, Kfurt-ubiVB, jcniti/ vy- 
slanec Apanélaký uensták ^lomlouvnl, odvA^I ííií m^jdťívc vyielnnpiti 
proU Jcutíflti BAvnr^k^uiu a kurfiřtu EoltiiEkému i dokazoraii }int. 
*t 5*. •< mb, !7ih«l fjUuid karlihavl Tkiktsmi iA. ilV, Oaon I4«3. 

— t^nttl 3>iM Tyriftnfi kur^jríu Siukfatu tkl ."i 1^ úiiun IffiJt, 
**n 'CmIH- SaAU v/útoa kanUlu tiulEiĎajj dd- ai*- a I Lil. On. IOISl MB i«n »u 
Má fv Jo iiranojno, ohy faodno^f fcun^htJsá bjU Mubnlttanuvl úHJi 
propučena MMiimillMi n\Áiú i^ochylmostl EgfoiibcrgoTT, kicrí 
mHA bjly dne 17. nt-bo IS. února ^l^lt^nr. nnfcá tfteJo aq doliaitnu 
n jakt^inni prwtťcjdkoiAcíin /půnobv, ktvtýui Mnjtuniliam mtl h} 
uspnbojrn, jluÍí by knfiřaui prott-ftn&tití bylí \M\k pndrájřfl^uL l^itf 
proathsdnf cvbiu riOII navrluiMUl vyslanci Iravfr^tl, jakmile hj 
konvent opél k a-Jteuf shxoiuAidiL Cíut flim ihmt^aI k wbé Je^ 
notlini knfi^ta, jruvnovÍTi^ kurFihn Molinčík^ho a limiknibi^ie 
ttaílt^kftiii a hovoHl « iiiiní vi' niiii^ni i^jcilnuuim * laki>v>iii 
viTsIedkrm, ic litQtkntbé alibi) iLU^f> itdpona MDccbiti. *j 

Kilyí konvent due 31. Auoth ^mbc bo abroniáldll a kniUu 
T ííe£D6 ptíUimní toiitokrAti; oHobné «e doitariU. tr^rlrAti vyaliud 
DAvrblt podiv itmlury. uby hodoofC kurfiKiki byb nyivf Mr4< kn^^ 
iteti llAVnr^kómu prapŮji.VD&H ate s falckrnbétcn sthj cv Ty;o(Ui^> 
o tmiřenf a k ú^Iq tomu ^by byl iivoláa novy konTcttt K^jrb. 
(MÍr uiií potom nebyl rJediE^u, nechat *bor kurfihfi roKoudl. ná-U 
cteaf X jJoduuKtf vukbiif í<txrb(>dnť niiloiiti, nebu mi-ti jl ndéQli 
ú^iu a pttbiuuýni pn m(.^i r^tkkrnhťUt a koum i nich: kifi^ 
Buvur^k^ necltaf ku písHumú xa^áíi>. íe rozJiodjitttí kiirAřUkůb* 
Hboru 90 iKKU-obf a pu připatlO huduoaU kuriUt6k6 be ďfSCD 
l^c>nťv]u12 hljLxiiuílíiLn projuvíl T^inililrui a tímto návrfwui, BCtnaml 
nÍcohi> nu knrtirt KoUnsiky, také oiIkIaí duchovni fonliluíli a laat 
kmbř Dannstiidtský, jak byl «Ub!l, siolll Icnjirhtcnfiiiui p 
» tiiM vyrnfuť^inn, Xv cí^ř naimw v rufurinaci Inlltctrau^kO círk 
v Vtík. — S jiné ucjffifi^ ^nn^^lik^ vtr^ny ačinén byl )e(t4t 
náirb a slci^ it^o, nby hln\lT[inijLTifi%l Kvi^hMtn brU ,;tiu n^l&í 
bod&md kiurářUké, a£ by ptl^tl konvout lonudck vjmMl, aby «« 
l«dy %'l««tiiO hodnost (Ato nobyb pr>p'yKcD«. Ale o Ion kvír« 
ifavof^ky nvcbtél ani -Klyadl: nupn>půjijí-lí ac mu bodnotit k 
4kÁ (1^^iUÍJiť« p^^íadovuL oby su tnu jí doxtalo akapofr lu ta« Ji 
TiUn.**.l Vy«lnnec ftpnn^ljjkV pnkniiU *ti }eM r poHlťdnfni cikiun 
fifbnAtl kit£k*tc Mailmilbna, ahr «e vMal bodnoeti kuri 
TftáM b1 k toma líčtilu u &tbu alyAooJ, »\e Bodosálil nk^-i"* r^ -^ v SiBaaaiK Oaut llGvotl IV. *L Vt « tJ. ůft» iflťX dA^ Oúnte [)omsiU flo konc^c^ \\\ptm lo. ic, io se nvnpo^lrchlo jehci 
rodj: jťthti IcráJ, pravil, K- iir,« inociiy, aJo oe váojiiotiuud a o tmu 
Jr «c zvf, u se fiudivu uchá/tati i> j«hu půlíme^ nb; ^e odvrůUlo 
Déb(sipi^cii«tv(, jahf budu /pUKobeiia prvui^^L^iifin Iiodiiofttt kur- 

lAilAvky %yé fiufííl, nic naiauspi^lo. eÍMih ut-iull |>i>dlt5 toho své 
|H>tludiiJ tuxbuiliiuli a pOAlul je dju^ 2'i. úuom kouvvulu- LbUua *<>* 
tatu tio*kyt«vn]a obftniiťm f^yrn v^my obrjur noro/hodno«tl, jnki 
panov&ía v kAb]]K*tť^ d«Ahk6m, jrilikujt fw pokusila o vév nv.m»í- 
IMU. i> vyrciiiánl locd puáftdavty bavontlíjmí a fulckymí. Fcrdl- 
luud pToliláiil, ííT Ealttrabéiť pr« ^veUki a m*onihi*itťd)ná |>rO' 
vIděiu'. jakých Ew duptjvtil, ndiif^tím liodno&ti kiirAf'lAk^ musí 
potiv^Uití, ci!(ijitn^ vMk fc cbc<'' vrboTi.^:! ptíinlnv^ «pt<ttclcDVi^h 
knlfat JI h- mu aA*)\i mllosf (íu mu íg\)Í. zem^ Jeho navrútf), uH- 
Oí-U poTiunau .liuuulútd u iltiprucm:r a v^dA-ti j^e vj^elikjch lUUadů. 
Sťbylo vSak dníU un fornto »Uhu, jťh<i£ aplníní by byl císař Tmitrd 
k&idyiu j^bíoltriD Ilomtmi Itakousy aaplaTitt, poa^v.idJ by byl 
ttmb l4io Qirmohl nJkdy tybavld : ocb^lo tloaU na aUba, Její umínit) 
nuceu b>L chuvámm ápuJiL^hku u ^nnka a ^brujt-ntm v krjiji Duluu- 
MtfkÉLu: Ferdiiurtct prohlAiU kromO lolitk, :li; dÁ prozkoumati pváva 
ilélf a pHUit/uych fjiIrkTJiIiť^ru k liodixittl kni-AHifkiV Ar /n lim 
éč«I«aD bude 6 králcnii .Vugllckfm ii% urdtéiLi mUt« ^yjcdnilVAti 
6d<Aodiiu(l po dobrém n kdyby vyJcdu^TíUtf loto Qomélo vťslodkii. 
ie »\olil kuriirt), iihy pu ÚE'jidi> h tilriii iiniiil ku[ti*ťii6 ro^buduuti* 
SlOfA )tho xailw íV^to Ink, jitko by ničeho nvnninfut proti tomu, 
allT iKiťm frtlcktJibítíí borinost kurfiřt^kií byla navriU-ena. jubn by 
ríUl BToloíiJ k mlj'u, il iiuuut! Hk^jrxi /« t«>. ítí bjl k lumu ucbotťn 
i iiro !ťu případ* žť by íimiU Ilorul Itnkouay. jcu kdyí bj" míi' 
byl ukutofii^ íjrdriAti ii kdy^- hy m' rtE^muNi^l (ibEtvntl, £u nn něj 
(HlpQrcl Jeho op4t sridu^ udeří. ZÁv«Loi:ué uslaitQvuui. ic hodnotí 
kuniHskou proplti^uje MaximlUamyvl ua. čaa íivou, nebylo hlPdrc CuUAr^ L4nnbci| 1,kMU?) dd. Hi^b. Oaor« 1<S!(, un k ««utiifnui obMhu liitiUT, nijakž vjíyravÉ a I15I0 \>f oud v ^i 
mci<h áoí\ú souliksUj kdyby byki knííiiln H» ordíllb b kd*bi 
fj>li — c:ni j(j«tů Tfce 11a tiifau piulalo -«■ ktiilé vykwiáránf niod] 
cfíifaké bczvymlu^Cué iai?odmiiAU. 

PruiiTAtHiiTi iiirtluU Tiiiii>lku uu dllli^ císjihiij a Uioiliié 
uemC^la nu m^ J)KloLir,ntf> dckku; ut^ak dAvčni Ucb. kdo 
ndpoTéHiiyi[U ucpt^tcll d£nř;>vynu, brU by UM pontiiuil^i, fc^l 
ii>lf znotl Iktkti, klcr^ lylA |>říňtflro dno mvá cfoaí«M & kniíi 
Itavonkyin iifcdnáua u k tomu baiéťorata* >bf sklunonó kmú^* 
Miuiiiiilkut^vy hloHjktia á^tu£u£ iikojiln* Cfsaf prohláfilt v 
litů, žu JQi jtixj upoKÍci Sn»kJi a ltrAmlH>r»ka a k vúlí králi Alt^ 
^lickiťiim D«ud^luje mu hodn<'«rl knitířuk^ v tí x[>ů«nliř, í*k ht 
\úmm\v tlfbll iluu 22 kAH lti2l (t«bilůi byla bodnul Ul^ Mni* 
inUlanovL d^CoiO udcltuiai a iieB(&ii&-lÍ ae iDzbúdnutí fiborn 
tittákebu tu flvobytf MuimiliiiQOTiL, že bmlH m«jf právo 
xdéditi. Kdyby kurfiřti razboilii prnli fAlukrabvti, uittyly by alíbj 
r« dne 22. záH tiJVl jcdnoduic |>lAlno!itl; kdyby \lak rothaiU^nto] 
byla ve pri>fi|ifc)i fiilrJErubi^r.u, /AvazovfJ ňv diiař, £e bodnout huj- 
Rřukoii kmicti nu úu iivot,^ |H>uťxhil. ICdyby rorsudek b^l iitissů* 
umJLKkým ptíbuKnyiii rEtk^Icnibi^tc. fímíI, jii\t prudil ncddi^l ve júiij 
»prsTOtmÍ, ujbrí lAvn/oval tc jcdunti, jak hy lolo pravda « prái 
vyínriDVftly,*) 

Cfftat UBtAtiú^ll deu 2:j, února, kdy iavoetllura m^U »q 
i-dti TůiváDi byli k (oniu viícbul ílouoté kouveniu 4 vtichnl ctt- 
vydmii'!, nk' iluI jcduí. ^iiŇ dnixf iivdontiivni mt pliijin pikčiciflu 
iicbof kroQiů \7bUjico tpauúbk^a ucbyli přftonini v}'b]jU)CÍ ioM\ 
JI bronlborSlf. I^sprotl termu bylt pf-fiomot Lasikmlu^ Hrsimu<n«nitj 
Maduky «e svím synem, pouituUi piý liyl ,oil dsaře k iavcftlítnh^l 
povoIŮD* a rOEkn^u loboto ,.pru ttoukruriió avé iiAktito^ll' oomoU, 
nťdhtLti. **) / luzicli tytdaiíců d»vTjuÍlL tu- knrm^ jluíbu tAÍ6 
jívůtky nnnoti«. iin|rroti tomu ncmáaic ládoé zprávy, iti liy b^l! 
bvTnl itfiti>Tncn linuly, n^fildrnt fmncoiTX*ký píi dvoře rí»iiř*kte| 
PůtOT Jlyoduf Ljkzal riuu t uj^ukém knpucíuikéni koatelo u pK* ^rtLM. udL CMiik4 ovTtáloil dd. U. Oaom lOil 
•■> &« «L MdL ]Voiak«i hsJouUbo katrttnu Aá. I&U, ůmn iSii. UmiuttU tíntt a kiifi«u Isa^orakt^ho. Propajťei;! hcdnoatí kurílK- 
^]cé TkbatmUhamvi vdobll jnkoíto yitůxiiví kniolické a vyjrývfll rtů 
livf-\u<hiii:r!^ Jiby pťolivnych nlíjincf DtsilbnH, nýhri aby pniuaravnii 
Jen nft upcvLínf církve kAt>:rliclEé. 

Kuířtí MaxiniiUau ['Hpríivuvrtl *0 k uMídTnjfLÍ inwíiiltl^ tt. 
dudinuUm IH mH, anculi jvl lui voxu do hrudu bii^ktipiikC^ho pm- 
vdno jii» dvémn bmtry gv^tuí, kiirfiřtem Kolfotkym a 1<iificCťni 
^Lbfcchtfut, ktvry (ajuiA / \-Ax\» pMbyl do fi«£tia. Ni^^^fioiipíl lini*'l 
do itf&O. kd« mu ho^aoflt od cítoit iDélji bjtí ml^luuji, uýhvi reknl 
v pfmlítfiij, B# by byl zavolán. Níiili obřady i>oř(ily, du-tuvn »fl 
do bradu fiikkmlú Noubiirtký, žiúinjc kel ely^t^uf u cí^nfo, nby 
pr^rstovAl ptrod propAjčcnf bodnosH kurfiřUké. Slyionf bylo mu 

ti itéloval na l^ezprávf, jAké luu bylo uciuúuo, ukriícuju k totitu, 
ti> mv bylo oil císaH dHvn «]ÍbikvAno, *) rrnrf k, ím pH udi^- 
\fí\isii hodcoi^li kurt^Haké MnxlnitlIaDovl chfť-l Te^^Juc^ pťoUf^tnvnii^ 
4le že ua doiuluvu kaucích! 8vébi> od lobo upUTftLJ; jjitto j^^ 2e «^ 
tntálll, noiU vjkou mpoí/il.**) V ryHhtVé s-tnl, Mv va Invesíhxtrn- 
tatlo. tbLVDOHtULin xpůsobum pfed^vdfl n k<lí} »u zntíia kurtířlovó 
MofaiíMy a KolÍDský. líint.krnbř Darnifiladraký n JIdÍ vin rAmf hnuli 
TJiroiUjiidili, iirwdiléli iiHlím dni trpMsUd n ilvii dvuruí tifilíovř 
všeliké ierty, ax v<;ael cUir o jtiduDÁcl^ bodin^ dopoledcf prová- 
Mb jnn trilion ^^rti^noii. 

^aVDOelai výkon dm ac potkal, 2tí KS^kf míslokaucl^f svo- 
iMidnf pin > tJlmu slova »e chopil a vykUJal, ktn-ak bf^fily kiír- 
ŮH ft fakkrtfbt^ IIi.ii)H<^h prtivíii^iifui «\pn htidm^sí kurlirLBl^aii pio- 
|«dL klcntk kní^c MuximiUan d»arí r potřebách jeho vtru^ poiiííhfil 
a za to bíidnotírt kurňřT*koii Tiiá býtJ odmĚni^n. Zá»hjprí kMf>i-ti^ 
Baiurskétio, jcitž byli v ňaÍQ pMtOUml, ii^fi7lA( komoM hrabe Jan 
t HoheaEoUcru, mariílek dvor^ hrabu Egon t FOr^icnbcrka 
a trobudcý pm i IVuLsdni^u, vyjtvflnl, uby \^c oxiinrijilí p^iu -t^ůrim, 
col B^ii prv>rÍzcDÍ jtoucc dírličnym marřálkcm ři^1c>-m hrnbét«iii 
> raipenliciícii. Vrftlfce ae po nókrcrA chvOi, oznAmuvnIÍ, h- kniíi^ *) Sm. M, wfh, Síiití T^iloafi finu "*™a ^^- <'V^« *nt>ra l«lil- 
**) BvrJ, lE. vcL Tjilud kurílhit BnaíbunUbo ^u iifunu dd. 1i*,íi«. 
tosm Ittía. Je oclioum pHjiiiouU hodan«t kurárukoa. naí«i nútiáU abcoku- 
cl£K ta clHoř mu chce udíllti inn^tunt Na t» ■ ini 

líBlír provázeu ,j4a urdlklakuiHrni SELlcpuTfikým a svým i-,'>;.v»* M- 
brvcliicin a ]x>kUU třikráte i-led dMítoD. 31£ltú)uuticlét HMt 
crfloiil CffH yiiíxinúVi%ttA a tento ůúpt^vHé} 4llbit)«i, to mr b«df 
vdůřniitU a ví-nioiirí ihIx luhovali, n^ici brl od cúufi^ m ohvy^íjt^ 
obhiiLQ bodiiODiJ kurtítukou IdviiíioHd, CtMl bAtil m ii>-n( » no* 
výni tcurtiťtL*m |k> tltí\^i l^ah, anlf br byl moU nikdo Bluvúm jfjlcb 
ruxumí-li, tak flUjiiů* b>)tt rr>^mUiuváuOi « kdji duď dovoluvU. 
Ofttatnf knfintA pHirtupiijfcr k ^hxuniHnnuv] |irá)i mu AiA>iÍ. 
liyl vi horlinu xlnnuivrtní v^koii ukunc^u- Vo olihuludi t^-clHo 
hledov&lA hustina a k z^v^tku ^ouieuo cfiati ukot^ icpAi 
i(í Dkolnouf tuto (]|ioiDf»iil/i na n^i^vi^lt^jftl Aohj 9th?ilúvJ^ku : nai 
k-udirt ti>líi pci<lAv;il um k iib^mn lik4itkrubiit; UouLta^lianiitUdl- 
fUTtni "vodu n ru^iifk."^ 

Z|iQflol>Btii takavýmto spliiřoo hyh nejvT^ncn^H pt&kf 
Cavvrakťho: ou pK-konM vciker? obtíže a [ďlm^ i k tomu cínt<; 
£u nevi^oJ ublinhi ii;ú nu itdpur Š|iuui>hk^L Mn^LiímUno iiifdniákl 

byla mu propŮjOcun dťdldné n nenabyl l&ké Ti^mf ^iipiizi^iiébo íik- 
kjiLháiť. Hle kQEJe Bavorák)' oe^lirajúl i^ obtiiU, klarí nu byli 
jd^koiuiU; inenithta ti op&tru^ odatruůoval jč^dau fifielcážkm o 
ilruhim, v čunií tutj IiyI rakkrii,1>i^^ tiojIrfTÍirti ^pitjriianii svou (ikra- 
fícností fL ]§^7m noroíumcoi- tii^Qif jeho bjly bf ncsudly pi 
provodeaf z^érft uk dalekoedJilfcb. alo Miulmlllan «e poeUnl, 
ÍB rtir>lil tišiti i^fJjtriA u^iiuM:kjdi bltkupů iflkovvm x|ii^Mitwii^ *1 Sift. A tmh. !U(f vv«tiuicri bvilFtir*! Í4j4kfim[i úl. TEk.^SlL fbon Mtí 
-^ ÍObvmúĚln, Arouítu X. c'í. Vj^lutd brnnlh^rlui. Jmi |>n idoiifl 17- 

konii nthjM, 4ln fi iir3*rpMT^b t^ťhto ttjrrtí íJpMí' bjli nifnnftoi*»L ^ 

kurii>tikuii .TriMiiAj^il mil taků přfilulné f(^rQf ■ ob^tuflv'', 
mliCiikiňfl-^ hUlij v f»íi vr* n EííMch ,ír nwtnlnlí*, J«k* t*i.. 
raab p«UiI>Ji^ teio r^tiíilt ad^ * uitiiukti t*niill, tle LirB< 
j« pmtdÉiv* jflikci odilnird tt nr|iDiTnu|o a kniit MatÉp^M iai ir í^'-^ 

A IhUoE tVrA B«iL iL aitl, TjtUoú lirvaíboiíti |iánii ttňnu di. 
Onvn l<*S. J67 JM* 10 pK'd ifni tídnčimi cí«^ mkáy tt^potlafilo. nUkupoT^ ipa- 
ttoTtll v uém iKvoboditol^, bUrj je ZAcliráiiU \*řvá hrotící záfauboii 
a Iciťrý jith molil dálť ocíitaíioiiíiii b iinil'! uiu lieř ubtíii povolo- 
vali prudirmlk* k vyilriovjíuf vnjskn, johftž viíbní M míHI wlíop- 
iiéaiti Hvnoriloií. Xrinotil-li ktirťiM. M&liuí-íiliy iiánillky »vň yroti 
MufulU^ovi pDtlftHti, dIc mu to iii:i>rosi>«lo; h^ll phvhliiKovnn 
ftffch Miiidrulift. II Tiidii M&\l[iit1iim plntíl 2h síÁíiiikn iti-oby- 
éiQiu^ sdíoiiuébu, juniuž «« v /t-uiii^h »cveriu' ot] Alp Ivíícjcli iiikdu 
■cTTToviut A podnbiié infuf^nf niftln o ním i ítiiriť hm^kj^, Píiníi- 
tmIo ptwvfidt^iif, Jtu v^ochnn svnu sHu » moc vynaloi^f. abjr w- 
chovAn byl sl^v, Jcní sv^dtil xA&ím kiiUat a bUkupfl a kdyb^' pNtl 
Oi-jaTtO iciiififf\ ie Ky hl' fti ilf-Irt jon ve \iTm\tevh t^IrífVG kAtolickf. 
Takf u dniv hIoiu n ť»udi;k jifhci ptululy ub vilia; >tarfr ujio- 
hiIdVt rr Ktiirllf. prflniírnxtW a vil^noAt m t(», liT jej znchri^oll. 
{fétouír k KlHztIvému a Jflsnt^niii ro?iimu knfM« aJmi^DDvitť' h Jelio 
GnHfiťiifiiiu vohí<llni xr>aaoMU% iv I-Vnlinaud radám Jeho hp |k>(1- 
Kfovnl Zri lakovřlm ?.tnvu vící Tm»hl Maximíliaii liýti jísí, íe jon 
vlnuw prirtťiHtAiitKká Tiudit il^hil ph>kálk>\ aliy w iivcplnilij iiiiinf 
jeho ařr irHt budť Im pťpkáiky lylo orUlrítilH: Hí^hriť sti nndrtl, 
f« poittod di^a^xtiu htiuečiiě tnk^ juňtr^ ;efHká i S}raiii%ko, 

Kdyi uivi-stiluni h}\n vykonina, fulckrabí NeubunOfy nvuiital 
id stážuvali, Jinn Tinvnil Krtkii jimji-vil ji<áti^ dmxtii^^>jftfiii /pi\^íih!ni 
a fp(\h\ rSi^ti Tv4iní Jinib^ když .|«j vyulauci fAlckntbřU* Ludvika 
FItIpA nftTšifvilL C<» bylo v Do^in*>vřtřrt rcsoliicl & sUTiny mírakrt 
ili^U H pHImy^iiji^h ihi tuei^ tLFL huduoKt kurlij-lakou n a fitrauy 
liroíkuujnEttii jťjtch práv kI^mio, jwou pry ^Mmř 1ii* a on ie 
ne nrmOib dost) vynndhlTJ. ^ „tn.kť jr^riiu, Ujitnlirki^niii kni^j^l** 
néco lakovno se opuvazu^ f^dložitL *| K jak\iu lítkokAm, 
lita K iiiáíkáni otfixka hodnoKll kurliťUké vťdlA, a lom ^vAdťf 
liitina, kturuu ťtifír Fmiliiimid zn půl ntidřl |i;i tuvi»tiluK' vy- 
iliU fnlckrAlrtli Nritburitk^u lu jvhc> nmi^tÁlé íaTnhy a kteráž 
«Ulni. jrftt bří dur ^. iVinm fl/^n kiii^rfl Maxímilínnovi ^n^nn, 
Uk f« ijHčUa, jako U^ulo *Jil> UKViHtiřeul. kteri^ byl Fordiuanil den 
přM tlin na Uúúvvtt^ ucinEl V Vmínč d^aité falckrabétl Volf- ■) hni *L MPel. lí^»nl^ort^ lyilBAd pAnovl n^mii rtd. i^ss. ím. lejA. f!f!R lui^Dvl VU6m«v) iUbU tÍAAt le jcuQ u dédlcfts) Jebo pa waú 
MaximUl&noT^ iHlfli t léno hodnost Inrtftakoii a smté k nf nÁ^ 
IviJttkí nebo CÍ01 jejich. kd^U^ poacdiéjUn r<mii41íem slMrv kv- 
flh«k£b'} Beri^ch a. iiotrmicl Jťho b^ll rtnvnit hodnusti I11 
V lom |>H|Hulů, tv hy důleia 13ednGlioviiu byla dHvújíi finLt& 
rr^jií, mé\ hfú Uiltknhi Xvubanký vejUttiba vApJ 
kiiiHHshi hJch^bo, Uybv Wtúe ItodHcIm IV. itibNU. Íjb Vidi 
inu^ VilÉin >Jlbům t<^iiiio uťdi!|iťřOT«L vjsilli x tobOf jcť itl f pti-j 
pnniirnuií lUtiniV dn] ulcA idfMiL íc bndr niti n^iíixáj prArjj 
k hfidQmd kitrflřUkť JIH >lAiÍiriilUn'^vÍ ltitTi»nk£jii Ajfdii* tlMcftÉ, 
kdyby kuiž«Ei Bavonkéuiu b;rlu h<iduoftt (jito dedlíaé u«l4)eBa-' 

Kiirliřt Mohn^tkf uimíHl ttcí kamčaů nnprt^ú »)ím\A\éa^i 
hoilBomi kmilHAké Mn^lmliinnovl a vyíAdul m od dnác nrhicri 
íM Dolld FalcQ, ktorýito |rf1UAd nÁďedorft] Inutkrab^ n* 
IknmtHladMkv. Oimxe lAwaiovu] si.- |:rod Eggenbi^rheui proti 
3:ju:hiuv;ni/, lijjijo ^f^^ jnkfni Uf jrpí^ii^bťu chtřjCiiV Vyrovnati ft 
knib^ciiJ^ kdyi kc mn 1 fiolnf FaIc luliiniA. V fCímA hrlí roRkoN 
ř^nl, kdji lAin doSIft zprAvtL. jak eo OAalr ^ncboTAl; binlliul 
Ludovlslo viuij ípauélT, Že v [ř&UiIco své apran^l se pouze ÚAm- 
ťhtivuKtff ktL-ráilu vyritha mohylu fHÍůvoduhiu ; whoí dit^HI *• 
Fil[p IV. Tvfandut: vÁlcc * Atiglíckeia a chtčl*li whritit nebe^pF' 
řrnnivf nň ohťhndn *]iiiiir'Uk6li»^ nubyl to \ ^. KtancvIiOai kNlol>- 
ck6ho poiihf 0K0Í«nius, MaximiliaD povoiovul za svoa povkiftMA. 
bytí papcJU iwjvýie Ydřínynj za horlivost, Jakoitt Eálmf JpIkí p»d- 
|K>rri\-id i pufttiLnJ su, iiby mu bylit on muíiiu rydílu iloueí<gB 
iprAva, bs iorcKtítura Min Tyl^cmátm: im ulici yiál pripni^oy 
ji^xdcc, který ep hiioH po nlntunf^UrÍTn vvknuo ikl ha cesiu dn 
tlioUL PApci It«bof ekuteúiké ftl zůj^touzU tuto poxorno^t, u«4<«t 
notftrtdl »lfliy, aby dsHlu pHm^l k lommo kroku. PodťkoT«d 
\iviitii, kleré uiu Maximitia& Knďal. t*^l<J1i"valo vroudm uliuift- 
6<jvíDÍin; koííc Bavonkf piuUt ie &ebot d^«ii podporoval jiKii-^ 
tímS l^odiMCti kurfiHkkét tybrí iit ukiitek tan přfnn ^ *> 81*. éL uth- KA. tlfFvaUgwir vc^ dtr An«-inxliiái wf á»f Ku 
S«tol TyilADtl T^nl Twtsm dl i<-V4^ Onu* tíM. Pro tSfOie m^ uspoknjťinf MaiiJiiitinna (jfvdevlím tu ry- 
b<Htu, íe knCfe B^vorsk} kon&dué jiNdliMil hvé úcUf o v.iJohJich 
válcčnýdi, Uk lu o nr^kollk nudili |io»li^'l mohJfL ao OLÍbyvali 
v Ptvw schhxkn » Klniny xupJpc^^jti. Výlohy oliLiůit-Iy i-i^lk^rm 13 
jnltionft; polovi^^a t^ sum^ pojUcéiu byU utt Horuícii l^kt^iutích 
« dmh^ poJavk« ita Honu' tjilcl. Císnr w xaváxAl, te ih »umy 
této bade pUtiU ťiruk &iijin>coiiU>vv, dokud [icbudn KnprntoDu. *| 

C£tiiH a, kaiolickTin jcbo pHtcIům xJik^ťli) přťdc v^m ua 
iom« aby udriciio bylo 8|mtiťleko vo spolku a aby odpur lamfj&f 
byl ttklues, fi<ř£elot o pojuoc tiliporu, kdyby tnlka t Kňnocku 
Dfiťt typukln. Xi-řli v Madride obdrjrlí íprívu o ínvcstitútc 
T ftiMii^ Tyl(»iiuniS Olivoipt hdvlll tiiubMl KhťvofihlUtTro^ iiové 
níirtiy. na j^ikéru £úÍEluli by ao m«J mtr v ,\vtucfch xjúduAti. 
Kolckrabé mól juk jinití jij (1Hv4> lulí^lllj^ ti(*ÍNt[U'^liij ^ynn «v4ho 

I|iQ«UtJ do Vhlní a ptíd dohlflddlH cfeořovíin jíj dAt vycliovatí 
A iwjiUji k<; fii/itkn « ai\nňd dccL^ou cluhirou svoM, Kromů 
cabo loéta býti boduosC kurtíítaká propfijťi.«riu MikiiuLÍlinuoví m 
tMů iivoU 1 iKi^rji mč) M^ locl bavLirxky h rodům fulckym v dižcaij 
její 5th>kil. **) Kdy^ Khuvt-nhllLur podnl domů o lom írprÁvu. 
byl i-tJUi tento Uké iiitautoe Usibelo oxnimeiL hacoí ouk iádala 
brabéie Oliate ía primlitvu u cf^^e, Ilrab^ vybovei tomuio úkc»lu. 
aIt xlqiÁil iiůirb ii^i v^tsinf /odpov^diK^-st, p{mi'<vnd^ prinlWiUI. ^n 
I by jUiaJc é^l zaiu;'Iiiui^ NavibovAlt^ nby íalGknibi> nejen poelal 
tfyui svébo lu vycbav/izif du Vfdui?, nýbrž ^ly sr fAvA^ji) k s^a< 
plumf 6 luilímiA slutých (^snH^ kUTuuriu hum^u by mohl lUkouay 
rrpUtiti, Maxinitllan md] podríťtí boduuat kui-iii'LAkuu, ale pa 
)cho wirt) m^U pMp^uliioiiil npřf linii fulrkt^. kitn'A by bylu k'ji 
prvdleui UoliU tak Lmvrucťuu, kdežto by Horui Fal^ obdriuU 


UnrBtr TY, i!rh% T^tuiny (ůto, o ntt HuiUT pad&TŮ iprim, Jimif ikmih 
Ifttl^ Di?|io<]Lybujria« '^ik b^lJct O J«jl tprfrDntJ. Z obaba o<l ílnrEim 
ndJsdbQ Loiiillmi, Řv cívti uuviřmti bLiHlhuvi luutvl u^iUiH nf<}vv jiumcio 
proti óficháDi iwjfAytdDliHi^ nfhrt tjikl výlnbf vA oxnlmt^ v DoIrLÍ ft Homi 
ť>ki A íp CUU47J1 «utua. j«nl bjU |H>jÚl4iu na UonilcEi lUkomleb, rr* 
pr«*D)tovbb T^Ejhy o J MmíiuUIaqa ui «jjiniu Ju Č#di iUIotm^ kdintut 
•mu tt^Mik m Honil Filr.l přťthuif>r»la rglt-hj ntíkoobvnbí^i FnIoL, 
"> V SmtnrAíu. fiummajíů dř U< ťflrtfti díl fOfld* dť 0&ftt« dd^ *. » t^ 
Mana |A^. — klujiriJiiliiTri .Vimiliw ^ 70, 
O^iU. ft^v >MWb* pttiMf, UU IV. U 370 ÍOC- 
OHte Dávrlr (vnto »d#li], xp&éor&l m tí»H ><j orjiAiitllL poB^rrwQ 
b>' 9*; bvl miue) tímto ípOsobem vzdáli rj-vuettl Luiic«. *J Sk- 
ménů ivndjU o tóm Epntvn FirnliiiJUiitůvi^ r jcÉioá nule lijl ni' 
tuato KOjnllnut^ n^nliv InifitH M»biiťsl;r # Qfm MmbtML 

Když re épan^lskn »c vyntínAŽovjíU, nhy fkkkntWti ^ 
odpulténf, mohlo bj bo fn lo mfl). ío m um Jerlla vétíif mvcli^' 
když dw luttámil, xv hoúnotei kurliH^lEOU MailnUIlactiH « 
Vře »c rtftk mřU jinAín; k llnílridř rmřnlli Sft* atfnAiii J 
dH?C, noAll obdrželi SprAvu nd Kt-rílínniiiln, káyt «l- difiíT^AlL 
He knUP BavDL^ky nclii^f o souhlas Pr&nd« « ed^lenlixi ba 
kiirliffíilct^ n kdyí se domiifvall, ie Tak6 cřaat Dii i tom frvoQ 
Ve ŘpAuvlnku tri^ťť Dťali, ta hy MůumUion «6I ťýU 
Wrill KmtLtun/fLlcAnm a ne knlll čpAnílstk^iin in ftari^ai iu b«d 
DMť kuiíiřtikou i prikl'> prolilfUil OHvnrrs jihfil KbnťnfaUkrdar, U 
ae knf^ťcíí p^cjt^ hfidnosi kuT^Ksk;! a lo so udinily iíťkttré nánltk;, 
JGTi pro rostoucí ptobA^kjr. Kdyl tedy pfinnf cíutf^kf dotieta 
b>-lo ilo Spauťbka. ") mufielci |iAavbLli tím r1tUchi»]jV(.Vi, p^uii 
cfsnt fiťii^iiííun Tpřťjné, jnVř xjlvmtky nnpriWJ B«v»rHkii bb sici rot 
D$br2 pFod J''ilipcni IV. miuvil tím z)jLlfiObcm, jako pJ^d kouvcotcoi. 
Offfiiř ivnll] pted krAlem érFau{<h»k,^ii. jřo UnximiLlniiovl propQlA 
proKaifm borUioal Kurliřlsk^íu uii- iff-iňtírnu koiivmlii kuHÍHú bnk 
n>KhodiioiiTl o détcch íalcki'ab£tc a o jch<> ptíbiunyiii po med 
iff Uii-xmiVinii mň boiTllOMf kiirfiřtirknn r1^fíl^n<^ podHtrH, 1 kil)F^ 
kurfiht ve pro&jiéGli muiekťch příbuzných rozhodli, o tom v 
pbc nic be nepruvUo. l*f*e To vUk FUip owchirilU rfslo^iií qa- 
třeuí, jello \M ťisut uHtú]^ inmi-Mulk i^ltin přibyl du 
princ ^falediký a r)'jediiůTůnf iuib]FÍo lim rjkn, o b^x 
buri4-(iiu vjprnvuvflii, 

Profdkj^Mifia bodnouti kiirAíuk4 cffaf omhltil vdéčaawt atM 
k slTjd a ^ojond sv^mn MnxlmDIflmiTl BaTar«)i6ma: také jlíri 
j«kio péilelfi A elflftehuJd uiuAtttJiii Itni oilplaty a byli bujf jU 4Kw 
Dobo nyui ja alužhy xv^ odmň^L Sfivits, Uirtiuc n átcTStoi ■nl.^ 


an hftl roku !6ř3 povýšeni áo ítiím tmlfédho ft knf£eti z Uecbiea- 
flietnft propíjícno v línn Krfio%"?ko. kíeťfř byli odňalo markr.íbřtí 
Janu JlHmu. Nyui t iHíxn* propftjťil cfsnř pinavi z Kgfcníbíirka, 
Imibfli / Hulit! 11/0 Ikru jlSp]iiioví litul kntíHii Hi^nk^lio a o nt^kulik 
lnMcft pojul^ji ilOKtnIo no tůhot vyzujtmir-uÁnf pliikf>%~iiíkii Athrc- 
cbtťiTl z VBli]«icbji. Žffkti>Tnu(o ^^vygcní pojily so později toUM 
Hjiry JoiIiiej1TW<:i^[M ji *o tío tft.kí*v^c.h darů doslal" 1 jinjm «ftTi>d- 
únyiD «laicl»uíkCLiJit rtMUiiif ne u etC-iln-^hn ťístAiv rúriUiuindii ttíuno 
Mbon^ TakŮ Til]y mU hytí povVftfD ^l:* xt-am Vuftccnio, ftl^ po- 
ll^kovnJ w /M t]ln vj/DniE)i.'uAiií» fKin^ncU nonf ;^ond1 n tpnkojíl 
te ůts 100^000 tolary, od cfaatc mu uattEdmilyinJ, k Diui2 Líji^ 
JdW 20.000 lolHTft pfidftl/i. JcctnutUví kiúínXn portili ji^j dřin/ 
Twhni dnliocfainýiiú ; kuHiH Kolfiifikf na př. 4Aniva] n:u xtoly 
htó, arcibiskup Snltptinky .^polnf tnililu'. Jcti2 bjlft itMIiwjn 
boh»té vykláiUDfl ajen^ m^la c^nu 'Jfx:iO ToTnrft; Aofmf knfátf Mív- 
xmiitiuiL itamvnJ Hkruvnéiuu ^v6IlltI ^tmeráln^i kráKu^ku kon^. *) 

Stmn^ cťsnHki^ bylo íakí bintkrnbíHo l*uilvi"kn Dammíňiít- 
itkého »i jofao vL^mi^ K)ii>,by odměnili. Niijvhndn^jšf k lotiiii pK- 
leJttlostf btlo jVírfiodiiuuii vjrho prospéch vr pH, kln^-í íf pn IřU 
vl^k mťrí mim ii kíiB^elHkym jeku ?tlr>cí'ni u říňaké dvonii iwly. 
LoaikTibř Ltuhík Mnriboríky- jcni wmřťl rokn IfiOl, uatjiuovil 
T iKWlcdní svř Vlili, aby m n diklictvf jubn podi^lilí sfrýcuvř kua- 
m.'bký A dornuiadlBký, alts obÉmu utoíeno £a povinDOff, aby t /^ml 
3Eiltd4it^ lAcbovAvf^U konfeal nuRápurskou. Jlnnk £o by zomO d<iKinlA 
se Y podfl dmbíiiiu díiUtiř- Laritkrubř Miiiiri<^ KnHhobkJ dit^K uby 
ee |if<DdMmlo dílcnf po<lic Kňvi^ti. i^udvík DíirniJtndlKký tíjUc tvrdil, 
ie íái\^ť přífí 5c rffli^ktm prAvňin n. icjlvťtl diodoví .i pn^lnvnl, 
mbjr iM* dfívť lu^Lodto o jeho nAmUhúch ueěU bo staufl rozdrlenl. 
Proxatfm italo se dobocfuutf v fen nnipK &by ;íáleiíUist odGtzdínft 
bflii HOiidu nnifrufmu, jimi by fw HklAdjtI jw stuvfl 'L-m^., jfž a^e 
týfo » 2 B^l:«>1tkii i.idA kJL«í<r)tkýcb A dannBUdlikjtb. Touto amfrtí 
sond tiebiDord. nbt obi^niA dédlcftm ^loatAlo fte rovn^b« rmdflu 
a pKdélil jatťiTOvílú Uttitkrabéti Ka^^elskému m^to Maribor. M- *) Su M. tftli- LijítrvUíir k<ír(ÍftiiTÍ ^Mh^mu Jd. l%itt. ůnon lOt!^ Afcbn 
ftal- jirftk jlKlbiiknp Lafadinn knltatAn S1«tmapí « Ua^lnkurl dd. 

21" 
37St koUv Lndvfb juko Rtrjc jdio \ iii^lj^iléiiém dMmI iJřii*! lioMuvAiif 
liřtflco 8 rozliodnutím MUdu amír^o se aespokotU. Ě$brt MlvobJ 
fu V tikíků ftvoriif riiili>, Maurk olimdU «o proti IaIeotAiiiii nu- 
Uottantf, oli; ditar UutiáJL nu KiKkém takat t ň«ntÉ r. 101.% iiro- 
feíc Imto XAmltl a t>ít»1 jcjj, aliy » k Koudu ilo^tAVíl, V© pH. 
kccrá ao o to vodla, Ltjdrfk po}^oT»1 pro nchu Uf élTrtlnr 
dictTÍ iiiaribomkého, ale lífa upljuulA. ft&U by byl ve VI 
rOMudek vyníiilťii, i«prvĚ u}iií ríiiliodiitito na iuMnt fiď<-DM 
kJ}]! tt byl vy^iidnl dotiinndáal tří dndiornfd) IcnrfiHA « Mu3 
milUnn BnvorKkfho. CNrlé Hírtíctví ^tknuto l.inikrabťtl Lui1tft» 
ft Mauric KnfiAoltiby odsouzím, aby nahradil iť>iki:rv pfijniy ta Uií 
dubu, co ptoti ustanovení lAvOtl v leoUdi zdvdcnycb pi>tla£aii 
koufu^^l uu^i(|)m'!Akuii ve |iruhii£alL kalviuhrnír lUicbudnittf Mo 
které hlavné ityni Eiféročcyni astAiiintnim byb> dtedlaoii ruo 
pni laulkrabóirt M^uHcr^ l.udrGc ocpovajúrftl za. dotUtc^ooM 
m^iiEi /n «vé ^Iri^nhy n pn^adovnJ, oby mu liyty pHilAlai) JiíčAé 
nékicié biajby dolnofalcké a některé Atatky knbvlc iMrubiusa, 
Soltnna a Lúweiiat^lua, icllkoit Jmenovruif UrnlmU spoj^íni avým 
$ falckrJibútciu poiíMtu cíhníoni aa Mb^ utoIUl, iAdo«t Untknbélc 
doAln vyslyiiítif a Ktnt.ky, ktctn^ nftxiiEu!fL byly ntn prom 
k uiiváaJ propoj ůoay. 'j 

R dopln^^af i^pnl^T sv4^ o sporu maribor^kéni cbcenw 
iivéHlí l«ků cíflahkf ruistmdek ^n ^imru u ili^rliclvf boduniiki^ oMri 
majkrabátcm ]3a<b;iuko-Durlaá«]tyiu ii dHmi luartrabMe I£ad«ii»bi*' 
lUdouskÉho Kduai^dft Fortuoat^. Kc.pt-ábtUtrf markmbét« Duiii^ 
Sk6ha vlúlu ťiduiiHkou ut^vj^e puptuUlo a ačkcIL* poděkovánu 
«c vo proapvch syiui avfho Filipa poinsté fUany cuaraké osUdt 
cbt^Ji aiv^v^ii ^JiJi^ j^bi) stfttUrttí a vyiirAlJ proto re fp«nt o d^ 
diclTí ro£Hiidek i«ůtč př«d alnijcufiii tnému Nseuflkého. ie mat- 
krnhv Kduunl ťnrtunnt bří ii^vtel ^atok coro^nf. na to «« attal 
tídny oUed. Itiakri dvond rurU lunala^ ii* »)ii jirbo nid prátv 
k dAdktvl & odsoudila nu^krab^te Frídnclta, &by rydíl dddicirf. 
i> ntí byl Ttpor a aby nnlir^iHil %'yhrnnA pHjmj. Prou^itaati pHpl- 
U Koovtd, tiaditcbie na KttĚUt. VI. niibrHia-řWWBl#qr lOOL ft 
*Mbo 41 » Uru* l<«. 373 s^vrH roMiidoh té okoIuoBfi^ Ac A^Ú TttHTkmhHí^ Forltinnla li^If 
lutolické a že ať ivúy ruailiodauliiu v jfjiťii pri»ft|-čdi clild^i d- 
flknTi noi-f nxiMnf It juMrtrcfurřuuci, A a vyklnrlťm ifmio iiťhvii 

Ci«ahkf roísmitk Jftk ve ípnm liAdciifikfm lak ve pH ^ d*- 
iHcIvf maríluffiké mohl hki atnJiHt^ opímtl u vĎoUki^ dÚ^ody |irá- 
Tuické; priivu odKf>Q£uiiých hítaxí iieh>lo xj^bté uadc v£j i>OGbTl>iicAf 
TTrýfeno a tinudci)vĚ nmtrnnní Ijyli by »j^ nnad rořjmkovuíl pro 
jcdud nrbii |irr> iln^hitu 1^'niin tv rosbodnoiíti^ Alo ^n f rnrhod- 
ntttfm dvAC-t lei se bekalo a i« to stftlo tv prospěch kiitofíkA 
ft J^JIrli pHvn^Dtkcfk prňvů v low ok^iiiiJIku. kilu strauu di^AÍskA n^ 
doutufTala. řť K[>r^&tčnn jť»t vtecb nhluilů iin nvé odp&tcvT <^'kul- 
iicwr uto vtiiikU rn?:5i]dku pc^cC ftniQnictvf « pMpmTilft Hi^Akmi 
dvonii ntiin u <idpfli'ťů — ttjlo-ll lolm jtfetí poUcbf — o /.bjlťk 
réinostl 

V &o:tnťi bvl lakA <^ tttiaiiy mftlky a bralrn zimnílio l^rAlií 
rouuďřk vyuťKťu. Vyj>nivuviiti jMne, ko jjH proTJidíní ťxoktííHi 
proti Mcknili(}(i xitbatv^nn bylo takfi \^no jeho luutk)' jl nijijcrrk 
-ttUdAflio jeho t>r«trA Ludvíka Filipa a í« jim byly přQiny xji>u- 
waiy. Jcliltoř oloiipoDl vi\án\\ prnio řnlnhii ř^slifi drf^rnf mdí, 
dhy jílu bjl iikJijt.-Iuk jejicii 0|iL't uavrúc-Hin pu/adtíjícť, byla « této 
tihktbé pora<dA v liunč a řfa^ků dvnml radů elu konecDt^ Ltán^-^ftU 
pnlnduvat nd falckrubi^tiky. uhy pfcdliířlLn. kvoii ^inubnl aunlnutu, 
by «c I nf vyroimnMe, k čemu mi právo; co %t tyče nyna jejího 
luHr^uo tyfetřovAnf, ]ímž se mílo prokil/jiH, *ůťjij;ltiil-li si; v pt*- 
inUui tok^ uobo uu,*) O dva můeíce později nabyb « jíe* 
■vydření, ž« Ludvik ťilíp nesůfa-smil »o ve válce CcskA n lak 
hkfkÁ ňyvnní ruda v^^^^l'* dobré nlinl tuhfi nmyidij, aby cÍAjirrOK- 
lEánl UAitoa SpduotoTi, by falckrnb^ua* dopMt uxMuf (w mft* 
JetodetvO LaJatcmii fl s^ntt jojfmn knfai.ctvf Řlmniprtni- CíKuř- ro/- 
budU iibj obé atrauy íalnjlcí iif«dlt>^]y úrlgíual ^ávétí Fridrtcbn P^. 
kurtiH'^ Mobučskému n bulkrub^ti barmsladr^kému r kdyJ by 
M! tak Kljdi>f niiy jim h}\ Tn;LJ(Tf»k jigidi miTrAci^ii: /atfui nukó/u] 
itiricém Spinolort, posftor.u ne, aby sUlkú, jicbi jic tyče, niuUly •} Vti M. iRb. CJobrů cdinl HAakó dtaní rwtj (td. tb. pni. I0S9. 
374 

Ke rpniré 6vé o cfs&frií^ nňloitoch 9. a nUtiifcb roauď' 
cfdi přlpoj«]«mo n&fnku o kiiiž«11 z Anholta n d brsbHl e Ilohcn- 
l<>hc. au Vtoré zárov(>fi s ínlckiabřtvin byla ^lefiia Tydámi, poiiAmlí 

KiUilftu X Anlialtti pbAoblI DA[>osIcdy d» kcmTcoti 

UdLc vitípilj mu tTřtim'dc«ití, 2e tláláf údpoi piA>tl cCsftHJe tuAme. 
Zi? í>ťacborlni ni^pruváxul břvalfíiu «v£ho pánu do llAKti. Djbrž^ 
oddlirjkJ »o do SUdij a Um uvn^iival, ca hy miU u^iúU, niÁ-ti Cf> 
tftií^ |>ro£iti o mUoft nebo uo. Kdvby cUafc pi-otil ci nrilMt, po»j 
ilívmil by tím cgIou svou nihmloiit: (>;lt du^BviiÚD elíi^uIii 
v^ťlij rucira od popílku eloleif {ri-oti ilabsbuikům A buoUtůP 
noÉtujfuího, ueuKtillú iobo fiopiu^uv/liií u ^IbuvAnf vniftUo v Aulfch.^ 
Jako bjli limbů i TliuruuT |rnu /, lUtopavA n }. pijIřviAOu udliud-fl 
laito&C k i>sudDé]iJu Cbu, jcniUt mil xa nialcdvk poTsUnt £c8k4 
n iiyiif mé) Jako iiroe«biiFk jifijftl k citM^ omkiuvaU ae, J)ii*£li 
ol)vÍUQvait n tu v^cckd. aby jou majctt-k fťůj z^ckrÁQil, kdeiloj 
dsfcií bubul^cb d]i:i:htÍcA u mi'ctimA kUIÍ %o vÍuixi jťhii ínbcákf fj 
Ale rodinA nAlŮhola na u^, aby umínil, čeho iTTiilití QcUe a 
Be poddisJ. kiiyí byl patrnů v iJuAi svů t»>iy boj poiL^tou^, Ctal 
poHkl juuuií, jobo2 obsah &iav«m ji^bir niiriug cruitmiU, uJo ut) 
oapiAvcdlaiU; uuboí íádaje za núlOMt tví-di^ i« „pn mlauléni niM 
AcA^t.f nebyl pbvuduiii ntti nůčolKfkitm, nybr£ íe prj byl do ndshft 
laonákU lapLcUn ; tak£ trý ^*-' uemícbul se xU ilckcc proti ctetři. 
ktcrtiio vidyclíj- m avoii nrJiiuiAÍ ujrnAvit, do tekjxh 2lílrlltofff,1 
Ajbri 2 otliloimostí k rfrc cTuigoLckd, na jv^it lUrapjr bybí oilj 
nt«Tů iffikýuk žnloráno n ž v^mosil. Jakouž l< kurfiřta blckíoiuj 
pn mnohá léLt /av-L^iáu.' iVkud byl gouťráJvm, iin^l prý vfco 
HA itetcLJ A nixJitél piy nWídy nechat dojiti h uojlior^uio a p^j 
potíte pomhAl prý .oor^ moIouúiqu králi' B«ilHclioil. aby *) VU, iL uib. tK4r4 oUuí HbU Jfvrni ndy dá. V. %hat, I4«l. 
lk& *L Mtk CttiMié rvcloáautl dd. M. U<ttb* 160. 375 dUpouovAl accottkQdam«utu'.*) — Když sa Liyl Aahsúi k p^aiu 
loumlo odhotlluj, ýiidnl a tit^koltk dní pf^i^dt^ji svou mAAz^Jkii, ahj 
»e iffl«n/oiuTa (k fliiiírviif zn kaliku cvnn it »hy «UbilA jméueiii jtibo, 
íc fc <radi TécUk^ho apujoiif k posavadníiol svyml práti^ti n ú 
jttrávf t^l UUí nohu jak lijuuho dflur huáe clitfLl niluio Nf'ifitii'ko, 
Mftuxvika JUilijUiúva ponjliýfc cfsofi pnaui diotů syého pMpujUa 
k nčmit tfvnu vljutní pru^liu, v nfí proliliifila výslovní, íc iloťinů 
jttfao acchor iíml<nivjiii.'*) 

Psaiil AnhAltavo a moajclkr joho za^iiňo bylo uejdřivia utla- 
iléuili AuliiJlovi, juii/to flť iiíiló/jil v xHJtilí v Nuvíiu Hií^lů ta Vfdiií; 
od Icliúto Ljlo ]iah dodútio cíntA Obi^ íi«eluí piwiutvna liyU od* 
,£ci»'iii &i^kteťýi:h kniiíni nfin^-vkých (obou kuf:íAt I^iunávirk^bo 
Luu^biiJikčJio, lAiithiHliOti^ IlnriiD^tatltdkjMio u uiiiuuikli kufínl 
£ Anhaltu» A ]Jo tom v^vui u^íaledj^valA j«áté xůdunf uilitdéJ.u Au- 
haJlA la Euiiúgť. Tuiiův^x xuim ud Imlij^tc :; jfoh>;nlohr di-iilu 
poduUiiH iiuiofpt. Hk^ká dvuruf rndjí find.iln o ^^ocli tOciito lií<IinLÍi^h 
ijirávn dun, t ul£ knfžotc 2 AnhAltii oazvala „Aut^-rcm n nioto- 
run* nedávného povsIAnf a lirubúlc x Uitlwiúoho pro juho vujon- 
iké poaUvoQf ^''^01 ^ EiL^jtťluéjIfch účucuilců, a)ť adpuAt^^uí ua* 
pnMIo tii-rjLEiiiUlji, iijhr^ xálL-íircisf k dulMiii pi»nul;iin h n^lcttirýml 
katfiHy a. húiniy odkiiidftU,'") Toiw und riiíru i<ivkvapiyfc( roz- 
^tuiitf iujmO£cnie í\ jUiáce vysvřtIUt. wxú povuliiosU. jalcou 
cbt^li tvlulíiií tLÚHl»dkiMi] přídiudii t)í^hyhii do Viáiw rinprutl futc- 
kntlicti o«v^:rkÍti A ktorňt co «4^ H-kA K]-iAtí:iníi i. .Uikaltu., o aéco 
dél^ íttaIu, Scbf>í íicpiifftM, j™í x Anh/iUu d« Vídní příjulii 
a KhatQ i^ 0(lpuáU-ui kuUeU z^d^u, alíbU. úi u6dí. cn >c ctf budn 
j«a řiDchLi ioolné,f> 

Kdyi iHT bifiil sni^tn řt^^et^nt^k^f ktoniU ai* u dvom dsaňkého 
k ůM^i Tíiíxaoiťu k čt^muK velice pH»p6Í iiilad)' Anliiilt. jent so 
ff Ifarélio mt^fatd přcst^hovnl do Vidní n i^výml i]1iTjixu[i}niÍ £jiů* 

*r Anh. bnoiunkf. Anhlll claiH dd. Ijit, £er*Bft lOU; u LoDJoqti j* 
^frof ilainoi 3. ^^ n'f^lP■^ 
**> TvfntM- AíLii* r AtiIeaIIh Ff-niiiiantlMi IL ild. l%,ti. dt^nnu l«ll, 
**T' V«<I «l. »rdl. tkihir fluii fUik^ di, iaJ) d<J. 1. liti IfL.M. 
fj Tito. iL v(h, Zpriv* Zi^iíilvravH dil, VJV. Ivilua iii3;^,"Taial41 í^riillcr 
VMliJa U^afn ndAm diL IJl. proi. iSflL ST<I Mitr iloftel ttoobocnó obliby Nc^dHrc iii«la m iloflatl kRi 
Httl^oliovi, Jemní dofotono pH^ftl ke dvoru, áby ul osolme ni- 
jiufttřul TTpro&il.*) rotou pi>ETin ,iQh«]i nLftdíf. «t)y 
IkroTjbiíl na cc*iti^ do Actik ft buii bjl v 9>1av»«tiiJ iclifal nej* 
íoliiíj&rch oBobností nd FordinamLi éutn^ho »tAitD HijTm 
A beze riC Ttplaty na svobodu propuít^,**) KrUtUn mlftdií 
mntku ji^fio řilifalL upi^i i*a mUosť pro svého olce o numíolfl, 
feV byl TJílita ve ávédiku iikmUI a cíaur jTCnib^ lélo vyhůvtl fO/M^ 
iů fioém i!ťpni'^vni>vc1i n ncpKtoinTiť tmríiHj Sx4l(6bi> a Bruiibor'' 
«kého pciíďrltit /rv dobrt!' /d^LOi t té pHíln^, Snéra diT|ilitOTWif^j 
fMwii oúponxcU. a jolikož i Dba kurfjfti k lonunto TOtvu se 
dali, liylo DdpiiAtfnl Anhallotl jli mní pojUtéao, ařkoUr b^l 
tojind i^ořflřjl Tyhitópnfr.***) Ziíluillofit tato doikla «; Ilodfl^j 
v Ha^ íďjl^té co neJbo1««toťJL nc^bot ž« by duicnkl j«bo 
nfíc a vOil&e tab naprasCo dc od ii^ho odTouítt l^lio xajblé 
DČE^'kJÍTn]. -Tiž dvO l^Ui (iii^d Ifm hy\ nccual pstUiC ktcrjni 
tíudal cfsflřv í^t nitpHÍijnf, pAi'od pct^^KtAnf f-t fe^. sttáoxúl a 
EtL dfodnfLííL kuT-tlMovfl »c vydiivttL Juku IMhcb bolest »ii 
tc]id£i v«feJTií nejerU. uouřinil tobo ani nynT, alo pHtebky fh\ 
m^r ific^i nfni n Anhititťiii byl tím prarrAn nu lidycky. 1IL 1^'^ Mosi ptcitm^tyT ktcn^jl rÍKrit dito 7. Icdjia suéiiiii řttv 

k }K>rMiij phjdloĚil. mUOialo &e uké v>'tvuií, abj pHiomaf kotltu 

a v^áwé p^nli dobr* zdAnf. jaVvm zi-ůaobctn by sf iiKdily ,<líj 

úklady a ]imktiky jitotl niCni Hě^ktuuii' xuxivúU. OUuka 

toéJa na xrctcli tiojcn odniccm prlstťbo Dcbci^cČnifM, nýbrlj 

tyknlA «c pHtom&oetl sam^, ponAvadJ jij nyní iiriDoltlo h}i fAdi 

pu4^hy^ur>«U, iní Dad Néiaoťkeiu uová botii^ ae sUliuJ^. I^orilkyni ■) VbL tL ir«h. rrůrvdul Ibl pr« TIoliťiElobv >Jd, M. lUí l«3t. 

"'j TU At wrlt Addh X ,\fihaltu FrrduMWtlnri Aíi " , _ ■m 

•-*« TM. it ardi. Dol:^ *Aiai ťi^é át-Ttii i->ly M II hhw 1«»)- 
CiiAfikf Aálnal vafmiL Ir-puUrrjiríVLlL dil- ?J^ bFcEiu l«31. Oilpwid tak 
ibpEiiotuifcb dd- M> bt«taft loa?i M Vtf-nC 1 a77 titTpML, Olinuly oiicm kntlatftm némcEkjTn diuf itrn^riK^ tM ve* 
hiné M v^íiiiaU a t Nacích byli by rw f^iiaíl xTiňn/iíilfl vj-ravljl 
do pn&TBich pdtn^rA od m^n řcuBskélio utvořeuvcb. jcliki^i jimi 
mtlfjla romiDOjKťDa tiioc cf^Ahiki., proti iiij^ au nojrfcf* brojílck: lúc 
v tk^é na lom úluíťlo, uliy ao noir; íAil noiijah Trotif^tAnuké 
ttátj TáiidAlf kntíiUVflm rftfxsnf a Francie závídAla HabsburkOm, 
la ppolkcrn fv^iTi e IjEgou nabyTi 1)e£|ii>^n«^ opory. X Ifolandn, 
Diaska a Sedioihradika Irojilo ko Qt-iuilák proti ii^Dvíionť, jvnj 
řc m^lo T RíitcA ř,iÁti IV Krjncio uftbíipln v&cUkřm odpůrcům 
Habfctiurkík své pfátolEtd a evau pod]>oru« nikoliv byla [trcipAJ^eof 
hodiiofti kurfiHaké knííctl Bavcrdiéiuu tschvAlil^t J«u Jakub An* 
^*l)cky 'ístal jeéiň dAJo vinili sví úlo/o proniK'd)£ovftcí. Tou <Sob(j« 
tcďy. kdj 3Iiiu»feld i« xbytky vojitka »vi^hi> « Knlaii^njij w tpojj] 
ft fa]ckr«1>4 zdil fic býti macmym, pripravovoj ac uott apolek. 
ivfít rb(A] dále vór^TJ tAlkii proii cinďi n Jt<hodi větrnými Ů^iť 
niky býti Mojaft-Jil. Kn^IJmi IlLlbeistitdljiký, Jluthlťu n nLilnndnnf, 
kdrho Frsincic podnik tí-ntft pof.ijí poi1por\iTnln. 

Co pMuK^lo kiiížcto BollUťUii. 'I.' ^Etuvu £rulil iitir a cfenřfin 
a co hvio bcqjraatredaf i>Híiuou. pro kccrou objevila «e iiiott) 
sLirá fuvnivo.Hř ínuH HubríbiirVy n lloiivboiiy? Th »u lyťe IIe^Ui- 
k'Q&, poltcM jo iiká^siti k uilLUoRtcui v Uhrích po iufttti:uf míru 
mlkalonkélio. s sírany Franck mnafiue fc }eftt£ ůi\f ua 7íu} vtí- 
liti « »in k iULplfTtk^m tolUtJi^ýui, joul roku IG^i} vxaly ayfij 
poíitck. 

V Mikulova bylo tininnuvL-no. lútf ú/.vmU kti^dS mMo bfti 
dMří T L'hfich ;io«toQpcikO, odcvzdAriiiio bylo u ptilomDott; ně- 
kolika cisabkycb a D^kollka sedmíhnidskŤcb komlsnffl a slcc^ 
T "kaidé íupí KvlAfll<^. Císat juienoiíiv blakupa Velkovztradluakého 
Pjbora rt ityry jiiié o»oby *Tvml kotninari ih)?U1 je flo TVnavy, 
kuo «1bo ^- lodon pHbyli n h kuiiiJTsufi liet.liloiiovjJmi »& itetkttJL ^** 
KomíidiM iiltufňU qirosilJl tedy xÍitu]Kie lujiy proipunké a Díkotiki 
mú$i ^ TYqaví pHlomné pfÍJwhy lí R<?11ilonnvÍ, nníťi byli poí^vinl 
od dsaNkf t}t kumÍAorů. uby prí^Ubo duo císaM vCn^ost alíbovall.*^ «> Uk «t ireh. CIbuMtA tnBtnik^^ pra tfmaMř« do UUr dd. tt, ledna 578 Z l^riiAi; DiMral se Pjbeir m ktiťiiií Mudnilif do Ni>v^ 
aby Qjd WIO pevumt, u d££ w hylo TitcMLAo n>laa áti^jtí t 
od d»ařu odvrAtUu. /ilc UL-ukáTat )o SUi^bUt Tliinio. nlilil 
f»vv[io«tÍ A xaro^-cíi gt^nt-rai v iujmcJi h této sUmuy (Ucdic z Vha> 
riuiiJLJc leíídch^ KonnUnrAni ťf-uiňVjm hylo \ú*iÍcao, |iu£aiíoviiJ 
o<1 'lliut^, aty su tkiIaL obou úhiíli^, ale usoDokil jej |ir&Hí rí6Ci« 
úú\í ke kroku tomu [iřLmAtL Tluino proUi«Íl. i« l>r bjrio |n> 
n^j jkuluiKiu, kdyby lú učinil, UrumA toho nebylo Iff yrý ví 
aliy ulm úřady Iiyly upnixiliituiy, dolcud uory patatla 
etdIrii, nchot tm koho by ac mela fikichlA u1]«n&ká ubnceCl 

Komisftřt cfsaHtf byli i^li^bnmi 8 Tfkl&dy Ibarsor^ii tou 
ménm w svém ptydsevíolf xvlkláiú, i« u^imli m vlt^^dné ml ln< 
fitrukcu KU ofluhyLiti u v obnu uíadocU jej puivrditi. budc-lij^ 
v Nových Zámckh jMstupovatl spol^livý raui (Petr Koluryj i 
alotí-li Hiunto cfsaH |iHtahu vilTDostl, Jli k iihylí [ti^dnínuT dc- 
chtřl ThuTío Bvolili, a kJyby IjU Pyber h A<iudnui Jebo Jca trochu 
ťuiiyAlii páud Hvóho vyhovili, byli Uy luiiwlí t>judnáv£uí d nbn 
př«niiití, iicbo( jnkou dův^rit mohli mxú v obat i>ii\i(iiilc«t feai 
nccbli^l ftni vpolchllTé sliiírhníky pdiin ^.Ti^bn podlr ai^Iv irTŮtil 
Dlouhým usilovlulm podaiJio se kouučiM k tomu jv| tniittuii le 
Bvolíl k Jmciiováiii Kobarybo svým námé^J^cm t ^l|v^b Zémdcb, 
napiiHi Lumu vitpJruJ vo co u«jru/li<jdi}^i prttti draličmu poíoduThs, 
proti íloicuf ptíiAhy. lloxcrvna6 pQmcry, jjiké tftbdái v Ubn&cb 
paQO\ iik, notnohou býti jaaiu^JI lluairoíAny. iicití j»k *í "ifíilo tfni&i 
cUovimfm Hu Tlmr^uvyui, jvui cblél ^auJ^^^^ ^ '^'^ Uťj|>tvilii^ii 
pofiUi«iL£ btfie vii jcodpoTédoostl naproti kritt. V kiJU16m jtsim 
nliir bylo by iipi^i^nii^Lul tw Ihimovii dustačilu^ abr byl iirtiUlftkia 
a iiťflchopn^ho k lEutáviml vcTi-jfiého tinda a lajiii^ byl by n 
10 pronáfilodovAm v Ubrádi u^iiscJn sr TS;th iiífiL jJuClio n^iHilď, 
puuťvád£ t^iu vúiúost krilov»ká vciic4» byia jiukleib li udioTůto 
zp(i|.inunf u«Mmél> ví da xl^ru vi!m kbuti. kdA jk by iq s lliníi>i 
diivln nakládati jako n? /4aiií dobytou, k Armu vv Vfdiii ini^li n^ 
diut aIo 00 uly dofili. Kombaři dali m Ihurzcaa Ulté o tomto 
poíadjLibu do dloubélM vyJedaáTůaf ; oťiAJtU ae tlm uljakl, klcnk 
J4g Buji T padcEřuni, io iie vén>luiuiiýu, olu iti^bo Um niquiHiBU. I 3TI» 

Tbprvé kilyí Thnrxo ^déf. iv \(mút^'i v uhMa ť>mto u^poTolí. 
lavájcul se písemné k ptixtu»noatÍ i rjruitiíii n^tinoti cfaflri. *} 

mdiU. doii<t íii:b jiMaaf BccblcDovo. jUni byli v^iváiU. tib^r ui-^ctiliU 
fvti [ihVliud lili Ktitiiccs kde hu ponk^ilulm pudiiifnlcáui ttiíi^u mi^lu 
dwtňti, N<imv&kaJi v)xvňni tomu v/hcivéti n hrlí^ k<lo^ do K^iíiťiř 
pHjeii- píiJRti od kiítíutií v »ljtvD(^ni »lyáriií. pd čtmi 1 ícíuřjiliwn 
oAii «o osvMc^iti oddAnoef k d«di, Kuí^x; im pK tlríel klobouk 
T mcc, kdyi jcj biskup Pyber Jméucm Kcnimaudovyoi oalc^il a na 
jdio fi!ť íj(t|njv0d^l ťulini obiúvyin iijiAÍHvdufm o nxfi příAtl vřr- 
aiMtí- flJlAh íd ju »\vrlki;iu jehu, fM choTii iiopJ'i-kii»uii.^il]nou ne- 
chat k Ebítitmu proUvánf kr<rc. kdjrí byl k a«^jvůU( »v6 bolc«rÍ 
ATédkem bn^Eii^tio pustoáeiif, jaků xoml liiio §r.ilj|i> /a i^iflurlnf 
válkf, ie uocbce ikoumfttí, kdo jen viucu tčmito Iwd&iiu (byl 
bj prj' nťpiřti-tíbonil jHi díili'ki>, nby tc CO dojívůdílj, před biihc:" 
vtek ;p:c vlanfk pubiuui bude k xmlp»v{^r]|^))fti/ KomÍMarj piTrpiiAtU 
rftbnjc. «c pH&nbo ilnc ^kuc se o»(atku r»ho. co ciaaH mA btt) 
pestouptiELo. 

• Po v^jú^ii lumio do&tJivilL aie i luiřúciii Bfithleuovn Ka&tal 
m HIchnI Kjinily u Vií^r^J>c<A i:ÍKnfi>vyťb inínjicn iu\ kdy CHnr uplití 
podJuíuky nifroi* kily postoujjí <>|>olsko » lUtLbořsko, kdy sletí 
tlíbeařcb ^.OuO ?:lnljrcli mi vydríovjtnf pevDosFf pobmniOu^cb 
a kniiučuf kdy ;£uplaU l(Xl.<KK> KULyvL, ub} panství lohjO«iké 
molib býti I rukou nyiiíjíiilio držltule íyvíLwuor Co se týíe po- 
jjulntků pvn4\^i(rb. k»mÍMm i:fH»h<U udjiovi^ilulí i^Iiby, intnfru 
[lOiUda^iky TÍak ihiicd tplJiili. Odcv/dalit v «Uviio»tiif ^ch&xi, 
kttrií bylA k il^)u tomu ustanovena. BotblcnoTl Fprávu v pn- iď» 
tianpeujcli sydmi iupiícU li odvedli laii (íž Uhtiím, kteruii um bylo 
UpoJfko A Rjitiburxko pmkuuto, ~/,n to vn^k pQ:eadova]i, itb) vrchní 
te[>«tiPi^ spudiul i^Lip, ;:jÍMlup('i [ni\%t kr/iln^?kyrU n vrlttidL^ jii-vuuj«tí 
iMilirvtit^ujch, jcito Dctblcu nvul uiv\ upi^hvovaii. aloíill ciř^H pH* 
itt T^uOfltL JďkA T ?hIiku1ovi> byU ujcdnáu^, by zpOsobcm tfrikio 
>ÍltO(ff Uber xtfjtiié ftr. jtívíl-i M piumlvf fk^thleuovo jakiMlo po- 
jcjfcí bylo cbiuAk^^mováuo, álecbtící a mtiáÍMič xpéfovjLlj 3e 


sm itti 'id Itti j/m Tiftk iHHlmfikOD t£U} ryhovali: majMi ptluli*ti, D«chBf 
jom^iii HA tak dlouho má fUtuu^r, poluHl bj bjl obít ttieú 
s kntíetiiin Jejich. KtmiUafi cf^Jiřitf pojíniiovnti, mUj Itelhlce u 
«vé pu<ldAii6 napoinduiil k imuluincwti a kt\ji tak vďBli, At^ot 
vi?ilťdkti, hroxili, ie odj^doi] n tymoUli konc^6( H pK^aJu Irj 
Maíi^uA vo spůsobé od dIcIi pKulepumé. KombaH ci^hHtJ 
isk iím bylo uloi^no, puxml'>vAti také. ftb^jimliyU rjúústa. I^tío 
koiifodcrafnJ, kieruti tThry ua uDímé prcifunUim n iMt^tk^-tr- 
tttHckém hýly stoupily do )>ira1kii s Čechy b b BakousT; sin t6b« 
n«dt>sď^U, nclot jim Iwlo odpovédéno, to DsUiui luJřxá » v pu- 
zOflUloetl aecmřdébo imtaliua. Due 21. březiiA ln'1ji kumnn ■!»- 
vnoMufni ^cpAwibi^m ud<-vi:dáii^ čímž císař prootím dc«rilil i&r^ 
éoho chl^l docíliti- KotnUívřl Židnli ftke je^4 » «nEikUii ?uth4 
od íteULluDR T Uhradí za^tavoDf^ch, ale knUu Sedinitirubky 
orutonvKl, £c scznunu ukovébD nenil Na atr^uie cf»ar«ké 
vt^d^ti, kolik hy olinAdula náhrada Um» kdo by x nujctkn avAo 
ia<^li liyii rytbkauii; tím dtic v íAIoilitosli téio aumvll ckitík hví^ 
Um 8pťáG mohli lualli. fo l« později spory a roemUky bnOuD 
X tiiliti nidlli. A duniii^u-ku tnlo Ttií^Ia br/> dujfti nv£-lio patm«iit 

rři Tyjcdnnvánl r Mikulova uuccn tyl ctíaf ^jitá/jlU w, 
avolá >n^ f^ňtkýn icrlvji7kii Umn v ^oa áosiíX. 8vo)at stavy d 
Bké ca Eutoi do Soproa^ ko did 1. bvítiia. V Okrácli 
[hůty léto uebylo dodricDo Jako v Némdc^; tepné ka ko 
iil4«fiT FdiíYmijiÍLliU M bbkupové a tti<dtiíd k MiůnováAfL 
24- kvi-liia vJl-1 ti^at do uii^A s mladou svou cboti a akr 
divadlo přilAkalo DC^mfmf poAct flívákún klerfnii vfu, f Otel d 
mirumu mjUéIi^ jea & t^£f projol n ktvH diutře^ jeii^ im koni MidM, 
hnftýml dftvy obUopOT&U. ť^rdioaiid. jem s potAfoaím pt^lnuJ 
holddtánf Jíilu, uchyl tfui idjitkJE ^jutroím. blfticný 4vi4v liHl 
£ obličeje jebo n pttTctivynú ttovr luaiU te emožatvlm ci^ui ai pfO' 
klostíU. PřfAlfho dQQ byl mém sbvikoeutfm zpdinb^n] jnUy«l 
tiahi odei»UI u j^nloniniwtí aUvA ardbiNkuprivi OKrHlioiOK 
tri jledlabj a poEnaracuft] při u>mi nepodtl-li ntu nékdo x ■) EFk- •kidcmkť- Cli. knclJiaH rtHRavAtrti dd. ir Utoa im. ^ 
tt. utlL KtdBlnU ťerdliiiad«tl dd. U, břtiu t«n. 881 tooiDych raky a přeje-11 9I ta urinítí, ihj ptcdatoupil, na kUr^^ 

V ptodlohjfcli poditnVíh pořfldavnio «c i>d ít-i^-ft. aby po^olUl 
htnl, dpfíj pro kn^iíniy poTir&nÍ^n«>, uhy potíkytli pKpM a jliié 
tlttib;', aby kaháiuy iHjlJmiiičaé tiprivíli a koncíuč ftby Tyrlali kou* 
fodcnínl li-ftíuy, kturr^ ttidy icM^ nebyly anlcxcny. a onu korv^pon- 
ňviKl, jakou (lytl mi^li lA^^tj^tupd jcrjkh Kmorkh Upihal, Šlapán 
Uoczi a Jau Jíyiufly na roikoí B<>tbkuův u vyjeduáváuí svím 
Y Califarftdč. VUari tiu lom KJUťiťlo xvřdÉli, jaků pljluy 1'oi1ů 
fTOtl Dfmu kula n pvofo linl p^E1d]L6(ti kntu pníadnvck^ ji^huí »tA- 
voré B><aDohri jtamímout!, nccM^li-li »kTíTkPiii jc^njiti prc-tt oíáftno - 
sU a féraotll. ktvroit d^ui-i ^tlflilí. /ir \tmbo \áak, co dsAť po- 
žftdovaJ, l>yly avjdůht/jl^j^^i dva ku^y, aVy statky od betlilcna 
xÉlMT«n£ nrivrAccny byly dHv^Jilfni jrjfcb majclniki^ni n aby du 
p^hraiili^iiych katiárcu vloiono hyUt vojtko nontcrk^. d^fiř pnrl- 
pororal po^lvduí avAj pu/ddavek pozuajDcoAiilm, £e Nirmci nc^mii-jf 
bjt unižiriii a řc hťítubo poílle uhi-nkých KÓkuiul luflít^ L<-ti voj&ko 
lUnucké do Ubur iiovoL^io, jc-ll toho jmtrvbjL i'o so Xyte nlutkil 
pOXmLmciiatt dliiino. ic řílíf jích hylji dHv<'i'nii TTinjctííťkňm nn- 
nAceua, jvn o l^i uualalu av juůL-^ ť^roviiLmi. kicré byl Bclhl^n 
jcdnotUrfn o»obám ta peníxc xapinl, tedr ;:(utaTU nebo prodal, 
MCIa^Ii hyri rAlciUo^f tuto xm^i-n^ ^-yroviiánjt, innHi^lii Tjamv iiHu^hU 
jakou, aio obétavoatL se oaproslo DCdi>«tÁvalo : itarové tic- 
LtolflciSja, aby statků Técbii> y.n^c nabyli ji bnfnifci n«cJtl^ll 
lby vo paikyÚtL niUirattjL iQtTj, kilo zástavu áiMi. {touiyjíái jo xa 
tvpičc poralcvAlL') 

Tw doboD, kdyi cfsař přcdlo^iy m<* nn «nř.tn vamrsl, i>oíii- 
dovsli od Miw-niu také lidé ilucliovul a avélůlf, aby jim byly co 
noioo ocjdhre nai-Tlccny statky odňaté. O vfct xMo miisolo »« 
ledy braty jrdnaH n Rkutí^ínťr roiípt-i«!lo ao a ní brzy rokování vebni 
tívé Lit!thLi-U ťáůuiv^. jak mezí magnáty tnk metí stavy. TI. J^^ol 
byli o arůj niajel^k priprareal, poíadovall, al^y jfín ^Ulky jiýíth 
bcsprDf4h»ln^ by^y navráí^imy, kdej^lo odpůrci jejich ebtůli, aby 
bapM iKlanovcua bjja cAhiada nynoj^ím dríitelůiu. Při l&m pHílo icfv TWq iiULjpjfiiiua ia«ina hÍ4k^bn> && fadii rjjedaáTáoi t Mlknlavů k itOfiwé nidíH, i« 
Jmínem BetUoDorýni svoUl Tc Uimn, ofej bjrvU ilrtíMé 4titM 
Kvjcb fOM ínhyti a ž^ JM poÍibd^vaJ< aby to hyh k ncJblUifmu 
mému ř^43(^inti — tódy )c njB^ftfmu^ oílrořfmo » nl»y iiytil}tfm 
iJrtítRlAii), klcH 9tnúiy úrlí £Í«Urmi, poinkylnutA byU uálindÉ. 
Kou&^nÉ doho4l^ se F|ii>m^ »trwj v Un iiici>':ti. Rby roXbodiiUf 
hy\a odroť^Do, al bude evoI«u pnUtin, n tAk vyjtvin eir^^ b^ 
jiodlu £ůk(>iia 0£iiAml] )m^ Uicb, ktertm b; pJiíl IkmIsoaC polft- 
ttmkMi. Fťrdlnimd uuvrUl liruliaia IfnthyiLuyltt). StdubUvu Tliunu. 
MlkiiU^' F:sj:lcrhii2yhn nT(imii« Knloiiibo Cbuukterislické jcvtk 
že FoidlTinnd uattU] tftkó Stanlslata Thurt^ i*koito kftmibláu. 
1; iti'iiLit£ má i[(i\vr\i. ni^kollv muselo nedávám J«lio ^'riitÉditl w^ 
fimivitků Judeám Thuix^vo v lítccti ICaO & Ití21, a ptí odev^di- 
vánf Novýcli ZAmkA. AtAiiV nuiwpořáiljuifi paiu^Tv v UbrÉdi, 
Ittorýt^h ncji^clJii^jbf vAdťovi^ ninhlt cirl jt^at firany kt' ilnil»é pínbi 
potiaxl, d&lc fJiby, ktcri? soad zatím Tbuno nčkul. chovAol fc )t 
ua au^iii^ Kfiftkéni a, undť-jo. řv budu utirAum nji vfru kmtntídcM, 
coi ic poxdí*}! alniic£Dj> utuloi, vbHJily Juj nionUnn vfci; ite vtnuiiu 
katolickou, t»n£1{ mohl kdo luálU. Snnha Ferdinandova v4ak k ioibq 
» MUa. atjy lui LioUuuhi! ]»újlIíuu jhiv^Auu b^l ťicfilvrliaz}. Iutt 
sa hjl heze, rScho koliáluf u t njutaicafm Ticho avétio nuj«ttv 
jii roku 162() pHdal k Hlmní^ dimftiv^ n pH ni odAtví vyltviL 
při iemi suad ueilďa! ň nnd«ji na odmCDu, klcré se mu potif^ 
liohAt^ doatAlo, nfhrt x p^osv^df^af, lo hy nastoupilo patutvf » 
řecké, kdyby woc cfeoihikri lyta tlouiatm u ^u x udtoto dAvftdi 
poTtebf jfHl moc tuTA obhajovati. — Jen ucpAtrná Uiti ymhaH 
au6m<ivu{cli trH'la okí vt^domftitf. Dbmlii, jrnitn Mt; *^ Tlmrutm pl^ 
pravoval 4 proto mu Ityly ptedeui LIasy rtech proiOaUniíl fi^ 
jiňlčBA-. Zdrtli pru iiíj bUsoTall lakí líĚkteH kftldlfd, oonl niv 
nimo, nk dotáhl T<čtíJQT 80 hlaitů, kddctn h^tivrhn^/y nbdrtri 
Batchyanx ft a KrdiMl jou 2 liLtsy. Thnrn byl l«dy ftoJem, 
potvrdil j«j 1 uoTÉ lodmuHli a ^-ykAtu) mu sl«tQé SltOOO t 
vljenk^k KáméBtlivm joho nxilen ponió^ Jaa Sandor, jedoi 
K uhcr«k>ch vyj«dnantel& v Mikulovů. 

Ni-nf lu^lo 80 j«dnati u ilaCcfdi; a aíkollv mTm4 cMl^ 
ctJiaoiil J^Jtch Da|M pHOy u Nda, pb>dc< w k rysvAtf il niv . 
883 buftwll ítcboTiit M, co »e atfttkA tjée, poďlu tuhf>. co bvlo mířeni 
mikiil<>v«kyii] Ufttauovpuii. Jakým fpibuhutn so tu gtjtlo, iienf n&ni 

SU0 uabyli n Jte iiyni^i^f ](c1i dr^itolj^ bylt x nich vy|>u/i:'[ú^ uitii 
bj 00 Jim Ti>[i> u^j^ikí nňhmdv dOffUlot, ueboC t IJatioÁch uum^tká- 
TáiD« »iT WcL' nu »tíjh3o«tnii iiUiTfc]i ini^ntiifíci!i, kflcíK) l^f^hlca \>tty 
joit to čiml i:ÍKarf vi^hul pniflki^ výtilk>-, ív lldf, klfo^m fitnlhy };a 
pOflkytQuié peuUe zavtavil. lijU be£« vát uAluaďT od ctearo z nich 

DéHf jodiifinl na ^í^kl^Tn kdi>iiió tfknb »o vlnvovitkýck 6tlá- 
noatf « pMe Tifm oiď^hf aáboačeiiski>. Katolíci probljtakli akrw 
ardbMcufii pH:eiTtuiiua. ív neavoU k jiuyiu úKlii]»kůiii, uuíJí jnké 
jMW otiKíUvny T míru vfftnriHk^ z roku 1*'^HS a v itfl«ti^m dlňnku 
kMimovoiiiilio dÍE>bmu Feidlnandci^fV. oaprotl icmMt proUsUatl 
ptiMluvull. ihby ^^e ^ha^IiuvbI nyuíjAf sinv vůcJ", ?a Qi!4mj^ katoK- 
kAtn d^Iu »:.< váelik^ »á»ríif. JdikoiŤ knlolici poj^iidiixek Uiilo xa> 
niti), iffTrtejtljintl rhtřli fitrinoTÍ^ko .1*4**^^ oxna.tÍ, kdyí by ve ifpor- 
nfih jiHpndech vjmck-iiQ Uflo ro^thodnuU fia jpniallna; ale I toDto 
tútrb kalolfťi famílli. pon^vadi nechtěli palalinovl nové moci 
MttdcA^k^ [nrc^půjélli. Nn ia tímUinUttJtí xti f1^oU^Htu ]jřuTuňiU 
ttániití X'n»\i\úúw^Q, i*y «pi.-iYovftii se budou korUBOvačnlmí diplomy 
irtMm králQ Mailáío a Foi-dlumida a .praiým smv^lem*. ]nkf£ dl- 
pknsQiu ti^uito dluAuit iifikliiduti ii Au »i žůtlunu ct^nu ud (uhii 

IkCUitOQpf. 

Kdyí latň víc byln oilb)'lii» p^n^nln w jodnnli o n^iniTr-kvub 
pOttUkdťli 31 TťtitelicU v p(»hraiiičuycb tvrzích ulicnkýcb. fiémccké 
pMáďky anléjEAly m- ttháU j«n t Kouiire^. v llabu a na ^tyfí^cL 
Jbiýťb mi^niifch hndi-^cb- SUíiuii^li AtavA ub<.'r>kycb Krti^TrutuU- 
p^edoTftún proli votit^lOni Kom.'ima a lUbu a Myt ct«nt k^Dcfní 
fTOlfl kodMrflDínívHkc D*^>vbW>niího toUIpIít komilr^nski^Tin. niA- 
■nxé n loHi víť© ouíLtáli, uíbrí |H>íadoťHli jen, aby veUlul podří/en 
byl cikoDŮnk ubenkym n pnlntinovi n aby uedoatiivftl miko^r hv( 
po«M tJL xiňHnYť dvonif rady. t^bmí ^ybnvi-l m^ji^u lí-tii íjíiIohIÍt 
■|br£ sUlidt Uké, íl* i Kuiuiiruč u v Hábu doladí rození Ubry za druhá 'í iJkirinm ^ffmaícnta a pdvd^JU borvapabdiiwa v ub. ni. au cUco poiwchiLti lOO muiO* kterýM bf tq vpolka » Ulio' |>Hdi 
korunu Nitežiti^ Tcpitr ni nn tento ncpfttný po6!t vtlii^Cl komo^ 
aích tai^U b)ii Uhry tproůl^v u^mcckAbo vojflkft, pr^li n^Ti'^ 
v ié xcuú lolUc luhrujUo, * i Cúíti rozhodaatl drtn nMU i; 
t-ťlii<^jí]'iu élvnim «uimii Hinkélio. Ktorí bjl k c^M poxvml, a 
ifflvnl ju /árovdit f« odtud lobuilo cliflio vojfitii do 
TkLidatl, pODévadí se piG&T«4cl], lée je»t 1o pxoU xákoim. Ui 
]:alíLUii hIúvu ijtra nu xnéiit^ opakovuU typukl vlcolivcny 
pohlaiíci T/j^cmnĚ it pHlt, i« úxtJtVB od krált ilOiíU aaiAul 
O^ratníni MťžDostcm vÓDOvab .{!£ jon málo iH>xoroo«ti bvl^t bai 
na r>chlti ^yříaetiy otbo odhlrauůny Hliby. kfcrt nikdy m 
tivůho í^^hiMi iako au ph, be cfímř so poaUrd o luUujižcttf ]í|iiiié 
piiiice, kili^ito Tc vícch «výdi d^dUných ^onfcli á*.] bftl 
jodto niůU EtikráUí tuk vysokou cfna proti torno, Jakou olii 
nillfní její hoilimtA. 
^•' lÍEřní ůííiirťfiBbý iiuivK*ii hjí pořj&tkem srpna, kdyi byla 

kniilt líní jihid tím (dne 2t!. čurrence) krAlovna korunoviaLJ 
Vsf^hny l«bi]ejkf s^iétuy f(Ai!sé byly Jen kolbUt^ ptD lÁ^axj »• 
bulifalj;Lké, lid maďaiHký. jiTinuí (l-hUj Hfrít dílkoval mi tní^ vndk,| 
úpíl z \étU ťjixU pode jhcm tureckým o nn ofcmE, je^o bylo 
iihmt7.tmn od dwhi^ ncmobla ko vyTfnoiid xánvA vnllhif politika. 
fi«lot T^tí zdpofiilH ^k<t:bttt iiiajHraká a víduir^kuu vUdu« o |iaiMC*4 
nAd fedl»kT]ii liliem r^tčínou ibvaankrm ji tok tfnt Llieraký lé> 
dohy pi^AtrlriiL] ri^rlik^.ho zdrnvého /itkladu, Xiúxnf po^om^' h?1 
by njti před ttebou vUodn^ pol«, aby na únmJ tnu 4Jc4naJ atáUi; 
potádck I TyUtm pohnbem, al« k lomu byl by potřeboral scbopo^i 
spoHvú a úknia trého Tédom^ úh^dlnfky a vojíny, nlu ne ItaUii 
kofutníkvi **> jcDí t«kdái méli v« vojit4 rakooák^m veliké iloiv-, 
A Dť 3T^lnfL7, kt«íH Jrn to ri^U na sťoccli aby sb hodné oltalrifdlL 
Bťihleit uuitloubii pr«d juib^íoiiini mim\a KMUtébu. vypAvfl 
podly ivé. k FťfdiUEiDdovi i dal j^^j potidAti xa bnk6 Typ]tkcM 
slíhvKýr\i peitjji II ID nd&rtdánf kníf^atf Oftolskéltn n Ratibofsk^bo, >; ijniMnUv není. Od^Ki^ld ciafwa, rrpUki « dupUkt t uh- tL 4r1l 
aa& tlilertf BII pofiud J<*£t& nuUjly postoupeny.*) lUme n to, ie iiUby, 
kterých se mii doatalo, nebyly uspokojivé, ale joůté mfuí uspi>' 
kopu Jc| ij^poTÍď, kfJTfou ohrtríel od snímu ftoproňakého, b oůniui 
byl také £á«tupGe Avé vypnivil m^j^prAu imm, ahy, co so tjCe 
itUkft, qiftaobU rodioduutí prívricncAm ^vfm pHjtuivé. /jL^tupirl 

tjebo Um zrMfilj, Jo ec Kn^m u«d(ihI, nby «poruů atutky liyly bcf- 
ffO«tfDdn6 dHvOédD jcfa m&jlioiam l>de^'J;<lálly u íe podobna rw^ 
' kazy byly vydÁity tak^ do sedmi /up, jťřto byly BGtÍileDo\i po- 
«lou]ieny^ KhÍťji BfTlhl«ii % ihn ta-^uMMm], nhy oa ÚJii^nif. kieró 
iiw pHpndl<í, byli nynřjří dríiirií re stalkft Typiureni i hdyi by t^ 
jim po&kylla ualiiada. tiui méué pHpmillti inu kdy nn myiil, nhy 
k tomu sToUI beze vSi nikradj a tak ^^itckucí tohoto Mokrotu v £u- 
|jádi ti\j;tli íuká/Jil,") (jH ř«iní d^nhr oxírýml vjílikaml xasypi- 
Ti). Otůxka <> novech Dcphitol«kydi podjiíďcb pruti Funlia^kudorS 
ad ié doby ^fonni^ i^d bi]fiíe1« byla uvnžntjíniL 

Beihlen OHUinv jíi^. pu mť^síc^ pojirúvAl slnrbu mvkrábétl 

i\-HkÍTnii a Thíímovi, ktcK v dniiini^ joho se ztaléiaH a dc- 

v\c k ttimu prAf^oviill, ubv vúlka. řjiovu vypukla; vypnivilC po- 

velatrl k sultánovi, lUl po aéxú. mir nik} » cisarcm omlouvati a 

pTTiJctíl orhdlu vjUkii ynovLi pui^fti^ pfinkytnc-li mu siittan poinoc^ 

V paaaicb evych a iuslriikcich pro CaMlirad pLatfi^ích |iuě[ua] fil 

xpflsobeTQ nad*? vflccífo pomySlení vdftnlvfm; ajii tohdy byl by Turků 

iiopuvxbuzovni horlivěji k útoku uu dvzíie^ kd)by byl býval j»t, 

ie jcoia ^'ýhrndQí ^pttdni: do kKan ovorc vft£;£nA vtílky. Radil 

BQltajiovi, aby vfjjsko svf vu tlí armůdy rínídíili); >^ lilavnf armidou 

itiňl táimouU ua Šl Hradec, druhý 45,OfJO tsuM áJny sbor mél 

IDU pofliatí au pt>muc, uby niobl podalkiiouti itutk uil VíiluŮ u 

f Iřctfm íboroTD 28.000 mužů, kt<ry by sb RťSfliJ íXW jeidct 

uherakícb, m^o se posrupovnll k Pabotu. ,Ko!Hh( Íc k toho kyne 

ilMobyttijué liuhatá, uebut o1>yvaluMvi>f kudy iiepotábue. £e je no- 

j«ko BulhaH." To ptumože;uf rcrdinuida bude prý «c 
•> Vid. hL nrťh. Vyniflnfi ISplhli-níTi [liiicíi iifmu dri, SO, kv«tn4 Iflíí — 
i. dabnA l&:iV. 

ttlBAtlj' 04JU9 tatitt* ^«wiiL tw IT. 886 nicd (indolluiaull útok ntk IcaRt a bu^ou pr]I se Uin vad a^^ 
1tob«Ul mťsU bcJt odporu vyplunilL V iiUov tonlo uejorf m 
nejmen^t ohled lu zápndnf dHUfOci; Tnrd snrliar kmpf n plfritl 
nťchiiC pniLi^tvf cT^ ^, Jen kd)2 FcmllnuMl bude ptouotaL 
Ma^Tsbi? KrůovAký. Jenl fftidmibétl fí&Mj Ijto sil«t;i."^ clitél 
nim vjrdďli du ('nHlinidu, aby m tAfn Uoihkom a btclEnlidiB n 
tiLtin xustá^, « £d]u^ Tů»k twelo. PredAVvMi nijxrknbélo pti 
trvftU ^boroba, Vccr^ pHítfbo ruku ilvolu j«fio kooi^r uéli^U a 
nifsUi u^bo podnikl bn^i^ « Thumn t^ttiaca cmtn dv Csiihnrii 
Ml ktcroutio v arp^u DAMOapU. 

Tlmni dubfo cfldl, Í&k6 iK^bL-apuL-uualvf lironilu kfvxtóMŮm 
spolkiL » Tiiruckcm, Nle lupokojíJ avúdoinf %\(^ pmiiáiiikoii, ic idl 
neiki poTluca nUIovnd bUtnAo rtĚh9 xfce nriU »cbc unidlio a 
len J«idiid TiL<BiayBlnf% kdo fám uhyno^ ahj jlnfcli uAmHI-***) 
dávAMi w B«UiloD u&d^i, ž« Tlium docCU t CAKkndfi bvfrflflur 
iTnlrdkii^ ni-xll ostatní ji!lio vyiUoci, kleti lia byl jednoho u 
diiihtfít vjpTUňl, nit^l dnxnali brzy «klnmául. Tkán lunníl luii lé 
utKJnjeuU «chopuo«ti k úkolu diplomatick^inu a jiDVUovitč no 
pftil^ tun^<:kf, blití pvniiv^ tsjtiíoíti hiB u iiibJrovi4ví v plrUdiácb' 
rozhodovaly, ktvr^ddlo \la»Iiiosď Thcu uovi u;^jirC4to *« uiduB^vdOn 
V lUlefh, kicré i nového evébo mfatA fjuylal fi^dHcboví a AUMtJ.j 
jovj ae býti fr«d«toti & K&uguluiktMn. xtchat z \mHikú dtíttl ^| 
svd^í, že vyjednávání jeho bude milí lyslcdck oejfkTekjíf;HÍ 
pOdCdfjL vUk grbodflri^rji jr^hn mí irinpnbllEt, ml^ o STfch Tt^kdcídr. 
»(£fuva1 «i til a tdtu na b^jípiúvl, JKké m iuu stalo, kdyí \ry\ [m 
JkDbftlta n IloUrulohe ibavcu vellt^tvf nad Toj^kem Č«kfm4lc^] 
dui^-hi^ «i ut^phU nJc jluého, oe^i ihy .iu mohl ku krAll nimaj 
odebrati a x miloai j«ho líti,* tt> ^o bny poddiL »o o|rčL /pů- 
Bobu dlÚiymnUckdmu ft bkhopřAI krtlL svótou k tlata, který mt *j Tert^ MiQarkori Tlttanidint Fmlulifk, l.ia ifoUdnir do 

Tastůi, BciUÉn (ruIravS i liudMiA?) 
**> Hnkh. iL Mirt Markf«b4 Krůonkí Dt^dhcboil dd. S. Joltfi lC«t. 
***; Uiéďi Hl wcb- líním Bfdfirbfrrl FU^éAiiki d4, L arfU icfií, 
f > Hnieb. «!. inL Tbwu Uoiui dd. f. J^H lAI. - nure AUWlá 
a. lAH l«ÍI. - Tliiim B*c1K<Lati itl If. «IK t«n. 
tt^ TtelM. 'Htnrs iWilfirharí FftlfJiAfliu dd. If., ř^nt, 1>. tl#l«pftfa ■ U. 
]4n A i. ůuOM l«il m prAvi^ xaslnL*^ Kdyhy byli státoftí vídeú^If \hAůú, jak 
octioijr Turd |in> rálku it Tenkciu k poskftuuU poutoci Bcih- 
cnori jiívUi, h^H by au up(iki>jilí n byli br nodVivlí v/imtuvi^h 
lÍMd »rtlbUhupa OatMb[im£kůiio;**4 ncbt»t TŮuchay «aa1iy lk-tfa]c< 
bovy, ftbj £]»kiii itoiuoc tureckou. ^ůttUtJy in&tDfuLi 

AfkoliT Bťlblen \tH vfiutii Kvém ůmIU ncmfilil ti yji-dimii tipuklc 
plcdcv itachliil proto s ittnki^iu uaGÍKa^c vibAti^ poiiťtvjulí 
ť rofřesenJ otázky s &Iraur AtatkO hoOv jeho DAucjtjíc 
lo, puďailuviil juu uu]iNhI od Ik-dHcba, ahy mu poekjti pód- 
iu iieu&bií, Z^ účjúota tíiu |»o»l<iJ ib il^u jbcélio rettrudílio,' ,7» * 
rý tjun mí'-] podnii rjn-iiru o cc1<^ jcbo činnosti, ' ** i ktvmk Ttirky 
EB pumoc JI h ucviu tomu hraM« it TUuhju posýlA. do CnH- 
xt a kl«ťak jc odhodliu v {>DJi proti cíeulH pokrajovali dokud 
bu tuvnlHl. JoUkoí vftaJc přcík ^icmi vécmi fM^ci^j jc»t tc toinu 
potřebí, q<m:]iaC lí«MÍilch lilvdl u evycb ptáti.-! ei jo aMrpatf'itÍ. ou 
ptk poAlAví do pole 4S.(IOO vc-j^ka vLmvliiiho a kronié fokio io 
o mfij k dliposid 18.000 Tnrků a 16rw>i Tfltiirň-t) íí dilSícii 
t TjroMiiuíváinv, tc ItothlťQ také iwíadoval. aby fnlclrnibA 
i B rojíkem do ť'ech a na Morava u ic pufÁtek vfilky kUdl 
Jaro. ^^^^h> n pciímluvky tyfu dnm^^ny d<t Hil^u, kdyií uni 
leli Qerdař«]ió vj'prft\7 z jara a v lůlů r. 1022 a kdy* íc tam 
o FLtídosljívalo prostfvdkft k vyibrojeui nového vojskis Vy- 
Ofí a rizaobt Jtíauftfddova u Kri-iimiui ífalbi-r^UdLaKůbo tie- 
£Uily ^fink xjUiné pochybuoRti. ^e budu htTv pobruiuadí' vojsko 
itAl 1 jiuiiAiui o tciiii ^rjivi. kníAnti SídiaíbrudHkniuu h LiiLk^^^*^ 

vAQtfra, aby na jaře vytrhl do pol«, poQŮvAdi vuj:iku li^- 
ddítoo kačdyui a:píbubi^iR poloíí sa překdik&. aby cíkuH niíinobln 
KkoiMti i;n pomoc u ItulUJiTiinvi in xc Luk dluk pidvrhd-ftJ Po^ IBU *j TomUl. Thnrn BedtlClvoTl dd. 19. ht-^ot n 12. dubm 16UJ. 

*") KnibOTiiA uh, akidiasiiv^ Itumaa tiah F«*nlÚM^dDri <bK tft- IbiinptAii 

>^ Uikt IL krrlUT Itrdiipim] l^l^nilihn luáhi-hati diL H/tlJ. ^tia tOn. 
iij Tuniél, Pobí^ vlIíbí pioa x Dunuu dd. ^ú;30. Jo4ul ld!3, U«tfMi 
fWhl^o^ Aa. Ml Elnon invH. túcl. Cimet^ PgznAmk^ Achán « Do- 
*a o pokf^^áDl vo Tfjťd^r&m, kt«rt byl Pvlcndi ttpožal ^nnii^o 
na^ ■!« do i*(D doliy Hpul^jfci). a TŮIioc kojili Bti T lU^t] nmlřjf, ie Týpnva r 1023 U|i« M |hiiUH ■ 
DCíU rohu mÍDii1ého. 

Počátkem r. 1C23 BcthleD ac s tím pNá cls^cn fMU n«^ 
UJtl, £e M luUát dqitAt<rbk|mJ sáméry. Nebot kJyí |»Ut|B tou 
dobou lilodčl xjednikd « k Bdthlenem práUttUjtí nlykjt prMUA^ 
kníie SfMlmihrndakV, íc chci^ vyiirnviti k dnft tjhIooco »if^J 
& od nAho po;,FL>iovjLti luíknulii t^, kdo bfU m UAikt evjcb f;-* 
piueui a DC^pluf-Ll císař požadavek J^o. tt eo mCraoi lunvtvufm 
nebude v^aU^***) L*vá£fmo-U, io <^faaF do téio doby (pu^álkom 
mltu 16SIÍ) luii ii(.<;ettp]util kuiuu íiÍbUvuí, jli mři bvU Tokaj pr^ 
Dothlcna Tyrtocn, ani neposkytl 50.00(> xl nn xyáréovátií )h;tikisU 
iwlimiiiihiícli — jak »o v^ mela s Opol^kom a lUlibohkom není 
nám znimo — , QoiuOiemc popHli. 2e néktťré podmfnkj tuini pv- 
ru&U ft řu Beíljliiuoví ííjivíIíiI pHfínu k !itííniOjttcm. Pluliíhy Beth- 
ku4jvy, o niclií cbslalj t^ii ila Vdloé víiolkkí Xpn&Ty^ utiikiiivalj 
v^nh j^Klninf cfmtřoYo. ttcihlcn kromC JLn^b^ po^^a) opit uifvatí 
litulu kríIoTHkého a oan^di^ Um doad efvjmf aví zAniií^. Hoď 
cÍ4aÍ'em a koixelem tiedmilirad^fk^iQ namohlo byli ftii o mini Star« aoupofstvf med Habsburky aBonrboov, kleté tbAUDHP, 
Ludtfkii Mír nu ^pauůlnkctii priucutnou Annou anctnáznai llaba-! 
barků númcckych pouliichlo, neočekávanými výatodky xbťtiil cfaal^ 
íltydj líwp hjln vmkenD n. objovlTo se v byraJí sví ptikroall, k^ 
.^panele chUU koři^Ut z iH>\íťiui VeHIlii^k^cb, tak la fakkrat^ 
a jťho (CcDoral hrabe z Mdu^ťvldu mokli pOťftAti na podponi 
řraodti, 

Civt njui^jilho švÝcarika hrfiiiiUct a T>TOlakem, ktctáito 
nqjdftlo ftodjids eur^ Jmén« Raette a tfoS Gviionako lo bm^ 

•, Tmoutt. Btdhcft Tlonwni dd, ^í'^ iws. 

*. dobu 539 f EjTíl, nA]citi.^]nv poK^ufch "íf>Mch gítoctavSlcii Makupovi Chuiakéiiiu 
.ft uěltulikft klaiierům a SJccIiIÍcůmi, Od Iujucc XIV. alol«4Í jeril 
ic tin oniainf toniTo pu i>Hk1tLdu kiiHii<^i!iicA ^jlpus mi^KÍ poddrmj-mi 
|HÍny jt^icb o UTiniíof v/njirinnych nAroků, cimi ti^ ^iíiijíIjIa (]o< 
^atalo paastTf do rukou ttf Spolkl), Nojprvé utvoHI oc ,Oi>ties- 
haiislMind'', jjCh/. hu ťozpruHUnd holum Churu a t>tfud HÍLlk< za- 
iijiinal, OiJe .Sirotek Hořejší ii<-ljo Sedivy ' ni^l Mio hvč t x^pujíní 
Htd Khtíu a Iřetf ^■'''Olitigcnrhtoahund* ;^aiijfnLnl východní iÁ»Í 
ŮXBtai. Tyto IH Spolky his řpojilj ji roahníiuvnly o svých Kaloii- 
toMcch DA an^mcch spolkových každého roku svoUvAnfch, kterážto 
•aiémy ,Efi>lfdge' uazyvňuy ňíídaly poxdíji Zít iířljetí do spolku SvJ- 

fenlkúho, f«hOJt vUk neiln^uhl^^ jiutik^>adi očku^rť kanlony z dílTodft 
boicttAk-ych íAdosti ti*To ne opr<iIy, Jmenovaní Spolky tvoHly 
ly G tnhi- VKyllc spolkli ^vjcarskůho ncxiLvlslý atíU Břhom tasii 
uibyiy ifpL^lky paustvf nHd itúkterymi jiúau lť/íciiiii krujlujuui. 

Kultlíiiciti JL linilintvliii Bonníjskyn) a CUAVi^imHkynt * podk* apo- 
jf^ho dohodiiuU volil j^^iUn ž^iioUrk po ilruhťim n^oliy^ klo-r6 vy- 
Itny ilo ^cmf poddaQych, aby Um vedly správu ^^m^- JotikoR 
ioll>& pudlu oUyc":tíjuB ua osoby uťjpfthObUé, uucuuy byly lyto 
vykunúvati ůtná nrúj aki^ru niji^tncť. kteří vť firH>Íku n nimi 
L^-mi vy^.<livnli- I.id ^pátiť)'' hlu^itrc ntitiAvUliM n niiuikUf t^itu 
^Do»tU, k4y£ rcfonitaco ua úiňioí spolkovém z VťUího dílu vrthu 
tkftbytn a správci poitilnaé sv^, kieK se církve katollckd vytiTnlc 
pHdriciati liikí" v ohimlu iiilbyíťunkť-iu ullacovuti počuli. Napiálel- 
dcého ftmr^tťoi proti proiosliintůnj st siiahaTrd Cíiu dile i'ťcc rozpť- 
UATyuii, kli^H ;i^ Spnlrlrh knl.nincj iamt ntlnj^ovali n ji vIuhU j^jicli 
^■>|iaj(i>Tall > LuJJi Déktof i iiAi:uIali;A vypov^cuych kutott^A , a1>y 
« lidmt, Jciixlo byli pro viellké zločluy z Miláu&ka> B^ajíiska h 
TridvtilHku t>puTL-/i*iiÍ, podiuklj vpid dci Vrltliunkii a pniiickd dumti- 
jkkUA protťíiIajUj tuu^jtí poii;bnll ViWíduó výjevy poÍjUy duc 
^Bfl. ťervrii4^c Iti^ v rintué a pH£i1ch dtiů v ccl^m VcItUiisku so 
^K nicú |<okruťOiulo K ui^kotlv jmi mi ■i\3*> lidí při luui £ali>ualo. 
^Bonévadl j«dudk ua ú/oeili tom moohu prolciUutft nobydlelo a 
Bsnokym iH! poii.iPilo upíchnouti, pttidct' ukruíiuiHll, jnkí^ w pH 
lom xb6bly» upomiualy vcUcc ua oharuoHli uocl barlolom^jsk^* 
Vyslance ^^cou^^y Guťflier, ioá byl od pťfálii&Qibů Spolku SDtí tk iHn [imím o pr«to Bi né aunevM. m^ s támlto ^-ralodbýiiil TJÍ«r] 
jakQQAi mravní vpojitovL Poliliťki vvliExla (^lito t^«vů tputhj 
v^tk pMe TMm jen dpanAhlm » Rnknnikn iln klínu, nebol T* 
Hnutí mobti em pfed puni^iuvi 8pi>lkit jeru lAk ochr^iti, kdft I17 
f« jÍTu rliKnlJLla pomoci od IfabtbuH^a, klcH IjU velké uclM»t 
poiQoc tiknvou poskytQO«il, poB^vnrii bif pKvitíocfm VdtHxii 
káfhy U iK^mn do^a. Tvpbor^nn byla mcz<^nt, JdíIo oddékiralft Mary 
k^tnnMikfch a nfmock^th }InliKbuvkQ» EIned po Mi nafaořv pti< 
pomoniití vrazilo vojsko ápantUk^ t }iÍ\Am\ui dn V«ltHna n rb-{ 
Hudito nejdaicfflt6]&f mj^tjk kileílo x Tlrol^ks vlrttlo ol>VTat«rl»tvo., 
klQ-é b^lo X iu!«iiif Hpolkového u|)rcblOt do ů&oM Maiis«^nk4br>i 
pfičipnrnvrlno j«ouc rojíkem rjikuuiikjm pod Hniki1ft>nL 2 l*lanl>| 
a ijedwút) Uik cpnjcnf mfni TLrolxlci.*Ei], Voltliticui n Uiláiul»n.| 
Ardknďod L€OpoÍ<JoTÍ. klerf Jako mlstodriitcl «(dm r Tbolsfa].! 
bMeJo pH tom dohjtí dolofho Engndbii, řfmi TlnilalE* nrí^ 
bjžli yjt^duány lepví hiAmcu nu západ. 

Kdyí *iiřni v ('liuni ubrornilidfn* *c radil, ttv br ** rtři 
f«iti voitlinak^ o vTrhunlí RiikuňnuA do AdoH MaiiKti-i-^iébo luék) 
predA^irti, noskvUy se pochybnosU. kun by ít vť»lRko fnéb IMÍ- 
dff\o ubrdtití- Zbrojnj lid rypni^tiu kune^á proti Vdtlinu, iklt 
'^i");;" Qííli ílkom tiťpřířtiiví potý^ u tnoitu Omidonck^o pf«» Addn 
raiiBcIo vojHko s]Kilkoví tmuí n«tAvpÍH n Vclttin T«i>nochin wb* 
ttami^mu cíli iipíAe épan^lAm. Me/.i í^puTky KlMn í^ rirttrikn- Spolek 
Šedivý, I rélif čiiti kntotickf . syiopitisOTA] vloAoé « VcItJioíl^l 
n nccTilM «c Kft^jiAi.ntti v ulciku na ni^. hyb by tivly a«j sottj 
duUo k Uálůliii bojfLETi, kdyly byly ostatní 4va Spolk) nedoSy! 
opory n proicsrftoukj-ch kaotonA itfcarakfcb. k1cr4 jim tiélcoQfc 
iiiM linie inuiů pustnly iia pouioc^ V arpím ledy podnikcnU ilruhi 
výprnvn proti VťltJinu a podobalo »e, íe Spolky toatokrile d^j 
m^hon %c víttelví, jc.^SIn vyprnHly lonfii^ síly vbrojn^ 4o políi] 
ak fllur btirnaky*, Joaito utrpěl porůikn u Tír«na. Jal se 0k»i«piKJ 
vAiL a atrbl a aebou bvké ovlatnf vpojuice, lak ie t tantolTlI^j 
Spaaéfó ÚKii\Í lellfíiunké pndriuli vu «výrb nikon. 

SeiUvý Spolek ^iiA^l ec nynf na s\aííuÍ \*M zi^dn^ií nírj 
«e §paD^l«k«:3n a vyfirsTlI k tomn úMu, vphuct své do UllAsi^ 
k m^okráU ápnofltkémv. vévodovi x 1'orle- Jťlikoi ^itant^l^, 361 JU 1 nhlodo DA FrnnclL Vdtllnu pro iobe podrluU acclitélo, 
njbnč J«Q svgkiiln; irrůcLod icmf pojistit »1 liodhto, bfl mfatokril uiT 
odtofen Únnuf třem S[tii1kAin iinví-AtiU, kdyby k loniu svoliTy, at^y 
nticteri mbU byla nn určitý čjli^ %-irj»k«m v|iAuělakym u1rKíJ./L-nji. 
tíVf vojsko ipftuókké mohlo umí pa vHni^ č^isy ňo N.*mrfka svo- 
bodno pradid2«li a ahy ve VcItllDtiku jen clrkov kAť?ti<'k]i hvla 
imáyiníi. Spc»lek Čc<tivy přijal tyto podmi&ky a o-itAlufrri ilvřiiia 
]h>|]ccíA£la Ibůrn ůvoM mHicti, do ktoní h(^ thiIIo ují jqíclj nvolrnl 
L'i>kali. riottmliAu^buad -.í '/Mtugítňúiteuhnuú iioflilfcc svoliti k im- 
rriieiijm podmíukíiu, aeu»táJy v bojí, ule piMlmkty útoky r/ě 
fiojprvé on ^ujwko, kltrí z Tirnlíik* vniklo na jiíjífh il/c.mí, PH" 
iřítíííci rakouští povífcíciii v doJnfni EugAdinu & iia jinoch níÍHtnch, 
ti Tunisu DA úr^mí :^divřbo S|>olki] svedenft Ifnaloi bUL^ uul^^ž 
ilo&ftiťuo 1 jliijch iis|M^cbA, fak ío v krúfkí dr^bř byl vliv rJikouKkÝ 
HA úxvtnA vfticb Itf ^|K>1kb xltmiui;; jen VcItliQKkg pmlJAlintn v[>jhku 
itpULubkčinii-'! 

ZfflUTii ulC^I bytí osud ziijtana rozhodiuit niv jluóiii minr^ a híco 
v UAdiidů TTicdnAváuím mezi dví>r<jcn fmiicuiifikym u ijmiiflskym. 
AikůUv, Jak byltí mthuřu jmímimírnánn, vy»lfltir.r fninconrskýOiuíf- 
tiev fftál v jukém» spojciif a krvATfmi udAIoatiLii vo Vellliuu, 
|ifedcc bvU vr FríiTiíll popuzení, kdyi se výhod -a iéchxa udilostf 
málo Habtiburkbm doittatL / luholn dflvodti vv/v^luí ^U-nuvt^ aIii- 
va£ho pofťUivA fraucuuzakébo, ktctf jcítú ve Vídní mcák-ill, nb^ 
bI fin ndáloHlí ve Vulllitiii u cíjvih^ itHí^vnW a ntty ne o unloiijtrní 
Spuiťiil z tobola úi^iui £i\h&£fj\iúL Vůťods £ Angoulémo |p>^nl 
o u>m II& lovu a Ferdiuandťm liovorUi. fde nedoslal odpovřdl 
ft sniMrl 511 vi^irl t6 pfi jítií^ pHlL^toiti Hotkncnili- ZiUmvn pufabi 
toitokarátc tíw zpAaobeoi, ie Ferdkuaud iipozomLl ua povaláid, jc£lo 
fl» od Bu^oDtfA priprnvovAlo t. prvicvíl DadOjl, ie je Lndvfk ďnadoo 
pTťkíiuá. Ati^uJAnu* poniAiEumFd, ťjp. by n(í tak aEnjiHť^ xUlo, kdyby 
|)ᣠjeho ii*byl sílicn jmymi ftvo^tmi. Tím ukiunl k Vťltliiiu a 
pniUdsU, ia Liidvik uťmOir dnvoUtl knití Spant^kk^tmi, nby přibral 
r, kko^ nu u«iiAleiJ. Kdv/ ^inAt projovil sv^ podiveni imd 
.192 Uot, íe ie Francii mají tak za clé oclmnu, )»kou Spuftíko |inf 
l^ůj^iyu stífufafn kjitolDífím, rívoďft fidvdít, tc Ijtdrík xn tíd&DU 
jmou cenu uob^iltf ni^iiolKOt^iL, ncíll liudou-lt, co m ijkk uoiní 
Vrltll&skéba oboovoDj bpM ^omisTj a. 3iJc«UÁ-U v tom tÍMt 

Aby dTŮr laailridftkýf co M véci ttto (fče, doo^uJ rpoclijV 
noAlocI], Ludvilc pf^lnl tnm poťdtkem rokti 1631 mviálkN fi«- 
tciinpíi^iTn. '*) lilip ill- l>yl l^mto do(mu jU vHni dkittnif ft pr>tu 
TvjodjiAvAui Dcbylo n-chk nkoQ^juo. ale Icrál Sfiui^bk} oedloob 
pted Bvou amrtf alo^ll ve z^Iů^tnf liatLúě náhled svt»i o tom. j&kjiu 
zpŮKotHfiu lÉleiitocil vcUliuflkú mMti hj bytí ukončeiu ft Uitim 
tittú pH[tojcnA k jeho poidodní vůlL V li.ttuů liíto pniTl krél^ H 
jatx duo 9T- bfoKiin íifdy ui:'dloul)o pNnl «iou finrtí), ubdrdel od jm^ufí 
ÍUboť« XV. list, kifíTjm Jej te-oU iid^. Aby z obMu u obocDfc 
ttofiiii v&eL-ka učluit, by cilázkn ^tiLtlííiHkd nesftrd&vulu fi^fttny k nu- 
njífikňm^ Ýaí Uiúy iv/M.iao'^v sivnu Hv6mu, a]>s v jLák:tÍIo»ti IH<> 
hin3 Indu n jeho Sítitostí, jijho íFiiipn [iLj úmjftl íc hy\ tiiiljťky 
JťD luD. uby bez]Mriio4t kaloifkft veltUTTF^ki^cti |)OJIsd)- 8111^ oopríd* 
tvui tuhu jcrti, ic kr^l puin^iu ijnut-cliávú rojcbodnutt jiúcfiD ílgfi- 
nobrm by Jni^ly býti iir>Uody v KniTir.lf ukU/uuy » ia ukládá «yiia 
«v6mii, Ab; K rn^hoilimu toutu podrobil. JcUkd: pipcii JJJ: jcM 
T>'li>í1Ji, cht^l jen po^inuMlcm dtadu fvčho do^Utl a ftc |iravra»-' 
*nti politiku blili VH pTi/sjJťcli ŠpnuélHkJL iiubi> f'riiicie. moklo « 
pívidvldAti^ kletjík roxboduv: ^^t:]tlil)»tl ucnidi býlí xj-dáni t áitic 
utlačováni ^oli^cnťí^ prorfiKinníjikyrb^ (ili< takt^ Sjínm^lůn ncuA^ 
býti puunlvf nud uljuí jrouuckáDo. ZatCm Tůuk k t«iinu J«élA iie* 
doUo. aby byl pbp«2 míiitÉuí ^vé v této zdlc£lto«tl fonni 
nifbiif FiUii IV,, kdyí iia ti-fia dowdl, ula/II DÍ^hturŤm nvýoi t^nflll' 
TtuUUo. med niniií byl Člca rJtdy italské Caymo a jcbu Ujcnntfk' 
Ciii^tu abj vyJednAvnU t lom emyrin, Jak bfl "^kx >nbA iuUaotÍUj 
■ Jmcnníun^ OKuby duliadly cui pu uťkolika duec^ a floM^n^iíť/rcDi 
A v5«Uui;&Qk fnucoiutkym ICochcputcm o soiloiivÝ, Jelto xnčld 
vMik( hJvnlTosU pHlrt urbitJ,^) \\*á{G iéin tíalm^y mi:!-? áp«- "1 TÉd. Ht uťtL LíiUe* v VcUliniru dl OL kWGu |4tl. 
aíKi I. néUko {iDHÁdkf ivó nivnlati, flbfr/ilnlfifvu VHtliuaka a hrab^tvl 
Boniiijíkého a OiiaTriLDsbébo m^^la býti iidťknA úptni Amnestie, 
on území lonito iníl)' b^tl ^.ruácny v^ediuy novotj n ¥Íh*, litarft 
tam My od ruku tOlT j^nviHlunr* ttn %čú tfto tii^li pHaUilQÍcl 
SpuLků nloííit yrřf^hii, ttináctc fiijCATttrjdi kfttitonA k WdlĚMiu 
fi král Friuiix>ii^hk;y riiOl] |>o8hytnouti rukojmí, ítepH^hatAtn tiudu 
liodriODL Ke koDcl kTíiua můlj ae přoikeda parlamootu v hnhstTl un 
Bttrsundfik^in (Jiiiúamn nrcikuffeto AlliraLhlfi), pnpfi^Hky iiuiu Íuk » 
iT^UiCG LufWlka XllJ. úustBTiti do Lu/miin a imAUrut j-í; aby 
fliiilotiríi tAtci byU prowdoaa. 

E>o LuKoma iJosUvUI v* skiifefní xa pftpi^iÍL' uimciiiH Al(«flAiidro 
pi, t» tVaiJťli pun / ílfnutlioluua n xji nri.ÍknlxL*lu AlbrcchU 
Adrlftu Thomoalno. Untfojc z li<Mo, tbj^ jak jLm byb ttloAcnu^ 
o pro^^ili^nl smlouvy hc posUrall. Ale Hňohy JBJicli riKehllf se 
ffeftťráím o to, ie cabt ^pokuucCi D«dil^U po^čmlovtiué uuiuceUo 
pnvúttll a ic knlolieké katitonr avycíinikí m-clitílj xii ilodrřuuť pH- 
»ah; niHtí. ápnufrlfko víak byb volno hiiiIoiivii potvniíti jtu 
l^ár, l>ud4U-U viccky tyto podmiDky «pliirMiy a spro&t^no bylo 
6vůbu ^átuj-ku, jukiJiIlu liy í^;] simjcuucl uebu knntouy judiuéniu 
kRSQ rtťproli, Kromé tubo nní pap«x nebyl s tím apokojcn. aby 
Vélllíoňlf bylí třmí Kvym riHvi^j^fiu jtrvtcsfjtni.skýiD pdtkům podro- 
boDl a kouoíuú aul \ultEiufitf iiudiléll dřív&j^l jbo pmliiikfiouU. 
Néktof^ tJfltoTlkové olřviůiijí épnutly, iť prý byli rádi, kdy* \m(- 
ceoft bylA Uk lAextrunnA opnrtHT pntti xmlonvi^ inmtrídiiki^ a Kiunl 
prý podplácc-iiím pQpuíOVAli kaniouy katciickČ, pou^vadjí se n^ 
dit^U lydáll pan&tvf nad VeltliDcm. Obrlo^f tolo Jc«t ^ce vellw 
pnvdě pijdubiiA, |ji)7nt»tHíimU v^nk ilEuimi, ii> nu ilruliÉ atnin^ 
jsou uké £ÍvAi^iič důkuy o mfruniilovoí poUticc ^auť^Uké v tůto 
dolj^; *i;iii nňlríl jnicuovKi.^ chování se ípňQíUka v olibcc fnlckt^, 
n čeini JMUu biJi luUiořu typruKrvali. ťpusUlu-Jí ^jmu^l^ko po^diůjl 
od tmloutT madndskét roíhod^vnly o tom ne pou/e vl&ítnf jeho 
pnuitvfebtlTost, nfbrí takA jin^ pHdny a iir« blavnA cbnvdnl ht 
SpoIk<U kl«ré pauetvC tví nad Veltliueui uuciilťly uechat obmedti 
B pak r^thodiiuU p«peÍovo, na kt«ré Tilip UL ptťd ámnf svou 
«}iin Kvůho pHmo iidkás^iU^ Mcm^Hlfino t^y, fv- K]iAnélAtl bEáluicl 
£ Jim 1021 krúti Talctoou politiko, jaIou jím odpůrd jtjidi pH* 3^ 


plsova!! L í> ie rcfcjnb |iro mír nlaflli ilu potijl pn>^i i 

O po!(tnTcnf, JAké dvAr vfilfátk^ t ntáscA tá4ú vai^fmal. 
lan flftk]«1ik6 ETiravonl V niUÍH ccrvím ikijly cftuiřo j: VcUUadf 
OŮUdtTé pruab* & úpřulir^ volinf o ochruM pn)tl pAiMUf af^it^ 
vému- !'>nUiLiiiiil vyxvfll nřkottk éJeal KMA lUonif rsiljr. ilf 
mu porfftli ti t»ni dobré zdáni. AčkoUr Hidmí*) luuiva]!, ie ifl 
rod Tbbstrunký mil i toho niitťk, kdyby Vehltniki^ p«tfpotonJ ™ 
/ir ti;f Iftn upOt mohl nabyti pfldj v« Svyc^nku, ^ndc« vMmJs ir 
vyBloňli, ahy í^ldonl byla xunftimta. Cía&ř prf toAie »ei«^ «pt- 
^romltí p&t>cii\ íM nrbcjcpcfcnictvi hrwrf kaEoUkfiin vojUlunkyBL* 
Mfruntlkvit^lio ^my^Icní vfdců«kého dvnm ncvdflel •rdkolb^ 
(»old. uvboi jelikož poEdéJl ae cht^l suru knfi^Abft xKd, uj 
BO ft v Tlrolalru iMDQi^ail. pomřfciol iul roxMtenJ fintuttf jtv^ *_ 
|iod|iuixiva] pi-ulv vpád do údolí MúDíriienkdo, pH tanu clit^l ^| 
/motnit] KngndínTi a, jiného tzemí^ Maximltiaa Datonhý adiM^ 
tyi4i twdiivf' iKiKorovnl n }oíto «i ni^pfAf, aby akrorné Tujsko 
kouiské bylo nor^nii pOdoJky QpouUuo, poiád^ cteftr«. tiby bn 

rodíc tobo, )si\íi. smylleDi ve Vídni pinoiitop,<bylo bj 
mýliti >Ta^1ml]|juiovo melo íAdnitr.f d^c% ii Céftpold hj\ 
t ni;ek^u citařova MpoHi) nwha] oa pokoji, kdylry byfy ijXn 
dfttL^nč pTújcvUy avftj aonhlas se gmlourou nudridxkoiL A 
na íufmř, kturýf. wi v t*liurii udbý^nl uyiuťĚwuo, «hy *c d* % 
IíuhKu podiiikiu úová viprJtvn i ítqIah k tj^mm do ibnutč 
/hraiiÉ sch^íptij Ud (asi 12.000 larM) Ntxli v^nva uio ^ 
vy:(brqji;uji, v^jmlimvulo ^u rtimi radami ftTvIhnfítrte a i>Chollk» 
diqid Spolků v In^pmlcii a poxdAJl v Lmtitu o vyroridivC V 
dnAvinítn tftítk nr))ylji ^híida docfleaa, níbrí ro/trlkft ic tak 
STúuUa, fionévadž Rdkou^ku ualůhulo nn ndiLtrttiiíiiJ nfkl 
9Tfth atai^ itllDO«it a na umini TTchaího iivÉlio pantvf lud 
néhicrfmí kmjín^un] spolkovými & tokó na Ui a1 atéloTiila, 
••> vil it. «nh. T>flbrA idteí idoA M StnUfJsdvifl, iMti » i VvHte dL^ 

"*) Vid, «!. vch. lEon Periloudail dl. u. ficrMsw u»i. 1 ftpotkr i>d«fdN:Ly prAcbod vfJf^Dbmu matfrialu, jenžto byl t UilŮJia 

Spolcích Ejcdnal uxuňní smlotiv^ mailndsítí ; Tiílctcrfmi ph^líivky 
uflnU i*fj irni katolík)' fil-fJoniii<>J^frii. aI^ tfm iv smlouvn ^uita 
qio16cocdm j(!íti: oilpfími^jŤtf- VLiltlínsko rnčlu liýti pvdfliuu jHko 
dřfv€ í tf>ii pi^HmfnVoTi, ahy tnm vírn pTnfj*«rjinI#kjl lu^byln trpi^uA 
m katoUd pp« avř nfilinřoDsků pře^vMfenf ř majrtkci svíIjo vy- 
linuL >bj na tízchiÍ vjit^di tři Si^ulkfi majetku ^vfho tnae uabyll, 
u lÍKinf Wm nicíhli íii usorlít], Rvoboíln/i n brsB přťkáíky vím 
SToa vyyijjíviiti, kltótcry, kcrstnly n íkfilj- ínkliíiJnti, 8iínlki>Tí 
pdrotcslAQUtf RL^Ii iťdy vjhodj linant-at Jeitojbn plynuly x panství 
nad VelfilííHÍfciH /ii]>hitif, íkrňťťním hvé Krkve a navráceufiii sljilkfl 
vy^iovíJEfTnýcii^ kt*;ré lijli jJi vacUkilm ijrňstibpm Epen^lí. Vívodň 
I Fwic, jeni o třchto pokusech Gnfffirrnvých nabyl védomiati, 
«iiaÍiJ Bo je xiníd^itl a vyprnvit k toiitn ů'-i'lii jedimtelo f<vCho na 
ui6u do Churu pozvat spolky k vyj«duiiváiif v Míláui-. pH íeiai 
mAÍ ilíMti^ ře VtíltlíiiKko budť jím Tmvnifťno, Toi-viíní tutu tiyio 
v Chnni /iimítiiulo, pnii^vndí eu^m ncchtA] vyidnncc fiuncouz^kf^ht] 
loruiti a o rofof podpora f^Ancaiuflkon se připraviti, a1(^ n.'ivrh 
GnťtfieTfiv nd)}'I fiikř p^ijaL pt>nřvndft vpivlóvucí panství iihiI Vd- 
t]lfi£k«ni itecbt^lj ptljmcuti v podmínknnň, ktcr# by byly, af by 
JU porhíjpty od Fthiicíp nrbn od Spanřlulfíi, polořily hrí^í pro- 
t«slaallAuiu. 

Zatím ve vyjvdaíívilíf v Iiiisiu pr^mapném ř.aso se pokrJiío- 
nhi n Ti^nlokriilR tvnlo hr/\ii knnfc. když v«bIo v /u!'LmiíHC že in^ 
Spofty nBAl^^Ltpíly Typrftvii do YdtIJnsha a íp pndnikk út{>k na 
Bormlo. Podnik íknnřlí ae rafio nc^íashlí pro tím^afky, jHík^ř 
hyll a Ifomiia kr\avř odrajteul UÍHtMtríttul mMhtiky a kaJiv 
Leopold rozhodli *e rýbojní \T*:iMipÍti; první udcHl nAChÍJivenira^'^^;^;^ 
a dnbyl jf, kidnHo pltiL-itvuiV fíaidtrnn zlVolHkn Hn anaiUI v hi^mfiii 
a^otufiQ EoizadlDU. TH S|iolk<3vť byli ziiic4*ai, ncuchopMi 9v FrAncte^^qj 
^^inuié. Dťbo£ BaVniani^ br^y zaplavili 1 PrfttdKaTi, PttA éili^ky 
lH*viuiIiiýcb vojiifců n jujkb íůtků prcliAli tímo/f kitmlťlfi a hiiol- 
éMkd <lo kantonA ivycankych a rozmaoiorali trpox íaJoliami £áit« 
aJc tak«^ rdéftonf protcatantft, Qcbof nikdo o tom iKmInvil, ío by . ILM. 9M ■ ti. i%i IHS ei.« pomžeiijm sa Ebraai r rukou meto i^lspiHL IVn, kda I15IÍ 
liKD^ui, niubylo uíc jbého, oežii počíti ut^vé TT^bduáráiU, Aby «« 
Kn^rhnímlDi, co H tUlo idLcbráníCl. Tjú^ovfn iplbiihoiii uuivhďu 
byli v MilAat'^ ilnu ^'1, Mha Í^22 dTojf »niloiiV>i ji^rluik IJluiU tt M 
VellISna a druhá SpoM «UDrck Prvni Uaiídovi vsduvaJy w Spdkv 1 
«véb(i pflufllvf nad VellTiiiiTiu n Komilom proU ro^aliuti pHjsm , 
SduUW iJ. : koouu ty iiaukUÍ uod luuniiai tímto meto iiHjuidiiOtttJ ■ 
nebo mcl-U bjti Mobodiié, ncbyb iiHlAniivena. Drabou ibÍoiivou 
tnvjUnU ta «i»oLůbuti k vcónóinu biioUii »o ^iiiJtM^t^uio o Ic vtv- 
bodnemu průcliodu }ebo voJaUa do Ni^mcckai <íik«:v katoUcU. 
luéla ae odtud fiLvubuiliiť* ro/viuovatJ. M^kí tnikvtMfmi L«opoUlriu 
& iipolky ujodajúiu, Aby tyto rr vndaiy ^laiicít » doJaíut Kngaiiiaem, 
30 Spcjlkcm Švdivynt a b pniutTlni UfticofcldclEyia, aby trik roiii- 
fiivtítí moú lAkouukú na tomto ÚJMmi nekladlo w í>irtná |iK'kjUki. 
Ukúalo le btxy, tc arcikuuo Leopold pojodavky své (Mi* 
prupjal. kdyí tbti'1 u^ien svou iiiol Ifrnio ipQiiubeiu roiiCKti, vfbrl ^ 
takó církvi kiitulJckO un dob}^^!!! úxl^hií nvotmiemn^ pamtlvi ij«d- " 
lutí. rrdttii(avítí, a^oUv jim byly zlum^ z v6t^ £éctl odiuty 
■n iii-ka]h můli ^^olíkyck ^i>b uudoRli^iuk. pozdvíbU itv netuHlfiC 
do p^jiikdn^iQ irmřx a ourčrlr.iijicu udůtnoKt pŤimo báječnou vylauKi 
n pfinitjnlk v kriiiJi^^kÉ ánh*'- posjulky rnkoiiski>< iTčinuk l^cbto W' 
t^tvi j«¥ÍI ee v Cboni. k4yi tun byi dne :f<. í«rvna suta 
byrán. Spolek ae Spauébkom prohliflen fa mt^nf, od SfUftdskt 
pi»žiii]ová]i<]. líhy iinvriUiUi (.'hÍttvi-iino, a aá jiTrJhufiofo l.oopd]dft. 
jLliy Uhtoupil X oUsazciJóhL> uzcml o jctto arcíkaijte poiAdATftlc tya^ 
aamltt. u»QoAi^ao, aly vojako sjíolkové tirhlo do lUobku. Spffl- 
čtTuci př(Hl|JuklúdtdÍT id atdv ^«cf ua bojt&ij uénusckém m ooimíal 
a xc nrcikfiixo budd nucen tttÁi tájíí Tojtdta »vffio r Eluslcb JJ*\ 
drnovati > puii^tndit %íí tnfc st^lo, doiunbH M t^iJÍkýi:h rispMrf;^ 
když bcy vypukl, ťo bitvu u Húcbfitu vžak íui^uUy ho véá\ 
v jcjkh nqireapA^; KHtítiaa Jblbersladtdky a bmb6 t MansleUtt' 
nidvrli n/uilrflki?ni pitmky, ktt-n^^j t^íIr utrpůfi, ui-taiii|)ití dn Vnnde. 
Tun byty Eiuay poJiÉtény pixtti vÉollkjp'm úloktoi s arciknUo Lt- 
•poU m^hl Matiko vojska srtíio Jinde upol^bltl Kdii hmI^OiCíI 
píw 1« vo váke pokinÉovaUt uitih^U due 13. xáH n CuMvy p^ 
i4ůu, teiá D(l4 xá náikdck Tdkou dcmonUisad nieil aínl:' ft»T I 

I 


ránA » dnihoii je cynf stíhftln, Znkroferifm ^pHfCJ^fOcA yt^y- 
vMí vfJ(T(tnjivnli v LimlavA* t ^omí ser aúť-u^inltl /rlsriii>rí 
Sr^nka, spolků a srciknbícU L«opoUft. Ujeiltiůnn cinilrturA, 
kterou Dolití blii^HcUn n \iu\xnt ^vňivéhu S[íotkit postínjpMiy tnfc 
RskoUKku, kt^uitv panr>lvf hluivnftililhki} inť-h> o^Utuíni dvíym^i ^pol- 
ktm íůatflti. N* sDťmí OiLu-ek^m byla amlouva liiwIaTHki ^^liloou 
hUsft pHjaT»- 

Vá«cky tyto uniluvy jak \ Líiirfnr<^ tnk v M!l[Íii6 TnilHcIy «i? 
povalovnli tu pmx&tfniiií' tím :»pfíí, jrlIkoJ hylv u/avtony rico ve 
iuiiyt.Tti a\fí íw ita v^nbvnj' rnzkaz rn/hoiltijTckh moinoHtr cfsjíK' a 
krále Španílsk^ho, klerť se vjliod vjnbu^-iuni i^nAtouinřuytb mohli 
■rntálj. kdyby le Iothu Ftjmicíp opřcU. Na odpnr Francie vínk 
luiiBť.U b^ pHpravifDl, uMpof jnk su mi»h1u urťkávfttl, íq. dovřeli, 
»by nabyl novíck zemí rod. kUrv Ir^liTr.-ivé po\-Htáufm fUKkyiii lU 
kri^ aábuby přivoJati a klerj — jak tp FVoiícii w smííUíIo ^ 
jtji Um přťd iráhubuu ^cichninčii^ ftr kvM podal cfíinM niky po- 
inocAf, KťjvyAji ^^iLiui/Lou politiky fmar^iiz^ků byTo. DCdopřáli 
Mm iÁánéh^ rozňfřciif v, nyuf niiMo ute lak ftT^ti un igmu 
■ych «poJcQcú koruQy fnmcouKAk^ a mela tAk uvalena býti po- 
pu nn jíHí''iin fmncíniKskí? Caúj mti^m aliati^nf, jrmuí Frmiríc 
a1^0vala svou (iůJe^itott. hjl ofaro/ou, kilyliy jefitů itůlu uuOiinié 
le ^vaJn- Klid Francie do lélo *\cbv nebyl nijakž dobrovolný. 
T« 1651 vy^kukla válka a Hui^tmuLyt kt,i>ráí král<' duriiidb U poko> 
fující iSIoít;. jakou hr/il, kiiyí Mansfdd Tlibl do Fmuric. ViUka 
bufienotská byla vňak íkI lil. kjtui uVooůonft bitiIoiitoh, kterou ^'•*' 
Ludvflc u Mirutpdlinti iwdepsal h klvcÁ mu duvoluvaln, uby viijaka 
fTÓho voln^ moh) upoIřvbitL Xeocckitalo » nic jinfbo, cviH íe 
lori] Tťjjukft řvíko iipottrbf proti Spani^lskn a »c víccb ítrnn mí 
to Uké od uého pužadovjílo ; ii«boC kdy/ pi>totu krátk.^ u8 leo^kal 
T AT&gQoné* pHjťl k u^m kitfio SaTOjaký a žá4u] jvj dAiklIví, 
ftby u Spulků ;^fLkriit'il a í^ulctst jvhn pcirEpornváim byla oil vyKlnneu* 
b«&áUk6ho a cd bojovného coDDcUbla vévody z LndJtnnérff. *) 
KrtJ n^nll některé &liby vtom oblcrlo, alrJeUkoí smloUTn nebyla 
Jeété aia^toua, kníio 6avojď:ý ulo/il, kUyi wJcháxQl, tty-noví svímu, *^f VakSi. IL utk V^úrttn Jocbi!»T| Ail*]£- Utupula ittn. oby vu ^yj^iiInárAiif ^dImOuvuI a přiťín^niin tulu^io iiaitK-iu u&Wbi 
mvzi TnyaiúLf BvnátUEcm u řf<ivojbk<iiii, jeuá bjU dne 7. ú&t>rft Ii 
v hyoač |iodL<p!uLDfl. í^mlonva méU xa úÍvÍ obnaviti pansitTÍ S]u^I 
a proto í6 :řSísúiA\i rtpc*j«[iii (Tjiinvitj ilo pole 3(UnO uttAd. 
T^dAJi-ll be ^pautilaku a XCAkouslw tobo, »> dotrlr, mobJo 

í>vi:iiui kniiatůtn tťlkť oji K^m fáloído, ibjr udodlo k 
jftnšs tfmto rpA-tohcni hrn^íJa vriiukt&o<utí a uk obft jót <Uai 
pfiid n/avtL-diu »uli>uvy tjíoa«li6 k Iwmx j»04obilj, olij pt^j 

toUi j! důvodů uúLuKVuskydí přál ál iubrjljiit vůkn ímzÍ mocn^i 
kAtolkkymi a druhyiu títrito kiiuj^lutu b];l UmíiuíUub Uavi 

karB^Eikkó; Ma^LjuULanvrl bylo ao ob/lvAtl DQpHiliivt^bo rnaeliudauif, 
kdyby 90 IViLucio |jroUláAÍ]a prcii Si>uni'bka » p4k ov&eui i |a«ti 

Ab/ v^lka nilvnUil, gioiliiikl MaxlniíLioa dlolui dJploiDa&lckM, 
kteii Htce imbylA korunována dpi&fni idarMo. al« k^náuA byte 
rqjbtlč « vdikou oJii^nlnci^fí n vytrviUmilf, llAxiiiiilbii uvvjU m 
daiiul poi^dclt Dásiiif, jťJfto mů)j soupťh; Ufrpoko^íU, akr vUfiW 
lau & it> bťii;li>, Aby Ftando ic viánlú, avébo starého 8po}«xatif 
n uĎuiutkjiuí pnitetilauljr a uby »i! iiHtliUn ko kauiUkůni. V Nt^rockk 
chld MiuiiiuLiaa utvrditi dršcni xciol tfni zpOaobvBft, ytkt tii4t ■*- 
Btati vfhláíťDini Idotbf ita ÍAickrabčui a Jmtaorltř chl^l — Jakvr 
£^ihté [iri^vjír (Juiimívjúix- — uikniťťiiím Knuido Jfutui ťuJce m- 
býti. Mčl tedy píi tom stůj pr^jsp^cb na tívUlL ClioHi kd» 
uiulouvMli iiL<hci odKiiíovAti tiib^ » d^Dou kokciujfc^ polldku, anBl 
Tjnuti: íc MAiimiliut jednal tak, J:iko vidyckv čioriaU viicW 
D^oČtí kafliLU, kt«H se o svflj owbuf pi\>apčcb abnlú Obnaf 
mů;d nimi dovedli uv^círn /j^my sv6 urístl ve shodu se x^^ 
obecnými, i*anut dekovali své úai^écby. 

K proviedenf plJnu švéhti užil MaxlmilUn důvĚrAlkA, Ictivtto 
v láN L63Í3C puclAl di) J^uHíc a kti^rj jsl;<i P. HyjLdnl nikirJ Wa 
kspiKJoftkéiDu : byl to lui jdínciii V. Valaibons Ua^fuL Haxt^ 
LLelu niTpotřuhomt se nbAvati, jřc ůlniuMf tob^to nulQ ▼xbodf w- 
dATiru dvoru vfJvíiEkkébo, titsboC dná byl niu nlofil. «bj 3K» Ludvíka ElfiLft] pro ud^etLÍ hoduo«tl kurfiřt^b^ n kooJil tcdj jeu, 
00 [uu brli) uloŽcDo, dAl-li re Fraocii TyjedAÁVAil tkoL irjž 
niK^I HA jmenovaného kapiicfiko, ncobmuirovul ste viuk juu toulo 
tíAMUfštS, dAvémfk jeho mi-l ne Uké [Jiihu^^iti ťi uklútmí s^poru 
vellUa^étD A m(l ujeduali spolek mexU Francii a Llgcu katolickcni/) 
Sjínivnjv KU Itidy tfm. ru mu bylo »d MaxIfiiUíuJia a)ciíiriio. uavrtjl 
V, VttIcrÍjmuK, h^yi do Piirí2o iiHbyl, ktmrJéti Brtiljirtovi do Sillery 
a prniidcntii JcAUDiniivi, co $c- týic vyrovnání v cpomc otútoi 
vclULubkA. at)y [icviijí míst:! na lom új^f^inl oiluvvdána by[a u4'^tTa^- 
Déoui knííftl a o t^aadu VelUln^a nby bylo poxdújůí úmluvou 
ro^odimlo. ^ ifntln proKtrcdkcmi obi fruacom^f »Uitm'd nCMOU^ 
iici:hti^Ut nui slyšolt. aby povuá inf-nta odfrvrdAuA byln 
ttciímu, pou^vadi by ^v tim i>ddiod ^^panf!^ [uotábt, l\ 
VAleriaii tedy v druhť purudů stí vvIíihÍI m noiýin luivrhťm, jt^uilo 
■a zdál bytí vho^tLČji^m k [iojUti>DÍ míru: navihl, a\iy W^Ulln a 
tví líormjjské jflko/io ilcn rovnopríivuj vstoupily do arniku 
ostaturL^h SjíuLkú. Kriyty su luk afalo, byla by cfrkov kfl.lolÍcká 
<rc VuhHuvku pn>i\ ^%rm úlokArn poju^tiřiin, prjuií puptT^i:(vu byto 
by vybov^^nn ti ^pnnMm byla by odAatA vůclik.-i rifinifikn k dr^uf 
JvdDCriJLVycb uiiíji.'*! Avfiuk um leniti m'ivrh vu FruQcli «e udfbil, 
seliti proto, XG He Um obávMí^ kttyby Veltlínští váleilUiiilJ své 
AttosIaOió lipravcivall, *c by udrínv^H dobří jiřiítclství k MiIi1»i:iii, 
se by TDjbku ipauélak^m vzíIyLkj puvuLIii průchod do NénuM: x 
te b/ Uk épitnélftko přcdc« jim U:íilu r: uovébo atuvu v^tí. Kdyí 
UailmiUnu ;^v^d<^l, k jnkjtní obtfžrjnt vyjtHluiivůuf tu(u v {'jáiii na 
seCkává a kterak i ttsIjiloc ápančlsky k jcdonteli jcbo ccpfntoUky 
le chovdL oloíU mu, aby da lo vábu kladl, ic znn jen o mfr bi^if. 
nlMtuÁ vsak pby ni- ulM r-n im>h\i nuiiduvu^ j«mu/ jest od pA- 
p«te ulcicno v íálailto^ iMo profliedkovati a jemuž tedy předivo^ 
pHtJaU, Béhem mfiatee ledna pod^] P. Valcrlan do ^tnirbovu "^ *) laimkov. kbntiu VoIaíiuiub db a«tn laviru do Frant^íií od WatfWililiŤia 400 ^^v% u krthimx fniii4-ani«ký ne odhodUI sptnoiiMiciiiti p*pdc^ 
aby T zůkiitosii veltliotků ro2>i(>dl» jak ta dobrt mait roíhodnail 
v^aU mřlu ?fi iraUAilAli iia odIouv^ iDAdrld^ké, panství típolkA ntti 
tedy l>>tj vu VHtJiiiiku obnoteiio. Mnich poTiuniviuJ, ie li lU 
vícm^i^ou prrici, nhy nivrliu in^ftTLU ú pHjotí ViiUHau jakoHo M- 
ut08tfttiióltu fJoDa do feVBjrka spoJkovébn ijodnol v>c«trminj Ho«hl» 
& its n«iif imno ^pau^lako Jest a tím eromm^DO. J&ktiio dnihi 
nmloiivH uKEivnmii T>ylu ptfMiba 1£ui v ŘfmC, o l«iin budctnií p^ 
/dyi vypravovfltL 

MíUeh kaitucfDbkV obiuezovn] se t dH&f $9é ^p&oatl lOftiV^ 
třutfin kuBifiii iiv6 inalmkcť- uxavřonÍHi ^jialkiL W tůiu tťdl! >• 
;ecdji ^|>nW[]r~' i^K-tiviMriJJÍ]:] . iloAáhiiť-U tuho dcdu, íe otiiki 
s Htrnny haduostl kurĎhiků Aama i^rbou budo roi^cJa^nfl. IVemtTdi) 
b|io1eh ]iHnjt«, alo vkillkjm ap&aobum na n^ nu&Jtal; piuniuDcul 
CAké, kterak Ij) vyhodcyni i ĚpauclBkiu tak i» praídenl Jeanob 
dni w hú po svíiii ji!dnulťlí ca vře vyptali. Nyni tittk V 
thoval ííi ídi-ÍLmtivt^T líkíUnl k povnlniitti Fr&ncto nflproli 
feldovl, nccbtdl ha pohlod iLl^^chi> slyícU o tpolka a nbiuoTol tta* 
ink íus díJtimíval, v pn'T<íilťntňví juu jefttí víl^lf loubu jio ryjedii- 
v;Uií- M^^imíUnn f;chvAUI jc'dnMJLj jcbo a iik>0l mu, ifety secml 
]jH RVíl 7iii*íi^nlívflst1, dnViiíl <.r nin nndo&tanc nrílt^lwi ftUbil, íf 
Fmucic se cbCQ apoJiilj ^ L.i ' lii.'. iL^^neckj^iui; teprr6 lebd> lotl 
se pnstltí do lyjeduAvAuí o pudiniiikúcU spolku/) Králi nél V, 
Iťrian iIoIíiíxmkUí, ív prríti-íítimlí vSudi /i-iiif IvoH rcvoluíttí «truM 
a ic jcft Da proapÉch jobo, abj je potíisL Ukázalo řc Ttak ujůi, 
íc «tAtnfkt)in francouzským spokk s katolfky níisMkniii ocielil „ 
t<iii mérou na srdd, jak ae iIdiuiiÍvuI itiuidi kupudn^ký, j«iikaifl 
uplfímlo Wco QOdíl, aniž br bylo do&lo k «fimTidoféfiHi v5)t-^ 
dnávAnf- AbximlUaa tiuly ulikíU v]r«1(ujct svtei, eby itQ}drfie n- 
Hda otátku ů hodnosti kvrtHak^.**) 

Sť /ili^itotril t^mlo nebylo iddn^b obtCíf, jelikož s Fnodr 
bjrio jii před tlm. nojsptío na řvf^i R Vat^^rlana ololcno Tjrtltt^ 
í^uugruu, ubf v JW^é ftflaobO k tomu, by bodooíí kufřtskí *« Mmth %í ■rdt MuuniUM P. Tfilviafiotl dJ, U. prnrtiiCc lAia 
*-> TtmltL ntMxipúiiMa p, Taleriaji«Tl d£ & Udna l«4L byU MaxlmlIÚQovi propQj^cua. Když viak Vdlcnan návrby o <|>o1ku 
uiwiU na Ueuiif pořůdtrk, ualiyl fhuSuuoatÍ« ío ibuiu^M borllva^ff 
n Fmucoiuů puminuU^ Monéué iii^v/dut ?v(< uaili>j«i, ío újtol jcko 
«Q idaK; v |M>T»dí, kfírou v tito říklUoíti fKlbývjíl % kundéřríiii *?aM^* 
BfulArtctm a Be bláluíiLi m^imiifkcTn PuyaJoUK, smiAH ho vylf^ti 
vytody aJUuce. UkÁial k zbrojnyiii ikroAtřcUkům Ligy a doloML 
fte by mohbi bJU vyiljitmm jírňlivdbou pndi tnofi Habsburků (1) 
tto l«ly «polťl( í. uí muňf byli vlUlii víom, kdo »d rodu (oboto 
^u utlafavAul. Výklady jeho m^ly pouze ten v^alcdck, Ío mu 
nebyla udříuuu konevhú odpovÉíf, uybri ia byla 4( uové pond^ 

Ki>£<;i]u- Volemu \)kl£dj\l il xdricnlhé cbuiiiií rmncou/A tíni^ 
le ncrtnlrt rořlríku mt/í Ěpnnílík^tn a lÍ4ivoi% ktiTfi 6(^ nad.ill, 
ni^boí Jen v tom pHpndé že by ^kolek pra nř ni^l cenu,*) 

To vuk nebyla jediná prf6ina» Keboi j^kuU nabídnutá alí- 
«uos k4toMťk£ ]>rn?rp^chu u !ít^lK'Ubostí fruitcouzxkyt^h ^tníků tio- 
(hlcbn^^iln, nemokli pivik^í bť/ v£eho k u( fio odhudlatl, ponúvAilj; 
spolok i katciilty vymezoval naprc^fiD fipolťk » pruteciUuty; tito 
A UolAiidaiif^ byU by JM Frundi uildirili^ což bT bylo nutné niéto 
m nMwM. pkm^ti poliCkkych pomiM mv^ eC^Uy c^ropKkými » 
'VtTOt^nf novj'ch jtlbucí. Ni-but aL'ki>Uv MaxIiaUlaii se D<-znTin»hH 
nepHItilřikjmt plúuy pruU clnuri iiubojuho dnÁui-r, n^bri clit^l jeu 
podrxfítt, co by im »ui'ml^^ <ltiputL>vnuych v l(ťztii? byla nxtjinoveno, 
ibyl by ftu ti; «pnlktt ^ Kranclf htirf ,)lí kjVm nnb<> :rnjifit6 HLlnapci 
Jebo jiuephtietli !i lodem UabEburbkjuť JnkxuUir by *«!Lk cftaf 
tví od katolíků opuát^. muttel by mí th\ítlii a protestanty uímoc- 
kýnJ, coA by bylo nijltlj^ niíxbntitlu bux účinku na >iutíui puiiréry 
nk^iuké. Co by byln Frnnde Kiikíún pnpojvuuu katolíků, bylo 
ky bjvftU) zvitttio odpadnutím protc&tanUkýi:b spojcn«&, (Ikotnonti 
tjlo MT uvAálly n lyjL-rUiávaMJ LudvCk Jutté díle a Mariini] ianeoi. 
cbtál lAÍG učLnití jen a lou podmínkou, ^c by s proie^tanty udr- 

KJ tctqjní pOMVďdnf Bvf spojoTif, kdcto by « [,Í£nu pnL^i nu 
íl^ ne a\ty ail jvjí iim tiube uputhsbll, uybnt aby je d«&H od- 
Jofldil a txk ochromil. Junta byl& jen neoDrálDOAC Ugy iádoucf, 
ale ne i|iol«k e oí. *) ICiucL n. »cb. VaJctíu HulnilUaDOTl UMronktcnn dd. n Mda ibVď. 4C? PodJe toho \y|}<uUA Uké odpírvétT, kterou mnicb ka|mcfii»L1 
1H> ilUiiliČ pmitivcc ťiliibrirl od ruyidfrux, 8p^1efc byl taatítnit\ 
pÍDft to víAk ]w«1iyU]nty li^ly kní^^tl EtjLioivktou ftřhUfiS éú\^\ 
itslapk? pod Tyrolnkou, ktirA ilce riebyU JnoDoráiift, nlo 
sama sebou au ruatiixu^^Iii. nby ^i^ odiiid ncuMloA dioviL 
úKtupek v toni xáJeid, iv král chtvl Imftvto cbráoltl r dril 
bodnoifti kiii^Hslfť; xn ilnib^ cht/<l iť njinmiH jvho rJjinft a (ircrto' 
pAsoblU b Ivmii. aby hraltC MMUsfi-bl oi^jiudiUkl útuVu na Ilnvorvko: 
xM iř«tf alťbU hi^. ie bud« kotleto podporovati pcnM, tirbn^l^^li 
AÁm v neacá^ích, l'odle slov. bicrjcb Puyslea?t uiil ptJ táto pHIe- 
iiUittU, iwmuhtu ^e iiijaki » ti<iii pocbybovMi, £« «e poiiiflujť 
utnut fTAitQo\\r.%ké^ fthy MjixLim1iu» í újcmi iiAckého nékomn 
tííMLi niíolio ncpoalnupll, nybri ^ilin rtocko pi>dntcl n t otil 
tomio chtěli TO ^VaucÍJ MaximUkna 1 proll Bulut<t*iiův m x&s\\ 
Vftlorían nt^Jsa a od|M>vMf (uuiu spohujťú fioziuimi^ual w stí' 
jle Ji^Hl uepKzuivejíi. uužli t^ kt^mu ohdfí«l preú treiui i...: .. 
A kturá ji.'Fil n£m imjiiiflinn; v odpo^-t^dl t^to íc pomoc puiKiftí 
bylA (pojcnu I4U iiildn^iDÍ podmuik^mú.*) I miaill m jeitA 
vyiíitfí stAtníkflin frumonríib^in vybofŤy sfíoIVm n bkd^l Tfikatl |in> 
tií'j vynlHiiťH bcmáub^lio ď 4au<jtik«liu. V E^ťhio ?Ulcilal r* h oc^i 
íOtaf ůchoinofltí. k íeuiui řajisié urinSlo přispfly ibpidty IJgj. 
Nu lolo iiovÉ pMiiv^ťuí dflttl iii« rnysk^iu vfconndr-Ju n ttjiAfmd) 
j(j tjikť^ Se MiuxfeM ubdrí«l rozk^uy, uby úxcmf ligHtú iioft4|4dil; 
pfl tttin lAnU chtCl rv^ddti, Jnfc sic hmlou Itl^inlllAii u Lim prMlj 
ĎĚmu cUovati.") 

ZaUia v^k du&la nejapQe od n^lAiíce franconcského, )ealio| 
mtiákiiJ T rri-/uc^> fiirivu, íl^ MnxíniílUn n IJ^^; koiiAJf růjnŮ pH' 
pravý, aby na opřťU ]oijpťín>m TýpratAm MdHiíoldoTjin adrCoktiiLl 
ktfrn^ kodlíLJ pcjftníktumll im d)4n^^ n prvto nunflinii byt koDotn^ 
tpokk s Ligou, poQ^adi ucmohU ji 1; uuutrůriiOf.ll pnni^L Vik-j 
rian Tídal se vW osd^jc na nřjak* dálůí út^půdi. poné^adi itv J*- 
koito btiua VI &iF<>li;b požadovuin nupfůrdiriW pmU f^iaiiiiUVu « 
i>dporu£íl ktutetl MulmllUDO^i, Aby jiaé o«ob4 ť^MI ^jcdsi- *. Yw^rňtů ff. ilTholuuri?) dd. j«. Onom leta. lUek «l v^tf. 400 
TfflL*) Adlíoliv !íi£fTifd frucoiu^tf tLeuyavtcU iiAbLx<.it^ho spolku, 
Qcciitčii iií-t^dco 4 kniíutťTii nnkljWlnti jako a ucpfftoluiii. nyhrá po- 
iidaU jrj po rvl^áiuím i^thnd, tk(^jsi>i9« v m^icl bťc^nu, tk ne- 
otrilQoi^t i\ v iijlhr^ilu ii^ to uuM/uli jornu u Mgi^ oťtinmu proti 
Uaiufvldi;ii a lIulaiKÍuubni- Uuiiailiau protUddil iui]in>ti Uima, 
íe dsařt íiKáA \ ínnc útokům n Ac ÍÁ^\ proti rlulíkéinu nHii-xpu* 
é«i»tvf musí pojistili, EamíU tedy nttiitrúhiost^ Mo pn« tu |K>tnjf 
IrTOSi) o podporu, kdyby a« poméry pro Uga xboréUj.**) T, Z Ut\tt%, ca \tovíAAua. jftsl vidtti, to v Kúmcídi. lidyi Kučm 
ileputovADýt^h l>yl ^1troIaúž<liD, noro jcl^esf ManMfelUcivo kJiidU 
na úCft Francie » ic slAmíd francouííif Tíí'pf>pIrftlÍH if- ronjf tUv 
QA hTnb^r« A žo by luii Tiiolili pK^dujHiftlL, luLiu by útok bvAJ idi^L 
Eunditi, Ntjvíct^ podpory vAok dokl hrabe ;& Mftusfutilii u llolaji- 
dinú, kterým «v?!em jía tom /illojtťlu, aby válka UAbyU ro^úJilfdi 
rocrmřrů a ojn^^t v NOucídi w ro^jnirílu, poui^vadÁ jeu tebdy byli 
JíflU pM útoky ^panflskynil Kílyi byl MmiNfiild jií p« IH míV 
sfcv M\ v fetuÁbé J<^lfbt vtrhl a j^kb sroleoica do Oatícloblandu 
■ D^fnia] lam nové ^oj^o, aby ao xjara vydal do Tottř KOmi^cka. 
Kt^fmánl tfltfi jtakryio |iblHíkťin: Krintinn |]a1ht:rHtíid(Hkv. k1<<rř 
nyní pod ]ii'ab^tL-m »1ouiÍl jnko gcneraltícutcíniin^ problA^I re ve- 
t«Ji]}ch pnlpnlrrlp, &* vojsko se nnjfniA "pro GiMiprAInf strtvy*"] ii 
nepřiuta] hu t&dy. it pomod Jeliu cbce se zpilLsobtti resdtuco falc- 
krabéie. V fecvcrofcli Nímcfch oblévali sť jli puatoicnf. )ikí ibro- 
}mí Kíiatiíma H[l!^l■t?Ilu^I1^1(úbo bmlť mfli v-n uiúiluduk a ^ííiii 
Inrlift BrumboTílcj'. nčkoliv přil fjilckrabéti, ncopomeaiU obu vy 
$vé projevili, t) *-j TamOI. MttlmiliM VMtorUno^ dd. a«, kiitna Ifisa. 
***) Uokfa. st arďu P«mnt KricUona lUbcrstulUk^bo diL 
101, 


fí^u.9L utb. KorAh BrůnLbonkJ kurOh^iI ^ikůmu dd. W. trr o>ln<e Ifl tt Také Vůém \ýmĚnkí trvu^ifl opét lu jwišlé m ryttíSÍ m 
■ pláM« o «h1^ l^*f TTTftdftl j>lco MdrtM cMMiAttHE defrt)- 
tloitb, od fiuJ« mtpofotoVBDá a — Blnocliodeni Mnw — tiké 
sA*Ul ba TjtMkii. J»eiMmair IfitCto cfatí JEidiiM ^rpoMcaifrv-, 
J<ciit4> K mtí tkUdotl I ichjnjdi a Uftt^ d£MUQE4 a jttOa 
se Hifi wviixail k pífqi^kflflt, jimii bj w vidUa <ydir«)UÍ .Ai 
«»lib* A iHdlcl p«tf«t«á dOidlM, EaMj bfv rozdnu rio 
noU d& toboto i^ALkii ivtoiiplU a éMab Jcka intív b^ uné- 
ceof bUknibéti >éba tenl dédUaTck a jdio také tfle voMmI*) 
V pr>sf borlívoití srré waMI n Mlta slikAtí crl; vtM pn crlt 
^okk A ¥jpnTÍ] uké rj^UjuKc ifo Qigm, Abj Q«D*ráW «Un 
p«WU m podporu. \lcdn> toto TyniCTAlMif vWg Brinflo lád>£bi 
T^«<lkA. A étaUHsf VUtev^ Job poCsd pm^^ bIctovMJ, k 
pro»tň4kT fT]nl pK>pM k rvauolMÍ ao^é smUf « Uké trOf 
bntn laití«l« t^idtkhA ptiařL ie chl4 ■ffeoUk iin|Mreú n^Ai 
nilfTiijUi A t BAjAljvi žoMiiéH THénoT^si ipojiil Ed^i mlMia 
O Ca« brb uArtvu^ f^44rkb brAln tixtmm Mlteort vrplidl 
MLOOO tolArá.**! VUta Jd m *]>4náTAtl tsié e l^vfkna, kaf* 
áe<ra ABlbUtakyni, ktcs? m ftfcttt«dké txrial mpblU ^OuO cokrt 
■a m»jimÍMÍ Tnjih Z Kriio pH Lmi TTnřoř^fv^ lynuaMiváHM; 
ii! Mlte dna Mtjnovti OOOO amf& p«ckocj a 2000 )eDic4.*-*) 

KuOitt Vj«Atltf usrfnjk* vx^tottMi ■ikiini fin>>t1B 
BAil^ i« kr^ DolaiMatl^ wsme je s nfAon i^jlicb 4a ffié 
Úúškjx mj^muéf. ie iepíidálEbUnibétL A že tte ipteotal 
kMv^M v^U, r« HT r« ^ UtA *^ ■'^ Acrkinift. Kdfl dttmi 
*^po^*ikrm teon t Brv&ÍTQni «■ dmmiidili. ntt j^má ruLiou 
4tnf Ibtls;. teré je fMM\ M di^km •rpriirhbw p*od dnfl; 
teAW Mft^dd oanofil *t i«« mU; cbnAé tMC. att^U ti& 
dpttWiilIlMI. kCmMl pHMti» kjrfo vrn^if. ú>j uB^ pH- 
4ák pwbJ látaC l^fo VUte VfuMky, ktem éLxj. AFkBr «L ojínamovdl, Aťj nHJÍJiji; SOOO mu*ú vojska a řildal, a1>y byli prcati 
do hIužIj kr^ju Doku^vJíiskÉhc,*) 

I'i> dd^liii vyjcidnávání iisiicáeiio v Itra&^vilcu nejen knížete 
VUénm H vtjjítkťiii jclio do sltižby iiř-ljmoulL ayhrž kruuit^ fj»1io 
joití dJIo /brojili a k úťelu torno TrxK) miiiQ )>Édiot> d 3CKXJ 
Jfusdcb ii^m»ittí. KfAJ Dolnosnský by) hy mil Unito zpAsobuni 
v poli pi-cA IH.OQl) muíů. VoJHko (otn m^Io sloiiílti za ochruoa 
proti ^icllk^ti clÍaíIí jl plonCuf, ktorjmilo důvodem ospn^odlfio- 
vAiio pM cf4Hfein '4aii£i.'ii( sur^-iiiu, tilo £e Hť 2A fiui přmlce jeD 
akrýTftiy aeprálelakÉ /-ijii>^-ly 'jiroU cíiiaři. o totu »rútIčÍlo iloNtatuCní 
ttuno vyjudnávinf- Noboí clitíl-li býti krjij do opnivdy in^iitrůlnťm 
ft dilcl-li )w jen proti nnMlJ bninUl, pnvitKMi hyl iili»uuJJLÍ p|-ocboíly 
fiřtt Vi:«eru > jLnč tcky K dciuůI dovolili »d1 Maa^fcldovl ani 
KiistijwDTl Hiilberatadlskf^mu nty phoe nt^ posTniiovnll. Ui^LuAuo 
bjrio aice ptliufiřeué oKvfdčenf, uk n-i^iroU Kri»tiducivi UalbentAiU- 
ikčoni uvhylo pmvcdunn. iionfvnrii w mu iuj>řukEUi>1o, krty^ ni}- 
ikolik mí»t v kraji nnlnoMutkém obeo^oral; n kdy^ pozdi^ji nnAkytU 
■c otáxkm maji-li byU clsaHtí povoláni na ponior, kdyby Maoflícld 
do kr^e vtiljl ui^hu ui^Mí ne dovulávutl pojimcl Man^feldovy, kdyby 
tfukřnf dořťuií vrazili, nebyla Otázka tato vyrÍEťua. Ntbylo vťiboc 
jináču uiiíiiHt, hm/U ř.v. lu s:ii^iiu'' kri^Nkéiri ji^viln ku iiroťi ri,\;Lf- 
ukrjté Dt^pC-itcIatvi, poni^vndi také kurfiřt BranJboi^ský tnjkíil so, 
jak hned budrnu? vypravovntí, kiirftřra Sn^k^O k iHokn na císaře 
ph!mlaviti a ctiovátiE kurEiřU Uríuáhurbkůtío louto dobou v Nf^iucídl 
Todiodoralo, I'luko->uíkem n^du x^ítu zbrojným lidem krrgttk^ 
xvoleu Jirf kufitT l.imubuniky n dnn mu ÍMké k nicu jiHiiit^rimý 
itab pkkotuL**) Jelikož v^k, pc^kud ic t^o alovy moblo doH^ 
lí, (^htAl^ Tillku od krajo DoliioAnAk^ho od\'rjlT]tI, nsneáeno vy- 
depulaa k Uanufulduvi a liiu uapuiaeuutíui, aby mlvokl 1«3^ — Tnmiél. InjitTuk« VlK'mA VymuvkAlio pn Jeho vpUD<TC dd. 
l«^^ IťdoM t£V:i, 

X. UM. BL ftT^. jc dvDJI HiznvEL iníicRl Pléna [>olna9UkAbiih VjoJDoa 
flcnl 9 Um Mň, án Icnfi^ Viliam Vymarqlij přijímá m do aluiliy kn^A své Toj«ko« kteří Vcmtu ptckro^lu n tfn u tomí 

Tank ^c»J^o> toto aileíí Kristiánovi Batbemadukém*, ktert ft? 
;( ulili v^L-liká tt|i[>Juui ph>rQMI.*J Sak nu ta véc mtía, Inedhi 

l,T lil- Duluutasb^bo a, pniiuhiVi lEudíhA Softk^ho a utknfčimí, aI^' 
lu Miťiiji^ comio nesulo 6o ládué nepHid^kc TUMt^ait, kUr^utto 
ikdiyyi kurliH Saakj^ |iro proucí e<í o v&nf lutlicráDlh v Cechádi as- 
míti." i (LArtJ niroveft Tjjtval t^rlmo jwliioilivá kniíMa, j«oi niti 
finWiy v kinj] Dolnoviukéli), aby inu ponk^rtlt pomoc k pronáate' 
dováni Mfti]?ife]fb n KrírilHiin lialbureUriUkČbo, jQSÍaft %7^Bl 
k toiuu kiále Diufikůho a Enni&iu auraHio, ktittHv k Luoclwrk- 
ZL'Ilťi, C D]lu>jkA> jak samo ftobm so rosuinJ, rylviinf loto douiíId 
v>-ile<lkii, naproti tumu KiiMian »tArif JotU rio cbut( íi(l<i>tl clil- 
foT6 vjliovfti, aloxiiof^ pi^f^.al a dtařna dfiTémon kuresjMmdeiiEi 
f tifž bozpo6n6 mo^no vyroxinn^, ic Tojnko anntfiildgké ditď 
X kraj« J>o1&ow£kého vjblti, KooeiUi^ dsař ¥^\A\Ú najímáor kn4« 
DfikuHJLvkÉTLu pod tou lýuiiukoa, ie bjr kUuafelds wUaxlU, kdjlfj 
nrtil do xcmí.**"j 

V Híbké d^unif radě tiiL»k]rt!a ko Uk^ ciii£k&, oeiuá-li «v 
v^hljuíitL kletbu tiA KríAtiAUM UAlbcnULdlikébo; ughmšoim, («oiddAl 
v pH^lné t^ KTi dobn^ vilúuí kuiiírtA ^nxkálui % kuiiiHa limvttror- 
Kkého.f) Skoro by m bflo ttalu uůiiodou. te hj w \>)\ deit 
xbAVíl tohoto eUébo fivphtvk. Manaťc-M, jak m tdá, pojAl bj^ 
lÚrllvciAtJ H luidav^iu ku KrúUonovi Halbuntadinkteu a ■ Mla 
pHčisy odepřel ma potřebnou podporu, kdji KratLui pokuiil A 
% Mftkupfftvf Uindvn^ki^Iiu, kde nr k vojskem ^^^n t n^gid Man 
uHal, o 6l«k na Kottclo^li J«Ukai KrúJUu OAlbonUdlaky I9I *> Sil iL utb. fUUot tjibacA knd« D*b»«BUbB 41 l*tt. Mon UfS* 
*', Viď. tL Uťh, KnrtH Aukj FvnKwdtví A!. |;1l. OD<n 1«U 
•*^ Va rt. intL ťcnttnud fUiftm kmje DvbrtwW^ dá. 14. Uhnn 
1«U. — Tu)W. FwdifiMd KfUdui^ ir. Aá. I«L 4wD« m>. - 
TkOltt. rmlinMd EiímUddií Ijurhmk^a. 

ttl Uiuck it anb. tMUuku KruikM HálbvncUld^kD pt« fanblN ■ bva> i tím lumíeii d od JkliuiHfuldn poiadovtLl xadoatučiacnl Irikovélio xpfí*' 

pobila Aby mu vcíjsko »klÁdiiIo i>HbAhii zrovím jako hrnb^t NtAns- 

felduvi, kt4Ti'yjíti> imíaJavi^k v^tik. Jak te pnd»bii, ItrabO z Maiu- 

fťlUu zaiaílL oba suuiUuiJ Ioli mér^u frr>bé se odcizili, itc KrjHliaji 

EloIliťnULdlnký ytAul se iwstaviiní BVélio jiiko (^omwalliťutťujmT 

Privú tou dobctu, kúyí iiptu' ttrato v^pukU VYimMnajtaralji ae ;£uuvu 

molkn jch^ abjf jej » ccfiy dobrodruinĚ odYráliln a » cínnřctn 

oiuIřUa. V ib^tů, klei? nopti|iouMl JÍňrlné pucli^liiouti, ilv phiní 

toCo tkuUč&ů cliovftbi klftdJa iynu sirému iia ardce, žv uQVboduí 

jot FpoJ<-iif A UolancTany, ktuH {iry jt»ou od prtrt^Kt-rmsii av^ rebely, 

a ic ^Q iiii u^j nvtluif, aby jako knííc^ podKxuii byl vdilisUtu iAautf 

loIdOTii. Tímto způsobem md so KHstiau stitl pHHtnpnJ-ni dál^im 

véctfiU'*) Ačkoliv panui toto KrlflUauovt u^bylo iludáoo, pKnkí' 

matkiijťhu tubo dúy.SbU, ío ociv^dl ocbotu vyjedudvuti i bratrem 

STfm kjifiťtcm l'rídi'Íi:Uvni Olilíichum, činiž mi^lo býti ^po^^téuo 

ko od MaiiȒt^^dn a juk MUhtkjL iit^JKpiAr tn nndiilJit liii^lit 

C«&la vyiovQiitií jeho i cíaařciii. Oba braiH káW k 'li 

T KalL'ulM>rku a /dť airblt EiíhUbu, fo sg vada pusavaduJlto s|iolku 

iTfiw s .krá]«m UodHchcm" u f brubútem e Manafuldii, io vojsko 

frá Kpmntf přÍKuby, ktiírou jcf^l llrdřlchftvi /ilv^lUici, íu n ním 

Woupí do fctuibj biatra svébu a žti plukovuíku krajo Doliiosjui- 

kího — aoU by vaak vellleUtvf jebo byl podHzeD — vímů budť 

|H>fliiákntí, pokud by iltijk jidiit iiu>mi>hivdl pro li (iuribrálufiii stavům 

nebo proti králi licdHcbovi; kUdfm v^nk zpbftob«m m^^lo biti 

ManiifcMnii moci EnbruTiODD* iLby n^vtrlil do vxiati Íídíív.Uí Umu* 

ivickobo- liatiaa, v uli pudniíiik; tyto byly zazBamcDáuy, podo- 

poáDa biÍA uojca od obou bťaďí, u^bri taků od Jejich matky. 

F>idricli OldřÍ4:b podnviyť i:UaH íprivu u stulouví v Kiili^ibíTku 

luavrcii^ ptojoil Dad Um tvů uspokojcci, tc «polck KjiHtiauúv 

* Mitii^cldrm jv-st zruScn a íoi vojska svíbo proti cfwiři inibr* 

proti katolíkem iLUuputt«bí, aybrB a^ut^tiůtílaje rozpu^ti. Pro uya^íC 

jeho ckoT^uf a pn> jťbo mladuKt nechat tun cfaaí provbůol jobo 

UtlhrnUdUki^bo. M^tí m Halbontuat nw paatčkL*) tSiáiibnma tttot jmůal firt- 
Kka DáttJ^. kuir? tad; uk4 t«Hl že dtoiUa Qi 
odli te folcoJBteu liirnbrd**) Ttuí bfl U^fA étřOA 
lTvch« npok^«a A M4pi>TMřl knCMI F^Uridorl OUKcten, 
pnInC jeho fj^vi, jakwJe slUi^ jebo bvdM MgMmjf^ 

«c<aál Intr jeho itoIM k TýsAkUm, u klvtmí Krtitiu 
^odpora«Ml pMtsTsfkA kE^pfcOtt. XftaMj lyto i^edOlr 
»eě*ft, fa Bed Kritfine« « M—MJf w^jlo taĚmié m| 
■bf » b^ IWii a ricb fH>W T«d oddď a afar I7) 
PmUU 4tak u Y4alu> .bifl &«dfkéo«l' lUvtfd. — k 
pf«ike také lOiufrU « 1U» n^ Me§A — ttihr^ it dh Kbt«l| 
• to béMo, alv M lyrartU iiwilaf tri poftiMúrti 
a a^ ti»ob«TÍtl vo^ tftt* ivafli u Mei bruron, kio; «j 
pH ttuilrdsl aaJdvry dcsic^aé nt^ lOtXOOO lobri vTiIrtlAft] 
FWikk O^mtk pnMl ioid ber; djInL pké « dofuď ▼ 
tiafctrtwi a «bT JI aapnvil, |MM& teatn futen I1 
rvwi. v ktel VB lni* nd laviatl, ii své mjf^ po lř«di 
aldick bcov vMía o4pon raopuil ErMa* f Uk «e ipečo«^ poA- 
'-^■ce léto -rjhatéú; fvaK bntm*l ni mm, le jca ti^dii ji si^j 
pauAjiMA4i wi ctať a cutwÍ taialktf *Drta<H[ ft^Mj 

dáttta teU&tt) 7-inn4J«vÍ ■PiT'b|gi*i' * ^?«T ^ 
BnatrkfclB « * lUapetrl Múiéwk^ !■<■»>« také óo 
akapstff ^Sáaháma kJ Bkú a tfál t&k ^prastred ^mje Do1m«aaJi^_ 
K4r^ ^ vta*i»fé knje DvteaaiÉA* affi «4iafai ia 
■ériiii — k čaatd i«eii ^tff jrii — l?l %^ t« aw* 
ke CrtadaM^ HilWnUtekiM: m a«d bf *e «» kjlo Mhj 
iilTfet » ^1 tatfift Saak?. aftalit ■iábfr If ilyr^ nMCkva- 


It 41 L 4€0 tti cb«fe, ktcrf mu kurfiřt GraDíbonkf prive učinil. Tento p^ 
<Utiií ná^Tti u^^n íjyt v AunAb^rku, kdyí olm knííjiu se řnm *ff^H, 
Jakmito hodnost korítiuká hy\n JAn^hiúViapím prupAjiL^uft, 
jprnvil f* Umx eíHiiř kurtiríJi i^íUiktí^o * inwtvivl jťj raovu <lo řte^cua. 
aJiy so nioliij vykoniitl i>*íiudy o oripovu^ jakj by sn niíl kIÚHtí 
MjUibfťldoTl a KtUtUdovI ilalhcislaclitktiiiu. Zíuotoíi v_v|>ruviJ 
pnnn Ithurka X Vřui^uvic do DríAďan, vhy htťdCI fraobní kurUflA 
ptvmhivitJ- *J Ncď^U Jui^ pIÍH jihruI iibdnittl a ncžJi k nAiiiu vpla- 
nec di>ni7ÍJ» psfll, jakniilp mu bvln íloní^^trT]/! zpráva o loru, íe jesl 
koncfn^' ro/lioduLilu u ku^fiH^kť■. liuihu^'-!! lal^ki^, kurliKu Mtibuč* 
skímiL, a kái-iJ krok Ceuio ^frAhulwiii tak příkrým, jako by byl 
T m*iiTOJťvil H iifin Tioiililnsu svfhíi. Kurfiřt, Siwkí tvrdil. íe 
tento |in-kťd» k tn^Jilů vúJui^ H »ilapB Dolinnii irrdva kurSKfi, 

TnfQ«nf Bká «o kaídym tpĎflobam před vyhlú^fíiiíni kktby 
vyule^tmouti a io xviad vať^bny snilanvy rudlmié & ZIílIou bulu, 
poninmli! s vhiayui treiití ac i twrlnay. Kaul to má dojíti, t>(idir-li 
m nn pHItim ^jť^/i]^ kurfitltik^m o tom j«dn0ti, míln^ll bvii jkráva 
rbiufirych po iiK^i ij^áuii nt^bn w- n t*iulC'l[ .jakožto víc Dojletá 
oieno a k rokovánf uatanovono*. o £emí není iááué jHJcbjb- 
jutto liudn*JHf liylb celému rudu uiiňk^un.") Mnximilkzi psftl 

TI Mobnínkému dHvc ještíi ncJli nrtbyl vědomo6li o loiulo 
tivtf, a tádal jnj zn dobn^ íilitíby n Jnua JLKhu, k nétuux \irý 3ud 
ntýrélůí |iKťby)iio»[f a jecm/ \>jý by iqiécbal ua immoc. kilybj 
nfkdo na u^j itti^k poduUcl. raani toto véok aup^áno hrlo jco 
k tAUiii itčiHu^ Mby bylo ziulAtLii kuHiHiiví Snski^nni- ArcibUVup 
Uoku^sky zachoval eť skuteční podle tohoto pťánl a t Ústí, 
ktetftm jtAsylku províbcl ToxplVvfll se p^át^tetvfmH které oňiAtuí 
Dubyh ft1ftíjťuf% pmiívadž riiť/i uliu a Jaui^m Jiřím vyvinul >iu 
následkem u»obnl iriLátaottl; db^óruy pomčr. o n^mž itvťdfi celá 
Jtfíich korií^iiuucluncť"*} KJy^ kur(iK SíL>ky obdrArl liito psaní. Drtnihdniktmii ŮH. --v— r; — IfilS. 

1(1, Irřnu 

**^ 3ai. »l. vcU- MuJuiiUu ktiHLTtuvi luuLu^iLkAuin i]ú. 4. \ttfn^ lOU. — 
tMUU. KtUÚH MohnAikf kurdrtorl lUikt^um dd, ir tiFťsn» lesft. 410 lAIK hudfal ta prÍTé vyánú do Anmbvrku, had b?i poxvi] 
Unnlbor^kého, »l>3r ^e a nfm poradil, co bj^ «p rfl^i Qdi]MCem 
2cn!3k>in mHa pHdňcvdÚ, Jan Jiti cftll toho pothibu jibUiití 
Ti kiUzuiy tiTourtfaubkjiui a jeUkoi niJulo uvdrtoT&l tak út 
píáiťlslvf Tt pri^niUImloruDiin hlckrult^m a nlkla oebfl Uk mam 
jnkD kiirlíH llmiutKn'«kj, poxvul tolioto k rvanlttvé. PoxtukI bf 
př^Uo a oba kaCíaU wtil «a v AnsAbc^ku dne 91. bK<i&&. 
Kuríjha SdHk^ltu )»ruváMll lAJnf nidaifd Schónbvig. l^^aiU a I 
kiLTtiřUi Jiruuibunk61io lirábé Adam i« SchvamiLberka, 

II>MÍ Jau iTirl uad triláloKliiii v Acíiié skulocnC- tou iuét& 
K>zluj^n, j^k by »u i»:>dJft jtíbt> p^inf kurfiřtovi Mobuétki 
mfilo souditi, raKhořéi-^u^C Jchtt ku^d^m /[^A^abam xim^ft lUo 
kilyjš obé poclilebuá pnjuii x fb;jriui UUio occuU. JíeboC kdyi rada^ 
julio |io^li vjjuduttvíiíi nu zřUiupcí brmfLlKirí<lcjmÍ o bf(hi}cJi oUs- 
káchf ^y^luvill ritj Utu pi^lí co^U d<r ňť^o, k níž diAí Uké 
jejich k vAU MEtnNfeldoví M ])O^Vji], i>on4yadi udtíend larentl 
ani mlčky nc«chvíiliijl 8JiI do vAlky \^Akt £ap1(]iaL m uecbali 
chmi. ^oré Biče tvrdili. íe |H>tltika tuto vcfcvjdtijl, «k aáiU- 
UlIí, iv iiiiuliýni iicuiniúiifm tnim, m v ň(*zuA lijbi dnkcittino, 
k cíli «u tivd^jdo* Ki;i«cti BaronkOmtj £c byl piupů>om kloťonk 
kui^řt^Uý A nkntirk tont^ 4c w nciaCL^c vfcc odt^-^TAtl, ZdatU b 
w Dcnif li nyní ujmouti d^li a [nibu^uycU lalckrubčta a puí^ 
váti, «by uft détl byla hoducit KurřiH^ká ba«d po aairti Umúji^ 
llnnové v^miusaV l*j-íkluil knUo Aii|;]lck6bo, který no pouze 
Ujbná, odporonči pry, úby f4 tato oaiU iiju^toufiila. UnM 
Stii^^LirTť.nlirrkn n soudnui jtího nA^ilod ti^nlo juiníti^ prarftf,' 
d^^tl:m ic by ai: mohlo poxiléjst pívur-^cui boduosti kurfií1«l;č 
písťuiiif |H>jU(tÍtí 11 takfl-Lí^tii pojířtiSiLÍ ncmřlo pr^ by *4ttí 
iiežU papír « votk. ktorym by byb> i^ečelénu, 

Kdyí pHítfho dr^c vo r^judnáváui vit pdkra^valo, 
braiiJbur^U juátů ohIíitjÍ ijaiouiilIL PriblAnlíl, te kiflo Ba' 
•) Sm. «t. tfcb, KuTflft ^Aáký kurUhavl Haoibankhin AI £^ ia.bt«aa 411 f btlj za iůdiioiL cťtiu pf-ijtu^tňn ůc iboni kiirfiřt«fcébo. pové- 
jkoufiui klvtlj) iinU (akkm^i^tíím w sUlo proti i»fávu a Jnieno- 
i íi^. 20 d 3Í» císahikř volební kapilulace. lírauibortU 
xáKttifrrl tv^rly, co f« t>^£e událostí hizeiiHkvch. uuchti^l) pfUAtitl ha 
pc"iíht(u lohi> pokliiu]', ii}hri lyyú odltutíláui vr prosin^fih falc- 
knibť-tu viťc.li ifroHtřmtkA užiti a v hiijcnf jťlio xť mlfnstnUi. kdyby 
Suho d<juhÍdM]c», Zde iHJjirví Brnailioivkc^ te vytaslío ^ Unito Bá- 
nírrat, pnthc imílc v%ťtíc ncb^ípcÉcnattí, pM dIuíí byl Bůui krii 
DiB»k> iiatoirpil Hadové lirouiborÉtf uaEun^JlJ i4.Miti> s^/imčr, uvaiu' 
Jte o způsobecli, jnk}'Cli bv kli ve crpulku » kur^iit^tvím Saxkyiii 
molilo užiiL Pcidkí iiLlhlodii jojtcb ncmélo se Aol pTOpúj6o.ii( 
liodnoiLtí kurtíH^k^ M^hv^lLtl, nd ho noini^Io pf^i^tatl nn pf^eiuDÓm 
ančCDÍ ^ráv ái^tvm falckém k ptfbuiujTit pu muc^t, pou^vadí s« 
HA to uelzc n^dkž Hpolťhtiuutl u tuk it? J4<ii rbývzl ^ulb^1 iii(.'írí 
dvcgiiii prnsti^ťdki^iEj- Itucl £t9 »e uiHko vťccm puntit volná iixdu 
nudnni^ prildí:trlt, jnky sin^v V(*zmou, íchož viak ntlíe sebralo* 
nebo io jvíf iwIípM ibrujltl- V ohlodu poHlciIiiťm misKnUi 
upcl braniborMf uploy pUu válečný: JUto pry jatíi, £e eť ]»Hdí 
kraj Huruo- a Dtilnomvky a kiiij b>ajii:ký iv burlit uio^nti ;; vůi££ 
^tt xfiknti ; Kpoluiiíi^obiKrHÍ Dcthlcuova £c jt^st jista n tAké ^ iv 
nUkJU? poí^ftjitl na voJKÍ.-ii Mansfrldovo ; AujeHc. DAnsko a Snvojskn 
TyttODaJi pry avou po>iuiiOHt, I puiiioci frant^uztik^ I/e pry h« Ud- 
dfU a lak fe utvořen budti spolek, jvni bude uifti pK-vjihti nad 
iq>otkt'jit cfiuřovíHi * kntiíífky.*) 

V**cky tyto vykJndy ji rrpočty muíĎly přcsvídnil rndy xuAké, 
lo T BfvIId^' udriiijí pfiUrlskí* styky s rAlckTnbtli^m n h' nyní 
BOáf^il M vhoUué vurejíií^ ííniti, co bylS poaud tajuú a Jou při- 
vfBL koualL Spolťk navríťný nmhl ítTátiti viťcko, co te bylo 
MaIo roku Irl^fi n K^rSl, ř^nko bylo by >i £mL'(iim ?H\é ulinntMf 
nekoT^pllo pfAtcl*h-f faltkrabítc, Cechů a Vymíii»fcych kiifi^il; a 
I:d7by novJ «pf).|CDcl domohli se vllíastTf, posinvílo by j«ti n«ptrt- 
tely vvL' m uubj. Vyiuluvuuvf braui boraky cb zástupců minula w 
My !i úfinkciTiH luoiiak pov/budUa &uy k opatniubtl a uedAr^ht 
■ tak 7ATri(tlÍ ujivrli ii j^brtiji^-iiť, aby ttv: m'jMU)i i*i clitčjf pted- & *^ tui. «L «rdL ťrotnkol a it^AvcD t AnnabeAt. 
4IS 

vtUiovA^i Ir-jUc AuglkkAbo a Spoaůlskébo. kUtí oa M tiaII 
Affvdkoria^ Jolikoí /ptflobrm límto Mmftnttto \tyUt vAdikč 

akéma nk jíu^hu. Uťili » ncporUco^u udjotí. VfsIciklE 
ol>ma£ov«1 Ať »u -iiiuIuCnou ^ilpovéď, }&kuu obs tiurfitti dali 
iikónm v^hIiuicÍi ktory rji nimi |iHjel. V odporéď Itío proje 
■TOU oopokojcnoaf, ic ho^Jnoft biríířtdti hýla Mnxiiiílliiiwvi 
Icím, iiouf'vni]i Btidřliih byl ho/ hIvíodI odsoDica;*) mmlpo 
\-tak lili vyxviní cíjuiňjio, aby eu aú^UiiU ▼ poradicb o o 
]>rolÍ Mnnsfcldovi, — Pn schA^to x AniuUierku J&n JtH oecfa* 
«c philťl&Urjl kif kniíeti BavonkíiDUt nvuchvjílAr&L toho, í« ms 
hoitnt/st kurfiřUkA b>I& propftJL^A, ponůndi m nccbt^ jcété vfcf 
oddáliti od knílKÍ protestaDfflbfch noíU poBud, ak iiyiif e< také^ 
dojEvC-dél, in Da stranic protc&taaUk6 dit^l uuioy x poatoduJcb leH 
íalcaídun ctmu ínrátili; k Ti^nm oviíviii nutnoU iin|iomlbaLÍ, nyhri 
lilcdtil, pokud lo im nim /jivi«rli>, bnj pfipmvQvaaj cdTnitUí. N«teC , 
sotva odjol X AuDfibvrku, poselo] knitatúm Vjnujfkfiii jcdjto n- 
IiciiiL^nuU £& dfubýiii. uby Jo od dáiAfbo deO^^ odvrátil, a \t^^ 
ďvénju dolEOiiť« ri>j:k;ixul, aby njbilfin vypadilo Žoldnéře od kstM 
tC^dito nnjrtii^i ktj^K sr hýli v jednotlivcích oiFfiriách kraje IIotv- 
Kft»kťlio iixAililJí \Aki .idmiiiUtrntora magdebu^ho [Kríitiw 
Vii^mn^ iiinrlcrnbíM^^ BriLnlbor^k^bo) mipOBMOUl. aby oopoalcjConl 
podpirry Atrauť*, južU} jMst pi-otl cteaři**) a dOiáhl líaio f|fftE4obr«, 
re pfďf4?)á tulckmb^te byli dfloin fnaTraAeni a Ic kniiaU Y^maHif 
iLL>ii»jhlÍ d<j?^aU^li tDjxIm <iir]mati. K^muriir ^folnl nlavy knýc JJorwK 
Auik^bo do Jiitcrbocku x nimi jira mivrhT aby ubrojih a vc^eka 
u|k(itfidiL]l prntl kiuJd^Tiin, kdo by do tcm(- vpadl, ^mi 
býti pícdr%'tfnj Aínn^ft^ld ucbi* Kristinu Halberatwltttkf^ |ioaiév> 
Císař nocliiíl her. prb^iuy nrlmoutl do krajé Saifcéh^.*^; 

Víecky poGarodjU pHprtivy váleioč iii»^«dl; jwtů k 
mtttaéltí stéitx', k u^ d«^o tťpné, kdyx kuiie VLléoi Vymafdíy. <> Sai. vS. arch. Kio^ awd[;f * Vnnibnfilíf ft«ři dd, it/fl, We^iu a 

MnUvou iiii«d«t>iin»kífu dJ. HijHi. Idnna ICS*, 
■*•> Kdtůh SAflkí flixům |^« UonouAUbo dd. - Ct. b»>nm 
1. dttbM l«». étí t4.bt JcnA su Domolil ilůlo drtuti ntL dzumf avych hraiH a v »Dii»cidalch 
bjlcch, s vejakcm bv^ 'ytrhl^ iiby se 6pojil % KriATiaocro Halbrr* 
aUduk^. Za |)i>(^hodti flv^o iiMraJsH k m^ř<ui l>4;rL«[ib[i]'ku, Jc/ro 
tpjtJlu jeho nediU-Iii pqířůt; průchodu, ajbtv jeu ui^k;»lik '^etuiii 
cbl^o tibytovatL PitpnHIv sr. nnd tfmto odmítnutím, pnvtil rm im^-^to 
úlok ft flM je ¥ iřion svjm voJAkAm* kioH wj m dtipiii^tili viv^liJtírh TrS' 
oharucaď) Po t^ tfpojll be bez překŮKln' s vojakom KrUtlAnri 
HAltterHVAdt^k^ho, k []^'mu/ valonpll do fAu^^y Juko plukovník iind 
«boreui, ktcry 4 íkcbou iitivedl; íí\a xpojvuélio vojnka |>áctlji nv na 
SO.OOO iimiň, coí junt piídlo iiiihledu nuiit^tio po^et ptflíS lysokf, 
ponA^wli VDjKko pťns lá,04Jí^ mukA itrmolilo oUnňAfliL (JdAlost taXfí 
m^ta it^tiié i>^i knížeti Fridrichovi Oldílchovl h ph^^i^Unla joj. 
kMAk linitr j(*1io v K/Ui-iiberku iiemt^l opravdovi^ho úrnynlti h i^f- 
«tf«ni »; vyrik^&nli. Zdi^nl jdin u i^tAtiiídi nínvfí ihn mlt? dnu 
rostlo, ale k íomtí S^h n^molil nikdo pHmífi, »by fwni «e *byli 
ůkMcfl M6ho inajf-tku jl niňitelfl pokr<jo a. uby Uk Ki^aH iiťh 
prfmo pomab:i)J- JVo od|}or s\^ prvli moci cJEtanké u prci ncchut 
k« kMnUlcAm nkt^írlnll mOA v klfn. 

Zatfju kozi;il tAk6 MAitsfeId ptípmry, aby x OsltriefilaQda vy- 
tiW. Kefli překročil Wesenj. po*1aI hymlfbo DeírviAího kand^hii 
6cidi^hu fouia / Koupci\ď kvi KrlKtiriiiuTJ l^úiinkúEnu trn ifulocitf. aby 
om ludl chrlil du krAJc^ DoliiOKMkřhi> n nbv jciInotUr6 «(nvy při- 
Olél k pMleUkt^uin jetliitiiif^ Pnu ' Rmipovri ]>odpornvn1 fiiin íÁňiyit 
lMý«u IÍJ1I* iv délul krÁXi uriilťji nn fiomoc fr}iu<:i>U£8koUp nyUti le 
nu («kí ilibíl — coi um od Man^fL^ldA vvílovní bylíi nlořen'> — 
T^kn mffífjt. klt^rýrJi l>j teiiro dobjrl n kli*nl ííy w? mu ZflAH bjlí 
liHbodujiul **l Krált jnk ^a tn mime, lomlt] íAdoftt :r« prfmou 
^pom ííilfkraWrc, pnníviMlí sn nemohl feíff<* l-í^/peíní spolehni 
tt« |iOHiuc lUůťtij cil kuí/al ii řilib^ Ljtu mu neduiiLiřyvaly : ala pukud 
pUu) Mauicfelclovj mohl pudpornT^tí. nnij: by potrel^ovnl vetojrtA 
pro něj tysloupitif pordtjliivjLl mu piidíH-fni, T^Iuiifirld aU*Hpufi ite 
<ldn1>U, íe kr*l noiftbvilniJ jidtchodu vojáka Arcibiskupe t\1m Drt:m- ^rfil^^^^^— ■■ ■■ !■■ ■ ■ ■■ I ■lU UD akým. Kilji v dnihé t^oIovícÍ mhici! břcnu, icáy v dobé kbtn 
AiiuabcnhÓ vyHlonvc kurlitu DrAiiibonkAio doítafU «• k UrU' 
fťldovi. ftbMAU ic odiUvá AO relk^ núd^im; mřít t«hdU ví 
ritrnnl l&.DOO nm^.A a duufal, K* Judti> jodnoa lolik lojtilu tieJvui 
^lall^fťld »ts Tyi:liluu1j[Uf žo j«h( iloMixiuníii ji Fnudf, Satojstki 
A IkoálCaDf fL tvrdil, ic s nim) tpolck oaAvfd; řv£ jeho potí 
rúim hjrU pHtomtioalf v>>J»,iicŮ l'^ťl)to mocnoair, pAn^ z MdcIi-jtaí 
7, Rjiusw? n Bt-rtuiiiliua ILoiy- ZduU luuvreiLa bjla jmlvatii túiU 
foimiiInvAD.l, ticDÍ nAm ;tnimii^ ivle toUk jťM Jbto, ít FriuM-Je 
b^tL< [KHleptcIa A io vyilftinjm /^jtAKLihom jioinAliuU nA«1edu)fcl filki 

Mansfd<l ontatní r tom olcmnííku. kdyř nov/ voJHko rHrovil 
opůt nabídl iufojitcf rnku k sujltoaf n ^^npnčnl i; ní vtov^ VTJcdni' 
váuí. kleróž am#0TnIo k zřeknutí 6C poearwliiícb fiMt^l O ntUI< 
nulicb, kturé brabé ]iu Wlvi^ u íi^klintii v můsífi íenenci^ 
\eůt v rrtí->íi:Í »qiau učiuU v BniMilu. aui jame se nuimlnili, pojií*»6^ 
noiody iddni^ho vlivti nn jcbo v£lc<^ni^ di^poncc- Tiké tcatt^krilr 
noUAtiU ve svém xbrojouf a Dt>vé jobo vyJodnAvM bndl pozomctf 
Jcu vtílki>lvpynii sliby, k nírux «e titťkl Po»l<:ivé jebo plvikoviA 
Tonmon n knplrAn Flniiuutt iJiiiUlá.sÍTi v Bru.sHu, kilfby král Spft-^ 
uúbky M:uitruMa s cclfm jcbo vojftccm přijal dA reé diKO)!, « 
kdyby nni platil raihifha dAchodu 20>XN> loIarA^ io by in« ttiU 
'\Aí*Íiuoi! dflieilló JodDO mífcto a uěkultk prtsta*'* v luitťí Se^vnte 
A ío by obcbfxTu nepřátel dolal vi^oliki^ jířckáíky. *) Ji-likuí lUay 
feld v 0Aťt^b<K|jLnf1ij jnk<i pjln i^i vi^it. iii»bl i^tiloctM^ a)n(p«i 
čáflt sTjcti iUM siiLnlH, uioU Jmenovitá F.mdcn vydati Spaatíbb 
ft proto nabídnuti John, nCkolIv ^tfana dsahkA toUhrůtc bjla vá 
ixfího oklamána^ uebylu v Jlrusi^to uiuiitnuU), naopak ufn&tba w 
in^kala úihil mu. xt vypleteny budou Akoro vkchny jetio poia* 
dATky, ít kturýiiiitu nlibi-m inrua-]i ta k nAiitu jeho jedoAldé^J 
>*-MaiiHfeld proti nabídniiďm uctnll nékteré uámhkyt vypiuvU podyj 
st6 znovu do Bruselu a dodělal íc icDlokrAtc ak<»n> ttplftfho *^ TOtovOBt L lU. 4I& ^*} rfn to víAk aklatuftl tVUdnnfi v nOj Dad^e n uíU 

Jo£lo únijjslj EUMlřichA E''nlckflm Amf'řovaly k rllcc, smf po- 
třeU vfkLidati* iv Uhúns. tivéliu jcnovu u rnnyn tlAtií za ptnfzi) 
to !* ním jiroto iiifvul ncmjiUlí spory. Kdvž z Falce lUtoupU, 
PqJaIa jťj ni'jvdAf irnílníiiiiysliiosr Jii hv?. obalu j^rujirvíl v Iblř, 
kterf cbtřl poslati jeduomu itú^LiokÓaiu hodiiohtAH> alo poid^jí 
pro Ofífrí TpAnob, }ii]ífm ?i« ryjitilrovnl, (nim upuíÍdÍI ; íouti prí, 
btc^í Y loiu ti^tě, nj-ii řvou spiísiíUt piwvndž Us\ vMcko uf.mi). co 
¥ mod jflío. ftlc při tom u uhinn avého. lobu^tíl, jeu ft pře- 
aml se sfTtkával. Poslodní Jeho nadřju sípcífvá prý nu vojiiů 
rttb61« MoDSfelda. alv tak£ tuio /e vnh>'nc, pnn/^vaidž .TciVnh vjíc- 
Otou podpcni dpťríl, *•) ZrtdoMf xa pfwiponj hrabůfc MfiDsfeM.i^ 
rojofeana v lííirití) listiS dnníříl fnji^krnbi^ posídíjl kríll po On- 
ilfcjí 1'avloTl, Ponétadž Jakub b^l ve tvé J^^jiino&ii diptomatklEýin 
iH?)ttlArvm v BnuMíIu urul«u, bvl i^o nřktílík dní, jtik jsme naJioře 
vjprnvovnO, k viUco nAklonřn, Hu) rv<^ «vi>1enf k vv^laiiif Kudy- 
mioDA Portrm * instrtikcf nílml vvlfícnoa **") a poiádal prfncc 
Onut^ktíko a laotkrabi-lť Hesaťu-Ka^ selského, aby zbl« jeho řUmé 
od|KirííTiJlt) Kdyi viok xúdoHf IlťdHcbcja xa peaťic kýla tftké 
íklniittfDbln npi^U»vjUta Jt tímto /ruhd dt^iit, pudle, ní^hiií by 
odpora poiadovanii ii(>jméni^ :f,<.HX>>rK)i.» folaid obnáčQln, Jjikub, 
JcUoi huřv proti SpňnMskn byl ^aao nchlArboleu nadřjf, íe hiidoit 
re ŠiHUičlídi poxiluřjfif, to ftu tjťií hňfttkit, utíebtrj o puiipore aul 
ilyitfi > tIdII 7ct^ nv^ho, iť ni^f jebo Hoaby nuířovacf, bů^'^nl 
IVOU k Špiinřlidni tnká tfm jirujrvíl, ktt pníniloval ud Hvftha t/sAé^ 
i&by FnnkcQthat, ktory l^ty Qactarmo obMhal, postoupil infantce 
pMbeTe, Je£ b; mtito loto až do pHfitíbo mim EtřežUa+f) Pro- ■> Tmumcint 11. lAti. 

*•/ MiiKh. «L ardL B«dHcb komii> d4. t/ll prOdnNi 1fl!U, 
•^ ÍBjt^ Xn. U>h. Ji3n, 

t> J*lroí) Maitr Oranlakímu ■ ímiOrriLůu KiLUbcUkůmu di '^* ^^Í*JJ 41» mfedkovánf tti hcDc^í tím koninoTnl, 1« a íihatkoa uj 
opít pf^íiiiéH, o ii^mx liudeme poidfjL jakodto o Bovóm 
pokiua vy^vavfttL \l. 


ZioliiN ca nabořo povůd^no, je»i vjdtti, ktenk Ladvilf XII 
l^ctlilcQ a faJclo^bC mco ni |>i)da1í a kti^mk jkli vajunnÝm 
ro^uiiL^jilm a podporou holniitUkou vy/Vinjouo hflo t xÍhk^ Irf^í 
uové vojábcr, jcřio pod TclitHmv[ni Mnosfeld^i, Kri^tUM lUJI 
auuJr^kúlku n VUAeiiu \')iuarsk6hii a^^\ AU-ihM} iiioAA obnůfiolo, M\ 
ie »e bu^ici^6 jiučiulo ua t^^rnuc Betíilenovu a ie by kuM^, 
inkritíli- h\ tu dk>;«Áhb prviiílio pK/iih^ho lUpi^chn, mnaU 
oeiurrUi Liyl/L ncliomn hv «|»ijlku tomuto m phil*ti. €bal- mj 
ucIckaJ prolud(^, uyhr/. ^kuic^nóho ucboxpttť^nstTf, kdyt fit 
d«pnti»vuji^cb pťPíadoval [adii n pomoc pi-viJ UaiHjel4oTl a Uo- 
UndAuůui a i>ťiii;ze pa TydrfOvfLul uhcrekjch povmcdtí pofaraalísji 
CUa\ clité), uh,v vAIka it nuprátulí jdia uzuáu hy\n r^a xd]i 
tif^kuu a [»roto si ptJJ, aby ucjen katoUci, ujhrk i pititi 
přteiifill k apcdcíndmu Ebrojottf, Avink Jako dcpuiovanf m 
cte AhuiliiuuLi o h[iuluCii6Eii UKQvHuuf v ol4:cca ktrfihaké, tak 
iifeobk býti dodlena j«dii&U lUtí €<> )c týč« odporti proti til 
llBpHtirUk) rn ti tiiÍHWkrrn lohi* kiiiilá »tntiia UiUmífl^iidtá p 
O sobe Jívláitni u&Dfiácui. KatoLci v^yvaIÍ claa^ ahy e vi^*í«ft 
STýTu |K>^ia^U ^ MuufrMdcvl, aby posl«>iii>l) do A«t«iitfcb Nécoff 
a wiitiodrifdi r<Uv& H^kyck aby /a pHapůnf iiuaidal. Ká* h} 
^K túřadttuli ve vypraví Ujuittfvlibrč. tém ed^I i« sivých tua- 
datuirb pubriidti pokulumi tui piniiiiTiii mim Tifanak^bo % kéi bfj 
TjKvátif joko aeapofllcctiti, ly mél zabavvuiiu £tatkd iioln»Uil Co 
ae tyče války s Ilolaadaity, katolfcl Dochtřli w odtcidlati k pc*- 
juvuuí urtíiti^lio uiíu^ni. uybra uavrbuvalj, iUiy xáÍMátUi< tatů fť 
n«<rfaáua byln nxcboduutí inéiiui Klak^lw. 1*0^ oáltMa irfi^ 
mthyU potMf o U: vid jíA nyní w oanAvtl, jollkoi iloliulal 
byli £jitJm od Tojeka Lufantíiua ze zikopb STytb tt Bouu rypmo 
rc/EL.uiiGDalÍ dlulso, to katoll^ůiii Dcb飫lo o vilku » flohaib 
poiiéitUb br Um hyW jen SpamUftni dobré §Iiiď>y fifuUAúL; a aby 
|>nk^iÉchů ^imuél^kych liÁjili, to katolíci ttéuivětf itqovjLigi^li r* 
•Yoa |iovliuo«t Jrjlrh ujná (vvtiJtotí proti SpnurUku. t&kmili: 

^ťilb^iié. &rt> k lumu p^HobU, by v^J8ko iufiLut^iiui diibyCé uí- 
kopy |íli Kyu^ iikliílitw. Jťí<t».' méiií iybo\ovala odp^véif j^jlcb 
JIH iáiiuif cfsAfnyni, aby jmskydl ponf^ť na T^r^nvAnf ii]ii.-i>ik^ 
pie^ntJKtf jMíhniuitotíh. V ij>m katolíci 4 pi-oicf-iauly ho sbudoiuU^ 
le ťfuli nťcbt<'1i M'in^ i^vnHni \Mil[M,vy po.Htcytuontí a UkLiiiiilUnn 
lUvursky lirAl \if\ ti>iii ^njiMé vjcLikajkf ijIdUu, itv íÁilostUísitfovif 
ovbirlo vjlio^uo. Žáiloal c(«nh>va umfinula % tJm podotkuutdci. 
t«; lb£ hýli pKclliM/4.Hi!L p^ndfmu 4iiiViim fl^énm. 

l^i:r1ť»tititT>ti iU'pul(JVuuí vTatoviU fití protí v^m kUhC^ni dKnť 
»k^ pri>posl<x- a fiWp v iř TTiAftoh^, ía tynUncí koliat. klch nebyli 
pHioiunl. vyiiUouvitlI nu na iiuilai^tMiťi^u^ loďtrnkť.o. Ptl toiri vAitk 
iMn^pí^iiit-nuli tp(»CíUjíc v Vt í lAufkmbvtu DHrmntailtHk4bu| mlvliti 
<ÍA«H r-ťlu — cof. je !tt!ili) !5. TÍiifíni, k^dy jí?Mť dříví^ UťíH !iod* 
nuet kurfihitkíi Mn^miiliiinovibylu proprtjí:iiiiu — oby jio flosftífném 
,Uk ikvétém (íi«^zstvf ^ini ^cbc pfcmohl, fivA cfsaKk^ dabrutlfciitl 
fl siUiHti rbU prKViiíiit a tak u puť^tti.stVH uLvdiiirtHiiým ?l- eičíuH' 
t- j. aLy fnlcL^iitb^ti mlúlí! uplrtuu niÍ]o»l, ř^mjt by cpd>Ii-ikuč]iti bylii 
V^llk^ ciibrn»<'íí'nítrf vniky. '< 

iSiiUv uilpviLE iimtuataulů a podle udjMíVťdi kal^^tíkA, ktíTá 
"fi ;c obecných íráxí MixdnVA, tnolitu by íí: xa 1o niítt ío ve cÍhaH 
lieiLAřrnto «kiilť,^né pomorl. Tuk w. v»iik vV-H nc^mHy: v pogTnut- 
vích poraiLivli )uu/i kďWtík) uwižovhUi au tlAklnilii^ oUzkii o vcjokil, 
které by Pt m^lo proU Unitífeldo^ 4li> pi^ler Ty^iravíTl, a vIÍtcdi 
MaiíniilinnA tiuiriirfk^tíi j^jťfliuiJko Ir^lik. íc ]aí^a hy\n nňhaňUivx 
poMTfldui rví vojsko dálc TydťioTAEÍ. FordiDood sAm v£&k pdiuoc 
luto Uioiíval jfji DťdObiotcíDOH a rjri-n} Ujiu» AÍjy vůlU armatlu 
fjxbrojiU, k ^Miuj^ íám chivl pH^|»Í-[i ctli